Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2012 tot 1 december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2012 tot 1 december 2015"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2012 tot 1 december 2015 Uitgave: 14 november 2012 Status: concept, versie 14 november 2012 Ondertekend op:. P&O/WJW/ah/N12.010

2 Ondergetekenden: 1. namens de directie van de Stichting Rivas Zorggroep P.H.E.M. de Kort, directievoorzitter 2. namens AbvaKabo FNV Mr. J.W.A.M. van den Wijngaard bestuurder 3. namens RMU Werknemers Chr. Baggerman coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid 4. namens NU 91 M.H.J.M. Froklage belangenbehartiger 5. namens CNV Publieke Zaak Drs. J.J. Veldt bestuurder Zorg 6. namens FBZ Mr. M.S. Langerak onderhandelaar arbeidsvoorwaarden zijn het navolgende Sociaal Plan overeengekomen: Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 2 van 20

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Hoofdstuk Het Sociaal Plan Werkingssfeer/ -duur Werkingssfeer Werkingsduur Hardheidsclausule Definities Werkgever Werknemer Functie Gelijke functie Gelijkwaardige functie Passende functie Acceptabele functie Nieuwe functie Vacature Functiewijziging Boventallige werknemer Reorganisatie Formatieplaatsenplan Transferlijst Woonplaats Plaats van tewerkstelling Dienstjaren Afspiegelingsbeginsel Bezwarencommissie Afspraken Hoe om te gaan met de verschillende Cao's binnen de organisatie Het Sociaal Plan Het reorganisatieplan Werkgelegenheid Goede uitvoering Sociaal Plan...10 Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 3 van 20

4 Hoofdstuk Plaatsingsprocedure Op hoofdlijnen Voldoen aan functie-eisen in een nieuwe functie Plaatsing op transferlijst Voorrang bij vacatures Effectuering plaatsingsprocedure Functievolger Belangstellingsregistratie Toetsen aan de functie-eisen Plaatsing in gelijke functie met minder formatieplaatsen dan kandidaten Begeleiding Scholing Herhaalde plaatsing Mobiliteit...15 Hoofdstuk Rechten en plichten werknemer Algemeen Indeling naar functieniveau, schaal en salarisgarantie regeling Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Werktijden Wijziging plaats van tewerkstelling Faciliteiten bij sollicitatie Kwijtschelden schulden studiefaciliteiten Opzegtermijn Mobiliteitbevorderende regelingen Uitgangspunten Begeleiding bij het zoeken naar een externe functie Remplaçanten Terugkeergarantie Detachering Salarisverschil bij aanvaarden van een functie bij andere werkgever Vertrekpremie De bezwarencommissie Organisatie Taak Samenstelling Vacatieregeling Bevoegdheden Uitbrengen van het advies Schriftelijk advies Afwijken van het advies Geheimhouding Bijstand...19 Bijlage 1: stroomschema plaatsingsprocedure...20 Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 4 van 20

5 Inleiding Omdat zorgorganisaties op eigen initiatief, actief en voortdurend de bedrijfsorganisatie willen ontwikkelen in relatie tot de zorgvraag, vinden er voortdurend organisatieveranderingen plaats. Dit Sociaal Plan geldt voor deze organisatieveranderingen. Voor de aanvang van een organisatieverandering zal de directie met de Ondernemingsraad nagaan of de zich dan voordoende organisatieverandering adequaat is afgedekt met het Sociaal Plan. Op gezette tijden voert de directie overleg met de vakbonden. In dat overleg zal de directie de werknemersorganisaties informeren over op handen zijnde veranderingen in de organisatie. Dat gebeurt zodanig tijdig, dat de werknemersorganisaties kunnen beoordelen of voor de beoogde organisatieverandering aanpassing van het Sociaal Plan nodig is. Indien een organisatieverandering zich voltrekt buiten de werkingssfeer van het Sociaal Plan, start de werkgever hierover overleg met de werknemersorganisaties. Daar waar een organisatieverandering wordt geïnitieerd door fusie, overname, outsourcing, dan wel ingrijpen van buitenaf, of het gevolg is van bijzondere ontwikkelingen in de financiering of financiële positie, is dit reden om met de werknemersorganisaties na te gaan in hoeverre dit Sociaal Plan adequaat is. Het Sociaal Plan is opgebouwd uit drie hoofdstukken. 1. In hoofdstuk 1 zijn inleidende paragrafen opgenomen met de context, de definities van de gebruikte begrippen, de hoofdlijnen en afspraken die gelden bij de ontwikkeling van de nieuwe organisatie en de spelregels die daarbij van toepassing zijn. 2. In hoofdstuk 2 is de plaatsingsprocedure die van toepassing is bij reorganisaties beschreven. In de bijlage is een overeenkomstig plaatsingsschema opgenomen. 3. Tot slot bevat hoofdstuk 3 van het Sociaal Plan de rechten en plichten van de individuele werknemers tijdens reorganisaties en de wijze waarop, zowel de werknemers als de werkgever, de toepassing van het Sociaal Plan kunnen laten beoordelen. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 5 van 20

6 Hoofdstuk Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen voornoemde werknemersorganisaties en de werkgever Werkingssfeer/ -duur Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op voornoemde werkgever en de werknemers die op de datum van de start van een organisatiewijziging in dienst zijn. Het Sociaal Plan is van toepassing op structuurveranderingen in de organisatie, ongeacht de vraag of het een reorganisatie betreft die valt onder de typering in de W.O.R. artikel Werkingsduur Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 december 2012 met een geldigheidsduur van drie jaar. Er kunnen vanaf dat moment geen rechten meer worden ontleend aan voorgaande sociaal plannen. De op basis van voorgaande sociaal plannen toegekende en nog lopende rechten blijven, met inachtneming van de daaraan verbonden voorrwaarden, van kracht. De voor een werknemer van toepassing zijnde artikelen behouden de voor het betreffende artikel geldende termijn; ook na het aflopen van de werkingduur van het Sociaal Plan. Overleg met de bonden over verlenging zal tijdig plaatsvinden. De werkgever neemt hiervoor het initiatief Hardheidsclausule In gevallen, waarin toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke situatie voor een individuele werknemer, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit plan afwijken. Verschil van oordeel over de toepassing van de hardheidsclausule kan reden zijn voor nader overleg tussen ondertekenaars van het Sociaal Plan. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 6 van 20

7 1.3. Definities Werkgever Onder werkgever wordt verstaan de Rivas Zorgroep als rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie Werknemer De werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met werkgever heeft afgesloten op grond van de CAO VVT, CAO-Z en/of CAO W&MD Functie Een functie is een door de werknemer uitgeoefende set van taken met de daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals deze tussen de werkgever en werknemer bij arbeidsovereenkomst of anderszins aantoonbaar zijn overeengekomen, alsmede het aantal uren waarbinnen de werkzaamheden verricht worden (het percentage dienstverband) Gelijke functie Een functie die qua taakinhoud, verantwoordelijkheden en niveau (nagenoeg) identiek is aan de huidige of laatstelijk vervulde functie van de werknemer Gelijkwaardige functie Met een gelijkwaardige functie wordt bedoeld een functie op hetzelfde functieniveau en waarvan de functie-eisen, de verantwoordelijkheden en het bevoegdheidsniveau niet of nauwelijks afwijken van die uit de oorspronkelijke functie Passende functie Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden, alsmede de omvang van het huidige dienstverband, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal één jaar aan de betreffende functie-eisen kan voldoen. Voor zover een passende functie op gelijk FWG-niveau niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een functie die een functiegroep hoger of lager is gewaardeerd eveneens als passend beschouwd Acceptabele functie Een functie, zijnde niet passend, maar waarover tussen werkgever en werknemer overeenstemming bestaat dat de werknemer deze functie kan en wil uitoefenen Nieuwe functie Van een nieuwe functie is sprake als bij de samenstelling van taken de functie werkelijk anders is dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenplan van voor de reorganisatie. Dit blijkt expliciet uit de functiebeschrijving/-profiel Vacature Een vacature is een functie die door de daartoe bevoegde leidinggevende is vrijgegeven voor vervulling Functiewijziging Er is sprake van een wijziging in de functie als in het takenpakket, dat aan de functie ten grondslag ligt, zodanige wijzigingen zijn aangebracht, dat de functie een overwegend andere doelstelling en inhoud krijgt. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 7 van 20

8 Boventallige werknemer De werknemer die als gevolg van een organisatieverandering niet functievolger is, noch geplaatst kan worden in een passende functie in de nieuwe organisatiestructuur Reorganisatie Van een reorganisatie in de strikte zin der betekenis is sprake als in de zin van de W.O.R. artikel 25 organisatorische wijzigingen optreden. Hieronder passen ook structuurwijzigingen die één of meer werknemers betreffen, maar die geen reorganisatie zijn in de zin van de W.O.R. artikel 25. Dit laat de toepassing van het Sociaal Plan onverlet Formatieplaatsenplan Het formatieplaatsenplan is een vergelijkingsoverzicht van de oude en de nieuwe formatie met functienamen, en van de gewijzigde of nieuwe functies een korte beschrijving van de inhoud, omvang (aantal uren dienstverband), de functie-eisen en het niveau van de functie op grond van het vigerende functiewaarderingssysteem. Het plan geeft voorts duidelijkheid over de vervallen functies en de fte s die hiermee gemoeid zijn Transferlijst De transferlijst is een bestand, waarop de namen van werknemers vermeld staan die ten gevolge van een organisatieverandering formeel boventallig zijn geworden en die formeel de status van re-integratiekandidaat hebben Woonplaats Het adres dat door de werknemer is aangereikt en bij de werkgever bekend is als de vaste woon- of verblijfplaats van de werknemer Plaats van tewerkstelling De tewerkstellingsplaats is de plaats waar - of van waaruit de werknemer geacht wordt zijn/haar werkzaamheden te verrichten Dienstjaren Onder dienstjaren wordt verstaan het aantal jaren, mits niet langer dan drie maanden onderbroken, aansluitend doorgebracht bij de huidige werkgever of bij één van haar rechtsvoorgangers. Meegerekend worden de dienstjaren aansluitend doorgebracht, op basis van een overeenkomst tot opdracht, eveneens mits niet langer onderbroken dan drie maanden Afspiegelingsbeginsel Als het aantal formatieplaatsen voor een functie vermindert (en er dus meer werknemers voor een bepaalde functie zijn dan nodig) wordt het afspiegelingsprincipe overeenkomstig het Ontslagbesluit toegepast om te bepalen welke werknemers boventallig worden. De werknemers van het reorganiserend organisatieonderdeel met uitwisselbare functies worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën (<25, 25-34, 35-44, en 55>). Daarna wordt, op basis van het formatieplaatsenplan, de beoogde reductie evenwichtig over de leeftijdscategorieën verdeeld. Binnen elke leeftijdscategorie worden de werknemers met het kortste dienstverband het eerst boventallig Bezwarencommissie De bezwarencommissie adviseert de werkgever en werknemer bij geschillen over de toepassing van de in het Sociaal Plan neergelegde bepalingen. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 8 van 20

9 1.4. Afspraken Toelichting Maatschappelijke ontwikkelingen vereisen van de werkgever een ondernemende opstelling met een vermogen tot snelle aanpassingen. De zorg is een turbulent werkgebied. Dat wordt gekenmerkt door het binnen - en tussen zorgorganisaties aanpassen van de werkprocessen, daarbij de best aansluitende organisatievorm ontwikkelen en het daarbinnen positioneren van werknemers. Dit gebeurt zodanig dat de kwaliteiten en ambities van de werknemers zo goed mogelijk blijven sporen met de gewenste kwaliteit en ambitie van de organisatie en diens producten en diensten. Voor werkgevers én voor werknemers is dit een opgave. Voor de werkgever betekent dit dat aan de werknemers een lonkend perspectief moet worden geboden, zodanig dat werknemers bereid zijn er aan mee te werken. De werkgever wil dit ook omgeven met waarborgen om werknemers de kans te bieden om zich mee te ontwikkelen met de ambities van de organisaties. Het fundament hiervoor is de afspraak dat er geen gedwongen werkloosheid zal ontstaan en dat er instrumenten en middelen beschikbaar zijn om werknemers zo goed mogelijke kansen te bieden en zich te ontwikkelen. Voor de werknemer betekent dit dat deze zich actief en flexibel opstelt en mee beweegt met de dynamiek van de organisatie. De werknemer is daarbij primair zelf verantwoordelijk voor de eigen loopbaan. De werkgever faciliteert hierbij Cao's binnen de organisatie Er zijn 3 Cao's, te weten: - Cao Verpleeg-/Verzorgingshuizen en Thuiszorg (Cao-VVT); - Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Cao-W&MD); - Cao Ziekenhuizen (Cao-Z). Bij herplaatsing waar tevens een overgang van Cao plaatsvindt, wordt een pakketvergelijking gemaakt Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan is het document dat regelt hoe de sociale gevolgen van een organisatieveranderingsproces worden opgevangen en hoe, in het bijzonder, met rechtspositionele onzekerheden zal worden omgegaan Het reorganisatieplan Een reorganisatieplan zoals bedoeld in artikel 25 W.O.R. wordt voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. In deze plannen wordt opgenomen: - de context en redenen van de reorganisatie; - een beschrijving van de doelstelling en de taken, diensten en producten van de nieuwe organisatie; - de organisatorische structuur van de nieuwe organisatie; - een formatieplaatsenoverzicht van de oude- en de nieuwe situatie; - een inventarisatie van de oude - en nieuwe functies (inclusief waardering); - aanvullende toelichting over de wijze waarop de verdere implementatie plaats vindt. Met de implementatie van een reorganisatieplan wordt pas gestart nadat de adviesprocedure is afgerond. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 9 van 20

10 Werkgelegenheid Met inachtneming van wat gesteld is in de inleiding van dit Sociaal Plan over het tijdig informeren van de vakbonden bij organisatiewijzigingen, fusie, overname, dan wel ingrijpen van buitenaf of veranderingen in de financiële context van de organisatie, zal, als gevolg van een organisatieverandering, geen gedwongen werkloosheid ontstaan. De werkgever stelt daartoe middelen ter beschikking die het mogelijk maken voor de werknemers binnen of buiten de organisatie een nieuwe werkkring te vinden Goede uitvoering Sociaal Plan De bij een organisatieverandering betrokkenen zijn gehouden al datgene wat in deze overeenkomst is afgesproken naar beste kunnen en te goeder trouw ten uitvoer te brengen. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 10 van 20

11 Hoofdstuk Plaatsingsprocedure Op hoofdlijnen Bij een organisatieverandering zullen de bestaande organisatiestructuren, een overzicht van de personele bezetting en een formatieplaatsenoverzicht bekend gemaakt worden aan de Ondernemingsraad die betrokken is bij de reorganisatie. Deze documenten dienen als basis voor de toepassing van het Sociaal Plan op de individuele werknemer. Iedere werknemer blijft op de vaststellingsdatum van de voorgenomen organisatieverandering aangesteld in dezelfde functie, met een zelfde omvang in uren, op dezelfde plaats van tewerkstelling en onder dezelfde Cao. Deze situatie blijft gehandhaafd totdat uit een vastgesteld bemensingsplan duidelijk wordt wat de verandering feitelijk betekent voor de betreffende werknemer. Een plaatsingsprocedure begeleidt dat proces. Organisatieveranderingen kunnen er toe leiden dat functies: min of meer ongewijzigd in stand blijven; verdwijnen; nieuw ontstaan. Als een functie niet verandert, volgt de werknemer deze functie. Er kan echter wel een situatie ontstaan dat er een kleiner aantal gelijk gebleven functies overblijft. Voor een aantal werknemers ontstaat dan boventalligheid. Er kunnen ook functies verdwijnen. Er ontstaat dan ook boventalligheid. Ook kunnen er nieuwe functies ontstaan. Het is daarbij van belang dat er een grens wordt getrokken tussen wat een gewijzigde functie is en wat een daadwerkelijk nieuwe functie is. Dit is van groot belang voor de rechtszekerheid van de werknemer die zijn functie gewijzigd ziet worden of zijn functie ziet verdwijnen omdat er een nieuwe voor in de plaats komt. Het verschil tussen wijzigen en nieuw moet blijken uit de inhoud van de functiebeschrijving en het functie-eisen- en competentieprofiel. De Ondernemingsraad heeft bij alle organisatieveranderingen een toetsende rol bij dit onderscheid. In goed overleg wordt ernaar gestreefd elke werknemer die boventallig wordt, te plaatsen op een functie die passend is, dan wel op een functie waarvoor de werknemer geschikt is. Daarbij neemt de werkgever de verplichting op zich al datgene te doen dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om dit zo goed mogelijk te realiseren en die condities te creëren - zoals opleiding en begeleiding - die de kans van slagen optimaal maken. Boventallig personeel wordt daarom geplaatst op een transferlijst, met als doel zo snel als mogelijk intern of extern passend, dan wel geschikt werk te vinden. Van de werknemer wordt eveneens verwacht al datgene te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om de plaatsing tot een succes te maken. Bij het uiteindelijk niet accepteren van een passende functie rest de werkgever de mogelijkheid tot het aanvragen van ontslag. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 11 van 20

12 Voldoen aan functie-eisen in een nieuwe functie Bij nieuwe functies moeten de functie-eisen worden ontleend aan een functieomschrijving die vastgesteld is door - of namens de directie. Voor de personele invulling van nieuwe functies geldt als eerste uitgangspunt dat dit geschiedt op basis van het voldoen aan de functie-eisen. Bij gelijke geschiktheid geldt het anciënniteitsbeginsel Plaatsing op transferlijst De werknemers die niet direct geplaatst kunnen worden, worden op de transferlijst geplaatst, met als doel de werknemers op deze transferlijst te kunnen plaatsen op (te verwachten) vacatures in - en zo nodig buiten de organisatie Voorrang bij vacatures Na het bemensen van de nieuwe organisatie kunnen door vertrek van werknemers vacatures ontstaan. Wanneer het een vacature betreft in de categorie functies waarbij de nieuwe en oude situatie gelijk of gelijkwaardig is, hebben werknemers die niet konden worden geplaatst voorrang. Het moet dan wel gaan om een functie in de nieuwe situatie die gelijk was aan de functie in de oude situatie. Een vacature van een, tijdens een organisatiewijziging, ongewijzigd gebleven functie die ontstaat nadat de plaatsingsprocedure is afgerond, kan tot maximaal 2 jaar na de vaststelling van het bemensingsplan geclaimd worden door de werknemer die voorheen op deze functie werkzaam was, maar niet geplaatst kon blijven op die functie. Alle overige vacatures zijn toegankelijk voor werknemers, die aan de functie-eisen voldoen, mits zij reeds voor de functie geschikt zijn of binnen één jaar voor de functie geschikt te maken zijn. Er gelden voor deze laatste categorie vacatures voorrangregels conform de volgorde: a. werknemers, die op de transferlijst staan; b. geregistreerde mobiliteitskandidaten; c. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; d. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; e. extern aan te trekken werknemers. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 12 van 20

13 2.2. Effectuering plaatsingsprocedure De plaatsingsprocedure loopt via de onderstaande stappen. 1. De formele positie van de werknemer wordt op basis van het formatieplaatsenplan en het afspiegelingsbeginsel vastgesteld. 2. De werknemer die functievolger is, ontvangt een schriftelijke bevestiging, zijnde een plaatsingsbesluit in de nieuwe organisatiestructuur. Basis is mens volgt functie. De functievolger moet de functie accepteren. 3. De werknemer die geen functievolger is, krijgt binnen 2 weken een belangstellingsregistratiegesprek en ontvangt een schriftelijk gespreksverslag. 4. De werknemers voor wie in de nieuwe organisatiestructuur een passende functie beschikbaar is, wordt hier rechtstreeks op geplaatst middels een plaatsingsbesluit. Basis is mens volgt passende functie. Hiertegen is bezwaar mogelijk, op basis van het Sociaal Plan. 5. De werknemer die geen functievolger is, noch op een passende functie wordt geplaatst in de (nieuwe) organisatiestructuur, wordt boventallig en krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging en wordt gelijktijdig op de transferlijst geplaatst. 6. Op basis van het belangstellingsregistratiegesprek en het formatieplaatsenplan krijgt de boventallige werknemer die niet in de nieuwe organisatiestructuur geplaatst kan worden, na ondertekening van het belangstellingsregistratieverslag een functie, indien beschikbaar, binnen de organisatie aangeboden, die nieuw, gelijkwaardig, passend of acceptabel is. Dit aanbod wordt beargumenteerd op aard en inhoud via het Voorlopig plaatsingsbesluit. Wanneer sprake is van een acceptabele functie die ook daadwerkelijk geaccepteerd is, wordt de werknemer direct en definitief geplaatst. 7. Werkgever kan de werknemer die op de transferlijst staat tijdelijk plaatsen in een andere functie (bijvoobeeld een tijdelijke vacature of vervanging) mits de tijdelijke plaatsing de herplaatsingsinspanningen niet hindert. Over de duur van de tijdelijke plaatsing overleggen werkgever en werknemer. De tijdelijke plaatsing wordt schriftelijk vastgelegd. Als de functie hoger gewaardeerd wordt, zal dit verschil middels een toelage worden aangevuld. 8. De boventallige werknemer kan tot uiterlijk twee weken na dagtekening van het Voorlopige plaatsingsbesluit schriftelijk en beargumenteerd op aard en inhoud, de aangeboden functie afwijzen. 9. De werkgever zal op basis van het bezwaar binnen een week na dagtekening van het bezwaar van werknemer besluiten het aanbod te wijzigen of in te trekken, of tot definitieve plaatsing in de aangeboden functie over te gaan. 10. Bij wijziging of intrekking door de werkgever, zal werkgever vervolgens een nieuw aanbod doen en geldt het eerdere aanbod als niet gedaan, of 11. Werkgever wijst het bezwaar van de werknemer af en maakt het plaatsingsbesluit definitief. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 13 van 20

14 12. Werknemer accepteert de definitieve plaatsing ondanks zijn eerdere bezwaren, of 13. Werknemer accepteert de definitieve plaatsing niet en dient zijn eerdere afwijzing van het functieaanbod als schriftelijk bezwaar binnen twee weken na datum plaatsingsbesluit in bij de bezwarencommissie. Procedureel heeft deze keuze geen opschortende werking van het genomen besluit. Effectuering van het besluit wordt echter uitgesteld tot na het besluit van de directie, dat wordt genomen op basis van het advies van de bezwarencommissie. 14. De bezwarencommissie behandelt het bezwaar conform haar eigen reglement en brengt advies uit aan de werkgever. 15. Indien de bezwarencommissie het bezwaar van de werknemer gegrond verklaart en de werkgever het advies van bezwarencommissie overneemt, ontvangt de werknemer binnen uiterlijk vier weken na de formele datum van het uitgebrachte advies een nieuw voorlopig plaatsingsbesluit, indien beschikbaar, en wordt de procedure vanaf stap 5 in deze procedure hervat. Hiermee wordt de plaatsing geacht niet te zijn gedaan. 16. Indien de bezwarencommissie adviseert dat het bezwaar van de werknemer ongegrond is en dit advies door de directie wordt overgenomen, is de plaatsing vanaf de datum van het plaatsingsbesluit van toepassing. In het plaatsingsbesluit wordt vermeld welke consequenties weigering door werknemer voor hem heeft. 17. Indien de werknemer niet akkoord gaat, bevestigt hij dit met een schriftelijke en ondertekende mededeling binnen één week na het op basis van de uitspraak van de bezwarencommissie genomen directiebesluit. 18. Na deze mededeling wordt binnen één week de beëindigingsprocedure gestart. Voor het stroomschema plaatsingsprocedure zie bijlage Overige bepalingen met betrekking tot de plaatsingsprocedure Functievolger Het principe werknemer volgt functie is leidend. Dit betekent dat de werknemer die functievolger is rechtstreeks wordt geplaatst. Voor deze groep werknemers zijn de stappen en verder niet relevant Belangstellingsregistratie De belangstellingsregistratie heeft tot doel met de betrokken werknemer (niet zijnde een medewerker die functievolger is) na te gaan, welke plaats of plaatsen binnen het nieuwe organisatieonderdeel het meest passend is of zijn voor de betrokken werknemer. Een werknemer voor wie een passende functie beschikbaar is, kan op basis van de belangstellingregistratie worden geplaatst. Het belangstellingsregistratiegesprek vindt plaats binnen twee weken nadat de formele status van de werknemer is vastgesteld Toetsen aan de functie-eisen De leidinggevende aan wie de betrokken werknemer in het nieuwe organisatieonderdeel rapporteert, zal op basis van de voorkeur van de werknemer en de functie-eisen van de andere functie, toetsen of de werknemer voldoet aan de functie-eisen, dan wel binnen een jaar kan voldoen aan de functie-eisen. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 14 van 20

15 Plaatsing in gelijke functie met minder formatieplaatsen dan kandidaten Daar waar sprake is van plaatsing in een gelijke functie in een situatie waarbij minder formatieplaatsen beschikbaar zijn dan kandidaten, geldt het afspiegelingsbeginsel. Als het aantal formatieplaatsen voor een functie vermindert (en er dus meer werknemers voor een bepaalde functie zijn dan nodig) wordt het afspiegelingsprincipe overeenkomstig het Ontslagbesluit toegepast om te bepalen welke werknemers boventallig worden Begeleiding In geval van plaatsing in een andere functie, zal de werkgever de werknemer in deze functie begeleiden. Leidinggevende en werknemer maken daarover onderling afspraken. Hierbij is leidend dat de werknemer maximaal één jaar wordt gefaciliteerd om de functie op tenminste voldoende niveau uit te oefenen Scholing Indien, naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is voor het vervullen van de andere functie, zal de werkgever hierin voorzien. Eventuele kosten en tijd komen voor rekening van de werkgever. Er geldt in dit geval tevens dat er geen terugbetalingsverplichting van de werknemer jegens de werkgever meer bestaat Herhaalde plaatsing Indien ten gevolge van de toepassing van het organisatieplan de werknemer werkzaam is in een andere functie en binnen vier maanden na aanvang daarvan alsnog blijkt dat betrokkene daarvoor aantoonbaar niet geschikt is, zal de werkgever de werknemer nog éénmaal in een passende functie plaatsen. Indien een tweede plaatsing niet mogelijk is, zal betrokkene op de transferlijst worden geplaatst Mobiliteit De werkgever zal die werknemers die als gevolg van een organisatieverandering op de transferlijst staan, indien zij dat wensen, begeleiden of ondersteunen bij het verwerven van een functie binnen - en buiten de organisatie. Daarnaast kunnen deze werknemers gebruik maken van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Een overeenkomst daartoe wordt schriftelijk opgemaakt tussen de werknemer en de oorspronkelijk leidinggevende. Onder begeleiding van P&O zal de leidinggevende met de werknemer een plan van aanpak overeenkomen en toetsmomenten afspreken om na te gaan of beide belanghebbenden zich aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid houden. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 15 van 20

16 Hoofdstuk Rechten en plichten werknemer Algemeen In dit deel wordt in algemene zin en op hoofdlijnen ingegaan op de rechten van de werknemer die betrokken is bij een organisatieverandering. In een eventueel tussen werkgever en werknemersorganisaties op te stellen Overgangsregeling Cao's zal in detail worden ingegaan op het opvangen van rechtspositionele verschillen als gevolg van de overgang naar een andere Cao Indeling naar functieniveau, schaal en salarisgarantie regeling Wanneer een werknemer binnen het nieuwe formatieplan op een andere functie wordt geplaatst, geldt het volgende. 1. De werknemer die wordt geplaatst op een andere functie die op een hoger FWG-niveau is ingedeeld dan de huidige functie (= passende functie), ontvangt vanaf het moment dat de andere functie daadwerkelijk ten volle wordt uitgeoefend de schaal en het salaris behorende bij deze functie. Een en ander conform de inpassingmethode bij promotie in de van toepassing zijnde Cao. 2. De werknemer die wordt geplaatst op een andere functie die op het zelfde FWGniveau is ingedeeld als de oorspronkelijke functie (= passende functie), ondergaat geen wijziging in FWG-niveau en salaris. 3. De werknemer die wordt geplaatst op een andere functie die maximaal één FWG-schaal lager is ingedeeld dan de oorspronkelijke functie (= passende functie), blijft recht houden op de honorering volgend uit de FWG-schaal verbonden aan de oorspronkelijke functie, inclusief de uitloopmogelijkheden en inclusief de Cao verhogingen. De werknemer die valt onder deze salarisgarantie is gehouden tot twee jaar na plaatsing beschikbaar te zijn voor herplaatsing op een passende functie op het FWG-niveau van de gegarandeerde schaal. Bij weigering vervalt de salarisgarantie en wordt het salaris gebaseerd op de functionele FWG-schaal en het daarbij behorende maximum. 4. Indien de werknemer een functie aanvaardt die méér dan een FWG-schaal lager is ingedeeld dan de oorspronkelijke functie (=geschikte functie) geldt het volgende: het huidig salaris wordt gehandhaafd; er geldt een salarisuitloop tot het maximum van de FWG schaal boven de FWG schaal van de nieuwe functie; als het huidig salaris boven dat maximum uitstijgt, wordt het salaris bevroren en gelden slechts de trendmatige Cao verhogingen. De medewerker die valt onder deze salarisgarantie is gehouden tot twee jaar na plaatsing beschikbaar te zijn voor herplaatsing op een passende functie op het FWG-niveau van de gegarandeerde schaal of hoger. Bij weigering vervalt de salarisgarantie en wordt het salaris gebaseerd op de functionele FWG-schaal en het daarbij behorende maximum. 5. Voorkomen moet worden dat een werknemer, als gevolg van opeenvolgende reorganisaties, steeds op lager functies wordt geplaatst en daarmee een salarisgarantieregeling onuitvoerbaar blijkt. Mocht dit vanwege de afspraak om gedwongen werkeloosheid te voorkomen onverhoopt incidenteel voorkomen, dient gebruik te worden gemaakt van de hardheidsclausule. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 16 van 20

17 Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Wanneer een werknemer ten gevolge van een organisatieverandering niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of minder onregelmatige diensten doet, heeft hij/zij recht op een gelijke compensatie gedurende twaalf maanden en vervolgens op een afbouwregeling conform de uitvoeringsregeling onregelmatige dienst van de van toepassing zijnde Cao. Uitgangspunt daarbij is het gemiddelde bedrag aan de ORT in het jaar voorafgaand aan de functiewijziging. Voor werknemers die aan de vooravond van een OBU-mogelijkheid staan of die pensioen gaan verkrijgen, kan ORT-verlies, rechtstreeks het gevolg van een organisatieverandering, onbedoeld verlaging van de pensioengrondslag betekenen. Voor werknemers die op het moment van het vaststellen van het bemensingsplan 55 jaar of ouder zijn en die op dat moment worden geconfronteerd met ORT verlies, wordt daarom tijdig (een jaar) vóór ingang van OBU, respectievelijk pensioen, een individuele regeling getroffen zodat de OBU-grondslag, respectievelijk pensioengrondslag, niet negatief wordt beïnvloed Werktijden Reorganisaties kunnen leiden tot het harmoniseren van werktijdenregelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de bestaande werktijden van werknemer. Indien hier wijzigingen zullen plaatsvinden, gebeurt dit conform de procedures van artikel 27 van de W.O.R. Indien een werknemer, in het kader van een organisatieverandering, in een andere functie wordt geplaatst waarbij sprake is van een andere werktijdenregeling zal hierover overleg plaatsvinden met de werknemer over een overgangsregeling/periode Wijziging plaats van tewerkstelling In geval van een wijziging van de plaats van tewerkstelling als gevolg van een organisatieverandering wordt door de werkgever aan de werknemer tegen zijn wens geen verhuisplicht opgelegd, tenzij aantoonbaar is dat een verhuizing, gelet op de aard van de functie, noodzakelijk is. Eventuele meerkosten als gevolg van het woon/werk reizen worden gedurende maximaal twee jaar aangevuld op basis van de laagste vergoeding openbaar vervoer, met inachtneming met de fiscale grenzen Faciliteiten bij sollicitatie Aan de werknemer die betrokken is bij de organisatieverandering en overweegt zelf ontslag te nemen, wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend om te kunnen solliciteren Kwijtschelden schulden studiefaciliteiten De werknemer die betrokken is bij de organisatieverandering en die uit eigen beweging elders een dienstbetrekking aanvaardt, is niet gehouden aan enige terugbetalingsverplichting met betrekking tot studiekosten die door de werkgever is opgelegd Opzegtermijn De werknemer, die functiewijziging in het vooruitzicht heeft dan wel ondergaat en die uit eigen beweging elders een dienstbetrekking aanvaardt, is niet gehouden de in de Cao geldende opzegtermijn aan te houden. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 17 van 20

18 3.2. Mobiliteitbevorderende regelingen Uitgangspunten Kern van het Sociaal Plan is dat er geen gedwongen werkeloosheid ontstaat. Dat vereist van zowel de werkgever als de werknemer een commitment om samen tot oplossingen te komen. Voorkomen moet worden dat bij een van belanghebbenden een gevoel van nalatigheid of het laten liggen van kansen ontstaat Begeleiding bij het zoeken naar een externe functie Er wordt naar gestreefd de werknemer de meest toegesneden wijze van ondersteuning aan te bieden, zoals: - aanmelden bij de afdeling P&O; - eventuele aanmelden bij extern 2 e spoor of outplacementbureau; - sollicitatiebegeleiding; - scholing; - in overleg met de werknemer kan het curriculum vitae van de betrokkene onder potentiële werkgevers worden verspreid; - loopbaancoaching/advies/assessment ten behoeve van outplacement Remplaçanten Een geplaatste werknemer kan, op/zijn haar verzoek, op de transferlijst worden gezet ten gunste van een al op de transferlijst geplaatste werknemer. Een beëindigingsvergoeding kan deel uitmaken van de afspraken Terugkeergarantie Indien een werknemer van de transferlijst een functie elders aanvaardt, behoudt hij/zij het recht op terugkeer naar de organisatie, indien hij/zij binnen de wettelijke proeftijd met een maximum van twee maanden wordt ontslagen, tenzij er sprake is van verwijtbare schuld. De regelingen in het Sociaal Plan blijven voor deze werknemer van kracht Detachering De werkgever kan een werknemer, in afwachting van een voorzienbare plaatsing, een tijdelijke detachering buiten de organisatie of deelname aan een project aanbieden. Vooraf wordt in overleg de duur van de detachering vastgesteld (een detachering buiten de organisatie kan alleen met toestemming van de werknemer). Gedurende de detacheringperiode worden geen wijzigingen in de arbeidsovereenkomst aangebracht. Extra kosten van de werknemer, rechtstreeks verband houdend met de detachering, worden door de werkgever vergoed. Bij detachering blijven de rechten van de werknemer, zoals vastgelegd in het Sociaal Plan, onverkort van toepassing Salarisverschil bij aanvaarden van een functie bij andere werkgever Indien de boventallige medewerker bij een andere werkgever een functie aanvaardt, kan gebruik worden gemaakt van een salaris suppletieregeling, ter overbrugging van een eventueel bruto salarisverschil (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Voor de duur van de overbruggingsperiode wordt uitgegaan van het aantal dienstjaren (artikel ) bij Rivas of diens rechtsvoorgangers. Er is een ondergrens van drie maanden van toepassing. Per jaar dienstverband geldt vervolgens een maand overbruggingsperiode met een uiteindelijk minimum van vier maanden en een maximum van 24 maanden. De werknemer is gehouden actief schriftelijk Rivas te informeren over het te overbruggen bruto salarisverschil en eventuele wijzigingen daarin Vertrekpremie Voor werknemers op de transferlijst, waarvan na nadrukkelijke pogingen blijkt dat in- of extern plaatsing niet kan worden gerealiseerd, bestaat uiteindelijk de mogelijkheid om tot bewilliging in beëindiging van het dienstverband te komen. Daarbij wordt op individueel niveau onderhandeld over de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 18 van 20

19 3.3. De bezwarencommissie Organisatie De werkgever stelt een bezwarencommissie in. De commissie wordt ingesteld voor de werkingsduur van het Sociaal Plan Taak De taak van de commissie is, uitsluitend het op verzoek van werkgever dan wel werknemer, adviseren over de toepassing van de in de Cao's, dan wel de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen Samenstelling De commissie bestaat uit vijf leden, niet zijnde personen die op enigerlei wijze een binding hebben met de organisatie. Twee leden worden voorgedragen door de Ondernemingsraad. Twee leden worden voorgedragen door de werkgever. De vier voorgedragen leden doen een voordracht voor een onafhankelijk voorzitter. De directie benoemt alle leden van de bezwarencommissie Vacatieregeling De directie stelt een vacatieregeling vast Bevoegdheden De commissie heeft het recht a. tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de directe leidinggevende(n); b. tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever, voor zover deze daarmee heeft ingestemd Uitbrengen van het advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met drie weken worden verlengd. Indien van toepassing, dient de werkgever tijdens de behandeling door de commissie een aanbod gestand te doen Schriftelijk advies De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer Afwijken van het advies Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet werkgever hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer en de werknemer gemotiveerd aan de werkgever Geheimhouding Ten aanzien van de aan de bezwarencommissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht Bijstand Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan, de Cao of het niet van toepassing zijn van de Cao, bij de bezwarencommissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan. Rivas Zorggroep, Sociaal Plan 1 december 2012 tot 1 december 2015 Pagina 19 van 20

20 Bijlage 1: stroomschema plaatsingsprocedure

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2014

Sociaal Plan 1 januari 2014 Sociaal Plan 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1... 5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever(s)... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5 1.2.4

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie