Studenten maken minder snel een verkeerde studiekeuze als ze een één op één gesprek met iemand van de opleiding hebben.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studenten maken minder snel een verkeerde studiekeuze als ze een één op één gesprek met iemand van de opleiding hebben."

Transcriptie

1 Bijlage 8. Interviewtraining gespreksvoerders Inleiding intakegesprek Uit onderzoek is gebleken dat studenten baat hebben bij intakegesprekken. Het is belangrijk voor hen om voorafgaand aan een studie een betere voorlichting en introductie te krijgen. Vaak hebben studenten een fout beeld van de opleiding die ze willen gaan volgen. Studenten maken minder snel een verkeerde studiekeuze als ze een één op één gesprek met iemand van de opleiding hebben. Intakegesprekken bij de universiteiten en hogescholen zouden zorgen voor studiesucces, dus minder uitvallers. In de vorige kabinetsperiode heeft Minister Plasterk daarvoor 2,1 miljoen euro ter beschikking gesteld. Plasterk: Met een gesprekje van een half uurtje voorkom je dat een student maandenlang op een opleiding rondhangt, voordat hij besluit te stoppen Kennismakingsvragen Wie is Tilburg geboren? Wie is in Brabant geboren? Wie is enig kind? Wie heeft meer dan 4 broers of zussen? Wie heeft een universitaire studie gevolgd? Wie is cum laude afgestudeerd? Wie heeft ooit een wereldreis gemaakt? Wie heeft ooit in het buitenland gewoond? Wie is getrouwd? Wie is alweer gescheiden? Wie heeft kinderen? Wie heeft 2 of meer kinderen? Wie is ooit op radio of televisie geweest? Wie is van plan om met vervroegd pensioen te gaan?

2 Coaching, interview en intakegesprek Wat is het verschil tussen een interview, een coaching- of intakegesprek? COACHING & COUNSELING Coaching betekent letterlijk vertelt begeleiding. De klant (coachee) bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. COACHING kan verschillende doelen hebben. Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee. Wat zijn de effecten van het eigen gedrag. Bij teamcoaching zoek naar collectieve patronen in gedrag en denken in een groep. De coach probeert het bewustzijn van de groep te vergroten en daardoor prestaties te verbeteren. De docent als coach. Coachend lesgeven kan de betrokkenheid van de studenten vergroten. Ze voelen zich zelf verantwoordelijk voor het product of proces. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Transformationele coaching is gericht op het vergroten van het bewust over het eigen handelen. COUNSELING is een laagdrempelige vorm van hulpverlening met als doel het helpen van mensen bij het oplossen of het hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen of het ontwikkelen van vaardigheden. Kenmerkend is de resultaatgerichte aanpak. Traject: eerst worden de problemen/vragen geïnventariseerd. Vervolgens worden de doelen bepaald. Daarna wordt een strategie bepaald om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Loopbaancounseling is erop gericht om iemand inzicht te geven in de eigen waarden, interesses en mogelijkheden.

3 INTAKEGESPREK Een intakegesprek is verkennend gesprek waarbij wordt geïnformeerd naar de verwachtingen die iemand heeft over een bepaalde opleiding, werkkring of therapie. INTERVIEWEN Onder interviewen wordt het mondeling verzamelen van informatie verstaan door middel van een serie vragen naar feiten of naar de ervaringen, de mening of motieven van de ondervraagde. Wat zijn de kenmerken van een interview? De interviewer is de initiatiefnemer De interviewer is verantwoordelijk voor het eindresultaat De interviewer bepaalt vooraf de opbouw van het gesprek Het gesprek wordt mondeling afgenomen Leren luisteren: inleiding interview Interviewen is een manier om te oefenen in het doelgericht luisteren, observeren, vragen stellen en structureren. Het belangrijkste is het verzamelen van informatie. Interviewen stelt de docent in staat om meer informatie te vergaren. Wie goed kan interviewen heeft ook een basis om andere gespreksvormen te hanteren, zoals het intakegesprek Leren luisteren: oefening gesloten vragen Student of docent nemen een voorwerp, product of beroep in het hoofd. De groep moet er door middel van twintig gesloten vragen zien achter te komen wat het is. Tijdens de tweede oefening wordt de groep in tweeën verdeeld. De ene groep daagt de andere uit.

4 Leren luisteren: interview technieken Het waarom van de oefening? VERSCHILLENDE SOORTEN VRAGEN Open en gesloten vragen (wat is het verschil?) Gesloten vragen bieden de geïnterviewde slechts de mogelijkheid om uit een beperkt aantal alternatieven te kiezen. Ze beginnen meestal met een werkwoord. De functie van gesloten vragen is een onderwerp af te kaderen. Met gesloten vragen kun je een moeilijk pratende gesprekspartner een zetje in de rug geven. Open vragen laten de geïnterviewde volledig vrij in zijn antwoorden. Ze zijn te herkennen aan een vragend voornaamwoord. De functie van open vragen is om tot de kern te komen. De geïnterviewde krijgt de vrijheid, hij heeft grote invloed op het verloop van het gesprek. Het risico is dat de interviewer afdwaalt van het doel van het gesprek. Directe en indirecte vragen (wat is het verschil?) Met een directe vraag ga je rechtstreeks op je doel af. Voorbeeld: Ben je tevreden met je studie? Bij een indirect vraag is de bedoeling van de interviewer minder goed herkenbaar. Voorbeeld: zou je iemand aanraden of afraden om hier te komen studeren? Hoofdvragen en doorvragen (wat is het verschil?) Met een hoofdvraag snijdt de interviewer een nieuw onderwerp aan. Vaak zijn het vragen die de interviewer vooraf op een lijst heeft vastgelegd. Met doorvragen probeert de interviewer meer informatie over een bepaald onderwerp te krijgen. Ze kunnen informatie concretiseren,

5 preciseren en illustreren. Met doorvragen kan de interviewer remmingen bij de geïnterviewde wegnemen. Waardevrije en suggestieve vragen (wat is het verschil?) Vragen die de geïnterviewde volledig vrijlaten om zijn eigen beleving van de werkelijkheid in te kleuren heten waardevrij. Dergelijke vragen zijn geschikt om persoonlijke ervaringen en motieven los te krijgen. Met suggestieve vragen legt de interviewer de geïnterviewde een antwoord in de mond. Het antwoord op de vraag is al bekend. De interviewer zoekt een bekentenis of bevestiging. Waar moet je op letten tijdens een interview? Luisteren Het ligt voor de hand, maar luisteren blijkt in praktijk altijd moeilijk te zijn. Met name omdat je tijdens een interview met van alles tegelijk bezig bent: denken aan de volgende vraag, letten op de geïnterviewde, verwerken wat er gezegd wordt. Veel interviewers luisteren selectie, omdat ze vooraf het antwoord al invullen. Of omdat ze bevooroordeeld zijn. Luisteren is erg moeilijk als je het niet eens bent met een antwoord. Om goed te kunnen luisteren moet je openstaan voor de geïnterviewde. Laat dat ook spreken uit je houding. Observeren Lichaamstaal, toonhoogte, volume, articulatie, geur en blik: ze vertellen meer dan duizend woorden. Goed observeren is dus noodzaak. Vaak is aan de uitstraling van iemand af te lezen wat hij van een bepaald onderwerp vindt. Het vergt training om non-verbale signalen te interpreteren. Maar wie daarin slaagt, kan gemakkelijker de diepte in. Lichaamshouding biedt aanknopingspunten om het gevoel van de geïnterviewde bloot te leggen. Soorten interviews De interviewer bepaald de richting van het gesprek. Bij een directief interview treedt de interviewer sterk sturend op, bij een non-directief interview juist weinig sturend. Laatstgenoemde stijl biedt de geïnterviewde de ruimte, stelt hem op zijn gemak.

6 Een oriënterend interview stelt de interviewer in staat om op een vrijblijvende manier informatie te vergaren. Met een specialiserend interview gaat de interviewer juist de diepte in. Feiten, meningen, ervaringen en motieven Een feit is waar of onwaar, is kortom bewijsbaar. Bij een verhoor (een type interview) gaat het uitsluitend om feiten. Over een mening zijn mensen het eens of oneens. Een ervaring kunnen mensen delen of niet delen. Er is geen sprake van waar of onwaar, eens of oneens. In de beleving van de geïnterviewde is een ervaring een feit, al is deze voor de interviewer niet bewijsbaar. Ervaringen komen overeen met gevoelens. Motieven zijn innerlijke drijfveren, beweegredenen die ten grondslag liggen aan meningen. Vaak zijn ze onbewust. DOORVRAAGTECHNIEKEN Doorvragen bepaalt de diepgang van het interview. Bruikbare technieken zijn non-directieve en directieve doorvraagtechnieken. Bij non-directieve doorvraagtechnieken gaat de interviewer mee met de gedachtestroom van de geïnterviewde. Hij volgt het spoor dat de geïnterviewde aanreikt. Het is een geschikte manier om de drijfveren van de geïnterviewde boven tafel te krijgen. Hoe kun je dat bereiken? - Samenvatten en concluderen. Daarmee geeft de interviewer aan dat de informatie goed ontvangen en verwerkt is. Het draagt bij aan de betrouwbaarheid van antwoorden, omdat de interviewer controleer op juistheid van de antwoorden. Bovendien wordt de woordenstroom van de geïnterviewde ingedamd. - Herhalen. Door een woord of deel van een antwoord te herhalen kan te interviewer meer over een onderwerp te weten te komen. Het effect is dat de geïnterviewde nog meer gaat vertellen. - Verduidelijking vragen. De interviewer heeft het antwoord van de geïnterviewde niet volledig begrepen en vraagt om verduidelijking. - Gevoelsreflectie. Door middel van herkenning laat de interviewer weten dat hij de geïnterviewde gehoord en begrepen heeft. Daardoor ontstaat een sfeer van vertrouwen en krijgt de interviewer wezenlijke informatie te horen.

7 - Stilte. Stiltes zorgen ervoor dat zowel de interviewer als de geïnterviewde zich even kunnen concentreren. Ze zorgen voor een ontspannen sfeer. Een stilte kan er ook toe bijdragen dat de geïnterviewde verder vertelt, zonder dat een nieuwe vraag wordt gesteld. Onder directief doorvragen verstaan we het tegen de gedachtestroom van de geïnterviewde ingaan, het creëren van tegengestelde gedachten. Geschikt om iemand geheimen te ontfutselen. Relevant als de tijd beperkt is. De interviewer treedt sterk sturend op Hoe kun je dat bereiken? - Gesloten vragen. De geïnterviewde krijgt niet de gelegenheid uit te weiden. - Suggestieve vragen. De interviewer legt de geïnterviewde het antwoord in de mond. - Confronteren. Confronteren is het noemen van tegenstrijdigheden in de antwoorden van de geïnterviewde in vergelijking met eerdere uitspraken of publicaties. De interviewer kan de geïnterviewde ook confronteren met tegenstrijdigheden in woord en gedrag. LIEVER NIET DOEN - Meerdere vragen tegelijk stellen. - Meerkeuzevraag. Het belangrijkste nadeel van deze vraagvorm is dat de interviewer de geïnterviewde een keuzebeperking oplegt. - Meedelende vraag. Een vraag die als een mededeling klinkt. - Te ruim gestelde vraag. Zorg ervoor dat de geïnterviewde niet teveel kan uitweiden. - Voorbarige conclusie. Met een te vroeg getrokken conclusie kan de interviewer de plank volledig misslaan.

8 Interviewopdracht Eén van de deelnemers neemt de cursusleider een interview af over zijn cv. De deelnemers krijgen tien minuten om een aantal vragen te bedenken. Een van de deelnemers neemt het interview af. Hij krijgt daarvoor zo n tien minuten de tijd. De andere studenten controleren het interview op: - Open en gesloten vragen - Directe en indirecte vragen - Hoofdvragen en doorvragen - Waardevrije en suggestieve vragen Evaluatie van het interview: - Zijn de verschillende vragen aan bod gekomen en zo ja, noem voorbeelden. - Doorvragen of juist niet - Directief of non-directief - Waar heeft de interviewer kansen laten liggen

9 Het intakegesprek Wie van de cursisten heeft ooit een intakegesprek gehouden? Wat zijn de ervaringen? Aan welke eisen zou een goed intakegesprek moeten voldoen? Intakegesprek International Lifestyle Studies Intake dient om de volgende vaardigheden/attitude te achterhalen o Ondernemende houding o Creativiteit waarnemen uitstellen van oordeel Verbeeldingskracht Associëren Patroondoorbrekend denken o Algemene ontwikkeling/engagement/nieuwsgierigheid o Motivatie ten aanzien van studiekeuze Intake heeft ook als doel voor de student meer zicht te krijgen op de opleiding en wat het precies inhoudt Output van intake is een (dwingend) advies wel of niet aan opleiding deel te nemen. Studenten kunnen op basis van het intakegesprek niet worden afgewezen Een intakegesprek duurt 10 minuten Neem zelf de regie in handen Laat de student niet uitweiden Geef geen oordeel

10 Doel van het gesprek Waarom dit gesprek? komen de verwachtingen van de student en de opleiding met elkaar overeen? Inzicht geven in de werkwijze van de opleiding? Wat zijn de sterke en zwakke punten zijn van de vrijwilliger? Het maken van verdere afspraken De motieven van de student Waarom heeft de student juist voor deze opleiding gekozen? is de student bekend met de opleiding? Wat wil de student met de studie gaan doen? Hoe is de student bij de opleiding terecht gekomen? Heeft de student enig idee wat er van hem wordt verwacht? Opleidingsachtergrond, werk en levenservaring Waar is de student goed in en waarmee denkt hij moeite te hebben? Heeft de student al op enige wijze ervaring opgedaan? Checklist Heeft de student een duidelijk beeld van de opleiding? Heeft de student nog vragen? Geef eventueel extra informatie mee Zet het vervolgtraject uiteen Zorg er altijd voor dat de student zich welkom voelt uur Slotopdracht intakegesprek Twee intakegesprekken van ieder 10 minuten. De deelnemers observeren en evalueren. Wat is goed gegaan? Waar heeft de ondervrager een steekje laten vallen

11 AFRONDING

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

MODEL GESPREKSINTERVENTIES

MODEL GESPREKSINTERVENTIES Communicatie 3 Gesprekstypen MODEL GESPREKSINTERVENTIES Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Actief luisteren Oogcontact, knikken, luistersignalen geven, woord herhalen.

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Informatie verzamelen

Informatie verzamelen Informatie verzamelen. Lezen en studeren 2.2 Vragen stellen 4.3 Informatie halen uit boeken en tijdschriften, en van internet, dvd/video of tv 7.4 Interviewen 9.5 Enquête houden.6 Op excursie of werkbezoek

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006

voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006 voorbeeldexamen Professional Communication Advanced (PCA) I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 36

Nadere informatie

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding C oachen 2 Inge van de Vorst 2.1 Inleiding De tweedejaarsstudente Sanne is op zoek naar een stageplaats. Ze heeft verschillende gesprekken met haar ouders, haar vriend en vriendinnen van de opleiding.

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Training voorzitter/gesprekleiders themawerkgroepen ouderenproof

Training voorzitter/gesprekleiders themawerkgroepen ouderenproof Training voorzitter/gesprekleiders themawerkgroepen ouderenproof Trainers: J.P. de Wit J. Hanhart september 2003 Inleiding Het doel van de training de voorzitters/gespreksleiders themawerkgroepen ouderenproof

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Studenten als lerende schakel tussen onderwijs en werkveld

Studenten als lerende schakel tussen onderwijs en werkveld Studenten als lerende schakel tussen onderwijs en werkveld Een handleiding Merel Luichies Juni 2014 Contactgegevens Email: m.luichies@avans.nl Tel: 0620421573 Mogelijk gemaakt door: Focusgroep Praktijkgericht

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren VERKENNENDE GESPREKKEN Situering Voor het verrichten van bezoekwerk is het goed om te weten hoe u zelf - als bezoeker - een gesprek aangaat, het gesprek stuurt, voort laat gaan, afsluit enzovoort. Daarom

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie