Operationalisering van Systems Engineering in de bouw; het V- model als inrichting van het ontwerp- en testproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationalisering van Systems Engineering in de bouw; het V- model als inrichting van het ontwerp- en testproces"

Transcriptie

1 Operationalisering van Systems Engineering in de bouw; het V- model als inrichting van het ontwerp- en testproces Fedde Tolman Universiteit Twente KOAC-NPC Karel Veenvliet Universiteit Twente met dank aan ing. P. J. H. Staats (BAM Wegen Oost) en ir. B. Dimmendaal voor het ter beschikking stellen van informatie voor de voorbeelden Samenvatting Als canon voor Systems Engineering gelden het INCOSE Systems Engineering Handbook en ISO Systems Engineering System Life Cycle Processes. Daarin neemt het SE procesmodel, bijvoorbeeld een V-model, een centrale plaats in. Na de behandeling van hoofden ondersteunende processen wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van het toesnijden van de algemene middelen op specifieke problemen. SE activiteiten zijn slechts uitvoerbaar als ze ondersteund worden door relevante procedures en gereedschappen. Het Handbook gaat echter niet in op deze gereedschappen. Deze gereedschappen liggen op een praktischer abstractieniveau. In dit artikel wordt getracht in een deel van dit manco te voorzien door het V-model te bespreken en met een wiskundig ontwerpgereedschap, DSM (design structure matrix), dat o.a. bruikbaar is voor het V-model, drie praktijkgevallen toe te lichten. Gedemonstreerd wordt dat met deze gestructureerde werkwijze gebreken en misvattingen vroegtijdig en kwantitatief duidelijk gemaakt kunnen worden. 1

2 Inleiding Sinds enige tijd wordt Systems Engineering algemeen voorgeschreven bij grotere GWW projecten. De operationalisering daarvan is echter vaak problematisch. In dit artikel wordt ingegaan op een manier om een belangrijk onderdeel van SE operationeel te maken. Als canon voor Systems Engineering gelden het INCOSE Systems Engineering Handbook en ISO System Engineering System Life Cycle Processes. Zij komen sterk overeen. In het Handbook neemt de systeem levenscyclus de centrale plaats in. Het V-model is de verbeelding ervan. Het Handbook stelt [Haskins 2006, p3.4]: The Vee model is used to visualise the system engineering focus..the Vee highlights the need to define verification plans continuous validation with stakeholders continuous risk and opportunity management. Het Handbook maakt onderscheid tussen 4 hoofd- en 3 ondersteunende processen, die elk zijn uitgewerkt in verschillende SE activiteiten. De hoofdprocessen (hoofdstuk 4, 5 en 6) zijn: technische processen (wensen en eisen, architectuur ontwerp, integratie, verificatie, validatie, operationalisatie, onderhoud, afdanken etc.) project processen (planning, controll, management van risico's en informatie etc.) ondernemingsprocessen (beleid, investeringen, bronnen, kwaliteit) zaken doen (agreement) (acquisitie en levering) De ondersteunende processen zijn: SE activiteiten mogelijk maken SE life cycle processen bijzondere SE activiteiten In hoofdstuk 10 wordt tenslotte de nadruk gelegd op de noodzaak van het toesnijden van de algemene middelen op specifieke problemen. SE is geen pasklaar gereedschap. Het Handbook gaat echter niet in op gereedschappen als ontwerp van product en proces, QFD (quality function deployment), specificeren, bomen en oprationalisering van risico management. Deze gereedschappen liggen op een meer praktisch abstractieniveau. In het Handbook neemt het V-model als SE procesmodel een centrale plaats in om tot de beschrijving van SE activiteiten te komen. Het model is ontstaan vanuit de tekortkomingen ten aanzien van integratie en verificatie binnen het traditionele lineaire procesmodel, het zgn. waterval model. Het waterval model beschrijft in de tijd vanuit een discipline gerichte benadering opeenvolgende systeem levenscyclus fasen met minimale terugkoppeling tussen de fasen. Door de nadruk te leggen op de aspecten van integatie en verificatie binnen de activiteiten van het product ontwikkelproces is het V-model ontstaan als een gevouwen waterval model waarmee de tekortkomingen zijn geminimaliseerd. De nadruk van het V- model ligt dan ook niet direct op de levenscycli van het te ontwikkelen product in al zijn geledingen maar meer op de integratie, verificatie en vastlegging van de oplossingen (rechtertak van de V) in relatie tot specificatie, analyse en ontwerp van het systeem (linkertak van de V) Het V-model is, een kunstmatig model, in tegenstelling tot een natuurlijk model (Simon, The Sciences of the Artificial p15, 1969). De gelding van deze modellen is niet universeel en berust uiteindelijk op consensus. De acceptatie ervan wordt natuurlijk wel sterk vergroot wordt als ze tenminste voldoen aan beginselen van [Simon 1969 p5]: 2

3 geldigheid (geschikt voor het probleem) intuïtieve instemming (inzicht vergroten) simpele overdraagbaarheid (communicatie) relevantie (waarde toevoegen) beschikbaarheid geaccepteerdheid Het nut van deze modellen is onder andere [Simon 1969 p3]: te verklaren hoe dingen werken en het best toegepast kunnen worden (toesnijden op het project) perspectieven te verruimen, bijvoorbeeld extrapolatie mogelijk te maken (dingen in hun context plaatsen) een conceptueel raamwerk te verschaffen (denken en communicatie op één lijn brengen) Tot zover is een model als een beschrijving of een verbeelding op te vatten. Een aanzienlijke verscherping van een model wordt verkregen als het numeriek gemaakt kan worden. Voor de meeste fysische modellen is dit gebruikelijk. Zulke modellen zijn beschreven in handboeken en vinden toepassing in voorschriften en normen. Artificiële modellen bereiken vaak dit stadium meestal niet. Juist daarom zal in dit hoofdstuk wel een wiskundige methode worden besproken. In dit artikel wordt ingegaan op een bespreking van het V-model en de toepassing op drie praktijkgevallen door gebruik van een wiskundig ontwerpgereedschap, te weten DSM (design structure matrix). De DSM wordt niet besproken, maar de gebruikte werkwijze en de uitkomsten wel. V-model Inleiding Het V-model (ook wel Vee model), als een gevouwen watervalmodel zie figuur 1, is een weergave van de fasen in het ontwerpproces of de systeemlevenscyclus in een vlak. In de regel is de horizontale richting de ontwikkeling van het ontwerp in de tijd en de verticale richting de fasen tussen wens en oplossing. De linker tak van het V-model geeft de ontwikkeling wens functie en voorwaarden ontwerpspecificatie ontwerpresultaat weer, met daarin verwerkt de wijze waarop integratie, verificatie en vastlegging van de oplossing zal worden bepaald. Een ontwerp is in de regel gefragmenteerd naar discipline (bijvoorbeeld in het geval van een beweegbare brug het ontwerp van de bewegingsinrichting en van de draagconstructie) en omvang (bijvoorbeeld de onderverdeling van de HSL in 4 secties). De waarde van het V- model is vooral de rechter tak, die laat zien hoe elk van de onderdelen getest wordt. Er is te zien dat het niet volstaat dat elke eenheid aan de eisen voldoet, maar ook het samengestelde onderdeel en tenslotte het geheel moeten voldoen. In het oorspronkelijke V-model van Forsberg en Mooz zijn 5 niveaus en de plaats van de systeem- en de disciplineontwerper aangegeven. Verder geven ze aan dat de linkertak analyse en bepaling betreft (populairder, maar qua taalgebruik niet fraai is de term ''decompositie'') en de rechtertak integratie en waardering. De essentie van het model is dat beide takken gekoppeld zijn door verificaties: in het ontwerp is een voorstelling van zaken gedaan en in de 3

4 testfase wordt de mate van overeenstemming met de tot stand gebrachte werkelijkheid vastgesteld. In de loop der tijd is dit basismodel ontwikkeld en in de literatuur komen complexe varianten voor. Er kunnen twee varianten van het V-model onderscheiden worden: het entity V-model bevat de ontwikkelingsfasen op 4 niveaus (zie boven) het architectuur V-model bevat een subsysteem indeling op 3 niveaus (systeem subsysteem component) Er is een wildgroei van niveau-indelingen van het architectuur V-model in de literatuur aan te treffen. SE onderkent er in principe drie: systemen, subsystemen (fasesystemen voor processen, aspectsystemen voor invalshoeken) en elementen (componenten), waarbij het subsysteemniveau eindeloos herhaald kan worden (subsystemen van subsystemen). Figuur 1: V-model voor systems engineering (aangepaste versie van Forsberg en Mooz 1991, 1996) Relatie met de UAVgc De UAVgc vermeldt een aantal begrippen waarvan de zin aan te voelen is, maar de definitie en de operationalisering niet zijn uitgewerkt. In de praktijk leidt met name het ontbreken hiervan voor de begrippen ''toetsen'' en ''accepteren'' tot problemen. Daarnaast komen in de UAV en de RAW Standaardbepalingen de begrippen ''keuren'', ''testen'' en ''opleveren'' voor en in de literatuur over kwaliteit ''accrediteren'' en ''certificeren''. Tenslotte worden de termen ''verificatie'' en ''validatie'' aangetroffen. In het Het Systems Engineering Handbook wordt de noodzaak van de relatie tussen ontwerpen en testen sterk benadrukt in de beschrijving van het V-model. 4

5 Relatie met de GWW sector Prorail, RWS, Bouwend Nederland en ONRI hebben een ''Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector'' uitgebracht. De auteurs stellen: ''Dit document voorziet in de groeiende behoefte aan een eenduidige en heldere invulling, die leidt tot een effectieve en efficiënte toepassing''. Als het volledige V-model poneert de Leidraad figuur 2. In tegenstelling tot het architectuur V-model bevat het model vier niveaus: systeem subsysteem component element. Het verschil tussen beide laatste wordt niet aangegeven. Verder zijn vijf fasen aangegeven die min of meer overeenkomen met het entiteits V-model. Er wordt echter niet aangegeven hoe de processen uitgevoerd moeten worden. Ook onderkent de Leidraad het belang van de levenscyclus. Het bezwaar van een ingewikkeld model geldt ook hier. Als denkwijze is de figuur nog wel te overzien, maar operationalisering lijkt nauwelijks doenlijk. Figuur 2: het realisatieproces volgens de Leidraad Operationalisering V-model In figuur 3 is een vereenvoudigde versie van het V-model gegeven. Deze versie is gebruikt voor onderstaande voorbeelden, waarin de belangen van actoren op wiskundige wijze aan elkaar worden gerelateerd. De actoren A hebben belangen B, die beide in een hiërarchische structuur (boom) kunnen worden weergegeven. De combinatie van deze structuren kan numeriek worden uitgedrukt als een matrix AB, die weergeeft hoe zwaar belang B j voor actor A i telt. Een voorbeeld is gegeven in figuur 4. De belangen van actoren kunnen vervolgens weergegeven worden in respectievelijk functies F, voorwaarden R, eisen E, objectontwerp O 5

6 en procesontwerp Ac. Door successievelijke vermenigvuldiging en normering van de bijbehorende matrices worden de waarden van bijvoorbeeld de ontwerpaspecten voor de actoren verkregen. Deze samenhang tussen actoren, belangen, functies, voorwaarden, eisen, object- en procesontwerp is schematisch weergegeven in het stroomschema van figuur 5. Figuur 3: plaats van de boomstructuren (matrices) in het V-model A B OG ON levertijd t kosten c A/B t c OG 0,7 0,3 ON 0,2 0,8 Figuur 4: hiërarchische structuur en numerieke warden van de belangen voor de actoren Figuur 5: stroomschema boomstructuren en matrices 6

7 De fasering is verticaal uitgezet. Er wordt gestart bij de actorenboom (A) en geëindigd bij de activiteitenboom (Ac). Van links naar rechts is aangegeven welke matrix volgt uit 2 of soms 3 boomstructuren. De relatie tussen twee bomen kan worden vastgelegd in een matrix. Door achtereenvolgende vermenigvuldiging van matrices worden de eerste en de laatste boomstructuur met elkaar verbonden. Op deze wijze is het mogelijk alternatieven te vergelijken. Het ontwerp en de test kunnen worden opgevat als alternatieven, zodat deze procedure bruikbaar is als numerieke weergave van het V-model. Stationsplein A Het project Stationsplein A betreft de inrichting van het plein. Het probleem is dat binnen de geledingen van de opdrachtgever (OG) de partij Beheer & Onderhoud aanvankelijk onvoldoende betrokken was en naderhand nog een inbreng leverde die van de andere betrokkenen afweek. De vraag is nu of het laten meewegen van deze inbreng zou leiden tot een ander besluit. Als dat zo is, is het gevolg dat daarna besloten moet worden of vervangen van reeds geleverde producten door andere opweegt tegen de kosten. Het probleem is als volgt aangepakt. Er zijn verschillende boomstructuren opgesteld met de daarbij behorende matrices. Daarbij is in eerste instantie het belang ''onderhoudbaarheid van lichtmasten'' weggelaten, en in tweede aanleg wel meegenomen. Berekend wordt of beide scenario's tot verschillende keuzen voor typen lichtmasten leiden. Omdat deze keuzen veelal plaatsvinden in de hectiek van de werkelijkheid, wordt het probleem in het kader van een groter deel van het project geplaatst. Hiermee wordt beoogd een indruk te geven van de zin van het isoleren van een deelprobleem, oftewel het begrip ''subsysteem'' te illustreren. Om het voorbeeld niet te complex te maken is het aantal actoren en belangen geminimaliseerd en is alleen gekeken naar de lichtmasten. Figuur 6: actorenboom, belangenboom, functieboom, eisenboom en objectenboom 7

8 Tabel 1: weergave van de warden per fase van het V-model voor de actoren voor twee varianten, één met en één zonder inachtneming van het onderhoud zonder B&O met B&O a b Prijs Veiligheid Prestige a b Prijs Veiligheid Prestige Onderhoud OG 0,5 0,42 0,08 OG 0,50 0,23 0,05 0,23 ON 0,5 0,38 0,13 ON 0,50 0,30 0,10 0,10 a f&r Verlichten Decoreren Max. prijs OG 0,40 0,15 0,45 ON 0,37 0,18 0,45 a e Lichtopbrengst Model Laagste kostprijs OG 0,38 0,22 0,41 ON 0,36 0,24 0,41 o a Lantaarnpaal 1 Lantaarnpaal 2 OG 0,86 0,73 ON 0,86 0,73 1,73 1,46 a f&r Verlichten Decoreren Max. prijs Vervangingstijd OG 0,24 0,11 0,42 0,23 ON 0,29 0,15 0,41 0,15 a e Lichtopbrengst Model Laagste kostprijs Dikte OG 0,24 0,17 0,35 0,23 ON 0,28 0,20 0,35 0,17 o a Lantaarnpaal 1 Lantaarnpaal 2 OG 0,65 0,71 ON 0,70 0,74 1,36 1,45 Te zien is dat lantaarnpaal type 2 de voorkeur krijgt als we de scores van de beide actoren optellen (ervan uitgaande dat de actoren even zwaar meewegen). De conclusie is dat nu overwogen moet worden of de kosten tegen het belang opwegen. In dit voorbeeld is aan de hand van de matrices het V-model doorlopen. De aanvankelijk gekozen oplossing (zonder onderhoud) kon de test niet doorstaan. N50 Hattemerbroek Kampen Zuid Probleem Het project N50 Hattemerbroek Kampen Zuid. is een complex project, m.n. door de uitdaging van de zeer korte realisatietijd, De omvang is ongeveer 8 miljoen euro. De N50 is opgevat als een systeem met drie dimensies: objecten (techniek), processen en actoren, en vier aspecten: geld, (bouw)tijd, kwaliteit en informatie. De grenzen van het project zijn km tot km , dus de lengte is 8,3 kilometer. Het werk dient te worden uitgevoerd binnen de grenzen van het rijkseigendom. Binnen het project vallen 3 kunstwerken die op de nieuwe situatie moeten worden aangepast. De nieuwe N50 is ingedeeld als gebiedsontsluitingsweg met een ontwerpsnelheid van 100 km/h. Ter plaatse van het kruispunt Zalkerbroek is een ontwerpsnelheid aangehouden van 70 km/h. Voor het horizontale en verticale alignement is in verband met de toekomstplannen voor een autosnelweg een ontwerpsnelheid aangehouden van 120 km/uur. Voor het dwarsprofiel is uitgegaan van het in het contract bindend voorgeschreven dwarsprofiel met een verhardingsbreedte van 12,70 meter. Typerend voor dit project is dat er 3 rijstroken zijn, waarbij op alternerende trajecten twee rijstroken per rijrichting beschikbaar zijn. De rijbanen zijn gescheiden door een betonnen barrier. Om assistentie in noodgevallen te kunnen bieden en is in de berm een verharding met doorgroeiblokken aangebracht. Hiermee wordt tevens beoogd gebruik door verkeer te ontmoedigen. 8

9 Figuur 7: traject en dwarsprofiel N50 Er wordt ingegaan op twee onderdelen van het werk, de halfverharding en de middenbarrier. Het probleem van de halfverharding is dat de opdrachtgever omwille van de voortgang van het project welbewust enige niet bij andere partijen nagevraagde veronderstellingen deed, die naderhand bijgesteld moesten worden. De aangenomen minimale breedte van de halfverharding bleek onvoldoende voor de hulpdiensten. Het probleem van de middenbarrier is dat de ON een alternatief (slipform barrier i.p.v. prefab barrier) voorstelde en daar overspannen verwachtingen van had. Uit analyse bleek dat er geen objectieve grond voor was en het alternatief gelijkwaardig was met het oorspronkelijke voorstel. In figuur 9 zijn de structurele analyses weergegeven. 9

10 Figuur 8: actoren Figuur 9: belangen Figuur 10: functies Randvoorwaarden komen ook voort uit belangen, zo komt de geluidsnorm voor uit het belang overlast. Enkele voorbeelden zijn: geluidsnorm, grenzen m.b.t. vergunning, maximum kostprijs, minimum levensduur, enz. De objectenboom geeft een indruk van verschillende objecten. Figuur 11: eisen Figuur 12: objecten 10

11 Halfverharding Vervolgens worden beide situaties onderkend en gekwantificeerd. Ook hier is situatie 2 op te vatten als het ontwerp en situatie 1 als de realisatie en wordt getoetst of de gebrekkige realisatie toch aan het ontwerp voldoet. Situatie 1: De praktijk, waarbij de hulpdiensten niet tijdig betrokken zijn en de eis van de minimale breedte voor de halfverharding niet juist (onvoldoende) is. Situatie 2: Het gebruik van de SE procedure, waarbij de hulpdiensten wel worden betrokken en de eis van de breedte wel juist is. De gewichten kunnen in de actoren/belangen matrix worden ingevoerd. Hieruit volgt de onderstaande actoren/belangen (A/B) matrix. B A Bereikbaarheid Veiligheid Kostprijs Tijd Overlast Onderhoud OG 0,16 0,16 0,50 0,05 0,05 0,08 ON 0,23 0,23 0,50 0,01 0,01 0,02 Omgeving 0,21 0,21 0,07 0,21 0,21 0,07 Figuur 13: actoren belangenmatrix Om de belangen/functies&randvoorwaarden matrix in te vullen, moet per belang de functies en randvoorwaarden tegen elkaar gewaardeerd worden. Voor deze uitwerking hebben we gekeken naar de functies en randvoorwaarden die betrekking hebben op de halfverharding. In het voorbeeld hieronder zijn de functies en randvoorwaarden tegen elkaar gewaardeerd voor het belang bereikbaarheid, hetzelfde moet dus voor de overige 5 belangen gedaan worden. De belangrijkste functie voor bereikbaarheid is het verbinden, de functies verlichten, onreglementair inhalen beperken en bereikbaarheid hulpdiensten zijn daarna het belangrijkst voor het belang bereikbaarheid omdat deze ongelukken voorkomen of snel de problemen proberen op te lossen. Het geluid beperken en de max. kostprijs zijn van weinig tot geen waarde voor het belang bereikbaarheid. Na het uitrekenen van de wegingsfactoren voor alle belangen is de onderstaande belangen/functies&randvoorwaarden matrix ingevuld. F&R Verbinden Verlichten Onreglementair inhalen beperken Bereikbaar hulpdiensten Geluid beperken Maximum kostprijs B Bereikbaarheid 0,40 0,18 0,18 0,18 0,03 0,03 Veiligheid 0,04 0,35 0,35 0,17 0,04 0,04 Kostrijs 0,28 0,08 0,04 0,08 0,04 0,49 Tijd 0,45 0,12 0,25 0,12 0,05 0,02 Overlast 0,11 0,04 0,11 0,11 0,50 0,11 Onderhoud 0,27 0,27 0,05 0,07 0,07 0,27 Figuur 14: Belangen/functies&randvoorwaarden matrix Om de functies&randvoorwaarden/eisen matrix in te vullen, moet voor iedere functie en randvoorwaarde de eisen tegen elkaar gewaardeerd worden. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een eis ervoor zorgt dat aan een functie of randvoorwaarde voldaan wordt. 11

12 Hieronder is voor de functie onreglementair inhalen beperken een afweging gemaakt tussen de eisen. Voor deze functie is de eis dat de vluchtstrook openverharding moet zijn het belangrijkst, de overige eisen zorgen niet of nauwelijks voor het perken van het onreglementair inhalen. We kunnen dan de volgende matrix invullen voor deze functie. Na het berekenen van de wegingsfactoren voor alle functies en randvoorwaarden is de onderstaande functies&randvoorwaarden/eisen matrix ingevuld. E Open Minimale Minimale Nietdestructief Laagste F&R verharding breedte draagkracht kostprijs Verbinden 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Verlichten 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Onreglementair inhalen beperken 0,69 0,08 0,08 0,08 0,08 Bereikbaar hulpdiensten 0,08 0,38 0,38 0,08 0,08 Geluid beperken 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Maximum kostprijs 0,08 0,08 0,08 0,08 0,69 Figuur 15: Functies&randvoorwaarden/eisen matrix Voor dit voorbeeld is gekozen voor twee concepten voor de vluchtstrook, concept 1 en concept 2, deze verschillen in breedte van elkaar en (als gevolg daarvan) ook in kosten. Situatie 1: Situatie 2: E O Halfverharding Halfverharding O Halfverharding Halfverharding concept 1 concept 2 E concept 1 concept 2 Open verharding 1 1 Op en verharding 1 1 Minimale breedte 1 1 Minimale draagkracht 1 1 Minimale breedte 0 1 Niet-destructief 1 1 Minimale draagkracht 1 1 Laagste Niet-destructief 1 1 kostprijs 0,80 0,20 Laagste kostprijs 0,80 0,20 Figuur 16: waardering van de alternatieven voor beide situaties Uit deze matrices kan in situatie 2 de keuze gemaakt worden om concept 1 af te laten vallen omdat deze aan een eis niet voldoet. Situatie 1: Situatie 2: O Halfverharding Halfverharding A concept 1 concept 2 OG 0,94 0,76 ON 0,94 0,76 Omgeving 0,96 0,84 Som: 2,84 2,36 Figuur 17: resultaten O Halfverharding Halfverharding A concept 1 concept 2 OG 0,77 0,76 ON 0,77 0,76 Omgeving 0,77 0,84 Som: 2,30 2,36 Concept 1 krijgt de voorkeur in situatie 1 en concept 2 in situatie 2. Dit voorbeeld laat zien dat een verkeerde eis kan zorgen voor de keus van een verkeerd concept, een dergelijk keus kan voor veel overlast zorgen in de vorm van bijvoorbeeld (herstel)kosten en vertragingen. Het voorkomen van dit soort fouten is daarom nuttig. 12

13 Middenbarrier In dit voorbeeld is de keuze tussen twee typen barrier. Het uitgangspunt was een prefab barrier, maar de ON stelde als alternatief een in het werk gemaakte barrier voor. Gaandeweg raakte de ON enthousiaster voor zijn alternatief. Achteraf is getest of het alternatief werkelijk beter was. De gegevens van beide barriers staan in tabel 8. Tabel 2 Specificatie Slipform barrier Prefab (Haitsma BA01) barrier Prijs per meter Higher containment level H2 H2 Plaatsing In het werk storten Op het asfalt, montage direct vanaf de wagen Betonkwaliteit C28/35 Minimaal B55 Garantie 10 jaar Waterafvoer Zie bijlage Sparing 70x300 mm (2 stuks per 6 m) De medewerkers van de ON is gevraagd een rapport cijfer te geven voor de 2 typen barriers. De slipform barrier scoorde 7,7 (standaardafwijking s = 0,58, aantal n =3) en de prefab barrier 5,7 (s = 0,58, n = 3). Vervolgens is een analyse van de eisen gemaakt en zijn beide mogelijkheden op basis daarvan gewaardeerd in de vorm van een eisen objecten matrix. De eisen zijn onderstaand vermeld. 1. Personenauto kerend: Het kerend vermogen van een barrier moet voldoen aan het Higher Containment Level H2, beide barriers voldoen hieraan en krijgen zodoende een score Afsluiting: Voor de afsluitingseis is gekeken naar de realisatietijd, de tijd dat nodig is om de barrier te plaatsen of te leggen. Voor de slipvorm barrier geldt een snelheid van ongeveer 35 meter per uur. Voor de pref ab barrier is een schatting gemaakt van de 5 min per element, een element is 6 meter, dus dit komt neer op ongeveer 72 meter per uur. De score voor beide barriers is bepaald door de snelheid te delen door de som van beide, voor de slipvorm is dit = 0,33 en voor de prefab = 0, Budget: Van de slipvorm barrier is berekend dat deze ongeveer 70 per meter kost en de prefab barrier ongeveer 140 per meter. Er is een schatting gemaakt voor de spreiding van dit soort barriers, hierbij is 50 per meter als goedkoopst genomen en 200 per meter als duurst. We kunnen dan de score berekenen met de volgende formule: prijs 50 score = 1 het is 1 min het berekende getal omdat een goedkopere barrier hoger moet scoren aangezien een lage prijs de voorkeur heeft. Score slipvorm barrier krijgt score 0,87 en de prefab 0, Hergebruik: Voor hergebruik is gekeken naar de waarde van de barrier wanneer deze verwijdert moet worden, hierbij is niet alleen gekeken naar de opbrengsten, maar ook naar de verwijderingkosten. De prefab barrier is eenvoudig te demonteren en te herplaatsen, de prijs barrier behoud zijn functie en kan als zodanig ergens anders worden geplaatst. De slipvorm barrier is alleen destructief verwijderbaar, de opbrengsten van het betonpuin zullen ongeveer gelijk zijn aan de kost en van de sloop. De prefab krijgt daarom de hoogste score 1 en de slipvorm de laatste score Levensduur: De levensduur van beide barriers wordt ongeveer gelijk geschat, op ongeveer 80 jaar. Beiden krijgen hiervoor score Voldoen aan beeldkwaliteitplan: Aangezien beide barriers gelijke vorm en afmetingen hebben en er ongeveer gelijk uitzien scoren ze op dit punt gelijk. 13

14 Tabel 3 Slipvorm Prefab personenauto kerend maanden afsluiting max. 0,33 0,67 budget <15 miljoen 0,87 0,40 hergebruik 0 1 levensduur 1 1 voldoen aan beeldkwaliteitplan 1 1 Het verschil met de gegeven cijfers en de berekende scores lijkt te zijn dat bij het geven van de cijfers geen rekening is gehouden met de herbruikbaarheid van de barrier en met de kortere afsluittijd. Als we beide concepten op deze punten beide 1 laten scoren krijgen we de volgende resultaten. Tenslotte is door medewerkers van de ON een simulatie uitgevoerd van de waardering van de OG en de omgeving. Het is niet verrassend dat deze simulatie weinig afwijkt van de eigen mening van de ON. Opmerkelijk is dat de analyse tot een andere waardering van de alternatieven leidt. Te zien is dat door het ni et mee laten wegen van de eisen hergebruik en afsluiting, de waardering van beide concepten verandert en de voorkeur omslaat van Prefab naar Slipvorm barrier. De resultaten zijn samengevat in tabel 11. Tabel 4 Slipvorm barrier Prefab barrier mening ON medewerkers 0,98 0,89 DSM ON medewerkers 0,73 0,84 DSM simulatie OG 0,75 0,87 DSM simulatie omgeving 0,74 0,86 DSM gemiddeld 3 partijen 0,74 0,86 Conclusies Het centrale model voor de operationalisering van SE in de bouw is momenteel het V-model. De huidige gereedschappen binnen dit model (voor wensen / eisen, functies en realiteiten, zowel voor objecten als processen) zijn: analyse: boomstructuren omzetten van wensen in gespecificeerde eisen specificatie: technische (= domein) kennis (SMART) onzekerheid tussen ontwerp en realisatie: risicoanalyse Zowel het V-model als de gereedschappen beginnen het stadium van overeenstemming over het gedachtegoed te bereiken. Deze overeenstemming wordt in hoge mate gestimuleerd door het operationaliseren van de 4 genoemde gereedschappen. De mathematisering van SE, vergelijkbaar met ontwerpgereedschappen in de techniek (rekenmethoden in de vorm van normen, voorschriften of aanbevelingen) is voor de bouw nog nauwelijks gestart. De uitwerking van de case laat zien dat een specifieke mathematische benadering van integratie en verificatie in het V-model een waardevolle bijdrage levert in het operationaliseren van SE activiteiten. Verder onderzoek op dit gebied zal kunnen bijdragen 14

15 aan een uitbreiding van mathematische gereedschappen ter ondersteuning van SE activiteiten op basis van benaderingswijzen zoals Operational Analysis, System Dynamics, Applied Information Economics, Axiomatic Design, TRIZ. Referenties 1. -; V-model; nl.wikipedia.org; ; V-model; en.wikipedia.org; Kroonenberg, H. H. van den; Siers, F. J. ; Methodisch ontwerpen; Stam Techniek, 4. ISBN ; Knoepfel, H.; Theory and practice of project management in construction; INTERNET Int. Symp. Project Management in the USSR; Reduc, S. J.; Eliminating design alternative under interval-based uncertainty; Georgia Institute of Technology; MSc thesis; ; Dual Vee Model Tutorial; The Center for Systems Management; Haskins, C.; Systems Engineering Handbook, version 3; INCOSE; ; Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge G2SEBoK; INCOSE; ; Systems Engineering Guidebook for ITS; Californian Department of Transportation; ; Systems Engineering Fundamentals; Defense Systems Management College Press, Fort Belvoir, Virginia; ; System Engineering System Life Cycle Processes; ISO / IEC 15288; Dim mendaal, B.; Systems Engineering op de goede weg; Universiteit Twente, BAM, KOAC-NPC; Afstudeerverslag; ; Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector; ; 15. Simon, H ; The Sciences of the Artificial; ;

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Systems Engineering in de realisatiefase

Systems Engineering in de realisatiefase Eindverslag Bacheloropdracht Voorwoord Systems Engineering in de realisatiefase Een onderzoek naar verificatiemanagement bij het project Combiplan Nijverdal Marc van den Berg Pagina 1 Systems Engineering

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Auteurs Jan Rodenburg & Vincent Vlaanderen Versie 1.1 Datum Mei 2009 Instituut Vrije universiteit Amsterdam Team 911 Colofon Titel Rol van de IT auditor

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Werkgroep Systems Engineering Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw Praktijk voorbeeld Systems Engineering versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De waarde van Value at Risk

De waarde van Value at Risk De toepasbaarheid van Value at Risk op beleggingen in direct vastgoed Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate ir. Ruben A.R. Langbroek September 2008 Voorwoord De Griekse filosoof Plato (347

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SysQa BV Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 WAT ZIJN REQUIREMENTS... 4 2.1

Nadere informatie

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels Het toetsen van architectuur bij de Rabobank Ervaringen en aanbevelingen vanuit de praktijk Hans Bielok en Arjan Uittenbogerd Bij veel bedrijven is het belang dat wordt gehecht aan de architectuur van

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Naam: Paul Compen Studentnummer: 838299254 Datum: 3-1-2015 Versie 4 Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Toepassing van. een vereenvoudigd afwegingsinstrument. bij keuzes op het terrein van. fysieke veiligheid

Toepassing van. een vereenvoudigd afwegingsinstrument. bij keuzes op het terrein van. fysieke veiligheid Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke veiligheid 23 november 2012 bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Requirements Management

Requirements Management Onderzoek naar de kritieke succesfactoren bij het toepassen van requirements management binnen projecten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) Afstudeerrichting:

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Datum: 9 nov. 09 Pagina: 1/37 Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar Datum: 9 nov. 09 Pagina: 2/37 Voorwoord Na het uitkomen van de Leidraad

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Van waterval naar agile

Van waterval naar agile implan Systeemontwikkeling Van waterval naar agile Erik van der Heijden implan versie 1 maart 2013 E. van der Heijden / implan INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 2. PROBLEMEN MET SOFTWAREPROJECTEN...

Nadere informatie