3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden."

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 12 april 2012 Aanwezigen* Notulist Locatie : A. Bouwman,J.P., Bressers, M. de Cleen, F. Dommering, E. Haring, J. de Jong, F. Kuenen, B. Lak, R. Liem, C. Lok, T. Mentz, A. Moinzadeh, F. Nugteren, R. van Paridon, C. Portolez, H. Schaefer, R. Schuurman, M. Soffner (*volgens presentielijst, 2 namen niet leesbaar) : M. de Haan : De Veranda, Amsterdam 1. Opening en mededelingen uur. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De benodigde stukken worden uitgedeeld en de presentielijst gaat de zaal rond. Van elf leden is een bericht van verhindering ontvangen. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken die in de vergadering besproken behoeven te worden. 4. Notulen en actielijst ALV 5 november 2011 De notulen en actiepunten van de algemene ledenvergadering van 5 november 2011 worden per pagina doorgenomen. De (onder voorbehoud) vermelde datum van het najaarscongres 2012 is verkeerd opgenomen. Dit moet 10 november in plaats van 10 oktober zijn. Met deze wijziging worden de notulen met dankzegging aan de secretaris en de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. Voor wat betreft de actiepunten: 1) De ESE heeft de NVvE gevraagd om de contactgegevens van alle NVvE leden. Deze gegevens wil de ESE gebruiken voor o.a.: het geven van korting op deelnametarieven van de ESE congressen, het verlenen van toegang tot het beveiligde gedeelte van de ESE website en (indien van toepassing) het verlenen van toegang tot de elektronische versie van de IEJ (International Endodontic Journal). De gevraagde lijst zal verstrekt worden nadat de ESE heeft aangegeven hoe de privacy van de gegevens wordt gewaarborgd. 2) Op de NVvE website is een link naar de NMT knelpuntmelder geplaatst. Via deze link kunnen ervaringen en knelpunten met het experiment vrije tarieven worden doorgegeven. 5. Vaststellen activiteitenverslag 2011 Dhr. De Cleen vraagt zich af wat er met betrekking tot de congressen nog beter kan. Dit naar aanleiding van de zin bij punt 4 congresevaluatie: Echter een kritische beschouwing van de congrescommissie leert dat het nog altijd beter kan. Naar aanleiding van de laatste twee congresevaluaties werden een aantal verbeterpunten opgesteld. Mw. Bouwman licht toe, dat hier in verband met de heraccreditatie door de auditoren van het Q-Keurmerk om is gevraagd. Deels betreft het logistieke verbeterpunten (o.a. vervoer Notulen ALV 12 april 2011 _ versie def - 1 -

2 van/naar congreslocatie (Hotel Okura Amsterdam), vlottere koffie-uitgifte tijdens pauzes en het verbeteren van de exposure van de sponsoren). Verder is afgesproken dat: De avond voorafgaand aan het congres er voortaan een generale repetitie zal plaatsvinden, waarbij de AV verantwoordelijken aanwezig zijn; De sprekers achteraf de uitkomsten van de evaluatie van hun lezing ontvangen; De NVvE voorwaarden zal opstellen om jonge (potentiële) sprekers de mogelijkheid te bieden om op kosten van de NVvE een cursus presenteren te volgen. Het activiteitenverslag 2011 wordt met dankzegging aan de secretaris, zonder inhoudelijke wijzigingen, goedgekeurd en vastgesteld. 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2011 De penningmeester, mw. Bouwman, geeft een toelichting op de belangrijkste punten van het financieel jaarverslag Het innen van contributiegelden/congres- en sponsorgelden loopt beter dan voorheen. Ondanks onvoorziene uitgaven (o.a. kerstkaart, beoordeling subsidieaanvraag door externe referenten) is er winst gemaakt. Ook is het vermogen, dat nu over drie banken is verdeeld, toegenomen. Het bestuur moet nadenken hoe dit vermogen te besteden, in plaats van het straks aan de fiscus af te dragen. Navraag heeft inzicht gegeven dat sprekers bij NVvE congressen niet marktconform worden beloond. Het zou reëel zijn om de standaard sprekersfee op te hogen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur pakt dit op. Op verzoek van dhr. De Cleen zullen de congreskosten voor het lustrum- en het najaarscongres 2012 worden uitgesplitst in het financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag 2011 wordt met dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. 7. Verslag kascommissie Namens de kascommissie hebben de heren Mentz en Bressers de jaarstukken van de vereniging over 2011 met de penningmeester van de vereniging, mw. Bouwman doorgenomen. Er was vrije inzage in de boekhouding. De commissie is van oordeel dat het financiële verslag over 2011 een getrouwe weergave biedt van de inkomsten en uitgaven, evenals van de vermogenspositie van de vereniging. De penningmeester wordt gecomplimenteerd met de duidelijke weergave van de cijfers en de kundige beantwoording van de vragen dienaangaande. De kascommissie concludeert dat het de vereniging behoorlijk voor de wind gaat. Omdat de vermogenspositie ten opzichte van vorig jaar wederom is versterkt, geeft zij het bestuur het volgende in overweging: geef congresdeelnemers, indien er sprake is van congreswinst, achteraf restitutie op het door hen bezochte NVvE congres; geef de sprekers van het najaarscongres 2011 een bonus op het toegezegde feebedrag. De kascommissie accordeert het financieel jaarverslag 2011 en adviseert het bestuur om de penningmeester decharge te verlenen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie en de penningmeester heel hartelijk voor het werk dat ze hebben verzet. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 2 -

3 8. Mededelingen Wetenschappelijke commissie De commissie bestaat uit drie leden: mw. Peters (voorzitter), dhr. Shemesh en dhr. v.d. Sluis en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de congressen. Omdat geen van de leden aanwezig kon zijn, leest mw. De Jong het commissieverslag voor. Lustrumcongres (7-8 juni 2012) De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De sprekers, workshopleiders en sponsoren zijn vastgelegd en de eerste 100 deelnemers hebben zich aangemeld. Niet alleen inhoudelijk maar ook qua gezelligheid belooft het een zeer aantrekkelijk congres te worden. In aanloop naar deze tweedaagse hebben alle NVvE leden half maart een lustrumcadeau ontvangen. Najaar 2012 (10 november) Thema van het najaarscongres is Traumatologie, inclusief apexogenese. Lunch and Learning met casuïstiek; elke tafel wordt tijdens de lunch begeleid door endodontoloog. Verder worden de mogelijkheden tot ontwikkelen van een mobiele trauma site (soort app) onderzocht. Dhr. Bergmans wordt gevraagd iemand voor te dragen voor de Hans Genet lezing. Voorjaar 2013 (16 of 23 maart) Thema van dit voorjaarscongres is: herbehandeling versus chirurgie. Het programma wordt samengesteld in overleg met kaakchirurgen. Najaar 2013 (november 2013) De tand in al zijn facetten, in samenwerking met de NVT en diverse wetenschappelijke verenigingen. Thema van dit congres is patiënten 18 jaar en 65 jaar; Een multidisciplinair congres met casusbesprekingen en lezingen. - Vanuit de NVvE zijn 2 sprekers en 2 moderatoren voorgedragen: Jenneke de Jong: met verhaal over trauma en apexogenese bij kinderen; Roberto Cristescu: met een verhaal over endodontologie bij ouderen met geoblitereerde pulpaholtes en de toepassing van CBCT. Dhr. Van Driel en dhr. De Cleen zijn voorgedragen als moderator. Evidence based practice onderzoek Er zijn twee voorstellen ingediend. Beide zijn beoordeeld en teruggestuurd naar de aanvragers. 9. Mededelingen congrescommissie De congrescommissie wordt gevormd door dhr. Bekkers (voorzitter), dhr. Nugteren, dhr. Schaefer en mw. Roeleveld. Afgelopen jaar organiseerde de NVvE twee, door het Q-Keurmerk geaccrediteerde congressen, te weten: 11 maart 'De endodontische spoedbehandeling in de praktijk. Locatie: Hotel Okura Amsterdam. Aantal deelnemers (incl. gasten): 340 en 19 sponsoren. 5 november Nieuwe technieken in de endodontologie. Locatie: Hotel Okura Amsterdam. Aantal deelnemers (incl. gasten): 459 en 21 sponsoren. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 3 -

4 Op dit moment is het lustrumcongres dat op 8 en 9 juni zal plaatsvinden, in voorbereiding. Alle tandartsen in Nederland hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Vooral het feest beloofd spectaculair te worden. De eerste 100 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. 10. Mededelingen Commissie TE Met ondersteuning van het NVvE secretariaat worden de hererkenningvisitaties uitgevoerd door dhr. Bressers (voorzitter), mw. Meijssen, mw. Duijst en dhr. De Groot. Op dit moment zijn er 72 Tandarts-Endodontologen door de NVvE erkend. De visitaties voor de hererkenning lopen op schema. Noemenswaardig is dat er steeds meer aanvragen van buitenlandse collegae worden ontvangen. Niet alleen van onze zuiderburen, maar vooral ook uit Oostbloklanden als Roemenië, Bulgarije en Polen. Omdat hier nog geen eenduidige richtlijnen in zijn, brengen dergelijke aanvragen veel werk met zich mee. De ontwikkeling van een nieuw visitatiesysteem, in samenwerking met TNO/CBO, verloopt voorspoedig. Naar verwachting is het eerste voorstel eind 2012 gereed. 11. Mededelingen Country Representative ESE Dhr. H. Shemesh, country representative ESE, heeft een verslag gemaakt van de ontwikkelingen van de afgelopen zes maanden. Omdat de heer Shemesh elders andere verplichtingen heeft, neemt mw. De Jong het verslag met de vergadering door. 1. De relaties met de ESE lopen goed. Ontwikkelingen en activiteiten van de NVvE inclusief de pensionering van dr. Wu zijn opgenomen in de ESE nieuwsbrief. 2. De ESE heeft de NVvE gevraagd om de contactgegevens van alle NVvE leden. Deze gegevens wil de ESE gebruiken voor o.a.: het geven van korting op deelnametarieven ESE congressen, het geven van toegang tot het beveiligde gedeelte van de ESE website en (indien van toepassing) het geven van toegang tot de elektronische versie van het IEJ (International Endodontic Journal). Zodra dhr. Shemesh uitleg heeft ontvangen over de beveiliging van de toegestuurde gegevens, wordt de ESE een ledenlijst toegestuurd (initialen, naam en woonplaats). 3. Prof. Paul Wesselink heeft officieel alle verzoeken van de ESE om een erelidmaatschap te accepteren en een ceremonie in verband met zijn pensioen, geweigerd. Dag Orstavik is nu, met instemming van de NVvE, voorgedragen als kandidaat voor het erelidmaatschap. 4. In september 2012 is de eerstvolgende ESE vergadering in Barcelona. Dhr. Shemesh gaat hier namens de NVvE naar toe. 5. Klaarblijkelijk heeft de ESE besloten om de wetenschappelijke mondelinge presentaties het volgende congres in Lissabon af te schaffen. Wetenschappelijke rapporten worden in Lissabon alleen op basis van posters gepresenteerd. In overleg met de wetenschappelijke commissie, is dhr. Shemesh voornemens om een officiële klacht bij het bestuur van de ESE indienen, in verband met de te grote invloed van de commercie en industrie en de invloed van de lokale (Portugese) commissies en de ESE op de inhoud, keuze en wetenschappelijke gehalte van het congres. De NVvE is van mening dat de afwezigheid van wetenschappelijke rapporten in de vorm van mondelinge presentaties een slecht besluit is van het ESE bestuur, dat niet ten goede komt van ons beroep. Dhr. Shemesh vind dit zelf ook heel erg jammer, en bespreekt de mogelijkheden om dit toch open te houden. De heer De Cleen, oud ESE country representative, vult aan dat er nog wel een forum zijn waarop jonge onderzoekers iets kunnen presenteren, maar omdat het onderdeel mondelinge presentaties te groot werd, is er voorgesteld om dit alleen nog maar via posters te doen. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 4 -

5 12. Mededelingen redactie Het Kanaal De samenstelling van de redactie van Het Kanaal is ongewijzigd. Mw. Haring bedankt naast de redactieleden, de heer Shemesh voor het aanleveren van relevante artikelen. Het aantal bezoekers is het laatste half jaar weer licht gedaald. De lichte stijging van de gemiddelde bezoekersduur blijft overeind. Namens de redactie wordt een ieder wederom uitgedaagd om endo -gerelateerde casuïstiek of congresverslagen bij het redactiesecretariaat aan te leveren via: 13. W.v.t.t.k. Thema avonden NVT NVvE Het landelijk themaproject, getiteld: De Endodontische spoedbehandeling in de praktijk, georganiseerd door de NVT en de NVvE is geëvalueerd en met een positief resultaat afgesloten. Vrije prijsvorming De NMT heeft de wetenschappelijke verenigingen gevraagd om knelpunten, ervaringen en evt. oplossingen te melden m.b.t. de op 1 januari ingevoerde prestatielijst en vrije tarieven. Ook was er belangstelling voor de ervaringen met verzekeraars. Op 15 maart jl. heeft er een overleg plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen aanwezig waren. Namens de NVvE was de heer De Groot bij dit overleg aanwezig. Omdat de heer De Groot vanavond andere verplichtingen heeft, leest mw. De Jong de voornaamste punten* die zijn ingebracht tijdens dit overleg voor: *de punten zijn tot stand gekomen op basis van een rondgang langs algemeen practici met affiniteit tot de endodontologie en tandarts-endodontologen. - Er is behoefte aan een prestatiebeschrijving voor een uitgebreid(er) consult, waarbij speciaal gedacht wordt aan een zogenaamd invasief consult, nu wordt dat vaak gedeclareerd als start kanaalbehandeling hetgeen niet correct is in wezen; - Ook wordt een prestatiebeschrijving gemist voor het verwijderen van kroon en brugwerk (met de intentie om het terug te plaatsen). Het verwijderen van een kroon of brug kan een op zich zelf staande handeling zijn; - Het foutieve begrip wortelpuntfixatie was reeds vervangen in een nieuwe versie van de prestatiebeschrijvingen door apexificatie ; Vertegenwoordigers van de NMT hadden begrip voor bovenstaande wensen en zouden deze inbrengen tijdens het overleg met de NZa. Natuurlijk kon geen voorspelling gedaan worden of dit effect zou ressorteren, gezien het onafhankelijk optreden van de NZa. Door de andere overlegpartners werden de volgende punten ingebracht: - De wens om een extra prestatiebeschrijving voor een verrichting (implantaat) in dezelfde zitting; - Een prestatiebeschrijving voor langdurige begeleiding oftewel nazorg (paro/ gnatho/ implantologie); - Een prestatiebeschrijving voor een tijdelijke, diagnostische voorziening (een zogenaamde transitional); Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 5 -

6 De heer De Groot heeft gewezen op het magere overblijfsel van prestaties ten opzichte van het endotarieven in de UPT lijst. Het bouwwerk is voor wat betreft de endodontologische behandelingen wel erg gesloopt. Dit heeft als gevolg dat er een groot verschil is ontstaan in de tarieven tussen algemeen practici en endodonto-logen en in de vergoeding door verzekeraars. Gevallen zijn bekend waarbij verwezen patiënten worden geadviseerd (door verzekeraars) om naar een goedkopere tandarts (algemeen practicus) te gaan. Andere algemene ingebrachte knelpunten met verzekeraars; - De zorgzwaarte in prestatie beschrijvingen worden niet gehonoreerd bij niet gecontracteerde zorgverleners (10-15% van de tandartsen is gecontracteerd); - De term markconforme prijzen, die door de verzekeraars gehanteerd wordt, is misleidend; - Nazorg wordt door verzekeraars niet vergoed; Namens de NVvE zal de heer De Groot samen met mevrouw Duijst de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Advies gebruik CBCT in de praktijk Mw. de Jong geeft aan dat de NVvE van de NMT het verzoek heeft gekregen om de indicaties binnen de endodontologie voor het gebruik van de CBCT te onderzoeken en met een wetenschappelijk onderbouwd indicatiegebied te komen. Doel is de enorme groei van het gebruik in goede banen te leiden en onnodige stralenbelasting bij de patiënten te voorkomen. De heer Van der Borden, mevrouw Ree en de heer De Cleen hebben op verzoek van het bestuur en in overleg met de wetenschappelijke commissie een rapport opgesteld, met als voornaamste advies: - Alle röntgenonderzoek moet op individuele basis gerechtvaardigd worden, waarbij de voordelen voor de patiënt zwaarder moeten wegen dan de risico s. In geen geval mag de blootstelling van patiënten aan röntgenstraling als routine gezien worden, en CBCT-onderzoeken moeten niet worden uitgevoerd zonder dat men op voorhand een gedegen klinisch onderzoek doet. - CBCT is een zeer waardevolle toevoeging op de bekende tweedimensionale radiografische technieken in de tandheelkunde. - CBCT-systemen met een beperkt FOV kunnen meerdere gebitselementen in één opname afbeelden, wat in complex situaties de noodzaak tot het vervaardigen van meerdere intraorale röntgenfoto s wegneemt. - Voor endodontische diagnostiek en behandelingsplanning in ongecompliceerde gevallen zal in de meeste gevallen kunnen worden volstaan met intraorale röntgenopnames. In gecompliceerde gevallen kan CBCT een belangrijke rol spelen bij het tijdig ontdekken van afwijkingen en het onderkennen van onderkennen van behandelrisico`s. Het is om die reden dan ook aannemelijk dat met het gebruik van CBCT gecompliceerde endodontische behandelingen doeltreffender en efficiënter kunnen worden uitgevoerd dan zonder deze driedimensionale methode. Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 6 -

7 Richtlijnen endodontologie Medisch projectbureau LSJ is in opdracht van de NMT en ACTA gevraagd om het draagvlak bij wetenschappelijke verenigingen te inventariseren, met als doel om vanuit endodontisch perspectief klinische richtlijnen mondzorg op te stellen. Ook de NVvE is hiervoor benaderd. Mw. De Jong en mw. Peters hebben hierover telefonisch contact gehad met het LSJ en globaal besproken hoe een richtlijn zou kunnen worden opgesteld. Los hiervan is het bestuur voornemens om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een Nederlandse richtlijn te komen. Q-Keurmerk De toetsingscommissie Stichting het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde Q-Keurmerk heeft de NVvE voor wederom een periode van 5 jaar geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Afscheid Wesselink Professor Wesselink is gevraagd of de NVvE iets rondom zijn afscheid zou mogen doen, om hem te bedanken voor hetgeen hij voor de NVvE heeft gedaan. Op verzoek van dhr. Wesselink is besloten om hiervan af te zien. 14. Rondvraag Dhr. Warnsinck herinnert de aanwezigen aan het bestaan van de Werkgroep Richtlijn Aangezichtspijn, die in 2008 door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten in het leven is geroepen. Dhr. vertegenwoordigt de NVvE in deze werkgroep. Op dit moment is er nog geen eenduidige richtlijn. Dit omdat de meningen over bepaalde zaken niet op één lijn liggen. Dhr. Lak maakt van de gelegenheid gebruik om de nieuwe website van TEN onder de aandacht te brengen. TEN is een vereniging van tandarts-endodontologen die werkzaam zijn in Nederland en heeft zich tot doel gesteld een platvorm te bieden voor de NVvE-erkende tandarts-endodontologen. Voor meer informatie: M. de Cleen geeft aan dat het plezierig zou zijn als de geplande congresdata vroeger doorgegeven zouden worden. De congrescommissie zegt toe de definitieve data direct op de website op te nemen alsook te communiceren via andere geëigende kanalen. 15. Sluiting u. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering en wenst iedereen een leuk vervolg toe met de lezing van de heer Petit. Overzicht actiepunten Ad. Onderwerp 6 Hoogte speakersfee opnieuw vaststellen Bestuur 7 Suggesties kascommissie in overweging nemen Bestuur 14 Congresdata op de site opnemen Congrescommissie Notulen ALV 12 april 2012_ versie def - 7 -

Bestuursamenstelling en activiteitenverslag NVvE 2013

Bestuursamenstelling en activiteitenverslag NVvE 2013 Bestuursamenstelling en activiteitenverslag NVvE 2013 1. Algemeen Per 31 december 2013 telde de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie 1043 geregistreerde leden, 21 groepsleden en 1 erelid. In 2013

Nadere informatie

Uitnodiging. endo richt lijn. Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling

Uitnodiging. endo richt lijn. Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling Uitnodiging De endo richt lijn Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling Voorjaarscongres NVvE Zaterdag 7 maart 2015 Hotel Okura Amsterdam Met medewerking van de universiteiten van Nijmegen,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010. Congresprogramma. Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk

RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010. Congresprogramma. Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010 Congresprogramma Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2010! 8 bijzonder praktijkgerichte onderwerpen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Algemene informatie voor nieuwe patiënten.

Algemene informatie voor nieuwe patiënten. Praktijk voor tandheelkunde en endodontologie Algemene informatie voor nieuwe patiënten. P.M.M. Jaspers & M.H. Ree tandartsen Meeuwstraat 110 1444 VH PURMEREND tel.: 0299-42 81 11 fax: 0299-42 90 76 email:

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

www.herbehandeling.nl

www.herbehandeling.nl Vrijdag 5 oktober 2012 - Congresgebouw SPANT! Bussum Endodontische herbehandeling Tony Hoskinson tandarts-endodontoloog Herbehandeling of toch liever een implantaat? Desinfectie bij de endodontische herbehandeling:

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

STICHTING VOOR WETENSCHAPPELIJK TANDHEELKUNDIGE A R B E I D WWW.NVT.NU I NFO@ NVT. NU

STICHTING VOOR WETENSCHAPPELIJK TANDHEELKUNDIGE A R B E I D WWW.NVT.NU I NFO@ NVT. NU WT A STICHTING VOO WETENSCHAPPELIJK TANDHEELKUNDIGE A B E I D V I J D A G 4 O K T O B E 2013 M I D D A G + AV O N D A C TA, A M S T E D A M I NFO@ NVT. NU WT A STICHTING VOO WETENSCHAPPELIJK TANDHEELKUNDIGE

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam

uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam voorwoord U heeft net een heel fraaie endodontische behandeling afgerond. Alles verliep soepel; de elektronische lengtebepaling bleek

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid Datum: 10 april 2012 Aanvang: 19.30u.Locatie: De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. 18 leden bezoeken de vergadering. Notulen: 1.Opening. Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

uitnodiging NVvE najaarscongres 15 november 2014 Hotel Okura Amsterdam pijn

uitnodiging NVvE najaarscongres 15 november 2014 Hotel Okura Amsterdam pijn uitnodiging NVvE najaarscongres 15 november 2014 Hotel Okura Amsterdam pijn voorwoord Pijn! Of het nu gaat om een diagnose stellen, verdovingen geven of pijnklachtentijd reserveren; de aanwezigheid en

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Polisvormen Basisverzekering: o Alles Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Online Verzorgd Polis Dit is een naturapolis

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 De minister van volksgezondheid, Edith Schippers, heeft met ingang van 1 januari 2012 bepaald, dat mondzorgverleners, zoals tandartsen, orthodontisten, mondhygienisten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

WERKGROEP CULTUURHISTORIE

WERKGROEP CULTUURHISTORIE Inhoud voor 2011 UITNODIGING... 2 AGENDA... 3 VERSLAG... 4 JAARVERSLAG 2011... 5 Werkgroep CultuurHistorie UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH Dinsdag 10 april 2012 van 18.30-19.30

Nadere informatie

Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en mw. F.Y. Terburg-Walker

Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en mw. F.Y. Terburg-Walker Notulen Algemene Ledenvergadering van de NVvHP 25 juni 2014 gehouden bij de NVvHP, Stationsstraat 79C, 3811 MN Amersfoort. Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en

Nadere informatie

Verslag. 1.1. Opening.

Verslag. 1.1. Opening. Verslag Verzenddatum 17 januari 2008 Onderwerp Vergadering van het 'nieuwe' Drechtstedenbestuur Vergaderdatum 16 januari 2008, 20.00 uur Locatie Lokaal 'de Luchtbode' (1738) Aanwezig de heer L. (Leen)

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011 GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER Aanwezig: Henk K. (HK); Agnes B. (AB); Yvette D. (YD); Francis vd. W. (FW); Peter Meulenkamp (PM); Janneke T. (JT); Frits

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Uitgangspunten opstellen conceptlijst prestatiebeschrijvingen mondzorg

Uitgangspunten opstellen conceptlijst prestatiebeschrijvingen mondzorg Uitgangspunten opstellen conceptlijst prestatiebeschrijvingen mondzorg In deze bijlage licht de NZa toe welke uitgangspunten gehanteerd zijn voor het opstellen van de conceptlijst prestatiebeschrijvingen

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Notulen 5 e Algemene Ledenvergadering (ALV) OVBD Datum: 10 april 2014 Tijd: 17.30-19.00 uur Locatie: Holiday Inn Leiden Aanwezig bestuur: Peter Jansen voorzitter (PJ); Rob van Berge Henegouwen penningmeester

Nadere informatie

Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heer Grutterink.

Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heer Grutterink. ALV 2014-07 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 8 december 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Amsterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 100 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering De Jonge Balie in het Arrondissement Assen d.d. 8 oktober 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering De Jonge Balie in het Arrondissement Assen d.d. 8 oktober 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering De Jonge Balie in het Arrondissement Assen d.d. 8 oktober 2010 Aanvang : 15.30 uur Locatie : Het Koetshuis te Hoogeveen Aanwezig : de mr. s Arends, Blaauw, De Boer, Borsch,

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR-REG-17107

BELEIDSREGEL BR-REG-17107 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie j/( Nederlandse / Zorgautoriteit Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 18 maart 2011 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Vrijdag 17 maart 2006 RAI, Amsterdam Marga Ree Michiel de Cleen Ron Fransman Walter van Driel

Vrijdag 17 maart 2006 RAI, Amsterdam Marga Ree Michiel de Cleen Ron Fransman Walter van Driel Vrijdag 17 maart 2006 RAI, Amsterdam Marga Ree Dilemma s in behandelplanning: een endo doen of niet? Michiel de Cleen De grens van de kanaalpreparatie Ron Fransman Irrigeren tijdens de wortelkanaalbehandeling

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten Hero Breuning CBCT Relatief nieuw, in 2000 was de eerste CBCT scanner commercieel verkrijgbaar De apparaten die beschikbaar zijn variëren allemaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2015 Locatie: De Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768HE te Soest. Aanwezig: PA. Roomenburg, A.D. Ligtenstein, J. Vermeulen,

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens.

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens. Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: donderdag 9 juli 2015 Tijd: 20.00 21.45 uur Brouwers Archie de Ceuninck van Capelle Thomsen Yolanda Corbeek Nicole Smits-Spekman Susan Angenent-Hilkes

Nadere informatie