Jaarverslag WonenPlus Wormerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag WonenPlus Wormerland"

Transcriptie

1 2007

2 Jaarverslag WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Coördinatie Consulente : Gemeente Wormerland : Mw. D. v.d. Breggen : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Mw. P. Kruit : Mw. N. Vuyst 2

3 Inhoudsopgave Paginanummer 1. Inleiding 4 2. Organisatie 4 3. Activiteiten in Resultaten (SWOffice) 8 5. Conclusie 9 6. Verwachting Bijlage: Jaarverslag Preventieve Huisbezoeken 3

4 1.Inleiding WonenPlus Wormerland is op 1 maart 2007 officieel van start gegaan. De projectgroep, actief sinds 2006, had in een eerder stadium geconstateerd dat er in Wormerland al veel beschikbaar was, maar dat men de weg naar de diensten toe niet altijd even goed wist te vinden. In sommige gevallen sloot het aanbod bovendien niet goed aan bij de vraag. Hier lag een duidelijke taak voor WonenPlus. Het eerste jaar van WonenPlus werd dan ook gezien als een jaar waarin WonenPlus zich moest ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werd gekozen voor de optie waarbij door middel van preventief huisbezoek onderzocht kon worden waar en op welk gebied er vragen en leemten zijn. 2. Organisatie De projectleiding en de uitvoering worden verzorgd door WonenPlus Noord-Holland (WPNH). 2.1 Doelstelling Het inrichten van een vraaggestuurde basisvoorziening op lokaal niveau waarmee ouderen en kwetsbare groepen ondersteund worden in het blijven wonen in de thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is het bestaande aanbod waarbij WonenPlus een aanjaagfunctie heeft in het verbeteren van de kwaliteit, het realiseren van aanvullende dienstverlening en het versterken van de samenhang in het aanbod en de diverse betrokken organisaties. 2.2 Projectgroep De projectgroep Wormerland bestaat uit de volgende afgevaardigden: Beleidsambtenaar van de gemeente Wormerland; Mw. D. van der Breggen Woningstichting Wormer; Dhr.D. van der Grijn Senioren Overleg Wormerland; Mw. T.van de Velden Sociaal Cultureel Centrum Wormerland; Mw. M. Kranstauber Zorgcentrum Torenerf; Mw. E. Buitenhuis Evean; Dhr. H van Petten De projectgroep begeleidt het WonenPlus project, lost knelpunten op, ontwikkelt de samenwerking tussen betrokkenen, bespreekt de voortgang en is direct aanspreekpunt voor de WonenPlus consulent. 4

5 2.3 Consulent De consulent Mw. N. Vuijst draagt zorg voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van het project. Zij werkt 12 uur per week (maandag en woensdag) voor WonenPlus Wormerland. De consulent legt verantwoording af aan de coördinator (tot oktober Mw. M. Boon, daarna Mw. P. Kruit). De coördinator legt verantwoording af aan de projectgroep. Stichting WonenPlus Noord-Holland is de werkgever van de consulent. Deze stichting heeft de opdracht om de dienstverlening van WonenPlus goed uit te voeren. Er is een samenwerkingsverband met Oostzaan en Landsmeer. Voor deze drie projecten zijn in totaal twee consulenten (totaal 36 uur) en een coördinator (8 uur) aangesteld. WPNH is verantwoordelijk voor inzet, aansturing en begeleiding van de consulent. 2.4 Samenwerking met WonenPlus organisaties in Zaanstreek/Waterland Er wordt nu soms al samengewerkt met WonenPlus Oostzaan en Landsmeer. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst te komen tot een regionaal samenwerkingsverband. Gedacht wordt aan een regionale stichting WonenPlus Waterland. De mogelijkheden voor verzelfstandiging zijn in 2007 door Stichting WonenPlus Noord-Holland onderzocht. Eind oktober 2007 is er een notitie over de mogelijke regionalisering van WonenPlus verschenen. Naar aanleiding van deze notitie is op 8 november gesproken met diverse wethouders en vertegenwoordigers van betrokken partners. Geconstateerd is dat voor de uitwerking van de opties meer tijd nodig is. WonenPlus Noord-Holland is gevraagd om in 2008 de projectleiding voort te zetten tot aan de overdracht van deze taken aan een andere rechtspersoon. 3. Activiteiten in 2007 Het uitgangspunt voor WonenPlus Wormerland is dat iedereen in Wormerland die behoort tot de doelgroep, zonder indicatie gebruik kan maken van de informatie-, advies- en bemiddelingsfunctie van WonenPlus. 3.1 Preventief huisbezoek De consulent is gestart met het opzetten van preventieve huisbezoeken. Door middel van deze huisbezoeken kan er een inventarisatie van de vraag worden gemaakt en kunnen knelpunten en leemten zichtbaar worden gemaakt. In de bijlage treft u een verslag aan van de huisbezoeken die in 2007 werden afgelegd. 5

6 3.2 Servicepunt/Meldpunt Een belangrijk onderdeel van WonenPlus is het meldpunt. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Het meldpunt heeft tevens een belangrijke inloopfunctie voor (huisbezoek) vrijwilligers. Het meldpunt is gehuisvest in verzorgingshuis Torenerf. Het kantoor wordt gedeeld met de ouderenwerker van het Senioren Overleg Wormerland (SOW). In 2007 was het meldpunt geopend op de maandag- en de woensdagochtend. Standaard voorwaarde voor WonenPlus is dat het meldpunt gedurende de werkweek iedere dag bereikbaar is. Het streven van WonenPlus Noord-Holland is om dit in 2008 ook in Wormerland te realiseren. 3.3 Ontwikkelen van diensten Uitgangspunt van WonenPlus was dat in principe gebruik zou kunnen worden gemaakt van het bestaande aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. WonenPlus zou daarbij een aanjaagfunctie hebben in het verbeteren van de kwaliteit en het versterken van de samenhang in het aanbod van de diverse betrokkenen organisaties. Wanneer er behoefte zou blijken te zijn aan aanvullende diensten die anderen niet kunnen leveren, dan zou WonenPlus de betreffende diensten zelf ontwikkelen. Hierbij zou gewerkt worden volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in het concept basispakket van WonenPlus Noord-Holland. Uit de preventieve huisbezoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een aantal praktische diensten zoals tuinonderhoud, kleine klusjes in en om het huis, een boodschappendienst, vervoer naar het ziekenhuis en hulp bij kleine huishoudelijke klusjes. Een aantal klussen heeft de consulent tot nu toe weg kunnen zetten bij de huidige aanbieders. Mocht de vraag echter gaan toenemen (aanbod roept ook vraag op) dan ontstaat hier een probleem. Om dit probleem voor te zijn is de consulent samen met de medewerker van het SOW in overleg om hier een oplossing voor te zoeken. 3.4 Public relations Geen enkele organisatie kan zonder goede PR. WonenPlus Wormerland krijgt hierin goede ondersteuning van WPNH. Drie maal per jaar wordt er onder ingeschreven klanten, vrijwilligers en relaties een nieuwsbrief verspreid. Voor de buitenkant en het drukwerk draagt WPNH zorg, de consulent van WonenPlus Wormerland verzorgt de kopij voor de binnenkant, zijnde twee zijden op A4 formaat. Verder is er een WonenPlus folder met daarin algemene informatie over het dienstenaanbod. Alle (potentiële) klanten ontvangen deze folder bij het intakegesprek. De folder ligt bovendien ter inzage op het meldpunt en bij tal van organisaties, verenigingen en clubs die zich bezighouden met hulp- en dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 6

7 Een aantal keren zijn er persberichten naar zowel de lokale als de regionale kranten verstuurd (zondagbladen, weekbladen, het NHD). Het Noord-Hollands Dagblad was ook aanwezig bij het 100 ste huisbezoek. Vanuit WPNH worden er verder regelmatig algemene (opinie)stukken geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad en is in 2007 een aantal keren een algemene E-letter verschenen die breed is verspreid onder provincie, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere belanghebbenden en betrokkenen. 3.5 Overleg en afstemming met andere organisaties Naast de reguliere overleggen (projectgroep, vrijwilligers, SOW, WonenPlus consulentenoverleg) is er in 2007 overleg geweest tussen WonenPlus Wormerland, MEE, gemeente Wormerland, SCWO, Evean, Buurtbus e.a. WonenPlus is door de Gemeente Wormerland gevraagd om mee te denken over invulling van prestatievelden 3 en 4 (het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers). Doel van de bijeenkomst die in dit kader werd georganiseerd was het adviseren van beleidmakers op het gebied van de WMO op de onderdelen Loket en Mantelzorg. 3.6 Registratiesysteem Er wordt gewerkt met het registratie systeem SWOffice van Centa. Om de verschillende WonenPlus projecten in de regio met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er een eenduidige manier van registreren is. Voor de huisbezoeken is er een module Preventieve huisbezoeken (ook van Centa) aangeschaft. De consulent en een vrijwilliger hebben een training gevolgd om met het registratie systeem te werken 7

8 4. Resultaten WonenPlus Wormerland 2007 (SWOffice) Preventief Huisbezoek Aantal Aantal preventieve huisbezoeken 2 e kwartaal 27 Aantal preventieve huisbezoeken 3 e kwartaal 43 Aantal preventieve huisbezoeken 4 e kwartaal 52 Totaal aantal afgenomen preventieve huisbezoeken 122 Inschrijvingen WonenPlus Aantal Aantal inschrijvingen WonenPlus 2 e kwartaal 21 Aantal inschrijvingen WonenPlus 3 e kwartaal 18 Aantal inschrijvingen WonenPlus 4 e kwartaal 22 Totaal aantal inschrijvingen 61 Soorten dienstverlening Aantal Huisbezoek ondersteunend 05 Hulp bij persoonlijke administratie 07 Nieuwsbrief + Kalender en overige informatie 161 Meldpunt WonenPlus 103 Klussen aanvraag 09 Tuinonderhoud aanvraag 13 Boodschappen aanvraag 02 Vragen van Mantelzorgers 20 Kerst activiteit 25 WMO vragen 15 Totaal aantal verleende diensten 360 Vrijwilligers Aantal Wormer 11 Wormerveer 01 Wijdewormer 01 Totaal aantal vrijwilligers 13 8

9 5. Conclusie Een aantal doelen die men bij de start voor ogen heeft gehad, zijn gehaald. Het preventief huisbezoek loopt goed. Ook weten steeds meer mensen de consulent goed te vinden. Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal hulpvragen (via huisbezoek dan wel telefonisch). De meeste hulpvragen konden naar tevredenheid van de hulpvrager worden afgehandeld. De samenwerking met andere instanties is hierbij plezierig verlopen. Het dienstenpakket is (nog) onvoldoende ontwikkeld. Het project voldoet hierdoor nog niet aan de standaard waarden van een WonenPlus project. Op basis van ervaring in andere gemeenten constateren we dat de groei in Wormerland achter blijft. Wat wij regelmatig tegen komen is het fenomeen dat wanneer er geen aanbod is, er ook geen vraag komt. We zien dat ook gebeuren in Wormerland. Nu er preventieve huisbezoeken worden afgelegd neemt de vraag toe. Het bestaande aanbod blijkt hier echter niet op voorbereid. WPNH adviseert om het diensten pakket zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en uit te bouwen naar een volwaardige WonenPlus organisatie. 6. Verwachtingen voor 2008 In februari 2008 komt de projectgroep bij elkaar voor evaluatie van het afgelopen jaar, en wordt bekeken of het project een vervolg krijgt. Mocht dit positief uitpakken, dan is er veel te doen in WonenPlus zal zich dan met prioriteit richten op voortzetting van de preventieve huisbezoeken, werving van vrijwilligers, ontwikkeling c.q. uitbreiding van diensten, het benaderen van nieuwe doelgroepen (gehandicapten, GGZ cliënten), uitbreiding van de spreekuren, ontwikkelen van een (nieuw) PR plan, etc. In 2008 zullen ten slotte de mogelijkheden voor verzelfstandiging en samenwerking met omliggende WonenPlus projecten in de regio nader worden onderzocht. 9

10 Bijlage 1. Jaarverslag Preventief huisbezoek WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever : Gemeente Wormerland Contactpersoon : Mw. D. v.d. Breggen Opdrachtnemer : WonenPlus N-H Coördinator : P.Kruit Consulent : N. Vuyst 10

11 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werkwijze Resultaten Informatie over hulp en dienstverlening Conclusie Bijlage met bevindingen 16 11

12 1. Inleiding In juni 2007 is de WonenPlus consulent in Wormerland gestart met de organisatie van het project preventief huisbezoek voor inwoners van de gemeente Wormerland. In de oriëntatiefase zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties die al langer werken met informatieve huisbezoeken. Er werden diverse methodes en vragenlijsten bekeken, waarbij uiteindelijk werd besloten om een computerprogramma aan te schaffen waarmee registratie van de preventieve huisbezoeken op eenvoudige wijze kan plaatsvinden. Het voordeel van dit programma is dat snel een overzicht beschikbaar is over onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen. Vergelijking met andere gemeentes in Nederland die ook gebruik maken van dit programma, is mogelijk. Het computerprogramma biedt tal van mogelijkheden. Er is een vragenlijst samengesteld waarin vragen aan de orde komen op het gebied van: o Anonieme persoonsgegevens o Wonen o Woonomgeving o Mobiliteit en Vervoer o Gezondheid o Zelfredzaamheid o Financiën o Mantelzorg o Sociale contacten en tijdsbesteding o Hulp- en dienstverlening o Afronding en informatie In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op de werkwijze, de resultaten, informatie over hulp- en dienstverlening en tot slot de conclusie. 12

13 2. Werkwijze In de periode van maart tot en met mei 2007 werden de nodige voorbereidingen voor het organiseren en opzetten van de preventieve huisbezoeken getroffen. Zo werd er een op WonenPlus toegespitste vragenlijst samengesteld en een computerprogramma gekozen om de resultaten te kunnen registreren. Verder werden er vrijwilligers geworven waarvan er uiteindelijk 12 geschikt werden bevonden. De geselecteerde vrijwilligers hebben allen een op de praktijk toegespitste training gevolgd en zijn ingewerkt door de consulent. Preventief Huisbezoek vergt een goede begeleiding. Eens in de zes weken komen de vrijwilligers met de consulente bijeen voor informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Twee gastsprekers hebben tijdens de bijeenkomsten informatie verstrekt over onderwerpen als de WMO en het PGB De vragenlijst is na tussentijdse evaluatie inmiddels uitgebreid met vragen over financiën en mantelzorg. De wijzigingen in het vragenformulier zijn tevens verwerkt in het computerprogramma. In 2007 was er regelmatig individueel contact tussen de consulent en de vrijwilligers als een huisbezoek daar aanleiding toe gaf. In verband met de soms complexe aard van de vragen is de consulent, in sommige gevallen en na toestemming van betrokkene, persoonlijk op huisbezoek geweest naar de betreffende WonenPlus klant. In juni is het huisbezoekproject officieel gestart. In eerste instantie werden ouderen die op de wachtlijst staan voor een in-/aanleunwoning, bezocht. De consulente ontving de adressen van deze doelgroep van Verzorgingshuis Torenerf. Vanaf augustus is gestart met het bezoeken van 80-plussers in de gemeente Wormerland. De persoonsgegevens werden verstrekt door de gemeente Wormerland. 13

14 3. Resultaten Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Brieven verstuurd Totaal huisbezoeken Er zijn 150 brieven verstuurd. Respons: o 9 personen gaven aan geen belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 122 personen lieten weten wél belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 2 personen zijn overleden. o 2 personen waren ziek, o 1 persoon woonde niet meer op het opgegeven adres o Met 1 persoon lukt het niet contact op te nemen o Voor het nieuwe jaar staan nog 13 bezoeken gepland door de vrijwilligers (van de 150 verstuurde brieven) Onderstaand de verdeling over de huisbezoeken in de verschillende plaatsen in Wormerland: Plaats Aantal huisbezoeken Wormer : 92 Jisp : 13 Spijkerboor : 2 Oost-Knollendam : 4 Wijdewormer : 11 In totaal werden er 94 rapporten naar aanleiding van het preventief huisbezoek opgenomen in het registratieprogramma. Uit de resultaten en de hoge respons mag voorzichtig worden geconcludeerd dat veel inwoners geïnteresseerd zijn in het huisbezoekproject. 14

15 4. Informatie over hulp en dienstverlening Aan het einde van de vragenlijst werden vragen gesteld over de mate van bekendheid met hulp- en dienstverlening. De huisbezoekers hadden bij elk huisbezoek een map mee met informatiemateriaal bestaande uit folders die op verzoek werden verstrekt. Bij complexe problemen of vragen kon de persoon worden doorverwezen naar de WonenPlus consulent. Aanvullend werd dan een huisbezoek afgelegd of was er telefonisch contact. De meeste folders die werden verstrekt gaven informatie over: - WMO - WonenPlus - WVG en VALYS vervoer - PGB en huishoudelijke hulp - Alarmering - In geringe mate: thuiszorgwinkel, maaltijdvoorziening, RIO, vrijwilligersorganisaties 5. Conclusies Algemeen: o Er is een hoge respons gekomen op de uitnodigingen voor een preventief huisbezoek. Er zijn in totaal 150 uitnodigingen verstuurd, waarvan uiteindelijk 122 huishoudens werden bezocht. o Veel mensen waarderen het dat de gemeente het initiatief neemt om burgers te informeren. Het wordt als plezierig en nuttig ervaren dat men uitleg krijgt over de mogelijkheden aan wonen, zorg en welzijn voorzieningen. o In december gaven veel mensen aan geen behoefte te hebben aan een huisbezoek in verband met de drukte rond de feestdagen. Met betrekking tot de antwoorden in de vragenlijsten: o 66% van de ondervraagden krijgt mantelzorg van de kinderen, veel van de deze mantelzorgers zijn al op leeftijd. De kinderen van deze mantelzorgers hebben zelf vaak een baan. Mantelzorgers kunnen dus niet op hun terug vallen wanneer zij zelf hulp nodig hebben. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. o Het merendeel van de ondervraagden ontvangt minimaal 1 keer per week mantelzorg. o Een groot deel van de ondervraagden beoordeelt zichzelf als goed/redelijk gezond op geestelijk en/of lichamelijk gebied. Gezien de hoge leeftijd van de ondervraagden (80+) is het reëel te mogen verwachten dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Wat verder opvalt is het volgende: o Mensen wonen graag in hun eigen wijk o Van de mensen die hebben aangegeven te willen verhuizen wil het merendeel het liefst naar een aanleunwoning of naar een woonzorgcomplex. 15

16 6. Bijlage met bevindingen Wonen en woonomgeving Uit de antwoorden die werden gegeven is het volgende gebleken: 93,3 % van de ondervraagden woont graag in de huidige wijk 15,5 % wil graag verhuizen Woonwens: 5,5 % serviceflat, 16,6 % ouderen/seniorenwoning, 38,9% aanleunwoning en 33,3 % wenst te gaan wonen in een woonzorgcomplex Woningaanpassing In de vragenlijst werd verder gevraagd naar mogelijke verbeterpunten in huis: 1 persoon wil een toilet op de eerste verdieping, 4 personen hebben een te laag toilet, 4 personen willen aanpassingen in de badkamer zoals een douchezitje, 3 personen wensen een traplift, 7 personen geven aan problemen te hebben met traplopen. De consulent heeft een aantal mensen geholpen met een aanvraag voor een aanpassing. Verder worden de lijsten anoniem ingevuld dus wanneer er geen adres gegevens worden genoteerd kan er ook geen actie worden ondernomen. 16

17 Woonomgeving 23,3 % heeft klachten over woonomgeving. Hiervan voelt 11,5 % zich onveilig, 3,8 % geeft slechte verlichting aan, 7,7 % heeft last van vernielingen, 11,5 % last van hondenpoep, 11,5 % obstakels op de stoep, 11,5 % geeft aan last te hebben van lawaai. 38,5 % zegt anders: Bijvoorbeeld angst bij brand, dorpsgevoel is weg, last van buurtkinderen, spugen tegen de ramen, klimmen over schutting. Bereikbaarheid voorzieningen 18 % van de ondervraagden vindt de winkels ver weg, 18% bank/postkantoor ver weg, 20 % vindt de bereikbaarheid van het openbaar vervoer ondermaats, 9% heeft moeite met het bereiken van medische voorzieningen, 1,8 % kan met de rolstoel bepaalde voorzieningen niet bereiken, 29% heeft andere problemen met de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals slecht bereik brievenbus etc. 17

18 Een aantal reacties van mensen uit Wijdewormer, Neck, Jisp en Spijkerboor: Er is weinig voor mensen op leeftijd in Wijdewormer. Alle voorzieningen zijn in Wormer. Het is te ver voor ouderen om te fietsen, en auto rijden mag vaak niet meer. Er is geen openbaar vervoer en over Connexxion is men niet te spreken. De afstand van het gemeenteloket vanuit Neck naar het gemeentehuis en winkels is veel te ver. De bewoners richten zich voornamelijk op Purmerend. Wormer is erg slecht te bereiken en bovendien lastig vanwege de slechte doorgang in Engewormer. Hierdoor zijn ook het gemeentehuis in Wormer en de bushalte slechter te bereiken dan voorheen. Bus/ trein sluit niet aan op elkaar. Ziekenhuis is ver weg. 18

19 Eigen mobiliteit Veel mensen geven aan problemen te hebben met de eigen mobiliteit: 36,7 % ervaart problemen met naar buiten gaan hiervan heeft 46,7 % lichamelijke klachten, 15,6 % heeft een slecht uithoudingsvermogen, 22% van de ondervraagde geeft aan problemen te hebben met drempels en stoepen, 4,4 % angst voor verkeer en 11,1 anders. Zelfredzaamheid 6% kan zich niet zelf meer lichamelijk verzorgen 14,6% heeft problemen met licht huishoudelijk werk, 65,5% heeft problemen met zwaar huishoudelijk werk 25 % kan niet zelf boodschappen doen en 20 % kan ook niet voor de warme maaltijd zorgen 47,8 % voert geen klusjes uit in huis 27,8 % hulp bij financiën nodig 19

20 Mantelzorg 33 % van de ondervraagden ontvangt geen mantelzorg men ontvangt 66% mantelzorg van kinderen, 7% van andere familieleden en 21% van buren, kennissen en vrienden. De geboden mantelzorg bestaat voornamelijk uit hulp bij de boodschappen, tuinonderhoud, klusjes in en om het huis, vervoer van en naar het ziekenhuis. 20

21 Jaarverslag WonenPlus Wormerland Sociale contacten 2 % heeft geen familie 39% gaat regelmatig op bezoek bij familie of vrienden 38% krijgt regelmatig bezoek van vrienden of familie 39% bezoekt vrijwel nooit een sociale activiteit, 21 % bezoekt elke week een sociale activiteit. 21

22 Hieronder wordt aangegeven welke informatie in de vorm van folders is verstrekt tijdens de huisbezoeken. Informatie o 17,7 % kreeg nieuwe informatie o 44,4 % voor de helft nieuwe informatie o 20 % was de meeste informatie bekend o 1 % was op de hoogte 22

23 Waardering van het gesprek - 26% van de ondervraagden heeft het gesprek als heel erg prettig ervaren - 67,8 % prettig - 4,7 % gaat wel - 0 % onplezierig 23

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig?

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig? Goed voor Elkaar in Lansingerland Hulp of ondersteuning nodig? Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van hulp, ondersteuning en begeleiding van inwoners.

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Inleiding Voor u ligt de evaluatie van de mantelzorgwaardering 2015. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op de invulling en uitvoering van het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs.

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs. Als vervoerbegeleider vervoert u wijkbewoners die dit niet zelf (meer) kunnen naar de huisarts, ziekenhuis of supermarkt. Als de bewoner dit wil gaat u mee de spreekkamer in. U brengt de bewoner daarna

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie