ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

2 Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?... 3 Hoe werkt het format beroepscompetentieprofiel?... 4 Indeling van het format... 4 Colofon... 5 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Ontwerpen van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP ICT Beheerder 2

3 Wat is een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het een hulpmiddel zijn bij functiewaardering, het kan ook gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. De eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties. In het schema is deze laatste functie van het beroepscompetentieprofiel weergegeven: Bedrijfsleven Kenniscentra in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Onderwijs Beroepscompetentieprofielen > Opleidingseisen in kwalificatiedossier > Concrete opleidingen en examens Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. Waarom een format beroepscompetentieprofiel? Uitgaande van het feit dat dit beroepscompetentieprofiel de basis vormt voor het eventueel ontwikkelen of aanpassen van een kwalificatiedossier, is het van belang dat het beroepscompetentieprofiel voldoet aan een aantal minimumeisen. Bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers is het verder van belang dat beroepen onderling vergeleken kunnen worden. Een bepaalde mate van uniformiteit is hierbij gewenst. Daarom is een format beroepscompetentieprofiel ontwikkeld. BCP ICT Beheerder 3

4 Hoe werkt het format beroepscompetentieprofiel? Om de ontwikkelaar(s) van het beroepscompetentieprofiel te ondersteunen is bij alle onderdelen van het format de gewenste inhoud omschreven in de vorm van één of meerdere vragen met eventueel een toelichting. De basis lay-out is niet bindend, wel geeft dit format aan welke onderdelen het beroepscompetentieprofiel ten minste moet bevatten. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid tussen beroepscompetentieprofielen wordt geadviseerd om het format zoveel mogelijk aan te houden. Uiteraard is het mogelijk in extra hoofdstukken aan het format toe te voegen. Indeling van het format De informatie over het beroep is verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over het beroep, loopbaanontwikkelingen en trends en innovaties. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de hoofdtaken en werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar (kerntaken en werkprocessen). Een uitwerking van deze werkzaamheden en de daarbij behorende competenties komt in hoofdstuk 3 aan bod. Afwijkingen op dit hoofdstuk zijn denkbaar indien voor het beschrijven van de competenties gebruik gemaakt wordt van het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL. Omdat de gezamenlijke kenniscentra het niet wenselijk achten het gebruik van dit competentiemodel verplicht te stellen voor de ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen, is in dit format gekozen voor de mogelijkheid om brancheeigen omschrijvingen van competenties te gebruiken. Daarbij is het van belang om per competentie normen aan te geven waaruit blijkt dat de beroepsbeoefenaar de taak goed heeft uitgevoerd. Indien ervoor gekozen wordt het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL te gebruiken bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel, is het mogelijk om hoofdstuk 3 aan te passen conform het format kwalificatiedossier. BCP ICT Beheerder 4

5 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie en Kenniscentrum Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de branche (bedrijfsleven) en het middelbaar beroepsonderwijs. Sectorraad ICT Vastgesteld door: Sectorraad ICT Op: 29 september 2010 Te: Amersfoort Geraadpleegde praktijkdeskundigen en organisaties Naam Dhr. K. Boot Dhr. E. Fazzi (beveiliging) Dhr. S. Van de Graaf Dhr. M. Hector (beveiliging) Dhr. W. Janssen (beveiliging) Dhr. C. Knol Dhr. T. Verbunt Werkzaam Fast Lane Benelux Politie Midden Nederland Wens ICT CXII Koning en Hartman O.S.G. dr. Nassau College Mulix IT Services Sectorraad ICT Voor de sector ICT wordt het ECABO bestuur ondersteund door een sectorraad. Deze commissie met afgevaardigden uit het bedrijfsleven en het onderwijs, behartigt de opleidingsbelangen voor de beroepsgroep. De beroepseisen zijn vastgesteld door: Namens de werkgevers / beroepsorganisaties Naam Werkzaam bij Namens Mvr. P. Broks Xcellent Holding BV Xcellent Holding BV Dhr. K. Buis CIO Platform Nederland CIO Platform Nederland Dhr. J. van Dommelen J. van Dommelen Elektrotechniek BV UNETO-VNI Dhr. J.A. Frederik Zelfstandig ondernemer Platform voor ICT professionals (NGI) Dhr. H. Henseler Fox-IT Fox-IT Dhr. H. Nieuwenhuis Capgemini BAS ICT~Office Dhr. M.J. Vermeulen Microsoft European e-skills Association Dhr. K. Timmerman FEDA FEDA BCP ICT Beheerder 5

6 Dhr. R. Wildschut Koning & Hartman BV Koning & Hartman BV Namens de werknemers Naam Werkzaam bij Namens Dhr. F. Polhout FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten Namens het onderwijs Naam Werkzaam bij Namens Dhr. H. Brink Graafschap College MBO Raad Mevr. J. Jansen Fontys Hogeschool HBO-I stichting Dhr. R.A.J. Luijsterburg ROC Eindhoven MBO Raad Dhr. D. van der Mark Dirksen Opleidingen Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI) Overig Naam Werkzaam bij Namens Dhr. L. Spaninks Zelfstandig ondernemer Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en Communicatie Technologie (CA-ICT) Brondocumenten - Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs : ECABO (2010) - Informatie uit een rapportage na.v. een BCP-klankbordgroep bijeenkomst ( ) - Informatie uit een rapportage na.v. een BCP-klankbordgroep bijeenkomst ( ) - Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder ( ) - Kwalificatiedossier ICT-beheer ( ) - Bedrijvenregister ECABO (http://www.ecabo.nl) en Kenteq (http://www.kenteq.nl) - Perspectief op werken en leren (ECABO, september 2009) BCP ICT Beheerder 6

7 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Systeembeheerder ICT-beheerder 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en Verantwoordelijkheden Complexiteit De ICT-beheerder werkt bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Dit kunnen bedrijven zijn in zowel het klein-, midden als het grootbedrijf. Het komt vaak voor dat de ICT-beheerder op afstand werkt, doordat een bedrijf het beheer van de ICT geoutsourced heeft. De ICT-beheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Ook kan hij goed samenwerken in zowel een team als met de klant/eindgebruiker. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij kan werken volgens kwaliteitscriteria en procedures en dat hij hier ook een bijdrage aan levert. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft t.o.v. de eindgebruikers en zijn collega s. De ICT-beheerder werkt samen met collega s en draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het beheer, implementatie en gebruik van de ict-infrastructuur en draagt zorg voor de beveiliging en continuïteit van de ictinfrastructuur. Hij heeft een servicegerichte en diensverlenende instelling. De servicedesk speelt daarbij een belangrijke rol. De ICT-beheerder wordt beoordeeld op de resultaten. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden maar ook voor de uitvoering van taken door anderen (gedelegeerde taken) en is daarmee vaak eindverantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. De ICT beheerder heeft daarnaast een adviserende, aansturende, controlerende, coachende, delegerende rol en probleemoplossende vaardigheden. Tevens komt het voor dat hij leiding geeft aan een afdeling of een project. Hiervoor dient hij mensen aan te kunnen sturen, te coachen en te motiveren. De complexiteit van de taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van de ictinfrastructuur, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van de ict-infrastructuur. Ook gebruikers die steeds kundiger BCP ICT Beheerder 7

8 worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom van veel technologische ontwikkelingen en innovaties op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren,samenwerken en initiatief nemen. Het werk van de ICT-beheerder ligt op het terrein van de geautomatiseerde informatievoorziening. Voor zijn taak als ondersteuner van systeemgebruikers is het noodzakelijk dat hij goed kan communiceren. Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen Rekenen/ wiskunde Nvt Nvt Schrijfvaardigheid (voorstellen, schriftelijk rapporteren) Verbale taalvaardigheden Engels: Conversatie en technisch Engels. Abstract kunnen denken, overzicht houden, snel denken Basiskennis is voldoende, eenvoudige vergelijkingen. BCP ICT Beheerder 8

9 1.3 Loopbaanperspectief De ICT Beheerder kan doorgroeien op basis van ervaring naar de functie van: - telecom/ict engineer - netwerkbeheerder - applicatieontwikkelaar - applicatiebeheerder - Senior ICT-beheerder BCP ICT Beheerder 9

10 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs (ECABO) blijkt dat we kunnen spreken over gunstige vooruitzichten als het gaat om de werkgelegenheid van de ICT-beheerder. Er is sprake van ruim voldoende arbeidsmarktperspectief. Werkgevers moeten rekening houden met mogelijke knelpunten in de personeelsvoorziening aangaande de ICT-beheerder. Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - regelgeving op gebied van beveiliging van informatiesystemen neemt toe - wetgeving met betrekking tot het omgaan met informatie speelt een grotere rol (wet op de privacy) Technologische ontwikkelingen - een verbeterde kwaliteit van hard- en software vermindert de controlerende werkzaamheden en het beheren wordt eenvoudiger - toename gebruik internet, web-based applicaties - snelle technische ontwikkeling van de ict-infrastructuur -steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie - steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en beschikbaarheid van de ict-infrastructuur Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen - communicatie met gebruikers/klanten wordt steeds belangrijker; de ICT ontwikkelingen beheerder moet klantgerichter gaan werken - gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied stellen steeds hogere eisen aan de ICT-beheerder - de ICT-beheerder krijgt steeds meer verantwoordelijkheid - toename outsourcing van ICT-activiteiten naar ICTdienstverlenende bedrijven Internationale ontwikkelingen - het werkgebied van de ICT is per definitie grensoverschrijdend, waardoor internationale ontwikkelingen altijd een rol spelen - veel standaarden worden op wereldniveau vastgesteld BCP ICT Beheerder 10

11 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. ICT Beheerder Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Ontwerpen van (onderdelen van) informatiesystemen 1.1 Vaststellen van informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietest 2.4 Evalueren van een implementatieplan Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen 3.1 Uitvoeren van een intake 3.2 Voorkomen van (ver)storingen 3.3 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.4 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.5 Opstellen en bewaken van procedures Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk 4.1 Onderhouden van een servicedesk 4.2 Beheren van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies BCP ICT Beheerder 11

12 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 Ontwerpen van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 1 Ontwerpen van (onderdelen van) informatiesystemen De ICT-beheerder inventariseert de informatiebehoefte binnen een afdeling of organisatie. Hij overlegt met de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden, inventariseert de eisen en wensen en bepaalt wat de mogelijkheden zijn en legt deze vast in een programma van eisen. Hij let daarbij op de beschikbare technieken, de bedrijfsprocessen, standaarden en de beveiliging van het informatiesysteem. Werkprocessen bij kerntaak Vaststellen van de informatiebehoefte Competenties 1.1: - Samenwerken en overleggen - Analyseren - Onderzoeken - Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - De behoeften van de opdrachtgever/organisatie en de mogelijkheden binnen de organisatie zijn in kaart gebracht. - Programma van eisen. - interviewtechnieken - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst De ICT-beheerder onderzoekt hoe met behulp van ICT in de vastgestelde informatiebehoefte kan worden voorzien en levert daartoe zowel een functioneel als technisch ontwerp op. Daarbij stelt hij ook globale planningen en kostenoverzichten op. Zonodig past hij het ontwerp of de planning aan.de ICT-beheerder overziet de consequenties van verandertrajecten voor de gebruikers van het informatiesysteem en schat ook de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem goed in. De ICTbeheerder bespreekt dit alles met de opdrachtgever/leidinggevende. 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) en informatiesysteem Competenties 1.2: - Samenwerken en overleggen - Overtuigen en beïnvloeden - Presenteren - Vakdeskundigheid toepassen - Materialen en middelen inzetten - Analyseren - Een helder en volledig opgesteld functioneel en technisch ontwerp waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie is verwerkt, rekening gehouden is met de technische (on)mogelijkheden, de behoeftes van de organisatie en de in de organisatie gebruikte procedures en middelen. - Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. BCP ICT Beheerder 12

13 - presentatietechnieken - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst Op basis van het functioneel en technisch ontwerp inventariseert de ICT-beheerder de uit te voeren activiteiten en maakt een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijft de ICT-beheerder zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming. Hij bespreekt het plan van aanpak met de leidinggevende of projectleider en voert zo nodig aanpassingen door. Het plan van aanpak laat hij accorderen door de leidinggevende/projectleider. 1.3 Opstellen plan van aanpak Competenties 1.3: - Samenwerken en overleggen - Overtuigen en beïnvloeden - Plannen en organiseren - Een helder, functioneel en volledig opgesteld plan van aanpak dat aansluit op de opdracht en dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider. - Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst Op basis van het functioneel en technisch ontwerp realiseert de ICT-beheerder een testomgeving. Hij voert tests uit en bewaakt de voortgang van de testfase. De ICT-beheerder houdt het globale overzicht over de werkzaamheden en delegeert, waar nodig, werkzaamheden aan collega s. Daarnaast rapporteert hij de voortgang aan zijn opdrachtgever en/of leidinggevende. 1.4 Realiseren van een testomgeving Competenties 1.4: - Aansturen - Samenwerken en overleggen - Materialen en middelen inzetten - Plannen en organiseren - Kwaliteit leveren - Een testomgeving waarin het functioneel en technisch ontwerp wordt vormgegeven - Correcte en volgens procedures uitgevoerde standaard testactiviteiten - Correct geïnterpreteerde testresultaten - Testrapport dat weergeeft in hoeverre het informatiesysteem voldoet aan de specificaties, inclusief advies over aanpassingen/verbeteringen BCP ICT Beheerder 13

14 - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst 3.2 Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen De ICT-beheerder inventariseert de consequenties van de implementatie van (onderdelen van) een informatiesysteem binnen een organisatie. Deze bespreekt hij met de betrokkenen, waarna hij het implementatieplan opstelt. Hij beschrijft in dit plan o.a. de technische en organisatorische implementatie, een fallback scenario en de risicoanalyse. Werkprocessen bij kerntaak Opstellen van een implementatieplan Competenties 2.1: - Overtuigen en beïnvloeden - Presenteren - Vakdeskundigheid toepassen - Onderzoeken - Plannen en organiseren - Helder en volledig geschreven implementatieplan. - Met betrekking tot de implementatie een volledig en juist geïnformeerde opdrachtgever. - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst De ICT-beheerder implementeert het informatiesysteem volgens het eerder opgestelde implementatieplan. Hij voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het systeem grondig. Resultaten rapporteert hij aan de leidinggevende en de projectleider. Tenslotte zorgt de ICT-beheerder ervoor dat alles volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd. 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan Competenties 2.2: - Aansturen - Vakdeskundigheid toepassen - Materialen en middelen inzetten - Plannen en organiseren - Kwaliteit leveren - Met druk en tegenslag omgaan - Correct en volledig werkend informatiesysteem dat volgens planning en binnen de afgesproken tijd binnen de organisatie/afdeling geïmplementeerd is. - Resultaat stemt overeen met opdracht en ontwerp. - Correcte en volledige rapportage en documentatie. BCP ICT Beheerder 14

15 - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst De ICT-beheerder biedt ondersteuning bij de uitvoering van acceptatietests. Hij bestudeert het testplan en voert dit samen met het projectteam uit. De ICT-beheerder noteert en interpreteert de bevindingen en onderneemt de juiste acties n.a.v. de testresultaten. De ICT-beheerder draagt bij aan het opstellen van trainingstrajecten die afgestemd zijn op de doelgroep. Hij licht de trainingstrajecten toe aan zijn opdrachtgever en/of leidinggevende. 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests Competenties 2.3: - Begeleiden - Aandacht en begrip tonen - Samenwerken en overleggen - Plannen en organiseren - Vakdeskundigheid toepassen - Analyseren - Onderzoeken - Correct uitgevoerde testactiviteiten. - Bijgewerkte documentatie en duidelijk beschreven testresultaten. - Correct uitgevoerde en juiste acties n.a.v. de testresultaten. - Goed ingerichte (onderdelen van) informatiesystemen. - Opgestelde trainingstrajecten zijn op de doelgroep afgestemd. - Goed geïnformeerde opdrachtgever/leidinggevende. - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst De ICT-beheerder interpreteert de resultaten van de implementatie en de uitgevoerde testen en bespreekt deze met de betrokkenen. Tevens zorgt hij ervoor dat het gehele implementatietraject met de betrokken partijen geëvalueerd wordt. De ICT-beheerder legt de uitkomsten van de evaluatie schriftelijk vast, waarna het informatiesysteem inclusief documentatie wordt overgedragen aan de beheerorganisatie 2.4 Evalueren van een implementatie Competenties 2.4: - Samenwerken en overleggen - Analyseren - Leren - Een correct en volledig afgerond implementatietraject. - Een nauwkeurige en volledige einddocumentatie. BCP ICT Beheerder 15

16 - houdt rekening met ontwikkelingen in de toekomst 3.3 Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen De ICT beheerder oordeelt of hij het informatiesysteem met alle bijbehorende documentatie in beheer kan nemen. Hij controleert of de documentatie volledig is en of het overeenkomt. Daarbij kijkt hij of de documentatie volledig is en overeenkomt met het informatiesysteem. De ICTbeheerder kijkt of er voldoende kennis aanwezig is om het informatiesysteem in beheer te nemen en vergaart deze kennis waar nodig. Daarnaast achterhaalt de ICT beheerder wat er in het beheer van hem verwacht wordt, door het doornemen van het service level agreement (SLA) en te informeren bij de opdrachtgever. Werkprocessen bij kerntaak Uitvoeren van een intake Competenties Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - Samenwerken en overleggen - Leren - Analyseren - Het in beheer nemen van een informatiesysteem. - De juiste technische kennis om het systeem te kunnen beheren. - hardware - software - bekabeling De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen door het informatiesysteem te beheren, te beveiligen, te testen en proactief te monitoren. Hij voert ter voorkoming van (ver)storingen regelmatig test- en serviceactiviteiten uit en toetst of het systeem voldoet aan de gestelde eisen en benodigde performance. Indien nodig doet de ICTbeheerder verbetervoorstellen om (ver)storingen in de toekomst nog beter te voorkomen. Daarnaast doet hij voorstellen m.b.t. de kwaliteitsnormen waaraan een 3.2 Voorkomen van (ver)storingen Competenties 3.2: - Materialen en middelen inzetten - Creëren en innoveren - Kwaliteit leveren - Instructies en procedures opvolgen BCP ICT Beheerder 16

17 informatiesysteem dient te voldoen. - Een correct werkend informatiesysteem met een zo hoog mogelijke continuïteit. - (ver)storingen zijn tijdig gesignaleerd en voorkomen door het uitvoeren van preventieve test- en beheeractiviteiten. - De beveiliging voldoet aan de gestelde eisen en de (ver)storingen worden niet veroorzaakt door beveiligingshiaten. - Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van het systeem en de effectiviteit van het beheerwerkzaamheden. - hardware - software - bekabeling De ICT-beheerder lokaliseert geconstateerde storingen, achterhaalt de oorzaak en verhelpt storingen. Hiertoe maakt hij gebruik van diverse oplossingsmethoden, hulpmiddelen, logical trouble shooting en informatie uit gedocumenteerde storingsoplossingen. Aangezien het van groot belang is dat de functionaliteit van het informatiesysteem zo veel mogelijk gewaarborgd wordt, betekent dit dat de ICT-beheerder om moet kunnen gaan met hectische situaties. De ICTbeheerder documenteert de storingen en de gevonden oplossingen, zodat er een bruikbaar naslagwerk ontstaat. 3.3 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Competenties 3.3: - Vakdeskundigheid toepassen - Analyseren - Plannen en organiseren - Kwaliteit leveren - Instructies en procedures opvolgen - Met druk en tegenslag omgaan - De oorzaak van de storing is zo snel mogelijk achterhaald. - De storing is zo snel mogelijk verholpen, eventueel met een tijdelijke oplossing. - Correcte en volledige storingsdocumentatie. - Tevreden gebruikers - hardware - software - bekabeling BCP ICT Beheerder 17

18 De ICT-beheerder neemt tweedelijns incidentmeldingen in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, prioriteert en handelt de meldingen af. Hij controleert of de gebruiker tevreden is met de incidentafhandeling. De ICT-beheerder documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. 3.4 Beheren en afhandelen van incidentmeldingen Competenties 3.4: - Vakdeskundigheid toepassen - Analyseren - Plannen en organiseren Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten - Instructies en procedures opvolgen - Met druk en tegenslag omgaan - Verzoeken en meldingen worden correct, snel en naar tevredenheid afgehandeld. - Goed geïnformeerde en tevreden gebruikers en projectmedewerkers. - Correct ondernomen acties n.a.v. gevonden oplossingen. - Volledige registratie en documentatie. - hardware - software - bekabeling - communiceert met derden (zoals leveranciers, opdrachtgevers e.d.) De ICT-beheerder stelt beheer- en gebruiksprocedures op, zoals security-, onderhouds- en back-up procedures op. Hij bewaakt de actualiteit en formuleert zo nodig verbetervoorstellen. Wanneer hij wijzigingen doorvoert, informeert hij de collega s en gebruikers hier tijdig over. De ICT-beheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden. De ICT-beheerder leeft de beheer- en gebruiksprocedures zelf na en ziet toe op de naleving van de procedures door anderen. Zo nodig onderneemt hij actie. 3.5 Opstellen en bewaken procedures Competenties 3.5: - Aansturen - Analyseren - Correcte en helder geschreven actuele procedures en instructies. - Volledig en tijdig geïnformeerde collega s en gebruikers als het gaat om doorgevoerde wijzigingen. - hardware - software - bekabeling BCP ICT Beheerder 18

19 BCP ICT Beheerder 19

20 4.3 Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk Kerntaak 4 Organiseren van een (bestaande) servicedesk De ICT-beheerder verzamelt en analyseert gegevens van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem en verwerkt deze gegevens in de servicedesk. Dit doet hij na overleg met zijn leidinggevende en/of opdrachtgever en aan de hand van een (bestaande) servicedesk omgeving. Hij controleert of de procedures/protocollen, eventueel vastgelegd in een service level agreement, uitvoerbaar zijn, waarbij hij de verantwoordelijkheden van de servicedesk weet, oog heeft voor de organisatiestructuur en -cultuur en de te hanteren regels. Werkprocessen bij kerntaak Onderhouden van een servicedesk Competenties 4.1: - Samenwerken en overleggen - Analyseren - Onderzoeken - Plannen en organiseren - Kwaliteit leveren - Aanpassing van de servicedesk die voldoet aan de gestelde eisen en informatiebehoefte. - Een servicedesk die gereed is om nieuwe of gewijzigde informatiesystemen te ondersteunen. - de verschillende methodieken om een servicedesk in te richten - Werkt projectmatig De ICT-beheerder voert de dagelijkse werkzaamheden m.b.t. de servicedesk uit. De ICT-beheerder draagt verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling en interpretatie van de bij de servicedesk binnenkomende informatieverzoeken, hulpvragen en stelt servicedeskrapportages op voor het management van de organisatie. 4.2 Beheren van een servicedesk Competenties 4.2: - Bedrijfsmatig handelen - Plannen en organiseren - Kwaliteit leveren - Informatieverzoeken en hulpvragen zijn op correcte wijze afgehandeld. - Volledige servicedeskrapportage - de verschillende methodieken om een servicedesk in te richten - Werkt projectmatig BCP ICT Beheerder 20

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel

Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel Junior communicatiemedewerker Beroepscompetentieprofiel November 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Korporaal Operationele Dienst. Beroepscompetentieprofiel

Korporaal Operationele Dienst. Beroepscompetentieprofiel Korporaal Operationele Dienst Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Medewerker reserveringen

Medewerker reserveringen Beroepsprofiel Medewerker reserveringen Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 18 september 2013 BCP Medewerker reserveringen Pagina 1/16 Inhoudsopgave Colofon...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie