3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden."

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 12 april 2012 Aanwezigen* Notulist Locatie : A. Bouwman,J.P., Bressers, M. de Cleen, F. Dommering, E. Haring, J. de Jong, F. Kuenen, B. Lak, R. Liem, C. Lok, T. Mentz, A. Moinzadeh, F. Nugteren, R. van Paridon, C. Portolez, H. Schaefer, R. Schuurman, M. Soffner (*volgens presentielijst, 2 namen niet leesbaar) : M. de Haan : De Veranda, Amsterdam 1. Opening en mededelingen uur. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De benodigde stukken worden uitgedeeld en de presentielijst gaat de zaal rond. Van elf leden is een bericht van verhindering ontvangen. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden. 4. Notulen en actielijst ALV 5 november 2011 De notulen en actiepunten van de algemene ledenvergadering van 5 november 2011 worden per pagina doorgenomen. De (onder voorbehoud) vermelde datum van het najaarscongres 2012 is verkeerd opgenomen. Dit moet 10 november in plaats van 10 oktober zijn. Met deze wijziging worden de notulen met dankzegging aan de secretaris en de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. Voor wat betreft de actiepunten: 1) De ESE heeft de NVvE gevraagd om de contactgegevens van alle NVvE leden. Deze gegevens wil de ESE gebruiken voor o.a.: het geven van korting op deelnametarieven van de ESE congressen, het verlenen van toegang tot het beveiligde gedeelte van de ESE website en (indien van toepassing) het verlenen van toegang tot de elektronische versie van de IEJ (International Endodontic Journal). De gevraagde lijst zal verstrekt worden nadat de ESE heeft aangegeven hoe de privacy van de gegevens wordt gewaarborgd. 2) Op de NVvE website is een link naar de NMT knelpuntmelder geplaatst. Via deze link kunnen ervaringen en knelpunten met het experiment vrije tarieven worden doorgegeven. 5. Vaststellen activiteitenverslag 2011 Dhr. De Cleen vraagt zich af wat er met betrekking tot de congressen nog beter kan. Dit naar aanleiding van de zin bij punt 4 congresevaluatie: Echter een kritische beschouwing van de congrescommissie leert dat het nog altijd beter kan. Naar aanleiding van de laatste twee congresevaluaties werden een aantal verbeterpunten opgesteld. Mw. Bouwman licht toe, dat hier in verband met de heraccreditatie door de auditoren van het Q-Keurmerk om is gevraagd. Deels betreft het logistieke verbeterpunten (o.a. vervoer Notulen ALV 12 april 2011 _ versie def - 1 -

2 van/naar congreslocatie (Hotel Okura Amsterdam), vlottere koffie-uitgifte tijdens pauzes en het verbeteren van de exposure van de sponsoren). Verder is afgesproken dat: De avond voorafgaand aan het congres er voortaan een generale repetitie zal plaatsvinden, waarbij de AV verantwoordelijken aanwezig zijn; De sprekers achteraf de uitkomsten van de evaluatie van hun lezing ontvangen; De NVvE voorwaarden zal opstellen om jonge (potentiële) sprekers de mogelijkheid te bieden om op kosten van de NVvE een cursus presenteren te volgen. Het activiteitenverslag 2011 wordt met dankzegging aan de secretaris, zonder inhoudelijke wijzigingen, goedgekeurd en vastgesteld. 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2011 De penningmeester, mw. Bouwman, geeft een toelichting op de belangrijkste punten van het financieel jaarverslag Het innen van contributiegelden/congres- en sponsorgelden loopt beter dan voorheen. Ondanks onvoorziene uitgaven (o.a. kerstkaart, beoordeling subsidieaanvraag door externe referenten) is er winst gemaakt. Ook is het vermogen, dat nu over drie banken is verdeeld, toegenomen. Het bestuur moet nadenken hoe dit vermogen te besteden, in plaats van het straks aan de fiscus af te dragen. Navraag heeft inzicht gegeven dat sprekers bij NVvE congressen niet marktconform worden beloond. Het zou reëel zijn om de standaard sprekersfee op te hogen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur pakt dit op. Op verzoek van dhr. De Cleen zullen de congreskosten voor het lustrum- en het najaarscongres 2012 worden uitgesplitst in het financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag 2011 wordt met dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. 7. Verslag kascommissie Namens de kascommissie hebben de heren Mentz en Bressers de jaarstukken van de vereniging over 2011 met de penningmeester van de vereniging, mw. Bouwman doorgenomen. Er was vrije inzage in de boekhouding. De commissie is van oordeel dat het financiële verslag over 2011 een getrouwe weergave biedt van de inkomsten en uitgaven, evenals van de vermogenspositie van de vereniging. De penningmeester wordt gecomplimenteerd met de duidelijke weergave van de cijfers en de kundige beantwoording van de vragen dienaangaande. De kascommissie concludeert dat het de vereniging behoorlijk voor de wind gaat. Omdat de vermogenspositie ten opzichte van vorig jaar wederom is versterkt, geeft zij het bestuur het volgende in overweging: geef congresdeelnemers, indien er sprake is van congreswinst, achteraf restitutie op het door hen bezochte NVvE congres; geef de sprekers van het najaarscongres 2011 een bonus op het toegezegde feebedrag. De kascommissie accordeert het financieel jaarverslag 2011 en adviseert het bestuur om de penningmeester decharge te verlenen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie en de penningmeester heel hartelijk voor het werk dat ze hebben verzet. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 2 -

3 8. Mededelingen Wetenschappelijke commissie De commissie bestaat uit drie leden: mw. Peters (voorzitter), dhr. Shemesh en dhr. v.d. Sluis en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de congressen. Omdat geen van de leden aanwezig kon zijn, leest mw. De Jong het commissieverslag voor. Lustrumcongres (7-8 juni 2012) De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De sprekers, workshopleiders en sponsoren zijn vastgelegd en de eerste 100 deelnemers hebben zich aangemeld. Niet alleen inhoudelijk maar ook qua gezelligheid belooft het een zeer aantrekkelijk congres te worden. In aanloop naar deze tweedaagse hebben alle NVvE leden half maart een lustrumcadeau ontvangen. Najaar 2012 (10 november) Thema van het najaarscongres is Traumatologie, inclusief apexogenese. Lunch and Learning met casuïstiek; elke tafel wordt tijdens de lunch begeleid door endodontoloog. Verder worden de mogelijkheden tot ontwikkelen van een mobiele trauma site (soort app) onderzocht. Dhr. Bergmans wordt gevraagd iemand voor te dragen voor de Hans Genet lezing. Voorjaar 2013 (16 of 23 maart) Thema van dit voorjaarscongres is: herbehandeling versus chirurgie. Het programma wordt samengesteld in overleg met kaakchirurgen. Najaar 2013 (november 2013) De tand in al zijn facetten, in samenwerking met de NVT en diverse wetenschappelijke verenigingen. Thema van dit congres is patiënten 18 jaar en 65 jaar; Een multidisciplinair congres met casusbesprekingen en lezingen. - Vanuit de NVvE zijn 2 sprekers en 2 moderatoren voorgedragen: Jenneke de Jong: met verhaal over trauma en apexogenese bij kinderen; Roberto Cristescu: met een verhaal over endodontologie bij ouderen met geoblitereerde pulpaholtes en de toepassing van CBCT. Dhr. Van Driel en dhr. De Cleen zijn voorgedragen als moderator. Evidence based practice onderzoek Er zijn twee voorstellen ingediend. Beide zijn beoordeeld en teruggestuurd naar de aanvragers. 9. Mededelingen congrescommissie De congrescommissie wordt gevormd door dhr. Bekkers (voorzitter), dhr. Nugteren, dhr. Schaefer en mw. Roeleveld. Afgelopen jaar organiseerde de NVvE twee, door het Q-Keurmerk geaccrediteerde congressen, te weten: 11 maart 'De endodontische spoedbehandeling in de praktijk. Locatie: Hotel Okura Amsterdam. Aantal deelnemers (incl. gasten): 340 en 19 sponsoren. 5 november Nieuwe technieken in de endodontologie. Locatie: Hotel Okura Amsterdam. Aantal deelnemers (incl. gasten): 459 en 21 sponsoren. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 3 -

4 Op dit moment is het lustrumcongres dat op 8 en 9 juni zal plaatsvinden, in voorbereiding. Alle tandartsen in Nederland hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Vooral het feest beloofd spectaculair te worden. De eerste 100 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. 10. Mededelingen Commissie TE Met ondersteuning van het NVvE secretariaat worden de hererkenningvisitaties uitgevoerd door dhr. Bressers (voorzitter), mw. Meijssen, mw. Duijst en dhr. De Groot. Op dit moment zijn er 72 Tandarts-Endodontologen door de NVvE erkend. De visitaties voor de hererkenning lopen op schema. Noemenswaardig is dat er steeds meer aanvragen van buitenlandse collegae worden ontvangen. Niet alleen van onze zuiderburen, maar vooral ook uit Oostbloklanden als Roemenië, Bulgarije en Polen. Omdat hier nog geen eenduidige richtlijnen in zijn, brengen dergelijke aanvragen veel werk met zich mee. De ontwikkeling van een nieuw visitatiesysteem, in samenwerking met TNO/CBO, verloopt voorspoedig. Naar verwachting is het eerste voorstel eind 2012 gereed. 11. Mededelingen Country Representative ESE Dhr. H. Shemesh, country representative ESE, heeft een verslag gemaakt van de ontwikkelingen van de afgelopen zes maanden. Omdat de heer Shemesh elders andere verplichtingen heeft, neemt mw. De Jong het verslag met de vergadering door. 1. De relaties met de ESE lopen goed. Ontwikkelingen en activiteiten van de NVvE inclusief de pensionering van dr. Wu zijn opgenomen in de ESE nieuwsbrief. 2. De ESE heeft de NVvE gevraagd om de contactgegevens van alle NVvE leden. Deze gegevens wil de ESE gebruiken voor o.a.: het geven van korting op deelnametarieven ESE congressen, het geven van toegang tot het beveiligde gedeelte van de ESE website en (indien van toepassing) het geven van toegang tot de elektronische versie van het IEJ (International Endodontic Journal). Zodra dhr. Shemesh uitleg heeft ontvangen over de beveiliging van de toegestuurde gegevens, wordt de ESE een ledenlijst toegestuurd (initialen, naam en woonplaats). 3. Prof. Paul Wesselink heeft officieel alle verzoeken van de ESE om een erelidmaatschap te accepteren en een ceremonie in verband met zijn pensioen, geweigerd. Dag Orstavik is nu, met instemming van de NVvE, voorgedragen als kandidaat voor het erelidmaatschap. 4. In september 2012 is de eerstvolgende ESE vergadering in Barcelona. Dhr. Shemesh gaat hier namens de NVvE naar toe. 5. Klaarblijkelijk heeft de ESE besloten om de wetenschappelijke mondelinge presentaties het volgende congres in Lissabon af te schaffen. Wetenschappelijke rapporten worden in Lissabon alleen op basis van posters gepresenteerd. In overleg met de wetenschappelijke commissie, is dhr. Shemesh voornemens om een officiële klacht bij het bestuur van de ESE indienen, in verband met de te grote invloed van de commercie en industrie en de invloed van de lokale (Portugese) commissies en de ESE op de inhoud, keuze en wetenschappelijke gehalte van het congres. De NVvE is van mening dat de afwezigheid van wetenschappelijke rapporten in de vorm van mondelinge presentaties een slecht besluit is van het ESE bestuur, dat niet ten goede komt van ons beroep. Dhr. Shemesh vind dit zelf ook heel erg jammer, en bespreekt de mogelijkheden om dit toch open te houden. De heer De Cleen, oud ESE country representative, vult aan dat er nog wel een forum zijn waarop jonge onderzoekers iets kunnen presenteren, maar omdat het onderdeel mondelinge presentaties te groot werd, is er voorgesteld om dit alleen nog maar via posters te doen. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 4 -

5 12. Mededelingen redactie Het Kanaal De samenstelling van de redactie van Het Kanaal is ongewijzigd. Mw. Haring bedankt naast de redactieleden, de heer Shemesh voor het aanleveren van relevante artikelen. Het aantal bezoekers is het laatste half jaar weer licht gedaald. De lichte stijging van de gemiddelde bezoekersduur blijft overeind. Namens de redactie wordt een ieder wederom uitgedaagd om endo -gerelateerde casuïstiek of congresverslagen bij het redactiesecretariaat aan te leveren via: 13. W.v.t.t.k. Thema avonden NVT NVvE Het landelijk themaproject, getiteld: De Endodontische spoedbehandeling in de praktijk, georganiseerd door de NVT en de NVvE is geëvalueerd en met een positief resultaat afgesloten. Vrije prijsvorming De NMT heeft de wetenschappelijke verenigingen gevraagd om knelpunten, ervaringen en evt. oplossingen te melden m.b.t. de op 1 januari ingevoerde prestatielijst en vrije tarieven. Ook was er belangstelling voor de ervaringen met verzekeraars. Op 15 maart jl. heeft er een overleg plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen aanwezig waren. Namens de NVvE was de heer De Groot bij dit overleg aanwezig. Omdat de heer De Groot vanavond andere verplichtingen heeft, leest mw. De Jong de voornaamste punten* die zijn ingebracht tijdens dit overleg voor: *de punten zijn tot stand gekomen op basis van een rondgang langs algemeen practici met affiniteit tot de endodontologie en tandarts-endodontologen. - Er is behoefte aan een prestatiebeschrijving voor een uitgebreid(er) consult, waarbij speciaal gedacht wordt aan een zogenaamd invasief consult, nu wordt dat vaak gedeclareerd als start kanaalbehandeling hetgeen niet correct is in wezen; - Ook wordt een prestatiebeschrijving gemist voor het verwijderen van kroon en brugwerk (met de intentie om het terug te plaatsen). Het verwijderen van een kroon of brug kan een op zich zelf staande handeling zijn; - Het foutieve begrip wortelpuntfixatie was reeds vervangen in een nieuwe versie van de prestatiebeschrijvingen door apexificatie ; Vertegenwoordigers van de NMT hadden begrip voor bovenstaande wensen en zouden deze inbrengen tijdens het overleg met de NZa. Natuurlijk kon geen voorspelling gedaan worden of dit effect zou ressorteren, gezien het onafhankelijk optreden van de NZa. Door de andere overlegpartners werden de volgende punten ingebracht: - De wens om een extra prestatiebeschrijving voor een verrichting (implantaat) in dezelfde zitting; - Een prestatiebeschrijving voor langdurige begeleiding oftewel nazorg (paro/ gnatho/ implantologie); - Een prestatiebeschrijving voor een tijdelijke, diagnostische voorziening (een zogenaamde transitional); Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 5 -

6 De heer De Groot heeft gewezen op het magere overblijfsel van prestaties ten opzichte van het endotarieven in de UPT lijst. Het bouwwerk is voor wat betreft de endodontologische behandelingen wel erg gesloopt. Dit heeft als gevolg dat er een groot verschil is ontstaan in de tarieven tussen algemeen practici en endodonto-logen en in de vergoeding door verzekeraars. Gevallen zijn bekend waarbij verwezen patiënten worden geadviseerd (door verzekeraars) om naar een goedkopere tandarts (algemeen practicus) te gaan. Andere algemene ingebrachte knelpunten met verzekeraars; - De zorgzwaarte in prestatie beschrijvingen worden niet gehonoreerd bij niet gecontracteerde zorgverleners (10-15% van de tandartsen is gecontracteerd); - De term markconforme prijzen, die door de verzekeraars gehanteerd wordt, is misleidend; - Nazorg wordt door verzekeraars niet vergoed; Namens de NVvE zal de heer De Groot samen met mevrouw Duijst de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Advies gebruik CBCT in de praktijk Mw. de Jong geeft aan dat de NVvE van de NMT het verzoek heeft gekregen om de indicaties binnen de endodontologie voor het gebruik van de CBCT te onderzoeken en met een wetenschappelijk onderbouwd indicatiegebied te komen. Doel is de enorme groei van het gebruik in goede banen te leiden en onnodige stralenbelasting bij de patiënten te voorkomen. De heer Van der Borden, mevrouw Ree en de heer De Cleen hebben op verzoek van het bestuur en in overleg met de wetenschappelijke commissie een rapport opgesteld, met als voornaamste advies: - Alle röntgenonderzoek moet op individuele basis gerechtvaardigd worden, waarbij de voordelen voor de patiënt zwaarder moeten wegen dan de risico s. In geen geval mag de blootstelling van patiënten aan röntgenstraling als routine gezien worden, en CBCT-onderzoeken moeten niet worden uitgevoerd zonder dat men op voorhand een gedegen klinisch onderzoek doet. - CBCT is een zeer waardevolle toevoeging op de bekende tweedimensionale radiografische technieken in de tandheelkunde. - CBCT-systemen met een beperkt FOV kunnen meerdere gebitselementen in één opname afbeelden, wat in complex situaties de noodzaak tot het vervaardigen van meerdere intraorale röntgenfoto s wegneemt. - Voor endodontische diagnostiek en behandelingsplanning in ongecompliceerde gevallen zal in de meeste gevallen kunnen worden volstaan met intraorale röntgenopnames. In gecompliceerde gevallen kan CBCT een belangrijke rol spelen bij het tijdig ontdekken van afwijkingen en het onderkennen van onderkennen van behandelrisico`s. Het is om die reden dan ook aannemelijk dat met het gebruik van CBCT gecompliceerde endodontische behandelingen doeltreffender en efficiënter kunnen worden uitgevoerd dan zonder deze driedimensionale methode. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 6 -

7 Richtlijnen endodontologie Medisch projectbureau LSJ is in opdracht van de NMT en ACTA gevraagd om het draagvlak bij wetenschappelijke verenigingen te inventariseren, met als doel om vanuit endodontisch perspectief klinische richtlijnen mondzorg op te stellen. Ook de NVvE is hiervoor benaderd. Mw. De Jong en mw. Peters hebben hierover telefonisch contact gehad met het LSJ en globaal besproken hoe een richtlijn zou kunnen worden opgesteld. Los hiervan is het bestuur voornemens om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een Nederlandse richtlijn te komen. Q-Keurmerk De toetsingscommissie Stichting het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde Q-Keurmerk heeft de NVvE voor wederom een periode van 5 jaar geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Afscheid Wesselink Professor Wesselink is gevraagd of de NVvE iets rondom zijn afscheid zou mogen doen, om hem te bedanken voor hetgeen hij voor de NVvE heeft gedaan. Op verzoek van dhr. Wesselink is besloten om hiervan af te zien. 14. Rondvraag Dhr. Warnsinck herinnert de aanwezigen aan het bestaan van de Werkgroep Richtlijn Aangezichtspijn, die in 2008 door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten in het leven is geroepen. Dhr. vertegenwoordigt de NVvE in deze werkgroep. Op dit moment is er nog geen eenduidige richtlijn. Dit omdat de meningen over bepaalde zaken niet op één lijn liggen. Dhr. Lak maakt van de gelegenheid gebruik om de nieuwe website van TEN onder de aandacht te brengen. TEN is een vereniging van tandarts-endodontologen die werkzaam zijn in Nederland en heeft zich tot doel gesteld een platvorm te bieden voor de NVvE-erkende tandarts-endodontologen. Voor meer informatie: M. de Cleen geeft aan dat het plezierig zou zijn als de geplande congresdata vroeger doorgegeven zouden worden. De congrescommissie zegt toe de definitieve data direct op de website op te nemen alsook te communiceren via andere geëigende kanalen. 15. Sluiting u. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering en wenst iedereen een leuk vervolg toe met de lezing van de heer Petit. Overzicht actiepunten Ad. Onderwerp 6 Hoogte speakersfee opnieuw vaststellen Bestuur 7 Suggesties kascommissie in overweging nemen Bestuur 14 Congresdata op de site opnemen Congrescommissie Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 7 -

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur LET OP NIEUWE VERGADERLOCATIE Plaats: Utrecht Lunetten, Aristo zalen Tegenover station Lunetten en met gratis parkeerplaatsen Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, telefoon (030) 28 99 400 Routebeschrijving

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A.

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A. Jaargang 14 Nummer 2 september 2010 In dit nummer Redactie-adres: NVMETC Joyce von Oerthel Postbus 904 7400 AX Deventer Mobiel: 06 40361951 E-mail: nvmetc@home.nl Site: www.nvmetc.nl Van het bestuur Dr.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie