Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer"

Transcriptie

1 Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 4 Opzetten en inrichten van een servicedesk Behorend bij kwalificatiedossier 93190, uitstroom 93191, cohort en Onderwijs- en Examenreglement 93190, uitstroom 93191, cohort KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 1

2 Voorwoord De voor u liggende Proeve van Bekwaamheid heeft als doel vast te leggen hoe een MBOleerling kan bewijzen recht te hebben op het diploma ICT-beheerder op MBO-niveau 4. Bij het Alfa-college toont een leerling dit recht aan door een Proeve van Bekwaamheid (PvB) succesvol uit te voeren. In een dergelijke PvB wordt geen theoretische kennis geëxamineerd, maar krijgt de kandidaat de gelegenheid het geleerde in de praktijk uit te voeren, aldus tonend dat hij over de juiste competenties beschikt. Een Proeve van Bekwaamheid wordt opgesteld aan de hand van de in het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding vastgestelde kerntaken. Bij deze kerntaken worden werkprocessen en beoordelingsmodellen opgesteld. Door het uitvoeren van de werkprocessen kan de kandidaat zijn competenties tonen. De wijze van uitvoering van de verschillende kerntaken met bijbehorende werkprocessen uit het kwalificatiedossier, en de beoordeling daarvan zijn door het Alfa-college, afdeling ICT, opgesteld, in overleg en samenwerking met de Ecabo en een groep praktijkbegeleiders. Deze praktijkbegeleiders zijn geselecteerd uit de schare bedrijven die BPV-plaatsen bieden voor de opleiding ICTbeheerder. H.F. Vogt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Verantwoording... 4 Organisatie... 8 Stap 1: Beoordeling van het praktijkbedrijf... 8 Stap 2: Informatie voor de kandidaten... 9 Stap 3: Voorbereiding uitvoering... 9 Stap 4: De uitvoering van de onderdelen... 9 Stap 5: De beoordeling van de onderdelen...10 Stap 6: Het eindgesprek...10 Stap 7: De archivering...10 Instructie voor de kandidaat...13 Instructie voor begeleider / beoordelaar / andere betrokkenen...18 Algemene informatie...18 Instructies per functionaris...20 De begeleider...20 De opdrachtgever...20 De gebruikers...20 De beoordelaar...21 Beoordelingsmodellen...22 Beoordelingsmodel 0. Startvoorwaarden...23 Beoordelingsmodel 1. Formulier voor vaststelling projectidee...24 Beoordelingsmodel 2. Beoordeling van de kandidaat...25 Beslismodel ICT-beheerder...30 Examenmatrijs KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 3

4 Verantwoording Door middel van deze Proeve van Bekwaamheid worden kerntaken 1, Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem, 2, Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem, 3, Beheren van een (deel van een) informatiesysteem, en 4, Inrichten en aansturen van een servicedesk, geëxamineerd. Kerntaken 1 t/m 4 zijn onderdeel van het kwalificatiedossier 93190, ICT Beheer, uitstroomdifferentiatie 93191, ICT-beheerder. De kandidaat voert de Proeve van Bekwaamheid uit in de praktijksituatie of in een gesimuleerde omgeving op school. De Proeve wordt uitgevoerd na de eindstage. Als de Proeve in de praktijksituatie wordt uitgevoerd is dit bij het bedrijf waar de kandidaat zijn eindstage liep. De praktijkbegeleider fungeert als leidinggevende van de kandidaat. Voorafgaand aan de uitvoering van de Proeve stuurt de kandidaat een samen met het bedrijf opgesteld projectvoorstel voor kerntaken 1 en 2 naar de docent..deze docent beoordeelt of het project voldoende kwaliteit en kwantiteit heeft om als proeve-project te kunnen dienen. Hij gebruikt hiervoor Beoordelingsmodel 1. De examencommissie keurt de beoordeling. Daarnaast dient de kandidaat de beschikking te krijgen over een werkruimte met de voor de Proeve benodigde hulpmiddelen. Als de Proeve in een gesimuleerde omgeving wordt uitgevoerd, ontvangt de kandidaat een projectbeschrijving van de school, alsmede een beschrijving van het fictieve bedrijf waarvoor de Proeve wordt uitgevoerd. Docenten nemen de taken van opdrachtgever en leidinggevende over. De kandidaat wordt vervolgens op school in de gelegenheid gesteld de Proeve uit te voeren in een voor de Proeve ingericht lokaal, waarin hij en zijn medekandidaten werkruimte met de voor de Proeve benodigde hulpmiddelen ter beschikking wordt gesteld. Als aan alle voorwaarden uit beoordelingsmodel 0 is voldaan, mag de kandidaat de Proeve starten. De kandidaat vervult in het bedrijf/de gesimuleerde omgeving de rol van beginnend beroepsbeoefenaar ICT-beheerder. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen (kerntaak 1) en implementeren (kerntaak 2) van een (deel van een) informatiesysteem. Daarnaast verricht hij werkzaamheden op het gebied van systeembeheer (kerntaak 3) en servicedesk (kerntaak 4) die van een beginnend beroepsbeoefenaar in ICT-beheer verwacht mogen worden. Duur van de Proeve De duur van de Proeve is bij uitvoering in de praktijk niet eenvoudig vast te stellen. Gezien de aard van de werkzaamheden is de kandidaat gedeeltelijk afhankelijk van de respons die hij krijgt op de diverse voorstellen die hij aan de praktijkbegeleider en/of de projecteigenaar doet in de verschillende fases van het project. Ook kan de kwantiteit van de werkzaamheden variëren zonder de kandidaat daarmee te bevoordelen of te benadelen ten opzichte van zijn medekandidaten. Een Proeve heeft een doorlooptijd van 10 weken, waarvan 3 mensweken daadwerkelijk aan de proeve besteed worden. In de gesimuleerde omgeving zijn de kwaliteit en kwantiteit van de Proeve door de school vastgesteld en zijn er geen verstoringen door andere werkzaamheden. Derhalve duurt een Proeve 3 weken. Afsluiting Aan het einde van de Proeve vindt een eindgesprek plaats tussen kandidaat, beoordelende docent en praktijkbegeleider. In dit eindgesprek licht de kandidaat zijn aanpak van de Proeve en de daarbij uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten toe. Tijdens deze toelichting kan hij over de aanpak en de werkzaamheden worden ondervraagd door de beoordelende docent en de praktijkbegeleider KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 4

5 De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de volgende kerntaken en de bijbehorende werkprocessen: 1. Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1. Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3. Opstellen van een plan van aanpak 1.4. Realiseren van een testomgeving 2. Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1. Opstellen van een implementatieplan 2.2. Uitvoeren van een implementatieplan 2.3. Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4. Evalueren van een implementatie 3. Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1. Voorkomen van (ver)storingen 3.2. Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3. Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4. Opstellen en bewaken van procedures 4. Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1. Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2. Aansturen van een servicedesk 4.3. Opstellen van gebruikersinstructies Beschrijving van de kerntaken. In de beschrijving wordt gerefereerd aan de werkprocessen (aangeduid met hun nummers) en de bijbehorende competenties (aangeduid met letters), die door middel van de werkprocessen beoordeeld worden. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder ontwerpt en test een (deel van een) informatiesysteem door de informatiebehoefte van de opdrachtgever te analyseren, alsmede de huidige en gewenste situatie m.b.t. informatiesystemen. Hij onderzoekt de mogelijkheden om van de gevonden huidige naar de gewenste situatie te komen (werkproces (wp) 1.1, competenties (c) E, M, N, R). Hij maakt een ontwerp voor een informatiesysteem dat de informatiebehoefte van de klant kan vervullen, alsmede tests waarmee het systeem op zijn functionaliteit onderzocht kan worden (wp: 1.2, c: E, H, I, J, K, L, M) en realiseert vervolgens een testomgeving waarin het informatiesysteem getest kan worden (wp: 1.4, c: B, E, J, L, Q, S). Dit alles aan de hand van een door de ICT-beheerder opgesteld plan van aanpak (wp: 1.3, c: E, H, J, Q). Plan van aanpak, analyse- en onderzoeksresultaten, systeem- en testontwerp en testomgeving worden gedocumenteerd (wp: 1.1 t/m 1.4, c: H, J). Elk document behoeft goedkeuring van de opdrachtgever voordat de volgende fase uit het plan van aanpak gestart kan worden. 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder stelt, in overleg met betrokkenen, een plan op voor het implementeren van een (deel van een) informatiesysteem. Hiertoe analyseert hij de bestaande situatie en de eisen die door het nieuwe systeem aan de infrastructuur worden gesteld. Hij verwerkt de resultaten in een plan, waarin de voor de implementatie benodigde activiteiten worden beschreven (wp: 2.1, c: H, I, J, K, M, N, Q). Vervolgens wordt de implementatie volgens plan verricht, waarbij de geïmplementeerde onderdelen grondig getest worden (wp: 2.2, c: B, K, L, Q, S, T, V). Als de implementatie is afgerond, initieert de ICT-beheerder de acceptatietest, die door de toekomstige gebruikers worden uitgevoerd (wp: 2.3, c: C, D, E, J, K, M, N). Zo nodig assisteert hij bij deze uitvoering (2.3, c: E). Zowel van de implementatiewerkzaamheden als van de uitvoering van de tests worden door de ICT-beheerder verslag gedaan (wp: 2.4, c: E, J). Aan de hand van dit verslag wordt het implementatietraject geëvalueerd door de ICT-beheerder en de overige betrokkenen (opdrachtgever, gebruikers, leidinggevende) (wp: 2.4, c: D, E, J, M, P) KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 5

6 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen en performanceproblemen door het aanbrengen van adequate beveiliging en het regelmatig testen van het informatiesysteem en de beveiliging (wp: 3.1, c: L, O, S, T). Hij verhelpt storingen door de oorzaak te achterhalen en een oplossing aan te brengen (wp: 3.2, c: J, K, M, Q, S, T, V). Hij documenteert storingen en gevonden oplossingen (wp: 3.2, c: J). De ICT-beheerder neemt (tweedelijns) incidenten in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, geeft prioriteiten en handelt meldingen af, waarbij hij meldingen en oplossingen documenteert (wp: 3.3, c: J, K, M, Q, R, T, V). Ter bevordering van juist gebruik van systemen stelt de ICT-beheerder gebruiks- en beheersprocedures op, Hij publiceert de procedures voor de betrokken beheerder en gebruikers (wp: 3.4, c: B, J, M). Hij houdt de procedures up-to-date. Hij bewaakt het naleven van de procedures en rapporteert en neemt actie bij overtredingen (wp: 3.4, c: B, J, M). 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Praktijksituatie: De ICT-beheerder maakt een ontwerp voor het inrichten van een servicedesk: welke doelen dient de servicedesk, welke functionarissen en middelen zijn er nodig om een servicedesk in te richten. Na overleg met leidinggevende en/of opdrachtgever richt hij de servicedesk volgens het ontwerp in. Hij stelt procedures op voor de handelingen en communicatie van de servicedesk, alsmede voor de gebruikers van de servicedesk (wp: 4.1, c: E, M, N, Q, S, Y). Hij stelt service level agreements (SLA s) op waarin de verantwoordelijkheden en taken van een servicedesk t.o.v. de gebruikers verwoord zijn. De ICT-beheerder stelt werkroosters op, coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en begeleidt ze hierbij waar nodig. Hij ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele escalaties van hulp- en servicevragen (wp: 4.2, c: A, B, Q, S). De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aanwezige apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze (wp: 4.3, c: I, J, O). Simulatie: De ICT-beheerder stelt een rapport op, op basis waarvan de leiding van het praktijkbedrijf of de het gesimuleerde bedrijf een beslissing kan nemen over het al dan niet inrichten van een servicedesk. Hiertoe legt hij uit wat een servicedesk is en wat de voor- en nadelen van een servicedesk zijn. Hij onderzoekt de eenmalige en periodieke kosten en baten van een servicedesk en verwerkt de resultaten in het rapport (wp: 4.1, c: E, M, N, Q, S, Y). Hij stelt vast welke procedures en werkroosters voor de servicedesk nodig zijn en licht deze toe. Hij stelt een toegangsprocedure op voor de gebruikers en de servicedeskmedewerkers (wp: 4.2, c: A, B, Q, S). De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aangegeven apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze (wp: 4.3, c: I, J, O). Hij sluit het rapport af met een conclusie en een advies aan de leiding over het al dan niet opzetten van een servicedesk in de organisatie KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 6

7 Overzicht van werkprocessen en competenties WP WP Onderdelen Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1. Vaststellen van de informatiebehoefte E, M, N, R 1.2. Opleveren van een ontwerp E, H, I, J, K, van (een onderdeel van) een L, M informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving WP WP Onderdelen Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een H, I, J, K, implementatieplan M, N, Q 2.2 Uitvoeren van een B, K, L, Q, implementatieplan S, T, V 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie WP WP Onderdelen Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen L, O, S, T 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures J, K, M, Q, S, T, V WP WP Onderdelen Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een E, M, N, servicedesk Q, S, Y 4.2 Aansturen van een A, B, Q, S servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies WP 1.3 E, H, J, Q WP 2.3 C, D, E, J, K, L, M, N WP 3.3 J, K, M, Q, R, T, V WP 4.3 I, J, O WP 1.4 B, E, J, L, Q, S WP 2.4 D, E, J, M, P WP 3.4 B, J, M KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 7

8 Organisatie Algemene informatie De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies De kandidaat voert alle werkzaamheden uit die in de beginnende beroepspraktijk op dit niveau van hem verwacht mogen worden. Het is voor de organisatie van belang dat er een aantal stappen worden gezet om het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid goed te laten verlopen. Het gaat hierbij om de volgende stappen. Stap 1: Beoordeling van het praktijkbedrijf Een praktijkbedrijf is geschikt als werkprocessen van een kerntaak volledig kunnen worden uitgevoerd. Dat is het geval als het praktijkbedrijf een Ecabo-erkenning heeft voor alle kerntaken voor het beroep van ICT-beheerder. Tevens dienen een of meer potentiële projecten aanwezig te zijn. De kwaliteit en de kwantiteit van deze projecten worden beoordeeld door de begeleidende docent en gekeurd door de examencommissie, aan de hand van Beoordelingsmodel 1. De praktijkbegeleider dient te beschikken over voldoende vakkennis en voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de kandidaat. Het is mogelijk dat een (deel van een) werkproces niet in het leerbedrijf kan worden uitgevoerd. In een dergelijk geval wordt besloten tot aanvullende opdrachten of tot uitvoering van het werkproces in een ander leerbedrijf of een simulatie op school. Als het Alfa-college heeft vastgesteld dat een leerbedrijf geschikt en bereid is om de Proeve uit te voeren, wordt het leerbedrijf/de praktijkbegeleider verder geïnformeerd. Belangrijk is om duidelijk te maken dat de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid zich onderscheidt van de gewone BPVperiode. De uitvoering van de Proeve onderscheidt zich op twee punten: De begeleiding is ondersteunend, zoals van een leidinggevende verwacht mag worden, niet lerend Achteraf vindt een formele beoordeling plaats op basis van de beoordelingsformulieren uit de Proeve. Van alle documenten zijn, naast de instructie voor de beoordelaar, in feite alleen de beoordelingsformulieren van belang voor de praktijkbegeleider KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 8

9 Stap 2: Informatie voor de kandidaten De opleiding informeert de kandidaten minimaal 6 weken voor de start van de Proeve, doch idealiter voor de start van de eindstage. Door middel van deze informatie wordt de examinering van de betreffende kerntaken aan de kandidaten toegelicht. Om te weten wat er van hen verwacht wordt tijdens de uitvoering van de Proeve, ontvangen de kandidaten de volgende materialen: 1. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 2. De delen uit deze Proeve die voor de kandidaat relevant zijn: instructie kandidaat met eventuele bijlagen, alsmede Beoordelingsmodel 1 en Beoordelingsmodel 2. Stap 3: Voorbereiding uitvoering Voor een goed verloop van de Proeve van Bekwaamheid is het van groot belang dat: De organisatie 10 weken voor de start van de Proeve controleert of alle benodigdheden aanwezig zijn (zie onder); De organisatie 10 weken voor de start van de Proeve start met het inplannen en inroosteren van betrokken docenten en/of andere beoordelaars; De planning en organisatie van de Proeve van Bekwaamheid 8 weken van tevoren wordt uitgewerkt en opgezet; Er 6 weken van tevoren gezorgd wordt voor het benodigde documenten in voldoende hoeveelheden; De betrokken praktijkbegeleiders, docenten en/of beoordelaars 6 weken van tevoren op de hoogte worden gebracht van de verwachte activiteiten en de daarbij behorende materialen; De kandidaten 6 weken van tevoren op de hoogte worden gebracht van het rooster van de Proeve van Bekwaamheid en de verwachte voorbereidingen voor de Proeve van Bekwaamheid. Er een beoordelaar bekend is. Benodigdheden Voordat de Proeve van Bekwaamheid begint zijn de volgende onderdelen nodig: Instructie voor de kandidaat Een beoordelaar van school en/of praktijk Instructie voor de beoordelaar De beoordelingsmodellen voor de verschillende werkzaamheden De projectopdracht voor de kandidaat (bij uitvoering in het praktijkbedrif goedgekeurd volgens Beoordelingsmodel 1; formulier voor vaststelling projectidee) Een surveillant (bij uitvoering in een gesimuleerde omgeving) Een werkplek met de benodigde hulpmiddelen: computer, Office-software en ontwikkelsoftware, geschikt voor het uitvoeren van de Proeve. (Een simulatie van) incidenten (storingen en hulpvragen) die door de kandidaat gedurende zijn Proeve opgelost moeten worden. In het geval van uitvoering in een gesimuleerde omgeving: uitvoerenden voor de rollen van opdrachtgever, leidinggevende, gebruikers Het Alfa-college, subexamencommissie afdeling ICT, controleert 6 weken van tevoren of alle bovengenoemde punten in orde zijn, aan de hand van Beoordelingsmodel 0. De kandidaat wordt beoordeeld door minimaal 1 beoordelaar. Indien de beoordelaar niet tot een ordeel kan komen, wordt een tweede beoordelaar van school ingeschakeld. Stap 4: De uitvoering van de onderdelen Elk werkonderdeel wordt door de kandidaat uitgevoerd naar genoegen van de leidinggevende. De kandidaat krijgt de mogelijkheid commentaar op de uitvoering te KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 9

10 implementeren. N.B. Het commentaar op de uitvoering wordt uitsluitend gegeven zoals tussen leidinggevende en medewerker gebruikelijk is. Het commentaar dient in geen geval een leerproces te dienen. Stap 5: De beoordeling van de onderdelen Elk werkonderdeel dat de kandidaat heeft uitgevoerd wordt beoordeeld door een geïnstrueerde beoordelaar. Dit is de beoordelende docent en/of de begeleider-beoordelaar in het praktijkbedrijf. De beoordelaar gebruikt hiervoor beoordelingsmodel 2. Stap 6: Het eindgesprek Aan het eind van de Proeve wordt een gesprek gevoerd tussen kandidaat, docent en praktijkbegeleider. In dit gesprek worden de resultaten van de Proeve, de aanpak en de werkzaamheden besproken, alsmede de beoordeling, zoals die door de beoordelaar volgens Beoordelingsmodel 2 is gedaan. De kandidaat krijgt de gelegenheid zijn resultaten en aanpak toe te lichten of te verdedigen, hetgeen kan leiden tot een wijziging in de beoordeling. Aan het eind van het gesprek wordt de beoordeling definitief vastgesteld. Stap 7: De archivering Na afloop van de Proeve van Bekwaamheid zijn alle onderdelen door de kandidaat verricht en worden de resultaten gearchiveerd. Hierin zitten per kandidaat de volgende onderdelen: De ingevulde beoordelingmodellen Het ingevulde beslismodel De documenten die de kandidaat tijdens de uitvoering van de Proeve heeft geproduceerd: Plan van Aanpak, Systeemontwerp (bestaande uit Definitiestudie, Functioneel ontwerp, Technisch ontwerp), Testplan, Testverslag, Implementatieplan en Implementatieverslag en eventueel het Servicedeskrapport. Dit dossier wordt gearchiveerd conform de regelingen zoals uitgewerkt in het onderwijs en examenreglement (OER). Deelnemers aan de uitvoering De volgende rollen moeten worden vervuld bij de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid: De kandidaat (in geval van uitvoering in het praktijkbedrijf) o kiest, samen met de praktijkbegeleider een geschikte PvB-opdracht. o levert tijdig (minimaal 5 weken voor aanvang van de PvB), in overleg met de praktijkbegeleider, een voorstel voor een PvB-opdracht ter goedkeuring in bij de beoordelende docent, die voldoet aan de gestelde eisen (zie Beoordelingsmodel 1). o voert, bij goedkeuring van het voorstel voor de PvB-opdracht, de PvB uit. (in geval van uitvoering in een gesimuleerde omgeving) o kiest uit de beschikbare PvB-opdrachten een geschikte opdracht uit. o voert, bij goedkeuring van de keuze door de docent de PvB uit. De beoordelende docent (verantwoordelijke van het Alfa-college) o zorgt voor goede afspraken met het BPV-bedrijf. o informeert de praktijkbegeleider van de BPV. o geeft (evt. samen met het docententeam) al dan niet goedkeuring voor het voorstel die de kandidaat als PvB-opdracht aanlevert. o controleert, daar waar nodig en/of mogelijk, hoe de uitvoering van de PvB verloopt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 10

11 o o o o voert het eindgesprek samen met de kandidaat en de praktijkbegeleider. beoordeelt de kandidaat aan de hand van Beoordelingsmodel 2 (in het geval van uitvoering in een gesimuleerde praktijkomgeving). Stelt de definitieve beoordeling vast in het eindgesprek. Vult het beslismodel in. De praktijkbegeleider (leidinggevende van de kandidaat van het BPV-bedrijf) o biedt de kandidaat de mogelijkheid de PvB te doen (geeft voor kerntaken 1 en 2 een opdracht die voldoet aan de gestelde eisen (zie Beoordelingsmodel 1)). o zorgt voor begeleiding van de kandidaat bij het formuleren van het projectplan voor de PvB-opdracht voor kerntaken 1 en 2. o zorgt voor begeleiding van de kandidaat tijdens de PvB-periode. o neemt deel aan het eindgesprek. o beoordeelt, onder verantwoordelijkheid van het Alfa-college, de kandidaat, aan de hand van Beoordelingsmodel 2. De opdrachtgever (eigenaar van het door de kandidaat uit te voeren project) o Overlegt met de kandidaat over project- en systeemeisen en wensen o Overlegt met de kandidaat over de voorstellen/faserapporten tijdens de uitvoering van het project o Geeft fiat aan voorstellen/faserapporten o Accepteert het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers De gebruikers (toekomstige gebruikers van het informatiesysteem) o Overleggen met de kandidaat over systeemeisen en wensen o Stellen functionele testen op t.b.v. acceptatietest o Voeren acceptatietests uit o Adviseren de opdrachtgever het systeem al dan niet te accepteren De beoordelaar (de praktijkbegeleider of de beoordelende docent) o Beoordeelt de uitvoering van de werkprocessen door de kandidaat, aan de hand van het daartoe in deze Proeve vastgelegde Beoordelingsmodel 2. Hij dient hiertoe in ieder geval over kwaliteiten te beschikken op de volgende gebieden: o beroep/kwalificatie; De beoordelaar dient kennis te hebben van de beroepspraktijk en de eisen die gesteld worden aan een beginnend beroepsbeoefenaar, zoals verwoord in het betreffende kwalificatiedossier. o beoordelingsprocedure; De beoordelaar is in staat om de beoordeling volgens het beoordelingsmodel uit te voeren. De beoordelingscriteria zijn bekend bij de beoordelaar en hij is op de hoogte van de inhoud van het examen. o observeren en beoordelen; De beoordelaar is in staat om een betrouwbaar oordeel te vormen over de gevolgde werkwijze van de kandidaat op basis van eigen observatie en op basis van informatie van derden (collega s, klanten, e.d.). De beoordelaar kan de werkwijze en de resultaten objectief beoordelen en streeft consensus na met de andere beoordelaar. Om verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria te minimaliseren is onderling overleg tussen beoordelaars onontbeerlijk (intersubjectiviteit). o interviewen; Tijdens het eindgesprek kan de beoordelaar de juiste vragen stellen om de argumenten voor de gevolgde werkwijze te achterhalen. De beoordelaar geeft de kandidaat de kans om een oordeel te geven over de kwaliteit van de gevolgde werkwijze en de gerealiseerde resultaten. De beoordelaar kan tijdens het nagesprek een aangename sfeer opbouwen waarbij het beste van de kandidaat naar boven komt. Hij stelt vragen zonder KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 11

12 o o onmiddellijk een oordeel te vellen. Het taalgebruik is afgestemd op de kandidaat. evalueren; De beoordelaar is in staat om de gevolgde werkwijze en de gerealiseerde resultaten helder te evalueren, waarbij hij observatie en interpretatie kan onderscheiden. schrijven. Tijdens het observeren van de kandidaat kan de beoordelaar zijn bevindingen (positief en negatief) eenduidig op het beoordelingsformulier noteren. Herkansing en afbreken van de Proeve van Bekwaamheid Herkansing: Gedurende de Proeve wordt per werkproces een beoordeling gegeven, waarbij bij een onvoldoende direct een (1) herkansing kan worden gegeven. Deze herkansing vindt dan direct na de beoordeling plaats, voorafgaand aan de uitvoering van het volgende werkproces. De praktijkbegeleider/beoordelaar beslist over het al dan niet toestaan van een herkansing. Indien de kandidaat bezwaar heeft tegen de beslissing over de herkansing kan hij bezwaar aantekenen bij de begeleidende docent/tweede beoordelaar. Gezien de relatieve afhankelijkheid van de werkprocessen en kerntaken is het niet mogelijk aan het eind van de proeve-periode een herkansing voor een deel van de proeve te bieden. Afbreken: De proeve kan worden afgebroken als de kandidaat herhaaldelijk door zijn gedrag gevaar oplevert voor zichzelf, zijn collega s, medekandidaten of anderen, of voor de gereedschappen, middelen en materialen waarmee hij werkt KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 12

13 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan de Proeve van Bekwaamheid voor ICT-beheerder niveau 4. Met deze Proeve van Bekwaamheid worden kerntaken 1, 2, 3 en 4 geëxamineerd. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats aan het eind van/na afloop van de laatste BPV-periode. De Proeve van Bekwaamheid duurt maximaal 3 weken bij uitvoering in een gesimuleerde omgeving. Doe je de Proeve in een praktijksituatie (in het bedrijf waar je ook je eindstage doet), dan duurt de Proeve 10 weken, waarvan je er 3 daadwerkelijk aan de proeve besteedt. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid ga je de volgende onderdelen uitvoeren: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Tijdens de voorbereiding van kerntaken 1 en 2 van de Proeve van Bekwaamheid heb je een projectopdracht gekregen dan wel samen met je praktijkbegeleider uitgezocht. Als voorbereiding hierop staat hieronder vast kort beschreven wat er van je wordt verwacht bij het uitvoeren van deze opdracht. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte Vaststellen van de informatiebehoefte doe je als volgt: Je inventariseert de informatiebehoefte binnen de afdeling of organisatie en stelt deze vast. Je overlegt daartoe met de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden. Je inventariseert de eisen en wensen. Je bepaalt wat de mogelijkheden zijn Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem doe je met de volgende werkzaamheden: Je onderzoekt hoe met behulp van ICT in de vastgestelde informatiebehoefte kan worden voorzien. Je levert daartoe zowel een functioneel als technisch ontwerp op, waarin de functionele en technische werking van het systeem zijn vastgelegd. Zo nodig pas je het plan maximaal twee maal aan, totdat de opdrachtgever zijn goedkeuring geeft KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 13

14 Je overziet de consequenties van verandertrajecten voor de gebruikers van het informatiesysteem. Je schat ook de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem goed in. Je bespreekt dit alles met de opdrachtgever/leidinggevende. 1.3 Opstellen van een plan van aanpak Opstellen van een plan van aanpak doe je met de volgende stappen: Je stelt een plan van aanpak op waarin de planning en het kostenoverzicht met betrekking tot de ontwikkeling van het informatiesysteem wordt omschreven. Je beschrijft verder de planning voor de verschillende stappen van het ontwikkelproces. Je bespreekt dit met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig pas je het plan aan. Het plan van aanpak vormt de basis voor het bouwenen, testen en implementeren van het informatiesysteem of servicedesk. 1.4 Realiseren van een testomgeving Realiseren van een testomgeving verloopt als volgt Op basis van het functionele en technisch ontwerp maak je een testomgeving: o Je bouwt het informatiesysteem compleet met hardware, software, databases o Je installeert het systeem in een afgeschermde omgeving Je voert tests uit en bewaakt de voortgang van de testfase. Je bewaakt ook het globale overzicht en delegeert, waar nodig, werkzaamheden aan collega s. 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan Voor het opstellen van een informatieplan ga je als volgt te werk - Je analyseert de huidige situatie (hardware en software) en de impact die het te implementeren systeem daarop heeft (extra hardware, nieuwe/gewijzigde software, nieuwe/gewijzigde gegevensverzamelingen) - Je bespreekt je bevindingen met je leidinggevende en andere betrokkenen - Je stelt een implementatieplan op waarin alle uit te voeren handelingen staan omschreven - Je legt dit plan ter goedkeuring voor aan je leidinggevende 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan Je voert het implementatieplan uit zoals het is opgesteld. Bij problemen overleg je met je leidinggevende en doet voorstellen voor oplossingen. 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests Acceptatietests worden uitgevoerd door de toekomstige gebruikers van het informatiesysteem. Omdat het systeem voor hen nieuw is, zal er ondersteuning nodig zijn: - Instructie over het gebruik van het systeem - Uitleg over de tests: doel van de test, criteria voor slagen of falen van de test, te verrichten handelingen om de test uit te voeren - Hulp bij de uitvoering van de tests KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 14

15 2.4 Evalueren van een implementatie Als de implementatie is afgerond en de test zijn uitgevoerd, ga je evalueren: - Je vraagt gebruikers en je leidinggevende naar hun ervaringen en mening over het informatiesysteem - Je bespreekt het verloop van de implementatie, de gevonden problemen en de getroffen maatregelen met je leidinggevende - Je bespreekt de testresultaten, vooral de onverwachte, met je leidinggevende - Je stelt een implementatierapport op, waaruit het resultaat van de implementatie (met eventueel conversie van gegevens) blijkt, alsmede het verloop en het resultaat van de technische en functionele tests 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem Kerntaak 3 verloopt minder projectmatig dan de combinatie Kerntaak 1 en 2. Het gaat hier meer om dagelijkse en/of herhalende werkzaamheden. 3.1 Voorkomen van (ver)storingen - Door periodiek onderzoek analyseer je mogelijke (toekomstige) knelpunten; je probeert deze op te lossen voordat er een storing optreedt - Je stelt verbeteringen voor om toekomstige knelpunten te voorkomen - Je signaleert afwijkingen van de kwaliteitsnormen en stelt verbeteringen voor 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Bij door jou ondervonden of door anderen gemelde storingen: - Zoek je de oorzaak van het probleem - Zoek je een oplossing voor het probleem - (Overleg je over het aanbrengen van de oplossing) - Breng je deze oplossing aan - Rapporteer je over de storing en de oplossing, zo mogelijk met een advies ter voorkoming van herhaling 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen Als je een melding van een incident ontvangt: - Analyseer je de aard van het incident - Bepaal je wie het incident moet behandelen - Behandel je het incident, of - Geef je het incident door aan de beoogde behandelaar/afdeling 3.4 Opstellen en bewaken van procedures Procedures opstellen en bewaken: - Je stelt procedures op voor gebruikers en beheerders, om een zo probleemloos gebruik van de informatiesystemen onder jouw beheer te kunnen garanderen - Je implementeert de procedures na overleg met je leidinggevende - Je bewaakt de naleving van procedures Je signaleert overtredingen Je onderneemt actie naar aanleiding van de overtredingen 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Kerntaak 4 kan alleen echt uitgevoerd worden als het praktijkbedrijf behoefte heeft aan het inrichten van een servicedesk. Je voert dan onderstaande taken 4.1a, 4.2a en 4.3a uit. Als het praktijkbedrijf al over een servicedesk beschikt, of geen behoefte heeft aan het inrichten van een servicedesk, voer je de opdracht uit zoals beschreven in 4.1b, 4.2b en 4.3b KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 15

16 4.1a Bedrijfsklaar maken van een servicedesk Je maakt een plan voor het inrichten van een servicedesk, waarin - De benodigde hard- en software, meubilair etc. voor een servicedesk wordt vermeld - De personeelsbehoefte van een servicedesk (kwalitatief en kwantitatief) wordt vastgelegd - Op te stellen SLA, werkprocedures en -roosters voor een servicedesk worden vermeld Na goedkeuring van het plan voer je het uit: - Indien nodig, hard- en software en andere zaken aanschaffen - Een SLA opstellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de servicedesk met de gebruikers worden overeengekomen - Werkroosters en procedures opstellen - Medewerkers instrueren 4.2a Aansturen van een servicedesk Je maakt een plan voor het in werking stellen en houden van een servicedesk: - Begeleiden servicedeskmedewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden (afhandelen of escaleren van incidenten) - Opstellen toegangsprocedures (hoe bereik je de servicedesk) 4.3a Opstellen van gebruikersinstructies Schrijf instructies voor gebruikers: - Contact opnemen met de servicedesk - Gebruik van apparatuur en programmatuur 4.1b Bedrijfsklaar maken van een servicedesk Je maakt een plan voor het inrichten van een servicedesk, waarin - Uitgelegd wordt wat een servicedesk inhoudt - De verschillen tussen in-house servicedesk en uitbesteden worden toegelicht - De benodigde hard- en software voor een servicedesk wordt vermeld - De personeelsbehoefte van een servicedesk (kwalitatief en kwantitatief) wordt vastgelegd - Op te stellen SLA, werkprocedures en -roosters voor een servicedesk worden vermeld - Kosten en baten van een servicedesk (zowel in-house als uitbesteed) geanalyseerd worden - Een voorbeeld-sla wordt opgesteld - Een voorbeeld-werkrooster wordt opgesteld - Voorbeeld-procedures worden opgesteld 4.2b Aansturen van een servicedesk Je maakt een plan voor het in werking stellen en houden van een servicedesk: - Opstellen toegangsprocedures (hoe bereik je de servicedesk) 4.3b Opstellen van gebruikersinstructies Schrijf instructies voor gebruikers: - Contact opnemen met de servicedesk - Gebruik van apparatuur en programmatuur Beoordeling Tijdens de uitvoering van de Proeve word je begeleid door een praktijkbegeleider of een beoordelende docent. Deze fungeren tijdens de uitvoering als je leidinggevende. Tevens KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 16

17 beoordelen zij (de kwaliteit van) het werk dat je tijdens de proeve verricht en de documenten die je produceert. Je wordt beoordeeld op de uitvoering van de bovengenoemde taken aan de hand van het Beoordelingsmodel 2 Beoordeling van de kandidaat, dat je vindt op pagina 25 Hulp Je moet de Proeve zelfstandig uitvoeren. Je mag je praktijkbegeleider om hulp vragen in de volgende gevallen; - Uitleg over procedures binnen het bedrijf - Uitleg over binnen het bedrijf gebruikte standaarden en methodieken Je praktijkopleider heeft de rol van je leidinggevende KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 17

18 Instructie voor begeleider / beoordelaar / andere betrokkenen Algemene informatie De kandidaat gaat beginnen aan de Proeve van Bekwaamheid voor ICT-beheerder niveau 4. Met deze Proeve van Bekwaamheid wordt kerntaak 1, Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem, afgesloten. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats in de praktijksituatie of in een gesimuleerde omgeving op school Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gaat de kandidaat de volgende onderdelen uitvoeren: 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Voordat de kandidaat deze werkzaamheden gaat uitvoeren, krijgt hij eerst een instructie van de praktijkbegeleider en eventueel van de begeleider van de school. Binnen deze onderdelen wordt het volgende van de kandidaat verwacht. 1 Ontwikkelen van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder ontwerpt en test een (deel van een) informatiesysteem door de informatiebehoefte van de opdrachtgever te analyseren, de huidige en gewenste situatie m.b.t. informatiesystemen te analyseren. Hij onderzoekt de mogelijkheden om van de gevonden huidige naar de gewenste situatie te komen. Hij maakt een ontwerp voor een informatiesysteem dat de informatiebehoefte van de klant kan vervullen, alsmede tests waarmee het systeem om zijn functionaliteit onderzocht kan worden en realiseert vervolgens een testomgeving waarin het informatiesysteem getest kan worden. Dit alles aan de hand van een door de ICT-beheerder opgesteld plan van aanpak. Plan van aanpak, analyse- en onderzoeksresultaten, systeem- en testontwerp en testomgeving worden gedocumenteerd Elk document behoeft goedkeuring van de opdrachtgever voordat de volgende fase uit het plan van aanpak gestart kan worden. In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 18

19 2 Implementeren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder stelt, in overleg met betrokkenen, een plan op voor het implementeren van een (deel van een) informatiesysteem. Hiertoe analyseert hij de bestaande situatie en de eisen die door het nieuwe systeem aan de infrastructuur worden gesteld. Hij verwerkt de resultaten in een plan, waarin de voor de implementatie benodigde activiteiten worden beschreven. Vervolgens wordt de implementatie volgens plan verricht, waarbij de geïmplementeerde onderdelen grondig getest worden. Als de implementatie is afgerond, initieert de ICT-beheerder de acceptatietest, die door de toekomstige gebruikers worden uitgevoerd. Zo nodig assisteert hij bij deze uitvoering. Zowel van de implementatiewerkzaamheden als van de uitvoering van de tests worden door de ICT-beheerder verslag gedaan. Aan de hand van dit verslag wordt het implementatietraject geëvalueerd door de ICT-beheerder en de overige betrokkenen (opdrachtgever, gebruikers, leidinggevende). In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3 Beheren van een (deel van een) informatiesysteem De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen en performanceproblemen door het aanbrengen van adequate beveiliging en het regelmatig testen van het informatiesysteem en de beveiliging. Hij verhelpt storingen door de oorzaak te achterhalen en een oplossing aan te brengen. Hij documenteert storingen en gevonden oplossingen. De ICT-beheerder neemt (tweedelijns) incidenten in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, geeft prioriteiten en handelt meldingen af, waarbij hij meldingen en oplossingen documenteert. Ter bevordering van juist gebruik van systemen stelt de ICT-beheerder gebruiks- en beheersprocedures op, Hij publiceert de procedures voor de betrokken beheerder en gebruikers. Hij houdt de procedures up-to-date. Hij bewaakt het naleven van de procedures en rapporteert en neemt actie bij overtredingen. In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4 Inrichten en aansturen van een servicedesk Praktijksituatie: De ICT-beheerder maakt een ontwerp voor het inrichten van een servicedesk: welke doelen dient de servicedesk, welke functionarissen en middelen zijn er nodig om een servicedesk in te richten. Na overleg met leidinggevende en/of opdrachtgever richt hij de servicedesk volgens het ontwerp in. Hij stelt procedures op voor de handelingen en communicatie van de servicedesk, alsmede voor de gebruikers van de servicedesk. Hij stelt service level agreements (SLA s) op waarin de verantwoordelijkheden en taken van een servicedesk t.o.v. de gebruikers verwoord zijn. De ICT-beheerder stelt werkroosters op, coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en begeleidt ze hierbij waar nodig. Hij ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele escalaties van hulp- en servicevragen. De ICT-beheerder stelt gebruiksinstructies voor aanwezige apparatuur en programmatuur op, waarin de werking van de betreffende systeemdelen helder en beknopt wordt toegelicht, en onderhoudt deze. Simulatie: De ICT-beheerder stelt een rapport op, op basis waarvan de leiding van het praktijkbedrijf of de het gesimuleerde bedrijf een beslissing kan nemen over het al dan niet inrichten van een servicedesk. Hiertoe legt hij uit wat een servicedesk is en wat de voor- en nadelen van een servicedesk zijn. Hij onderzoekt de eenmalige en periodieke kosten en baten van een servicedesk en verwerkt de resultaten in het rapport. Hij stelt vast welke procedures en werkroosters voor de servicedesk nodig zijn en licht deze toe. Hij sluit het rapport af met een advies aan de leiding KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 19

20 In deze kerntaak worden de volgende werkprocessen onderscheiden: 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies Instructies per functionaris De begeleider De begeleider (praktijkbegeleider of docent) is de leidinggevende van de ICT-beheerder. Hij begeleidt en ondersteunt hem zoals een leidinggevende een nieuw aangetrokken medewerker zou begeleiden en ondersteunen. Hij verwacht van de ICT-beheerder een voldoende mate van zelfstandig werken en voldoende vakmatige kennis om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en oplossingen voor problemen bij de uitvoering zelf of in overleg te kunnen vinden. Hij verstrekt opdrachten in het kader van kerntaak 3 (problemen voorkomen/oplossen, procedures maken of wijzigen, etc.). Hetzelfde geldt voor de docent die de rol van begeleider/leidinggevende in de gesimuleerde omgeving uitvoert. Daarvoor dient de docent te beschikken over materialen en casussen. De opdrachtgever In de praktijksituatie is de opdrachtgever de eigenaar van het door de kandidaat uit te voeren project. Daartoe Overlegt hij met de kandidaat over project- en systeemeisen en wensen Overlegt hij met de kandidaat over de voorstellen/fase-rapporten tijdens de uitvoering van het project Geeft hij fiat aan voorstellen/fase-rapporten Accepteert hij het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers In de gesimuleerde omgeving staat het project omschreven in een casus. De docent die de rol van opdrachtgever vervult Overlegt met de kandidaat over de voorstellen/fase-rapporten tijdens de uitvoering van het project Geeft fiat aan voorstellen/fase-rapporten Accepteert het geïmplementeerde systeem op advies van de testende gebruikers De gebruikers De gebruikers zijn de toekomstige gebruikers van het informatiesysteem dat in kerntaken 1 en 2 ontworpen en geïmplementeerd wordt. Zij zijn belanghebbenden bij het tijdig en juist ontwikkelen en implementeren van dit informatiesysteem. Daartoe Overleggen zij met de kandidaat over systeemeisen en wensen Stellen zij functionele testen op t.b.v. acceptatietest Voeren zij acceptatietests uit Adviseren zij de opdrachtgever het systeem al dan niet te accepteren Daarnaast zijn de gebruikers de klanten van de servicedesk in kerntaak 4 en de eigenaren van de beheerde systemen in kerntaak 3. Zij melden storingen aan hardware en software KT 1.1 t/m KT 4.1 v x 20

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder Versie 1.2 7 juli 2015 Voorwoord Beste werkgever en leerling, U ontvangt deze gids,

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: Netwerkbeheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93192 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De inventariseert de informatiebehoefte binnen

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk ICT-beheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1 CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 18-06-2013 Versie: 1.4 Domein: Techniek

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties 1 Inleiding 2 Algemene informatie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2009-2010 Beroepengroep: Versie 2006-2007 ICT-beheer 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering Overview kwalificatie ICT-beheerder Crebo: 93191 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen van)

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT-Beheerder Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie