BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:"

Transcriptie

1 BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding ICT-Beheerder

2 BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II Eindstage Opleiding ICT Beheerder BPV bedrijf: BPV periode: Naam Praktijkbegeleider: Naam BPV begeleider Rijn IJssel: Datum afsluiting: BPV Onvoldoende Voldoende Goed Paraaf Praktijkbegeleider: Paraaf BPV begeleider Rijn IJssel: Paraaf student:

3 sformulier ICT beheerder sformulier BPV Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast Gewenste resultaat: Een volledig en correct overzicht van de informatiebehoefte van de opdrachtgever/organisatie. Een volledig en correct overzicht van de mogelijkheden binnen de organisatie. Naam bedrijf/organisatie: Crebo nr: sniveaus: stagiair stagiair Verzamelt uitgebreid relevante en voldoende informatie, zowel op papier als middels het interviewen van werknemers Vraagt naar de mening, ideeën en behoeftes van anderen om zo een compleet beeld te krijgen van de informatiebehoefte binnen de organisatie Weegt bij het vaststellen van de informatiebehoefte de wensen van de klant in relatie tot de mogelijkheden Legt zijn plannen en ideeën steeds voor aan relevante anderen en stelt waar nodig de visie bij. Verkrijgt op basis van de verzamelde informatie een volledig en correct beeld van de bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de organisatie. Verifieert de correctheid van de verkregen informatie, brengt structuur aan in de informatie, maakt rationele inschattingen die gebaseerd zijn op beschikbare feiten en weegt voor- en nadelen met betrekking tot de getrokken conclusies tegen elkaar af. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende BPV begeleider namens Rijn Ijssel

4 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 1.2 Maakt een functioneel ontwerp Gewenste resultaat: Een helder en volledig opgesteld functioneel ontwerp waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie is verwerkt; de behoeftes van de organisatie, het beveiligingsbeleid van de organisatie en de in de organisatie gebruikte procedures en middelen. Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. sniveaus: stagiair stagiair Vertaalt na conclusies te hebben getrokken, de gesignaleerde informatiebehoefte in een haalbare ICT oplossing die aansluit op de wensen van de opdrachtgever en legt dit vast in een leesbaar en volledig functioneel ontwerp. Gebruikt op juiste wijze zijn technisch inzicht en kennis van de organisatie om te komen tot een helder en volledig opgesteld functioneel ontwerp. Houdt rekening met de beschikbare middelen en stelt een globale planning op. Overlegt tijdens het maken van het functioneel ontwerp tijdig en regelmatig met de opdrachtgever en collega s. Licht het functioneel ontwerp op een begrijpelijke wijze toe aan betrokkenen, waarbij de taal en benaderingswijze op de toehoorders is afgestemd. Verdedigt eerder genomen beslissingen, maar zorgt ervoor dat bezwaren van de betrokkenen serieus worden genomen en waar nodig worden vertaald in bruikbare oplossingen. Zorgt ervoor dat uiteindelijk alle partijen instemmen met het eindresultaat en dat er draagvlak en betrokkenheid is. Legt het functioneel ontwerp ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

5 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.3 Maakt een technisch ontwerp Gewenste resultaat: Een volledig opgesteld technisch ontwerp, waarin rekening gehouden is met de technische (on)mogelijkheden. sniveaus: stagiair stagiair Houdt voldoende rekening met de technische (on)mogelijkheden en kiest de juiste materialen en middelen.. Geeft in het technisch ontwerp duidelijk aan welke technieken worden toegepast en hoe deze technieken ingezet worden. Gebruikt op juiste wijze zijn technisch inzicht om te komen tot een helder, gestructureerd en volledig opgesteld technisch ontwerp, Overlegt tijdig en regelmatig met collega's en met de opdrachtgever. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

6 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.4 Maakt een plan van aanpak Gewenste resultaat: Een helder, functioneel en volledig opgesteld plan van aanpak dat aansluit op de opdracht en dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider. Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. sniveaus: stagiair stagiair Inventariseert alle uit te voeren activiteiten. Stelt een duidelijke, haalbare projectdoelstelling en een realistische, haalbare planning op met een logische volgorde van de uit te voeren activiteiten en met een overzicht van de mensen en middelen die nodig zijn om het werk uit te voeren. Schrijft een plan van aanpak waarin de eerder opgestelde opdracht, de eerder gemaakte afspraken, werkzaamheden en consequenties voor de organisatie volledig, correct en overzichtelijk worden weergegeven. Onderbouwt de gekozen werkwijze binnen het plan van aanpak met steekhoudende argumenten, checkt of anderen deze argumentatie kunnen volgen en het er mee eens zijn en streeft hierbij naar overeenstemming. Stemt het plan van aanpak af met de opdrachtgever, legt dit waar nodig eerst voor aan relevante anderen en stelt waar nodig het plan van aanpak bij. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

7 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.5 Realiseert een testomgeving Gewenste resultaat: Een testomgeving waarin het functioneel en technisch ontwerp correct wordt vormgegeven. Correcte en volgens procedures uitgevoerde standaard testactiviteiten. Correct geïnterpreteerde testresultaten. Testrapport dat weergeeft in hoeverre het informatiesysteem voldoet aan de specificaties, inclusief advies over aanpassingen/verbeteringen. sniveaus: stagiair stagiair Zorgt ervoor dat de activiteiten van zichzelf en anderen met betrekking tot de inrichting van een testomgeving logisch worden ingepland. Raadpleegt en betrekt anderen en stemt de activiteiten met betrokken collega s af. Bewaakt de voortgang zodat de testomgeving conform planning opgeleverd wordt. Delegeert, indien noodzakelijk, tijdig werkzaamheden, instrueert collega s volledig en op correcte wijze en controleert of de werkzaamheden volgen afspraak worden uitgevoerd. Zet op een ordelijke systematische wijze een testomgeving op, waarbij hij zich richt op het leveren van hoge kwaliteit. Kiest de geschikte materialen en middelen bij het realiseren van een testomgeving, rekening houdend met de mogelijkheden, beschikbaarheid en kosten van materialen en middelen. Voert de tests correct uit en interpreteert de testresultaten juist. Schrijft een testrapport waarin de testresultaten volledig worden weergegeven zodat het functioneren van het informatiesysteem en de gevolgen van invoering duidelijk worden. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

8 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 2.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan Gewenste resultaat: Een helder geschreven en volledig implementatieplan. Met betrekking tot de implementatie een volledig en juist geïnformeerde opdrachtgever. sniveaus: stagiair stagiair Onderzoekt de consequenties van de implementatie door documentatie betreffende interne en externe verandertrajecten te bestuderen. Bespreekt consequenties van de implementatie met betrokkenen. stelt een implementatieplan op waarin de technische en de organisatorische implementatie, volledig, nauwkeurig en begrijpelijk wordt beschreven. Formuleert in het implementatieplan duidelijke, haalbare doelen en plant en organiseert middels het implementatieplan de uit te voeren implementatie, waarbij de benodigde tijd voor de uit te voeren activiteiten en de in te zetten mensen en middelen realistisch worden ingeschat. Houdt bij het opstellen van het implementatieplan rekening met toekomstige trends, toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie en de veranderingsbereidheid van de toekomstig gebruikers. Licht het implementatieplan en de implicaties van de uit te voeren activiteiten op een geloofwaardige, kundige, begrijpelijke en correcte wijze toe aan betrokkenen, waarbij de taal en benaderingswijze op de toehoorders is afgestemd. Creëert draagvlak voor de wijze van implementatie met steekhoudende argumenten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

9 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 2.2 Implementeert het informatie- of mediasysteem Gewenste resultaat: Een correct en volledig werkend informatiesysteem, conform opdracht en ontwerp, dat volgens planning en binnen de afgesproken tijd binnen de organisatie/afdeling geïmplementeerd is. Correcte en volledige rapportage en documentatie. sniveaus: stagiair stagiair Zorgt ervoor dat de implementatie volgens plan verloopt. Delegeert tijdig werkzaamheden, instrueert collega s volledig en op correcte wijze en controleert of de werkzaamheden volgen afspraak worden uitgevoerd. Bewaakt de voortgang ten aanzien van gedefinieerde deadlines en gestelde doelen zodat de implementatie conform planning uitgevoerd wordt. Werkt ordelijk en systematisch, richt zich op detailniveau en houdt rekening met de kwaliteitseisen zodat kwaliteit en productiviteit tijdens de implementatie bewaakt wordt. Blijft onder druk en spanning objectief in het beoordelen van omstandigheden en blijft gericht op het behalen van de deadlines en doelen uit het implementatieplan. Houdt bij de keuze van de materialen en middelen rekening met de mogelijkheden, beperkingen en kosten en gebruikt de juiste materialen en middelen doeltreffend. Voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden correct uit. Test de werking van het informatiesysteem grondig. Stelt de documentatie volledig en correct op. Bespreekt met de opdrachtgever en/of leidinggevende waar nodig afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van de vooraf gedefinieerde planning en rapporteert de resultaten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

10 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 2.3 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest Gewenste resultaat: Correct uitgevoerde testactiviteiten. Volledig bijgewerkte documentatie en duidelijk beschreven testresultaten. Correct uitgevoerde en juiste acties n.a.v. de testresultaten. Goed ingerichte (onderdelen van) informatiesystemen. Opgestelde trainingstrajecten zijn op de doelgroep afgestemd. Goed geïnformeerde opdrachtgever/leidinggevende. sniveaus: stagiair stagiair Bestudeert het testplan en instrueert het projectteam correct, benadrukt het belang van een goed verloop van de acceptatietest en voert het testplan met het projectteam correct uit. Draagt eigen kennis en expertise op een begrijpelijke manier over aan zowel het projectteam als de gebruikers en zorgt ervoor dat de projectmedewerkers weten hoe zij te werk moeten gaan gedurende de acceptatietest en dat de gebruikers weten hoe ze met het nieuwe onderdeel van het informatiesysteem om moeten gaan. Zorgt ervoor dat alle betrokkenen correct en tijdig zijn geïnformeerd over de vorderingen van de acceptatietests. Heeft aandacht voor de zorgen van leden van het projectteam voorafgaand en gedurende de acceptatietest en heeft begrip voor wat anderen belangrijk vinden. Verzamelt uitgebreid informatie tijdens de acceptatietest door de juiste vragen te stellen. Noteert en interpreteert de testresultaten correct, onderneemt de juiste acties n.a.v. de testresultaten en werkt indien noodzakelijk de systeemdocumentatie bij. Stelt na analyse van de beschikbare gegevens uit de acceptatietest en op grond van bevindingen van de projectmedewerkers vast welke trainingstrajecten of extra ondersteuning noodzakelijk zijn voor de gebruikers en welke acties nog moeten worden ondernomen om de implementatie af te ronden. Bespreekt testresultaten, de trainingstrajecten en eventuele vervolgacties tijdig met de opdrachtgever. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

11 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 2.4 Evalueert de implementatie Gewenste resultaat: Een correct en volledig afgerond implementatietraject. Een nauwkeurige en volledige eindrapportage. sniveaus: stagiair stagiair Vraagt zowel gebruikers als projectmedewerkers naar hun mening omtrent het implementatietraject en het functioneren van het informatiesysteem. Analyseert de resultaten van de implementatie, legt relaties en trekt daaruit de juiste conclusies over de voortgang en het resultaat van de acceptatietest. Weet wat goed is gegaan en waar verbeterpunten liggen en bedenkt oplossingen voor eventuele problemen. Heeft tijdens de evaluatiegesprekken begrip en aandacht voor de bevindingen van alle betrokkenen. Stelt een nauwkeurige en correcte eindrapportage op met alle uitkomsten van de evaluatie, bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende en maakt, indien noodzakelijk afspraken over vervolgacties. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

12 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen 3.1 Voorkomt (ver)storingen Gewenste resultaat: Een correct werkend informatiesysteem met een zo hoog mogelijke continuïteit. (Ver)storingen zijn tijdig gesignaleerd en voorkomen door het uitvoeren van preventieve test- en beheeractiviteiten. Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van het systeem en de effectiviteit van het beheerwerkzaamheden. sniveaus: stagiair stagiair Werkt tijdens beheer-, test- en beveiligingswerkzaamheden op een ordelijke en systematische manier.. Voert regelmatig preventieve test- en serviceactiviteiten uit ter voorkoming van (ver)storingen. Gaat zorgvuldig om met de beschikbare materialen en middelen en zorgt ervoor dat deze goed onderhouden zijn. Formuleert kwaliteitsnormen waaraan het informatiesysteem dient te voldoen. Signaleert tijdig afwijkingen t.a.v. kwaliteitsnormen, en onderneemt de juiste acties om kwaliteitsniveau te herstellen. Zoekt naar mogelijkheden voor verbetering en doet voorstellen om de stabiliteit van het systeem te verbeteren. Houdt zich aan de voorgeschreven (werk)procedures en ziet aan de hand van deze procedures toe op de veiligheid van het werk. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

13 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen 3.2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen Gewenste resultaat: De oorzaak van de storing is zo snel mogelijk achterhaald. De verstoring is zo snel mogelijk verholpen, eventueel met een tijdelijke oplossing. Correcte en volledige storingsdocumentatie. Tevreden gebruikers. sniveaus: stagiair stagiair Achterhaalt door grondige analyse van de beschikbare gegevens en documentatie de locatie en oorzaak van storing, kijkt of er samenhang is met andere storingen en komt tot een juiste oplossing waarbij de voor- en nadelen van de oplossing goed worden bekeken. Prioriteert op juiste wijze de afhandeling van (ver)storingen en zorgt er voor dat de gebruiker zo min mogelijk last hebben van uitval van functionaliteit. Verhelpt (ver)storingen en herstelt, eventueel met een tijdelijke oplossing, de functionaliteit t.b.v. gebruikers snel en adequaat, gebruikmakend van de juiste oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie. Documenteert informatie m.b.t. storingen volledig en zodanig dat voor gebruikers en beheerders bruikbare naslagwerken beschikbaar zijn; waar nodig worden beide naslagwerken separaat samengesteld om de inhoud af te kunnen stemmen op de doelgroep. Houdt zich aan de (werk- en veiligheids)procedures. Levert werk van hoge kwaliteit en houdt rekening met de geldende kwaliteitseisen. Blijft onder druk en spanning productief werken en objectief in het beoordelen van de ernst van de (ver)storing. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

14 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen Werkprocessen volgens kwalificatiedossier: 3.3 Behandelt en handelt incidentmeldingen af Gewenste resultaat: Verzoeken en meldingen worden correct, snel en naar tevredenheid afgehandeld. Goed geïnformeerde en tevreden gebruikers en projectmedewerkers. Correct ondernomen acties n.a.v. gevonden oplossingen. Volledige registratie en documentatie. sniveaus: stagiair stagiair Neemt incidentmeldingen tijdig in behandeling. Interpreteert en analyseert de incidentmeldingen door kritische vragen te stellen ten aanzien van de verkregen gegevens, legt relaties tussen gegevens en mogelijke oorzaken en trekt daaruit de juiste conclusies tot de aard van de incidentmelding. Schat de benodigde tijd, mensen en middelen voor afhandeling van de gemelde incidenten realistisch in en prioriteert de meldingen. Komt tot haalbare oplossingen en handelt de meldingen correct en effectief af. Bewaakt de voorgang t.a.v. de gestelde doelen en deadlines. Zorgt voor correct en volledige registratie en documentatie van de incidentmeldingen. Houdt zich aan gemaakte afspraken met gebruikers en projectmedewerkers en controleert of aan de verwachting en wensen van de gebruiker is voldaan bij afhandeling van het incident. Zorgt ervoor dat gewerkt wordt volgens de voorgeschreven procedures. Blijft onder druk en spanning productief werken en realistisch in het interpreteren en analyseren van de incidentmeldingen. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

15 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) infformatie- of mediasystemen 3.5 Beveiligt het informatie- of mediasysteem Gewenste resultaat: De beveiliging van het informatiesysteem is optimaal en voldoet aan de gestelde eisen en de (ver)storingen worden niet veroorzaakt door beveiligingshiaten. sniveaus: stagiair stagiair Kiest op basis van zijn vaktechnisch inzicht de meest optimale beveiligingsstrategie en voert deze correct uit. Volgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van systeembeveiliging en integreert deze op doeltreffende wijze waar mogelijk in zijn producten. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

16 Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk 4.1 Onderhoudt een servicedesk Gewenste resultaat: Aanpassing van de servicedesk die voldoet aan de gestelde eisen en informatiebehoefte. Een servicedesk die gereed is om nieuwe of gewijzigde informatiesystemen te ondersteunen. sniveaus: stagiair stagiair Verzamelt via diverse bronnen informatie over de in te voeren gegevens en over de eisen waaraan voldaan moet worden en verifieert de correctheid van de verkregen informatie. Analyseert de gegevens grondig, maakt op basis van de beschikbare feiten logische gevolgtrekkingen en rationele inschattingen en weegt voor- en nadelen tegen elkaar af om tot een haalbare en werkbare situatie voor de servicedesk te komen. Verwerkt de gegevens correct in de servicedesk nadat de activiteiten afgestemd zijn met de leidinggevende/opdrachtgever. Betrekt, waar nodig, tijdig de juiste collega s bij het onderhouden van de servicedesk en stemt de activiteiten vervolgens met hen af zodat het aanpassen volgens planning verloopt. Controleert de procedures, protocollen en service level agreements op de kwaliteitseisen van de servicedesk rekening houdend met de organisatiestructuur en cultuur en signaleert en rapporteert tijdig afwijkingen. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

17 Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk 4.2 Beheert een servicedesk Gewenste resultaat: Informatieverzoeken en hulpvragen zijn op correcte wijze afgehandeld. Volledige servicedeskrapportage. sniveaus: stagiair stagiair Bewaakt de voortgang van het afhandelen van eerste- en tweedelijns incidenten middels vastgestelde indicatoren en is zich bewust van zaken die een positief of negatief effect op deze voortgang kunnen hebben. Grijpt waar nodig snel in op het moment dat het functioneren van de servicedesk niet voldoet aan de opgestelde eisen. Houdt rekening met de structuur, het beleid en de doelen van de organisatie en gebruikt dit inzicht op een dusdanige wijze, dat de werkzaamheden servicedesk passen binnen de organisatiestructuur en -cultuur. Bewaakt de kwaliteit van de servicedesk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op basis van de vastgestelde kwaliteitseisen en service level agreements. Stelt volledige en nauwkeurige servicedeskrapportages op voor het management van de organisatie. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

18 Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk 4.3 Stelt gebruikersinstructies op Gewenste resultaat: Gebruikersinstructies zijn actueel, correct, beknopt, helder en afgestemd op de gebruiker Goed geïnformeerde gebruikers. sniveaus: stagiair stagiair Stelt heldere en beknopte gebruikersinstructies op die inhoudelijk overeenkomen met de werkwijze van de servicedesk en die gebruikt kunnen worden als naslagwerk door de gebruikers. Licht het gebruik van het informatiesysteem begrijpelijk en goed toe en controleert of de boodschap goed is overgekomen. Bewaakt de actualiteit van de gebruikersinstructies en past ze, indien noodzakelijk, aan. Informeert gebruikers en collega s tijdig over wijzigingen in de gebruikersinstructies. Zorgt voor correcte archivering van de gebruikersinstructies. Algemeen oordeel werkproces: Goed/ Voldoende/ Onvoldoende

19 pow ered by SHL competenties: Beslissen en activiteiten initiëren (A) Creëren en innoveren (O) Aansturen (B) Leren (P) Begeleiden (C ) Plannen en organiseren (Q) Aandacht en begrip tonen (D) Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten (R ) Samenwerken en overleggen (E) Kwaliteit leveren (S) Ethisch en integer handelen (F) Instructies en procedures opvolgen (T) Relaties opbouwen en netwerken (G) Omgaan met veranderingen en aanpassingen (U) Overtuigen en beïnvloeden (H) Met druk en tegenslag omgaan (V) Presenteren (I) Gedrevenheid en ambitie tonen (W) Formuleren en rapporteren (J) Ondernemen en commercieel handelen (X) Vakdeskundigheid toepassen (K) Bedrijfsmatig handelen (Y) Materialen en middelen inzetten (L) Analyseren (M) Onderzoeken (N) Taken/ Activiteiten/ Competenties: Is in staat om goed samen te werken met collega's, interne en externe klanten en leveranciers (sociale vaardigheden en omgangsnormen) Is in staat om ethisch, integer en vertrouwelijk te werken Is in staat zich mondeling goed uit te drukken (goede gespreksvaardigheden) in deugdelijk Nederlands en/of Engels en is beleefd Is in staat om belangrijke gegevens in een verslag weer te geven of te rapporteren in deugdelijk Nederlands en/of Engels Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en blijft kritisch Is in staat om technisch Engels te lezen en te begrijpen Is in staat om met de hard- en software van het bedrijf/organisatie te werken Laat zien dat hij/zij leert van gemaakte fouten Is in staat om eigen werkzaamheden (leerrijke situaties) te reflecteren (stappen kunnen benoemen) Houdt zich up to date, weet wat er speelt voor of in zijn eigen vakgebied en waar hij kennis vandaan haalt Is in staat projectmatig te werken, kan tijdschrijven en kan goed omgaan met tijdsdruk Richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant Werkt op een ordelijke manier Is in staat om instructies en procedures correct op te volgen die in de organisatie van toepassing zijn Kan met druk en tegenslag omgaan Komt verzorgd en passend voor de dag, toont discipline. Heeft plezier in zijn werk en werkt hard Toont aan dat hij nieuwsgierig, creatief en gedreven van aard is (Passie voor het vak) Is servicegericht en klantvriendelijk ( 'Horeca' en 24/7 mentaliteit) Naam bedrijf/organisatie: Datum satge periode: O T V G O T V G Bijbehorende competenties E F H J K K L P P P Q R S T V W W Y Algemeen oordeel beroepsgericht- en bedrijfsmatig handelen: Goed/ Voldoende / Onvoldoende (minimaal 14 van Algemeen oordeel beroepsgericht- en bedrijfsmatig handelen: Goed/ Voldoende / Onvoldoende :

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De inventariseert de informatiebehoefte binnen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering Overview kwalificatie ICT-beheerder Crebo: 93191 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen van)

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering Overview kwalificatie Netwerkbeheerder Crebo: 93192 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De applicatieontwikkelaar overlegt met de opdrachtgever om diens vraag

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Overview kwalificatie Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: Applicatieontwikkelaar Kerntaken 1. Ontwerpen van applicaties 2. Realiseren van applicaties 3. Implementeren

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 ICT-beheerder Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder Versie 1.2 7 juli 2015 Voorwoord Beste werkgever en leerling, U ontvangt deze gids,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: Netwerkbeheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93192 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert

Nadere informatie

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311 Stagegids Beoordelingsdocument ICT opleidingen Applicatieontwikkelaar Crebo 95311 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Kerntaak 1: Inventariseren van onderzoeksbehoeften en besluiten tot het uitvoeren van nieuw onderzoek

Kerntaak 1: Inventariseren van onderzoeksbehoeften en besluiten tot het uitvoeren van nieuw onderzoek Kerntaak 1: Inventariseren van onderzoeksbehoeften en besluiten tot het uitvoeren van nieuw onderzoek Werkproces 1.1: Monitoren van informatiesystemen De particulier digitaal onderzoeker houdt de informatiesystemen

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190)

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190) BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190) Versie 1.5 5 april 2017 Voorwoord Beste werkgever en

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk ICT-beheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1 CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 18-06-2013 Versie: 1.4 Domein: Techniek

Nadere informatie

Examenmatrijs examenproject

Examenmatrijs examenproject Examenmatrijs examenproject Algemene informatie Examenmatrijs code EM_SSN2_EP_D1-K1_1 Vaststellingsdatum 10-05-2016 Keuzedeel Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeelcode en cohort K0444 2016 en verder

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2009-2010 Beroepengroep: Versie 2006-2007 ICT-beheer 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties 1 Inleiding 2 Algemene informatie

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De mediadeveloper overlegt met de opdrachtgever om diens vraag naar de

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT-Beheerder Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum te: opleiding Eamenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode + plaats code 681-2 Eamenstandaard naam Organiseren van teelt en bedrijf 1.1 Stelt teeltplan

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2011. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2011. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-beheer Crebo nummer : 93192 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011 Uitstromen : netwerkbeheerder 93192 TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1

Nadere informatie