Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak je eigen professionaliseringsplan!"

Transcriptie

1 DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie

2 Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO HO zijn nieuwe en vergaande afspraken gemaakt over de professionalisering van werknemers in het hoger onderwijs. De uitvoering van deze afspraken vraagt van de instellingen om een professionaliseringsplan te maken, waarin onder andere een aantal keuzes moet worden gemaakt en randvoorwaarden kunnen worden gedefinieerd zoals de prioriteiten met betrekking tot de professionalisering van de medewerkers op basis van het meerjarig instellingsplan en de prestatieafspraken die de hogeschool met het ministerie van OCW heeft gemaakt. Voor medewerkers liggen hier mooie kansen! Daarom is het belangrijk om aan de slag te gaan met een eigen professionaliseringsplan voor de komende vier jaar. Wat maakt een individueel professionaliseringsplan tot een succes? Hoe kan het gesprek met je leidinggevende bijdragen aan succesvolle professionalisering? Deze minicursus biedt bouwstenen voor het succesvol maken van een eerste aanzet tot een individueel professionaliseringsplan en voor het succesvol voeren van gesprekken en onderhandelingen in dit kader met de leidinggevende. De cursus wordt als blijk van waardering in het kader van de Dag van de Leraar 2013 aangeboden aan alle leden van CNV Hoger Onderwijs door de sectorraad HO in samenwerking met de CNV Onderwijs Academie. Zie voor nadere informatie: https://www.cnvo.nl/campagnes/professionaliseringsplan.html 2. CAO afspraken In de CAO HBO zijn de volgende afspraken gemaakt: Op instellingsniveau: De instelling richt een professionaliseringsfonds in, waarin 6 % van de totale loonsom wordt gestort. De helft van dit bedrag is beschikbaar voor tijd voor scholing, de andere helft voor de overige scholingskosten. Voor 1 januari 2014 is een professionaliseringsplan gemaakt. De instelling verantwoordt de bestedingen uit het professionaliseringsfonds in het sociaal jaarverslag. Op medewerkersniveau (zowel OP als OOP): De medewerker maakt een individueel scholingsplan met een looptijd van vier jaar. De medewerker bereikt over dit plan overeenstemming met zijn leidinggevende. Indien een eerder gemaakte afspraak over professionalisering gunstiger is dan de nieuwe regeling, dan blijft de oude afspraak gelden. Indien de nieuwe regeling gunstiger is dan de oude afspraak, dan geldt de nieuwe regeling. Zie bijlage en voor de volledige CAO HBO: https://www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden/onderwijs caos/hbo.html

3 3. Individueel professionaliseringsplan Voor het maken van dit plan is het belangrijk om na te denken over de eigen professionele toekomst: waar te sta je over een paar jaar? Voor sommige medewerkers is dat eenvoudig. Die hebben al een beeld van waar ze heen willen en wat ze de komende jaren willen gaan doen. Maar er zijn ook medewerkers die op dit moment tevreden zijn met hun werk en eigenlijk nog niet heel erg bezig zijn met hoe het over een paar jaar zal zijn. Ook heeft de één voor zichzelf een veel duidelijker ambitie dan de ander. Kern is echter dat alle mensen graag willen leren en zichzelf verder willen ontwikkelen. Het navolgende stappenplan kan helpen bij het maken van keuzes die nodig zijn om tot een goed plan te komen. 4. Stappen om te komen tot een plan 4.1 Reflectie: wat is belangrijk binnen het professionele kader? a. Als eerste stap denk je na over wat belangrijk voor je is? Wat heb je nodig om als professional gelukkig en tevreden te zijn? Om te worden uitgedaagd? b. De tweede stap is bepalen of je de dingen die je hebt opgeschreven, kunt vinden zijn in je de huidige werkkring. Welke aspecten zijn aanwezig in je huidige baan en welke niet?. c. En dan de laatste stap: bepalen of de dingen die belangrijk voor je zijn op termijn ook in je de huidige werkkring te vinden zijn of juist niet. Wat is nodig om belangrijke aspecten meer te kunnen realiseren binnen de huidige werkkring? Welke stappen moeten daarvoor gezet worden? Belangrijk: formuleer concrete doelen. Als je een mail zendt aan dan sturen we je een hulpmiddel om deze stap uit te voeren. 4.2 Onderzoek: wat is mogelijk a. Zoek naar de mogelijkheden om je verdere te ontwikkel in de richting die je hiervoor hebt benoemd. Dit kan leiden tot een aantal opties: i. Je verder bekwamen in wat je nu doet (verdieping) ii. Je bekwamen in de kennis en vaardigheden nodig voor een andere rol in de huidige instelling (verbreding) iii. Je bekwamen in kennis en vaardigheden nodig voor een andere rol/functie buiten de huidige instelling. b. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn die geboden worden in het professionaliseringsplan van de instelling. Kijk ook naar de ontwikkeldoelen van de instelling en van het team waarvan je deel uitmaakt. c. Ga na welke vormen van scholing er zijn en welke het meest optimaal passen bij jou en je doelstelling passen. Denk daarbij aan formele en aan meer informele vormen van scholing zoals: opleidingen, trainingen, cursussen, intervisie, inrichten van een leergemeenschap in de instelling of juist met medewerkers van andere instellingen, lesbezoeken bij collega s, supervisie en coaching.

4 Maar denk ook aan de verschillende aspecten die ontwikkeld kunnen worden, zoals kennis, vaardigheden, houding, gedrag. 4.3 Plannen: activiteiten Wat je hebt onderzocht in de vorige stappen zet je nu om in een concreet plan. De indeling van dat plan zou er als volgt uit kunnen zien: a. Doel: wat wil je concreet bereiken? b. Keuze van de vorm van de scholing met een motivatie waarom je voor die vorm(en) kiest c. Eventueel: welke anderen van binnen of buiten de instelling zijn hierbij nodig. d. Beschrijven eigen plannen in relatie tot de realisering van het professionaliseringsplan van de instelling en de doelen van het team e. Tijdpad f. Kosten g. Voorstel voor de verdeling van de kosten (100 %, 75 % of 25 % vergoeding zie bijlage met relevante CAO tekst) 5. Gesprek met de leidinggevende Nadat het individuele plan is gemaakt, vind er een gesprek met de leidinggevende plaats. In dat gesprek worden in overleg de afspraken over de uitvoering van het plan gemaakt. Het gesprek heeft kenmerken van een professionele dialoog, maar ook van een onderhandeling. Basis voor het gesprek zijn: vertrouwen openheid partnerschap. Deze kenmerken een volwassen arbeidsrelatie. Een professionele dialoog heeft als kenmerken: a. Scherp qua inhoud en proces b. Partijen weten hun eigen en andermans belangen te integreren c. Zoeken naar creatieve oplossingen d. Cognitieve en emotionele diepgang e. Spiegelen f. Open gesprek g. Interventies om de ander tot vriendelijk gedrag te bewegen h. Interventies bewust hanteren om het gesprek te sturen i. In staat zijn om van elke transactie een sociale uitwisseling in plaats van economische uitwisseling te maken Bij de voorbereiding en de uitvoering van een gesprek in bovengenoemd kader kun je aan de volgende stappen en tips kunnen denken:

5 a. Algemene voorbereiding Vaststellen welke kernpunten uit het individueel professionaliseringsplan aan bod moeten komen. Het te bereiken doel helder voor ogen hebben. Eigen doelen vergelijken met de doelen van de organisatie/het team, zodat een beeld ontstaat van de mogelijke inzet van de leidinggevende. b. Verdieping Nagaan welk minimaal resultaat het gesprek moet opleveren om tevreden te kunnen zijn. Nagaan wat het minimale resultaat zou kunnen zijn dat de ander wil bereiken. c. Strategie Hoe ga je het gesprek beginnen? Hoe geef je het dialogisch karakter van het gesprek vorm en hoe bewaak je dat het een dialoog blijft? Welke vragen stellen zijn relevant? Interventies voorbereiden: inhoudelijke: open vragen stellen, luisteren, doorvragen en samenvatten procedurele: agendapunten verzamelen, agenda opstellen interactionele: de manier waarop je met elkaar omgaat en de manier van gespreksvoering emotionele: expliciet benoemen wat je zelf voelt of wat de ander zichtbaar voelt d. Tijdens het gesprek Niet laten afleiden, maar concentreren op het doel. Aandacht hebben voor het resultaat en voor de relatie, maar geen van beide de absolute overhand laten krijgen. Als zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, stel dan voor om er even over na te denken en het gesprek op een ander moment voort te zetten. Dat kan ook als je het gevoel hebt erg onder druk gezet te worden. e. Einde van het gesprek Vat gezamenlijk het gesprek en de gemaakte afspraken samen en spreek af wie ze schriftelijk vastlegt. Als je het lastig vindt om meteen te beslissen, doe dat dan niet, maar spreek af wanneer je een beslissing communiceert. 6. Tips voor ondersteuning en begeleiding Zoek iemand in de omgeving (thuis of werk) waarmee je kunt sparren over de te nemen stappen en die je kan bevragen op onderliggende motieven. Organiseer met het team (en de leidinggevende) een scholing in het voeren van de gesprekken over de professionaliseringsplannen.

6 Kijk op : https://www.cnvo.nl/academie/over cnv onderwijs academie/over cnv onderwijsacademie.htmll of stuur een e mail: Bijlage Vormen van professionalisering en hun vergoeding (CAO) De CAO onderscheidt drie vormen van professionalisering: 1 Basisrecht Doel hiervan is het op peil houden van de huidige bekwaamheid. Daarvoor is minimaal 40 uur opgenomen in de jaartaak (voor medewerkers met een aanstelling < 0.4 fte wordt tussen 10 en 30 uur opgenomen in de jaartaak). De kosten komen uit het scholingsbudget van de instelling. De medewerker mag deze uren meenemen in zijn eigen professionaliseringsplan. In de gesprekken uit de gesprekscyclus legt de medewerker achteraf verantwoording af over tijd, geld, fasering en het effect van deze scholing op zijn professionalisering. 2 Professionalisering in opdracht van de instelling Doel hiervan is het verwerven van kennis of vaardigheden voor het bedrijfsproces van de instelling. Tijd en kosten van deze scholing/training wordt voor 100 % vergoed. Deze professionalisering wordt niet vergoed uit het professionaliseringsfonds, maar komt volledig voor rekening van de instelling. 3 Professionalisering op basis van eigen keuzes Doel hiervan is het realiseren van de eigen ambitie in relatie tot de doelen van de instelling. Als de gekozen opleiding past binnen het opleidingsplan, dan wordt 75 % van de opleidingslast (uren en kosten) vergoed. Als de gekozen opleiding niet binnen het opleidingsplan past, maar wel de goedkeuring van de instelling krijgt, wordt 25 % vergoed. De totale vrijstelling in tijd kan niet meer bedragen dan 40 % van de jaartaak.

7 Maak je eigen Professionaliseringsplan Een minicursus Een blijk van waardering in het kader van de dag van de leraar, aangeboden door de CNVO Sectorraad Hoger Onderwijs in samenwerking met de CNV Onderwijsacademie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE Alexandra Bronsveld Voor de identiteitsontwikkeling van jongeren is het van wezenlijk belang dat er op school een plek is waar docenten met leerlingen in

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie