Notulen GMR- vergadering Dd Aanwezigen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen GMR- vergadering Dd 10-06- 2015 Aanwezigen:"

Transcriptie

1 Notulen GMR vergadering Dd Aanwezigen: Oudergeleding GMR (OGMR) Personeelsgeleding GMR (PGMR) Joeri Sterringa (voorzitter) Franny Kluyver (secretaris) Erik Louwrier (vicevoorzitter) MarieCecile Ruwiel Mustafa Kedilioglu Gerard Kruisdijk Sabina Kreuger Linda Mantel Susan van t Slot Henk Visscher afwezig Esengül Toprak afwezig Meghteld Schermerhorn Baset Kece Marijke Knauff Namens college van bestuur: Niko Persoon (CvB) Annelie van Eck (bestuurssecretaris) 1. Opening van de vergadering De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Mededelingen a. Aanwezigheid CvB bij vergadering met RvT Punten die de GMR met de Rvt bespreekt moeten reeds bekend zijn bij het CvB. Het zou een vreemde gang van zaken zijn wanneer de GMR zaken aan de RvT zou gaan voorleggen die nog niet met het CvB besproken zijn. Zijn er zwaarwegende argumenten om met de RvT te willen vergaderen zonder het CvB erbij? b. Anonimiseren tevredenheidsonderzoek Full time leerkrachten/directies/cvb zijn altijd herleidbaar uit een onderzoek. Nu ook part time leerkrachten. Communicatie hierover moet verbeteren. Omgaan met uitkomsten van het onderzoek richting team/mr moet zorgvuldig. De bestuurssecretaris gaat bij het nieuwe tevredenheidsonderzoek in 2017 het proces monitoren. Een idee is dat er twee stukken komen, waarbij er één is met namen, alleen voor de directie en een andere versie zonder namen voor team en IB. c. Nieuwe vergaderdata Data GMR vergaderingen zijn vastgesteld. Het DBoverleg wordt verschoven naar de vrijdagmiddag, starttijd uur. De bestuurssecretaris heeft de data vastgesteld in overleg met de voorzitter en de secretaris van de GMR: DBoverleg (vrijdag ) GMR vergadering (maandag ) (met OPR) (met RvT)

2 d. Format GMR/MRstatuut/huishoudelijk reglement Dit is in de maak. De bestuurssecretaris is hiermee bezig. e. Traject nieuw lid RvT Er is een kandidaat voorgedragen. Deze heeft kennis gemaakt met de Rvt, maar of er een benoeming plaatsgevonden heeft is niet duidelijk. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 4. Beleidsstukken Zaan Primair vragen voorbereiden en antwoorden CvB a. Notitie inzet specialismen in scholen Wat is de aanleiding voor het stuk? Antwoord CvB: In het kader van de functiemix is gekozen voor het inzetten van specialismen in de scholen. Er is binnen de scholen onduidelijkheid over de rol van de specialisten t.o.v. de IBer. Vervolgens is passend onderwijs gekomen. De zorgstructuur is hierdoor ingewikkelder geworden. Op pagina 3 staat bij punt 2.1 dat de leerkracht primair verantwoordelijk is. Is de leerkracht alleen verantwoordelijk? Of is dit een gezamenlijk gedragen verantwoording? Antwoord CvB: De school is natuurlijk medeverantwoordelijk. Daarbij wordt de leerkracht ondersteund door de specialisten, maar primair is de leerkracht verantwoordelijk. Op pagina 4 wordt bovenaan een nieuwe routing besproken. Waar is de IBer en het verhaal? Antwoord CvB: De IBer komt in beeld wanneer er een overgang komt van interne zorg naar externe zorg. Wanneer de problematiek van een leerling complexer is komt de IBer in beeld. Op pagina 4 wordt in de derde alinea gesproken over aanmelden voor het SOT. Er wordt beschreven dat dit gedaan wordt door leerkrachten of specialisten. Waar is de IBer? Dat is toch degene die de zorg coördineert? Antwoord CvB: De leerkracht is primair verantwoordelijk! Wanneer een probleem complexer is dan één vakgebied wordt de IBer ingeschakeld. De IBer gaat de specialisten hierin coördineren. Op pagina 4 wordt gesproken over het groeidocument als leidraad voor het SOT. Het groeidocument is een zeer uitgebreid document dat niet altijd nodig is in te vullen voor een SOT. Moet dit aangepast worden? Antwoord CvB: Dit moet in het samenwerkingsverband besproken worden. Op pagina 4 wordt onder punt 4 (Rollen binnen nieuwe organisatiestructuur) bij de rol van de specialisten beschreven dat de reken, taal en gedragsspecialisten de eerste diagnostiek uitvoeren en een groeidocument opstellen voor de betreffende leerling. Op pagina 5 wordt bij punt 6 weer aangegeven dat de leerkracht een voorstel maakt voor het groeidocument. Hoe zit het nu? Antwoord CvB: De leerkracht zou dit moeten doen. Er staat dat de specialist ondersteund. Op pagina 5 staat bij punt 3 dat de functieomschrijving voor specialisten opnieuw omschreven gaat worden. Heeft dit financiële consequenties? Antwoord CvB: Nee, want dit zijn LBfuncties. Daarboven staat een stukje over ambulante tijd. Hoe wordt dit in de praktijk gerealiseerd? Antwoord CvB: Er is aan de formaties van de scholen geld toegevoegd voor het vrij maken van tijd bij de specialisten. Worden de uren van de IBers minder? Antwoord CvB: Er komen taken bij, dus nee, deze uren worden niet minder. 2

3 b. Traineeship ontwikkeling tot schoolleider Op pagina 2 wordt bij punt 2 verteld dat er beleid in ontwikkeling is om herregistratie van directeuren te faciliteren bij het schoolleidersregister. Wat houdt dat precies in? Antwoord CvB: Directeuren moeten bewijzen dat zij in het register mogen blijven staan. Vandaar de herregistratie. Onderaan pagina 2 staat dat er gestart wordt met 10 kandidaten en dat er naar verwachting 5 overblijven. Is het mogelijk om het schooljaar daarop ook in te stromen? Antwoord CvB: Nee, dit is gebaseerd op de inschattingen van de behoeften van de organisatie. Dit is een éénmalige actie. Bovenaan pagina 3 wordt gesproken over een notitie talentontwikkeling uit 2012 gesproken. Is deze in de GMR geweest? En wat heeft daarin gestaan? Antwoord CvB: Dit gaat eruit. Het stuk is in de ijskast gezet i.v.m. rddf plaatsingen. Op pagina 3 bij punt 2 wordt gesproken over een motivatiebrief. Op grond waarvan worden de kandidaten geselecteerd? Antwoord CvB: Er wordt gekeken naar de potentie van de kandidaten. Er vindt een brievenselectie plaats. Op pagina 5 wordt bij punt 6 gesproken een netwerkbijeenkomst. Deze groep kan benaderd worden voor extra ondersteuning bij een project op scholen. Uit wie bestaan deze groep? Antwoord CvB: De mensen die de opleiding volgen. Op pagina 6 bij punt 4 gaat het over de financiering van de opleiding. Er staat dat Zaan Primair 50% van de scholing vergoed. Betekent dit dat de kandidaten de andere 50% zelf betalen moeten? Antwoord CvB: Ja, dat klopt. Esan moet je ook zelf betalen wanneer je de opleiding tot schoolleider wilt doen. Dat de docent zelf 50% van de kosten draagt moet voor de duidelijkheid wel aan het document toegevoegd worden. In datzelfde stukje op pagina 6 wordt gesproken over dat de opleiding in eigen tijd gevolgd wordt. Hoe ziet dat eruit als iemand een fulltime aanstelling heeft op een school? Antwoord CvB: Er moet geïnvesteerd worden in eigen ontwikkeling. Dit gebeurt in eigen tijd, dus naast het werk. c. Reglement schorsing en verwijdering Op pagina 3 artikel 2.1 staat dat ouders mondeling geïnformeerd worden over een incident. Kan dat ook telefonisch zijn? Op pagina 6 bij artikel 6.4 wordt beschreven dat het bevoegd gezag kan afzien van een besluit tot verwijdering wanneer een bericht van inschrijving van een andere school en uitschrijving van de huidige school wordt overlegd. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De vragen worden i.v.m. de drukke agenda van het CvB verzameld en per mail toegestuurd. Het stuk staat al op de site en is actief als voorgenomen besluit. d. Bouwstenen voor MJB Het stuk is ter vergadering door het CvB uitgedeeld. Toelichting CvB: Er is afgelopen jaar geen meerjarenbegroting opgesteld, omdat de vergoeding vanuit het Rijk niet bekend was. In deze notitie wordt beschreven waaraan het geld besteed gaat worden. Als eerste bouwsteen wordt gekeken naar het leerlingen aantal van Zaan Primair. Er wordt een daling zichtbaar in de komende jaren. Deze is gebaseerd op de prognoses van de gemeente. Het tweede waarmee rekening gehouden wordt is de GGL en de GPL. Deze laat een lichte stijging zien. Het derde component waar het CvB rekening mee houdt is de uitstroom. Deze is flink als gekeken wordt naar de echte pensioen leeftijd. Er hoeven geen gelden gereserveerd te worden voor rddf plaatsingen met daarop volgend een ontslag. Bij punt 5 in de notitie wordt gesproken van een extra vergoeding, deze wordt door het bestuur herverdeeld onder de scholen. Op de laatste pagina wordt het voorgenomen besluit op basis van de bouwstenen beschreven. 3

4 Besluitvormingstraject: 246 in de Rvt. De controller gaat uitwerken en in het najaar komt de meerjarenbegroting. De GMR gaat dit bestuderen. De controller komt dit in de eerste vergadering na de zomervakantie in toelichten. 5. Mededelingen CvB: a. Schietpartij Er is door de school adequaat gehandeld. Alle leerlingen zijn naar binnen gestuurd. Vanuit de politie en GGD is goede ondersteuning gekomen. Slachtofferhulp is meteen beschikbaar gesteld en de ouders van de leerlingen zijn gebeld om hun kinderen op te komen halen. Er is vanmorgen een briefing geweest waarbij het CvB aanwezig geweest is. Ouders spraken hun waardering uit voor de wijze waarop de school gehandeld heeft. b. Kort geding Op 29 juni vindt het kort geding tegen de APOB plaats. Er wordt gesproken tussen de advocaten van de AOB en van Zaan Primair om te voorkomen dat de zaak voor de rechter komt. Het initiatief hiervan komt van de AOB. c. Vernieuwen statuten Het CvB heeft de vraag voor het vernieuwen van de statuten bij VosABB neergelegd. Na de zomervakantie wordt dit proces opgestart. Hierin wordt ook de nieuwe situatie van Dynamica XL en de samengevoegde scholen beschreven. d. BAC en MR Er is door de nieuwe voorzitter van de MR van de Mei een opmerking gemaakt over het samenstellen van de BAC. Deze geeft een advies richting het CvB. Dat kan niet in de plaats treden van de adviesrecht van de MR. De geschillencommissie heeft hier al mee te maken gehad. Het adviesrecht van de MR gaat boven het advies van de BAC. Hierdoor moeten aanpassingen gemaakt worden. Een MR heeft de keuze uit twee modellen: 1 er wordt mandaat gegeven aan twee leden van de MR. Zij hebben dan advies. 2. Er wordt een BAC samengesteld, dat advies wordt naar het CvB gestuurd en deze legt dat ter advisering voor aan de MR. e. Uren PGMR Uren PGMR zijn in het directieberaad besproken. Het CvB gaat ervan uit dat dit nu goed geregeld wordt op de scholen. Als dat niet het geval is hoort het CvB dit graag. f. Stand van zaken interne mobiliteit De mobiliteitsronde verloopt goed. Er is vacatureruimte en er kunnen vaste aanstellingen vergeven worden wanneer er in de meerjarenbegroting ruimte voor is. 6. Besluitvormende ronde t.a.v.: Toelatingsreglement i.c.m. Reglement schorsing en verwijdering (advies GMR) Houden we aan tot na de zomervakantie. Komt dan nogmaals op de agenda. Vragen worden verzameld en ter vergadering aan het CvB voorgelegd. Notitie inzet specialisme (instemming PGMR) Geen instemming. De GMR kan pas instemmen met dit stuk wanneer de functies van specialisten (waaronder ib) in het functiehuis opnieuw omschreven zijn. Traineeship ontwikkeling tot schoolleider (instemming PGMR) 4 stemmen tegen i.v.m. financiën 2 stemmen voor Allereerst: de GMR is erg positief over het plan! Bezwaren die er zijn hebben alleen betrekking op de financiën. Het bedrag dat aan de opleiding besteed moet worden door de personen die zich hiervoor opgeven, is hoog. Is er een mogelijkheid om hiervoor betaling in termijnen te realiseren? Hierdoor kan iedereen met talent meedoen aan het traject. Is de 5050 verdeling wel eerlijk? Zaan Primair heeft 4

5 hierbij veel te winnen; er worden directeuren opgeleid die uit het onderwijs veld komen! Is een 7030 verdeling niet eerlijker? Wanneer er een betalingsregeling wordt opgenomen in het stuk is er volledige instemming. 7. GMR zaken a. OPR Er is dit schooljaar geen informatieavond geweest. Komend schooljaar wil de OPR zich bij de GMRen komen voorstellen. De OPR wordt voor de vergadering van 2 november geagendeerd. De ambitie om informatieavonden te organiseren is er. Op welke manier kan de OPR dit vormgeven? Een mogelijkheid is om de MRen uit te nodigen voor een middag/avond waarvoor MRen zich aan kunnen melden. b. Ingekomen post van MR Dorpsakker over notulen MR naar GMR. Brief CvB over besteding gelden jonge leerkrachten. c. Copy Zaan Primeur Hebben inmiddels alle leerkrachten toegang tot het GMR deel op intranet? Dat is niet helemaal duidelijk. 8. Notulen Er zijn dubbele stukken in de notulen. De secretaris zoekt uit hoe dit zit. 9. Rondvraag 1. De site van Zaan Primair bevat stukken waarin zwarte tekst op een blauwe achtergrond staat. Dit is lastig leesbaar voor mensen. 2. Vragen vanuit de MR van Hannie Schaft. Deze liggen op schoolniveau. 3. Er zou bovenschools geen format voor een begroting voor de scholen zijn. Hoe zit dit? 4. Wanneer komt het stuk over integriteit terug? Dit wordt op het eerst volgende DBoverleg gevraagd. 5

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Datum : 16 januari 2014 Tijd : 19.00 uur 21.00 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 1 Agenda 1. Welkom en mededelingen 2. Vaststelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER Zoetermeer, april 2015. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012

Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012 Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde 17 3842 DR HARDERWIJK Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012 Leden GMR: Martine Adriaanse, Liesbeth Aten, Petra Jager, Aleid

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland.

Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland. Verslag van de 20 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 17 juli 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie