1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Risicoparagraaf Toelichting per beleidsveld... 7 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen... 7 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen... 9 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Beleidsveld 4: Economie en toerisme Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Beleidsveld 6: Jeugd Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Beleidsveld 8: Zorg Beleidsveld 9: Werk en inkomen Toelichting investeringen en leningen Beslispunten Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Najaarsnota 2014 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo Bijlage C. Investeringsprogramma

4 2

5 1. Aanbieding Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Najaarsnota In deze Najaarsnota zijn de laatst bekende ontwikkelingen c.q. besluitvorming per eind september meegenomen en voorzien van een nadere toelichting. In de Koersbrief als onderlegger bij de raadsconferentie om te komen tot een strategisch kader voor de te maken keuzes voor de komende jaren, werd al een financiële vooruitblik gegeven. Tevens werd in de bijbehorende aanbiedingsbrief ingegaan op het maatwerk dat de Provinciale toezichthouder kan bieden gelet op het feit dat het begrotingsjaar 2015 wel sluitend is, maar meerjarig nog geen sprake is van een structureel sluitende begroting. Dat geeft in de tijd gezien enige ruimte om juist in deze turbulente periode de consequenties van keuzes goed in beeld te hebben en samen met de raad weloverwogen de noodzakelijke beslissingen voor de komende jaren te kunnen nemen. Zoals reeds eerder verwoord, maakte het geboden maatwerk het wel noodzakelijk om al in deze Najaarsnota ten behoeve van het provinciale toezicht indicatief enige oplossingsrichtingen aan te geven voor de jaren na Dit gebeurt op het niveau van een beleidsveld. Samen met u zullen wij deze oplossingsrichtingen nog meer concreet gaan vorm geven, zodat deze in de Voorjaarsnota 2015 zijn ingevuld. Het spreekt voor zich dat bij deze verdere uitwerking nog aanpassingen mogelijk zijn. In de volgende paragraaf worden deze taakstellingen per beleidsveld benoemd. 2. Financiële samenvatting Exploitatie (zie ook bijlage B) De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Voorjaarsnota 2014, tevens het financieel vertrekpunt van deze Najaarsnota In deze Najaarsnota 2014 zijn de mee- en tegenvallers meegenomen per begin september Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Rekening 2014 resp. de Voorjaarsnota ( bedragen x ) Saldo Voorjaarsnota 2014 (taakstellend) 104 -/ / / / Mutaties Najaarsnota / / / / Actueel saldo begroting 0 0 -/ / / Taakstellingen beleidsvelden Actueel saldo begroting incl. taakstelling Risico s en aandachtspunten pm pm pm pm pm Vooralsnog zijn indicatief de nog te concretiseren taakstellingen benoemd op de volgende beleidsvelden: (bedragen x ) Beleidsveld 0 (kostenplaatsen/alg. dekkingsmiddelen) Beleidsveld 1 Bouwen en wonen Beleidsveld 2 Verkeer en vervoer Beleidsveld 3 Milieu Beleidsveld 4 Economie en toerisme Beleidsveld 5 Veiligheid en handhaving

6 Beleidsveld 6 Jeugd Beleidsveld 7 Welzijn, sport en cultuur Beleidsveld 8 Zorg Beleidsveld 9 Werk en inkomen Beleidsveld 10 Bestuur en bedrijfsvoering Beleidsveld 11 Beheer Totaal* Nb: Totaalbedrag sluit als gevolg van afronding niet exact aan op tabel hierboven. In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hiervoor geschetst is voor een financieel totaalplaatje relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte. Reserves (vrije ruimte) voor risico s en incidentele lasten/investeringen Algemene reserve Algemene reserve OBK Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens noodzaak om tzt weer te versterken Reserve parkeerfonds exploitatie Zie paragraaf 3 Reserve Essent Totaal (exclusief risico's) Investeringsruimte Regulier investeringsprogramma ("gebonden")* af: reeds gevoteerd Totaal Overige investeringen (gebonden) af: reeds gevoteerd Totaal Structuurfonds/investeringsambities** af: reeds besloten door de raad Totaal * Exclusief 8,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de investeringsambities, dit bedrag is inbegrepen in de 35,4 miljoen (zie ook paragraaf 4). ** Dit betreft het oorspronkelijke bedrag van 26,4 miljoen plus de in de Najaarsnota 2013 benoemde toevoegingen van in totaal 9 miljoen. De categorie reguliere investeringen betreft veelal vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de continuïteit. Een andere aanwending kan derhalve consequenties hebben. In die zin is sprake van een 4

7 hoge mate van gebondenheid. De investeringen in de categorie overige investeringen worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves (bijv. onderwijs) en/of hebben ook specifieke bestemmingen (bijv. riolen). Deze zijn derhalve gebonden. Zie verder bijlage C voor een specificatie. Eventuele nieuwe investeringswensen die de restantruimte overtreffen brengen extra lasten met zich mee. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Najaarsnota 2014 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Najaarsnota 2014 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B ( Verloop begrotingssaldo ). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf Verloop reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x ) Saldo begin Najaarsnota / /- 262 Rekeningresultaat 2013 (storting in 2014) 992 Beleidsplan Armoede en schulden tbv jaarschijf /- 400 Onderhoud wegen -/- 200 Onderhoud gebouwen (naar reserve gebouwen) -/- 100 Schade-uitkering Campus* 190 Bibliotheek 2015** -/- 157 Najaarsnota 2014 saldo egalisatie 380 -/- 568 Saldo eind * In de jaarrekening 2013 heeft ten laste van het rekeningresultaat een correctie van de opgevoerde te ontvangen schadepenningen Campus plaatsgevonden daar onzeker was of de verzekeraar deze daadwerkelijk zou vergoeden (zie ook jaarrekening 2013 pag. 8 en pag. 10). Het rekeningresultaat is zoals gebruikelijk gestort in deze reserve. Inmiddels heeft de verzekeraar alsnog een bedrag van circa vergoed, welke thans ten gunste van deze reserve wordt gebracht. ** Zie toelichting bij beleidsveld 7. De vrije ruimte van de reserve parkeerfonds exploitatie is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico s of opkomende incidentele mutaties. Omdat in eerste instantie, dat wil zeggen vóór de septembercirculaire, het begrotingsjaar 2015 sluitend was lag de focus van de bezuinigingsmaatregelen op de jaren 2016 e.v. De septembercirculaire bracht echter nog een onverwacht en aanzienlijk nadeel voor 2015 en voordelen voor de jaren 2014 en 2016 e.v. Om het reeds in gang gezette traject niet te doorkruisen, is er voor gekozen om de jaren 2014 en 2015 te egaliseren via de inzet van de daarvoor bedoelde reserve (2014 storten in reserve, 2015 onttrekken aan reserve). Per saldo wordt extra onttrokken. 5

8 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Mutaties M.b.t. het verloop van de reserve structuurfonds/investeringsambities zijn er ten opzichte van de Voorjaarsnota 2014 geen mutaties. In maart 2012 is er een voorbereidingskrediet voor het centrumplan beschikbaar gesteld van Onderdeel daarvan was een haalbaarheidsonderzoek rotonde Niersprinkstraat-Koningsweg voor een bedrag van Na afronding van dit onderzoek resteert een bedrag van circa Dit bedrag kan thans vrijvallen ten gunste van het structuurfonds. Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x ) Omschrijving Bedrag Begin Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010) -/ Kunstgrasvelden (mei 2010) -/- 750 Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011) / Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011) bij: beschikbaar via oud voor nieuw investeringsprogramma (VJN 2011) Subtotaal Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011) -/ Verhuizing bibliotheek (VJN 2011) -/- 250 Cameratoezicht bedrijventerreinen (april 2011) (zie ook raad feb2014 mbt vrijval) -/- 200 Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) Voordeel herontwikkeling Theaterpassage -/ Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sept 2011) -/- 100 Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sept 2011) -/- 116 Evenementen Kerkrade (jan 2012) -/- 125 Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012) -/- 633 Verwervingen tbv centrumplan (juni 2012) -/ Ondersteuning grootschalige evenementen (sept 2012) -/- 275 Voordelige afrekening uitgevoerde projecten (VJN 2013) Speelruimtebeleid (april 2013) -/- 500 Bij: Herprioritering regulier investeringsprogramma 2,9 miljoen en extra kapitaallasten in exploitatie over 1,1 miljoen investeringsambities (NJN 2013) Bij: Overheveling van vrije ruimte reserve Essent naar reserve structuurfonds (NJN2013) Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni 2013) -/ Reservering aankoop grond industriestraat transferium (juni 2013) -/

9 Omschrijving Bedrag Centrumplan (juni 2013) -/ Investeringsbijdrage ZLSM (nov 2013) -/- 365 Bij: Vervallen bijdrage Atrium (rekening 2013) 350 Plan Heilust MFA Kerkrade West (jan 2014) -/- 973 Bij: Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (feb 2014) 180 Culturele samenwerking Euregio (VJN2014) -/- 100 Subtotaal t/m Voorjaarsnota Bij: Vrijval a.g.v. haalbaarheidsonderzoek rotonde centrumplan (NJN2014) 20 Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m NJN Risicoparagraaf Er is sprake van risico s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. De volgende belangrijke risico s bestaan: Rijksbezuinigingen en de 3 grote decentralisaties (evt. nieuwe bezuinigingen, herijking gemeentefonds, op voorhand ingeboekte efficiencykortingen bij de decentralisaties en overgang naar objectief verdeelmodel in plaats van historische kosten), Inkomensdeel FWI / Wet Werk en Bijstand (open einde regeling, nieuw verdeelmodel), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / WOZL (exploitatieresultaten, claim curatoren), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (open einde regeling), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK, te realiseren inkomsten ), Campus (btw-traject en als voorziening), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie in relatie tot leningen stadion), Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF, relatie emu-saldo) en het beheer van wegen en vastgoed (bekostiging onderhoud/vervanging). In de begroting (oktober) en rekening (juni) zijn resp. worden steeds de risico s en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht in de risicoparagraaf. Het budget voor de WSW staat in 2019 onder druk omdat de reserve WSW volgens de huidige inzichten in 2019 onvoldoende dekking meer kan bieden. 6. Toelichting per beleidsveld Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering Regulier De meicirculaire 2014 staat in belangrijke mate in het teken van de eerste fase van de herverdeeloperatie binnen het gemeentefonds. Het zogenaamd groot onderhoud oftewel herijking. Verdeelmaatstaven vervallen, nieuwe worden geïntroduceerd, en definities veranderen. Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld. Het jaar 2014 scoort licht positief. Voor de daaropvolgende jaren is sprake van een fors oplopende negatieve reeks. Belangrijkste oorzaken zijn de negatieve gevolgen van de 7

10 herijking van het gemeentefonds, neerwaarts bijgestelde prognoses ten aanzien van de aantallen bijstandontvangers en de effecten van bevolkingskrimp. In de loop van 2016 volgt nog de tweede fase van de herijking van het gemeentefonds. De septembercirculaire geeft een actueel beeld van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het oog springt het aanzienlijk lagere resultaat voor het jaar Dat heeft met name te maken met een lager geraamd accres voor dat jaar en het met een eenvoudige pennestreek ongedaan maken van de in de meicirculaire nog doorgevoerde verhoging van de krimpgelden In de jaren 2016 en verder is sprake van oplopende voordelen Meicirculaire regulier 60 -/ / / / Septembercirculaire - regulier 175 -/ Totaal 235 -/ / / / (bedragen x ) Sociaal Domein Een ander prominent aspect in de meicirculaire was de introductie van het Deelfonds Sociaal Domein (kortweg: Sociaal Deelfonds ) als onderdeel van het gemeentefonds. Het Sociaal Deelfonds bevat de middelen die het de gemeenten mogelijk moeten maken om de nieuwe verantwoordelijkheden en taken op de gebieden van WMO, jeugd en participatie te kunnen uitvoeren. De aan het Sociaal Deelfonds toegevoegde middelen zouden middels een tijdelijke wet vooralsnog gelabeld worden voor een periode van 3jaar ( ), daarna komt deze labeling formeel te vervallen en zijn alle bedragen vrij te besteden. Wel heeft het Rijk aangekondigd de uitgaven te zullen monitoren. Daartoe dienen diverse soorten uitgaven en inkomsten in de boekhouding anders gerubriceerd te worden ten behoeve van het CBS. De voorlopige omvang van de middelen voor participatie werd pas later, medio juni, bekend gemaakt en kwam voor Kerkrade neer op een bedrag van bijna 27,3 miljoen in Daarvan heeft het merendeel betrekking op de reeds bestaande WSW. De meerjarig dalende reeks heeft m.n. te maken met de kortingen op de WSW-subsidies waartoe het Rijk al eerder had besloten. Deze zijn al indicatief doorgerekend naar de situatie Kerkrade. Medio september 2014 was nog sprake van een verrassende ontwikkeling. Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor de instelling van het bovengenoemde deelfonds sociaal domein in. In een eerdere reactie heeft de Algemene Rekenkamer reeds geconstateerd dat de gestelde bestedingsvoorwaarde slechts schijnzekerheid biedt en aanzienlijke extra verantwoordings- en controlelasten veroorzaakt. Verder zijn inmiddels door het kabinet en VNG alternatieve instrumenten ontwikkeld om een succesvolle transformatie te borgen en zicht te blijven houden op de middelen. Dat maakte het mogelijk er nu al voor te kiezen de bestedingsvoorwaarde te laten vervallen, aldus de Minister van BZK. Het laten vervallen van die bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor de uitkeringsvorm waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratieuitkering sociaal domein. Het aparte deelfonds sociaal domein is daarmee verleden tijd. De middelen behorend bij de nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gebundelde participatiebudget zijn daarmee geheel vrij te besteden voor gemeenten. Dit geeft gemeenten maximale vrijheid om, binnen de kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. In de septembercirculaire is het vervallen van de bestedingsvoorwaarde en bundeling in één integratieuitkering Sociaal Domein verwerkt. De geldstroom voor de nieuwe wmo bleek ten opzichte van de meicirculaire iets lager uit te vallen en die voor participatie hoger. Verder werd voor de nieuwe wmo een overzicht gegeven van de effecten van de overgang naar een objectief verdeelmodel. Op peil 2015 zou dit voor Kerkrade neerkomen op een verlaging van het budget van circa , zo n 6%. Er zal nog een ingroeipad worden afgesproken met gemeenten om de effecten van de overgang te verzachten. Er is nog geen duidelijkheid hoe dit ingroeipad er komt uit te zien. In de decembercirculaire zal meer duidelijkheid worden gegeven, aldus het Ministerie van BZK. Dit in samenhang met de uitkomsten van het nog in ontwikkeling zijnde objectieve verdeelmodel voor Jeugd. 8

11 De actuele budgetten voor het sociaal domein zijn ná de septembercirculaire als volgt: * 2017* 2018* decentralisatie jeugd (beleidsveld 6)** decentralisatie zorg (wmo nieuw) (beleidsveld 8) *** decentralisatie participatie (beleidsveld 9) Totaal sociaal deelfonds (neutraal) * * * (bedragen x ) * De bedragen vanaf 2016 zijn indicatief en zullen t.z.t. door het Rijk opnieuw worden bepaald op basis van een zgn. objectief verdeelmodel, al dan niet voorzien van een ingroeipad. Voor 2015 is nog uitgegaan van historische kosten. ** In de septembercirculaire 2013 werd nog uitgegaan van circa voor jeugd. *** Toepassing van 100% objectief verdeelmodel wmo nieuw zou neerkomen op een bedrag van circa 9,9 miljoen. Op basis van een confrontatie tussen middelen versus verantwoordelijkheden en taken zal zich speelruimte uit moeten kristalliseren. Het Rijk heeft immers op voorhand al diverse kortingen ingeboekt. Kapitaallasten Gebleken is dat een positieve bijstelling op de kapitaallasten mogelijk is als gevolg van een nog steeds lage rentestand en een lagere én latere financieringsbehoefte op basis van actuele liquiditeitsprognoses. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door achterblijvende investeringen maar ook doordat de gemeente in staat is gebleken aanzienlijke subsidies binnen te halen. Een bijzonder punt vormt nog de buitenring. De vertraging van de aanleg daarvan heeft een positief effect op de kapitaallasten. Oorspronkelijk zou de weg opengaan per 1 januari Zolang de weg er niet ligt, kan er ook niet op worden afgeschreven. De uiteindelijke vertraging valt niet in te schatten, voorlopig boeken wij voor 2 jaar een voordeel in Kapitaallasten Kapitaallasten vertraging buitenring pm +pm Totaal (bedragen x ) Loonsom Medio juli 2014 hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. Na definitieve afronding van het akkoord, is het de bedoeling dat de Cao met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari Er is sprake van invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk. De VNG en de bonden hebben afgesproken om minimaal 1500 jongeren aan het werk te krijgen. Ook bieden gemeenten jongeren meer kansen om werkervaring op te doen op werkervarings- en stageplekken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 per maand. In oktober 2014 wordt nog een eenmalige uitkering gedaan van 350. De nadelen voor de begroting lopen op van in 2014 tot vanaf Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Ontwikkelingen Centrumplan In september 2014 is de commissie GEZ laatstelijk nog geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de totale gebiedsontwikkeling van Kerkrade-Centrum (incl. Creative City). In de raad van september is voorts nog aan de orde geweest een besluit omtrent het actuele financieel kader. 9

12 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Parkeergelden en boetes Inmiddels kan worden gesteld dat sprake is van structurele tegenvallers voor wat betreft de opbrengsten uit parkeergelden en boetes. Een achteruitgang van de opbrengsten parkeerboetes wordt overigens logischerwijs mede veroorzaakt door het fenomeen achteraf betalen. In totaliteit wordt rekening gehouden met een structurele tegenvaller van vanaf Beleidsveld 4: Economie en toerisme Bijdrage Limburg Economic Development (LED) Door middel van het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage levert onze gemeente een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de Zuidlimburgse Economie (aanjaagfunctie). LED haakt aan op het programma Brainport 2020 in Zuid-Limburg. Dit programma leidt ertoe dat Zuidoost- Nederland aansluiting vindt bij de wereld top 10 van toptechnologische regio s en heeft voor Zuid- Limburg o.a. als gevolg extra banen en 8,5 miljard extra bijdrage aan de B.V. Nederland. Doelstelling is de ontwikkeling van Zuid-Limburg tot een krachtig economisch gebied waar het straks uitstekend wonen, leven en werken is. Een gebied, goed aangesloten op de grotere centra in Noordwest- Europa met een innovatief bedrijfsleven, dat hier samen met kennisinstellingen innoveert, zijn geld verdient en welvaart naar onze regio brengt. De uitvoering ligt bij de campussen, te weten de Maastricht Health Campus en de Chemelot Campus, het bedrijfsleven, onderwijs-/kennisinstellingen, overheden en regionale ontwikkelingsorganisaties. Topsectoren als technologie, chemie en materialen staan op het eerste gezicht ver af van de lokale economie in Kerkrade. Argumenten om te participeren in LED echter zijn gelegen in werkgelegenheid, economische structuurversterking, leisure ontwikkeling en imago/branding. Op basis van deze argumenten is deelname aan LED gerechtvaardigd. Zeker nu leisure -projecten inmiddels kunnen aanhaken bij het LED-programma. Dit biedt kansen voor o.a. de ontwikkeling van Creative City. De Limburg Branding (de regiobranding Zuid Limburg wordt immers opgeschaald naar het niveau van Limburg) zal de regio aantrekkelijk maken voor mensen die in Limburg wonen, werken/en of recreëren. Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn er promotionele successen behaald met de campagne zuid Limburg. Je zal er maar wonen. In de nieuwe aanpak van Limburg Branding zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor (internationale) arbeidsplaatsen op hbo- en wo-niveau. Meer en meer zal er aandacht zijn voor de euregionale context, denk hierbij o.a. aan de sterke driehoek Eindhoven/TU Leuven/KUL Aachen (RWTH). Gelet op voornoemde argumenten ligt deelname door Kerkrade aan LED vanaf 2015 voor de hand. Anticiperend op de regionale besluitvorming is het uitgangspunt 3,- per inwoner. Voor Kerkrade komt dit neer op circa in 2015 en daarna licht aflopend. Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Begroting Veiligheidsregio De raad heeft in mei 2014 haar zienswijze op de begroting(en) 2015 van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg gegeven. Op basis daarvan, afgezet tegen het beschikbare budget, kan vanaf 2015 een structureel voordeel van worden ingeboekt. Dit wordt mede veroorzaakt door bij de brandweer doorgevoerde bezuinigingen. 10

13 Beleidsveld 6: Jeugd Leerlingenvervoer De laatste jaren tonen de werkelijke kosten van het leerlingenvervoer aan dat het vervoer van de leerlingen die hiervoor op grond van de geldende verordening in aanmerking komen, meer bedragen dan de middelen die op grond van de gemeentelijke begroting al jaren beschikbaar zijn. Aangezien het vervoer van leerlingen een wettelijke taak is en vooraf niet voorspelbaar is hoeveel kinderen daadwerkelijk in het schoolvervoer terecht komen, ontstaat voor de gemeente feitelijk een situatie van open eind financiering. De laatste jaren zijn de tekorten, welke met name worden veroorzaakt door individuele vervoersaanvragen, zo goed en kwaad als mogelijk binnen de afdelingsbudgetten opgevangen. Met de bezuinigingen is elke financiële rek weg. Met een ophoging van het beschikbare budget voor leerlingenvervoer met een bedrag ad wordt vooralsnog gepoogd om de kosten en het beschikbare budget in evenwicht te brengen. Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Bibliotheek Conform de gemeentebegroting zullen de subsidies 2015 voor de professionele instellingen gelijk zijn aan Er vindt dus geen compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen plaats. Ten aanzien van de bibliotheek ontstaat een specifieke problematiek. Rekening houdend met een gelijkblijvende subsidie, heeft de bibliotheek voor 2015 een begrotingstekort van circa De bibliotheek heeft voor het jaar 2014 een begroot tekort nog weten te dekken uit haar reserves. De restantreserves zijn geoormerkt voor medefinanciering voor de inrichting van de nieuwe centrumbibliotheek. Het genoemde tekort is geënt op de huidige situatie. Om ruimte te creëren om voor het subsidiejaar 2016 met de bibliotheek in discussie te gaan over de inrichting van het bibliotheekwerk Kerkrade breed, wordt voorgesteld het geraamde tekort 2015 eenmalig te compenseren uit de reserve parkeerfonds. Dit onder de voorwaarde dat een eventueel restantbudget 2015 naar de gemeente wordt teruggestort. Schoolzwemmen Ofschoon de bezuinigingen op het schoolzwemmen reeds in de meerjarenbegroting zijn opgenomen zijn nog geen resultaten geboekt met betrekking tot de effectuering ervan. Wel bestaat, zolang het schoolzwemmen niet wordt afgeschaft of geherstructureerd wordt, nog steeds de betalingsverplichting jegens de uitvoerder. In 2013 konden de financiële gevolgen nog door een incidentele meevaller worden opgelost. In 2014 is dit echter niet meer mogelijk. Inzake het collegevoorstel ter herstructurering van het schoolzwemmen is door de raad nog geen beslissing genomen. De raadscommissie heeft in juni 2014 om een aanvullend onderzoek gevraagd. Met betrekking tot het schoolzwemmen veranderd er voor het schooljaar 2014/2015 derhalve niets waardoor ook de betalingsverplichting jegens de uitvoerder in 2014 en de eerste helft van 2015 blijft bestaan. Voor 2014 wordt een indicatief tekort becijferd van ,-. Botanische tuin De gemeente is eigenaar van het gehele object, tuin inclusief opstallen. In de exploitatie van de Botanische Tuin blijken tot op heden enkele kosten voor gebouwgebonden voorzieningen als ook tuingebonden voorzieningen opgenomen. Als gevolg van een herziene kostenverdeling van gebouw- en tuingebonden voorzieningen tussen objecteigenaar (gemeente Kerkrade) als ook exploitant (de stichting) ontstaat een meer realistisch beeld van de huidige exploitatie van de Botanische Tuin. Voorgesteld wordt om de merendeels kleine posten te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget (circa 6.000) en een bedrag aan personeelskosten collectiebeheerder van afgerond vanaf 2014 als tegenvaller op te nemen. Het toekomstscenario van de Botanische Tuin wordt momenteel verder uitgewerkt en nader onderbouwd. 11

14 Beleidsveld 8: Zorg Begroting GGD De raad heeft in juni 2014 haar zienswijze op de begroting 2015 van de GGD kenbaar gemaakt. Eerder zijn door de landelijke overheid via het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van het contact van de jeugdgezondheidszorg met jongeren vanaf 14 jaar. Besloten is om voor de aanpak adolescenten middels een projectplan deze middelen daadwerkelijk aan de GGD beschikbaar te stellen. Dat betekent een nadeel voor de begroting van -/ in 2014 en -/ vanaf Beleidsveld 9: Werk en inkomen Wsw/WOZL De raad heeft in juni 2014 kennis genomen van de jaarstukken 2013 van WOZL, alsook een zienswijze gegeven met betrekking tot de 1 e begrotingswijziging 2014 en de (meerjaren)begroting Uit de jaarstukken 2013 bleek voor Kerkrade een voordeel van circa (te verwerken in ons begrotingsjaar 2014), besloten is om dit voordeel toe te voegen aan de reserve WSW. Voor Kerkrade blijkt voorts een nadeel in de vorm van een extra bijdrage 2014 van Per saldo is in ons begrotingsjaar 2014 dus sprake van een voordeel van In de jaren erna lopen de nadelen voor onze begroting op, van in 2015 naar in Bij de geraamde nadelen vielen echter zowel positieve als negatieve kanttekeningen te maken. De oplopende rijkskortingen op de subsidie per arbeidsjaar en de mate waarin het WOZL er (vooralsnog) niet in slaagt om deze 1-op-1 door te vertalen naar haar eigen bedrijfsvoering, verklaren voor het grootste gedeelte de oplopende tekorten. Voorgesteld werd om de thans bekende nadelen te dekken uit de reserve WSW. 7. Toelichting investeringen en leningen Binnen het investeringsprogramma worden diverse mutaties doorgevoerd op basis van actuele inzichten en besluiten. Diverse onderlinge verschuivingen en faseringen (per saldo 0): Ten behoeve van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor het jaar 2014 een krediet beschikbaar gesteld van Hiervoor is een bedrag van uit het ictbudget overgeheveld naar vastgoed info systeem. In het kader van het renovatieprogramma openbare verlichting is ten behoeve van veiligheidsmetingen en het vervangen van instabiele masten een bedrag overgeheveld van vanuit het budget onvermijdbaar / algemeen. In verband met de aanpassing van het onderliggend wegennet aan de realisatie van de buitenring is van het budget overgeheveld naar de jaren Voor de renovatie van het kunstgrasveld van voetbalvereniging FCKW is in 2014 een krediet beschikbaar gesteld van Door een aanpassing van het meerjarige investeringsprogramma is er toegevoegd aan de jaarschijf 2014 en zijn de daarop volgende jaren verminderd. Het investeringsbudget voor wegen, straten en pleinen kan in 2014 met worden verlaagd en wordt in de jaren erna verhoogd. De voorbereidingen van de reconstructies van wegen, straten en pleinen lopen in de pas met de planning. De uitvoering en besteding van de beschikbaar gestelde middelen lopen over de jaarschijven heen. Ook binnen het investeringsbudget civieltechnische kunstwerken vinden verschuivingen tussen de jaren plaats op basis van actuele prognoses. Van het investeringsbudget gemeentelijke gebouwen is een bedrag ad overgeheveld van 2014 naar

15 Samenvattend leiden deze onderlinge verschuivingen en faseringen tot de volgende mutaties binnen het reguliere investeringsprogramma: Totaal (kp) ICT investeringen -/ /- 55 (00) Onvermijdbaar -/ /- 107 (02) Verkeer -/ (07) Groot onderhoud sportvelden 122 -/- 31 -/- 31 -/- 30 -/ (11) Wegen, straten en pleinen -/ (11) Civieltechnische kunstwerken -/ / / (11) Openbare verlichting (11) Gemeentelijke gebouwen -/ (11) Vastgoed info systeem Effect op investeringsprogramma -/ (bedragen x Overige mutaties: Uit de evaluatie van de investeringen infrastructuur 2012 en 2013 bleek een positief saldo bij wegen, straten en pleinen ad en bij groenvoorzieningen. Deze saldi worden thans toegevoegd aan de betreffende investeringsvolumes voor Ten behoeve van voorbereidende rioolwerkzaamheden en wegwerkzaamheden centrum is een krediet gevoteerd van De kosten komen ten laste van de exploitatie Centrumplan, onderdeel openbare ruimte. Het restant investeringsbudget voor onderwijsvoorzieningen ad (zie VJN2014) is met verhoogd ten behoeve van de verbouwing en uitbreiding van de basisschool Bleijerheide. De kapitaallasten van deze investering worden zoals gebruikelijk ten laste gebracht van de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Actualisatie van het Gemeentelijk Riolering Plan geeft thans reeds aan dat de jaarschijf 2014 en 2015 verlaagd kunnen worden met respectievelijk bedrag van en In het vierde kwartaal zal een geactualiseerd GRP worden gepresenteerd en in de voorjaarsnota 2015 zullen de effecten hiervan verwerkt worden. De kapitaallasten van riolering worden zoals gebruikelijk ten laste gebracht van de reserve riolen. Parkstad Limburg Stadion Aan het Parkstad Limburg Stadion (Holding Stadion Kerkrade) is in 2014 een lening verstrekt van ten behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld en bijkomende kosten. Een nog meer multifunctionele inzet wordt daarmee mogelijk. Beoogd wordt om mede hiermee invulling te kunnen geven aan de noodzaak om de exploitatie van het stadion te verbeteren. Over het verstrekken van deze lening bent u reeds eerder geïnformeerd. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting eind september 2014 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma Beslispunten Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting. 13

16 Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld Bijlage A tot en met Najaarsnota 2014 ( x ) nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Saldo van baten en lasten nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen Resultaat Taakstellingen per saldo Resultaat na taakstelling

17 Verloop begrotingssaldo Bijlage B beleidsveld saldo begroting Voorjaarsnota Algemene uitkering regulier Algemene uitkering - sociaal domein 0/6/8/9 neutraal verwerkt Kapitaallasten CAO meerkosten 0/ Parkeergeld/boetes Bijdrage Limburg Economic Development (LED) Begroting Veiligheidsregio Leerlingenvervoer 6-50 Bibliotheek 7/0-157 Bibliotheek tlv parkeerfonds 7/0 157 Schoolzwemmen 7-75 Botanische Tuin Begroting GGD adolescenten Wsw/Wozl 9/ Wsw/Wozl naar/van reserve wsw 9/ Naar/van reserve parkeerfonds exploitatie saldo begroting Najaarsnota Taakstellingen, per saldo div saldo begroting NJN 2014 incl. taakstelling

18 nr. blv. omschrijving VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2013 bedragen x euro actuele raming 2014 gevoteerd 2014 per 30 september 2014 uitputting 2014 restant budget 2014 I Reguliere investeringen kp. ICT investeringen kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar / algemeen parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen openbaar groen vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 01 centrumplan onderwijsvoorzieningen buitenring riolen totaal overige investeringen III Leningen 07 lening Holding Stadion Kerkrade BV totaal leningen Totaal investeringen

19 bedragen x euro Bijlage C nr. omschrijving raming 2014 raming 2015 raming 2016 raming 2017 raming 2018 raming I Reguliere investeringen kp. vervanging GBA-pakket kp. ICT investeringen njn kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig njn euregionaal eurodepark gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden njn wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken njn openbare verlichting gemeentelijke gebouwen njn openbaar groen njn vastgoed info systeem njn totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 01 centrumplan njn onderwijsvoorzieningen njn buitenring riolen njn totaal overige investeringen III Leningen 07 lening Holding Stadion Kerkrade BV njn totaal leningen Totaal investeringen

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen

2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen 2014 VOORJAARSRAPPORTAGE 4 Bijlagen GEMEENTE TILBURG 2014 VOORJAARSRAPPORTAGE 4 BIJLAGEN 2 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen Inhoud Inhoud Bijlagen 4 4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl)

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie