Jaarverslag WonenPlus Wormerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag WonenPlus Wormerland"

Transcriptie

1 2007

2 Jaarverslag WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Coördinatie Consulente : Gemeente Wormerland : Mw. D. v.d. Breggen : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Mw. P. Kruit : Mw. N. Vuyst 2

3 Inhoudsopgave Paginanummer 1. Inleiding 4 2. Organisatie 4 3. Activiteiten in Resultaten (SWOffice) 8 5. Conclusie 9 6. Verwachting Bijlage: Jaarverslag Preventieve Huisbezoeken 3

4 1.Inleiding WonenPlus Wormerland is op 1 maart 2007 officieel van start gegaan. De projectgroep, actief sinds 2006, had in een eerder stadium geconstateerd dat er in Wormerland al veel beschikbaar was, maar dat men de weg naar de diensten toe niet altijd even goed wist te vinden. In sommige gevallen sloot het aanbod bovendien niet goed aan bij de vraag. Hier lag een duidelijke taak voor WonenPlus. Het eerste jaar van WonenPlus werd dan ook gezien als een jaar waarin WonenPlus zich moest ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werd gekozen voor de optie waarbij door middel van preventief huisbezoek onderzocht kon worden waar en op welk gebied er vragen en leemten zijn. 2. Organisatie De projectleiding en de uitvoering worden verzorgd door WonenPlus Noord-Holland (WPNH). 2.1 Doelstelling Het inrichten van een vraaggestuurde basisvoorziening op lokaal niveau waarmee ouderen en kwetsbare groepen ondersteund worden in het blijven wonen in de thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is het bestaande aanbod waarbij WonenPlus een aanjaagfunctie heeft in het verbeteren van de kwaliteit, het realiseren van aanvullende dienstverlening en het versterken van de samenhang in het aanbod en de diverse betrokken organisaties. 2.2 Projectgroep De projectgroep Wormerland bestaat uit de volgende afgevaardigden: Beleidsambtenaar van de gemeente Wormerland; Mw. D. van der Breggen Woningstichting Wormer; Dhr.D. van der Grijn Senioren Overleg Wormerland; Mw. T.van de Velden Sociaal Cultureel Centrum Wormerland; Mw. M. Kranstauber Zorgcentrum Torenerf; Mw. E. Buitenhuis Evean; Dhr. H van Petten De projectgroep begeleidt het WonenPlus project, lost knelpunten op, ontwikkelt de samenwerking tussen betrokkenen, bespreekt de voortgang en is direct aanspreekpunt voor de WonenPlus consulent. 4

5 2.3 Consulent De consulent Mw. N. Vuijst draagt zorg voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van het project. Zij werkt 12 uur per week (maandag en woensdag) voor WonenPlus Wormerland. De consulent legt verantwoording af aan de coördinator (tot oktober Mw. M. Boon, daarna Mw. P. Kruit). De coördinator legt verantwoording af aan de projectgroep. Stichting WonenPlus Noord-Holland is de werkgever van de consulent. Deze stichting heeft de opdracht om de dienstverlening van WonenPlus goed uit te voeren. Er is een samenwerkingsverband met Oostzaan en Landsmeer. Voor deze drie projecten zijn in totaal twee consulenten (totaal 36 uur) en een coördinator (8 uur) aangesteld. WPNH is verantwoordelijk voor inzet, aansturing en begeleiding van de consulent. 2.4 Samenwerking met WonenPlus organisaties in Zaanstreek/Waterland Er wordt nu soms al samengewerkt met WonenPlus Oostzaan en Landsmeer. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst te komen tot een regionaal samenwerkingsverband. Gedacht wordt aan een regionale stichting WonenPlus Waterland. De mogelijkheden voor verzelfstandiging zijn in 2007 door Stichting WonenPlus Noord-Holland onderzocht. Eind oktober 2007 is er een notitie over de mogelijke regionalisering van WonenPlus verschenen. Naar aanleiding van deze notitie is op 8 november gesproken met diverse wethouders en vertegenwoordigers van betrokken partners. Geconstateerd is dat voor de uitwerking van de opties meer tijd nodig is. WonenPlus Noord-Holland is gevraagd om in 2008 de projectleiding voort te zetten tot aan de overdracht van deze taken aan een andere rechtspersoon. 3. Activiteiten in 2007 Het uitgangspunt voor WonenPlus Wormerland is dat iedereen in Wormerland die behoort tot de doelgroep, zonder indicatie gebruik kan maken van de informatie-, advies- en bemiddelingsfunctie van WonenPlus. 3.1 Preventief huisbezoek De consulent is gestart met het opzetten van preventieve huisbezoeken. Door middel van deze huisbezoeken kan er een inventarisatie van de vraag worden gemaakt en kunnen knelpunten en leemten zichtbaar worden gemaakt. In de bijlage treft u een verslag aan van de huisbezoeken die in 2007 werden afgelegd. 5

6 3.2 Servicepunt/Meldpunt Een belangrijk onderdeel van WonenPlus is het meldpunt. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Het meldpunt heeft tevens een belangrijke inloopfunctie voor (huisbezoek) vrijwilligers. Het meldpunt is gehuisvest in verzorgingshuis Torenerf. Het kantoor wordt gedeeld met de ouderenwerker van het Senioren Overleg Wormerland (SOW). In 2007 was het meldpunt geopend op de maandag- en de woensdagochtend. Standaard voorwaarde voor WonenPlus is dat het meldpunt gedurende de werkweek iedere dag bereikbaar is. Het streven van WonenPlus Noord-Holland is om dit in 2008 ook in Wormerland te realiseren. 3.3 Ontwikkelen van diensten Uitgangspunt van WonenPlus was dat in principe gebruik zou kunnen worden gemaakt van het bestaande aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. WonenPlus zou daarbij een aanjaagfunctie hebben in het verbeteren van de kwaliteit en het versterken van de samenhang in het aanbod van de diverse betrokkenen organisaties. Wanneer er behoefte zou blijken te zijn aan aanvullende diensten die anderen niet kunnen leveren, dan zou WonenPlus de betreffende diensten zelf ontwikkelen. Hierbij zou gewerkt worden volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in het concept basispakket van WonenPlus Noord-Holland. Uit de preventieve huisbezoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een aantal praktische diensten zoals tuinonderhoud, kleine klusjes in en om het huis, een boodschappendienst, vervoer naar het ziekenhuis en hulp bij kleine huishoudelijke klusjes. Een aantal klussen heeft de consulent tot nu toe weg kunnen zetten bij de huidige aanbieders. Mocht de vraag echter gaan toenemen (aanbod roept ook vraag op) dan ontstaat hier een probleem. Om dit probleem voor te zijn is de consulent samen met de medewerker van het SOW in overleg om hier een oplossing voor te zoeken. 3.4 Public relations Geen enkele organisatie kan zonder goede PR. WonenPlus Wormerland krijgt hierin goede ondersteuning van WPNH. Drie maal per jaar wordt er onder ingeschreven klanten, vrijwilligers en relaties een nieuwsbrief verspreid. Voor de buitenkant en het drukwerk draagt WPNH zorg, de consulent van WonenPlus Wormerland verzorgt de kopij voor de binnenkant, zijnde twee zijden op A4 formaat. Verder is er een WonenPlus folder met daarin algemene informatie over het dienstenaanbod. Alle (potentiële) klanten ontvangen deze folder bij het intakegesprek. De folder ligt bovendien ter inzage op het meldpunt en bij tal van organisaties, verenigingen en clubs die zich bezighouden met hulp- en dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 6

7 Een aantal keren zijn er persberichten naar zowel de lokale als de regionale kranten verstuurd (zondagbladen, weekbladen, het NHD). Het Noord-Hollands Dagblad was ook aanwezig bij het 100 ste huisbezoek. Vanuit WPNH worden er verder regelmatig algemene (opinie)stukken geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad en is in 2007 een aantal keren een algemene E-letter verschenen die breed is verspreid onder provincie, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere belanghebbenden en betrokkenen. 3.5 Overleg en afstemming met andere organisaties Naast de reguliere overleggen (projectgroep, vrijwilligers, SOW, WonenPlus consulentenoverleg) is er in 2007 overleg geweest tussen WonenPlus Wormerland, MEE, gemeente Wormerland, SCWO, Evean, Buurtbus e.a. WonenPlus is door de Gemeente Wormerland gevraagd om mee te denken over invulling van prestatievelden 3 en 4 (het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers). Doel van de bijeenkomst die in dit kader werd georganiseerd was het adviseren van beleidmakers op het gebied van de WMO op de onderdelen Loket en Mantelzorg. 3.6 Registratiesysteem Er wordt gewerkt met het registratie systeem SWOffice van Centa. Om de verschillende WonenPlus projecten in de regio met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er een eenduidige manier van registreren is. Voor de huisbezoeken is er een module Preventieve huisbezoeken (ook van Centa) aangeschaft. De consulent en een vrijwilliger hebben een training gevolgd om met het registratie systeem te werken 7

8 4. Resultaten WonenPlus Wormerland 2007 (SWOffice) Preventief Huisbezoek Aantal Aantal preventieve huisbezoeken 2 e kwartaal 27 Aantal preventieve huisbezoeken 3 e kwartaal 43 Aantal preventieve huisbezoeken 4 e kwartaal 52 Totaal aantal afgenomen preventieve huisbezoeken 122 Inschrijvingen WonenPlus Aantal Aantal inschrijvingen WonenPlus 2 e kwartaal 21 Aantal inschrijvingen WonenPlus 3 e kwartaal 18 Aantal inschrijvingen WonenPlus 4 e kwartaal 22 Totaal aantal inschrijvingen 61 Soorten dienstverlening Aantal Huisbezoek ondersteunend 05 Hulp bij persoonlijke administratie 07 Nieuwsbrief + Kalender en overige informatie 161 Meldpunt WonenPlus 103 Klussen aanvraag 09 Tuinonderhoud aanvraag 13 Boodschappen aanvraag 02 Vragen van Mantelzorgers 20 Kerst activiteit 25 WMO vragen 15 Totaal aantal verleende diensten 360 Vrijwilligers Aantal Wormer 11 Wormerveer 01 Wijdewormer 01 Totaal aantal vrijwilligers 13 8

9 5. Conclusie Een aantal doelen die men bij de start voor ogen heeft gehad, zijn gehaald. Het preventief huisbezoek loopt goed. Ook weten steeds meer mensen de consulent goed te vinden. Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal hulpvragen (via huisbezoek dan wel telefonisch). De meeste hulpvragen konden naar tevredenheid van de hulpvrager worden afgehandeld. De samenwerking met andere instanties is hierbij plezierig verlopen. Het dienstenpakket is (nog) onvoldoende ontwikkeld. Het project voldoet hierdoor nog niet aan de standaard waarden van een WonenPlus project. Op basis van ervaring in andere gemeenten constateren we dat de groei in Wormerland achter blijft. Wat wij regelmatig tegen komen is het fenomeen dat wanneer er geen aanbod is, er ook geen vraag komt. We zien dat ook gebeuren in Wormerland. Nu er preventieve huisbezoeken worden afgelegd neemt de vraag toe. Het bestaande aanbod blijkt hier echter niet op voorbereid. WPNH adviseert om het diensten pakket zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en uit te bouwen naar een volwaardige WonenPlus organisatie. 6. Verwachtingen voor 2008 In februari 2008 komt de projectgroep bij elkaar voor evaluatie van het afgelopen jaar, en wordt bekeken of het project een vervolg krijgt. Mocht dit positief uitpakken, dan is er veel te doen in WonenPlus zal zich dan met prioriteit richten op voortzetting van de preventieve huisbezoeken, werving van vrijwilligers, ontwikkeling c.q. uitbreiding van diensten, het benaderen van nieuwe doelgroepen (gehandicapten, GGZ cliënten), uitbreiding van de spreekuren, ontwikkelen van een (nieuw) PR plan, etc. In 2008 zullen ten slotte de mogelijkheden voor verzelfstandiging en samenwerking met omliggende WonenPlus projecten in de regio nader worden onderzocht. 9

10 Bijlage 1. Jaarverslag Preventief huisbezoek WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever : Gemeente Wormerland Contactpersoon : Mw. D. v.d. Breggen Opdrachtnemer : WonenPlus N-H Coördinator : P.Kruit Consulent : N. Vuyst 10

11 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werkwijze Resultaten Informatie over hulp en dienstverlening Conclusie Bijlage met bevindingen 16 11

12 1. Inleiding In juni 2007 is de WonenPlus consulent in Wormerland gestart met de organisatie van het project preventief huisbezoek voor inwoners van de gemeente Wormerland. In de oriëntatiefase zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties die al langer werken met informatieve huisbezoeken. Er werden diverse methodes en vragenlijsten bekeken, waarbij uiteindelijk werd besloten om een computerprogramma aan te schaffen waarmee registratie van de preventieve huisbezoeken op eenvoudige wijze kan plaatsvinden. Het voordeel van dit programma is dat snel een overzicht beschikbaar is over onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen. Vergelijking met andere gemeentes in Nederland die ook gebruik maken van dit programma, is mogelijk. Het computerprogramma biedt tal van mogelijkheden. Er is een vragenlijst samengesteld waarin vragen aan de orde komen op het gebied van: o Anonieme persoonsgegevens o Wonen o Woonomgeving o Mobiliteit en Vervoer o Gezondheid o Zelfredzaamheid o Financiën o Mantelzorg o Sociale contacten en tijdsbesteding o Hulp- en dienstverlening o Afronding en informatie In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op de werkwijze, de resultaten, informatie over hulp- en dienstverlening en tot slot de conclusie. 12

13 2. Werkwijze In de periode van maart tot en met mei 2007 werden de nodige voorbereidingen voor het organiseren en opzetten van de preventieve huisbezoeken getroffen. Zo werd er een op WonenPlus toegespitste vragenlijst samengesteld en een computerprogramma gekozen om de resultaten te kunnen registreren. Verder werden er vrijwilligers geworven waarvan er uiteindelijk 12 geschikt werden bevonden. De geselecteerde vrijwilligers hebben allen een op de praktijk toegespitste training gevolgd en zijn ingewerkt door de consulent. Preventief Huisbezoek vergt een goede begeleiding. Eens in de zes weken komen de vrijwilligers met de consulente bijeen voor informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Twee gastsprekers hebben tijdens de bijeenkomsten informatie verstrekt over onderwerpen als de WMO en het PGB De vragenlijst is na tussentijdse evaluatie inmiddels uitgebreid met vragen over financiën en mantelzorg. De wijzigingen in het vragenformulier zijn tevens verwerkt in het computerprogramma. In 2007 was er regelmatig individueel contact tussen de consulent en de vrijwilligers als een huisbezoek daar aanleiding toe gaf. In verband met de soms complexe aard van de vragen is de consulent, in sommige gevallen en na toestemming van betrokkene, persoonlijk op huisbezoek geweest naar de betreffende WonenPlus klant. In juni is het huisbezoekproject officieel gestart. In eerste instantie werden ouderen die op de wachtlijst staan voor een in-/aanleunwoning, bezocht. De consulente ontving de adressen van deze doelgroep van Verzorgingshuis Torenerf. Vanaf augustus is gestart met het bezoeken van 80-plussers in de gemeente Wormerland. De persoonsgegevens werden verstrekt door de gemeente Wormerland. 13

14 3. Resultaten Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Brieven verstuurd Totaal huisbezoeken Er zijn 150 brieven verstuurd. Respons: o 9 personen gaven aan geen belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 122 personen lieten weten wél belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 2 personen zijn overleden. o 2 personen waren ziek, o 1 persoon woonde niet meer op het opgegeven adres o Met 1 persoon lukt het niet contact op te nemen o Voor het nieuwe jaar staan nog 13 bezoeken gepland door de vrijwilligers (van de 150 verstuurde brieven) Onderstaand de verdeling over de huisbezoeken in de verschillende plaatsen in Wormerland: Plaats Aantal huisbezoeken Wormer : 92 Jisp : 13 Spijkerboor : 2 Oost-Knollendam : 4 Wijdewormer : 11 In totaal werden er 94 rapporten naar aanleiding van het preventief huisbezoek opgenomen in het registratieprogramma. Uit de resultaten en de hoge respons mag voorzichtig worden geconcludeerd dat veel inwoners geïnteresseerd zijn in het huisbezoekproject. 14

15 4. Informatie over hulp en dienstverlening Aan het einde van de vragenlijst werden vragen gesteld over de mate van bekendheid met hulp- en dienstverlening. De huisbezoekers hadden bij elk huisbezoek een map mee met informatiemateriaal bestaande uit folders die op verzoek werden verstrekt. Bij complexe problemen of vragen kon de persoon worden doorverwezen naar de WonenPlus consulent. Aanvullend werd dan een huisbezoek afgelegd of was er telefonisch contact. De meeste folders die werden verstrekt gaven informatie over: - WMO - WonenPlus - WVG en VALYS vervoer - PGB en huishoudelijke hulp - Alarmering - In geringe mate: thuiszorgwinkel, maaltijdvoorziening, RIO, vrijwilligersorganisaties 5. Conclusies Algemeen: o Er is een hoge respons gekomen op de uitnodigingen voor een preventief huisbezoek. Er zijn in totaal 150 uitnodigingen verstuurd, waarvan uiteindelijk 122 huishoudens werden bezocht. o Veel mensen waarderen het dat de gemeente het initiatief neemt om burgers te informeren. Het wordt als plezierig en nuttig ervaren dat men uitleg krijgt over de mogelijkheden aan wonen, zorg en welzijn voorzieningen. o In december gaven veel mensen aan geen behoefte te hebben aan een huisbezoek in verband met de drukte rond de feestdagen. Met betrekking tot de antwoorden in de vragenlijsten: o 66% van de ondervraagden krijgt mantelzorg van de kinderen, veel van de deze mantelzorgers zijn al op leeftijd. De kinderen van deze mantelzorgers hebben zelf vaak een baan. Mantelzorgers kunnen dus niet op hun terug vallen wanneer zij zelf hulp nodig hebben. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. o Het merendeel van de ondervraagden ontvangt minimaal 1 keer per week mantelzorg. o Een groot deel van de ondervraagden beoordeelt zichzelf als goed/redelijk gezond op geestelijk en/of lichamelijk gebied. Gezien de hoge leeftijd van de ondervraagden (80+) is het reëel te mogen verwachten dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Wat verder opvalt is het volgende: o Mensen wonen graag in hun eigen wijk o Van de mensen die hebben aangegeven te willen verhuizen wil het merendeel het liefst naar een aanleunwoning of naar een woonzorgcomplex. 15

16 6. Bijlage met bevindingen Wonen en woonomgeving Uit de antwoorden die werden gegeven is het volgende gebleken: 93,3 % van de ondervraagden woont graag in de huidige wijk 15,5 % wil graag verhuizen Woonwens: 5,5 % serviceflat, 16,6 % ouderen/seniorenwoning, 38,9% aanleunwoning en 33,3 % wenst te gaan wonen in een woonzorgcomplex Woningaanpassing In de vragenlijst werd verder gevraagd naar mogelijke verbeterpunten in huis: 1 persoon wil een toilet op de eerste verdieping, 4 personen hebben een te laag toilet, 4 personen willen aanpassingen in de badkamer zoals een douchezitje, 3 personen wensen een traplift, 7 personen geven aan problemen te hebben met traplopen. De consulent heeft een aantal mensen geholpen met een aanvraag voor een aanpassing. Verder worden de lijsten anoniem ingevuld dus wanneer er geen adres gegevens worden genoteerd kan er ook geen actie worden ondernomen. 16

17 Woonomgeving 23,3 % heeft klachten over woonomgeving. Hiervan voelt 11,5 % zich onveilig, 3,8 % geeft slechte verlichting aan, 7,7 % heeft last van vernielingen, 11,5 % last van hondenpoep, 11,5 % obstakels op de stoep, 11,5 % geeft aan last te hebben van lawaai. 38,5 % zegt anders: Bijvoorbeeld angst bij brand, dorpsgevoel is weg, last van buurtkinderen, spugen tegen de ramen, klimmen over schutting. Bereikbaarheid voorzieningen 18 % van de ondervraagden vindt de winkels ver weg, 18% bank/postkantoor ver weg, 20 % vindt de bereikbaarheid van het openbaar vervoer ondermaats, 9% heeft moeite met het bereiken van medische voorzieningen, 1,8 % kan met de rolstoel bepaalde voorzieningen niet bereiken, 29% heeft andere problemen met de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals slecht bereik brievenbus etc. 17

18 Een aantal reacties van mensen uit Wijdewormer, Neck, Jisp en Spijkerboor: Er is weinig voor mensen op leeftijd in Wijdewormer. Alle voorzieningen zijn in Wormer. Het is te ver voor ouderen om te fietsen, en auto rijden mag vaak niet meer. Er is geen openbaar vervoer en over Connexxion is men niet te spreken. De afstand van het gemeenteloket vanuit Neck naar het gemeentehuis en winkels is veel te ver. De bewoners richten zich voornamelijk op Purmerend. Wormer is erg slecht te bereiken en bovendien lastig vanwege de slechte doorgang in Engewormer. Hierdoor zijn ook het gemeentehuis in Wormer en de bushalte slechter te bereiken dan voorheen. Bus/ trein sluit niet aan op elkaar. Ziekenhuis is ver weg. 18

19 Eigen mobiliteit Veel mensen geven aan problemen te hebben met de eigen mobiliteit: 36,7 % ervaart problemen met naar buiten gaan hiervan heeft 46,7 % lichamelijke klachten, 15,6 % heeft een slecht uithoudingsvermogen, 22% van de ondervraagde geeft aan problemen te hebben met drempels en stoepen, 4,4 % angst voor verkeer en 11,1 anders. Zelfredzaamheid 6% kan zich niet zelf meer lichamelijk verzorgen 14,6% heeft problemen met licht huishoudelijk werk, 65,5% heeft problemen met zwaar huishoudelijk werk 25 % kan niet zelf boodschappen doen en 20 % kan ook niet voor de warme maaltijd zorgen 47,8 % voert geen klusjes uit in huis 27,8 % hulp bij financiën nodig 19

20 Mantelzorg 33 % van de ondervraagden ontvangt geen mantelzorg men ontvangt 66% mantelzorg van kinderen, 7% van andere familieleden en 21% van buren, kennissen en vrienden. De geboden mantelzorg bestaat voornamelijk uit hulp bij de boodschappen, tuinonderhoud, klusjes in en om het huis, vervoer van en naar het ziekenhuis. 20

21 Jaarverslag WonenPlus Wormerland Sociale contacten 2 % heeft geen familie 39% gaat regelmatig op bezoek bij familie of vrienden 38% krijgt regelmatig bezoek van vrienden of familie 39% bezoekt vrijwel nooit een sociale activiteit, 21 % bezoekt elke week een sociale activiteit. 21

22 Hieronder wordt aangegeven welke informatie in de vorm van folders is verstrekt tijdens de huisbezoeken. Informatie o 17,7 % kreeg nieuwe informatie o 44,4 % voor de helft nieuwe informatie o 20 % was de meeste informatie bekend o 1 % was op de hoogte 22

23 Waardering van het gesprek - 26% van de ondervraagden heeft het gesprek als heel erg prettig ervaren - 67,8 % prettig - 4,7 % gaat wel - 0 % onplezierig 23

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2)

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Doelen van deze bijeenkomst Doelen voor de cursusbegeleider: b laten kennismaken met het aanbod van de thuiszorg, inclusief hulpmiddelen b laten kennismaken met de ziekenboeg

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Productpresentatie RIS WMO V2.2

Productpresentatie RIS WMO V2.2 RIS WMO V2.2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. RIS WMO... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Systeemopbouw... 4 3. Schermen... 5 3.1 Basisopbouw... 5 3.2 Hoofdmenu... 6 3.3 Korte contacten

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Marketing van het verzorgingshuis

Marketing van het verzorgingshuis Marketing van het verzorgingshuis Het was nooit een probleem; de klant kwam vanzelf. Het verzorgingshuis was wellicht geen aanlokkelijk vooruitzicht, maar wel een dankbaar alternatief als thuis wonen niet

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

De Wmo-regeling en uw huurwoning

De Wmo-regeling en uw huurwoning De Wmo-regeling en uw huurwoning INHOUD Wat is de Wmo? 5 Voor wie is de Wmo? 5 Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo? 6 Geen goedkeuring via de Wmo, wat dan? 7 Een Wmo-aanvraag indienen 8

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

CVA-nazorgpolikliniek

CVA-nazorgpolikliniek CVA-nazorgpolikliniek Inleiding U heeft onlangs een beroerte of CVA gehad en was hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie van het St. Anna Ziekenhuis. Door de beroerte kunnen u en uw naasten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Informatieavond inwoners Hooge Mierde

Informatieavond inwoners Hooge Mierde Informatieavond inwoners Hooge Mierde Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde Datum 10 oktober 2011 Proces in vogelvlucht Integraal dorpsontwikkelingsplan Oplegger subsidie raadsbesluit Dorpsraad en diverse

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie