Strategy Background Paper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategy Background Paper"

Transcriptie

1 Beleggen: de beleggingsaanpak van KBC Asset Management Strategy Background Paper Strategy Background Paper De keuze die u vandaag hebt wanneer u wilt beleggen is enorm groot en biedt voor ieder wat wils. Maar beleggen blijft een complex gegeven. KBC Asset Management heeft een werkwijze op punt gezet om op een systematische manier de complexe werkelijkheid te vertalen naar uw beleggingsportefeuille. 1. Verstandig beleggen begint met een goede spreiding 2. Een strategie voor elk risicoprofiel 2.1 Vier risicoprofielen 2.2 Bij elk risicoprofiel hoort een aangewezen portefeuillespreiding 2.3 Invullen van de portefeuille met een strategiefonds 3. Hoe komt de beleggingsstrategie van KBC Asset Management tot stand? 3.1 Een gedisciplineerde aanpak Stap 1: Analyse en kijk op de financieel-economische markten, vandaag en morgen Stap 2: Vertaling naar beleggingscategorieën en hun deelmarkten Stap 3: Invulling met concrete effecten 3.2 Binnen een strikt risicokader 3.3 Van strategie naar doelportefeuille 4. De beleggingsstrategie in de praktijk 4.1 Een aanpak die werkt 4.2 Volg de beleggingsstrategie op de voet 1

2 1. Verstandig beleggen begint met een goede spreiding Beleggen rendeert, zeker op lange(re) termijn. Maar een goede diversificatie of spreiding van uw beleggingsportefeuille is daarbij van doorslaggevend belang. De prestaties van de verschillende beleggingscategorieën (of activa) kunnen namelijk sterk variëren en schommelen van jaar op jaar. de schommelingsgraad van obligaties een stuk lager dan die van aandelen, vaak bewegen obligaties ook in tegenovergestelde richting. Door uw beleggingen te spreiden over beide beleggingscategorieën, creëert u dus een evenwichtige beleggingsportefeuille met een betere risico/rendement-verhouding. Over het algemeen geldt: het verwachte rendement en risico gaan hand in hand. Hoe hoger de rendementsverwachting, hoe groter de schommelingsgraad. Zo brachten aandelen de voorbije 50 jaar meer op dan obligaties, maar de jaarrendementen schommelden wel aanzienlijk meer van jaar tot jaar. Daarom is het van belang om naast aandelen ook obligaties toe te voegen aan de beleggingsportefeuille. Niet alleen ligt Hoe de beste verdeling over de verschillende beleggingscategorieën er uitziet, is verschillend voor iedere belegger. Er bestaat dus geen one size fits all beleggingsportefeuille. Binnen KBC onderscheiden we daarom vier risicoprofielen met een aangewezen portefeuillespreiding. Jaaropbrengst aandelen en obligaties (in %) 50% Combinatie beperkt de schommelingen 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Aandelen Obligaties 50% aandelen / 50% obligaties 2

3 2. Een strategie voor elk risicoprofiel 2.1. Vier risicoprofielen Het risicoprofiel weerspiegelt welk type belegger u bent en hoe u staat tegenover het rendement en risico van uw beleggingen. Bij de opmaak van het risicoprofiel wordt er rekening gehouden met objectieve en subjectieve maatstaven: uw financiële situatie uw kennis en ervaring met beleggingen uw beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon uw houding tegenover risico (vuistregel: risico en verwacht rendement gaan hand in hand) Bij KBC onderscheiden we vier risicoprofielen die variëren van zeer defensief (het minst risicovol), defensief, dynamisch tot zeer dynamisch (het meest risicovol). Deze vier profielen hebben elk hun eigen risico- en rendementskarakteristieken Bij elk risicoprofiel hoort een aangewezen portefeuillespreiding Bij elk van de vier risicoprofielen hoort een aangewezen portefeuillespreiding. De basisregel is: hoe risicovoller het beleggingsprofiel, hoe ondernemender de beleggingsportefeuille mag zijn. Zo bestaat de zeer defensieve portefeuille hoofdzakelijk uit obligaties met een beperkte looptijd, terwijl de zeer dynamische portefeuille voornamelijk aandelen omvat Invullen van de portefeuille met een strategiefonds De belegger kan in lijn met zijn risicoprofiel kiezen voor een strategiefonds. Dit beleggingsproduct weerspiegelt de volledige beleggingsstrategie van KBC Asset Management en houdt rekening met de aangewezen portefeuillespreiding per risicoprofiel. Met zijn keuze voor een strategiefonds opteert de belegger ervoor om het beheer van zijn beleggingen uit te besteden aan een team van professionele strategisten, analisten en portefeuillebeheerders. Bijkomend voordeel van zo n beleggingsproduct is dat het een spreiding biedt die men als particuliere belegger zelf nooit kan bereiken. Zeer defensief profiel: De focus van dit risicoprofiel ligt op risico beperken. Een belangrijk deel van de portefeuille bestaat dan ook uit obligaties met beperkte looptijd (1 3 jaar). Dat zorgt voor het geringe risico. U zoekt vooral wat extra rendement op in langer lopende obligaties en in erg beperkte mate in aandelenbeleggingen. Defensief profiel: Ook binnen dit risicoprofiel blijft het gewicht in aandelen eerder bescheiden. In vergelijking met de zeer defensieve portefeuille ruilt u de obligaties met beperkte looptijd in voor obligaties met een langere looptijd en wat extra aandelen. Hierdoor blijft de nadruk liggen op veiligheid. Dynamisch profiel: We hanteren een ongeveer gelijke verdeling tussen aandelen- en obligatiebeleggingen. Dat evenwicht vertaalt zich in normale marktomstandigheden naar een gunstige balans tussen rendement en risico. Zeer dynamisch profiel: Een sterk op rendement gericht beleggersprofiel met een overwicht van aandelenbeleggingen. Het grote gewicht aandelen in de portefeuille biedt de kans op een hoger rendement, maar brengt tevens een grotere schommelingsgraad. 3

4 3. Hoe komt de beleggingsstrategie van KBC Asset Management tot stand? KBC Asset Management biedt maandelijks een stevig onderbouwde beleggingsstrategie aan. Deze strategie vindt zijn vertaalslag in de strategiefondsen. Wat ligt er aan de basis van deze beleggingsstrategie? En hoe verlopen deze beleggingsbeslissingen? 3.1. Een gedisciplineerde aanpak Omdat er een veelheid aan parameters is (een massa researchmateriaal, de visies van diverse experten, nieuwsfeiten, ) is de beleggingsstrategie van KBC Asset Management het resultaat van een gedisciplineerde aanpak, waarbij telkens een stappenplan wordt afgewerkt. Die discipline zorgt er steevast voor dat de hele radar bekeken wordt, ook die ontwikkelingen die op het eerste gezicht weinig nieuwswaarde bevatten. Bovendien wordt dit proces maandelijks herhaald zodat nieuwe trends snel kunnen worden ingeschat en het economisch en financieel scenario permanent in vraag gesteld wordt in functie van nieuwe informatie. In haar werking wordt KBC Asset Management ook bijgestaan door de macro-economen van KBC Economic Research, de marktanalisten van KBC Dealing Room en diverse specialisten. Strategieproces: het resultaat van een uitgebreide cyclus voorbereidingen en meetings. KBC Economic Research Stap 1: Analyse en kijk op de financiële markten Economic Scenario Committee Outlook Committee Input KBC Dealing Room KBC dochterondernemingen Strategy Committee Bonds Strategy Committee Equities Stap 2: Vertaling naar beleggingscategorieën Investment Committee KBC Asset Management Proceseigenaar KBC Asset Management en hun deelmarkten Strategische visie Aandelen(thema s)? Obligatie(s)(thema( s)? Andere? Stap 3: Invulling van de strategie Strategiefondsen met concrete effecten 4

5 Stap 1: Analyse en kijk op de financieel-economische markten, vandaag en morgen De eerste stap in het strategieproces van KBC Asset Management is die van de visievorming over de grote ontwikkelingen op financieel en economisch vlak. In het Economic Scenario Committee worden maandelijks de invalshoeken en de visies over de wereldwijde ontwikkelingen op financieel en economisch vlak van de verschillende experten binnen KBC gebundeld. Hoe evolueren de verwachtingen van de marktwaarnemers? Hoe staan we daar tegenover? Zal de economie aantrekken? Zal de rente stijgen of dalen? Nadien worden deze visies in het Outlook Committee verder bediscussieerd en wordt er een probabiliteit toegekend aan de verschillende economische scenario s (expansie, vertraging, recessie, herstel). Op basis van dit conjunctuurbeeld evalueert het Committee de financiële markten (de vastrentende markten, de aandelenmarkten en de vastgoedmarkten). Deze bevindingen vormen de basis om verder op te bouwen in de meer gespecialiseerde comités. Het Strategy Committee Bonds beoordeelt de verschillende obligatiemarkten in zijn verscheidenheid van munten, looptijden en debiteurenrisico s. Het Strategy Committee Equities ventileert de verwachtingen voor de aandelenmarkten naar de verschillende regio s, sectoren en thema s. Stap 2: Vertaling naar beleggingscategorieën en hun deelmarkten In de tweede stap wordt de algemene visie op de financiële markten verfijnd. In het Investment Committee KBC AM wordt er bepaald welke plaats iedere beleggingscategorie verdient in de beleggingsportefeuille op basis van vier criteria. Waardering: De visie over de verschillende beleggingscategorieën wordt getoetst aan hun waarderingen. Welke beleggingen zijn goedkoop gewaardeerd in verhouding tot het verwachte rendement? Momentum: Momentum (of marktkracht) is een sterke factor die vaak de rendementsverschillen tussen grote beleggingscategorieën verklaart. Systematisch bijkopen in de sterkst presterende beleggingscategorie door middelen weg te nemen van de zwakst presterende is al vaker een succesvolle strategie gebleken. Investeringsklok: Afhankelijk van de fase van de economische cyclus waarin we ons bevinden (expansie, vertraging, recessie, herstel) vertonen de prestaties van de verschillende beleggingscategorieën een specifiek patroon. Daarom wordt de portefeuillespreiding aangepast in functie van de verwachte economische fase. Doordat de economische vooruitzichten vrij onzeker zijn, kennen we waarschijnlijkheden toe aan iedere economische fase. Op die manier krijgen we een probabiliteitsgewogen optimale portefeuillespreiding. In de grafiek hieronder vertalen we de economische cyclus naar een beleggingscyclus. Expansie Economische groei boven trend, krappe arbeidsmarkt, stijgende inflatie en renteverhoging Expansie aandelen, grondstoffen, bedrijfsobligaties Economische cyclus Economisch groei onder trend, inflatie en beleidsrente dalen Beleggingscyclus obligaties, cash Recessie Recessie Vertraging Vertraging Economische groei rond trend maar vertragend, inflatie koelt af maar beleidsrente neemt nog toe Economische groei versnelt, werkloosheid blijft hoog, inflatie en beleidsrente blijven laag Cash cash Herstel Herstel aandelen, grondstoffen, bedrijfsobligaties 5

6 Diversificatie: Naast aandelen en obligaties kunnen ook andere beleggingscategorieën (zoals vastgoed, grondstoffen, ) systematisch worden toegevoegd. Deze diversificatie in de portefeuille zorgt vaak voor een betere verhouding tussen rendement en risico (schommeling van het rendement) op langere termijn. De spreiding over de verschillende beleggingscategorieën of asset allocatie, speelt zich af op twee niveaus. 1e Niveau: In de strategische asset allocatie wordt de optimale spreiding voor de langere termijn bepaald, ook wel de benchmark genaamd. Er wordt een standaard verdeelsleutel tussen de verschillende beleggingscategorieën vastgelegd in functie van het risicoprofiel. 2e Niveau: Daarnaast streeft KBC Asset Management ernaar om door middel van de tactische asset allocatie een extra positieve return te realiseren t.o.v. de vastgelegde benchmark. Daarbij wordt er binnen een bepaalde bandbreedte tijdelijk afgeweken van de strategische asset allocatie (onder- of overweging tegenover de benchmark) om het rendement te vergroten en/of de risico s te beperken. Zo speelt KBC Asset Management in op de kortetermijnverwachtingen en worden er accenten gelegd naar specifieke munten, looptijden, debiteurenrisico, regio s, sectoren en thema s (zie tabel hieronder). De stappen 1 en 2 zijn gebaseerd op een top down -benadering. Een beleggingsproces vanuit de macro-economische visie (top-down) sluit aan bij onze ervaring dat beslissingen over de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën het meest bepalend zijn voor het verwachte rendement en het risico. Stap 3: Invulling met concrete effecten Zodra de karakteristieken van de portefeuille zijn uitgetekend, wordt er overgegaan tot de selectie van individuele effecten. Dat selectieproces is in hoofdzaak gebaseerd op een bottom up -benadering, waarbij specifieke kenmerken, marktomstandigheden en waarderingscriteria van individuele ondernemingen/emittenten tegen elkaar worden afgewogen. Eenmaal de gehele beleggingsstrategie is vastgelegd, worden alle beslissingen van het strategieproces snel doorgevoerd in de strategiefondsen. Zo zullen de gemengde fondsen en alle obligatie- en aandelenportefeuilles binnen de vijf werkdagen aangepast worden aan de nieuwe spreidingen Strikt risicokader Beleggen is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico. Dat doet KBC Asset Management op een gecontroleerde wijze. Er zijn niet alleen de wettelijke beperkingen, het kader opgelegd door het mandaat of de prospectus en de interne richtlijnen, maar ook de bewaking van het markt- en beheerrisico. Zo beschikt elke portefeuille over een limieten-systeem van maximale over- en onderweging tegenover de benchmark (zie tabel hieronder). Langetermijnspreiding Risicoprofiel Zeer defensief Defensief Dynamisch Zeer Dynamisch Risicobereidheid Laag Laag Gemiddeld Hoog Strategische allocatie Aandelen 10% 30% 55% 75% Obligaties 90% 70% 45% 25% Liquiditeiten Alternatieve beleggingen Tactische allocatie Aandelen 0% - 20% 0% - 40% 0% - 65% 0% - 85% Obligaties 0% - 100% 0% - 80% 0% - 55% 0% - 35% Liquiditeiten - 50% - 50% - 50% - 50% Alternatieve beleggingen - 50% - 50% - 50% - 50% 6

7 3.3. Van strategie naar doelportefeuille Aansluitend op het interne strategieproces van KBC Asset Management volgen er Investment Committees met de verschillende distributiepartners van KBC Asset Management. In nauw overleg wordt de beleggingstrategie vertaald naar gedetailleerde doelportefeuilles per risicoprofiel. Ook deze doelportefeuilles weerspiegelen de risico/rendementsverwachtingen van de verschillende beleggingscategorieën en hun deelmarkten en respecteren het opgelegde risicokader. 4. De beleggingsstrategie in de praktijk 4.1. Een aanpak die werkt De voorbije vijf jaar behoorden de strategiefondsen van KBC Asset Management tot de best presterende in de Belgische markt. Dit is ook De Tijd en L Echo niet ontgaan en daarom bekroonden beide kranten de prestaties van de Dynamische beleggersstrategie met de FUND AWARD voor gemengde fondsen. Een mooie erkenning van de expertise van KBC Asset Management Volg de beleggingsstrategie op de voet Als belegger hebt u behoefte aan actueel macro-economisch nieuws, een toelichting over de stemming van de beurzen en beleggingsinformatie. Via een uitgebreid informatieaanbod biedt KBC Asset Management u alle informatie om met succes uw beleggingsportefeuille samen te stellen. Zowel startende als meer gevorderde beleggers vinden er zeker hun gading. Via de KBC AM-beleggingsinformatiewebsite (www.kbcam. be) kan je luisteren naar de recente ontwikkelingen op de financiële markten en in de wereld van beleggen, een samenvatting van de beleggingsstrategie van de maand opvragen, alle beschouwingen over de verschillende beleggingscategorieën, regio s, munten en sectoren raadplegen, en veel meer. Ook kunt u de beleggingsstrategie volgen op Twitter (www. twitter.com/kbc_am). Daar zetten de beleggingsstrategisten dagelijks de hoogtepunten van de macro-economische en financiële markten voor u op een rij. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Deze informatie dient enkel voor informatieve doeleinden. Beleggingsbeslissingen worden bij voorkeur gebaseerd op het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC AM en KBC Bank en voor het publiek toegankelijk op KBC AM werkt de informatie naar best vermogen bij op het moment van opname, maar biedt geen garantie over de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid ervan. De informatie in dit document was geldig op het ogenblik waarop ze werd opgesteld maar kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Deze informatie behoort niet tot een contract, en kan op geen enkele wijze worden aangewend in het kader van contractuele aansprakelijkheid. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Redactie beëindigd 26. Gebruikte foto s: 7

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers december 2013 Beleggen in grondstoffen Grondstoffen zijn, in tegenstelling tot aandelen en obligaties, voortdurend aanwezig in ons dagelijkse leven: benzine voor de wagen, goud en zilver voor juwelen,

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management

Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Agenda 1 Productbeschrijving 2 Productkenmerken 3 Productprofielen 4 Beleggingsproces: het overzicht 5 Beleggingsproces: de onderdelen, CIO Visie, MIC,

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT Profiteren van een rigoureus beheer via een breed portefeuillegamma Er zijn vele activasoorten: financiële

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie