CASA NOVA: voortgang bibliotheekvernieuwing, financiële aspecten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASA NOVA: voortgang bibliotheekvernieuwing, financiële aspecten."

Transcriptie

1 CASA NOVA: voortgang bibliotheekvernieuwing, financiële aspecten. Notitie voor de Commissie Welzijn Arnhem, 1 juli 2003 Gedeputeerde Staten 1 Inleiding. Tijdens de behandeling van de nota Casa Nova, een nieuw thuis voor de bibliotheek in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 19 februari 2003 is door het College van Gedeputeerde Staten toegezegd voor 1 mei 2003 te rapporteren over de gevolgen van de bezuinigingen bij Biblioservice Gelderland (noodzakelijk in verband met financiële problemen bij deze instelling), de gevolgen van de splitsing van Biblioservice Gelderland in een servicebedrijf en innovatiecentrum (kenniscentrum), en de subsidies aan bibliotheken voor lokaal management (rayondirecteuren) en financiële administratie. Het gaat hier om verschillende onderwerpen die echter hun weerslag hebben op de financiële mogelijkheden van het lokaal bibliotheekwerk en de dienstverlening en ondersteuning van Biblioservice Gelderland.. De vraagstukken van bezuinigingen en financiële herschikkingen kunnen vervolgens niet geïsoleerd worden beoordeeld: er is immers een proces van bibliotheekvernieuwing in gang gezet dat onder meer moet leiden tot de oprichting van basisbibliotheken en de inrichting van het bibliothekennetwerk. In deze notitie gaan wij achtereenvolgens in op deze onderwerpen. In onze conclusie gaan we in op het vervolg van het proces van bibliotheekvernieuwing. Tot slot: de datum van 1 mei voor de aanlevering van deze notitie is te optimistisch geweest. Ook nu nog blijken gegevens niet hard te zijn en is het nodig over een aantal aspecten op termijn afzonderlijke beslissingen te nemen. 2 Bezuinigingen Biblioservice. De resultaten van 2001 waren voor Biblioservice Gelderland zeer negatief. Het tekort voor 2001 liep op tot ƒ 5-miljoen / , hetgeen aanleiding was de accountant een analyse uit te laten voeren van de financiële situatie van Biblioservice. Deze analyse heeft geresulteerd in een zogenaamde Business Recovery Report : adviezen om de structurele tekorten weg te werken. Er moet een lastendaling worden gerealiseerd van (structureel) door reductie van personele lasten met en materiele lasten van Volgens Biblioservice moeten hiervoor incidentele kosten worden gemaakt van maximaal (sociaal beleid, externe begeleiding en ondersteuning op personeels en juridisch gebied). Biblioservice heeft verklaard voor herstel van de situatie binnen het bedrijf een oplossing te vinden.

2 De directie van Biblioservice heeft naar aanleiding van dit rapport een aantal maatregelen genomen: a realiseren van incidentele besparingen b inzetten van een reorganisatietraject c herberekening van de kostprijs van diensten en producten. ad a ad b ad c Realiseren van incidentele besparingen: het tekort voor 2001werd grotendeels veroorzaakt door een hoge dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen en verder door ruimten die nog niet verhuurd zijn en de inzet van boventallige formatie. Inmiddels zijn maatregelen genomen om deze incidentele tegenvallers op te vangen, o.a. vacaturestop, geen directe vervanging bij ziekte. Inzetten van een reorganisatietraject: het reorganisatietraject is ingezet om zoveel mogelijk een efficiencyverbetering te realiseren binnen het centrale bedrijf (en tevens om te anticiperen op de nieuwe situatie na ). Medio 2002 is hiermee een begin gemaakt, de Ondernemingsraad is met het plan (nog) niet akkoord gegaan. Inmiddels zijn besprekingen gaande over een sociaal plan. Herberekening van de kostprijs van diensten en producten: een groot deel van de structurele tekorten werd opgebouwd doordat kosten voor ondersteunende personele dienstverlening in de loop der jaren toenamen terwijl daar geen stijging van de tarieven tegenover stond. Het gaat om zaken als werving- en selectie, ARBO-zaken, opleiding e.d., zaken daarom die behoren tot de lokale verantwoordelijkheid als werkgever. De provincie Gelderland heeft, toen in het verleden de vraag ter sprake kwam of centraal werkgeverschap toegestaan was, deze toestemming verleend op voorwaarde dat alle daaraan verbonden kosten ten laste kwam van het lokale bibliotheekbestuur (notitie: Openbaar Bibliotheekwerk onder de Welzijnswet, mei 1988). Biblioservice zal derhalve een correctie moeten toepassen op de tarieven om deze weer volledig kostendekkend te maken. Vervolgens is een herberekening gemaakt van àlle kostprijzen. In een brief aan alle gemeenten heeft Biblioservice dit als volgt toegelicht:: Om tot een goede kostprijsberekening te komen, zijn alle directe kosten van Biblioservice Gelderland aan de producten en diensten toegerekend. Voor de bepaling van de toe te rekenen overhead is daarbij gebruik gemaakt van de normstelling uit het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (de zgn HAFIR-norm). Het betreft hier o.a. de kosten voor huisvesting, kantoorautomatisering en indirecte kosten. In geval de werkelijke kosten van overhead de norm overschrijden worden door Biblioservice Gelderland maatregelen getroffen. Per product is het toe te rekenen subsidiepercentage vastgesteld. Biblioservice verklaart de achterblijvende dekking van de kosten van dienstverlening en producten uit de heersende cultuur binnen Biblioservice: het belang van het lokale bibliotheekwerk om de producten en diensten voor het lokale bibliotheekwerk betaalbaar te houden was te zeer leidend. De tariefstijging exclusief prijsindex varieert van 5% voor levering van cd s of bladmuziek tot 14% voor speel-leermateriaal. Daarnaast worden de tarieven voor detachering van personeel gedifferentieerd. Daarvoor bestond slechts één tarief, dat wordt nu gerelateerd aan de functie. Bijlage 1 bevat een overzicht van de tarieven 2003 en 2004 van Biblioservice. 2

3 Diverse bibliotheekbesturen en gemeentebesturen hebben al gereageerd op de voorgenomen stijging van de tarieven boven de stijging op grond van de prijsindex. Zij maken zich uiteraard zorgen over de stijgende kosten maar ook over de gevolgen voor de tot stand koming van basisbibliotheken. 3 Splitsing van Biblioservice in een servicebedrijf en innovatiecentrum. Servicebedrijf. Zoals in Casa Nova aangegeven (par 5.2) wordt Biblioservice omgevormd tot een servicecentrum dat zich richt op de behoeften van de klanten (basisbibliotheken). Biblioservice wordt een bedrijf dat flexibeler, efficiënter en meer vraaaggericht kan opereren in een zich veranderende markt en wordt een zelfstandige partij binnen het provinciale netwerk van bibliotheken, dat wil zeggen: zij is geen vertegenwoordiger van bibliotheken, maar heeft een eigen inbreng vanuit haar opdracht. Biblioservice zal zich als aanbieder van diensten moeten omvormen tot een meer marktgericht bedrijf. (Basis-)bibliotheken kunnen zich immers voor de afname van diensten oriënteren op de markt en zijn niet meer verplicht diensten van Biblioservice af te nemen. Anderzijds ontvangt Biblioservice als ondersteuningsinstelling provinciale subsidie voor de afzet van specifieke producten, zoals de bibliobussen, advisering voor leesgehandicapten e.d. Gemeenten en bibliotheken worden door deze subsidiëring van producten en diensten gestimuleerd gebruik te maken van de diensten van Biblioservice. De eerder genoemde reorganisatie heeft -behalve kostenbesparingen- tot doel Biblioservice op haar nieuwe situatie voor te bereiden. Het aanbod van producten en diensten moet opnieuw bezien worden. Er zullen producten en diensten vervallen, andere komen daarvoor in de plaats. Een aantal personeelsleden zal boventallig worden, mogelijk kan een deel door scholing elders in het bedrijf ingezet worden, het management wordt ingeperkt. De organisatie zal ook strakker aangestuurd worden. Daarom zal onder meer de huidige personele en financiële administratiesoftware omgebouwd worden tot een managementinformatiesysteem dat de benodigde planning en control-systematiek ondersteunt. Biblioservice heeft de kosten van de reorganisatie ten behoeve van het reorganisatie-proces geschat op: afvloeiingskosten (ca. 8 fte) omscholingstrajecten (ca. 6 fte) investeringen man. info. systeem externe begeleidingskosten totale kosten Biblioservice vraagt om een eenmalige subsidie ter dekking van deze kosten in het kader van de afwegingen bij de provinciale begroting Innovatiecentrum. De ontwikkeling van een innovatiecentrum is een van de speerpunten van het bibliotheekvernieuwingsproces. 1 Het doel van het proces van bibliotheekvernieuwing is het 1 De term innovatiecentrum heeft de voorkeur boven kenniscentrum, omdat de term kenniscentrum een meer passieve instelling suggereert die zich niet pro-actief opstelt maar en meer passieve raadpleegfunctie heeft. 3

4 ondersteunen van gemeenten en de bibliotheeksector bij het ontwikkelen van beleid. Het innovatiecentrum, aangestuurd en ondersteund door de gezamenlijke bibliotheken, neemt initiatieven in de beleidsontwikkeling, volgt trends en is zelf trendsetter, implementeert nieuwe werkwijzen. Door een gebundelde inzet van middelen kan efficiënt het proces van bibliotheekvernieuwing ondersteund worden. Inmiddels is in samenspraak met het Gelders Directie Overleg door organisatie-adviesbureau De Beuk een advies uitgebracht over de taken en functies van een Gelders Innovatiecentrum. In het advies wordt uitgegaan van een bijdrage van de provincie in de bekostiging van 3 fte (dekking uit vrijvallende middelen per ). Over de omvang van de subsidie moet nog nader overleg worden gepleegd. Uitgangspunt is dat de basisbibliotheken eveneens bijdragen aan het innovatiecentrum door bijvoorbeeld detachering van personeel voor specifieke projecten of door het verstrekken van een bijdrage in ontwikkelkosten. De ontwikkeling van het innovatiecentrum moet worden gezien in samenhang met de ontwikkeling van het Gelders Bibliotheeknetwerk, dat wil zeggen het samenwerkingsverband van basisbibliotheken dat het werkprogramma van het innovatiecentrum aanstuurt. Het OGOB (Overleg Gelders Openbaar Bibliotheekwerk) neemt op 30 juni een standpunt in over het advies. Hoewel het innovatiecentrum ondergebracht wordt binnen de organisatie van Biblioservice vormt het een afzonderlijke eenheid met eigen begroting en eigen aansturing. Nog onduidelijk is of door deze constructie vanwege de reorganisatie van Biblioservice de verplichting bestaat boventallig personeel van Biblioservice in dienst te nemen van het centrum. 4 Subsidie voor rayondirectie en financiële administratie. Met de opheffing van de Wet op het openbaar bibliotheekwerk en onderbrenging van het bibliotheekwerk naar de Welzijnswet (en in 1993 naar de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid) is vastgelegd dat de rayondirectie en financiële administratie voor bibliotheken in gemeenten beneden inwoners door de provincie gesubsidieerd zal worden, zij het dat de regeling daarvan niet meer in de Wet op het specifiek cultuurbeleid expliciet is opgenomen. Verdere regels zijn daar niet aan gesteld zodat de interpretatie ervan per provincie/bibliotheekcentrale verschilt. In Overijssel is bijvoorbeeld in 1988 direct besloten om de verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten strikt te scheiden en is de bekostiging van lokaal management en financiële administratie neergelegd bij de gemeenten. In de Gelderse nota Openbaar Bibliotheekwerk onder de Welzijnswet van mei 1988 is een beschrijving gegeven van de taken die voor bekostiging door de provincie in aanmerking komen (zie Bijlage 2 ). Dit houdt in dat toen al is besloten de directievoering en financiële administratie niet volledig gratis aan te bieden maar te beperken tot een aantal aspecten van deze dienstverlening. In Bijlage 1 staat op pagina 1 en 2 aangegeven hoe de tarieven voor directievoering en financiële administratie berekend worden. De tarieven zijn gebaseerd op het aantal inwoners. De opbouw en samenstelling van de tarieven is historisch bepaald en door het ontbreken van een adequaat management informatie systeem onvoldoende onderbouwd. Bijlage 3 geeft inzicht in de doorberekende tarieven, de werkelijke kosten en de provinciale subsidie die thans worden verstrekt voor directievoering en financiële administratie. 4

5 Dit houdt in dat volgens de opgaven van Biblioservice gemeenten/ lokale bibliotheken thans gemiddeld de volgende subsidies ontvangen voor financiële administratie en directievoering: totaal gemiddeld administratie gemiddeld dir voering gemiddeld 1 subsidie per 30- gemeente gemiddeld (47 gemeenten) 2 subsidie per 30- gemeente excl. Overbetuwe / Nijkerk / Lingewaard gemiddeld (44 gem.) 3 subsidie per 30+ gemeente gemiddeld (6 gem.) Toelichting ad 3 De gemeenten Harderwijk, Barneveld, Epe, Zutphen, Renkum en Rheden hebben zich onder de Wet op het openbaar bibliotheekwerk vrijwillig aangesloten bij Biblioservice Gelderland. Strikt genomen hebben deze gemeenten geen recht op een subsidie in de kosten van financiële administratie en directievoering omdat zij meer dan inwoners hebben. De directievoering voor deze bibliotheken is niet gratis, in de tarifering wordt door Biblioservice een subsidiebedrag toegerekend. ad 2 Er is door Biblioservice nog geen rekening gehouden met de gemeentelijke herindelingen waardoor ook de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard en Nijkerk boven de grens van inwoners komen en dus eveneens strikt genomen geen recht hebben op de betreffende subsidies. Deze bedragen worden met ingang van 1 januari 2005 niet meer beschikbaar gesteld voor bekostiging van directievoering en financiële administratie. Dit betekent overigens niet, zoals wel wordt beweerd, dat er sprake is van provinciale bezuinigingen. In Casa Nova is aangegeven dat de vrijvallende middelen opnieuw worden ingezet voor het Gelderse openbaar bibliotheekwerk 5 Conclusies Aan de ene kant wordt Biblioservice geconfronteerd met een aantal noodzakelijke wijzigingen op organisatorisch en financieel terrein. Anderzijds worden de lokale bibliotheken (en dus ook hun opdrachtgevers, de gemeenten -met name de gemeenten beneden inwoners en een aantal wat grotere gemeenten) geconfronteerd met tarieven die per 1 januari 2004 meer dan trendmatig stijgen als gevolg van de herberekening van de kostprijzen en vervolgens herschikking van tarieven per 1 januari 2005 door het wegvallen van subsidies voor de rayondirectie en financiële administratie. Een gemiddelde kostenstijging kan niet aangegeven worden, de kostenstijging is namelijk sterk afhankelijk van de aard en hoeveelheid producten en diensten dat wordt afgenomen. Biblioservice analyseert momenteel de kostenstijging per bibliotheek. Uit de voorlopige bevindingen blijkt dat ongeveer 10% van de tekorten 2004 wordt veroorzaakt door de extra 5

6 tariefstijgingen van de specifieke diensten van Biblioservice. Het gaat dan met name om de personeelsintensieve diensten van Biblioservice. De rest van de tekorten op lokaal niveau, zo n 90% dus, wordt volgens een eerste inschatting veroorzaakt door stijging van lokale personeelskosten, leenrecht, deelname aan Bibliotheek.nl en lokale knelpunten. Dat zegt nog niets over de omvang van de tekorten, wel over de mate waarin de kostenstijging van de tarieven bijdraagt aan die tekorten. Wij zullen Biblioservice vragen na vaststelling van de onderzoeksresultaten ons hierover te informeren. Met name de abruptheid van de tariefsverhoging en het samenkomen van de diverse veranderingen maken het voor lokale bibliotheken en gemeentebesturen moeilijk acceptabel waardoor ook het draagvlak voor bibliotheekvernieuwing vermindert. Alles in ogenschouw nemend stellen wij het volgende vast: a Biblioservice heeft lange tijd te lage tarieven berekend voor lokaal uitvoerende taken. De provincie heeft daarmee onbedoeld het lokaal bibliotheekwerk mede gesubsidieerd. Weliswaar is sprake van een abrupte stijging van tarieven per , ten principale dient het lokaal bibliotheekwerk zelf de kosten te dragen voor het lokaal uitvoerend werk. b De subsidiëring van directievoering en financiële administratie betreft lokaal uitvoerende taken en behoort, zeker ook gezien de ontwikkeling naar basisbibliotheken, tot de lokale verantwoordelijkheid. De overgang vindt plaats met ingang van 1 januari c Voor de zes vrijwillig aangesloten bibliotheken in gemeenten boven inwoners en de inmiddels door herindeling daarbij behorende bibliotheken van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Nijkerk is de overgang vrij groot omdat het gaat om relatief gerote subsidiebedragen. Aangetekend moet worden dat de bibliotheken in deze gemeenten in het verleden geen recht hadden op deze subsidie maar deze wel hebben ontvangen. d Biblioservice is zelf verantwoordelijk voor de ontstane tekorten. Het Algemeen Bestuur van Biblioservice, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten bibliotheken, heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. e Biblioservice moet in verband met haar nieuwe positie in het kader van de bibliotheekvernieuwing reorganiseren. Zij heeft een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning van het reorganisatieproces (frictiekosten). Biblioservice wil door efficiënter werken in verdere jaren niet meer dan trendmatige stijging van de tarieven laten ontstaan. Als de frictiekosten niet gedekt kunnen worden zullen producten en diensten echter afgestoten moeten worden, zodat de lokale bibliotheken deze elders moeten afnemen. Dat heeft natuurlijk aanzienlijke financiële gevolgen voor deze bibliotheken. Een eenmalige financiële impuls van ,-- draagt daarom bij aan meer duidelijkheid en stabiliteit van de tarieven en van het aanbod van producten en diensten op langere termijn. Wij hebben daartoe en voorstel gedaan in het kader van de provinciale begroting f De provincie bezuinigt niet op het openbaar bibliotheekwerk, het subsidieniveau blijft dezelfde. De provinciale middelen worden echter op een andere manier binnen de bibliotheeksector ingezet. Voorbeeld: mogelijke extra subsidiëring van producten van Biblioservice zodat lokale bibliotheken tegen niet-kostendekkend tarief producten en diensten kunnen afnemen. Bij de gemeenten bestaat veel onzekerheid over de financiële gevolgen van bibliotheekvernieuwing. 6

7 Het bleek erg gecompliceerd om voor gemeenten inzichtelijk te maken welke kosten er verbonden zijn aan de vorming van basisbibliotheken (met name de kosten van directievoering). Daarvoor is de variatie aan organisatievormen te groot. Daarnaast ontwikkelt Biblioservice de productbegroting en moeten nadere afspraken worden gemaakt over subsidiëring van producten en diensten. Het Gelders bibliotheeknetwerk reorganiseert zich en zal op korte termijn een eigen organisatie vormen als opvolger van het OGOB (Overleg Gelders Openbaar Bibliotheekwerk) en GDO (Gelders Directie Overleg). Met het nieuwe samenwerkingsverband zullen wij nader overleg voeren en ook de vragen over financiële aspecten van de basisbibliotheek en dienstverlening door Biblioservice aan de orde stellen. In de vergadering van de Commissie Welzijn van 10 september zullen wij hier nadere mededelingen over doen. Bijlagen: 1 Overzicht tarieven 2003 Biblioservice Gelderland 2 Rapport Openbaar Bibliotheekwerk onder de Welzijnswet, hoofdstuk 3 3 Overzicht tarieven en subsidies Administratie en Directievoering. code: WZC_2955/ 7

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling bib steller N. van Schendel onderwerp Verzelfstandiging Openbare Bibliotheek telefoon 0182-590114 voorstelnummer 105 17-8-2004

Nadere informatie

Nr.: 10-06 Registratienr: 557651 Onderwerp: Raadsvoorstel sanering financiële problemen Bibliotheek Waterland

Nr.: 10-06 Registratienr: 557651 Onderwerp: Raadsvoorstel sanering financiële problemen Bibliotheek Waterland Purmerend, 20 januari 2010 Aan de gemeenteraad, Aanleiding en probleemstelling Begin 2009 werd duidelijk dat de Bibliotheek Waterland in de financiële problemen was gekomen. Wij hebben u daarover in een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur.

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Raadsvoorstel Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur Datum 19 februari 2002 Betreft Subsidie Regionaal Indicatieorgaan Amstelland en de Meerlanden 2002 div. in raadsportefeuille

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering d.d.: 9 juni 2005 Onderwerp: Borgstelling voor het openbaar lichaam Nieuw Land Erfgoedcentrum voor mogelijk verlies van inkomsten uit verhuur. 1. Beslispunten:

Nadere informatie

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn B01 Project wijk-ggd'er Personen met verward gedrag Als reactie op een toename van incidenten en problematiek rondom personen met verward gedrag is een landelijk aanjaagteam verwarde personen opgericht,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer gemsente Haarlemmermeer Nota van B&W Ondenverp Verlenging contracten hulp hij het huishouden (HBH) Portefeulllehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 28 oktober 2008 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven Registratienummer

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Behoort bij punt 12 van de agenda voor de commissie Ruimte van 5 maart 2012

Behoort bij punt 12 van de agenda voor de commissie Ruimte van 5 maart 2012 Behoort bij punt 12 van de agenda voor de commissie Ruimte van 5 maart 2012 onderwerp: Bespreken van de zienswijze op concept-kadernota Regionaal Milieubedrijf (RMB) Portefeuillehouder: G. Stoffels Afdeling:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project.

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 21 februari 1997. Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. 1. Algemeen Bij

Nadere informatie

ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING

ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2018-2021 Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 d.d. 13-04-2017 Inhoud 1.0 Inleiding... 3 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Beoogd effect Het vormen van een bibliotheek(organisatie) op (minimaal) Bommelerwaardse schaal.

Beoogd effect Het vormen van een bibliotheek(organisatie) op (minimaal) Bommelerwaardse schaal. Raadsvergadering : 29 april 2004 Agendapunt : 8 Nummer : 04.01865/Welon Portefeuillehouder : Wethouder Penninx Nummer programmabegroting. : 4 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Bibliotheekvernieuwing - vaststelling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Ingekomen stuk D12 (PA 18 januari 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling

Raadsvoorstel. Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling Raadsvoorstel Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 17 maart 2009 Onderwerp : Extra subsidie

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven) Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking

Nadere informatie

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie,

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie, Memo Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Behandeld door: Aan: Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem Omgevingsdienst Regio Arnhem Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op de Ie begrotingswijziging 217 3 2.1 Toelichting op de lasten 3 2.2.1 Toelichting op de baten 6 3. Overzicht van Baten en Lasten 217

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d.

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d. gemeente Eindhoven 16R6938 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01194 Beslisdatum B&W 30 augustus 2016 Dossiernummer 16.35.103_2.3.1 Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven)

Nadere informatie

Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg BESLUITEN

Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie WOWZ Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Oorzaken prijsstijging kinderopvang Deloitte & Touceh Rijksoverheid Management & ICT Consultants Stationsplein 6 Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Telefoon (070) 300 66 00 Telefax (070) 300 66 05 Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie