Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):"

Transcriptie

1 Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en communicatietechnologie Crebonummer(s):

2 Penvoerder: ECABO Ontwikkeld door: Kenniscentrum ECABO Stichting SBB Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens is niet toegestaan. De disclaimer van toepassing op dit document is te lezen op

3 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 4 OVERZICHT VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER... 5 BASIS Typering van de beroepen Beroepsgerichte basistaken Kerntaak: Installeren van hard- en software Werkproces: Assembleren en demonteren van systemen Werkproces: Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties Werkproces: Realiseren van bekabelingsinfrastructuur en verbindingen Kerntaak: Onderhouden en beheren van hard- en software Werkproces: Voorkomen van (ver)storingen Werkproces: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Kerntaak: In behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen Werkproces: In behandeling nemen van incidentmeldingen Werkproces: Afhandelen van incidentmeldingen Algemene basistaken PROFIEL Profiel: Medewerker ICT Profiel: Medewerker beheer ICT Kerntaak: Ondersteunen van systeemgebruikers Werkproces: Instrueren van gebruikers KEUZE Mogelijke keuzetaken Criteria voor keuzetaken VERANTWOORDINGSINFORMATIE AANVULLENDE INFORMATIE Pagina 3 van 24

4 LEESWIJZER Dit kwalificatiedossier bevat de diploma-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij of zij op de arbeidsmarkt start of verder studeert. Het mbo-diploma bevat drie onderdelen: 1. De basis, die gevormd wordt door: a. De beroepsgerichte basistaken, waarvan de diploma-eisen door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier. Deze gemeenschappelijke taken kennen soms wel differentiaties per profiel, deze 'beheersingsvoorschriften' zijn dan uitgewerkt in de rechterkolom van de kerntaak of het werkproces. b. De algemene basistaken, waarvan de diploma-eisen door de landelijke overheid zijn geformuleerd. Dit zijn de taaltaak, rekentaak en loopbaan- & burgerschapstaak. 2. De profielen, waarvan de diploma-eisen door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn de kerntaken en/of werkprocessen waarop de beroepen in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen. 3. De keuzedelen, waarvan de diploma-eisen eveneens door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn kerntaken binnen het diploma die de arbeidsmarktrelevantie vergroten of de doorstroom naar een vervolgstudie vergemakkelijken. Dit kwalificatiedossier bevat een beschrijving van de kwalificatie-eisen voor de basis en de profielen. Het kwalificatiedossier bevat verder een verwijzing naar de mogelijke keuzes. Ook is beschreven aan welke criteria nieuw te ontwikkelen keuzes moeten voldoen. Dit kwalificatiedossier bevat ook een verwijzing naar verantwoordingsinformatie. Dit is geen onderdeel van het diploma. Het betreft informatie over: - Onderliggende beroepscompetentieprofielen en arbeidsmarktinformatie - Loopbaanperspectief en ontwikkelingen in de sector - Certificeerbare eenheden - Afspraken rondom examinering - De betrokkenen bij het kwalificatiedossier, discussiepunten en oordeel van docenten en andere gebruikers Indien beschikbaar bevat dit kwalificatiedossier ook een verwijzing naar aanvullende informatie zoals: - Publieksgerichte brochures over het kwalificatiedossier - Informatie voor leerlingen over beroepenoriëntatie en studiekeuze Pagina 4 van 24

5 OVERZICHT VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER Naam profiel P1 Medewerker ICT Nee P2 Medewerker beheer ICT Nee Wettelijke beroepsvereisten De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen: Kerntaak 1 Installeren van hard- en software 1.1 Assembleren en demonteren van systemen 1.2 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties 1.3 Realiseren van bekabelingsinfrastructuur en verbindingen Kerntaak 2 Onderhouden en beheren van hard- en software 2.1 Voorkomen van (ver)storingen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Kerntaak 3 In behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen 3.1 In behandeling nemen van incidentmeldingen 3.2 Afhandelen van incidentmeldingen De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken: Profiel 1 Medewerker ICT Profiel 2 Medewerker beheer ICT Profielkerntaak Kerntaak 1 Ondersteunen van systeemgebruikers Werkproces 1.1 Instrueren van gebruikers Pagina 5 van 24

6 BASIS 1. Typering van de beroepengroep Dit kwalificatiedossier bevat het pakket van eisen beschreven voor het diploma ICT support met de volgende profielen: Naam profiel Mbo-niveau EQF / NLQF niveau Typering opleiding Medewerker ICT 2 2 basisberoepsopleiding Medewerker beheer ICT 3 3 vakopleiding Typerende beroepshouding De medewerker ICT support stelt zich klantgericht, proactief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast kan hij werken volgens kwaliteitscriteria en procedures. Tenslotte is hij zich ervan bewust zijn dat hij het visitekaartje van de afdeling is en daarmee een voorbeeldfunctie richting systeemgebruikers heeft: veelal is hij de eerste persoon met wie een systeemgebruiker bij het melden van een incident contact heeft. Hij moet zich dan ook te allen tijden dienstverlenend moet opstellen. Context De medewerker ICT support is werkzaam in de sector ICT. Hij werkt bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICTafdeling van andere bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatiesysteem of delen daarvan. Hij verricht (ondersteunende) activiteiten bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Aard van de werkzaamheden Het werk van de medewerker ICT support bestaat uit het installeren en onderhouden van hard- en software en het ondersteunen van systeemgebruikers, al dan niet op afstand. Hij voert zijn werkzaamheden veelal uit op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies en rapporteert aan zijn direct leidinggevende. Resultaat van het beroep Wanneer de medewerker ICT support zijn werkzaamheden correct uitvoert is de continuïteit van (onderdelen van) het informatiesysteem in orde. Bovendien zijn gebruikers van het informatiesysteem tevreden over de continuïteit van het systeem en de ondersteuning die zij krijgen van de support-medewerkers. Pagina 6 van 24

7 2. Beroepsgerichte basistaken Kerntaak 1 Installeren van hard- en software Complexiteit De installatiewerkzaamheden van de medewerker ICT support zijn uitvoerend van aard. De medewerker ICT support voert zijn installatiewerkzaamheden conform standaardwerkwijze uit. De verschillende werkzaamheden vinden veelal aan bureau plaats, maar brengen hem ook door het gehele gebouw waarin hij werkzaam is. Het afbreukrisico van zijn installatiewerkzaamheden is veelal hoog: wanneer hij zijn werk niet voldoende oplevert, heeft dat consequenties voor collega's, klanten en zeer zeker voor het informatiesysteem. De complexiteit wordt verder bepaald door de snelle technologische ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor veroudert zijn (basis)kennis van processen, materialen, middelen en begrippen snel. Hij dient zich dan ook in hoog tempo de werking en eigenschappen van producten en bijbehorende (basis)kennis snel eigen te kunnen maken om zijn kennisniveau op peil te kunnen houden. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De medewerker is er verantwoordelijk voor dat hij zijn eigen installatiewerkzaamheden kwalitatief goed en binnen de hiervoor gestelde tijd oplevert. Hierop kan hij ook aangesproken worden. Hij voert zijn werkzaamheden uit samen met collega's en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Vakkennis - heeft kennis van informatiesystemen - heeft kennis van hardware - heeft kennis van software - heeft kennis van hulpmiddelen en gereedschappen - kent de geldende normen, arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften - heeft kennis van bekabeling De installatiewerkzaamheden van de medewerker ICT hebben niet alleen een standaardwerkwijze, maar zijn ook routinematig en eenvoudig. Hoe vaker hij zijn installatiewerkzaamheden uitvoert, hoe beter en sneller deze zullen verlopen. Hij bezit basiskennis gerelateerd aan zijn beroep. Door de technologische voortgang binnen de ict moet de medewerker niet alleen op de hoogte zijn van recente en toekomstige ontwikkelingen, maar moet hij ook zijn kennis met betrekking tot het verleden op orde hebben. Tijdens zijn installatiewerkzaamheden komt hij tenslotte alle soorten apparatuur, software en systemen tegen. Wat betekent dat hij ook kenniselementen moet kunnen combineren. De complexiteit wordt bovendien verhoogd door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden wordt hierdoor steeds groter. De medewerker beheer ICT moet zijn installatiewerkzaamheden in het geheel kunnen overzien, zodat hij tot verbetervoorstellen ten behoeve van de uit te voeren installatiewerkzaamheden kan komen. Dit betekent dat hij ook beperkingen van de bij hem bestaande kennis en vaardigheden signaleert en hierop actie onderneemt. De medewerker ICT werkt altijd onder begeleiding van hoger geplaatste collega's of zijn leidinggevende. Bovendien werkt hij altijd conform opdrachten en binnen de door de organisatie omschreven regels. Wanneer opdrachten eventueel wijzigen bespreekt hij dit altijd eerst met zijn leidinggevende voordat hij de gewijzigde opdracht oppakt. Naast een uitvoerende rol heeft de medewerker beheer ICT ook een begeleidende rol richting 'lager geplaatste' collega's. Hij kan zelfstandig werken en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en de organisatie van zijn eigen werk. Omdat hij ook samenwerkt met collega's is hij ook mede verantwoordelijk voor het groepswerk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICT-beheerder. Pagina 7 van 24

8 - heeft basiskennis van systeembeveiliging Vaardigheden - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op A2) - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op B1, spreken op A2) Werkproces 1.1 Assembleren en demonteren van systemen Omschrijving De medewerker assembleert en demonteert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert aan de hand van richtlijnen onderdelen, componenten, hulpmiddelen en gereedschap ten behoeve van de assemblage en demontage. De medewerker herkent de te assembleren dan wel te demonteren onderdelen en assembleert of demonteert het geheel, eventueel aan de hand van tekeningen en schema's, in een logische volgorde. Hij test tijdens en direct na de assemblage de werking en lokaliseert mogelijke fouten. Deze lost hij op, rekening houdend met de geldende procedures. Wanneer de fout niet hersteld kan worden, informeert hij hierover zijn leidinggevende. In het geval van demontage test de medewerker de componenten en bepaalt de bruikbaarheid van ervan aan de hand van een standaard checklist. Bruikbare componenten neemt hij op in de voorraad, onbruikbare componenten voert de medewerker af, waarbij hij informatie op gegevensdragers verwijdert. De medewerker documenteert en registreert alle gegevens over de (werkzaamheden aan de) geasssembleerde en gedemonteerde systemen, zoals de gebruikte materialen, de testresultaten en de voorraad (on)bruikbare componenten. Hij doet dit volgens de binnen de organisatie geldende procedures en regels. Tevens registreert hij de bestede uren en legt hierover verantwoording af aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat Systemen zijn conform gestelde eisen en opdrachtspecificatie geassembleerd, getest en werkend opgeleverd dan wel gedemonteerd. Assemblage-, demontage- en testgegevens, documenten, administratie en rapportages zijn tijdig, volledig en goed opgeleverd en gedocumenteerd. De medewerker ICT assembleert en demonteert altijd op basis van opdrachten en werkinstructies. Assemblage vindt plaats in een aan hem opgegeven volgorde. Wanneer door middel van testen fouten of storingen naar voren komen gebruikt hij enkel standaardoplossingen om deze fouten of storingen te verhelpen. Is er geen standaardoplossing voorhanden, dan raadpleegt hij zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT lokaliseert zelfstandig geconstateerde fouten, analyseert deze, bedenkt haalbare en bruikbare oplossingen en lost daarmee de fout zelfstandig en binnen de geldende procedures op. Waar nodig schakelt hij collega's in. Waar nodig voorziet hij op eigen initiatief zijn leidinggevende van verbetervoorstellen ten behoeve van verdere optimalisatie van het assemblage- dan wel demontageproces. Pagina 8 van 24

9 Werkproces 1.1 Assembleren en demonteren van systemen Gedrag Waar nodig is de leidinggevende voorzien van verbetervoorstellen ten behoeve van verder optimalisatie van het assemblage- dan wel demontageproces. De medewerker gebruikt op verantwoorde wijze de benodigde onderdelen, componenten, hupmiddelen en gereedschappen. Hij werkt ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde methoden. Hij werkt snel, precies, bedreven en accuraat met zijn handen. Uiteraard houdt hij zich aan voorgeschreven assemblage-, demontage- en testprocedures en aan de geldende normen, arbo-, veiligheids en milieuvoorschriften. (Analyseren, Creëren en innoveren) (Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen) Werkproces 1.2 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties Omschrijving De medewerker installeert en configureert systemen en (standaard)applicaties en verzorgt de systeeminstellingen. Ten behoeve van de installatie en configuratie selecteert de medewerker componenten, gereedschappen en hulpmiddelen, waarna hij het geheel in een logische volgorde installeert en/of configureert. Tijdens en na de installatie en/of configuratie test hij de werking van het door hem opgeleverde werk. Hij lokaliseert mogelijke fouten en lost deze op. De medewerker controleert na installatie en/of configuratie bij de gebruiker of de systeeminstellingen naar wens zijn. Daarnaast controleert hij of de systeeminstellingen volgens (veiligheids)specificatie zijn. De medewerker documenteert installatie-, configuratie- en testgegevens volgens de binnen de organisatie geldende procedures en regels. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij een administratie bij. De medewerker legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat De geïnstalleerde en geconfigureerde systemen volden aan de gestelde eisen en de opdracht. De documentatie, administratie en rapportages zijn correct, tijdig en toegankelijk opgeslagen en geregistreerd. Gedrag Hij werkt ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde methoden. Bovendien maakt hij op verantwoorde wijze gebruik van alle benodigde materialen en middelen en voorkomt verspilling van materialen en middelen door ze Het selecteren van componenten, gereedschappen en hulpmiddelen gebeurt aan de hand van verstrekte richtlijnen. De exacte volgorde van installatie en/of configuratie wordt hem veelal voorgeschreven. Daar waar hij, na testen, fouten constateert dan lost hij deze met standaardoplossingen op. Is er geen standaardoplossing voor handen dan raadpleegt hij zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Naar aanleiding van zijn uitgevoerde werkzaamheden stelt de medewerker beheer ICT op eigen initiatief verbetervoorstellen ten behoeve van het installatie-, configuratie- en testproces op. Hij overlegt deze aan zijn leidinggevende. Waar nodig is de leidinggevende vorzien van correct en volledig opgestelde verbetervoorstellen ten behoeve van het installatie-, configuratie- en testproces. De medewerker ICT volgt instructies en procedures altijd op. Pagina 9 van 24

10 Werkproces 1.2 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties waar mogelijk te hergebruiken en goed te onderhouden. Hij werkt volgens voorgeschreven installatie-, configuratieen testprocedures en geldende normen, arbo-, veiligheids en milieuvoorschriften. (Formuleren en rapporteren, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen) De medewerker beheer ICT analyseert op adequate wijze de gelokaliseerde fouten en komt tot haalbare en bruikbare oplossingen, die niet elders voor problemen zorgen en die passen bij de geldende procedures. Hij schakelt indien noodzakelijk een collega in. De medewerker beheer ICT werkt snel, precies, bedreven en accuraat met zijn handen. (Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Creëren en innoveren) Werkproces 1.3 Realiseren van bekabelingsinfrastructuur en verbindingen Omschrijving De medewerker verzorgt de aanleg van de bekabelingsinfrastructuur en verbindingen (Wi-Fi) in een pand. Hij leest en maakt tekeningen, plaats kabelgoten, monteert bekabeling en sluit het geheel aan. Verder installeert hij de (Wi-Fi)router. Via een (Wi-Fi)router maakt hij verbinding met het Internet, waarbij hij de verbinding conform wps (Wi-Fi protected setup) beveiligt. Ook eventuele andere draadloze apparaten (zoals printers, tablets, smartphones) verbindt hij met de router. Hij noteert en documenteert de instellingen. De medewerker test de bekabelingsinfrastructuur en verbindingen op fouten, lokaliseert eventuele storingen en afwijkingen en heft deze op. De medewerker documenteert en registreert al zijn uitgevoerde werkzaamheden volgens binnen de organisatie geldende procedures en regels. Hij noteert en documenteert de instellingen horend bij de gemaakte verbindingen. Hij houdt de administratie bij van de gebruikte materialen, de voorraad (on)bruikbare componenten en de bestede uren. De medewerker legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat De bekabelingsinfrastructuur en de verbindingen zijn werkend opgeleverd en voldoen aan de gestelde eisen en opdrachtspecificaties. Documentatie, administratie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk opgeslagen en geregistreerd. Gedrag De medewerker ICT support selecteert de benodigde materialen en maakt op verantwoorde wijze gebruik van de benodigde onderdelen, componenten, hupmiddelen en gereedschappen. Hij maakt en interpreteert op juiste wijze tekeningen en schema s. Verder werkt hij ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde (test)methoden. De medewerker ICT support toont tijdens het aanleggen en monteren snelheid, precisie, kracht, accuratesse en De medewerker ICT realiseert de bekabelingen en verbindingen strikt volgens voorschrift en instructie. Eventueel gelokaliseerde storingen en afwijkingen lost hij enkel met standaardoplossingen op. Wanneer een storing niet met behulp van een standaardoplossing is te verhelpen, rapporteert de medewerker ICT dit aan zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT verzorgt zelfstandig de realisatie van de bekabelingsinfrastructuur en verbindingen. Hij bedenkt zelfstandig passende oplossingen voor gelokaliseerde storingen en afwijkingen, welke hij na goedkeuring van zijn leidinggevende toepast. Wanneer een storing of afwijking niet te verhelpen is, rapporteert hij dat aan zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT formuleert, indien nodig, verbetervoorstellen die het realiseren van de bekabelingsinfrastructuur en te realiseren verbindingen ten goede komen. Waar nodig heeft de medewerker correct en volledig opgestelde verbetervoorstellen ten behoeve van de bekabelingsinfrastructuur en verbindingen opgeleverd. De medewerker ICT volgt instructie en procedures altijd op. De medewerker ICT beheer houdt nieuwe ontwikkelingen bij en verwerkt deze waar mogelijk in zijn Pagina 10 van 24

11 Werkproces 1.3 Realiseren van bekabelingsinfrastructuur en verbindingen uithoudingsvermogen. Ook houdt hij zich aan voorgeschreven installatie- en testprocedures en aan de geldende normen, arbo-, veiligheids en milieuvoorschriften. verbetervoorstellen. (Analyseren, Creëren en innoveren) (Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen) Pagina 11 van 24

12 Kerntaak 2 Onderhouden en beheren van hard- en software Complexiteit De medewerker ICT support voert zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden conform standaardwerkwijze uit. De verschillende onderhoud- en beheerwerkzaamheden vinden aan zijn bureau plaats, maar brengen hem ook door het gehele gebouw waarin hij werkzaam is. Het afbreukrisico van zijn onderhoud- en beheerwerkzaamheden is veelal hoog: wanneer hij zijn werk niet voldoende oplevert, heeft dat consequenties voor collega's, klanten en zeer zeker voor het informatiesysteem. De complexiteit wordt verder bepaald door de snelle technologische ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor veroudert (basis)kennis van processen, materialen, middelen en begrippen snel. Hij dient zich dan ook in hoog tempo de werking en eigenschappen van producten snel eigen te kunnen maken om zijn kennisniveau op peil te kunnen houden. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Het werk van de medewerker ICT support is veelal uitvoerend van aard. De medewerker is er verantwoordelijk voor dat hij zijn werkzaamheden kwalitatief goed en binnen de hiervoor gestelde tijd oplevert. Hierop kan hij ook aangesproken worden. Hij voert zijn werkzaamheden uit samen met collega's en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Vakkennis - heeft kennis van informatiesystemen - heeft kennis van hardware - heeft kennis van software - heeft kennis van hulpmiddelen en gereedschappen - kent de geldende normen, arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften - heeft kennis van bekabeling - heeft kennis van verbindingen De onderhoud- en beheerwerkzaamheden van de medewerker ICT hebben niet alleen een standaardwerkwijze, maar zijn ook routinematig en eenvoudig. Hoe vaker hij zijn werkzaamheden uitvoert, hoe beter en sneller deze zullen verlopen. Hij bezit basiskennis gerelateerd aan zijn beroep. Door de technologische ontwikkelingen moet de medewerker niet alleen op de hoogte zijn van recente en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot onderhouden beheer, maar moet hij ook zijn kennis met betrekking tot het verleden op orde hebben. In zijn werkzaamheden komt hij tenslotte alle soorten apparatuur en systemen tegen. Wat betekent dat hij ook kenniselementen moet kunnen combineren. De complexiteit wordt bovendien verhoogd door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden wordt hierdoor steeds groter. Specialistische kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van onderhoud- en beheerwerkzaamheden zijn vereist. Deze kennis en vaardigheden zet hij mede in om te komen tot verbetervoorstellen ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden. Dit betekent dat hij ook beperkingen van de bij hem bestaande kennis en vaardigheden signaleert en hierop actie onderneemt. De medewerker ICT werkt altijd onder begeleiding van hoger geplaatste collega's of zijn leidinggevende. Bovendien werkt hij altijd conform opdrachten en binnen de door de organisatie omschreven regels. Wanneer opdrachten eventueel wijzigen bespreekt hij dit altijd eerst met zijn leidinggevende voordat hij de gewijzigde opdracht oppakt. Naast een uitvoerende rol heeft de medewerker beheer ICT ook een begeleidende rol richting 'lager geplaatste' collega's. Hij kan zelfstandig werken en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en de organisatie van zijn eigen werk. Omdat hij ook samenwerkt met collega's is hij ook mede verantwoordelijk voor het groepswerk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICT-beheerder. - kent de mogelijke oorzaken en oplossingen bij uitval van (onderdelen van) een informatiesysteem Pagina 12 van 24

13 - heeft basiskennis van systeembeveiliging - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op B1, spreken op A2) Vaardigheden - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op A2) - past actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied toe tijdens zijn werkzaamheden - kan zijn mening geven en verdedigen - kent de mogelijke oorzaken en oplossingen bij uitval van (onderdelen van) een informatiesysteem Werkproces 2.1 Voorkomen van (ver)storingen Omschrijving De medewerker ICT support onderhoudt en beheert de hard- en software door preventief te testen en het controleren van de hard- en software en beveiliging op onregelmatigheden. Wanneer hij onregelmatigheden signaleert, handelt hij conform richtlijnen. Wanneer de medewerker ICT onregelmatigheden tegenkomt, informeert hij hierover zijn leidinggevende. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het onderhouden en beheren van hard- en software houdt hij een administratie bij van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk. De medewerker ICT support legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat Wanneer de medewerker beheer ICT onregelmatigheden signaleert, bedenkt hij hiervoor een oplossing en past deze, na overleg met zijn leidinggevende, toe. De medewerker beheer ICT beveiligt bovendien waar mogelijk de diverse onderdelen van het systeem om zo (ver)storingen te voorkomen. De medewerker beheer ICT weet wat de consequenties voor zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden en het informatiesysteem zijn van mogelijke (preventieve) oplossingen om storingen te verhelpen of te voorkomen. Naar aanleiding hiervan formuleert hij in voorkomende gevallen en op eigen initiatief verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. De door de medewerker uitgevoerde preventieve onderhouds-, test- en beveiligingsactiviteiten waarborgen de continuïteit van het informatiesysteem. Administratie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk gedocumenteerd en geregistreerd. De medewerker beheer ICT levert op verbetervoorstellen op die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van de hard- en software en de effectiviteit van de beheerwerkzaamheden. Pagina 13 van 24

14 Werkproces 2.1 Voorkomen van (ver)storingen Gedrag De medewerker ICT support voert op ordelijke en systematische wijze preventieve onderhouds-, test- en beveiligingswerkzaamheden uit om mogelijke problemen tijdig te signaleren en te voorkomen. Hij kiest hierbij de juiste methoden, materialen, middelen en gereedschappen en gebruikt deze effectief en correct en werkt volgens voorgeschreven onderhouds-, test- en beveiligingsprocedures en geldende normen, arbo-, veiligheids en milieuvoorschriften. (Formuleren en rapporteren, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen) De medewerker ICT volgt instructies en procedures altijd op. De medewerker beheer ICT onderneemt de juiste acties om de beheerwerkzaamheden aan te laten sluiten op innovaties binnen het systeem. (Analyseren, Creëren en innoveren, Kwaliteit leveren) Werkproces 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Omschrijving De medewerker ICT support lokaliseert (ver)storingen en afwijkingen, achterhaalt waar mogelijk de oorzaak en verhelpt de (ver)storing/afwijking. Wanneer een storing niet conform richtlijnen is te verhelpen, rapporteert de medewerker dit aan zijn leidinggevende. De medewerker ICT verhelpt de (ver)storing/afwijking altijd met behulp van een standaardoplossing. Wanneer er geen standaardoplossing voorhanden is, informeert hij zijn leidinggevende. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het beheren van hard- en software documenteert hij de geconstateerde storingen, afwijkingen, oplossingen en uitgevoerde werkzaamheden. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij een administratie bij. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat De (ver)storing is binnen de geldende richtlijnen zo snel als mogelijk achterhaald en opgelost. De medewerker beheer ICT concludeert bij gelokaliseerde storingen welke acties er na de storingsmeldingen ondernomen moeten worden, zodat de negatieve gevolgen van de storing geminimaliseerd worden. Hij maakt hierbij gebruik van eerder gedocumenteerde storingsmeldingen en oplossingen. De medewerker werkt zelfstandig aan een oplossing en past eventueel een tijdelijke oplossing (workaround) toe. De medewerker beheer ICT weet wat de consequenties van mogelijke (preventieve) oplossingen zijn voor zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden én voor het informatiesysteem. Naar aanleiding hiervan levert hij in voorkomende gevallen op eigen initiatief verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. (Storings)documentatie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk gedocumenteerd en geregistreerd. Gedrag De medewerker ICT support voert op ordelijke en systematische wijze onderhouds-, test- en beveiligingswerkzaamheden uit om de oorzaak van problemen zo snel mogelijk te achterhalen. Hij kiest hierbij de juiste methoden, materialen, middelen en De medewerker beheer ICT levert verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van de hard- en software en de effectiviteit van de beheerwerkzaamheden. De medewerker ICT volgt instructies en procedures altijd op. Pagina 14 van 24

15 Werkproces 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen gereedschappen en gebruikt deze effectief en correct. Bovendien blijft hij onder tijdsdruk en bij kritiek ordelijk werken aan een snelle en gepaste oplossing. Hij werkt volgens voorgeschreven onderhouds-, test- en beveiligingsprocedures en geldende normen, arbo-, veiligheids en milieuvoorschriften. (Analyseren, Creëren en innoveren, Kwaliteit leveren) (Formuleren en rapporteren, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan) Pagina 15 van 24

16 Kerntaak 3 In behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen Complexiteit De medewerker ICT support past bij het behandelen van incidentmeldingen veelal standaardwerkwijzen en -oplossingen toe. De werkzaamheden vinden veelal in een helpdeskachtige omgeving plaats, maar brengen hem ook door het gehele gebouw waarin hij werkzaam is. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden is veelal hoog: wanneer hij zijn werk niet voldoende oplevert, heeft dat consequenties voor collega's, klanten en zeer zeker voor het informatiesysteem. De complexiteit wordt verder bepaald door de snelle technologische ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor veroudert (basis)kennis van processen, materialen, middelen en begrippen snel. Hij dient zich dan ook in hoog tempo de werking en eigenschappen van producten en processen snel eigen te kunnen maken om zijn kennisniveau op peil te kunnen houden. Gebruikers die steeds kundiger worden op ICT-gebied stellen niet alleen steeds hogere eisen een de producten die zij gebruiken, maar ook aan de ondersteuning. Zij verwachten dan ook steeds meer van de medewerker, wat ook steeds hogere eisen aan de communicatieve vaardigheden van de medewerker met zich meebrengt. Het in behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen gebeurt door de medewerker ICT niet enkel via een standaardwerkwijze, maar ook routinematig en eenvoudig. Hoe vaker hij zijn werkzaamheden uitvoert, hoe beter en sneller deze zullen verlopen. Hij bezit basiskennis gerelateerd aan zijn beroep. Door de technologische voortgang moet de medewerker niet alleen op de hoogte zijn van recente en toekomstige ontwikkelingen, maar moet hij ook zijn kennis met betrekking tot het verleden op orde hebben. Tijdens zijn werkzaamheden op de helpdesk/in een helpdeskachtige omgeving komt hij tenslotte allerlei soorten apparatuur, software en systemen tegen. Wat betekent dat hij ook kenniselementen moet kunnen combineren. De complexiteit wordt bovendien verhoogd door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Incidentmeldingen moeten steeds sneller worden opgelost. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden wordt hierdoor steeds groter. Specialistische kennis en vaardigheden zijn vereist om incidentmeldingen adequaat te kunnen behandelen. Dit betekent dat hij ook beperkingen van de bij hem bestaande kennis en vaardigheden signaleert en hierop actie onderneemt. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Het werk van de medewerker ICT support is veelal uitvoerend van aard. De medewerker is er verantwoordelijk voor dat hij incidentmeldingen kwalitatief goed en binnen de hiervoor gestelde tijd afgehandeld worden. Hierop kan hij ook aangesproken worden. Hij voert zijn werkzaamheden uit samen met collega's en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Vakkennis - heeft kennis van informatiesystemen - heeft kennis van hardware - heeft kennis van software - heeft kennis van hulpmiddelen en gereedschappen - kent de geldende normen, arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften De medewerker ICT werkt altijd onder toezicht van hoger geplaatste collega's of zijn leidinggevende. Bovendien werkt hij altijd conform opdrachten en binnen de door de organisatie omschreven regels. Hij neemt nooit zelfstandig besluiten die afwijken van de standaaroplossingen en is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. Naast een uitvoerende rol heeft de medewerker beheer ICT ook een begeleidende rol richting 'lager geplaatste' collega's. Hij kan zelfstandig werken en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en de organisatie van zijn eigen werk. Omdat hij ook samenwerkt met collega's is hij ook mede verantwoordelijk voor het groepswerk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICT-beheerder. Pagina 16 van 24

17 - heeft kennis van bekabeling - heeft kennis van verbindingen - heeft basiskennis van systeembeveiliging - kent de mogelijke oorzaken en oplossingen bij uitval van (onderdelen van) een informatiesysteem - heeft basiskennis van systeembeveiliging Vaardigheden - communiceert klantvriendelijk en klantgericht - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op A2) - past actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied toe tijdens zijn werkzaamheden - kan zijn mening geven en verdedigen - past bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toe (luisteren, lezen, gesprekken voeren, schrijven op B1, spreken op A2) Werkproces 3.1 In behandeling nemen van incidentmeldingen Omschrijving De medewerker ICT support neemt incidentmeldingen van gebruikers in ontvangst en registreert deze. Hij gaat na of hij deze melding in behandeling kan én mag nemen. Hij stelt vast welke incidentmeldingen de hoogste prioriteit hebben en past hierop zijn volgorde van verwerking aan. De medewerker ICT support documenteert en registreert alle meldingen volgens organisatie-specifieke richtlijnen. Hij houdt een administratie bij van de bestede uren en het uitgevoerde werk. De medewerker legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat De medewerker ICT support neemt informatieverzoeken en meldingen van gebruikers volgens voorgeschreven werkprocedures en naar tevredenheid van de gebruikers in behandeling. Informatieverzoeken, (beveiligings)incidenten, meldingen en rapportages zijn op correcte wijze gedocumenteerd en geregistreerd. Gedrag De medewerker ICT support registreert in ontvangst genomen incidentmeldingen correct en volledig, volgens organisatiespecifieke richtlijnen. Hij stemt het gesprek af op het niveau van de gebruiker, achterhaalt in het gesprek De medewerker ICT neemt alleen meldingen in behandeling waarvoor een standaardoplossing voor handen is. Wanneer dit niet het geval is, zet hij de melding door naar een collega die wel met de betreffende melding aan de slag mag. De medewerker beheer ICT gaat na of hij de melding zelfstandig mag oplossen en schat de benodigde tijd voor afhandeling in. Wanneer een incidentmelding niet door de medewerker beheer ICT in behandeling genomen mag worden of ten behoeve van een tijdige afhandeling, zet hij incidentmeldingen door naar collega's. De medewerker beheer ICT rapporteert de melder al tijdens het gesprek wat er met de melding gaat gebeuren. Hij controleert of aan de verwachting van de gebruiker wordt voldaan of dat een aanvullende actie noodzakelijk is. De medewerker ICT support werkt ordelijk, systematisch en zorgvuldig en volgt instructies en procedures altijd op. Pagina 17 van 24

18 Werkproces 3.1 In behandeling nemen van incidentmeldingen snel de kern van het probleem, vat het gesprek correct samen en controleert of de juiste informatie ingewonnen en overgebracht is. (Plannen en organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Kwaliteit leveren) De medewerker ICT support zet zijn technische kennis en logisch denkvermogen juist in om incidentmeldingen adequaat in te schalen en bepaalt aan de hand hiervan de prioriteit van zijn werkzaamheden. Hij blijft onder tijdsdruk en bij kritiek constructief werken aan het snel en gepast in behandeling nemen van de incidentmelding. Hij werkt ordelijk, systematisch en zorgvuldig, en volgens de voorgeschreven werkprocedures. (Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan, Plannen en organiseren, Presenteren) Werkproces 3.2 Afhandelen van incidentmeldingen Omschrijving De medewerker ICT support lost incidentmeldingen op en onderneemt, indien nodig, passende vervolgacties. Ter afronding koppelt hij aan de gebruiker terug op welke wijze en wanneer de incidentmelding is/wordt afgehandeld. Tot slot test de medewerker (waar nodig) of de hard- en of software werkt en controleert hij of de incidentmelding naar tevredenheid van de gebruiker is afgehandeld. De medewerker ICT documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. Hij houdt een administratie bij van de gebruikte materialen, de bestede uren en het uitgevoerde werk. De medewerker ICT support legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Resultaat Incidentmeldingen worden snel, volgens richtlijnen en naar tevredenheid van de gebruikers afgehandeld. Registratie en documentatie van alle (beveiligings)incidenten, meldingen en oplossingen is volledig en correct. Gedrag De medewerker ICT support lost de incidentmeldingen volgens de geldende richtlijnen correct, tijdig en effectief op of onderneemt de juiste vervolgactie. Hierbij zet hij zijn technische kennis en logisch denkvermogen juist in. De medewerker ICT support stemt het gesprek af op het niveau van de gebruiker, achterhaalt in het gesprek snel de kern van het probleem, vat het gesprek correct samen en controleert of de juiste informatie ingewonnen en overgebracht is. Hij rapporteert de melder van het incident of en hoe een incident is opgelost. De medewerker ICT support controleert of aan de verwachting van de De medewerker ICT past bij het oplossen van incidentmeldingen enkel standaardoplossingen toe. Wanneer een incident door de medewerker ICT niet met behulp van een standaardoplossing is te verhelpen, rapporteert hij dit aan zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT behandelt ook meldingen af die door een collega in behandeling genomen zijn. Wanneer een incident niet zelfstandig door de medewerker beheer ICT niet is te verhelpen, rapporteert hij dit aan zijn leidinggevende en bepaalt in overleg met hem welke collega het incident verder afhandelt. Binnen geldende richtlijnen betekent voor de medewerker beheer ICT dat hij zelfstandig werkt aan een oplossing en eventueel een tijdelijk oplossing (workaround) toepast. De medewerker ICT support werkt ordelijk, systematisch en zorgvuldig en volgt instructies en procedures altijd op. De medewerker beheer ICT prioriteert de (eventueel door collega in behandeling genomen) melding correct, schat de benodigde tijd voor afhandeling realistisch in en bepaalt ten behoeve van een tijdige afhandeling of hij of een Pagina 18 van 24

19 Werkproces 3.2 Afhandelen van incidentmeldingen gebruiker is voldaan of dat een aanvullende actie noodzakelijk is. Hij blijft onder tijdsdruk en bij kritiek constructief werken aan een snelle en gepaste oplossing. (Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan, Materialen en middelen inzetten, Presenteren) collega de melding oppakt. Hij kiest de juiste materialen en hulpmiddelen, zoals documentatie, internet en FAQ s en gebruikt deze effectief, correct en vindingrijk. Hij werkt ordelijk, systematisch en zorgvuldig en volgens de voorgeschreven werkprocedures. (Plannen en organiseren, Kwaliteit leveren) Pagina 19 van 24

20 3. Algemene basistaken De kwalificatie-eisen voor de algemene basistaken zijn vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen. Ze zijn te vinden op Taaltaak Nederlands Het referentieniveau 2F is van toepassing op de entréekwalificatie en de niveaus 2 en 3. Het referentieniveau 3F is van toepassing op niveau 4. Rekentaak Het referentieniveau 2F is van toepassing op de entréekwalificatie en de niveaus 2 en 3. Het referentieniveau 3F is van toepassing op niveau 4. Loopbaan- en burgerschapstaak Deze is beschreven in het document Loopbaan en Burgerschap. Pagina 20 van 24

21 PROFIEL(EN) Profiel 1 Medewerker ICT Mbo-Niveau 2 Typering van het beroep De medewerker ICT voert al zijn werkzaamheden (welke routinematig en standaard van aard zijn) in opdracht uit en houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht overlegt hij direct met zijn leidinggevende. Kritische beroepssituatie(s): Centraal in het werk van de medewerker ICT staan werkzaamheden die ervoor zorgdragen dat de continuiteit van het informatiesysteem gegarandeerd is en dat de gebruikers voldoende ondersteuning ervaren. Hiervoor installeert, onderhoudt en beheert hij de hard- en software en behandelt hij incidentmeldingen. De medewerker ICT werkt altijd conform duidelijk opdrachten, standaardwerkwijzen en routinematige handelingen. Hij kan goed uit de voeten met de aan hem gestelde kaders. De medewerker is zich ervan bewust dat alle werkzaamheden vastgelegd moeten worden opdat hij én zijn collega's een volledig zicht hebben op alle uitgevoerde werkzaamheden en er handzame en bruikbare naslagwerken ontstaan die het werk (en daarmee de continuiteit van het informatiesysteem) ten goede komen. Tevens weet de medewerker ICT hoe hij op verantwoorde en veilige wijze moet omgaan met de voor hem beschikbare materialen en middelen. De medewerker ICT kan goed omgaan met druk en tegenslag die ontstaat wanneer (ver)storingen optreden. Dit geldt zowel voor hemzelf (onder tijdsdruk en kritiek blijft hij constructief werken aan een oplossing) als voor zijn communicatie richting de gebruiker. Tijdens zijn werkzaamheden zal de medewerker regelmatig in aanraking komen met de Engelse taal (denk aan ICTvakjargon in handleidingen en hard- en software). Hij weet dit en beheerst de Engelse taal dan ook voldoende om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branchevereisten Nee Pagina 21 van 24

22 Profiel 2 Medewerker beheer ICT Mbo-Niveau 3 Typering van het beroep De medewerker beheer ICT toont, binnen vastgestelde kaders, eigen initiatief. Hij is in staat zelfstandig te werken en toont eigen inzicht bij het toepassen van standaardprocedures en methoden. De medewerker beheer ICT moet van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren met collega's en, naast zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken. Kritische beroepssituatie(s): Centraal in het werk van de medewerker beheer ICT staan werkzaamheden die ervoor zorgdragen dat de continuiteit van het informatiesysteem gegarandeerd is en dat de gebruikers voldoende ondersteuning ervaren. Hiervoor installeert, onderhoudt en beheert hij de hard- en software en behandelt hij incidentmeldingen. De medewerker beheer ICT werkt zelfstandig, maar weet ook om te gaan met standaardwerkwijzen en routinematige handelingen. Zijn zelfstandigheid en ervaringen zet hij in om te komen tot verbetervoorstellen met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden. De medewerker is zich ervan bewust dat alle werkzaamheden vastgelegd moeten worden opdat hij én zijn collega's een volledig zicht hebben op alle uitgevoerde werkzaamheden en er handzame en bruikbare naslagwerken ontstaan die het werk (en daarmee de continuiteit van het informatiesysteem) ten goede komen. Tevens weet de medewerker beheer ICT hoe hij op verantwoorde en veilige wijze moet omgaan met de voor hem beschikbare materialen en middelen. De medewerker beheer ICT kan goed omgaan met druk en tegenslag die ontstaat wanneer (ver)storingen optreden. Dit geldt zowel voor hemzelf (onder tijdsdruk en kritiek blijft hij constructief werken aan een oplossing) als voor zijn communicatie richting de gebruiker. Bovendien weet hij prioritering aan te brengen in de binnengekomen incidentmeldingen. Tijdens zijn werkzaamheden zal de medewerker regelmatig in aanraking komen met de Engelse taal (denk aan ICTvakjargon in hard- en software). Hij weet dit en beheerst de Engelse taal dan ook voldoende om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branchevereisten Nee Kerntaak 1 Ondersteunen van systeemgebruikers Complexiteit De medewerker ICT support voert veelal werkzaamheden uit waarvoor standaardwerkwijzen en -oplossingen gelden. De verschillende werkzaamheden vinden veelal in een helpdeskachtige omgeving plaats, maar brengen hem ook door het gehele gebouw waarin hij werkzaam is. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden is veelal hoog: wanneer hij zijn werk niet voldoende oplevert, heeft dat consequenties voor collega's, klanten en zeer zeker voor het informatiesysteem. De complexiteit wordt verder bepaald door de snelle technologische ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor veroudert (zelfs basis)kennis snel. Hij dient zich dan ook in hoog tempo de werking en eigenschappen van producten snel eigen te kunnen maken om zijn kennisniveau op peil te kunnen houden. Tegelijkertijd moet de medewerker door de technologische ontwikkelingen niet alleen op de hoogte zijn van recente en toekomstige ontwikkelingen, maar moet hij ook zijn kennis met betrekking tot het verleden op orde hebben. In zijn werkzaamheden komt hij tenslotte alle soorten apparatuur en systemen tegen. De complexiteit wordt bovendien verhoogd door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Het afbreukrisico van zijn werkzaamheden wordt hierdoor steeds groter. Gebruikers die steeds kundiger worden op ICT-gebied stellen steeds hogere eisen aan de medewerker. Hierdoor worden ook steeds hogere eisen gesteld aan de communicatieve vaardigheden van de medewerker. De medewerker beheer ICT moet kortom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren met collega's en, naast zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken. Bovendien zijn specialistische kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van het beroep vereist. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Het werk van de medewerker ICT support is veelal uitvoerend van aard, maar hij heeft ook een begeleidende rol richting 'lager geplaatste' collega's. De medewerker is er verantwoordelijk voor dat hij zijn werkzaamheden kwalitatief Pagina 22 van 24

23 Kerntaak 1 Ondersteunen van systeemgebruikers goed en binnen de hiervoor gestelde tijd oplevert. Hierop kan hij ook aangesproken worden. Omdat hij ook samenwerkt met collega's is hij ook mede verantwoordelijk voor het groepswerk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICTbeheerder. Vakkennis - heeft kennis van informatiesystemen - heeft kennis van hardware - heeft kennis van software - heeft kennis van hulpmiddelen en gereedschappen - kent de geldende normen, arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften - heeft kennis van bekabeling - kent de mogelijke oorzaken en oplossingen bij uitval van (onderdelen van) een informatiesysteem Vaardigheden - past actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied toe tijdens zijn werkzaamheden - kan zijn mening geven en verdedigen - communiceert klantvriendelijk en klantgericht Werkproces 1.1 Instrueren van gebruikers Omschrijving De medewerker beheer ICT ondersteunt de gebruikers van het informatiesysteem bij het dagelijkse gebruik ervan. Hij licht de werking van het systeem mondeling toe en schrijft beknopte, stapsgewijze (informatiebeveiligings)instructies die begrijpelijk zijn voor de gebruiker. Aan de hand van gebruikersmeldingen stelt hij FAQ's op. De medewerker beheer ICT administreert nauwkeurig en volledig de bestede uren en uitgevoerde werkzaamheden en rapporteert hierover tijdig en volledig aan leidinggevende. Resultaat Volledig, juist geïnformeerde en tevreden gebruikers, die praktische en to-the-point toelichting, uitleg en (informatiebeveiligings)instructies hebben gehad. Ook de leidinggevende is tijdig en volledig geïnformeerd. Gedrag De medewerker beheer ICT geeft op correcte en begrijpelijke wijze toelichting en instructie aan gebruikers, houdt rekening (met het kennisniveau van) anderen en toont geduld als iets niet begrepen wordt. Hij controleert of toelichting of instructie goed is begrepen en gaat na of aan de verwachtingen van de gebruiker is voldaan of dat een aanvullende actie gewenst is. De medewerker beheer ICT schrijft beknopte, stapsgewijze en logisch gestructureerde instructies en FAQ s zonder vakjargon. (Aandacht en begrip tonen, Presenteren, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten) Pagina 23 van 24

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT support. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT support. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Medewerker beheer ICT Profiel van kwalificatiedossier: ICT support Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker beheer ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 VBScript error: The script

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Administratief medewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Economie en administratie

Nadere informatie

ICT support. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker ICT Medewerker beheer ICT. Geldig vanaf 1 augustus 2015

ICT support. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker ICT Medewerker beheer ICT. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier mbo ICT support Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Penvoerder: ECABO

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of

Nadere informatie

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk CREBOTRAJECT Medewerker ICT Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk 95060 Medewerker ICT 1.0 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 03-07-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Beroepengroep: Medewerker beheer ICT Versie 2009-2010 Medewerker

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Monteur steigerbouw Eerste monteur steigerbouw Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Crebonummer(s):

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2)

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2) N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Assistent logistiek Assistent zorg en dienstverlening Assistent procestechniek PMLF Assistent bouwen en wonen Assistent (groene) verkoop/retail

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 ICT-beheerder Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: Netwerkbeheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93192 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf Profiel van kwalificatiedossier: Fietstechniek Crebonr. 23105» Fietstechnicus (Crebonr. 25231) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Applicatieontwikkelaar Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en communicatietechnologie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De inventariseert de informatiebehoefte binnen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER ICT Beroepscompetentie: 1. De medewerker ICT is in staat om op adequate wijze systemen te assembleren (kerntaak 1) 2. De medewerker ICT

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Dak- en gevelbegroening

Dak- en gevelbegroening Keuzedeel mbo Dak- en gevelbegroening behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: Versie 1, doorontwikkeling Aequor 7

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en): SR IDV/2013.012b d.d. 4 oktober 2013 bijlage bij agendapunt 5c Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en): Bibliotheekmedewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en): Monteur onderhoud werktuigbouw Monteur onderhoud werktuigkundige installaties Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en): Zelfstandig recreatie medewerker Zelfstandig commercieel medewerker Leidinggevend recreatie medewerker Leidinggevend commercieel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker telecom (ICT 007) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2009-2010 Beroepengroep: Versie 2006-2007 ICT-beheer 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Hard/ Software3 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering Overview kwalificatie Netwerkbeheerder Crebo: 93192 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie