1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Risicoparagraaf Toelichting per beleidsveld... 6 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen... 6 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen... 7 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer... 7 Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving... 8 Beleidsveld 6: Jeugd... 8 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur... 9 Beleidsveld 8: Zorg Beleidsveld 9: Werk en inkomen Beleidsveld 11: Beheer Overige mutaties Toelichting investeringen en leningen Beslispunten Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie Lasten en Baten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2012 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo Bijlage C. Investeringsprogramma

2 2

3 1. Aanbieding Het college informeert de raad in het kader van de planning & control - cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota 2012 is de Najaarsnota In deze Voorjaarsnota 2012 zijn de mee- en tegenvallers meegenomen per medio april Eventuele ontwikkelingen nadien, zullen worden meegenomen in de Najaarsnota 2012 (gepland raad oktober 2012). Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van de recente val van het kabinet. De eerste financiële contouren die zich aftekenden voorspelden weinig goeds. Met name de rijksbezuinigingen op het participatiebudget, het sterker dan verwachte en steeds maar oplopende uitgavenniveau van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), alsook de ontwikkelingen rondom de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Licom bleken dé majeure knelpunten voor de gemeentebegroting. Uiteindelijk bleek het onvermijdelijk om diverse bezuinigingsmaatregelen door te voeren om te komen tot een sluitende begroting. Daarbij past de kanttekening dat de rijksbezuinigingen nog een aanzienlijke impact kunnen hebben, zeker gelet op de recent door het Rijk aangekondigde extra bezuinigingen. Nog afgezien van de ongewisse uitkomsten op gemeenteniveau van de grote decentralisatieoperaties en de aangekondigde herijking van het gemeentefonds, wordt momenteel nog volop gespeculeerd over de vraag of en hoeveel het Rijk van deze extra bezuinigingen op het bordje van gemeenten gaat leggen. De onzekerheidsfactor omtrent de rijksbezuinigingen wordt verder verhoogd door de recente val van het kabinet naar aanleiding van het Catshuisoverleg en het zogenaamde Lenteakkoord van de Kunduz-coalitie als vervolg daarop. Feit blijft dat voor gemeenten nog geen concrete besluiten genomen zijn waarmee kan worden gerekend. Op het moment van schrijven kon zelfs het Centraal Planbureau nog niets van de maatregelen op macro-niveau doorrekenen. De verkiezingen in september en de daaruit volgende coalitievorming, alsmede het discussiepunt over het wel of niet vasthouden aan de Europese norm van 3% begrotingstekort, vormen additionele onzekerheden. Zodra de cijfers meer hardheid krijgen via de komende circulaires, zullen wij u informeren. Voor wat betreft de investeringen en eventuele herprioriteringen in het investeringsprogramma worden thans nog geen voorstellen gedaan. 2. Financiële samenvatting Exploitatie De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Najaarsnota Na de mutaties van deze Voorjaarsnota 2012 is sprake van een sluitende begroting ( bedragen x ) Saldo Najaarsnota Mutaties Voorjaarsnota / / Actueel saldo begroting Bij dit saldo past een kanttekening. In de risicoparagraaf wordt namelijk nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hierboven geschetst is relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte waarbinnen indien gewenst herprioriteringen mogelijk zijn. 3

4 Reserves (vrije ruimte) voor risico s en incidentele lasten/investeringen Algemene reserve Algemene reserve OBK Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens noodzaak om tzt weer te versterken Reserve parkeerfonds exploitatie 475 Inclusief rekeningresultaat 2011 Reserve Essent ( appeltje voor de dorst ) subtotaal af: claim zillekens aandeel kerkrade -500 en evt. overige risico's totaal Beschikbare investeringsruimte Regulier investeringsprogramma * af: reeds gevoteerd 2012 per 23 april Structuurfonds/investeringsambities af: reeds bestemd per 23 april totaal * exclusief 4,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de investeringsambities (zie ook paragraaf 4). De investeringen in de categorie overige investeringen (zie bijlage C) worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves en hebben ook specifieke bestemmingen. Alle investeringsambities en -wensen dienen te passen binnen deze totale financiële kaders. Nieuwe wensen kunnen alleen middels herprioritering van beschikbare middelen worden ingevuld, daar zij anders zullen leiden tot extra (niet gedekte) kapitaallasten. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Voorjaarsnota 2012 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2012 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B ( Verloop begrotingssaldo ). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf

5 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x ) Saldo begin 1) Gefaseerde terugstorting vanuit schuldhulpverlening Opleiding/migratie office 2 ) - 36 Rekeningresultaat Saldo eind ) In 2011 bleek het nodig om een bedrag van te onttrekken aan de reserve parkeerfonds exploitatie ten behoeve van de brandweer. Dit risico is reeds benoemd in de Najaarsnota Hierdoor kwam de stand van de reserve tijdelijk licht negatief te staan. Zie verder de rekening ) Zie toelichting in Voorjaarsnota 2011, van de wordt in 2012 nog de resterende besteed. De vrije ruimte van de reserve parkeerfonds exploitatie bedraagt thans derhalve bijna 0,5 miljoen en is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico s of opkomende incidentele mutaties. 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Ten laste van de reserve structuurfonds komen 2 nieuwe posten. Evenementen Kerkrade (raad januari) Voor het houden van evenementen in het 1 e halfjaar is een bedrag van beschikbaar gesteld. Voorbereiden ontwikkelen centrumplan (raad maart) Voor de voorbereiding van het ontwikkelen van het centrumplan is een bedrag van beschikbaar gesteld. Dit onder intrekking van het besluit van juni 2011 voor het uitwerken van een concept voor een cultuurpodium/bibliotheek ( ). Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x ) Omschrijving Bedrag Begin Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010) -/ Kunstgrasvelden (mei 2010) -/- 750 Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011) 1) / Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011) bij: beschikbaar via oud voor nieuw investeringsprogramma (VJN 2011) Subtotaal

6 Omschrijving Bedrag Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011) -/ Verhuizing bibliotheek (VJN 2011) -/- 250 Cameratoezicht bedrijventerreinen (apr 2011) -/- 200 Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) 2) intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) -/ Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sep 2011) -/- 100 Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sep 2011) -/- 116 Evenementen Kerkrade (jan 2012) -/- 125 Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012) -/- 633 Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m VJN ) Dit betreft gemeenschapshuizen, tenniscomplexen, kunstgrasvelden. 2) Opgemerkt dient te worden dat dit eigendom nog een waarde vertegenwoordigt die hier niet tot uitdrukking komt. 5. Risicoparagraaf Er is sprake van diverse risico s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. In de recente rekening 2011 (raad juni 2012) zijn de risico s uitvoerig toegelicht. De volgende risico s blijven bestaan: Rijksbezuinigingen (zie ook aanbieding ), Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling en diverse ontwikkelingen), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Licom (exploitatieresultaten), Campus (btw-traject en exploitatie), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, open einde regeling), daling aantal en vergrijzing inwoners (krimpscenario), grondexploitatie (OBK, waaronder claim Zillekens 1), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie). 1) Er is inmiddels overeenstemming over de hoogte van de claim Zillekens, juridisch/administratief moet e.e.a. echter nog definitief worden afgewikkeld. Een bedrag van komt dan nog ten laste van de reserve Essent. Dit zal in de Najaarsnota worden verwerkt. 6. Toelichting per beleidsveld Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering De meerjarige gevolgen van de resultaten van de september- en decembercirculaire 2011 bleken per saldo relatief gering. Enerzijds was sprake van tegenvallende accressen, anderzijds was sprake van nietaccresgerelateerde maatregelen en ontwikkelingen. De volgende reeks kon worden becijferd: (2012), (2013), (2014), (2015 e.v.) Kapitaallasten Op grond van actuele renteontwikkelingen, ontwikkelingen in het investeringsprogramma en liquiditeitsprognoses, kan thans een voordeel op de kapitaallasten worden geraamd van in 2012 en voor Een en ander hangt mede samen met het tijdstip van daadwerkelijk 6

7 uitvoeren van de geraamde investeringen en de raming van uitgaven ten laste van de reserve structuurfonds, in combinatie met de reguliere financiering van de exploitatie. Automatisering De onderhoudskosten van software (centrale en decentrale applicaties) zijn de afgelopen jaren gestegen, mede als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid (E- Government) en de jaarlijkse contractuele indexeringen. Dit zal de komende jaren wederom het geval zijn, waardoor incidentele afdekking niet meer mogelijk is. Daarnaast biedt het huidige budget geen ruimte meer om externe expertise in te schakelen in geval van verstoringen of preventief onderhoud om uiteindelijk een goede dienstverlening te kunnen garanderen. Dit noopt tot een ophoging van het budget met structureel. IZA Nederland In 2009 heeft IZA Nederland besloten het resterende vermogen van IZA Nederland in liquidatie uit te keren, namelijk in twee tranches. De eerste tranche van circa 90% was reeds in 2009 uitgekeerd. Nu in 2012 is de tweede en laatste tranche aan de orde. Dit betekent voor Kerkrade een incidentele meevaller van afgerond OZB Het voortzetten van de reguliere indexering van 1,5% van de OZB-opbrengsten voor het jaar 2013 en 2014 leidt tot een voordeel van (2013) resp (2014 e.v.). Omdat de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling voor de toekomstige OZB-grondslag nog moeilijk te bepalen zijn, wordt met de huidige inzichten een verdere indexering vooralsnog niet wenselijk geacht. Toeristenbelasting Door een forse toename van het aantal verblijfsgasten in de afgelopen jaren is de te ontvangen toeristenbelasting eveneens aanzienlijk gestegen. In 2011 bedroeg het aantal overnachtingen circa Daarnaast is het tarief toeristenbelasting verhoogd van resp. 1,25 naar 1,30 p.p/nacht. De werkelijke inkomsten toeristenbelasting bedroegen in Op basis van de reeds bekende cijfers 2012 (t/m februari) zijn de inkomsten geëxtrapoleerd, waardoor de te verwachte opbrengsten in 2012 kunnen worden geschat op Begroot is een opbrengst van Derhalve kan het budget dienovereenkomstig met een bedrag van positief structureel worden bijgesteld vanaf Onvoorzien Teneinde te komen tot een ook voor 2012 sluitende jaarschijf, is besloten om de restruimte van de posten onvoorzien voor het jaar 2012 af te ramen ( ). Eventuele opkomende problematieken zullen op een andere wijze moeten worden afgedekt. Voor incidentele problematieken kan zo nodig nog een beroep worden gedaan op de beschikbare (sectorale) reserves. Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Wijkontwikkeling Het budget wijkontwikkeling wordt vanaf 2013 met de helft verlaagd, van naar Daarbij worden reguliere activiteiten zoveel als mogelijk uit reguliere budgetten bekostigd. Er zal wel blijvend aandacht zijn voor leefbaarheid. Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Bushaltes en fietsstroken Bij het verhogen van bushaltes ten behoeve van de toegankelijkheid is een besparing van mogelijk. Er kan meer worden meegelift op reguliere werkzaamheden, de prioritering kan worden aangepast en bovendien zullen vervoerders naar verwachting in de toekomst andere instapmogelijkheden bieden. Door de aanleg van rode fietsstroken meer te koppelen aan reguliere werkzaamheden is voorts, rekening houdend met een noodzakelijk gedeelte cofinanciering in de subsidiesfeer, een besparing haalbaar van In totaliteit derhalve wordt een besparing ingeboekt van vanaf

8 Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Veiligheidsregio In de risicoparagraaf van de Najaarsnota 2011 is reeds opgenomen dat ten aanzien van de Brandweer met een structurele tegenvaller van ,- rekening gehouden moet worden. Deze tegenvaller wordt thans opgenomen. Bij de GHOR zijn bezuinigingen en wijzigingen in de taakstelling doorgevoerd. Ondanks een afname van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, kan de bijdrage per inwoner worden verlaagd. Voor de gemeente Kerkrade levert dit een structurele meevaller op van Per saldo is dus sprake van een tegenvaller van structureel vanaf Beleidsveld 6: Jeugd Leerlingenvervoer Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Kerkrade een nieuw contract afgesloten op basis van een aanbesteding. Dit nieuwe contract heeft geleid tot een aanzienlijke kostenstijging. Met name de prijzen van de korte ritten zijn hierdoor aanzienlijk hoger uitgevallen dan voorheen. Daarnaast is de kostenstijging een gevolg van de toename van het aantal aparte ritten buiten Limburg (Grave en Groesbeek). Tenslotte is de stijging te wijten aan de jaarlijkse Nea-indexering (5,8 % in 2012). Bij de meerjarige prognose is overigens uitgegaan van het huidige contract dat afloopt op 30 juni Per saldo leidt een en ander tot een nadeel van in 2012 en vanaf Onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vanaf 2013 wordt ingezet op een bezuiniging van in totaal Dit heeft betrekking op de budgetten voor logopedie, lokaal onderwijsbeleid, onderwijsbegeleiding en het CJG. Terzake is relevant, dat over de besteding van deze budgetten afspraken zijn gemaakt met de Onderwijsstichting Movare, Meander Jeugdgezondheidszorg en Kinderopvang Kerkrade. Dit in de vorm van de Lokale Educatieve Agenda Daarnaast zijn in deze ook alle CJG-partners (de GGD, het maatschappelijk werk van Impuls, bureau Voortijdig Schoolverlaters (VSV), bureau jeugdzorg en de reeds genoemde organisaties) belanghebbende partijen. Dat betekent dat er voor de realisatie van deze bezuinigingen overleg nodig is met deze partijen wanneer deze bezuinigingen gevolgen hebben voor de eerder gemaakte afspraken. In eerste instantie zullen de inspanningen er op gericht zijn om de bezuiniging te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda en de verdere doorontwikkeling van het CJG. Dit laatste is met name van belang gelet op de toekomstige rol die het CJG naar alle waarschijnlijkheid zal moeten vervullen in het kader van de jeugdzorg. De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. De stelselwijziging gaat gepaard met een forse bezuiniging van het Rijk op de financiële middelen. Dat betekent, dat het beroep dat thans wordt gedaan op de kostbare jeugdzorg zal moeten worden teruggedrongen. Dat vraagt om meer aandacht voor laagdrempelige en preventieve voorzieningen. Daar is een verdere doorontwikkeling van het CJG voor nodig. In maart 2010 is in het bestuurlijk overleg met SVOPL afgesproken dat een huurvergoeding van afgerond toegekend wordt zolang de school gebruik maakt van de locatie Graaf Saffenburgweg. Deze afspraak is ook geformaliseerd in een beschikking. Inmiddels heeft SVOPL de onderwijslocatie Rolduc verlaten en bestaat geen recht op huurvergoeding meer. Vanaf 2012 wordt een besparing ingeboekt van Overigens heeft SVOPL tegen dit besluit bezwaar aangetekend, juridisch is e.e.a. nog niet afgerond. Per saldo ontstaat derhalve een besparing van in 2012 en vanaf

9 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Stichting Impuls Het aangekondigde onderzoek naar de reductie van overhead is opgestart. Momenteel worden berekeningen uitgevoerd of herhuisvesting in gemeentelijk vastgoed een optie is die tot de gewenste bezuinigingen kan leiden. Wij denken door het herhuisvesten in gemeentelijk vastgoed tegen gereduceerd huurtarief of zelfs om niet een bezuiniging van structureel te kunnen realiseren. Muziekonderwijs Ingezet wordt op de gefaseerde gelijkschakeling van de tarieven aan de tariefstelling in de gemeenten Landgraaf en Brunssum, loonkostendekkende tarieven voor de lesgelden van volwassenen en het kostendekkend maken van het dansonderwijs. Tot slot heeft de SMK vorig jaar een nieuwe administrateur aangesteld. Deze functie kan maximaal 3 jaar tijdelijk worden ingevuld, alvorens tot een vaste aanstelling over te gaan. In het najaar zal in overleg met de overige subsidieverlenende gemeenten het Kerkraadse voorstel worden besproken om de functie van administrateur ambtelijk in te vullen. Indien hierover overeenstemming wordt bereikt, levert dit samen met de gelijkschakeling van de tarieven per saldo besparingen op, oplopend van in 2013 tot vanaf Parkstad Limburg Theaters exploitatie Ingezet wordt op een jaarlijkse bezuiniging van vanaf 2013 op de exploitatiebijdrage voor het theater. Hieraan voorafgaande dient nog overleg plaats te vinden met de andere aandeelhouder. De wijze waarop deze bezuiniging binnen de begroting van de Parkstad Limburg Theaters vertaald wordt, dient nog in overleg met de directie van de BV bepaald te worden. Reorganisatie doelgericht schoolzwemmen Op dit moment worden gesprekken gevoerd met schoolbesturen en de exploitant van het zwembad over een ander model voor het schoolzwemmen. Hierbij kan worden gedacht aan het verkleinen van de doelgroep, verschuiving in de leeftijdscategorie, alleen schoolzwemmen aan te bieden aan kinderen die nog geen diploma hebben en/of een bijdrage te vragen van derden. De verwachting is dat de gesprekken aan het einde van het jaar afgerond zijn. Ingezet wordt op een besparing van vanaf Sportstimulering Deze middelen zijn in het verleden onder meer gebruikt om subsidiebedragen (bijvoorbeeld projecten in het kader van Buurt Onderwijs Sport en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) van het Rijk te cofinancieren. Er wordt vanuit gegaan dat deze projecten geen opvolging zullen krijgen, zodat budgetten voor co-financiering niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast is in het verleden (o.a. WK-jeugd) gebleken dat de organisatie van grote aan sport gelieerde evenementen een positief effect heeft op actieve sportdeelname van de jeugd. Per saldo levert dit een besparing op van vanaf Accommodatiebeleid Uitgaande van een rendabele exploitatie door de afronding van een nieuw exploitatiemodel en een overkoepelende stichting, is vanaf 2012 een bezuiniging van 50% op het budget gemeenschapshuizen haalbaar, oftewel een bedrag van Onder meer gezien de lopende kosten van gemeenschapshuis Holz. Botanische Tuin Vanaf 2013 wordt een besparing van mogelijk geacht op het budget voor de Botanische Tuin, gerelateerd aan de vacature directeur. Momenteel wordt nog onderzocht de wenselijkheid en gevolgen van het in dienst nemen van (een deel van) de medewerkers die nu in loondienst zijn bij de Botanische Tuin. 9

10 Beleidsveld 8: Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De onderstaande tabel geeft een financiële samenvatting: A. Kostenontwikkelingen -/ / / / / B. Bezuinigingsmaatregelen C. Effect op begrotingssaldo -/ / / / / Hieronder wordt nader ingegaan op de kostenontwikkelingen (A) en de te treffen bezuinigingsmaatregelen (B) die noodzakelijk zijn in het kader van de financiële houdbaarheid van de Wmo. A. Kostenontwikkelingen Wmo exploitatie individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De lokale zorgmarkt in Kerkrade is en blijft door de grote vergrijzing de komende 15 jaren nog een groeimarkt. De categorieën inwoners ouder dan 65 en jonger dan 75 jaar alsmede de categorie inwoners ouder dan 75 jaar groeien ondanks de krimp met bijna 2% per jaar. Deze toename zet zich, weliswaar iets afgevlakt, volgens laatste ramingen voort tot na het jaar Bij een gelijkblijvende verhouding tussen het aantal ontvangen aanvragen voor individuele voorzieningen en de omvang van de doelgroep ouderen zal de instroom nieuwe algemene aanvragen met een nagenoeg gelijk percentage de komende jaren gestaag toenemen. De verwachte continuerende groei van aanvragen leidt uiteraard tevens tot hogere uitgaven. Omdat de bestaande egalisatiereserve Wmo in 2011 de bodem heeft bereikt, zullen met ingang van het jaar 2012 de resultaten van de financiële exploitatie rechtstreeks de gemeentelijke exploitatie beïnvloeden. Na analyse van het jaarrekening resultaat 2011, dient inzake de Wmo exploitatie structureel met ingang van 2012 rekening gehouden te worden met een financieel nadeel van circa Wmo kapitaallasten Mede ten gevolge van de zorgvuldige indicatiestelling alsmede door een efficiënter hergebruik van ingenomen scootermobiles, elektrische rolstoelen en trapliften vanuit het z.g. depot is het investeringsvolume in een periode van een viertal jaren met 1/3 deel (33%) gedaald van naar op jaarbasis. Tot voor kort werden ook de kapitaallasten financieel afgedekt via de egalisatiereserve Wmo. Vanwege het feit dat de reserve eind 2011 is uitgeput, komen deze kosten vanaf 2012 rechtstreeks ten laste van de gemeentelijke exploitatie, net als alle andere exploitatiekosten. Derhalve is een bedrag benodigd van in 2012, oplopend naar in Wmo autonome groei uitgaven, volume en prijsstijgingen Zoals eerder vemeld bevindt de uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo zich in een groeimarkt die op basis van de demografische prognoses van doelgroepen de komende 15 jaren zal toenemen. Hierbij is nog geen nadere detaillering van de verwachte groei naar specifieke Wmo voorzieningen aangebracht. In de meerjarige financiële ramingen van de begroting van de gemeente Kerkrade is nog geen rekening gehouden met deze autonome groei. De komende jaren zullen we de groei en prijsstijgingen voortdurend in de gaten houden. Uitgaande van het scenario met een jaarlijkse toename (prijs en volumestijging) van 4% en een totaalsom van circa aan uitgaven, dient rekening te worden gehouden met een autonome financiële groei van jaarlijks Vanaf het jaar 2015 is uitgegaan van een halvering van de toename van de jaarlijkse groei als gevolg van een ter discussie staande wetswijziging met betrekking tot de toepassing van inkomensbeleid. Wmo geraamde onttrekking egalisatiereserve Wmo Omdat de egalisatiereserve Wmo reeds eind 2011 is uitgeput kan de in de begroting geraamde beschikking over de egalisatiereserve in 2012 niet meer worden geëffectueerd (nadeel ) 10

11 Wmo tijdelijk personeel in verband met transitie niet meer ten laste van reserve Wmo Het college heeft besloten de succesvolle aanpak en werkwijze middels het zogenaamde Kerkraadse Wmo model voort te zetten. Dit betekent onder meer dat de inzet van de huidige Wmo consulenten binnen het sociale wijkteam in termen van rol, positie, verantwoordelijkheden en takenpakket niet wezenlijk zal veranderen. Door de vergrijzing is en blijft de lokale zorgmarkt in Kerkrade de komende 15 jaren nog een groeimarkt (zie ook de toelichting bij Wmo autonome groei uitgaven ). Aanvullend is de huidige regering voornemens om de functies dagopvang en begeleiding per 1 januari 2014 definitief over te hevelen van de Awbz naar de gemeenten. Het jaar 2013 geldt hierbij als een overgangsjaar. Het is evident dat ook deze ontwikkeling, via een verder uitbreidend takenpakket van de gemeentelijke Wmo consulent en indicatiesteller, de formatiebehoefte in de nabije toekomst positief in opwaartse richting zal beïnvloeden. Op basis van de huidige situatie en na analyse van de jaarrekeningcijfers 2011 is vooralsnog rekening gehouden met het continueren van het huidige niveau aan tijdelijke bezetting ( op jaarbasis). Wmo collectief vervoer (CVV), extra vervoerskosten Gemeenten mogen overeenkomstig recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep géén eigen inkomensbeleid binnen de uitvoering van de Wmo voeren. Op dit moment kent het Kerkraadse uitvoeringsbeleid voor wat betreft het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV, regiotaxi) zowel een door de provincie gesubsidieerde zgn. dure pas (waarvoor de gemeente géén reizigerstarief betaalt) als een reguliere pas (waarvoor de gemeente wel een reizigerstarief betaalt). In het verlengde van de eerder vermelde juridische uitspraak moet nu de dure pas vervangen worden door de reguliere pas, omdat op basis van een vastgesteld hoger inkomen géén extra verrekening bij deze klanten meer mag plaatsvinden. Uitgevoerde berekeningen wijzen uit dat hiervoor een extra jaarbedrag van nodig is. Vanaf het jaar 2015 is ervan uitgegaan dat een bedrag van aan meerinkomsten wordt ontvangen met als uitgangspunt dat gemeenten dan meer mogelijkheden tot het heffen en innen van eigen bijdragen zullen hebben. Vanaf 2015 verloopt dientengevolge de post CVV/inkomensbeleid budgettair neutraal. B. Bezuinigingsmaatregelen Intensivering ketensamenwerking Een met de lokale zorg- en welzijnspartners reeds ingezet actieplan zorginnovatie moet leiden tot meer efficiency en besparingen in de gezamenlijke uitvoering in de keten. Door een betere afstemming van elkaars werkzaamheden en werkprocessen, een privacy proof uitwisseling van relevante klantinformatie (applicatie Mens Centraal) alsmede het investeren in kwalitatief goede, passende en tegelijk goedkopere collectieve voorliggende voorzieningen, zullen bezuinigingen worden gerealiseerd, waardoor een mogelijke verdere noodzakelijke uitbreiding van de formatie even kan worden uitgesteld. Het financieel effect van deze maatregelen manifesteert zich aan het eind van het proces. Met ingang van 2014 zijn deze nu ingeboekt ( ). Effectuering diverse bezuinigingsvoorstellen Vanuit de historie indiceert de gemeente op klassen met de mogelijkheid voor de zorgaanbieder de levering eenzijdig binnen de klasse op basis van eigen individualisering aan te passen. Intern onderzoek en analyse heeft uitgewezen dat het indiceren op uren in plaats van klassen circa oplevert. Door een verdere intensivering van het beleid en de uitvoering op een rechtmatige verantwoording van de genoten pgb s alsmede door uitgebreidere bestandsvergelijkingen van uitkeringsbestanden (Wwb) met de bestanden van inkomensgenietende particuliere thuiszorg medewerkers (Wmo, CZ) kunnen extra gelden worden binnengehaald. Hiervoor is een jaarlijks bedrag geraamd van Uit de oude tijd van de Wet voorzieningen gehandicapten zijn naar de Wmo de z.g. forfaitaire vergoedingen (circa 86 klanten) individueel overgeheveld. Dit zijn vergoedingen voor vervoer die klanten ontvangen voor het gebruik van hun eigen auto. De inschatting is dat circa 90% van de betrokken oude klanten ook adequaat gecompenseerd kunnen worden door de goedkopere voorliggende collectieve voorziening van het CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer, Regiotaxi). Omzetting, waarbij de klant nog steeds adequaat wordt gecompenseerd, levert naar schatting een bedrag op van structureel. 11

12 Als enige gemeente in de regio en als een van de weinige gemeenten in Nederland compenseert de gemeente Kerkrade nog steeds de zogenaamde kleine woningaanpassingen door erkende bedrijven (beugels e.d.). Deze kunnen echter ook als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt, zodat deze niet meer voor compensatie in aanmerking komen. Voor het daadwerkelijk realiseren van de kleine aanpassingen of aanbrengen van de betreffende materialen kan dan zonodig gebruik worden gemaakt van bestaande collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de wijkconciërge. Een dergelijke beleidswijziging betekent een structureel financieel voordeel op jaarbasis van In totaal wordt uitgegaan van een besparing van op jaarbasis vanaf 2013 (2012 de helft). Taakstellende opdracht hulp bij het huishouden (hbh) Bij de overkomst van de voormalige Awbz klanten hbh naar de gemeentelijke Wmo, zijn middels een daartoe gecreëerde overgangsregeling, de oude indicaties in tact gebleven. Slechts bij nader aangewezen mutaties in leefeenheid of woonsituaties zijn en worden deze tussentijds aangepast. De praktijk na enkele jaren indiceren wijst uit dat de Awbz in het verleden redelijk ruimhartig heeft geïndiceerd waardoor nu inhoudelijk gelijke situaties afwijkend worden gecompenseerd, t.w. bij de overgangsklant (Awbz) ruim en bij de nieuwe Wmo klant beperkt. Dit kan tot ongewenste situaties leiden waarbij bijvoorbeeld burgers in dezelfde straat verschillend worden geïndiceerd. De nieuwe wetgeving Wmo gaat uit van het meer aanspreken van de eigen kracht van de klant, de zogenaamde zelfredzaamheid. De doorontwikkeling van de kanteling in de Wmo en de verdere professionalisering van de consulenten gaan daarbij hand in hand. De klanten worden in het z.g. keukentafelgesprek in preventieve zin meer en meer gewezen op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden ten einde langer zelf of met behulp van verbindingen in het klantnetwerk, zonder repressieve compensaties, de zelfredzaamheid te behouden. In totaliteit wordt een besparing van circa 1,1 miljoen geraamd met ingang van 2013 (en daarna licht oplopend in verband met de eerder geraamde groei, voor 2012 de helft). Bijdrage maatschappelijke opvang De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is een wettelijke taak. De gemeente Heerlen is de centrum gemeente van Parkstad Limburg en sluit namens Parkstad Limburg de contracten af voor de OGGZ met onder meer de Mondriaan Zorggroep. De kostenontwikkeling is vrij autonoom. Omdat het OGGZ pakket vooral de basale wettelijke taken betreffen, is bezuinigen hierop bijzonder moeilijk, en bovendien raakt het de meest kwetsbare groep inwoners. Deze groep krijgt bovendien ook nog te maken met stijgende eigen bijdragen in de GGZ. Met de inwerkingtreding van de WMO zijn de AWBZ-middelen van de subsidieregeling CPGGZ verdeeld over alle gemeenten. Vanaf 2008 heeft de gemeente Kerkrade de kostenstijgingen incidenteel weten op te vangen binnen de bestaande begroting. Dit is niet langer mogelijk en leidt tot een structureel tekort van Minimabeleid en schuldhulp Op basis van de uitgaven in 2011 en het niet meer ten laste van het Participatiebudget brengen van de via bijzondere bijstand verstrekte vergoedingen voor budgetbeheer ter hoogte van dient geconcludeerd te worden dat er in 2012 een tekort op minimabeleid ontstaat van Omdat het voornemen bestaat om de Kredietbank Limburg in het kader van schuldhulpverlening te verklaren tot voorliggende voorziening, worden de kosten voor budgetbeheer ( ) vanaf 2013 meer correct opgenomen onder de post schuldhulpverlening in plaats van minimabeleid. Op basis van de actuele signalen wordt tevens vanaf 2012 een structurele toename van de kosten voor schuldhulpverlening verwacht van In 2012 zal nog eenmalig een bedrag van ten laste kunnen worden gebracht van het Participatiebudget op basis van voorgaande jaren (meevaller in 2012). Vanaf 2013 is ervoor gekozen om het participatiebudget zuiver te houden. Dit impliceert dat vanaf 2013 een bedrag van aan schuldhulpverlening niet meer ten laste van het Participatiebudget wordt gebracht. Het totale tekort op de post schuldhulpverlening zal dan vanaf bedragen en op minimabeleid Met betrekking tot de beleidsmatige ontwikkelingen dient 2013 te worden beschouwd als een overgangsjaar waarin binnen het maatschappelijke speelveld, actief zal worden ingezet op preventie. Uitgangspunt is dat hierdoor vanaf 2014 een daling van de kosten met voor schuldhulpverlening kan worden gerealiseerd, uiteraard afhankelijk van externe factoren. 12

13 Per saldo ontstaat dan de volgende reeks: Minimabeleid -/ /- 50 -/- 50 -/- 50 -/- 50 Schuldhulp -/ / / / /- 350 Toerekening schuldhulp aan participatiebudget Effect op begrotingsaldo -/- 50 -/ / / /- 400 Beleidsveld 9: Werk en inkomen Wet sociale werkvoorziening (WSW)/Licom Op basis van het thans voorliggende Transitieplan en de daarbij horende meerjarenbegroting van Licom N.V. wordt de bijdrage van de gemeente Kerkrade in het exploitatietekort geprognosticeerd. In dit Transitieplan en de daarbij horende meerjarenbegroting van Licom N.V. is rekening gehouden met een structurele subsidieverlaging van Rijkswege. In 2012 wordt dit exploitatietekort geheel en in 2013 gedeeltelijk afgedekt door de inzet van de reserve WSW. Vermeldenswaardig is nog dat de thans voorliggende cijfers uit het Transitieplan en de daarbij behorende meerjarenbegroting gebaseerd zijn op de actuele prognoses van dit moment op toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen vanuit de gemeente strikt worden gevolgd en indien nodig zullen de prognoses direct worden bijgesteld Actuele reeks -/ / / / /- 976 Inzet (rest)ruimte reserve WSW* * Zie ook bij beleidsveld m.b.t. inzet participatiebudget t.b.v. WSW. De bij raadsbesluit van december 2011 besloten inzet van aan middelen voor de voorfinanciering van de transitie, kunnen na daadwerkelijke toekenning van de transitiegelden door het Rijk worden ingezet voor de verplichte cofinanciering. Participatiebudget De medio 2011 aangekondigde verlaging van het Participatiebudget heeft in september 2011 geleid tot een officiële beschikking waarin bekend gemaakt werd dat de gemeente Kerkrade voor 2012 en de jaren erna geconfronteerd wordt met een drastische verlaging van het beschikbare participatiebudget. Gezien de reeds lopende en aangegane verplichtingen voor het jaar 2012 was het op dat moment niet meer mogelijk om het uitgavenpatroon volledig aan te passen aan dit nieuwe budget. Derhalve zal een deel van de uitgaven in 2012 ten laste van de reserve FWI gebracht moeten worden. In de komende jaren zal het uitgavenpatroon aangepast worden aan de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden. Vanaf 2013 vallen zowel de rijksbijdrage WSW als de re-integratiemiddelen WWB onder één volledig ontschot Participatiebudget. Hierdoor wordt het mogelijk om vanaf 2013 een deel van de reintegratiemiddelen in te zetten voor de financiering van de WSW. Uit een publicatie van de VNG (14 maart 2012) blijkt zelfs dat naar verwachting de meerderheid van de gemeenten genoodzaakt zijn het totaal beschikbare Participatiebudget in te zetten voor de financiering van de WSW. Kerkrade is echter een MAU-gemeente. Dit betekent dat het Ministerie bij een eventueel nieuwe aanvraag voor een aanvullende uitkering zal beoordelen of de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht om volumedaling WWB te bewerkstelligen. De inzet van de re-integratiemiddelen maakt onderdeel uit van deze beoordeling (achteraf). Té geringe inzet van deze middelen om volumedaling WWB te bewerkstelligen kan leiden tot de conclusie van verwijtbaarheid en hierdoor consequenties hebben bij de beoordeling van de aanvraag. Een volledige inzet van het totaal beschikbare Participatiebudget voor de financiering van de WSW wordt derhalve niet opportuun geacht. Een inzet van voor de financiering van de WSW lijkt (zonder garanties) echter wel verantwoord. Na toerekening van aan indirecte kosten en voor financiering van de WSW aan het participatiebudget resteert de komende jaren circa voor re-integratie. De toerekening van voor indirecte kosten is reeds geraamd en noodzakelijk omdat anderszins additionele tekorten 13

14 zullen ontstaan in de regulier geraamde budgetten. De komende periode zullen bewuste en doelgerichte keuzes (doelgroepen, prioriteiten etc.) gemaakt worden met betrekking tot de inzet van deze middelen. Het effect op het begrotingssaldo is als volgt: Nadeel participatiebudget -/- 756 Inzet reserve FWI 756 Inzet participatiebudget tbv WSW Verordening Maatschappelijke participatie Van rijkswege wordt de gemeente vanaf 2012 verplicht tot het vaststellen van een Verordening Maatschappelijke Participatie WWB. Hierin dient de gemeente een categoriale financiële bijdrage in de kosten voor deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit arme gezinnen te regelen. Een gedeelte van het budget van deze doelgroep wordt overgeheveld uit de regeling Sociaal Culturele Activiteiten. Er resteert naar verwachting een tekort van In het verleden hebben gemeenten hier overigens ook middelen voor ontvangen via de algemene uitkering (vrij besteedbaar). Na 2013 vindt heroverweging van de regeling plaats. Beleidsveld 11: Beheer Beheer openbare ruimte en gebouwen Op het beheer van openbare ruimte en gebouwen worden diverse besparingen ingeboekt, die in totaliteit oplopen van in 2012 tot vanaf Dit betreft de volgende posten: Voor wat betreft de straatreiniging wordt de inzet van 1 veegmachine door RD4 met 1 dag per week gereduceerd ( ). De productie daarvan is niet te evenaren door een oorspronkelijk beoogde handmatige inzet. Het veegschema zal daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. Op het verkeersmeubilair is vanaf 2014 een besparing mogelijk van De huidige vervanging van papierbakken is dan afgerond. Door het verder afstoten van niet-strategische gebouwen en het bijstellen van huurprijzen zijn besparingen c.q. extra inkomsten mogelijk, waarbij gestreefd wordt naar een bedrag dat oploopt van in 2013 naar vanaf De zonering van het openbaar groen wordt aangepast. Het beheer van het openbaar groen in het centrum (uitgevoerd door Licom) wordt daarmee teruggebracht en gelijkgeschakeld met de frequentie in de wijken. De Boomfeestdag wordt versoberd en gekoppeld aan bestaande groenprojecten, zoals de Bomenfabriek en Dag van het Stadspark. Daarmee is een budgetverlaging mogelijk van naar Overige mutaties Dit betreft diverse mutaties die overwegend met bedrijfsvoering te maken hebben. Op de loonsom worden besparingen ingeboekt van vanaf 2015 (formatie i.r.t. uitstroom/niet invullen vacatures). Verder wordt vanaf 2013 reeds ingezet op een besparing van op de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (breed). Er wordt bespaard op de inzet van derden door sector Stad voor een bedrag van vanaf Een structurele onttrekking van de salariskosten van de sociaal rechercheur 0,5 fte / preventiemedewerker 1 fte uit de reserve FWI wordt thans opgenomen in de reguliere exploitatie ( ). Preventieve fraudebestrijding is immers onderdeel van de beoordeling of de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht om volumedalingen te realiseren. Op basis van een eerste concept jaarrekening 2011 en begroting 2013 van Parkstad Limburg kan een voordeel worden ingeboekt van in 2012 resp vanaf Via Parkstad Limburg lopen administratief de bijdragen van gemeenten aan de VVV (onderdeel regionale initiatieven ). Voor de periode geldt een nieuwe subsidieovereenkomst, waaronder inbegrepen de promotie op de Duitse markt. Vanaf 2013 worden de bijdragen met 10% verlaagd, met daarna wederom een jaarlijkse indexering. Dit leidt tot besparingen van in 2013 afnemend naar in

15 De kapitaallasten van het eenmalig verhoogde krediet 2012 voor investering diverse transportmiddelen bedragen circa nadelig vanaf Voorts worden diverse andere posten ingeboekt. Dit betreft vanaf 2012 het onderbrengen van het veiligheidshuis in eigen gemeentelijke huisvesting ( ), versobering c.q. andere invulling van het representatiebudget college ( ), meevaller aanbesteding cateringkosten lunchcafé/vergaderservice ( ), besparing portokosten en kosten van drukwerk door digitale verspreiding van het personeelsblad Gemeengoed ( 6.000), reeds gerealiseerde besparing verzending acceptgiro s ( 7.000), conform afspraak met de Sportstichting verlaging subsidie ( 5.000), het in afstemming met de cliëntenraden WWB en WSW versoberen van de presentiegelden ( 3.000) en verlaging van het budget kermispromotie ( 4.000). Eenmalig kan in 2012 nog vrijval plaatsvinden van een reservering voor schadepreventie aan schoolgebouwen ( ). Voor de jaren 2014 en 2015 kan elk nog een bedrag van worden ingeboekt ten aanzien van verkiezingen (schrappen verstrekking VVV-bonnen aan leden stembureaus en alleen compensatie in uren, alsook de ervaringen tot nu toe met het handmatig stemmen). Daarnaast kunnen op basis van uitputtingscijfers rekening 2011, in combinatie met een aangescherpte begrotingsdiscipline, verdere meevallers danwel besparingen worden ingeboekt voor in totaal vanaf Vanaf 2014 komt daar nog een bedrag van bij. Dit betreft o.a. stroom/gas, huur kopieermachines, diverse diensten derden budgetten, verlaging raming oninbare belastingdebiteuren en meeropbrengsten aanmaningen/dwangbevelen. Tot slot wordt specifiek voor 2012 nog ingezet op een besparing van op alle nog beïnvloedbare kosten gemeentebreed door taken/activiteiten (tijdelijk) niet of pas later uit te voeren. 7. Toelichting investeringen en leningen Diverse verschuivingen (diverse beleidsvelden) Op basis van actuele prognoses is een aantal investeringen in de tijd gezien verschoven. Dit betreft euregionale eurodepark ( van 2012 naar 2013) en riolen ( van 2012 naar 2013 op basis van actueel rioleringsplan, budgettair neutraal). Voor de jaarschijf 2012 was voor de vervanging van bedrijfsvoertuigen van de afdeling Openbare Ruimte opgenomen. Aangezien er diverse voertuigen zijn afgeschreven en technisch niet meer voldoen (mogelijk zelfs afgekeurd zullen worden), is een extra investering van noodzakelijk. In totaal kunnen in 2012 dan 4 voertuigen vervangen worden. Daarnaast blijkt op basis van actuele prognoses van het Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) dat de circa 1,7 miljoen geraamd resultaat als dekking voor de kosten centrumplan thans niet meer realistisch is. Dit bedrag is derhalve geschrapt uit de categorie overige investeringen (zie ook raadsbesluit voorbereiding ontwikkelen centrumplan maart 2012). Voor wat betreft het centrumplan wordt momenteel gewerkt aan een geheel nieuw voorstel inclusief financiële dekking. Tot slot is de investeringsreeks voor WMO geschrapt uit de categorie overige investeringen, omdat de afdekking van de kapitaallasten uit de reserve WMO niet langer mogelijk is. Deze investeringen staan nu vermeld onder de categorie reguliere investeringen. Het jaarlijks investeringsvolume van in totaal is verdeeld over hulpmiddelen ( ) en trapliften ( ). Zie verder de toelichting bij beleidsveld 8. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting 2012 per 23 april alsook een geactualiseerd investeringsprogramma

16 8. Beslispunten Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting. 16

17 Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld Bijlage A tot en met voorjaarsnota 2012 ( x ) nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2012 meerjarenbegroting 2013 meerjarenbegroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Resultaat voor bestemming nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2012 meerjarenbegroting 2013 meerjarenbegroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen Resultaat na bestemming

18 Verloop begrotingssaldo Bijlage B beleidsveld saldo begroting Najaarsnota algemene uitkering kapitaallasten automatisering iza nederland 0 66 ozb toeristenbelasting onvoorzien wijkontwikkeling bushaltes en fietsstroken veiligheidsregio leerlingenvervoer onderwijs / cjg stichting impuls muziekonderwijs parkstad limburg theaters exploitatie reorganisatie doelgericht schoolzwemmen sportstimulering accommodatiebeleid botanische tuin wmo bijdrage maatschappelijke opvang minimabeleid / schuldhulp wet sociale werkvoorziening / licom 9/ ten laste van reserve WSW 9/ participatiebudget ten laste van reserve FWI 9/0 756 participatiebudget tbv WSW verordening maatschappelijke participatie beheer openbare ruimte en gebouwen overige mutaties div saldo begroting Voorjaarsnota

19 VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2012 bedragen x euro per 23 april 2012 nr. blv. omschrijving overheveling van 2011 actuele raming 2012 gevoteerd 2012 uitputting 2012 restant budget 2012 I Reguliere investeringen kp. vervanging GBA-pakket kp. ICT investeringen kp. projecten informatiebeleidsplan kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren euregionaal eurodepark vervanging dienstauto's oov gymzaal plein scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen groot onderhoud en renovatie sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ICT projecten SoZaWe regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 06 onderwijsvoorzieningen nieuwbouw basisschool plein so/vso St. Jan Baptist buitenring riolen totaal overige investeringen III Leningen 07 lening Holding Stadion Kerkrade BV totaal verstrekte leningen Totaal investeringen en leningen

20 bedragen x euro Bijlage C nr. u/v omschrijving actuele raming 2012 raming 2013 raming 2014 raming 2015 raming 2016 raming I Reguliere investeringen kp. v vervanging GBA-pakket kp. v ICT investeringen kp. u projecten informatiebeleidsplan kp. v diverse transportmiddelen vjn u onvermijdbaar u investeringsambities u verkeer en vervoer: duurzaam veilig v parkeren u euregionaal eurodepark vjn v vervanging dienstauto's oov u gymzaal plein u scouting gregor brokamp u gemeenschapshuizen v groot onderhoud en renovatie sportvelden v wmo-hulpmiddelen vjn v wmo-trapliften vjn v reguliere ICT projecten SoZaWe u stemmachines v regulier wegen, straten en pleinen v civieltechnische kunstwerken v openbare verlichting v gemeentelijke gebouwen v herinrichting park Erenstein v openbaar groen v vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 06 v onderwijsvoorzieningen u nieuwbouw basisschool plein u so/vso St. Jan Baptist u buitenring v riolen vjn totaal overige investeringen III Leningen 07 u lening Holding Stadion Kerkrade BV totaal leningen Totaal investeringen en leningen

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 6 5. Risicoparagraaf... 7 6.

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015

Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015 Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Inleiding 5 2. PROGRAMMA S Overzicht programma s en producten 6 1. Veiligheid 7 2. Openbaar onderwijs 8 3. Gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 www.goes.nl 2 Inhoudsopgave Aanbieding perspectiefbrief 3 Financieel perspectief 5 Financiële uitgangspunten 9 Landelijke en regionale ontwikkelingen 13 Status bezuinigingen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie