Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer"

Transcriptie

1 Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 4 Opzetten en inrichten van een servicedesk Behorend bij kwalificatiedossier 93190, uitstroom 93191, cohort en Onderwijs- en Examenreglement 93190, uitstroom 93191, cohort KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 1

2 Voorwoord De voor u liggende Proeve van Bekwaamheid heeft als doel vast te leggen hoe een MBOleerling kan bewijzen recht te hebben op het diploma ICT-beheerder op MBO-niveau 4. Bij het Alfa-college toont een leerling dit recht aan door een Proeve van Bekwaamheid (PvB) succesvol uit te voeren. In een dergelijke PvB wordt geen theoretische kennis geëxamineerd, maar krijgt de kandidaat de gelegenheid het geleerde in de praktijk uit te voeren, aldus tonend dat hij over de juiste competenties beschikt. Een Proeve van Bekwaamheid wordt opgesteld aan de hand van de in het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding vastgestelde kerntaken. Bij deze kerntaken worden werkprocessen en beoordelingsmodellen opgesteld. Door het uitvoeren van de werkprocessen kan de kandidaat zijn competenties tonen. De wijze van uitvoering van de verschillende kerntaken met bijbehorende werkprocessen uit het kwalificatiedossier, en de beoordeling daarvan zijn door het Alfa-college, afdeling ICT, opgesteld, in overleg en samenwerking met de Ecabo en een groep praktijkbegeleiders. Deze praktijkbegeleiders zijn geselecteerd uit de schare bedrijven die BPV-plaatsen bieden voor de opleiding ICTbeheerder. H.F. Vogt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Verantwoording... 4 Organisatie... 8 Stap 1: Beoordeling van het praktijkbedrijf... 8 Stap 2: Informatie voor de kandidaten... 9 Stap 3: Voorbereiding uitvoering... 9 Stap 4: De uitvoering van de onderdelen... 9 Stap 5: De beoordeling van de onderdelen...10 Stap 6: Het eindgesprek...10 Stap 7: De archivering...10 Instructie voor de kandidaat...13 Instructie voor begeleider / beoordelaar / andere betrokkenen...18 Algemene informatie...18 Instructies per functionaris...20 De begeleider...20 De opdrachtgever...20 De gebruikers...20 De beoordelaar...21 Beoordelingsmodellen...22 Beoordelingsmodel 0. Startvoorwaarden...23 Beoordelingsmodel 1. Formulier voor vaststelling projectidee...24 Beoordelingsmodel 2. Beoordeling van de kandidaat...25 Beslismodel ICT-beheerder...30 Examenmatrijs KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 3

4 Verantwoording Door middel van deze Proeve van Bekwaamheid worden kerntaken 1, Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem, 2, Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem, 3, Beheren van een (deel van een) informatiesysteem, en 4, Inrichten en aansturen van een servicedesk, geëxamineerd. Kerntaken 1 t/m 4 zijn onderdeel van het kwalificatiedossier 93190, ICT Beheer, uitstroomdifferentiatie 93191, ICT-beheerder. De kandidaat voert de Proeve van Bekwaamheid uit in de praktijksituatie of in een gesimuleerde omgeving op school. De Proeve wordt uitgevoerd na de eindstage. Als de Proeve in de praktijksituatie wordt uitgevoerd is dit bij het bedrijf waar de kandidaat zijn eindstage liep. De praktijkbegeleider fungeert als leidinggevende van de kandidaat. Voorafgaand aan de uitvoering van de Proeve stuurt de kandidaat een samen met het bedrijf opgesteld projectvoorstel voor kerntaken 1 en 2 naar de docent..deze docent beoordeelt of het project voldoende kwaliteit en kwantiteit heeft om als proeve-project te kunnen dienen. Hij gebruikt hiervoor Beoordelingsmodel 1. De examencommissie keurt de beoordeling. Daarnaast dient de kandidaat de beschikking te krijgen over een werkruimte met de voor de Proeve benodigde hulpmiddelen. Als de Proeve in een gesimuleerde omgeving wordt uitgevoerd, ontvangt de kandidaat een projectbeschrijving van de school, alsmede een beschrijving van het fictieve bedrijf waarvoor de Proeve wordt uitgevoerd. Docenten nemen de taken van opdrachtgever en leidinggevende over. De kandidaat wordt vervolgens op school in de gelegenheid gesteld de Proeve uit te voeren in een voor de Proeve ingericht lokaal, waarin hij en zijn medekandidaten werkruimte met de voor de Proeve benodigde hulpmiddelen ter beschikking wordt gesteld. Als aan alle voorwaarden uit beoordelingsmodel 0 is voldaan, mag de kandidaat de Proeve starten. De kandidaat vervult in het bedrijf/de gesimuleerde omgeving de rol van beginnend beroepsbeoefenaar ICT-beheerder. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen (kerntaak 1) en implementeren (kerntaak 2) van een (deel van een) informatiesysteem. Daarnaast verricht hij werkzaamheden op het gebied van systeembeheer (kerntaak 3) en servicedesk (kerntaak 4) die van een beginnend beroepsbeoefenaar in ICT-beheer verwacht mogen worden. Duur van de Proeve De duur van de Proeve is bij uitvoering in de praktijk niet eenvoudig vast te stellen. Gezien de aard van de werkzaamheden is de kandidaat gedeeltelijk afhankelijk van de respons die hij krijgt op de diverse voorstellen die hij aan de praktijkbegeleider en/of de projecteigenaar doet in de verschillende fases van het project. Ook kan de kwantiteit van de werkzaamheden variëren zonder de kandidaat daarmee te bevoordelen of te benadelen ten opzichte van zijn medekandidaten. Een Proeve heeft een doorlooptijd van 10 weken, waarvan 3 mensweken daadwerkelijk aan de proeve besteed worden. In de gesimuleerde omgeving zijn de kwaliteit en kwantiteit van de Proeve door de school vastgesteld en zijn er geen verstoringen door andere werkzaamheden. Derhalve duurt een Proeve 3 weken. Afsluiting Aan het einde van de Proeve vindt een eindgesprek plaats tussen kandidaat, beoordelende docent en praktijkbegeleider. In dit eindgesprek licht de kandidaat zijn aanpak van de Proeve en de daarbij uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten toe. Tijdens deze toelichting kan hij over de aanpak en de werkzaamheden worden ondervraagd door de beoordelende docent en de praktijkbegeleider KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 4

5 De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de volgende kerntaken en de bijbehorende werkprocessen: 1. Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1. Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3. Opstellen van een plan van aanpak 1.4. Realiseren van een testomgeving 2. Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1. Opstellen van een implementatieplan 2.2. Uitvoeren van een implementatieplan 2.3. Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4. Evalueren van een implementatie 3. Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1. Voorkomen van (ver)storingen 3.2. Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3. Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4. Opstellen en bewaken van procedures 4. Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1. Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2. Aansturen van een servicedesk 4.3. Opstellen van gebruikersinstructies Beschrijving van de kerntaken. In de beschrijving wordt gerefereerd aan de werkprocessen (aangeduid met hun nummers) en de bijbehorende competenties (aangeduid met letters), die door middel van de werkprocessen beoordeeld worden. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder ontwerpt en test een (deel van een) informatiesysteem door de informatiebehoefte van de opdrachtgever te analyseren, alsmede de huidige en gewenste situatie m.b.t. informatiesystemen. Hij onderzoekt de mogelijkheden om van de gevonden huidige naar de gewenste situatie te komen (werkproces (wp) 1.1, competenties (c) E, M, N, R). Hij maakt een ontwerp voor een informatiesysteem dat de informatiebehoefte van de klant kan vervullen, alsmede tests waarmee het systeem op zijn functionaliteit onderzocht kan worden (wp: 1.2, c: E, H, I, J, K, L, M) en realiseert vervolgens een testomgeving waarin het informatiesysteem getest kan worden (wp: 1.4, c: B, E, J, L, Q, S). Dit alles aan de hand van een door de ICT-beheerder opgesteld plan van aanpak (wp: 1.3, c: E, H, J, Q). Plan van aanpak, analyse- en onderzoeksresultaten, systeem- en testontwerp en testomgeving worden gedocumenteerd (wp: 1.1 t/m 1.4, c: H, J). Elk document behoeft goedkeuring van de opdrachtgever voordat de volgende fase uit het plan van aanpak gestart kan worden. 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder stelt, in overleg met betrokkenen, een plan op voor het implementeren van een (deel van een) informatiesysteem. Hiertoe analyseert hij de bestaande situatie en de eisen die door het nieuwe systeem aan de infrastructuur worden gesteld. Hij verwerkt de resultaten in een plan, waarin de voor de implementatie benodigde activiteiten worden beschreven (wp: 2.1, c: H, I, J, K, M, N, Q). Vervolgens wordt de implementatie volgens plan verricht, waarbij de geïmplementeerde onderdelen grondig getest worden (wp: 2.2, c: B, K, L, Q, S, T, V). Als de implementatie is afgerond, initieert de ICT-beheerder de acceptatietest, die door de toekomstige gebruikers worden uitgevoerd (wp: 2.3, c: C, D, E, J, K, M, N). Zo nodig assisteert hij bij deze uitvoering (2.3, c: E). Zowel van de implementatiewerkzaamheden als van de uitvoering van de tests worden door de ICT-beheerder verslag gedaan (wp: 2.4, c: E, J). Aan de hand van dit verslag wordt het implementatietraject geëvalueerd door de ICT-beheerder en de overige betrokkenen (opdrachtgever, gebruikers, leidinggevende) (wp: 2.4, c: D, E, J, M, P) KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 5

6 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen en performanceproblemen door het aanbrengen van adequate beveiliging en het regelmatig testen van het informatiesysteem en de beveiliging (wp: 3.1, c: L, O, S, T). Hij verhelpt storingen door de oorzaak te achterhalen en een oplossing aan te brengen (wp: 3.2, c: J, K, M, Q, S, T, V). Hij documenteert storingen en gevonden oplossingen (wp: 3.2, c: J). De ICT-beheerder neemt (tweedelijns) incidenten in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, geeft prioriteiten en handelt meldingen af, waarbij hij meldingen en oplossingen documenteert (wp: 3.3, c: J, K, M, Q, R, T, V). Ter bevordering van juist gebruik van systemen stelt de ICT-beheerder gebruiks- en beheersprocedures op, Hij publiceert de procedures voor de betrokken beheerder en gebruikers (wp: 3.4, c: B, J, M). Hij houdt de procedures up-to-date. Hij bewaakt het naleven van de procedures en rapporteert en neemt actie bij overtredingen (wp: 3.4, c: B, J, M). 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Praktijksituatie: De ICT-beheerder maakt een ontwerp voor het inrichten van een servicedesk: welke doelen dient de servicedesk, welke functionarissen en middelen zijn er nodig om een servicedesk in te richten. Na overleg met leidinggevende en/of opdrachtgever richt hij de servicedesk volgens het ontwerp in. Hij stelt procedures op voor de handelingen en communicatie van de servicedesk, alsmede voor de gebruikers van de servicedesk (wp: 4.1, c: E, M, N, Q, S, Y). Hij stelt service level agreements (SLA s) op waarin de verantwoordelijkheden en taken van een servicedesk t.o.v. de gebruikers verwoord zijn. De ICT-beheerder stelt werkroosters op, coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en begeleidt ze hierbij waar nodig. Hij ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele escalaties van hulp- en servicevragen (wp: 4.2, c: A, B, Q, S). De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aanwezige apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze (wp: 4.3, c: I, J, O). Simulatie: De ICT-beheerder stelt een rapport op, op basis waarvan de leiding van het praktijkbedrijf of de het gesimuleerde bedrijf een beslissing kan nemen over het al dan niet inrichten van een servicedesk. Hiertoe legt hij uit wat een servicedesk is en wat de voor- en nadelen van een servicedesk zijn. Hij onderzoekt de eenmalige en periodieke kosten en baten van een servicedesk en verwerkt de resultaten in het rapport (wp: 4.1, c: E, M, N, Q, S, Y). Hij stelt vast welke procedures en werkroosters voor de servicedesk nodig zijn en licht deze toe. Hij stelt een toegangsprocedure op voor de gebruikers en de servicedeskmedewerkers (wp: 4.2, c: A, B, Q, S). De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aangegeven apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze (wp: 4.3, c: I, J, O). Hij sluit het rapport af met een conclusie en een advies aan de leiding over het al dan niet opzetten van een servicedesk in de organisatie KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 6

7 Overzicht van werkprocessen en competenties WP WP Onderdelen Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1. Vaststellen van de informatiebehoefte E, M, N, R 1.2. Opleveren van een ontwerp E, H, I, J, K, van (een onderdeel van) een L, M informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving WP WP Onderdelen Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een H, I, J, K, implementatieplan M, N, Q 2.2 Uitvoeren van een B, K, L, Q, implementatieplan S, T, V 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie WP WP Onderdelen Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen L, O, S, T 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures J, K, M, Q, S, T, V WP WP Onderdelen Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een E, M, N, servicedesk Q, S, Y 4.2 Aansturen van een A, B, Q, S servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies WP 1.3 E, H, J, Q WP 2.3 C, D, E, J, K, L, M, N WP 3.3 J, K, M, Q, R, T, V WP 4.3 I, J, O WP 1.4 B, E, J, L, Q, S WP 2.4 D, E, J, M, P WP 3.4 B, J, M KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 7

8 Organisatie Algemene informatie De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies De kandidaat voert alle werkzaamheden uit die in de beginnende beroepspraktijk op dit niveau van hem verwacht mogen worden. Het is voor de organisatie van belang dat er een aantal stappen worden gezet om het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid goed te laten verlopen. Het gaat hierbij om de volgende stappen. Stap 1: Beoordeling van het praktijkbedrijf Een praktijkbedrijf is geschikt als werkprocessen van een kerntaak volledig kunnen worden uitgevoerd. Dat is het geval als het praktijkbedrijf een Ecabo-erkenning heeft voor alle kerntaken voor het beroep van ICT-beheerder. Tevens dienen een of meer potentiële projecten aanwezig te zijn. De kwaliteit en de kwantiteit van deze projecten worden beoordeeld door de begeleidende docent en gekeurd door de examencommissie, aan de hand van Beoordelingsmodel 1. De praktijkbegeleider dient te beschikken over voldoende vakkennis en voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de kandidaat. Het is mogelijk dat een (deel van een) werkproces niet in het leerbedrijf kan worden uitgevoerd. In een dergelijk geval wordt besloten tot aanvullende opdrachten of tot uitvoering van het werkproces in een ander leerbedrijf of een simulatie op school. Als het Alfa-college heeft vastgesteld dat een leerbedrijf geschikt en bereid is om de Proeve uit te voeren, wordt het leerbedrijf/de praktijkbegeleider verder geïnformeerd. Belangrijk is om duidelijk te maken dat de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid zich onderscheidt van de gewone BPVperiode. De uitvoering van de Proeve onderscheidt zich op twee punten: De begeleiding is ondersteunend, zoals van een leidinggevende verwacht mag worden, niet lerend Achteraf vindt een formele beoordeling plaats op basis van de beoordelingsformulieren uit de Proeve. Van alle documenten zijn, naast de instructie voor de beoordelaar, in feite alleen de beoordelingsformulieren van belang voor de praktijkbegeleider KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 8

9 Stap 2: Informatie voor de kandidaten De opleiding informeert de kandidaten minimaal 6 weken voor de start van de Proeve, doch idealiter voor de start van de eindstage. Door middel van deze informatie wordt de examinering van de betreffende kerntaken aan de kandidaten toegelicht. Om te weten wat er van hen verwacht wordt tijdens de uitvoering van de Proeve, ontvangen de kandidaten de volgende materialen: 1. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 2. De delen uit deze Proeve die voor de kandidaat relevant zijn: instructie kandidaat met eventuele bijlagen, alsmede Beoordelingsmodel 1 en Beoordelingsmodel 2. Stap 3: Voorbereiding uitvoering Voor een goed verloop van de Proeve van Bekwaamheid is het van groot belang dat: De organisatie 10 weken voor de start van de Proeve controleert of alle benodigdheden aanwezig zijn (zie onder); De organisatie 10 weken voor de start van de Proeve start met het inplannen en inroosteren van betrokken docenten en/of andere beoordelaars; De planning en organisatie van de Proeve van Bekwaamheid 8 weken van tevoren wordt uitgewerkt en opgezet; Er 6 weken van tevoren gezorgd wordt voor het benodigde documenten in voldoende hoeveelheden; De betrokken praktijkbegeleiders, docenten en/of beoordelaars 6 weken van tevoren op de hoogte worden gebracht van de verwachte activiteiten en de daarbij behorende materialen; De kandidaten 6 weken van tevoren op de hoogte worden gebracht van het rooster van de Proeve van Bekwaamheid en de verwachte voorbereidingen voor de Proeve van Bekwaamheid. Er een beoordelaar bekend is. Benodigdheden Voordat de Proeve van Bekwaamheid begint zijn de volgende onderdelen nodig: Instructie voor de kandidaat Een beoordelaar van school en/of praktijk Instructie voor de beoordelaar De beoordelingsmodellen voor de verschillende werkzaamheden De projectopdracht voor de kandidaat (bij uitvoering in het praktijkbedrif goedgekeurd volgens Beoordelingsmodel 1; formulier voor vaststelling projectidee) Een surveillant (bij uitvoering in een gesimuleerde omgeving) Een werkplek met de benodigde hulpmiddelen: computer, Office-software en ontwikkelsoftware, geschikt voor het uitvoeren van de Proeve. (Een simulatie van) incidenten (storingen en hulpvragen) die door de kandidaat gedurende zijn Proeve opgelost moeten worden. In het geval van uitvoering in een gesimuleerde omgeving: uitvoerenden voor de rollen van opdrachtgever, leidinggevende, gebruikers Het Alfa-college, subexamencommissie afdeling ICT, controleert 6 weken van tevoren of alle bovengenoemde punten in orde zijn, aan de hand van Beoordelingsmodel 0. De kandidaat wordt beoordeeld door minimaal 1 beoordelaar. Indien de beoordelaar niet tot een ordeel kan komen, wordt een tweede beoordelaar van school ingeschakeld. Stap 4: De uitvoering van de onderdelen Elk werkonderdeel wordt door de kandidaat uitgevoerd naar genoegen van de leidinggevende. De kandidaat krijgt de mogelijkheid commentaar op de uitvoering te KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 9

10 implementeren. N.B. Het commentaar op de uitvoering wordt uitsluitend gegeven zoals tussen leidinggevende en medewerker gebruikelijk is. Het commentaar dient in geen geval een leerproces te dienen. Stap 5: De beoordeling van de onderdelen Elk werkonderdeel dat de kandidaat heeft uitgevoerd wordt beoordeeld door een geïnstrueerde beoordelaar. Dit is de beoordelende docent en/of de begeleider-beoordelaar in het praktijkbedrijf. De beoordelaar gebruikt hiervoor beoordelingsmodel 2. Stap 6: Het eindgesprek Aan het eind van de Proeve wordt een gesprek gevoerd tussen kandidaat, docent en praktijkbegeleider. In dit gesprek worden de resultaten van de Proeve, de aanpak en de werkzaamheden besproken, alsmede de beoordeling, zoals die door de beoordelaar volgens Beoordelingsmodel 2 is gedaan. De kandidaat krijgt de gelegenheid zijn resultaten en aanpak toe te lichten of te verdedigen, hetgeen kan leiden tot een wijziging in de beoordeling. Aan het eind van het gesprek wordt de beoordeling definitief vastgesteld. Stap 7: De archivering Na afloop van de Proeve van Bekwaamheid zijn alle onderdelen door de kandidaat verricht en worden de resultaten gearchiveerd. Hierin zitten per kandidaat de volgende onderdelen: De ingevulde beoordelingmodellen Het ingevulde beslismodel De documenten die de kandidaat tijdens de uitvoering van de Proeve heeft geproduceerd: Plan van Aanpak, Systeemontwerp (bestaande uit Definitiestudie, Functioneel ontwerp, Technisch ontwerp), Testplan, Testverslag, Implementatieplan en Implementatieverslag en eventueel het Servicedeskrapport. Dit dossier wordt gearchiveerd conform de regelingen zoals uitgewerkt in het onderwijs en examenreglement (OER). Deelnemers aan de uitvoering De volgende rollen moeten worden vervuld bij de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid: De kandidaat (in geval van uitvoering in het praktijkbedrijf) o kiest, samen met de praktijkbegeleider een geschikte PvB-opdracht. o levert tijdig (minimaal 5 weken voor aanvang van de PvB), in overleg met de praktijkbegeleider, een voorstel voor een PvB-opdracht ter goedkeuring in bij de beoordelende docent, die voldoet aan de gestelde eisen (zie Beoordelingsmodel 1). o voert, bij goedkeuring van het voorstel voor de PvB-opdracht, de PvB uit. (in geval van uitvoering in een gesimuleerde omgeving) o kiest uit de beschikbare PvB-opdrachten een geschikte opdracht uit. o voert, bij goedkeuring van de keuze door de docent de PvB uit. De beoordelende docent (verantwoordelijke van het Alfa-college) o zorgt voor goede afspraken met het BPV-bedrijf. o informeert de praktijkbegeleider van de BPV. o geeft (evt. samen met het docententeam) al dan niet goedkeuring voor het voorstel die de kandidaat als PvB-opdracht aanlevert. o controleert, daar waar nodig en/of mogelijk, hoe de uitvoering van de PvB verloopt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 10

11 o o o o voert het eindgesprek samen met de kandidaat en de praktijkbegeleider. beoordeelt de kandidaat aan de hand van Beoordelingsmodel 2 (in het geval van uitvoering in een gesimuleerde praktijkomgeving). Stelt de definitieve beoordeling vast in het eindgesprek. Vult het beslismodel in. De praktijkbegeleider (leidinggevende van de kandidaat van het BPV-bedrijf) o biedt de kandidaat de mogelijkheid de PvB te doen (geeft voor kerntaken 1 en 2 een opdracht die voldoet aan de gestelde eisen (zie Beoordelingsmodel 1)). o zorgt voor begeleiding van de kandidaat bij het formuleren van het projectplan voor de PvB-opdracht voor kerntaken 1 en 2. o zorgt voor begeleiding van de kandidaat tijdens de PvB-periode. o neemt deel aan het eindgesprek. o beoordeelt, onder verantwoordelijkheid van het Alfa-college, de kandidaat, aan de hand van Beoordelingsmodel 2. De opdrachtgever (eigenaar van het door de kandidaat uit te voeren project) o Overlegt met de kandidaat over project- en systeemeisen en wensen o Overlegt met de kandidaat over de voorstellen/faserapporten tijdens de uitvoering van het project o Geeft fiat aan voorstellen/faserapporten o Accepteert het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers De gebruikers (toekomstige gebruikers van het informatiesysteem) o Overleggen met de kandidaat over systeemeisen en wensen o Stellen functionele testen op t.b.v. acceptatietest o Voeren acceptatietests uit o Adviseren de opdrachtgever het systeem al dan niet te accepteren De beoordelaar (de praktijkbegeleider of de beoordelende docent) o Beoordeelt de uitvoering van de werkprocessen door de kandidaat, aan de hand van het daartoe in deze Proeve vastgelegde Beoordelingsmodel 2. Hij dient hiertoe in ieder geval over kwaliteiten te beschikken op de volgende gebieden: o beroep/kwalificatie; De beoordelaar dient kennis te hebben van de beroepspraktijk en de eisen die gesteld worden aan een beginnend beroepsbeoefenaar, zoals verwoord in het betreffende kwalificatiedossier. o beoordelingsprocedure; De beoordelaar is in staat om de beoordeling volgens het beoordelingsmodel uit te voeren. De beoordelingscriteria zijn bekend bij de beoordelaar en hij is op de hoogte van de inhoud van het examen. o observeren en beoordelen; De beoordelaar is in staat om een betrouwbaar oordeel te vormen over de gevolgde werkwijze van de kandidaat op basis van eigen observatie en op basis van informatie van derden (collega s, klanten, e.d.). De beoordelaar kan de werkwijze en de resultaten objectief beoordelen en streeft consensus na met de andere beoordelaar. Om verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria te minimaliseren is onderling overleg tussen beoordelaars onontbeerlijk (intersubjectiviteit). o interviewen; Tijdens het eindgesprek kan de beoordelaar de juiste vragen stellen om de argumenten voor de gevolgde werkwijze te achterhalen. De beoordelaar geeft de kandidaat de kans om een oordeel te geven over de kwaliteit van de gevolgde werkwijze en de gerealiseerde resultaten. De beoordelaar kan tijdens het nagesprek een aangename sfeer opbouwen waarbij het beste van de kandidaat naar boven komt. Hij stelt vragen zonder KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 11

12 o o onmiddellijk een oordeel te vellen. Het taalgebruik is afgestemd op de kandidaat. evalueren; De beoordelaar is in staat om de gevolgde werkwijze en de gerealiseerde resultaten helder te evalueren, waarbij hij observatie en interpretatie kan onderscheiden. schrijven. Tijdens het observeren van de kandidaat kan de beoordelaar zijn bevindingen (positief en negatief) eenduidig op het beoordelingsformulier noteren. Herkansing en afbreken van de Proeve van Bekwaamheid Herkansing: Gedurende de Proeve wordt per werkproces een beoordeling gegeven, waarbij bij een onvoldoende direct een (1) herkansing kan worden gegeven. Deze herkansing vindt dan direct na de beoordeling plaats, voorafgaand aan de uitvoering van het volgende werkproces. De praktijkbegeleider/beoordelaar beslist over het al dan niet toestaan van een herkansing. Indien de kandidaat bezwaar heeft tegen de beslissing over de herkansing kan hij bezwaar aantekenen bij de begeleidende docent/tweede beoordelaar. Gezien de relatieve afhankelijkheid van de werkprocessen en kerntaken is het niet mogelijk aan het eind van de proeve-periode een herkansing voor een deel van de proeve te bieden. Afbreken: De proeve kan worden afgebroken als de kandidaat herhaaldelijk door zijn gedrag gevaar oplevert voor zichzelf, zijn collega s, medekandidaten of anderen, of voor de gereedschappen, middelen en materialen waarmee hij werkt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 12

13 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan de Proeve van Bekwaamheid voor ICT-beheerder niveau 4. Met deze Proeve van Bekwaamheid worden kerntaken 1, 2, 3 en 4 geëxamineerd. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats aan het eind van/na afloop van de laatste BPV-periode. De Proeve van Bekwaamheid duurt maximaal 3 weken bij uitvoering in een gesimuleerde omgeving. Doe je de Proeve in een praktijksituatie (in het bedrijf waar je ook je eindstage doet), dan duurt de Proeve 10 weken, waarvan je er 3 daadwerkelijk aan de proeve besteedt. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid ga je de volgende onderdelen uitvoeren: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Tijdens de voorbereiding van kerntaken 1 en 2 van de Proeve van Bekwaamheid heb je een projectopdracht gekregen dan wel samen met je praktijkbegeleider uitgezocht. Als voorbereiding hierop staat hieronder vast kort beschreven wat er van je wordt verwacht bij het uitvoeren van deze opdracht. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte Vaststellen van de informatiebehoefte doe je als volgt: Je inventariseert de informatiebehoefte binnen de afdeling of organisatie en stelt deze vast. Je overlegt daartoe met de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden. Je inventariseert de eisen en wensen. Je bepaalt wat de mogelijkheden zijn Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem doe je met de volgende werkzaamheden: Je onderzoekt hoe met behulp van ICT in de vastgestelde informatiebehoefte kan worden voorzien. Je levert daartoe zowel een functioneel als technisch ontwerp op, waarin de functionele en technische werking van het systeem zijn vastgelegd. Zo nodig pas je het plan maximaal twee maal aan, totdat de opdrachtgever zijn goedkeuring geeft KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 13

14 Je overziet de consequenties van verandertrajecten voor de gebruikers van het informatiesysteem. Je schat ook de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem goed in. Je bespreekt dit alles met de opdrachtgever/leidinggevende. 1.3 Opstellen van een plan van aanpak Opstellen van een plan van aanpak doe je met de volgende stappen: Je stelt een plan van aanpak op waarin de planning en het kostenoverzicht met betrekking tot de ontwikkeling van het informatiesysteem wordt omschreven. Je beschrijft verder de planning voor de verschillende stappen van het ontwikkelproces. Je bespreekt dit met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig pas je het plan aan. Het plan van aanpak vormt de basis voor het bouwenen, testen en implementeren van het informatiesysteem of servicedesk. 1.4 Realiseren van een testomgeving Realiseren van een testomgeving verloopt als volgt Op basis van het functionele en technisch ontwerp maak je een testomgeving: o Je bouwt het informatiesysteem compleet met hardware, software, databases o Je installeert het systeem in een afgeschermde omgeving Je voert tests uit en bewaakt de voortgang van de testfase. Je bewaakt ook het globale overzicht en delegeert, waar nodig, werkzaamheden aan collega s. 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan Voor het opstellen van een informatieplan ga je als volgt te werk - Je analyseert de huidige situatie (hardware en software) en de impact die het te implementeren systeem daarop heeft (extra hardware, nieuwe/gewijzigde software, nieuwe/gewijzigde gegevensverzamelingen) - Je bespreekt je bevindingen met je leidinggevende en andere betrokkenen - Je stelt een implementatieplan op waarin alle uit te voeren handelingen staan omschreven - Je legt dit plan ter goedkeuring voor aan je leidinggevende 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan Je voert het implementatieplan uit zoals het is opgesteld. Bij problemen overleg je met je leidinggevende en doet voorstellen voor oplossingen. 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests Acceptatietests worden uitgevoerd door de toekomstige gebruikers van het informatiesysteem. Omdat het systeem voor hen nieuw is, zal er ondersteuning nodig zijn: - Instructie over het gebruik van het systeem - Uitleg over de tests: doel van de test, criteria voor slagen of falen van de test, te verrichten handelingen om de test uit te voeren - Hulp bij de uitvoering van de tests KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 14

15 2.4 Evalueren van een implementatie Als de implementatie is afgerond en de test zijn uitgevoerd, ga je evalueren: - Je vraagt gebruikers en je leidinggevende naar hun ervaringen en mening over het informatiesysteem - Je bespreekt het verloop van de implementatie, de gevonden problemen en de getroffen maatregelen met je leidinggevende - Je bespreekt de testresultaten, vooral de onverwachte, met je leidinggevende - Je stelt een implementatierapport op, waaruit het resultaat van de implementatie (met eventueel conversie van gegevens) blijkt, alsmede het verloop en het resultaat van de technische en functionele tests 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem Kerntaak 3 verloopt minder projectmatig dan de combinatie Kerntaak 1 en 2. Het gaat hier meer om dagelijkse en/of herhalende werkzaamheden. 3.1 Voorkomen van (ver)storingen - Door periodiek onderzoek analyseer je mogelijke (toekomstige) knelpunten; je probeert deze op te lossen voordat er een storing optreedt - Je stelt verbeteringen voor om toekomstige knelpunten te voorkomen - Je signaleert afwijkingen van de kwaliteitsnormen en stelt verbeteringen voor 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Bij door jou ondervonden of door anderen gemelde storingen: - Zoek je de oorzaak van het probleem - Zoek je een oplossing voor het probleem - (Overleg je over het aanbrengen van de oplossing) - Breng je deze oplossing aan - Rapporteer je over de storing en de oplossing, zo mogelijk met een advies ter voorkoming van herhaling 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen Als je een melding van een incident ontvangt: - Analyseer je de aard van het incident - Bepaal je wie het incident moet behandelen - Behandel je het incident, of - Geef je het incident door aan de beoogde behandelaar/afdeling 3.4 Opstellen en bewaken van procedures Procedures opstellen en bewaken: - Je stelt procedures op voor gebruikers en beheerders, om een zo probleemloos gebruik van de informatiesystemen onder jouw beheer te kunnen garanderen - Je implementeert de procedures na overleg met je leidinggevende - Je bewaakt de naleving van procedures Je signaleert overtredingen Je onderneemt actie naar aanleiding van de overtredingen 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Kerntaak 4 kan alleen echt uitgevoerd worden als het praktijkbedrijf behoefte heeft aan het inrichten van een servicedesk. Je voert dan onderstaande taken 4.1a, 4.2a en 4.3a uit. Als het praktijkbedrijf al over een servicedesk beschikt, of geen behoefte heeft aan het inrichten van een servicedesk, voer je de opdracht uit zoals beschreven in 4.1b, 4.2b en 4.3b KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 15

16 4.1a Bedrijfsklaar maken van een servicedesk Je maakt een plan voor het inrichten van een servicedesk, waarin - De benodigde hard- en software, meubilair etc. voor een servicedesk wordt vermeld - De personeelsbehoefte van een servicedesk (kwalitatief en kwantitatief) wordt vastgelegd - Op te stellen SLA, werkprocedures en -roosters voor een servicedesk worden vermeld Na goedkeuring van het plan voer je het uit: - Indien nodig, hard- en software en andere zaken aanschaffen - Een SLA opstellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de servicedesk met de gebruikers worden overeengekomen - Werkroosters en procedures opstellen - Medewerkers instrueren 4.2a Aansturen van een servicedesk Je maakt een plan voor het in werking stellen en houden van een servicedesk: - Begeleiden servicedeskmedewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden (afhandelen of escaleren van incidenten) - Opstellen toegangsprocedures (hoe bereik je de servicedesk) 4.3a Opstellen van gebruikersinstructies Schrijf instructies voor gebruikers: - Contact opnemen met de servicedesk - Gebruik van apparatuur en programmatuur 4.1b Bedrijfsklaar maken van een servicedesk Je maakt een plan voor het inrichten van een servicedesk, waarin - Uitgelegd wordt wat een servicedesk inhoudt - De verschillen tussen in-house servicedesk en uitbesteden worden toegelicht - De benodigde hard- en software voor een servicedesk wordt vermeld - De personeelsbehoefte van een servicedesk (kwalitatief en kwantitatief) wordt vastgelegd - Op te stellen SLA, werkprocedures en -roosters voor een servicedesk worden vermeld - Kosten en baten van een servicedesk (zowel in-house als uitbesteed) geanalyseerd worden - Een voorbeeld-sla wordt opgesteld - Een voorbeeld-werkrooster wordt opgesteld - Voorbeeld-procedures worden opgesteld 4.2b Aansturen van een servicedesk Je maakt een plan voor het in werking stellen en houden van een servicedesk: - Opstellen toegangsprocedures (hoe bereik je de servicedesk) 4.3b Opstellen van gebruikersinstructies Schrijf instructies voor gebruikers: - Contact opnemen met de servicedesk - Gebruik van apparatuur en programmatuur Beoordeling Tijdens de uitvoering van de Proeve word je begeleid door een praktijkbegeleider of een beoordelende docent. Deze fungeren tijdens de uitvoering als je leidinggevende. Tevens KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 16

17 beoordelen zij (de kwaliteit van) het werk dat je tijdens de proeve verricht en de documenten die je produceert. Je wordt beoordeeld op de uitvoering van de bovengenoemde taken aan de hand van het Beoordelingsmodel 2 Beoordeling van de kandidaat, dat je vindt op pagina 25 Hulp Je moet de Proeve zelfstandig uitvoeren. Je mag je praktijkbegeleider om hulp vragen in de volgende gevallen; - Uitleg over procedures binnen het bedrijf - Uitleg over binnen het bedrijf gebruikte standaarden en methodieken Je praktijkopleider heeft de rol van je leidinggevende KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 17

18 Instructie voor begeleider / beoordelaar / andere betrokkenen Algemene informatie De kandidaat gaat beginnen aan de Proeve van Bekwaamheid voor ICT-beheerder niveau 4. Met deze Proeve van Bekwaamheid wordt kerntaak 1, Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem, afgesloten. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats in de praktijksituatie of in een gesimuleerde omgeving op school Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gaat de kandidaat de volgende onderdelen uitvoeren: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Voordat de kandidaat deze werkzaamheden gaat uitvoeren, krijgt hij eerst een instructie van de praktijkbegeleider en eventueel van de begeleider van de school. Binnen deze onderdelen wordt het volgende van de kandidaat verwacht. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder ontwerpt en test een (deel van een) informatiesysteem door de informatiebehoefte van de opdrachtgever te analyseren, de huidige en gewenste situatie m.b.t. informatiesystemen te analyseren. Hij onderzoekt de mogelijkheden om van de gevonden huidige naar de gewenste situatie te komen. Hij maakt een ontwerp voor een informatiesysteem dat de informatiebehoefte van de klant kan vervullen, alsmede tests waarmee het systeem om zijn functionaliteit onderzocht kan worden en realiseert vervolgens een testomgeving waarin het informatiesysteem getest kan worden. Dit alles aan de hand van een door de ICT-beheerder opgesteld plan van aanpak. Plan van aanpak, analyse- en onderzoeksresultaten, systeem- en testontwerp en testomgeving worden gedocumenteerd Elk document behoeft goedkeuring van de opdrachtgever voordat de volgende fase uit het plan van aanpak gestart kan worden. In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 18

19 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder stelt, in overleg met betrokkenen, een plan op voor het implementeren van een (deel van een) informatiesysteem. Hiertoe analyseert hij de bestaande situatie en de eisen die door het nieuwe systeem aan de infrastructuur worden gesteld. Hij verwerkt de resultaten in een plan, waarin de voor de implementatie benodigde activiteiten worden beschreven. Vervolgens wordt de implementatie volgens plan verricht, waarbij de geïmplementeerde onderdelen grondig getest worden. Als de implementatie is afgerond, initieert de ICT-beheerder de acceptatietest, die door de toekomstige gebruikers worden uitgevoerd. Zo nodig assisteert hij bij deze uitvoering. Zowel van de implementatiewerkzaamheden als van de uitvoering van de tests worden door de ICT-beheerder verslag gedaan. Aan de hand van dit verslag wordt het implementatietraject geëvalueerd door de ICT-beheerder en de overige betrokkenen (opdrachtgever, gebruikers, leidinggevende). In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen en performanceproblemen door het aanbrengen van adequate beveiliging en het regelmatig testen van het informatiesysteem en de beveiliging. Hij verhelpt storingen door de oorzaak te achterhalen en een oplossing aan te brengen. Hij documenteert storingen en gevonden oplossingen. De ICT-beheerder neemt (tweedelijns) incidenten in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, geeft prioriteiten en handelt meldingen af, waarbij hij meldingen en oplossingen documenteert. Ter bevordering van juist gebruik van systemen stelt de ICT-beheerder gebruiks- en beheersprocedures op, Hij publiceert de procedures voor de betrokken beheerder en gebruikers. Hij houdt de procedures up-to-date. Hij bewaakt het naleven van de procedures en rapporteert en neemt actie bij overtredingen. In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Praktijksituatie: De ICT-beheerder maakt een ontwerp voor het inrichten van een servicedesk: welke doelen dient de servicedesk, welke functionarissen en middelen zijn er nodig om een servicedesk in te richten. Na overleg met leidinggevende en/of opdrachtgever richt hij de servicedesk volgens het ontwerp in. Hij stelt procedures op voor de handelingen en communicatie van de servicedesk, alsmede voor de gebruikers van de servicedesk. Hij stelt service level agreements (SLA s) op waarin de verantwoordelijkheden en taken van een servicedesk t.o.v. de gebruikers verwoord zijn. De ICT-beheerder stelt werkroosters op, coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en begeleidt ze hierbij waar nodig. Hij ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele escalaties van hulp- en servicevragen. De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aanwezige apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze. Simulatie: De ICT-beheerder stelt een rapport op, op basis waarvan de leiding van het praktijkbedrijf of de het gesimuleerde bedrijf een beslissing kan nemen over het al dan niet inrichten van een servicedesk. Hiertoe legt hij uit wat een servicedesk is en wat de voor- en nadelen van een servicedesk zijn. Hij onderzoekt de eenmalige en periodieke kosten en baten van een servicedesk en verwerkt de resultaten in het rapport. Hij stelt vast welke procedures en werkroosters voor de servicedesk nodig zijn en licht deze toe. Hij sluit het rapport af met een advies aan de leiding KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 19

20 In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Instructies per functionaris De begeleider De begeleider (praktijkbegeleider of docent) is de leidinggevende van de ICT-beheerder. Hij begeleidt en ondersteunt hem zoals een leidinggevende een nieuw aangetrokken medewerker zou begeleiden en ondersteunen. Hij verwacht van de ICT-beheerder een voldoende mate van zelfstandig werken en voldoende vakmatige kennis om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en oplossingen voor problemen bij de uitvoering zelf of in overleg te kunnen vinden. Hij verstrekt opdrachten in het kader van kerntaak 3 (problemen voorkomen/oplossen, procedures maken of wijzigen, etc.). Hetzelfde geldt voor de docent die de rol van begeleider/leidinggevende in de gesimuleerde omgeving uitvoert. Daarvoor dient de docent te beschikken over materialen en casussen. De opdrachtgever In de praktijksituatie is de opdrachtgever de eigenaar van het door de kandidaat uit te voeren project. Daartoe Overlegt hij met de kandidaat over project- en systeemeisen en wensen Overlegt hij met de kandidaat over de voorstellen/fase-rapporten tijdens de uitvoering van het project Geeft hij fiat aan voorstellen/fase-rapporten Accepteert hij het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers In de gesimuleerde omgeving staat het project omschreven in een casus. De docent die de rol van opdrachtgever vervult Overlegt met de kandidaat over de voorstellen/fase-rapporten tijdens de uitvoering van het project Geeft fiat aan voorstellen/fase-rapporten Accepteert het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers De gebruikers De gebruikers zijn de toekomstige gebruikers van het informatiesysteem dat in kerntaken 1 en 2 ontworpen en geïmplementeerd wordt. Zij zijn belanghebbenden bij het tijdig en juist ontwikkelen en implementeren van dit informatiesysteem. Daartoe Overleggen zij met de kandidaat over systeemeisen en wensen Stellen zij functionele testen op t.b.v. acceptatietest Voeren zij acceptatietests uit Adviseren zij de opdrachtgever het systeem al dan niet te accepteren Daarnaast zijn de gebruikers de klanten van de servicedesk in kerntaak 4 en de eigenaren van de beheerde systemen in kerntaak 3. Zij melden storingen aan hardware en software KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 20

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE AORTA

SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA DAP SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA-DAP v 2.3 27-1-2014 1 De grondslag en het uitgangspunt van de AORTA DAP is: Alle beheerpartijen kunnen & mogen direct met elkaar samenwerken & communiceren. AORTA-DAP

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie