Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict"

Transcriptie

1 Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer Ict

2 Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights reserved Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced by print, photoprint, microfilm, or any other means, without written permission from the publisher. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 2-28

3 Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS BPV-PERIODE INLEIDING BEGRIPPENLIJST DOEL BPV BEROEPENBEELD BPV-OVEREENKOMST BPV-VERGOEDING VERZEKERING DUUR VAN DE BPV BPV-PERIODE DE EERSTE BPV-DAG LOGBOEK (VERZAMELDE WEEKSTATEN) KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN STAGEBEGELEIDING VANUIT SCHOOL STUDIEDAGEN BEWIJSMAP STAGEBEOORDELING ENKELE REGELS SCHOOLCONTACTEN BPV OPDRACHTEN PRAKTIJKOPDRACHT(EN) HET EINDVERSLAG BEOORDELINGSFORMULIEREN BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN PERIODIEKE EVALUATIE VOOR HET BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN EINDBEOORDELING VOOR HET BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN BIJLAGE 1 TOELICHTING BPV-BEOORDELING BIJLAGE 2 TOELICHTING KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN BIJLAGE 3 AFSPRAKENFORMULIER BEOORDELING WERKPROCESSEN BIJLAGE 4 FORMULIEREN WERKGERELATEERD BEOORDELEN BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 3-28

4 Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus AD Emmen Telefoon: Algemene gegevens BPV-periode Deze BPV-periode Organisatie/bedrijf Naam stagiair(e) Adres Woonplaats Opleiding BPV-docent Praktijkopleider van: tot en met: : : : : : : : Het is de BPV-er niet toegestaan gedurende de BPV-periode - en ook niet na het eindigen daarvan - enige mededeling te doen met betrekking tot hetgeen hem/haar tijdens de BPV-periode is bekend geworden omtrent relaties, belangen en zaken van de BPV-verlenende organisatie die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. De BPV-er zorgt voor geheimhouding van hetgeen hem/haar tijdens zijn/haar BPV periode wordt toevertrouwd, bekend wordt, of waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet bewaren. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 4-28

5 1 Inleiding Stage heet Beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is voor velen een vrij nieuwe term, dus zullen in het spraakgebruik en ook in dit boek de gangbare aanduidingen als stage en stagewerkboek nog regelmatig gebruikt worden. In dit werkboek is steeds gekozen voor de mannelijke vorm van student, stagiair, het bedrijf en de docent (studieloopbaanbegeleider) van het Drenthe College. In dit BPV-werkboek wordt uitgelegd hoe je BPV moet verlopen en wat daar allemaal bij komt kijken. Hierdoor worden alle betrokkenen bij de beroepspraktijkvorming zo optimaal over hun rol geïnformeerd. In het werkboek vind je de kerntaken, werkprocessen en competenties van de opleiding die je volgt en alle in te vullen formulieren. Zorg dat je het altijd bij je hebt, zowel op je stageadres als op school tijdens de begeleidingsuren. Als je na het bestuderen van dit werkboek nog vragen hebt, neem dan contact op met je BPV-docent (studieloopbaanbegeleider) of met de BPV-coördinator. Mocht er in dit werkboek onvolkomenheden staan, dan houden wij ons graag aanbevolen voor verbeteringen. Tenslotte wensen we je een plezierige stage toe. Het BPV-team BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 5-28

6 2 Begrippenlijst BPV-bedrijf Het bedrijf of de instelling waar door de BPV-er praktijkervaring wordt opgedaan. In het boek wordt gesproken over organisatie of stageadres BPV-overeenkomst Een contract tussen de school, de organisatie en de cursist waarin stageafspraken staan. BPV-coördinator De persoon die de BPV organiseert en coördineert. BPV-er De cursist die in een organisatie praktijkervaring opdoet. SLB-er Studieloopbaanbegeleider (ook begeleider tijdens de BPV) Praktijkopleider De persoon die de BPV-er begeleidt in het BPV-bedrijf. Begeleidingsgesprek Een wekelijks gesprek tussen BPV-er en praktijkopleider over de werkzaamheden en de voortgang van de BPV. BPV-eindgesprek Gesprek tussen BPV-er, Praktijkopleider en de SLB waarin de eindbeoordeling tot stand komt. BPV opdrachten Een door de organisatie verstrekte opdracht of de diverse werkzaamheden die binnen de organisatie verricht moeten worden. Werkzaamheden De beroepshandelingen die een BPV-er binnen de organisatie verricht. Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Werkprocessen Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Kerntaken Kwalificatiedossier POP Portfolio Bewijsmap Bevoegd gezag Werkweek Een groep samenhangende werkprocessen. In het kwalificatiedossier staan o.a de (groep) kerntaken beschreven, die horen bij de betreffende uitstroomrichting van de opleiding. Persoonlijk Ontwikkelingsplan van de cursist. Het beschrijft welke werkprocessen en competenties de cursist al bezit en welke hij nog moet / wil verwerven. In zijn portfolio verzamelt de deelnemer resultaten van leeractiviteiten waarmee hij kan laten zien welke werkprocessen en competenties hij aan het ontwikkelen is. In zijn bewijsmap verzamelt de deelnemer resultaten van leeractiviteiten waarmee hij kan laten zien welke werkprocessen en competenties hij beheerst. Als je een opleiding volgt, is (het bestuur van) de school het bevoegd gezag. De school wijst iemand aan om haar te vertegenwoordigen. 5 x 8 uur, tenzij het bedrijf andere werktijden hanteert of vanuit school een studiedag is ingepland. NB. In dit BPV-werkboek zullen vervolgens de termen praktijkopleider, stagiair, leerling en hij gebruikt worden. Hiermee worden echter uitdrukkelijk ook, de praktijkopleidster, de stagiaire, de leerlinge en zij bedoeld. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 6-28

7 3 Doel BPV Het beroepsonderwijs verzorgt beroepsgerichte opleidingen. Tijdens de opleiding moet de cursist leren eigen keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leerproces. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en een portfolio helpen daarbij. Al tijdens de opleiding kan de deelnemer kennismaken met het beroep in een bedrijf d.m.v. het lopen van een stage. BPV is een verplicht onderdeel van een beroepsopleiding dat leidt tot een praktische kwalificatie van de cursist. Het doel van de BPV voor de cursist is praktijkervaring op te doen. Hij kan wat hij geleerd heeft op school toepassen in de praktijk en daarnaast door de praktijk zijn leerervaringen vergroten. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 7-28

8 4 Beroepenbeeld Wat doet een Medewerker Beheer Ict? De medewerker beheer ICT is primair bezig met het assembleren, installeren en configureren van systemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving alsmede met de aanleg van de gehele bekabelingsinfrastructuur in een pand. Hij krijgt daarbij te maken met telefoon-, fax-, beveiligings- en signaalinstallaties, netwerken en computer(rand)apparatuur. De medewerker beheer ICT ondersteunt de gebruikers van het informatiesysteem bij de dagelijkse toepassingsmogelijkheden van het systeem. Daartoe geeft hij mondelinge instructie en schrijft hij instructies/handleidingen. Hij houdt daarbij rekening met de werkzaamheden van de gebruiker. De medewerker beheer ICT rapporteert aan zijn direct leidinggevende. Een medewerker beheer ICT weet natuurlijk veel van computers, netwerken, bekabeling en telefonie. Daarnaast vindt hij kwaliteit heel belangrijk, tenslotte is hij er deels verantwoordelijk voor dat alles werkt en dat de systeemgebruikers nergens last van hebben. Een medewerker beheer ICT moet dan ook nauwkeurig kunnen werken. En, niet onbelangrijk, hij moet met druk om kunnen gaan. Mocht er onverwachts toch een storing optreden, dan moet de medewerker beheer ICT snel tot actie kunnen overgaan, de juiste prioriteiten stellen en onverstoorbaar doorwerken aan het probleem totdat het probleem is opgelost. En dat kan best stressvol zijn wanneer alle gebruikers blijven bellen dat zij problemen met het systeem hebben. Naast het omgaan met techniek, komt de medewerker regelmatig in contact met gebruikers. Hij moet dus goed kunnen luisteren naar en communiceren met de gebruiker. Waar werkt een Medewerker Beheer Ict? De medewerker beheer ICT is werkzaam in de sector ICT. Hij werkt bij ICTdienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatiesysteem of delen daarvan. Een medewerker beheer ICT werkt bij of voor bedrijven die gebruik maken van informatieen/of communicatiesystemen. In principe kan hij dus werkzaam zijn bij elke organisatie waar gebruik gemaakt wordt van computers en/of telefoon. Veelal heeft hij een baan op de ICT-afdeling binnen een organisatie. Ook komt het voor dat hij bij een organisatie gedetacheerd wordt vanuit een ICT-dienstverlenend bedrijf. Welke eigenschappen heeft een Medewerker Beheer Ict? De medewerker beheer ICT dient oog te hebben voor de gevolgen van innovaties voor zijn beheerwerkzaamheden. De medewerker beheer ICT stelt zich klantgericht, proactief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast kan hij werken volgens kwaliteitscriteria en procedures. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van de eindgebruikers. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 8-28

9 5 BPV-overeenkomst Het bevoegd gezag van de school sluit met de cursisten en de organisatie een schriftelijke BPV-overeenkomst waaruit blijkt dat de cursist leeractiviteiten ontplooit in het kader van het zijn opleiding. De BPV-overeenkomst bevat in ieder geval de aanvangsdatum en de einddatum, de bedrijfsgegevens, de naam van de praktijkopleider en de BPV-docent (Studieloopbaanbegeleider). De BPV-overeenkomst bepaalt wie de verzekering zal sluiten tegen het financiële risico van ongevallen en tegen wettelijke aansprakelijkheid van de cursistvoor de tijd dat deze zich bevindt bij de organisatie, en ten laste van wie de te betalen premie zal komen indien een zodanige verzekeringsovereenkomst zal worden gesloten. Indien de cursist minderjarig is, dient de BPV-overeenkomst door zijn ouders, voogden of verzorgers te worden getekend. (Uit: Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. van 3 juni 1991) De overeenkomst wordt uiterlijk in de tweede week van de stage vanuit school naar het bedrijf gestuurd. Let erop dat het door alle partijen wordt ondertekend en geretourneerd naar school. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 9-28

10 6 BPV-vergoeding Bij de toewijzing van de BPV-plaatsen staan de onderwijskundige uitgangspunten en de kwaliteit van de BPV-plaatsen voorop. Als een bedrijf een BPV-vergoeding betaalt aan de leerling, geschiedt dat op vrijwillige basis. 7 Verzekering Het Drenthe College heeft voor iedere cursist die BPV volgt een ongevallen/ aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering ten behoeve van BPV-ers omvat de tijd waarin de cursist werkt als BPV-er, respectievelijk waarin hij/zij geacht kan worden onder toezicht te staan van de BPV werkgever. Deze verzekering is ook van kracht op weg van huis naar het stageadres en op weg van het stageadres naar huis. Uitgesloten is het risico van het gebruiken, het houden of het besturen van motorrijtuigen, waaronder ook te verstaan bromfietsen. Verdere informatie met betrekking tot verzekeringen is te vinden in de studiegids die je aan het begin van het schooljaar hebt gekregen. 8 Duur van de BPV De duur van de BPV is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Het kan variëren van twee periodes tot vier periodes (een volledig schooljaar) Per maand mogen twee snipperdagen opgenomen worden in overleg met het bedrijf. Werk je bij een school dan gelden geen snipperdagen, maar de vakanties die de school aanhoudt. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 10-28

11 9 BPV-periode 9.1 De eerste BPV-dag Als je je voor het eerst meldt op je stageadres, is het van belang jezelf correct voor te stellen aan je collega s. Natuurlijk heb je tijdens het kennismakingsgesprek al een beetje een indruk gekregen van de 'sfeer' die het bedrijf uitstraalt. Het is van belang dat je jezelf goed presenteert. Daarnaast wordt van je verwacht dat je je houdt aan de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen die gelden voor het personeel van de organisatie waar jij gedurende de stage te gast bent. Dit geldt ten aanzien van kleding, werktijden, ziekmeldingen en afspraken die gemaakt worden. 9.2 Logboek (verzamelde weekstaten) Tijdens de BPV zelf moet je natuurlijk bijhouden wat je allemaal doet. Dit gebeurt via een wekelijks in te vullen lijst. Op deze lijst moet worden genoteerd wat je die week aan werkzaamheden hebt verricht en aan welke opdrachten je hebt gewerkt. Wat heb je geleerd van de werkzaamheden en voldoet het aan je verwachtingen? Ben je tevreden over je prestaties en wat zou je anders kunnen / willen doen? Ook afwezigheid en ziekte wordt in het logboek genoteerd. Je zorgt zelf voor de opmaak en de lay-out van het logboek. Je hebt regelmatig overleg met je praktijkopleider, het liefst op een vast tijdstip binnen de week. Tijdens dit begeleidingsgesprek worden jouw bevindingen en die van de praktijkopleider besproken. De punten die genoemd worden tijdens dit gesprek noteer je ook in je logboek. Je stuurt elke week je logboek op naar je praktijkopleider en docent. Aan de hand van deze verslagen worden jouw werkzaamheden bijgehouden door de BPV-docent. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 11-28

12 9.3 Kerntaken en werkprocessen De opleiding Medewerker Beheer Ict (Crebo 95070) kent drie kerntaken met de daarbij behorende werkprocessen. Deze werkprocessen moet je beheersen aan het eind van de opleiding. Door middel van de projecten en opdrachten op school heb je al gewerkt aan de verschillende werkprocessen en competenties. Op stage rond je nog een aantal werkprocessen af in overleg met je studieloopbaanbegeleider en je praktijkopleider. Het hangt af van de opdracht en werkzaamheden die je verricht bij het stagebedrijf, aan welke werkprocessen en competenties je werkt. De werkprocessen hebben zowel betrekking op je ICT vaardigheden als op je leer- en beroepshouding. Kerntaak Werkproces 1. Installeren van hard- en software 1.1 Assembleren van systemen. 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard) applicaties. 1.4 Realiseren van de bekabelingstructuur. 2. Onderhouden en beheren van 2.1 Voorkomen van (ver)storingen hard- en software 2.2 Lokaliseren en verhelpen van 3. Ondersteunen van systeemgebruikers 9.4 Stagebegeleiding vanuit school (ver)storingen. 3.1 Instrueren van gebruikers. 3.2 In behandeling van incidentmeldingen. 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen. Vanaf de eerste dag dat je op stage gaat word je begeleid door je studieloopbaanbegeleider van school. Hij bezoekt je op het stageadres om samen met de praktijkopleider te praten over de voortgang van je stage en de te maken verslagen en opdrachten. Tijdens de gesprekken zal de voorlopige balans van jouw stage worden opgemaakt. 9.5 Studiedagen Gedurende de periode dat je stage loopt, is het mogelijk dat je voor een studiedag naar school moet. Of dit nodig is en de dag waarop verschilt per opleiding en wordt voor aanvang van de stage meegedeeld. Als er een studiedag is ingepland, dan volg je lessen volgens het lesrooster voor die dag. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 12-28

13 9.6 Bewijsmap Als dit de laatste (afstudeer-)stage van je opleiding is moet je bewijzen voor je bewijsmap verzamelen. (Als dit een oefenstage is hoef je dit dus nog niet te doen) Wat je in je stage doet moet je documenteren en bewijzen. Al je bewijzen verzamel je in een bewijsmap. Je bewijzen moet je verzamelen en sorteren per kerntaak (voor de kerntaken zie de bijlage achterin van dit BPV-werkboek). Deze bewijzen bestaan uit een aantal onderdelen: Ondertekende en ingevulde beoordelingsformulieren. (bijlage 4) Het verslag (een beschrijving) van de taken,opdrachten en activiteiten, die je hebt uitgevoerd en die beoordeeld zijn door middel van het beoordelingsformulier (en eventueel ander ondersteunend bewijsmateriaal), gesorteerd per kerntaak! De eindbeoordeling van de stage. (eindbeoordelingsformulier) Het reflectieverslag (zie bewijsmap) waarin je aangeeft wat je van je stage vond en wat je geleerd hebt. 9.7 Stagebeoordeling De eindbeoordeling van de stage vindt plaats tijdens een BPV-eindgesprek dat de stagiair voert met de praktijkopleider en de docent. Dit gesprek vindt plaats aan het eind van de stage, op het stageadres. Het gesprek wordt geleid door de BPV-docent. De beoordeling geschiedt aan de hand van je bewijsmap, je eindverslag en het oordeel van de praktijkopleider over het beroepsmatig functioneren. Een concept (paperbased) van het eindverslag dient minimaal een week voor het eindgesprek van de BPV in het bezit te zijn van de BPV-docent. Aan het eind van het gesprek tekenen de BPV-er, de praktijkopleider en de docent voor akkoord. Als het eindoordeel van je BPV 'voldoende' is zul je ongetwijfeld tevreden zijn. Als je een onvoldoende scoort, betekent dit dat je de stage moet overdoen. Dit betreft een stageperiode van 20 weken. Als het oordeel 'onvoldoende' is en je bent het met dit oordeel niet eens, kun je beargumenteerd je bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij de examen-commissie. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 13-28

14 10 Enkele regels Tijdens de BPV-periode moet je aan een aantal regels houden. Je moet gedurende de hele periode stage lopen. Voor wat betreft de werktijden (uren) moet je je houden aan de werktijden zoals die gelden voor de werknemers van het bedrijf. Werkdagen zijn: maandag t/m vrijdag. Snipperdagen moet je in overleg met de praktijkopleider opnemen (2 per maand). Deze snipperdagen moeten wel opgenomen worden. Tijdens de schoolvakanties wordt gewoon doorgewerkt, tenzij je op een school werkt. In dit geval heb je geen snipperdagen, maar heb je dezelfde vakanties als de collega s van die school. Als je ziek bent moet je dat doorgeven aan (natuurlijk) het stagebedrijf en aan je praktijkopleider. Ook moet je dat melden aan je studieloopbaanbegeleider. Dit moet altijd d.m.v. een een telefoontje naar de receptie van school. Vertel dan de telefonist(e) van school duidelijk dat je ziek bent, geef haar/hem de naam van stageadres en de naam van je studieloopbaanbegeleider. Als je weet wanneer je de stage weer gaat hervatten, moet je dat ook even meedelen aan zowel het stagebedrijf als aan school. In het geval van te veel ziektedagen kan de stage worden verlengd. De BPV-coördinator bepaalt dan, in overleg met het stagebedrijf, de duur van de eventuele verlenging. Als je op een bepaalde dag, anders dan de gebruikelijke, naar school moet voor een gesprek met je docent of voor het maken van een toets, zorg er dan voor dat jouw praktijkopleider daarvan tijdig op de hoogte is. Dit kan veel problemen voorkomen. Het kan voorkomen dat je in het stagebedrijf te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens, hetzij van het bedrijf zelf of van de daar werkende personen, hetzij met vertrouwelijke gegevens van klanten van dat bedrijf. Praat hier met niemand over! Ook niet met familieleden en/of goede vrienden/vriendinnen. Hoe je omgaat met vertrouwelijke informatie is een van de beoordelingspunten bij het onderdeel 'beroepshouding'. Let op: Het is de BPV-er niet toegestaan gedurende de BPV-periode - en ook niet na het eindigen daarvan - enige mededeling te doen met betrekking tot hetgeen hem tijdens de BPV-periode is bekend geworden omtrent relaties, belangen en zaken van het stagebedrijf die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 14-28

15 11 Schoolcontacten Inleverdata logboek: Elke vrijdag het logboek mailen naar de praktijkopleider en de docent in één mailtje. In de eerste twee weken van je stage maak je een planning waarin je stageactiviteiten vastlegt. Denk hierbij aan de beoordelingen en gesprekken. Bespreek je planning met de praktijkopleider en mail je planning ook naar de BPV-docent. Contactadres locatie Emmen: Drenthe College Cluster Techniek 2 ICT-lyceum t.a.v. dhr. M. Scholtens postbus AD Emmen Telefoon: mobiel: BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 15-28

16 12 BPV Opdrachten Let erop dat je alle logboeken, verslagen en ander werk zelf bewaart en maak regelmatig een backup Praktijkopdracht(en) De voornaamste doelstelling van deze stageperiode is kennismaken met het beroepenveld. Daarbij is het wenselijk dat je zoveel mogelijk werkervaring opdoet. Binnen het stagebedrijf kun je een aantal opdrachten uitvoeren, waarbij je werkprocessen en competenties kunt oefenen en laten beoordelen. Bespreek samen met je praktijkopleider en/of je studieloopbaanbegeleider welke taken, projecten en activiteiten je kunt gaan uitvoeren en welke werkprocessen daarbij aan bod komen. Noteer dit op het formulier van bijlage 3. Uitleg over de beoordeling en de afspraken die gemaakt moeten worden vind je terug in bijlage 1. De beoordelingsformulieren met toelichting vind je terug in bijlage 4. Alle opdrachten die je uitvoert komen worden een onderdeel van je bewijsmap. Neem in je bewijsmap ook alle bewijzen op, dat je de gekozen werkprocessen hebt afgesloten. (Denk daarbij bv. aan (gespreks-)verslagen, notulen, logboek, foto s, screenshots, diverse andere documenten enz.). BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 16-28

17 13 Het eindverslag Het eindverslag is een weergave van je stageperiode. Als je bezig bent met je afstudeerstage hoef je geen eindverslag te maken, maar moet je diverse bewijzen voor je bewijsmap verzamelen (zie ook paragraaf 9.6) Het eindverslag kent minimaal de volgende hoofdstukken/onderdelen: Het verslag (een beschrijving) van de taken, projecten en activiteiten, die je hebt uitgevoerd (met het uitvoeren van deze taken en activiteiten heb je eventueel één of meer werkprocessen bewezen) Het beroepsmatig functioneren: de evaluatieformulieren en het eindbeoordelingsformulier voor het beroepsmatig functioneren. Eindbeoordeling van de stage. (het eindbeoordelingsformulier) Het persoonlijk functioneren: het reflectieverslag van stage, waarin je aangeeft wat je van je stage vond, wat je geleerd hebt Het logboek. (de verzamelde weekstaten) De lay-out van een verslag: Er moet gebruik worden gemaakt van een duidelijk lettertype, puntgrootte 12. De lay-out moet uniform zijn Voorblad, inhoudsopgave enz.. Gebruik zakelijke taal en geen spreektaal Hoe ziet het eindverslag eruit?: Voorkant: Titel (subtitel) Naam schrijver Stage bedrijf, praktijkopleider, stage docent, inleverdatum Inhoudsopgave: Hoofdstukken, bladzijdennummers Inleiding: Waarom dit verslag, wat kan de lezer allemaal verwachten bij het lezen van dit verslag. Waarom ben je bij dit bedrijf gaan stagelopen. De ontvangst door het bedrijf. De verwachtingen die je van het bedrijf hebt Hoofdstukken: 1. Mijn BPV werkzaamheden. Wat beschrijf je hierin? Wat waren je werkzaamheden en hoe heb je ze uitgevoerd? (je opdrachten, taken en projecten. Beschrijf wat je hebt gedaan tijdens de stage en hoe je het gedaan hebt. Voeg eventueel screenshots en foto s toe. Van wie kreeg je je opdrachten, hoe heb je ze uitgevoerd? Wat ging er mis? Hoe heb je dat opgelost? Geef diverse voorbeelden) 2. Mijn reflectieverslag. (zie de bewijsmap voor het format) 3. Mijn logboek. (de verzamelde weekstaten) 4. De beoordelingsformulieren De periodieke beoordelingsformulieren 4.2. Het eindbeoordelingsformulier Nawoord: Hierin beschrijf je je conclusies Tot slot vind ik Al met al een zeer leerzame periode geweest. Dank woord BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 17-28

18 14 Beoordelingsformulieren beroepsmatig functioneren Periodieke evaluatie voor het beroepsmatig functioneren Om de vijf weken vul je zelf en de praktijkopleider de periodieke evaluatie in. Er komen dus twee formulieren die naast elkaar worden gelegd en besproken. Deze evaluatieformulieren vormen een rode draad in je stage. Hieraan kun je zien of je eigen reflectie veel afwijkt van de evaluatie van de praktijkopleider en wat je verbeterpunten zijn. Noteer deze verbeterpunten weer in je logboek. Vul ze op tijd in en geef vervolgens een kopie aan de BPV-docent en de praktijkopleider. Bewaar zelf het origineel. BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : PERIODIEK EVALUATIEFORMULIER BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN Datum: Ingevuld door: BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN technische kennis, inzicht en vaardigheden (pakketten en ontwikkeling) praktische vaardigheid kwaliteit van het werk: nauwkeurigheid volledigheid verzorging veilig werken kwantiteit van het werk : werktempo, productiviteit presentatie- en organisatievermogen: eigen werk organiseren systematisch werken opdrachten kunnen uitvoeren/verstrekken overtuigend presenteren ( verkopen ) FUNCTIONEREN IN DE ORGANISATIE inzicht in de organisatie van het bedrijf : structuur, functies inzicht in de externe relaties van het bedrijf BEROEPSHOUDING sociale presentatie in het bedrijf snelheid en aanpassing aan het bedrijf en de werksfeer samenwerking en collegialiteit representativiteit (uiterlijk en optreden naar buiten) rekening houden met belangen van anderen (vertrouwelijke informatie) Verantwoordelijkheidsgevoel belangstelling voor het werk tonen van initiatief zelfstandigheid in het uitvoeren van opdrachten nauwkeurigheid planmatige aanpak flexibele opstelling TOTAAL EVALUATIE Evaluatieschaal 1 tot 3: 3 = goed, 2 = voldoende, 1 = onvoldoende. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 18-28

19 Eindbeoordeling voor het beroepsmatig functioneren Aan het einde van de stage wordt de eindbeoordeling ingevuld door je praktijkopleider. BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : BEOORDELINGSFORMULIER BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN Datum: Ingevuld door: BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN technische kennis, inzicht en vaardigheden (pakketten en ontwikkeling) praktische vaardigheid kwaliteit van het werk: nauwkeurigheid volledigheid verzorging veilig werken kwantiteit van het werk : werktempo, productiviteit presentatie- en organisatievermogen: eigen werk organiseren systematisch werken opdrachten kunnen uitvoeren/verstrekken overtuigend presenteren ( verkopen ) FUNCTIONEREN IN DE ORGANISATIE inzicht in de organisatie van het bedrijf : structuur, functies inzicht in de externe relaties van het bedrijf BEROEPSHOUDING sociale presentatie in het bedrijf snelheid en aanpassing aan het bedrijf en de werksfeer samenwerking en collegialiteit representativiteit (uiterlijk en optreden naar buiten) rekening houden met belangen van anderen (vertrouwelijke informatie) Verantwoordelijkheidsgevoel belangstelling voor het werk tonen van initiatief zelfstandigheid in het uitvoeren van opdrachten nauwkeurigheid planmatige aanpak flexibele opstelling TOTAAL EINDBEOORDELING Evaluatieschaal 1 tot 3: 3 = goed, 2 = voldoende, 1 = onvoldoende. BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 19-28

20 BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : Het resultaat van de BPV 0 De BPV is met een voldoende afgesloten 0 De BPV is niet met een voldoende afgesloten Waaraan zal de stagiair de komende tijd aandacht moeten besteden? Kunt u één of meerdere verbeterpunten aangeven? (te denken valt aan beroepsmatig of persoonlijk functioneren, functioneren in de organisatie, het uitvoeren van opdrachten etc.) Is de beoordeling BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN besproken met de stagiair? 0 Ja 0 Nee Datum : Handtekeningen: BPV-er : Praktijkopleider : BPV-docent : BPV-boek Medewerker Beheer ICT Sept 2011.doc 20-28

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Ict

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Ict Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Ict Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer ICT Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT Beheer

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT Beheer Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT Beheer Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Applicatieontwikkelaar

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Applicatieontwikkelaar Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Applicatieontwikkelaar Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT-Beheerder Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

BPV-GIDS MultiMedia Design & Development

BPV-GIDS MultiMedia Design & Development BPV-GIDS MultiMedia Design & Development versie 2010 Drenthe College 1 VOORWOORD... 3 DOEL BPV... 3 BEGRIPPENLIJST... 4 1. DE BPV IN VOGELVLUCHT... 5 2. BPV-OVEREENKOMST... 6 3. BPV-VERGOEDING... 7 4.

Nadere informatie

Werkboek Beroepsprakti jkvorming

Werkboek Beroepsprakti jkvorming Werkboek Beroepsprakti jkvorming Netwerkbeheerder ROC Drenthe College Sector: Afdeling: Techniek ICT en Media Opleiding: Netwerkbeheerder (crebo 95323) versie: A2014.01b Gebruikt OpenDyslexic, beschikbaar

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Werkboek Beroepsprakti jkvorming

Werkboek Beroepsprakti jkvorming Werkboek Beroepsprakti jkvorming Applicati eontwikkelaar ROC Drenthe College Sector: Techniek Afdeling: ICT en Media Opleiding: Applicatieontwikkelaar (crebo 95311) versie: A2014.01 Gebruikt OpenDyslexic,

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BOL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Module Oriëntatie op facilitair medewerker

Module Oriëntatie op facilitair medewerker Module Oriëntatie op facilitair medewerker Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk je op de volgende pagina. Te activeren tot: Inloggen op de website www.fd-okay.nl Voor in dit boek

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1 BPV GIDS DESIGN 2011-2012 BPV gids D Drive 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je Beroeps Praktijk Vorming (BPV) of je hebt net bij jouw BPV-docent gemeld dat je een BPV-plaats hebt gevonden. De praktijk

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel Instructie-/werkboek 1 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Hans Veelers Redactie: Edu Actief

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Elma Draaisma en Willem

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie