1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Risicoparagraaf Toelichting per beleidsveld... 7 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen... 7 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen... 9 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Beleidsveld 4: Economie en toerisme Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Beleidsveld 6: Jeugd Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Beleidsveld 8: Zorg Beleidsveld 9: Werk en inkomen Toelichting investeringen en leningen Beslispunten Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Najaarsnota 2014 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo Bijlage C. Investeringsprogramma

4 2

5 1. Aanbieding Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Najaarsnota In deze Najaarsnota zijn de laatst bekende ontwikkelingen c.q. besluitvorming per eind september meegenomen en voorzien van een nadere toelichting. In de Koersbrief als onderlegger bij de raadsconferentie om te komen tot een strategisch kader voor de te maken keuzes voor de komende jaren, werd al een financiële vooruitblik gegeven. Tevens werd in de bijbehorende aanbiedingsbrief ingegaan op het maatwerk dat de Provinciale toezichthouder kan bieden gelet op het feit dat het begrotingsjaar 2015 wel sluitend is, maar meerjarig nog geen sprake is van een structureel sluitende begroting. Dat geeft in de tijd gezien enige ruimte om juist in deze turbulente periode de consequenties van keuzes goed in beeld te hebben en samen met de raad weloverwogen de noodzakelijke beslissingen voor de komende jaren te kunnen nemen. Zoals reeds eerder verwoord, maakte het geboden maatwerk het wel noodzakelijk om al in deze Najaarsnota ten behoeve van het provinciale toezicht indicatief enige oplossingsrichtingen aan te geven voor de jaren na Dit gebeurt op het niveau van een beleidsveld. Samen met u zullen wij deze oplossingsrichtingen nog meer concreet gaan vorm geven, zodat deze in de Voorjaarsnota 2015 zijn ingevuld. Het spreekt voor zich dat bij deze verdere uitwerking nog aanpassingen mogelijk zijn. In de volgende paragraaf worden deze taakstellingen per beleidsveld benoemd. 2. Financiële samenvatting Exploitatie (zie ook bijlage B) De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Voorjaarsnota 2014, tevens het financieel vertrekpunt van deze Najaarsnota In deze Najaarsnota 2014 zijn de mee- en tegenvallers meegenomen per begin september Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Rekening 2014 resp. de Voorjaarsnota ( bedragen x ) Saldo Voorjaarsnota 2014 (taakstellend) 104 -/ / / / Mutaties Najaarsnota / / / / Actueel saldo begroting 0 0 -/ / / Taakstellingen beleidsvelden Actueel saldo begroting incl. taakstelling Risico s en aandachtspunten pm pm pm pm pm Vooralsnog zijn indicatief de nog te concretiseren taakstellingen benoemd op de volgende beleidsvelden: (bedragen x ) Beleidsveld 0 (kostenplaatsen/alg. dekkingsmiddelen) Beleidsveld 1 Bouwen en wonen Beleidsveld 2 Verkeer en vervoer Beleidsveld 3 Milieu Beleidsveld 4 Economie en toerisme Beleidsveld 5 Veiligheid en handhaving

6 Beleidsveld 6 Jeugd Beleidsveld 7 Welzijn, sport en cultuur Beleidsveld 8 Zorg Beleidsveld 9 Werk en inkomen Beleidsveld 10 Bestuur en bedrijfsvoering Beleidsveld 11 Beheer Totaal* Nb: Totaalbedrag sluit als gevolg van afronding niet exact aan op tabel hierboven. In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hiervoor geschetst is voor een financieel totaalplaatje relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte. Reserves (vrije ruimte) voor risico s en incidentele lasten/investeringen Algemene reserve Algemene reserve OBK Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens noodzaak om tzt weer te versterken Reserve parkeerfonds exploitatie Zie paragraaf 3 Reserve Essent Totaal (exclusief risico's) Investeringsruimte Regulier investeringsprogramma ("gebonden")* af: reeds gevoteerd Totaal Overige investeringen (gebonden) af: reeds gevoteerd Totaal Structuurfonds/investeringsambities** af: reeds besloten door de raad Totaal * Exclusief 8,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de investeringsambities, dit bedrag is inbegrepen in de 35,4 miljoen (zie ook paragraaf 4). ** Dit betreft het oorspronkelijke bedrag van 26,4 miljoen plus de in de Najaarsnota 2013 benoemde toevoegingen van in totaal 9 miljoen. De categorie reguliere investeringen betreft veelal vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de continuïteit. Een andere aanwending kan derhalve consequenties hebben. In die zin is sprake van een 4

7 hoge mate van gebondenheid. De investeringen in de categorie overige investeringen worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves (bijv. onderwijs) en/of hebben ook specifieke bestemmingen (bijv. riolen). Deze zijn derhalve gebonden. Zie verder bijlage C voor een specificatie. Eventuele nieuwe investeringswensen die de restantruimte overtreffen brengen extra lasten met zich mee. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Najaarsnota 2014 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Najaarsnota 2014 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B ( Verloop begrotingssaldo ). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf Verloop reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x ) Saldo begin Najaarsnota / /- 262 Rekeningresultaat 2013 (storting in 2014) 992 Beleidsplan Armoede en schulden tbv jaarschijf /- 400 Onderhoud wegen -/- 200 Onderhoud gebouwen (naar reserve gebouwen) -/- 100 Schade-uitkering Campus* 190 Bibliotheek 2015** -/- 157 Najaarsnota 2014 saldo egalisatie 380 -/- 568 Saldo eind * In de jaarrekening 2013 heeft ten laste van het rekeningresultaat een correctie van de opgevoerde te ontvangen schadepenningen Campus plaatsgevonden daar onzeker was of de verzekeraar deze daadwerkelijk zou vergoeden (zie ook jaarrekening 2013 pag. 8 en pag. 10). Het rekeningresultaat is zoals gebruikelijk gestort in deze reserve. Inmiddels heeft de verzekeraar alsnog een bedrag van circa vergoed, welke thans ten gunste van deze reserve wordt gebracht. ** Zie toelichting bij beleidsveld 7. De vrije ruimte van de reserve parkeerfonds exploitatie is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico s of opkomende incidentele mutaties. Omdat in eerste instantie, dat wil zeggen vóór de septembercirculaire, het begrotingsjaar 2015 sluitend was lag de focus van de bezuinigingsmaatregelen op de jaren 2016 e.v. De septembercirculaire bracht echter nog een onverwacht en aanzienlijk nadeel voor 2015 en voordelen voor de jaren 2014 en 2016 e.v. Om het reeds in gang gezette traject niet te doorkruisen, is er voor gekozen om de jaren 2014 en 2015 te egaliseren via de inzet van de daarvoor bedoelde reserve (2014 storten in reserve, 2015 onttrekken aan reserve). Per saldo wordt extra onttrokken. 5

8 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Mutaties M.b.t. het verloop van de reserve structuurfonds/investeringsambities zijn er ten opzichte van de Voorjaarsnota 2014 geen mutaties. In maart 2012 is er een voorbereidingskrediet voor het centrumplan beschikbaar gesteld van Onderdeel daarvan was een haalbaarheidsonderzoek rotonde Niersprinkstraat-Koningsweg voor een bedrag van Na afronding van dit onderzoek resteert een bedrag van circa Dit bedrag kan thans vrijvallen ten gunste van het structuurfonds. Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x ) Omschrijving Bedrag Begin Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010) -/ Kunstgrasvelden (mei 2010) -/- 750 Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011) / Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011) bij: beschikbaar via oud voor nieuw investeringsprogramma (VJN 2011) Subtotaal Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011) -/ Verhuizing bibliotheek (VJN 2011) -/- 250 Cameratoezicht bedrijventerreinen (april 2011) (zie ook raad feb2014 mbt vrijval) -/- 200 Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) Voordeel herontwikkeling Theaterpassage -/ Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sept 2011) -/- 100 Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sept 2011) -/- 116 Evenementen Kerkrade (jan 2012) -/- 125 Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012) -/- 633 Verwervingen tbv centrumplan (juni 2012) -/ Ondersteuning grootschalige evenementen (sept 2012) -/- 275 Voordelige afrekening uitgevoerde projecten (VJN 2013) Speelruimtebeleid (april 2013) -/- 500 Bij: Herprioritering regulier investeringsprogramma 2,9 miljoen en extra kapitaallasten in exploitatie over 1,1 miljoen investeringsambities (NJN 2013) Bij: Overheveling van vrije ruimte reserve Essent naar reserve structuurfonds (NJN2013) Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni 2013) -/ Reservering aankoop grond industriestraat transferium (juni 2013) -/

9 Omschrijving Bedrag Centrumplan (juni 2013) -/ Investeringsbijdrage ZLSM (nov 2013) -/- 365 Bij: Vervallen bijdrage Atrium (rekening 2013) 350 Plan Heilust MFA Kerkrade West (jan 2014) -/- 973 Bij: Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (feb 2014) 180 Culturele samenwerking Euregio (VJN2014) -/- 100 Subtotaal t/m Voorjaarsnota Bij: Vrijval a.g.v. haalbaarheidsonderzoek rotonde centrumplan (NJN2014) 20 Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m NJN Risicoparagraaf Er is sprake van risico s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. De volgende belangrijke risico s bestaan: Rijksbezuinigingen en de 3 grote decentralisaties (evt. nieuwe bezuinigingen, herijking gemeentefonds, op voorhand ingeboekte efficiencykortingen bij de decentralisaties en overgang naar objectief verdeelmodel in plaats van historische kosten), Inkomensdeel FWI / Wet Werk en Bijstand (open einde regeling, nieuw verdeelmodel), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / WOZL (exploitatieresultaten, claim curatoren), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (open einde regeling), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK, te realiseren inkomsten ), Campus (btw-traject en als voorziening), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie in relatie tot leningen stadion), Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF, relatie emu-saldo) en het beheer van wegen en vastgoed (bekostiging onderhoud/vervanging). In de begroting (oktober) en rekening (juni) zijn resp. worden steeds de risico s en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht in de risicoparagraaf. Het budget voor de WSW staat in 2019 onder druk omdat de reserve WSW volgens de huidige inzichten in 2019 onvoldoende dekking meer kan bieden. 6. Toelichting per beleidsveld Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering Regulier De meicirculaire 2014 staat in belangrijke mate in het teken van de eerste fase van de herverdeeloperatie binnen het gemeentefonds. Het zogenaamd groot onderhoud oftewel herijking. Verdeelmaatstaven vervallen, nieuwe worden geïntroduceerd, en definities veranderen. Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld. Het jaar 2014 scoort licht positief. Voor de daaropvolgende jaren is sprake van een fors oplopende negatieve reeks. Belangrijkste oorzaken zijn de negatieve gevolgen van de 7

10 herijking van het gemeentefonds, neerwaarts bijgestelde prognoses ten aanzien van de aantallen bijstandontvangers en de effecten van bevolkingskrimp. In de loop van 2016 volgt nog de tweede fase van de herijking van het gemeentefonds. De septembercirculaire geeft een actueel beeld van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het oog springt het aanzienlijk lagere resultaat voor het jaar Dat heeft met name te maken met een lager geraamd accres voor dat jaar en het met een eenvoudige pennestreek ongedaan maken van de in de meicirculaire nog doorgevoerde verhoging van de krimpgelden In de jaren 2016 en verder is sprake van oplopende voordelen Meicirculaire regulier 60 -/ / / / Septembercirculaire - regulier 175 -/ Totaal 235 -/ / / / (bedragen x ) Sociaal Domein Een ander prominent aspect in de meicirculaire was de introductie van het Deelfonds Sociaal Domein (kortweg: Sociaal Deelfonds ) als onderdeel van het gemeentefonds. Het Sociaal Deelfonds bevat de middelen die het de gemeenten mogelijk moeten maken om de nieuwe verantwoordelijkheden en taken op de gebieden van WMO, jeugd en participatie te kunnen uitvoeren. De aan het Sociaal Deelfonds toegevoegde middelen zouden middels een tijdelijke wet vooralsnog gelabeld worden voor een periode van 3jaar ( ), daarna komt deze labeling formeel te vervallen en zijn alle bedragen vrij te besteden. Wel heeft het Rijk aangekondigd de uitgaven te zullen monitoren. Daartoe dienen diverse soorten uitgaven en inkomsten in de boekhouding anders gerubriceerd te worden ten behoeve van het CBS. De voorlopige omvang van de middelen voor participatie werd pas later, medio juni, bekend gemaakt en kwam voor Kerkrade neer op een bedrag van bijna 27,3 miljoen in Daarvan heeft het merendeel betrekking op de reeds bestaande WSW. De meerjarig dalende reeks heeft m.n. te maken met de kortingen op de WSW-subsidies waartoe het Rijk al eerder had besloten. Deze zijn al indicatief doorgerekend naar de situatie Kerkrade. Medio september 2014 was nog sprake van een verrassende ontwikkeling. Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor de instelling van het bovengenoemde deelfonds sociaal domein in. In een eerdere reactie heeft de Algemene Rekenkamer reeds geconstateerd dat de gestelde bestedingsvoorwaarde slechts schijnzekerheid biedt en aanzienlijke extra verantwoordings- en controlelasten veroorzaakt. Verder zijn inmiddels door het kabinet en VNG alternatieve instrumenten ontwikkeld om een succesvolle transformatie te borgen en zicht te blijven houden op de middelen. Dat maakte het mogelijk er nu al voor te kiezen de bestedingsvoorwaarde te laten vervallen, aldus de Minister van BZK. Het laten vervallen van die bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor de uitkeringsvorm waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratieuitkering sociaal domein. Het aparte deelfonds sociaal domein is daarmee verleden tijd. De middelen behorend bij de nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gebundelde participatiebudget zijn daarmee geheel vrij te besteden voor gemeenten. Dit geeft gemeenten maximale vrijheid om, binnen de kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. In de septembercirculaire is het vervallen van de bestedingsvoorwaarde en bundeling in één integratieuitkering Sociaal Domein verwerkt. De geldstroom voor de nieuwe wmo bleek ten opzichte van de meicirculaire iets lager uit te vallen en die voor participatie hoger. Verder werd voor de nieuwe wmo een overzicht gegeven van de effecten van de overgang naar een objectief verdeelmodel. Op peil 2015 zou dit voor Kerkrade neerkomen op een verlaging van het budget van circa , zo n 6%. Er zal nog een ingroeipad worden afgesproken met gemeenten om de effecten van de overgang te verzachten. Er is nog geen duidelijkheid hoe dit ingroeipad er komt uit te zien. In de decembercirculaire zal meer duidelijkheid worden gegeven, aldus het Ministerie van BZK. Dit in samenhang met de uitkomsten van het nog in ontwikkeling zijnde objectieve verdeelmodel voor Jeugd. 8

11 De actuele budgetten voor het sociaal domein zijn ná de septembercirculaire als volgt: * 2017* 2018* decentralisatie jeugd (beleidsveld 6)** decentralisatie zorg (wmo nieuw) (beleidsveld 8) *** decentralisatie participatie (beleidsveld 9) Totaal sociaal deelfonds (neutraal) * * * (bedragen x ) * De bedragen vanaf 2016 zijn indicatief en zullen t.z.t. door het Rijk opnieuw worden bepaald op basis van een zgn. objectief verdeelmodel, al dan niet voorzien van een ingroeipad. Voor 2015 is nog uitgegaan van historische kosten. ** In de septembercirculaire 2013 werd nog uitgegaan van circa voor jeugd. *** Toepassing van 100% objectief verdeelmodel wmo nieuw zou neerkomen op een bedrag van circa 9,9 miljoen. Op basis van een confrontatie tussen middelen versus verantwoordelijkheden en taken zal zich speelruimte uit moeten kristalliseren. Het Rijk heeft immers op voorhand al diverse kortingen ingeboekt. Kapitaallasten Gebleken is dat een positieve bijstelling op de kapitaallasten mogelijk is als gevolg van een nog steeds lage rentestand en een lagere én latere financieringsbehoefte op basis van actuele liquiditeitsprognoses. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door achterblijvende investeringen maar ook doordat de gemeente in staat is gebleken aanzienlijke subsidies binnen te halen. Een bijzonder punt vormt nog de buitenring. De vertraging van de aanleg daarvan heeft een positief effect op de kapitaallasten. Oorspronkelijk zou de weg opengaan per 1 januari Zolang de weg er niet ligt, kan er ook niet op worden afgeschreven. De uiteindelijke vertraging valt niet in te schatten, voorlopig boeken wij voor 2 jaar een voordeel in Kapitaallasten Kapitaallasten vertraging buitenring pm +pm Totaal (bedragen x ) Loonsom Medio juli 2014 hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. Na definitieve afronding van het akkoord, is het de bedoeling dat de Cao met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari Er is sprake van invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk. De VNG en de bonden hebben afgesproken om minimaal 1500 jongeren aan het werk te krijgen. Ook bieden gemeenten jongeren meer kansen om werkervaring op te doen op werkervarings- en stageplekken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 per maand. In oktober 2014 wordt nog een eenmalige uitkering gedaan van 350. De nadelen voor de begroting lopen op van in 2014 tot vanaf Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Ontwikkelingen Centrumplan In september 2014 is de commissie GEZ laatstelijk nog geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de totale gebiedsontwikkeling van Kerkrade-Centrum (incl. Creative City). In de raad van september is voorts nog aan de orde geweest een besluit omtrent het actuele financieel kader. 9

12 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Parkeergelden en boetes Inmiddels kan worden gesteld dat sprake is van structurele tegenvallers voor wat betreft de opbrengsten uit parkeergelden en boetes. Een achteruitgang van de opbrengsten parkeerboetes wordt overigens logischerwijs mede veroorzaakt door het fenomeen achteraf betalen. In totaliteit wordt rekening gehouden met een structurele tegenvaller van vanaf Beleidsveld 4: Economie en toerisme Bijdrage Limburg Economic Development (LED) Door middel van het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage levert onze gemeente een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de Zuidlimburgse Economie (aanjaagfunctie). LED haakt aan op het programma Brainport 2020 in Zuid-Limburg. Dit programma leidt ertoe dat Zuidoost- Nederland aansluiting vindt bij de wereld top 10 van toptechnologische regio s en heeft voor Zuid- Limburg o.a. als gevolg extra banen en 8,5 miljard extra bijdrage aan de B.V. Nederland. Doelstelling is de ontwikkeling van Zuid-Limburg tot een krachtig economisch gebied waar het straks uitstekend wonen, leven en werken is. Een gebied, goed aangesloten op de grotere centra in Noordwest- Europa met een innovatief bedrijfsleven, dat hier samen met kennisinstellingen innoveert, zijn geld verdient en welvaart naar onze regio brengt. De uitvoering ligt bij de campussen, te weten de Maastricht Health Campus en de Chemelot Campus, het bedrijfsleven, onderwijs-/kennisinstellingen, overheden en regionale ontwikkelingsorganisaties. Topsectoren als technologie, chemie en materialen staan op het eerste gezicht ver af van de lokale economie in Kerkrade. Argumenten om te participeren in LED echter zijn gelegen in werkgelegenheid, economische structuurversterking, leisure ontwikkeling en imago/branding. Op basis van deze argumenten is deelname aan LED gerechtvaardigd. Zeker nu leisure -projecten inmiddels kunnen aanhaken bij het LED-programma. Dit biedt kansen voor o.a. de ontwikkeling van Creative City. De Limburg Branding (de regiobranding Zuid Limburg wordt immers opgeschaald naar het niveau van Limburg) zal de regio aantrekkelijk maken voor mensen die in Limburg wonen, werken/en of recreëren. Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn er promotionele successen behaald met de campagne zuid Limburg. Je zal er maar wonen. In de nieuwe aanpak van Limburg Branding zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor (internationale) arbeidsplaatsen op hbo- en wo-niveau. Meer en meer zal er aandacht zijn voor de euregionale context, denk hierbij o.a. aan de sterke driehoek Eindhoven/TU Leuven/KUL Aachen (RWTH). Gelet op voornoemde argumenten ligt deelname door Kerkrade aan LED vanaf 2015 voor de hand. Anticiperend op de regionale besluitvorming is het uitgangspunt 3,- per inwoner. Voor Kerkrade komt dit neer op circa in 2015 en daarna licht aflopend. Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Begroting Veiligheidsregio De raad heeft in mei 2014 haar zienswijze op de begroting(en) 2015 van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg gegeven. Op basis daarvan, afgezet tegen het beschikbare budget, kan vanaf 2015 een structureel voordeel van worden ingeboekt. Dit wordt mede veroorzaakt door bij de brandweer doorgevoerde bezuinigingen. 10

13 Beleidsveld 6: Jeugd Leerlingenvervoer De laatste jaren tonen de werkelijke kosten van het leerlingenvervoer aan dat het vervoer van de leerlingen die hiervoor op grond van de geldende verordening in aanmerking komen, meer bedragen dan de middelen die op grond van de gemeentelijke begroting al jaren beschikbaar zijn. Aangezien het vervoer van leerlingen een wettelijke taak is en vooraf niet voorspelbaar is hoeveel kinderen daadwerkelijk in het schoolvervoer terecht komen, ontstaat voor de gemeente feitelijk een situatie van open eind financiering. De laatste jaren zijn de tekorten, welke met name worden veroorzaakt door individuele vervoersaanvragen, zo goed en kwaad als mogelijk binnen de afdelingsbudgetten opgevangen. Met de bezuinigingen is elke financiële rek weg. Met een ophoging van het beschikbare budget voor leerlingenvervoer met een bedrag ad wordt vooralsnog gepoogd om de kosten en het beschikbare budget in evenwicht te brengen. Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Bibliotheek Conform de gemeentebegroting zullen de subsidies 2015 voor de professionele instellingen gelijk zijn aan Er vindt dus geen compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen plaats. Ten aanzien van de bibliotheek ontstaat een specifieke problematiek. Rekening houdend met een gelijkblijvende subsidie, heeft de bibliotheek voor 2015 een begrotingstekort van circa De bibliotheek heeft voor het jaar 2014 een begroot tekort nog weten te dekken uit haar reserves. De restantreserves zijn geoormerkt voor medefinanciering voor de inrichting van de nieuwe centrumbibliotheek. Het genoemde tekort is geënt op de huidige situatie. Om ruimte te creëren om voor het subsidiejaar 2016 met de bibliotheek in discussie te gaan over de inrichting van het bibliotheekwerk Kerkrade breed, wordt voorgesteld het geraamde tekort 2015 eenmalig te compenseren uit de reserve parkeerfonds. Dit onder de voorwaarde dat een eventueel restantbudget 2015 naar de gemeente wordt teruggestort. Schoolzwemmen Ofschoon de bezuinigingen op het schoolzwemmen reeds in de meerjarenbegroting zijn opgenomen zijn nog geen resultaten geboekt met betrekking tot de effectuering ervan. Wel bestaat, zolang het schoolzwemmen niet wordt afgeschaft of geherstructureerd wordt, nog steeds de betalingsverplichting jegens de uitvoerder. In 2013 konden de financiële gevolgen nog door een incidentele meevaller worden opgelost. In 2014 is dit echter niet meer mogelijk. Inzake het collegevoorstel ter herstructurering van het schoolzwemmen is door de raad nog geen beslissing genomen. De raadscommissie heeft in juni 2014 om een aanvullend onderzoek gevraagd. Met betrekking tot het schoolzwemmen veranderd er voor het schooljaar 2014/2015 derhalve niets waardoor ook de betalingsverplichting jegens de uitvoerder in 2014 en de eerste helft van 2015 blijft bestaan. Voor 2014 wordt een indicatief tekort becijferd van ,-. Botanische tuin De gemeente is eigenaar van het gehele object, tuin inclusief opstallen. In de exploitatie van de Botanische Tuin blijken tot op heden enkele kosten voor gebouwgebonden voorzieningen als ook tuingebonden voorzieningen opgenomen. Als gevolg van een herziene kostenverdeling van gebouw- en tuingebonden voorzieningen tussen objecteigenaar (gemeente Kerkrade) als ook exploitant (de stichting) ontstaat een meer realistisch beeld van de huidige exploitatie van de Botanische Tuin. Voorgesteld wordt om de merendeels kleine posten te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget (circa 6.000) en een bedrag aan personeelskosten collectiebeheerder van afgerond vanaf 2014 als tegenvaller op te nemen. Het toekomstscenario van de Botanische Tuin wordt momenteel verder uitgewerkt en nader onderbouwd. 11

14 Beleidsveld 8: Zorg Begroting GGD De raad heeft in juni 2014 haar zienswijze op de begroting 2015 van de GGD kenbaar gemaakt. Eerder zijn door de landelijke overheid via het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van het contact van de jeugdgezondheidszorg met jongeren vanaf 14 jaar. Besloten is om voor de aanpak adolescenten middels een projectplan deze middelen daadwerkelijk aan de GGD beschikbaar te stellen. Dat betekent een nadeel voor de begroting van -/ in 2014 en -/ vanaf Beleidsveld 9: Werk en inkomen Wsw/WOZL De raad heeft in juni 2014 kennis genomen van de jaarstukken 2013 van WOZL, alsook een zienswijze gegeven met betrekking tot de 1 e begrotingswijziging 2014 en de (meerjaren)begroting Uit de jaarstukken 2013 bleek voor Kerkrade een voordeel van circa (te verwerken in ons begrotingsjaar 2014), besloten is om dit voordeel toe te voegen aan de reserve WSW. Voor Kerkrade blijkt voorts een nadeel in de vorm van een extra bijdrage 2014 van Per saldo is in ons begrotingsjaar 2014 dus sprake van een voordeel van In de jaren erna lopen de nadelen voor onze begroting op, van in 2015 naar in Bij de geraamde nadelen vielen echter zowel positieve als negatieve kanttekeningen te maken. De oplopende rijkskortingen op de subsidie per arbeidsjaar en de mate waarin het WOZL er (vooralsnog) niet in slaagt om deze 1-op-1 door te vertalen naar haar eigen bedrijfsvoering, verklaren voor het grootste gedeelte de oplopende tekorten. Voorgesteld werd om de thans bekende nadelen te dekken uit de reserve WSW. 7. Toelichting investeringen en leningen Binnen het investeringsprogramma worden diverse mutaties doorgevoerd op basis van actuele inzichten en besluiten. Diverse onderlinge verschuivingen en faseringen (per saldo 0): Ten behoeve van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor het jaar 2014 een krediet beschikbaar gesteld van Hiervoor is een bedrag van uit het ictbudget overgeheveld naar vastgoed info systeem. In het kader van het renovatieprogramma openbare verlichting is ten behoeve van veiligheidsmetingen en het vervangen van instabiele masten een bedrag overgeheveld van vanuit het budget onvermijdbaar / algemeen. In verband met de aanpassing van het onderliggend wegennet aan de realisatie van de buitenring is van het budget overgeheveld naar de jaren Voor de renovatie van het kunstgrasveld van voetbalvereniging FCKW is in 2014 een krediet beschikbaar gesteld van Door een aanpassing van het meerjarige investeringsprogramma is er toegevoegd aan de jaarschijf 2014 en zijn de daarop volgende jaren verminderd. Het investeringsbudget voor wegen, straten en pleinen kan in 2014 met worden verlaagd en wordt in de jaren erna verhoogd. De voorbereidingen van de reconstructies van wegen, straten en pleinen lopen in de pas met de planning. De uitvoering en besteding van de beschikbaar gestelde middelen lopen over de jaarschijven heen. Ook binnen het investeringsbudget civieltechnische kunstwerken vinden verschuivingen tussen de jaren plaats op basis van actuele prognoses. Van het investeringsbudget gemeentelijke gebouwen is een bedrag ad overgeheveld van 2014 naar

15 Samenvattend leiden deze onderlinge verschuivingen en faseringen tot de volgende mutaties binnen het reguliere investeringsprogramma: Totaal (kp) ICT investeringen -/ /- 55 (00) Onvermijdbaar -/ /- 107 (02) Verkeer -/ (07) Groot onderhoud sportvelden 122 -/- 31 -/- 31 -/- 30 -/ (11) Wegen, straten en pleinen -/ (11) Civieltechnische kunstwerken -/ / / (11) Openbare verlichting (11) Gemeentelijke gebouwen -/ (11) Vastgoed info systeem Effect op investeringsprogramma -/ (bedragen x Overige mutaties: Uit de evaluatie van de investeringen infrastructuur 2012 en 2013 bleek een positief saldo bij wegen, straten en pleinen ad en bij groenvoorzieningen. Deze saldi worden thans toegevoegd aan de betreffende investeringsvolumes voor Ten behoeve van voorbereidende rioolwerkzaamheden en wegwerkzaamheden centrum is een krediet gevoteerd van De kosten komen ten laste van de exploitatie Centrumplan, onderdeel openbare ruimte. Het restant investeringsbudget voor onderwijsvoorzieningen ad (zie VJN2014) is met verhoogd ten behoeve van de verbouwing en uitbreiding van de basisschool Bleijerheide. De kapitaallasten van deze investering worden zoals gebruikelijk ten laste gebracht van de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Actualisatie van het Gemeentelijk Riolering Plan geeft thans reeds aan dat de jaarschijf 2014 en 2015 verlaagd kunnen worden met respectievelijk bedrag van en In het vierde kwartaal zal een geactualiseerd GRP worden gepresenteerd en in de voorjaarsnota 2015 zullen de effecten hiervan verwerkt worden. De kapitaallasten van riolering worden zoals gebruikelijk ten laste gebracht van de reserve riolen. Parkstad Limburg Stadion Aan het Parkstad Limburg Stadion (Holding Stadion Kerkrade) is in 2014 een lening verstrekt van ten behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld en bijkomende kosten. Een nog meer multifunctionele inzet wordt daarmee mogelijk. Beoogd wordt om mede hiermee invulling te kunnen geven aan de noodzaak om de exploitatie van het stadion te verbeteren. Over het verstrekken van deze lening bent u reeds eerder geïnformeerd. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting eind september 2014 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma Beslispunten Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting. 13

16 Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld Bijlage A tot en met Najaarsnota 2014 ( x ) nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Saldo van baten en lasten nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen Resultaat Taakstellingen per saldo Resultaat na taakstelling

17 Verloop begrotingssaldo Bijlage B beleidsveld saldo begroting Voorjaarsnota Algemene uitkering regulier Algemene uitkering - sociaal domein 0/6/8/9 neutraal verwerkt Kapitaallasten CAO meerkosten 0/ Parkeergeld/boetes Bijdrage Limburg Economic Development (LED) Begroting Veiligheidsregio Leerlingenvervoer 6-50 Bibliotheek 7/0-157 Bibliotheek tlv parkeerfonds 7/0 157 Schoolzwemmen 7-75 Botanische Tuin Begroting GGD adolescenten Wsw/Wozl 9/ Wsw/Wozl naar/van reserve wsw 9/ Naar/van reserve parkeerfonds exploitatie saldo begroting Najaarsnota Taakstellingen, per saldo div saldo begroting NJN 2014 incl. taakstelling

18 nr. blv. omschrijving VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2013 bedragen x euro actuele raming 2014 gevoteerd 2014 per 30 september 2014 uitputting 2014 restant budget 2014 I Reguliere investeringen kp. ICT investeringen kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar / algemeen parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen openbaar groen vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 01 centrumplan onderwijsvoorzieningen buitenring riolen totaal overige investeringen III Leningen 07 lening Holding Stadion Kerkrade BV totaal leningen Totaal investeringen

19 bedragen x euro Bijlage C nr. omschrijving raming 2014 raming 2015 raming 2016 raming 2017 raming 2018 raming I Reguliere investeringen kp. vervanging GBA-pakket kp. ICT investeringen njn kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig njn euregionaal eurodepark gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden njn wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken njn openbare verlichting gemeentelijke gebouwen njn openbaar groen njn vastgoed info systeem njn totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 01 centrumplan njn onderwijsvoorzieningen njn buitenring riolen njn totaal overige investeringen III Leningen 07 lening Holding Stadion Kerkrade BV njn totaal leningen Totaal investeringen

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 7 6.

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 7 6.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 4. 4. Risicoparagraaf... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 4. 4. Risicoparagraaf... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 4 4. Risicoparagraaf... 5 5. Toelichting per beleidsveld... 5 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014.

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 4 maart 2015 onderwerp: Decembercirculaire 2014 gemeentefonds bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 februari 2015 gemeenteblad I nr.: 13 agenda nr.: 7 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 6 6.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie