Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen"

Transcriptie

1 Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties, ). Bij de concrete invulling van uw beleggingsportefeuille moet u rekening houden met uw doelstellingen, uw mogelijkheden en uw houding ten aanzien van risico. Centea wil u daarbij graag helpen. Daarom hebben we de bijgevoegde vragenlijst opgesteld. Hij bestaat uit twee korte delen. In deel A peilen we naar uw risicoprofiel aan de hand van een aantal objectieve criteria. Het is best mogelijk dat u op basis van deze objectieve criteria bijvoorbeeld een dynamische portefeuille met heel wat aandelen kunt aanhouden. Maar misschien wilt u liever weinig risico s lopen, omdat u zich ongemakkelijk voelt bij het feit van mogelijke koersschommelingen. In deel B peilen we daarom naar wat u als belegger een aanvaardbaar risico vindt, m.a.w. naar uw persoonlijke houding t.a.v het nemen van beleggingsrisico s. Deel A : invloed van objectieve criteria Beleggen is in eerste instantie cijferwerk. Dat betekent dat u moet uitmaken hoeveel risico u objectief gezien kunt lopen. In de praktijk komt dat neer op de financiële planning van uw vermogen op korte en langere termijn afhankelijk van uw persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Concreet zijn daarbij drie criteria relevant: (1) uw persoonlijke vermogenssituatie, (2) uw beleggingshorizon en (3) uw kennis van en ervaring met beleggingen. Hoe groter uw financieel vermogen en/of hoe hoger uw maandelijks spaarbedrag, hoe groter de buffer tegen onvoorziene negatieve gebeurtenissen op de financiële markten. Bijgevolg ligt dan een actiever portefeuillebeheer en een grotere spreiding over verschillende, ook meer risicovolle, activa voor de hand. Zij verminderen immers de belemmering van transactiekosten en verschaffen een financiële buffer tegen koersschommelingen van de belegde activa.voor veel gezinnen vormt de eigen woning de voornaamste vermogenscomponent. Het is dan ook noodzakelijk om bij beleggingsoverwegingen de geplande vastgoedinvesteringen in rekening te brengen. De beleggingshorizon is de duur waarop een belegging betrekking heeft. Hoe verder weg de horizon, hoe meer beleggingsrisico u in principe kunt nemen. Meestal is de beleggingshorizon gekoppeld aan een bepaald beleggingsdoel, bijvoorbeeld de aankoop van een auto of het opbouwen van een aanvullend pensioen. Ten slotte speelt uw kennis van en ervaring met beleggingen een rol. Een weinig geïnformeerd of onervaren belegger is niet zo vertrouwd met de voor- en nadelen van verschillende beleggingsvormen en dan is het minder aangeraden om risicovolle activa in de portefeuille op te nemen. Deel B: invloed van uw voorkeur Afhankelijk van het feit of u meer of minder risicoafkerig bent, kan het risicoprofiel dat voortkomt uit deel A worden aangepast. Als u niet wakker ligt van koersfluctuaties, dan zullen de subjectieve, persoonlijke vragen in deel B van de vragenlijst geen invloed hebben op het resultaat van uw risicoprofiel. Maar hebt u een grote afkeer van verliezen, dan zal dat uw risicoprofiel neerwaarts (dat wil zeggen in defensieve richting) corrigeren. Dat lagere gemiddelde risico in uw portefeuille zorgt dan wellicht voor meer gemoedsrust. In deel B van de vragenlijst peilen we naar uw dieperliggende, meer fundamentele houding ten aanzien van risico bij beleggingen. Het gaat hier om een subjectief, persoonlijk oordeel dat niet noodzakelijk aansluit bij de reële risico s. Dat betekent ook dat u moet opletten dat u zich niet te veel door tijdelijke emoties als gevolg van recente beleggingservaringen laat leiden. Recente beleggingssuccessen kunnen u doen afdrijven naar meer risico en, omgekeerd, kunnen recente ontgoochelingen u een te conservatieve houding doen aanmeten. Tot slot Beschouw deze oefening als een hulpmiddel om uw beleggingskeuzes te maken. Zij garandeert uiteraard niet het succes van de strategie waarvoor u kiest. Het is goed de conclusies van de vragenlijst nog eens goed door te praten met uw Centea-agent. Het spreekt vanzelf dat ú uiteindelijk het laatste woord hebt over de te volgen strategie in uw portefeuille.houd er ook rekening mee dat het resultaat van de oefening een momentopname is. Uw situatie en houding ten aanzien van het nemen van risico kunnen immers in de loop van de jaren veranderen. Daarom raden wij u aan het vragenformulier te bewaren en de vragenlijst opnieuw door te nemen wanneer belangrijke gegevens niet langer correct zijn (bijvoorbeeld uw vermogen is gegroeid of u hebt meer personen ten laste). U kunt zelf het best inschatten wanneer uw situatie of voorkeur gewijzigd is en u uw Centea-agent daarover op de hoogte wenst te brengen.

2 Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen, en eventueel met een risico. De vragen gaan over het deel van uw vermogen dat NIET bedoeld is voor dagelijkse uitgaven. De vragenlijst heeft tot doel uw risicoprofiel te bepalen, om u te helpen bij de keuze van uw beleggingen. 0. Zult u nagenoeg uw volledig belegd kapitaal zeker binnen een termijn van 3 jaar nodig hebben voor concrete uitgaven die u nu al kent? ja, beleg dan volgens het zeer defensieve risicoprofiel (duid achteraan aan). Deze vragenlijst is niet van toepassing. neen, ga verder met vraag 1 DEEL A Wij peilen naar uw risicoprofiel op basis van objectieve criteria die verband houden met uw financieel draagvlak (vragen 1, 2 en 3), uw beleggingshorizon (vragen 4, 5 en 6) en uw kennis van en ervaring met beleggingen (vragen 7 en 8). 1. Hoe groot is het roerend vermogen dat u ter beschikking hebt om te beleggen? Trek belangrijke uitgaven die u voorziet binnen een termijn van 3 jaar van dit bedrag af (aankoop van een auto, bouwgrond, woning, ). minder dan EUR 05 minder dan EUR 10 minder dan EUR 15 minder dan EUR 25 meer dan EUR Welk bedrag kunt u maandelijks opzijzetten? minder dan 250 EUR 05 tussen 250 en 500 EUR 10 tussen 500 en 1000 EUR 15 meer dan 1000 EUR Bent u eigenaar van een onroerend goed (een huis of appartement)? neen, maar ik ben van plan op termijn een onroerend goed aan 00 te kopen ja, en ik overweeg nog bijkomende aankopen 10 neen, ik heb ook geen interesse voor onroerende goederen, ook 20 niet voor een eigen woning ja, en overweeg geen verdere aankopen meer Wanneer denkt u uw belegd kapitaal nodig te hebben (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden)? binnen een termijn van 5 jaar 05 binnen een termijn van 7 jaar 15 ik heb mijn kapitaal de eerste 10 jaar niet nodig 25

3 5. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? minder dan 21 jaar tot en met 34 jaar tot en met 44 jaar tot en met 54 jaar tot en met 64 jaar jaar of ouder Met hoeveel personen moet u rekening houden bij uw maandelijkse uitgaven? alleen met mezelf 15 twee tot vier personen 10 meer dan vier personen Bent u vertrouwd met de (voor- en nadelen van) verschillende spaar- en beleggingsvormen? neen 00 ja, met klassieke spaarvormen, zoals een spaarrekening of 05 kasbons ja, ook met andere rentedragende beleggingen in euro of 15 fondsen met kapitaalbescherming ja, ook met cash/rentedragende beleggingen in vreemde 35 munten, aandelen of fondsen (zonder kapitaalbescherming) in obligaties en aandelen ja, ook met speculatieve aandelen of afgeleide producten zoals 55 opties en warrants 8. Informeert u zich op eigen initiatief over beleggingen? neen, het interesseert me niet echt 00 af en toe de grote lijnen van de financieel-economische 10 berichtgeving ik volg regelmatig de financieel-economische actualiteit en 15 achtergrondinformatie op ik lees frequent beleggingsinformatie of zoek o.m. op het 25 internet en/of ga naar beleggingsavonden Totaal deel A. Totale deel A: zeer defensief ( lager dan 61) Risicoprofiel op basis van objectieve criteria defensief ( van 61 tot en met 108) dynamisch ( van 109 tot en met 165) zeer dynamisch ( hoger dan 165)

4 Bij uw risicoprofiel hoort de betreffende doelportefeuille. De percentages bij de grafiek over de activaspreiding slaan op gemiddelden, die we in het verleden over een periode van 10 à 15 jaar adviseerden. Zij vormen een leidraad om in grote lijnen de gewenste spreiding van uw portefeuille aan te geven. De antwoorden die u gaf op de vragen van deel A resulteren in een bepaald risicoprofiel. Dat risicoprofiel berust louter op objectieve criteria. Ga nu naar deel B. Daarin peilen we of u vrede kunt nemen met het bovenstaand risicoprofiel en met de voorgestelde doelportefeuille. M.a.w. hoe staat u zelf tegenover rendement en risico?

5 DEEL B We peilen naar uw houding tegenover beleggingsrisico (risicoafkeer). Laat uw antwoord op de volgende twee vragen niet door recente beleggingservaringen beïnvloeden. Het verleden is niet altijd een goede leidraad voor de toekomst. Recente beleggingssuccessen kunnen u doen afdrijven naar meer risico. Omgekeerd kunnen recente ontgoochelingen u een te conservatieve houding doen aanmeten. De vragen die u in deel B beantwoordt, kunnen het risicoprofiel dat voortkwam uit deel A, beïnvloeden. Als uit de antwoorden blijkt dat u (zeer) risicoafkerig bent en wakker ligt van koersschommelingen, zal dat uw risicoprofiel in defensieve richting doen verschuiven. 9. Welke beschrijving past het best bij uw beleggingsvoorkeuren? ik hecht belang aan kapitaalbehoud, zelfs als dat ten koste gaat van rendement ik zoek een hogere opbrengst en ben bereid daarvoor hogere risico s te nemen. ik ga voor een zo hoog mogelijk rendement en accepteer daarvoor sterke koersschommelingen die tot (grote) verliezen kunnen leiden A B C vraag 9 = B of C Het risicoprofiel resulterend uit deel A blijft behouden vraag 9 = A Zeer dynamisch wordt Dynamisch Dynamisch wordt Defensief Defensief blijft Defensief Zeer defensief blijft Zeer defensief totale na vraag 9 : Zeer defensief Defensief Dynamisch Zeer dynamisch

6 10. Door meer risico te nemen, neemt de kans op hogere winsten toe, maar ook de kans op grotere verliezen. Hieronder een paar voorbeelden hoe een belegd vermogen kan evolueren.welk scenario past het best bij uw voorkeur? Ik verkies onderstaand scenario met zijn risico s en kansen: Deze risicoprofilering helpt u om een doelportefeuille te kiezen die bij u past. De concrete invulling van deze doelportefeuilles wordt maandelijks aangepast.

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Rendementrekening. Een product van BinckBank

Rendementrekening. Een product van BinckBank Rendementrekening Een product van BinckBank Rendementrekening: uw persoonlijke vermogensadviseur Krijgt uw vermogen niet de aandacht die het verdient? Ziet uw bank u als weinig rendabele klant? Adviseren

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie