BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:"

Transcriptie

1 BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: Netwerkbeheerder

2 BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II Eindstage Opleiding Netwerkbeheerder BPV bedrijf: BPV periode: Naam Praktijkbegeleider: Naam BPV begeleider Rijn IJssel: Datum afsluiting: BPV Onvoldoende Voldoende Goed Paraaf Praktijkbegeleider: Paraaf BPV begeleider Rijn IJssel: Paraaf student:

3 sformulier Netwerkbeheerder Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast Gewenste resultaat: Een volledig en correct overzicht van de informatiebehoefte van de opdrachtgever/organisatie. Een volledig en correct overzicht van de mogelijkheden binnen de organisatie. Naam bedrijf/organisatie: Crebo nr: sniveaus: stagiair stagiair Verzamelt uitgebreid relevante en voldoende informatie, zowel op papier als middels het interviewen van werknemers Weegt bij het vaststellen van de informatiebehoefte de wensen van de klant in relatie tot de mogelijkheden Verkrijgt op basis van de verzamelde informatie een volledig en correct beeld van de bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de organisatie. Verifieert de correctheid van de verkregen informatie, brengt structuur aan in de informatie, maakt rationele inschattingen die gebaseerd zijn op beschikbare feiten en weegt voor- en nadelen met betrekking tot de getrokken conclusies tegen elkaar af. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

4 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 1.2 Maakt een functioneel ontwerp Gewenste resultaat: Een correct opgesteld netwerkontwerp waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie is verwerkt en rekening is gehouden met de functionele (on)mogelijkheden, het beveiligingsbeleid van de organisatie en de in de organisatie gebruikte procedures en middelen. sniveaus: stagiair stagiair Vertaalt na conclusies te hebben getrokken, de gesignaleerde informatiebehoefte in een haalbare ICT oplossing die aansluit op de wensen van de opdrachtgever en legt dit vast in een leesbaar en volledig functioneel ontwerp. Gebruikt op juiste wijze zijn technisch inzicht en kennis van de organisatie om te komen tot een helder en volledig opgesteld functioneel ontwerp. Stelt een globale planning op. Licht het functioneel ontwerp op een begrijpelijke wijze toe aan betrokkenen, waarbij de taal en benaderingswijze op de toehoorders is afgestemd. Verdedigt eerder genomen beslissingen, maar zorgt ervoor dat bezwaren van de betrokkenen serieus worden genomen en waar nodig worden vertaald in bruikbare oplossingen. Zorgt ervoor dat uiteindelijk alle partijen instemmen met het eindresultaat en dat er draagvlak en betrokkenheid is. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

5 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 1.3 Maakt een technisch ontwerp Gewenste resultaat: Een volledig opgesteld technisch ontwerp, waarin rekening gehouden is met de technische (on)mogelijkheden. sniveaus: stagiair stagiair Houdt voldoende rekening met de technische (on)mogelijkheden en kiest de juiste materialen en middelen.. Geeft in het technisch ontwerp duidelijk aan welke technieken worden toegepast en hoe deze technieken ingezet worden. Gebruikt op juiste wijze zijn technisch inzicht om te komen tot een helder, gestructureerd en volledig opgesteld technisch ontwerp, Overlegt tijdig en regelmatig met collega's en met de opdrachtgever. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

6 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 1.4 Maakt een plan van aanpak Gewenste resultaat: Een helder, functioneel en volledig opgesteld plan van aanpak dat aansluit op de opdracht en dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider. Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. sniveaus: stagiair stagiair Inventariseert alle uit te voeren activiteiten. Stelt een duidelijke, haalbare projectdoelstelling en een realistische, haalbare planning op met een logische volgorde van de uit te voeren activiteiten en met een overzicht van de mensen en middelen die nodig zijn om het werk uit te voeren. Schrijft een plan van aanpak waarin de eerder opgestelde opdracht, de eerder gemaakte afspraken, werkzaamheden en consequenties voor de organisatie volledig, correct en overzichtelijk worden weergegeven. Verdedigt eerder genomen beslissingen, zorgt ervoor dat uiteindelijk alle partijen instemmen met het eindresultaat en dat er draagvlak en betrokkenheid is. Stemt het plan van aanpak af met de opdrachtgever, legt dit waar nodig eerst voor aan relevante anderen en stelt waar nodig het plan van aanpak bij. Laat het plan van aanpak accorderen door de opdrachtgever Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

7 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 1.5 Realiseert een testomgeving Gewenste resultaat: Een correct werkende testomgeving. Correcte en volgens procedures uitgevoerde standaard testactiviteiten. Correct geïnterpreteerde testresultaten. Testrapport dat weergeeft in hoeverre het netwerk voldoet aan de specificaties, inclusief advies over aanpassingen/verbeteringen. Een correct en volledig geïnformeerde opdrachtgever. sniveaus: stagiair stagiair Bewaakt de voortgang van de eigen en andermans activiteiten zodat de testomgeving conform planning opgeleverd wordt. Zet op een ordelijke systematische wijze een testomgeving op, waarbij hij zich richt op het leveren van hoge kwaliteit. Kiest de geschikte materialen en middelen bij het realiseren van een testomgeving, rekening houdend met de mogelijkheden, beschikbaarheid en kosten van materialen en middelen. Voert de tests correct uit en interpreteert de testresultaten juist. Schrijft een testrapport waarin de testresultaten volledig worden weergegeven zodat het functioneren van het informatiesysteem en de gevolgen van invoering duidelijk worden. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

8 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 2.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan Gewenste resultaat: Een helder geschreven en volledig implementatieplan. Een in overeenstemming met het implementatieplan geschreven plan van aanpak voor deelwerkzaamheden. Volledig en juist geïnformeerde betrokkenen. sniveaus: stagiair stagiair Bespreekt consequenties van de implementatie met betrokkenen. stelt een implementatieplan op waarin de technische en de organisatorische implementatie, volledig, nauwkeurig en begrijpelijk wordt beschreven. Houdt in het implementatieplan rekening met veranderende omstandigheden, stelt zichzelf heldere en haalbare doelen, brengt activiteiten in kaart en stemt ze op elkaar af, schat de benodigde tijd realistisch in en stelt de benodigde mensen en middelen die nodig zijn voor het traject vast. Leest en toetst implementatieplannen en/of gegevens die door anderen zijn aangeleverd, brengt ze in verband en vertaalt deze naar deelwerkzaamheden. Kan hoofdzaken van bijzaken scheiden en brengt structuur aan in de veelheid van gegevens. Licht het implementatieplan en de implicaties van de uit te voeren activiteiten op een geloofwaardige, kundige, begrijpelijke en correcte wijze toe aan betrokkenen, waarbij de taal en benaderingswijze op de toehoorders is afgestemd. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

9 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 2.2 Implementeert het informatie- of mediasysteem Gewenste resultaat: Correct en volledig geïnstalleerde netwerkcomponenten en - besturingssystemen, conform opdracht en ontwerp. Correct uitgevoerde koppelingen tussen netwerken, conform opdracht en ontwerp. Netwerkbeveiliging voldoet aan de voorschriften en gestelde eisen. Correct en volledige rapportage en documentatie. sniveaus: stagiair stagiair Zorgt ervoor dat de implementatie volgens plan verloopt. Bewaakt de voortgang ten aanzien van gedefinieerde deadlines en gestelde doelen zodat de implementatie conform planning uitgevoerd wordt. Werkt ordelijk en systematisch en houdt rekening te houden met de kwaliteitseisen zodat kwaliteit en productiviteit tijdens de implementatie bewaakt wordt. Blijft onder druk en spanning objectief in het beoordelen van omstandigheden en blijft gericht op het behalen van de deadlines en doelen uit het implementatieplan. Voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden correct uit. Test de werking van het netwerk grondig. Stelt de documentatie volledig en correct op Werkt conform de voorgeschreven procedures en veiligheidsvoorschriften. Bespreekt met de opdrachtgever en/of leidinggevende waar nodig afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van de vooraf gedefinieerde planning en rapporteert de resultaten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

10 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 2.3 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest Gewenste resultaat: Correct en volgens procedures uitgevoerde standaardtestactiviteiten. Correcte testresultaten. Een testrapport dat weergeeft in hoeverre het netwerk voldoet aan de specificaties, inclusief advies over aanpassingen/verbeteringen. sniveaus: stagiair stagiair Bestudeert het testplan en voert het testplan met het projectteam correct uit. Draagt eigen kennis en expertise op een begrijpelijke manier over aan zowel het projectteam als de gebruikers en zorgt ervoor dat de projectmedewerkers weten hoe zij te werk moeten gaan gedurende de acceptatietest en dat de gebruikers weten hoe ze met het nieuwe onderdeel van het informatiesysteem om moeten gaan. Heeft aandacht voor de zorgen van leden van het projectteam voorafgaand en gedurende de acceptatietest en heeft begrip voor wat anderen belangrijk vinden. Verzamelt uitgebreid informatie tijdens de acceptatietest door de juiste vragen te stellen. Noteert en interpreteert de testresultaten correct, onderneemt de juiste acties n.a.v. de testresultaten en werkt indien noodzakelijk de systeemdocumentatie bij. Informeert de opdrachtgever/leidinggevende volledig over de testresultaten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

11 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 2.4 Evalueert de implementatie Gewenste resultaat: Een correct en volledig afgerond implementatietraject. Een nauwkeurige en volledige eindrapportage. sniveaus: stagiair stagiair Vraagt zowel gebruikers als projectmedewerkers naar hun mening omtrent het implementatietraject. Heeft tijdens de evaluatiegesprekken begrip en aandacht voor de bevindingen van alle betrokkenen. Stelt een nauwkeurige en correcte eindrapportage op met alle uitkomsten van de evaluatie, bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende en maakt, indien noodzakelijk afspraken over vervolgacties. Analyseert de resultaten van de implementatie, legt relaties en trekt daaruit de juiste conclusies over de voortgang en het resultaat van de acceptatietest en weet waar eventuele verbeterpunten liggen. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

12 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 3.1 Voorkomt (ver)storingen Gewenste resultaat: Een correct werkend netwerk met een zo hoog mogelijke continuïteit. (Ver)storingen zijn tijdig gesignaleerd en voorkomen door het uitvoeren van preventieve test- en beheeractiviteiten. Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van het netwerk. sniveaus: stagiair stagiair Werkt tijdens beheer-, test- en beveiligingswerkzaamheden op een ordelijke en systematische manier. Voert regelmatig preventieve test- en serviceactiviteiten uit ter voorkoming van (ver)storingen. Gaat zorgvuldig om met de beschikbare materialen en middelen en zorgt ervoor dat deze goed onderhouden zijn. Formuleert kwaliteitsnormen waaraan het informatiesysteem dient te voldoen. Signaleert tijdig afwijkingen t.a.v. kwaliteitsnormen en onderneemt de juiste acties om kwaliteitsniveau te herstellen. Doet, indien nodig, voorstellen om de stabiliteit van het systeem te verbeteren. Houdt zich aan de voorgeschreven (werk)procedures en ziet aan de hand van deze procedures toe op de veiligheid van het werk. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

13 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 3.2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen Gewenste resultaat: De oorzaak van de storing is snel achterhaald. De storing is snel verholpen, eventueel met een tijdelijke oplossing. Correcte en volledige storingsdocumentatie. sniveaus: stagiair stagiair Achterhaalt door grondige analyse van de beschikbare gegevens en documentatie de locatie en oorzaak van storing, trekt logische conclusies en komt tot de juiste oplossing. Verhelpt (ver)storingen en herstelt, eventueel met een tijdelijke oplossing, de functionaliteit t.b.v. gebruikers snel en adequaat, gebruikmakend van de juiste oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie. Documenteert informatie m.b.t. storingen volledig en zodanig dat voor gebruikers en beheerders bruikbare naslagwerken beschikbaar zijn; waar nodig worden beide naslagwerken separaat samengesteld om de inhoud af te kunnen stemmen op de doelgroep. Houdt zich aan de (werk- en veiligheids)procedures. Levert werk van hoge kwaliteit, houdt rekening met de geldende kwaliteitseisen en zorgt er voor dat de gebruikers zo min mogelijk last hebben van (ver)storingen. Blijft onder druk en spanning productief werken en objectief in het beoordelen van de ernst van de (ver)storing. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

14 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kw alificatiedossier: 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze Gewenste resultaat: Correcte en helder geschreven actuele procedures en instructies. Volledig en tijdig geïnformeerde collega s en gebruikers. sniveaus: stagiair stagiair Zorgt voor actuele en volledige beheer- en gebruiksprocedures. Toetst (gegevens en aannames m.b.t.) bestaande procedures kritisch op juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid en doet, indien noodzakelijk, verbetervoorstellen. Archiveert verschillende soorten documentatie tijdig en op juiste wijze. Zorgt middels heldere instructies ervoor dat gebruikers op de hoogte zijn van de regels en afspraken m.b.t. het gebruik van het informatiesysteem. Ziet toe op naleving van procedures en instructies, en onderneemt, indien noodzakelijk, de juiste acties als gebruikers en collega s zich niet aan de afspraken houden. Informeert collega s en gebruikers als wijzigingen zijn doorgevoerd. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

15 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 3.5 Beveiligt het informatie- of mediasysteem Gewenste resultaat: De beveiliging van het informatiesysteem is optimaal en voldoet aan de gestelde eisen en de (ver)storingen worden niet veroorzaakt door beveiligingshiaten. sniveaus: stagiair stagiair Kiest op basis van zijn vaktechnisch inzicht de meest optimale beveiligingsstrategie en voert deze correct uit. Volgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van systeembeveiliging en integreert deze op doeltreffende wijze waar mogelijk in zijn producten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

16 pow ered by SHL competenties: Beslissen en activiteiten initiëren (A) Creëren en innoveren (O) Aansturen (B) Leren (P) Begeleiden (C ) Plannen en organiseren (Q) Aandacht en begrip tonen (D) Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten (R ) Samenwerken en overleggen (E) Kwaliteit leveren (S) Ethisch en integer handelen (F) Instructies en procedures opvolgen (T) Relaties opbouwen en netwerken (G) Omgaan met veranderingen en aanpassingen (U) Overtuigen en beïnvloeden (H) Met druk en tegenslag omgaan (V) Presenteren (I) Gedrevenheid en ambitie tonen (W) Formuleren en rapporteren (J) Ondernemen en commercieel handelen (X) Vakdeskundigheid toepassen (K) Bedrijfsmatig handelen (Y) Materialen en middelen inzetten (L) Analyseren (M) Onderzoeken (N) Taken/ Activiteiten/ Competenties: Is in staat om goed samen te werken met collega's, interne en externe klanten en leveranciers (sociale vaardigheden en omgangsnormen) Is in staat om ethisch, integer en vertrouwelijk te werken Is in staat zich mondeling goed uit te drukken (goede gespreksvaardigheden) in deugdelijk Nederlands en/of Engels en is beleefd Is in staat om belangrijke gegevens in een verslag weer te geven of te rapporteren in deugdelijk Nederlands en/of Engels Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en blijft kritisch Is in staat om technisch Engels te lezen en te begrijpen Is in staat om met de hard- en software van het bedrijf/organisatie te werken Laat zien dat hij/zij leert van gemaakte fouten Is in staat om eigen werkzaamheden (leerrijke situaties) te reflecteren (stappen kunnen benoemen) Houdt zich up to date, weet wat er speelt voor of in zijn eigen vakgebied en waar hij kennis vandaan haalt Is in staat projectmatig te werken, kan tijdschrijven en kan goed omgaan met tijdsdruk Richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant Werkt op een ordelijke manier Is in staat om instructies en procedures correct op te volgen die in de organisatie van toepassing zijn Kan met druk en tegenslag omgaan Komt verzorgd en passend voor de dag, toont discipline. Heeft plezier in zijn werk en werkt hard Toont aan dat hij nieuwsgierig, creatief en gedreven van aard is (Passie voor het vak) Is servicegericht en klantvriendelijk ( 'Horeca' en 24/7 mentaliteit) Naam bedrijf/organisatie: Datum satge periode: O T V G O T V G Bijbehorende competenties E F H J K K L P P P Q R S T V W W Y Algemeen oordeel beroepsgericht- en bedrijfsmatig handelen: Goed/ Voldoende / Onvoldoende (minimaal 14 van Algemeen oordeel beroepsgericht- en bedrijfsmatig handelen: Goed/ Voldoende / Onvoldoende Praktijkopleider BPV Gids namens bedrijf/organisatie: :

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf Servicedocument Profiel Werkbegeleider in het leerbedrijf Maart 2011 Colofon Profiel van de werkbegeleider in de BPV Betrokkenen bij dit document MBO Raad Nicoline Adèr - Werkgroepleider Examenprofielen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176)

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) sd.ict33.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie Versie: januari 2010 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4-6 Competentiegericht onderwijs 7 Kenniscentrum Handel en de MITT-branche 8-9 Operator,

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort 2005-2006 / 2006-2007 Niveau 4 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie