Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO en Kenteq versie: 1 Op zoek naar branchedoorsnijdende competentieclusters en nieuwe kwalificaties, een verkennend onderzoek naar Witte vlekken in de KSB; ITS (1998) Marktmonitor ICT; EIM in opdracht van MBO Taskforce ICT (november 2000) Rapportage arbeidsmarktmonitor sector ICT; DUO Market Research (februari 2001) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2006; ROA (november 2001) Trendgegevens beroepen 2001; ECABO, DUO Market Research (2001) ICT Martkmonitor ; Nederland~ICT (januari 2002) Trends in IT 2002, op tijd investeren in de juiste technologie; IT-trends institute (april 2002) CPB memorandum/cep-op-maat ICT ; CPB (april 2002) Regioscans en arbeidsmarktanalyse ICT sector; Rijnland Advies (29 april 2002) Eindrapportage Behoefteonderzoek ICT arbeidsmarktmonitor; MBO Taskforce- ICT (mei 2002) ICT voor productiviteitssprong in mkb; Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Nederland~ICT, FHI (september 2002) Arbeidsmarktmonitor Rijk. De ICT-functie bij het Rijk.; Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Persooneelsmanagement Rijksdienst (oktober 2002) Intelligente apparaten. Een visie op embedded systemen voor Nederland; Min. van Economische Zaken, Embedded Systems Institute (november 2002) De ICT arbeidsmarkt nader bekeken. Een kwalitatieve analyse van vraag en aanbod periode ; ICTPunt Nederland (najaar 2002) Trends in ICT 2003, What should managers expect?; Ernst & Young (december 2002) De digitale economie 2002; CBS (2002) Informatie, materiaal en producten uit de Competentiepilot sector ICT (eind 2001-begin 2002) Informatie uit een rapportage n.a.v. een BCP-klankbordgroep-bijeenkomst (18 februari 2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Systeembeheerder ICT-beheerder Loopbaanmogelijkheden De Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO en Kenteq COB E/ICT ECABO Adviescommissie bestuur ICT Stuurgroep Loket MBO ICT dd dd De ICT-beheerder kan doorstromen naar een grotere organisatie en/of specialistische functie zoals die van telecom/ict engineer, netwerkbeheerder, applicatieontwikkelaar en applicatiebeheerder. Hij kan na bijscholing ook doorgroeien naar een functie op HBO-niveau. Print: 11-februari-2004 Pagina 2 van 18

3 BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De ICT-beheerder werkt bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van overige bedrijven. De ICT-beheerder inventariseert de behoefte binnen de organisatie om complete (externe) netwerken te realiseren (incl. het koppelen van meerdere platformen en servers) en te implementeren. Hij stelt vast hoe met behulp van ICT in deze behoefte kan worden voorzien en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarnaast stelt hij ook de globale planning en een kostenoverzicht op, en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig past hij het ontwerp en/of de planning aan. Vervolgens stelt de ICT-beheerder een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van het informatiesysteem vastlegt. Daarna voert hij de geplande werkzaamheden uit en test hij het informatiesysteem grondig. Tevens stelt hij security-, onderhouds- en back-up procedures op of past deze aan en verzorgt hij de benodigde documentatie. Ook het opstellen van (gebruikers)handleidingen en het geven van werkinstructies aan gebruikers behoort tot zijn takenpakket. De ICT-beheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (handleidingen, systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden en handelt de implementatie volledig af. De ICT-beheerder lokaliseert storingen, achterhaalt de oorzaak van storingen en verhelpt storingen. Hiertoe maakt hij gebruik van diverse oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie uit gedocumenteerde storingsoplossingen. Om storingen te voorkomen beheert, beveiligt en test hij het informatiesysteem en stelt hij beheer- en gebruiksprocedures op, onderhoudt deze en ziet toe op de naleving ervan. Ook moet hij een inschatting kunnen maken van de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem. De ICT-beheerder maakt zo nodig een ontwerp voor een servicedesk en richt deze in. Ook geeft hij leiding aan de dagelijkse werkzaamheden die de servicedesk verricht. Hiertoe instrueert hij de medewerkers van de servicedesk en coacht hen bij de dagelijkse werkzaamheden. Tevens schrijft hij gebruikersinstructies en houdt deze up-to-date. De ICT-beheerder draagt ook verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling en interpretatie van de bij de servicedesk binnenkomende informatieverzoeken/hulpvragen. De ICT-beheerder werkt meestal samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het netwerk en draagt zorg voor de continuïteit van het netwerk. De servicedesk speelt daarbij een belangrijke rol. De ICT-beheerder wordt beoordeeld op de resultaten. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken) en is daarmee vaak eindverantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. De ICTbeheerder heeft vooral een adviserende, aansturende, controlerende, coachende en delegerende rol. Tevens komt het voor dat hij leiding geeft aan een afdeling of een project. Hiervoor dient hij mensen aan te kunnen sturen, te coachen en te motiveren. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Het werk van de ICT-beheerder ligt op het terrein van de geautomatiseerde informatievoorziening. Zijn activiteiten zijn verspreid over zowel hardware-, software- als procedureel terrein en betreffen bijvoorbeeld netwerkbeheer, systeemontwikkeling of industriële automatisering. Voor zijn taak als ondersteuner van systeemgebruikers is het noodzakelijk dat hij goed kan communiceren. De ICT-beheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij kan werken volgens kwaliteitscriteria en procedures en dat hij hier ook een bijdrage aan levert. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft t.o.v. de eindgebruikers en zijn collega s. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen kwaliteitseisen en standaarden veranderen voortdurend de vraag naar maatwerk neemt toe; klanten/gebruikers hebben een steeds grotere invloed op het resultaat beheertaken worden steeds meer plaatsonafhankelijk uitgevoerd toenemende groei van de informatiebehoefte globalisering zie ook de brondocumenten Print: 11-februari-2004 Pagina 3 van 18

4 Wetgeving overheidsregulering regelgeving op gebied van beveiliging van informatiesystemen neemt toe wetgeving met betrekking tot het omgaan met informatie speelt een grotere rol (wet op de privacy) zie ook de brondocumenten Technologische ontwikkelingen een verbeterde kwaliteit van hard- en software vermindert de controlerende werkzaamheden en het beheren wordt eenvoudiger toename gebruik internet, web-based applicaties snelle technische ontwikkeling van netwerken steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en beschikbaarheid van een netwerk zie ook de brondocumenten Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen communicatie met gebruikers/klanten wordt steeds belangrijker; de ICTbeheerder moet klantgerichter gaan werken gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied stellen steeds hogere eisen aan de ICT-beheerder de ICT-beheerder krijgt steeds meer verantwoordelijkheid toename outsourcing van ICT-activiteiten naar ICT-dienstverlenende bedrijven zie ook de brondocumenten het werkgebied van de ICT is per definitie grensoverschrijdend, waardoor internationale ontwikkelingen altijd een rol spelen veel standaarden worden op wereldniveau vastgesteld zie ook de brondocumenten Print: 11-februari-2004 Pagina 4 van 18

5 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Ontwikkelt informatiesystemen 2 Implementeert informatiesystemen 3 Beheert informatiesystemen 4 Organiseert een servicedesk Print: 11-februari-2004 Pagina 5 van 18

6 KERNTAAK 1 Ontwikkelt informatiesystemen proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De ICT-beheerder inventariseert de informatiebehoefte binnen de organisatie om vervolgens complete (externe) netwerken te realiseren (incl. de koppeling van meerdere platformen en servers). Hij onderzoekt hoe met behulp van ICT in de informatiebehoefte kan worden voorzien en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning en een kostenoverzicht op, en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig past hij het ontwerp en/of de planning aan. Vervolgens stelt de ICT-beheerder een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van het informatiesysteem vastlegt. Daarna voert hij de geplande werkzaamheden uit en test hij het informatiesysteem grondig. Tevens stelt hij security-, onderhouds- en back-up procedures op of past deze aan en verzorgt hij de benodigde documentatie. De ICT-beheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden. De ICT-beheerder werkt meestal samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerp en de technische inrichting van het informatiesysteem en hij wordt beoordeeld op de resultaten. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken). De ICTbeheerder heeft naast zijn uitvoerende rol ook een adviserende, aansturende, controlerende, coachende en delegerende rol. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en beschikbaarheid van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. De ICT-beheerder heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De ICT-beheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder testapparatuur, componenten en transportmiddelen, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens is voor de ICT-beheerder van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ICT-beheerder moet initiatief kunnen nemen, goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde de continuïteit van het informatiesysteem te kunnen waarborgen. Wensen van de gebruiker versus technische mogelijkheden versus de richtlijnen van de organisatie. De ICT beheerder moet regelmatig bepalen hoe hij omgaat met het spanningsveld tussen de wensen van de gebruiker, technische mogelijkheden en de richtlijnen van de organisatie. Tijd versus kwaliteit De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Priortering De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Print: 11-februari-2004 Pagina 6 van 18

7 KERNTAAK 2 Implementeert informatiesystemen proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De ICT-beheerder inventariseert de consequenties van de implementatie van een nieuw informatiesysteem binnen een organisatie. Deze bespreekt hij met de betrokken disciplines. De ICT-beheerder stelt vervolgens samen met de betrokken disciplines een implementatieplan op dat de technische en organisatorische implementatie van het informatiesysteem beschrijft. Daarna voert hij in teamverband de geplande werkzaamheden uit en biedt hij ondersteuning bij de uitvoering van acceptatietests. Ook het opstellen van (gebruikers)handleidingen en het geven van werkinstructies aan gebruikers behoort tot zijn takenpakket. De ICT-beheerder interpreteert de resultaten van de implementatie en de uitgevoerde testen en bespreekt deze met de betrokken disciplines. Tevens zorgt hij ervoor dat het gehele implementatietraject met de betrokken partijen geëvalueerd wordt. De ICT-beheerder legt de uitkomsten van de evaluatie schriftelijk vast. De ICT-beheerder werkt meestal samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van een informatiesysteem en draagt zorg voor de continuïteit van het informatiesysteem. De ICT-beheerder wordt beoordeeld op de resultaten. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken). De ICT-beheerder heeft naast zijn uitvoerende rol ook een adviserende, aansturende, controlerende, coachende en delegerende rol. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. De ICT-beheerder heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De ICT-beheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder testapparatuur, componenten en transportmiddelen, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens is voor de ICT-beheerder van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ICT-beheerder moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde de implementatie correct te voltooien. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Tijd versus kwaliteit De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de instructie/informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Priortering De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij ingaat op informatieverzoeken van bezoekers of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Print: 11-februari-2004 Pagina 7 van 18

8 KERNTAAK 3 Beheert informatiesystemen proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De ICT-beheerder lokaliseert storingen, achterhaalt de oorzaak van storingen en verhelpt storingen. Hiertoe maakt hij gebruik van diverse oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie uit gedocumenteerde storingsoplossingen. Om storingen te voorkomen beheert, beveiligt en test hij het informatiesysteem en stelt hij beheer- en gebruiksprocedures op, onderhoudt deze en ziet toe op de naleving ervan. Ook moet hij een inschatting kunnen maken van gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem. De ICT-beheerder werkt meestal samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van een netwerk en draagt zorg voor de continuïteit van het netwerk. Hij wordt beoordeeld op de resultaten. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken). De ICT-beheerder heeft naast zijn uitvoerende rol ook een adviserende, aansturende, controlerende, coachende en delegerende rol. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen aan de capaciteit en beschikbaarheid van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. De ICT-beheerder heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De ICT-beheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder testapparatuur, componenten en transportmiddelen, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens is voor de ICT-beheerder van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ICT-beheerder moet initiatief kunnen nemen, goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde de continuïteit van het informatiesysteem te kunnen waarborgen. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Directe klanttevredenheid versus zorgvuldig beheer De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is in concrete gevallen bepalen of directe dienstverlening noodzakelijk is of dat de tijd beter aan het zorgvuldig beheren van het informatiesysteem besteed kan worden. Regels/interne procedures versus eigen keuzes De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zich houdt aan de regels en procedures of dat hij in het belang van de continuïteit van het informatiesysteem daarvan moet afwijken. Tijd versus kwaliteit De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij meer of minder tijd moet besteden aan (bepaalde aspecten van) zijn beheerwerkzaamheden. Print: 11-februari-2004 Pagina 8 van 18

9 KERNTAAK 4 Organiseert een servicedesk proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De ICT-beheerder maakt een ontwerp voor een servicedesk en richt deze in. Ook geeft hij leiding aan de dagelijkse werkzaamheden die de servicedesk verricht. Hiertoe instrueert hij de medewerkers van de servicedesk en coacht hen bij de dagelijkse werkzaamheden. Tevens schrijft hij gebruikersinstructies en houdt deze up-to-date. De ICT-beheerder draagt ook verantwoording voor de juiste afhandeling en interpretatie van de bij de servicedesk binnenkomende informatieverzoeken/hulpvragen. De ICT-beheerder werkt meestal samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de servicedesk en draagt zorg voor de continuïteit van het informatiesysteem. De servicedesk speelt daarbij een belangrijke rol. De ICTbeheerder wordt beoordeeld op de resultaten van de servicedesk. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken). De ICT-beheerder heeft naast zijn uitvoerende rol ook een adviserende, aansturende, controlerende, coachende en delegerende rol. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de servicedesk. De ICT-beheerder moet -als leidinggevende van de servicedesk- van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken om de servicedesk goed te kunnen laten functioneren. De ICT-beheerder heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De ICT-beheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder testapparatuur, componenten en transportmiddelen, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens is voor de ICT-beheerder van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ICT-beheerder moet initiatief kunnen nemen, goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde de continuïteit van het informatiesysteem te kunnen waarborgen. Tijd versus kwaliteit De ICT-beheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de instructie/informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. Priortering De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij ingaat op informatieverzoeken van bezoekers of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Zelfstandigheid versus deskundigheid De ICT-beheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 11-februari-2004 Pagina 9 van 18

10 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Simultaan werken De ICT-beheerder staat voor de opgave om zijn kerntaken niet consecutief maar simultaan uit te voeren. Bovendien kunnen activiteiten van de ene kerntaak onderdeel vormen van een andere kerntaak. De ICT-beheerder werkt zelfstandig en staat regelmatig voor de opgave om prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren, ordelijk, assertief en flexibel te zijn. 2 Klantgericht werken De ICT-beheerder staat voor de opgave om zich klantgericht op te stellen. Door de toenemende groei van de informatiebehoefte en de steeds kundiger wordende gebruikers worden er steeds hogere eisen gesteld aan de ICT-beheerder. Hij moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken en zich dienstverlenend, pro-actief en flexibel opstellen. 3 Procedures opstellen, naleven en onderhouden De ICT-beheerder staat voor de opgave om procedures op te stellen, na te leven en te onderhouden. Hij is zich ervan bewust dat hij hierin een voorbeeldfunctie heeft. Het betreft niet alleen security-, onderhouds- en back-up procedures, maar ook beheer- en gebruiksprocedures voor het informatiesysteem. De ICT-beheerder ziet toe op de naleving ervan. 4 Grote verantwoordelijkheid dragen De ICT-beheerder staat voor de opgave om een relatief grote verantwoordelijkheid te dragen. De ICTbeheerder is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden, maar ook voor de uitvoering van taken door anderen, waarbij door fouten grote schade kan ontstaan. Hij moet daarom goed overzicht kunnen houden, kunnen aansturen, controleren, delegeren en coachen. Print: 11-februari-2004 Pagina 10 van 18

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Analyseren van de informatiebehoefte 2 Toelichten van functionele ontwerpen 3 Vertalen van functionele ontwerpen in technische ontwerpen 4 Realiseren van informatiesystemen 5 Testen van informatiesystemen 6 Opstellen en onderhouden van documentatie 7 Overzien van consequenties van veranderprojecten 8 Opstellen en uitvoeren van een implementatieplan 9 Ondersteuning bieden bij acceptatiestests 10 Evalueren van een implementatie 11 Lokaliseren, documenteren en opheffen van storingen 12 Voorkomen van storingen 13 Opstellen en onderhouden van procedures 14 Ontwerpen en inrichten van een servicedesk 15 Toelichten van de werking van een informatiesysteem 16 Afhandelen van informatieverzoeken en incidentmeldingen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 17 Projectmatig werken 18 Toetsen van opdrachten 19 Planmatig werken 20 Instrueren en delegeren 21 Inzicht krijgen in de organisatie- en processtromen 22 Leiding geven sociaal-communicatieve (SC) 23 Schriftelijk en mondeling communiceren 24 Team- en doelgericht samenwerken 25 Adviseren en motiveren 26 Zich constructief en dienstverlenend opstellen 27 Ontlokken van informatie en feedback aan gebruikers ontwikkelings (ON) 28 Eigen handelen evalueren en bijstellen 29 Nieuwe ontwikkelen volgen en toepassen KERNTAAK Print: 11-februari-2004 Pagina 11 van 18

12 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Analyseren van de informatiebehoefte 2 Toelichten van functionele ontwerpen 3 Vertalen van functionele ontwerpen in technische ontwerpen 4 Realiseren van informatiesystemen 5 Testen van informatiesystemen 6 Opstellen en onderhouden van documentatie 7 Overzien van consequenties van veranderprojecten 8 Opstellen en uitvoeren van een implementatieplan 9 Ondersteuning bieden bij acceptatiestests 10 Evalueren van een implementatie 11 Lokaliseren, documenteren en opheffen van storingen 12 Voorkomen van storingen 13 Opstellen en onderhouden van procedures 14 Ontwerpen en inrichten van een servicedesk 15 Toelichten van de werking van een informatiesysteem 16 Afhandelen van informatieverzoeken en incidentmeldingen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 17 Projectmatig werken 18 Toetsen van opdrachten 19 Planmatig werken 20 Instrueren en delegeren 21 Inzicht krijgen in de organisatie- en processtromen 22 Leiding geven sociaal-communicatieve (SC) 23 Schriftelijk en mondeling communiceren 24 Team- en doelgericht samenwerken 25 Adviseren en motiveren 26 Zich constructief en dienstverlenend opstellen 27 Ontlokken van informatie en feedback aan gebruikers ontwikkelings (ON) 28 Eigen handelen evalueren en bijstellen 29 Nieuwe ontwikkelen volgen en toepassen KERNOPGAVE Print: 11-februari-2004 Pagina 12 van 18

13 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 De ICT-beheerder is in staat om op adequate wijze de informatiebehoefte van de organisatie in kaart te brengen en deze te vertalen in een functioneel ontwerp voor een informatiesysteem. Betrekt de juiste disciplines binnen de organisatie bij het vergaren van informatie Inventariseert de informatiebehoefte en analyseert de informatiebehoefte en verifieert de correctheid ervan bij de betreffende disciplines Vertaalt de gesignaleerde informatiebehoefte in een passend functioneel ontwerp Helder leesbaar functioneel ontwerp dat aansluit op de geconstateerde informatiebehoefte van de organisatie De ICT-beheerder is in staat om op adequate wijze functionele ontwerpen toe te lichten en de opdrachtgever te adviseren ten aanzien van te nemen beslissingen over het ontwerp. Nr. 3 Analyseert en interpreteert functionele ontwerpen correct en brengt te nemen ontwerpbeslissingen in kaart Verzorgt duidelijke inhoudelijke toelichting Inventariseert te nemen beslissingen met betrekking tot functionaliteiten en geeft opdrachtgever hierover advies Heldere toelichting en duidelijk advies De ICT-beheerder is in staat om op adequate wijze functionele ontwerpen te vertalen in technische ontwerpen. Nr. 4 Analyseert en interpreteert functionele ontwerpen correct Houdt zichtbaar rekening met eisen en wensen van gebruikers en technische (on-) mogelijkheden Kent in de organisatie gebruikte procedures, voorschriften en middelen en houdt hier rekening mee bij het opstellen van het technische ontwerp Helder leesbaar technisch ontwerp dat voldoet aan de eisen en een goede vertaling is van het functionele ontwerp De ICT-beheerder is in staat om op adequate wijze een informatiesysteem te realiseren. Nr. 5 Realiseert het informatiesysteem volgens het functionele en technische ontwerp Installeert hard- en software op de juiste wijze Plant de activiteiten logisch in Test de door hemzelf ontwikkelde componenten Verzorgt de bijbehorende documentatie Brengt de juiste voorzieningen aan op de werkplek (o.a. ter voorkoming van onveilige situaties) Correct geïnstalleerde hard- en software Adequaat aangelegd informatiesysteem dat aansluit bij de behoeftes van de opdrachtgever en gebruikers Correcte en volledige documentatie De ICT-beheerder is in staat om op adequate wijze te testen of het informatiesysteem voldoet. Stelt op basis van meetbare doelstellingen uit het functioneel ontwerp testprocedures op Voert testactiviteiten uit en beschrijft en interpreteert testresultaten Bespreekt testresultaten met collega s binnen het ontwikkelteam Onderneemt juiste acties naar aanleiding van de testresultaten Testrapport dat weergeeft in hoeverre het informatiesysteem voldoet aan de specificaties Correct uitgevoerde en juiste acties n.a.v. de testresultaten Print: 11-februari-2004 Pagina 13 van 18

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176)

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) sd.ict33.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172)

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) sd.ict29.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175)

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) sd.ict32.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096)

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) sd.ict17.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie