Jaarverslag WonenPlus Wormerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag WonenPlus Wormerland"

Transcriptie

1 2007

2 Jaarverslag WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Coördinatie Consulente : Gemeente Wormerland : Mw. D. v.d. Breggen : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Mw. P. Kruit : Mw. N. Vuyst 2

3 Inhoudsopgave Paginanummer 1. Inleiding 4 2. Organisatie 4 3. Activiteiten in Resultaten (SWOffice) 8 5. Conclusie 9 6. Verwachting Bijlage: Jaarverslag Preventieve Huisbezoeken 3

4 1.Inleiding WonenPlus Wormerland is op 1 maart 2007 officieel van start gegaan. De projectgroep, actief sinds 2006, had in een eerder stadium geconstateerd dat er in Wormerland al veel beschikbaar was, maar dat men de weg naar de diensten toe niet altijd even goed wist te vinden. In sommige gevallen sloot het aanbod bovendien niet goed aan bij de vraag. Hier lag een duidelijke taak voor WonenPlus. Het eerste jaar van WonenPlus werd dan ook gezien als een jaar waarin WonenPlus zich moest ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werd gekozen voor de optie waarbij door middel van preventief huisbezoek onderzocht kon worden waar en op welk gebied er vragen en leemten zijn. 2. Organisatie De projectleiding en de uitvoering worden verzorgd door WonenPlus Noord-Holland (WPNH). 2.1 Doelstelling Het inrichten van een vraaggestuurde basisvoorziening op lokaal niveau waarmee ouderen en kwetsbare groepen ondersteund worden in het blijven wonen in de thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is het bestaande aanbod waarbij WonenPlus een aanjaagfunctie heeft in het verbeteren van de kwaliteit, het realiseren van aanvullende dienstverlening en het versterken van de samenhang in het aanbod en de diverse betrokken organisaties. 2.2 Projectgroep De projectgroep Wormerland bestaat uit de volgende afgevaardigden: Beleidsambtenaar van de gemeente Wormerland; Mw. D. van der Breggen Woningstichting Wormer; Dhr.D. van der Grijn Senioren Overleg Wormerland; Mw. T.van de Velden Sociaal Cultureel Centrum Wormerland; Mw. M. Kranstauber Zorgcentrum Torenerf; Mw. E. Buitenhuis Evean; Dhr. H van Petten De projectgroep begeleidt het WonenPlus project, lost knelpunten op, ontwikkelt de samenwerking tussen betrokkenen, bespreekt de voortgang en is direct aanspreekpunt voor de WonenPlus consulent. 4

5 2.3 Consulent De consulent Mw. N. Vuijst draagt zorg voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van het project. Zij werkt 12 uur per week (maandag en woensdag) voor WonenPlus Wormerland. De consulent legt verantwoording af aan de coördinator (tot oktober Mw. M. Boon, daarna Mw. P. Kruit). De coördinator legt verantwoording af aan de projectgroep. Stichting WonenPlus Noord-Holland is de werkgever van de consulent. Deze stichting heeft de opdracht om de dienstverlening van WonenPlus goed uit te voeren. Er is een samenwerkingsverband met Oostzaan en Landsmeer. Voor deze drie projecten zijn in totaal twee consulenten (totaal 36 uur) en een coördinator (8 uur) aangesteld. WPNH is verantwoordelijk voor inzet, aansturing en begeleiding van de consulent. 2.4 Samenwerking met WonenPlus organisaties in Zaanstreek/Waterland Er wordt nu soms al samengewerkt met WonenPlus Oostzaan en Landsmeer. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst te komen tot een regionaal samenwerkingsverband. Gedacht wordt aan een regionale stichting WonenPlus Waterland. De mogelijkheden voor verzelfstandiging zijn in 2007 door Stichting WonenPlus Noord-Holland onderzocht. Eind oktober 2007 is er een notitie over de mogelijke regionalisering van WonenPlus verschenen. Naar aanleiding van deze notitie is op 8 november gesproken met diverse wethouders en vertegenwoordigers van betrokken partners. Geconstateerd is dat voor de uitwerking van de opties meer tijd nodig is. WonenPlus Noord-Holland is gevraagd om in 2008 de projectleiding voort te zetten tot aan de overdracht van deze taken aan een andere rechtspersoon. 3. Activiteiten in 2007 Het uitgangspunt voor WonenPlus Wormerland is dat iedereen in Wormerland die behoort tot de doelgroep, zonder indicatie gebruik kan maken van de informatie-, advies- en bemiddelingsfunctie van WonenPlus. 3.1 Preventief huisbezoek De consulent is gestart met het opzetten van preventieve huisbezoeken. Door middel van deze huisbezoeken kan er een inventarisatie van de vraag worden gemaakt en kunnen knelpunten en leemten zichtbaar worden gemaakt. In de bijlage treft u een verslag aan van de huisbezoeken die in 2007 werden afgelegd. 5

6 3.2 Servicepunt/Meldpunt Een belangrijk onderdeel van WonenPlus is het meldpunt. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Het meldpunt heeft tevens een belangrijke inloopfunctie voor (huisbezoek) vrijwilligers. Het meldpunt is gehuisvest in verzorgingshuis Torenerf. Het kantoor wordt gedeeld met de ouderenwerker van het Senioren Overleg Wormerland (SOW). In 2007 was het meldpunt geopend op de maandag- en de woensdagochtend. Standaard voorwaarde voor WonenPlus is dat het meldpunt gedurende de werkweek iedere dag bereikbaar is. Het streven van WonenPlus Noord-Holland is om dit in 2008 ook in Wormerland te realiseren. 3.3 Ontwikkelen van diensten Uitgangspunt van WonenPlus was dat in principe gebruik zou kunnen worden gemaakt van het bestaande aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. WonenPlus zou daarbij een aanjaagfunctie hebben in het verbeteren van de kwaliteit en het versterken van de samenhang in het aanbod van de diverse betrokkenen organisaties. Wanneer er behoefte zou blijken te zijn aan aanvullende diensten die anderen niet kunnen leveren, dan zou WonenPlus de betreffende diensten zelf ontwikkelen. Hierbij zou gewerkt worden volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in het concept basispakket van WonenPlus Noord-Holland. Uit de preventieve huisbezoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een aantal praktische diensten zoals tuinonderhoud, kleine klusjes in en om het huis, een boodschappendienst, vervoer naar het ziekenhuis en hulp bij kleine huishoudelijke klusjes. Een aantal klussen heeft de consulent tot nu toe weg kunnen zetten bij de huidige aanbieders. Mocht de vraag echter gaan toenemen (aanbod roept ook vraag op) dan ontstaat hier een probleem. Om dit probleem voor te zijn is de consulent samen met de medewerker van het SOW in overleg om hier een oplossing voor te zoeken. 3.4 Public relations Geen enkele organisatie kan zonder goede PR. WonenPlus Wormerland krijgt hierin goede ondersteuning van WPNH. Drie maal per jaar wordt er onder ingeschreven klanten, vrijwilligers en relaties een nieuwsbrief verspreid. Voor de buitenkant en het drukwerk draagt WPNH zorg, de consulent van WonenPlus Wormerland verzorgt de kopij voor de binnenkant, zijnde twee zijden op A4 formaat. Verder is er een WonenPlus folder met daarin algemene informatie over het dienstenaanbod. Alle (potentiële) klanten ontvangen deze folder bij het intakegesprek. De folder ligt bovendien ter inzage op het meldpunt en bij tal van organisaties, verenigingen en clubs die zich bezighouden met hulp- en dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 6

7 Een aantal keren zijn er persberichten naar zowel de lokale als de regionale kranten verstuurd (zondagbladen, weekbladen, het NHD). Het Noord-Hollands Dagblad was ook aanwezig bij het 100 ste huisbezoek. Vanuit WPNH worden er verder regelmatig algemene (opinie)stukken geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad en is in 2007 een aantal keren een algemene E-letter verschenen die breed is verspreid onder provincie, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere belanghebbenden en betrokkenen. 3.5 Overleg en afstemming met andere organisaties Naast de reguliere overleggen (projectgroep, vrijwilligers, SOW, WonenPlus consulentenoverleg) is er in 2007 overleg geweest tussen WonenPlus Wormerland, MEE, gemeente Wormerland, SCWO, Evean, Buurtbus e.a. WonenPlus is door de Gemeente Wormerland gevraagd om mee te denken over invulling van prestatievelden 3 en 4 (het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers). Doel van de bijeenkomst die in dit kader werd georganiseerd was het adviseren van beleidmakers op het gebied van de WMO op de onderdelen Loket en Mantelzorg. 3.6 Registratiesysteem Er wordt gewerkt met het registratie systeem SWOffice van Centa. Om de verschillende WonenPlus projecten in de regio met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er een eenduidige manier van registreren is. Voor de huisbezoeken is er een module Preventieve huisbezoeken (ook van Centa) aangeschaft. De consulent en een vrijwilliger hebben een training gevolgd om met het registratie systeem te werken 7

8 4. Resultaten WonenPlus Wormerland 2007 (SWOffice) Preventief Huisbezoek Aantal Aantal preventieve huisbezoeken 2 e kwartaal 27 Aantal preventieve huisbezoeken 3 e kwartaal 43 Aantal preventieve huisbezoeken 4 e kwartaal 52 Totaal aantal afgenomen preventieve huisbezoeken 122 Inschrijvingen WonenPlus Aantal Aantal inschrijvingen WonenPlus 2 e kwartaal 21 Aantal inschrijvingen WonenPlus 3 e kwartaal 18 Aantal inschrijvingen WonenPlus 4 e kwartaal 22 Totaal aantal inschrijvingen 61 Soorten dienstverlening Aantal Huisbezoek ondersteunend 05 Hulp bij persoonlijke administratie 07 Nieuwsbrief + Kalender en overige informatie 161 Meldpunt WonenPlus 103 Klussen aanvraag 09 Tuinonderhoud aanvraag 13 Boodschappen aanvraag 02 Vragen van Mantelzorgers 20 Kerst activiteit 25 WMO vragen 15 Totaal aantal verleende diensten 360 Vrijwilligers Aantal Wormer 11 Wormerveer 01 Wijdewormer 01 Totaal aantal vrijwilligers 13 8

9 5. Conclusie Een aantal doelen die men bij de start voor ogen heeft gehad, zijn gehaald. Het preventief huisbezoek loopt goed. Ook weten steeds meer mensen de consulent goed te vinden. Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal hulpvragen (via huisbezoek dan wel telefonisch). De meeste hulpvragen konden naar tevredenheid van de hulpvrager worden afgehandeld. De samenwerking met andere instanties is hierbij plezierig verlopen. Het dienstenpakket is (nog) onvoldoende ontwikkeld. Het project voldoet hierdoor nog niet aan de standaard waarden van een WonenPlus project. Op basis van ervaring in andere gemeenten constateren we dat de groei in Wormerland achter blijft. Wat wij regelmatig tegen komen is het fenomeen dat wanneer er geen aanbod is, er ook geen vraag komt. We zien dat ook gebeuren in Wormerland. Nu er preventieve huisbezoeken worden afgelegd neemt de vraag toe. Het bestaande aanbod blijkt hier echter niet op voorbereid. WPNH adviseert om het diensten pakket zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en uit te bouwen naar een volwaardige WonenPlus organisatie. 6. Verwachtingen voor 2008 In februari 2008 komt de projectgroep bij elkaar voor evaluatie van het afgelopen jaar, en wordt bekeken of het project een vervolg krijgt. Mocht dit positief uitpakken, dan is er veel te doen in WonenPlus zal zich dan met prioriteit richten op voortzetting van de preventieve huisbezoeken, werving van vrijwilligers, ontwikkeling c.q. uitbreiding van diensten, het benaderen van nieuwe doelgroepen (gehandicapten, GGZ cliënten), uitbreiding van de spreekuren, ontwikkelen van een (nieuw) PR plan, etc. In 2008 zullen ten slotte de mogelijkheden voor verzelfstandiging en samenwerking met omliggende WonenPlus projecten in de regio nader worden onderzocht. 9

10 Bijlage 1. Jaarverslag Preventief huisbezoek WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever : Gemeente Wormerland Contactpersoon : Mw. D. v.d. Breggen Opdrachtnemer : WonenPlus N-H Coördinator : P.Kruit Consulent : N. Vuyst 10

11 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werkwijze Resultaten Informatie over hulp en dienstverlening Conclusie Bijlage met bevindingen 16 11

12 1. Inleiding In juni 2007 is de WonenPlus consulent in Wormerland gestart met de organisatie van het project preventief huisbezoek voor inwoners van de gemeente Wormerland. In de oriëntatiefase zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties die al langer werken met informatieve huisbezoeken. Er werden diverse methodes en vragenlijsten bekeken, waarbij uiteindelijk werd besloten om een computerprogramma aan te schaffen waarmee registratie van de preventieve huisbezoeken op eenvoudige wijze kan plaatsvinden. Het voordeel van dit programma is dat snel een overzicht beschikbaar is over onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen. Vergelijking met andere gemeentes in Nederland die ook gebruik maken van dit programma, is mogelijk. Het computerprogramma biedt tal van mogelijkheden. Er is een vragenlijst samengesteld waarin vragen aan de orde komen op het gebied van: o Anonieme persoonsgegevens o Wonen o Woonomgeving o Mobiliteit en Vervoer o Gezondheid o Zelfredzaamheid o Financiën o Mantelzorg o Sociale contacten en tijdsbesteding o Hulp- en dienstverlening o Afronding en informatie In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op de werkwijze, de resultaten, informatie over hulp- en dienstverlening en tot slot de conclusie. 12

13 2. Werkwijze In de periode van maart tot en met mei 2007 werden de nodige voorbereidingen voor het organiseren en opzetten van de preventieve huisbezoeken getroffen. Zo werd er een op WonenPlus toegespitste vragenlijst samengesteld en een computerprogramma gekozen om de resultaten te kunnen registreren. Verder werden er vrijwilligers geworven waarvan er uiteindelijk 12 geschikt werden bevonden. De geselecteerde vrijwilligers hebben allen een op de praktijk toegespitste training gevolgd en zijn ingewerkt door de consulent. Preventief Huisbezoek vergt een goede begeleiding. Eens in de zes weken komen de vrijwilligers met de consulente bijeen voor informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Twee gastsprekers hebben tijdens de bijeenkomsten informatie verstrekt over onderwerpen als de WMO en het PGB De vragenlijst is na tussentijdse evaluatie inmiddels uitgebreid met vragen over financiën en mantelzorg. De wijzigingen in het vragenformulier zijn tevens verwerkt in het computerprogramma. In 2007 was er regelmatig individueel contact tussen de consulent en de vrijwilligers als een huisbezoek daar aanleiding toe gaf. In verband met de soms complexe aard van de vragen is de consulent, in sommige gevallen en na toestemming van betrokkene, persoonlijk op huisbezoek geweest naar de betreffende WonenPlus klant. In juni is het huisbezoekproject officieel gestart. In eerste instantie werden ouderen die op de wachtlijst staan voor een in-/aanleunwoning, bezocht. De consulente ontving de adressen van deze doelgroep van Verzorgingshuis Torenerf. Vanaf augustus is gestart met het bezoeken van 80-plussers in de gemeente Wormerland. De persoonsgegevens werden verstrekt door de gemeente Wormerland. 13

14 3. Resultaten Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Brieven verstuurd Totaal huisbezoeken Er zijn 150 brieven verstuurd. Respons: o 9 personen gaven aan geen belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 122 personen lieten weten wél belangstelling te hebben voor een huisbezoek o 2 personen zijn overleden. o 2 personen waren ziek, o 1 persoon woonde niet meer op het opgegeven adres o Met 1 persoon lukt het niet contact op te nemen o Voor het nieuwe jaar staan nog 13 bezoeken gepland door de vrijwilligers (van de 150 verstuurde brieven) Onderstaand de verdeling over de huisbezoeken in de verschillende plaatsen in Wormerland: Plaats Aantal huisbezoeken Wormer : 92 Jisp : 13 Spijkerboor : 2 Oost-Knollendam : 4 Wijdewormer : 11 In totaal werden er 94 rapporten naar aanleiding van het preventief huisbezoek opgenomen in het registratieprogramma. Uit de resultaten en de hoge respons mag voorzichtig worden geconcludeerd dat veel inwoners geïnteresseerd zijn in het huisbezoekproject. 14

15 4. Informatie over hulp en dienstverlening Aan het einde van de vragenlijst werden vragen gesteld over de mate van bekendheid met hulp- en dienstverlening. De huisbezoekers hadden bij elk huisbezoek een map mee met informatiemateriaal bestaande uit folders die op verzoek werden verstrekt. Bij complexe problemen of vragen kon de persoon worden doorverwezen naar de WonenPlus consulent. Aanvullend werd dan een huisbezoek afgelegd of was er telefonisch contact. De meeste folders die werden verstrekt gaven informatie over: - WMO - WonenPlus - WVG en VALYS vervoer - PGB en huishoudelijke hulp - Alarmering - In geringe mate: thuiszorgwinkel, maaltijdvoorziening, RIO, vrijwilligersorganisaties 5. Conclusies Algemeen: o Er is een hoge respons gekomen op de uitnodigingen voor een preventief huisbezoek. Er zijn in totaal 150 uitnodigingen verstuurd, waarvan uiteindelijk 122 huishoudens werden bezocht. o Veel mensen waarderen het dat de gemeente het initiatief neemt om burgers te informeren. Het wordt als plezierig en nuttig ervaren dat men uitleg krijgt over de mogelijkheden aan wonen, zorg en welzijn voorzieningen. o In december gaven veel mensen aan geen behoefte te hebben aan een huisbezoek in verband met de drukte rond de feestdagen. Met betrekking tot de antwoorden in de vragenlijsten: o 66% van de ondervraagden krijgt mantelzorg van de kinderen, veel van de deze mantelzorgers zijn al op leeftijd. De kinderen van deze mantelzorgers hebben zelf vaak een baan. Mantelzorgers kunnen dus niet op hun terug vallen wanneer zij zelf hulp nodig hebben. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. o Het merendeel van de ondervraagden ontvangt minimaal 1 keer per week mantelzorg. o Een groot deel van de ondervraagden beoordeelt zichzelf als goed/redelijk gezond op geestelijk en/of lichamelijk gebied. Gezien de hoge leeftijd van de ondervraagden (80+) is het reëel te mogen verwachten dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Wat verder opvalt is het volgende: o Mensen wonen graag in hun eigen wijk o Van de mensen die hebben aangegeven te willen verhuizen wil het merendeel het liefst naar een aanleunwoning of naar een woonzorgcomplex. 15

16 6. Bijlage met bevindingen Wonen en woonomgeving Uit de antwoorden die werden gegeven is het volgende gebleken: 93,3 % van de ondervraagden woont graag in de huidige wijk 15,5 % wil graag verhuizen Woonwens: 5,5 % serviceflat, 16,6 % ouderen/seniorenwoning, 38,9% aanleunwoning en 33,3 % wenst te gaan wonen in een woonzorgcomplex Woningaanpassing In de vragenlijst werd verder gevraagd naar mogelijke verbeterpunten in huis: 1 persoon wil een toilet op de eerste verdieping, 4 personen hebben een te laag toilet, 4 personen willen aanpassingen in de badkamer zoals een douchezitje, 3 personen wensen een traplift, 7 personen geven aan problemen te hebben met traplopen. De consulent heeft een aantal mensen geholpen met een aanvraag voor een aanpassing. Verder worden de lijsten anoniem ingevuld dus wanneer er geen adres gegevens worden genoteerd kan er ook geen actie worden ondernomen. 16

17 Woonomgeving 23,3 % heeft klachten over woonomgeving. Hiervan voelt 11,5 % zich onveilig, 3,8 % geeft slechte verlichting aan, 7,7 % heeft last van vernielingen, 11,5 % last van hondenpoep, 11,5 % obstakels op de stoep, 11,5 % geeft aan last te hebben van lawaai. 38,5 % zegt anders: Bijvoorbeeld angst bij brand, dorpsgevoel is weg, last van buurtkinderen, spugen tegen de ramen, klimmen over schutting. Bereikbaarheid voorzieningen 18 % van de ondervraagden vindt de winkels ver weg, 18% bank/postkantoor ver weg, 20 % vindt de bereikbaarheid van het openbaar vervoer ondermaats, 9% heeft moeite met het bereiken van medische voorzieningen, 1,8 % kan met de rolstoel bepaalde voorzieningen niet bereiken, 29% heeft andere problemen met de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals slecht bereik brievenbus etc. 17

18 Een aantal reacties van mensen uit Wijdewormer, Neck, Jisp en Spijkerboor: Er is weinig voor mensen op leeftijd in Wijdewormer. Alle voorzieningen zijn in Wormer. Het is te ver voor ouderen om te fietsen, en auto rijden mag vaak niet meer. Er is geen openbaar vervoer en over Connexxion is men niet te spreken. De afstand van het gemeenteloket vanuit Neck naar het gemeentehuis en winkels is veel te ver. De bewoners richten zich voornamelijk op Purmerend. Wormer is erg slecht te bereiken en bovendien lastig vanwege de slechte doorgang in Engewormer. Hierdoor zijn ook het gemeentehuis in Wormer en de bushalte slechter te bereiken dan voorheen. Bus/ trein sluit niet aan op elkaar. Ziekenhuis is ver weg. 18

19 Eigen mobiliteit Veel mensen geven aan problemen te hebben met de eigen mobiliteit: 36,7 % ervaart problemen met naar buiten gaan hiervan heeft 46,7 % lichamelijke klachten, 15,6 % heeft een slecht uithoudingsvermogen, 22% van de ondervraagde geeft aan problemen te hebben met drempels en stoepen, 4,4 % angst voor verkeer en 11,1 anders. Zelfredzaamheid 6% kan zich niet zelf meer lichamelijk verzorgen 14,6% heeft problemen met licht huishoudelijk werk, 65,5% heeft problemen met zwaar huishoudelijk werk 25 % kan niet zelf boodschappen doen en 20 % kan ook niet voor de warme maaltijd zorgen 47,8 % voert geen klusjes uit in huis 27,8 % hulp bij financiën nodig 19

20 Mantelzorg 33 % van de ondervraagden ontvangt geen mantelzorg men ontvangt 66% mantelzorg van kinderen, 7% van andere familieleden en 21% van buren, kennissen en vrienden. De geboden mantelzorg bestaat voornamelijk uit hulp bij de boodschappen, tuinonderhoud, klusjes in en om het huis, vervoer van en naar het ziekenhuis. 20

21 Jaarverslag WonenPlus Wormerland Sociale contacten 2 % heeft geen familie 39% gaat regelmatig op bezoek bij familie of vrienden 38% krijgt regelmatig bezoek van vrienden of familie 39% bezoekt vrijwel nooit een sociale activiteit, 21 % bezoekt elke week een sociale activiteit. 21

22 Hieronder wordt aangegeven welke informatie in de vorm van folders is verstrekt tijdens de huisbezoeken. Informatie o 17,7 % kreeg nieuwe informatie o 44,4 % voor de helft nieuwe informatie o 20 % was de meeste informatie bekend o 1 % was op de hoogte 22

23 Waardering van het gesprek - 26% van de ondervraagden heeft het gesprek als heel erg prettig ervaren - 67,8 % prettig - 4,7 % gaat wel - 0 % onplezierig 23

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Op eigen kracht verder met je netwerk

Op eigen kracht verder met je netwerk Op eigen kracht verder met je netwerk Onderzoek naar de community supportmethode Sandra Vos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

Vooruit met de proeftuin!

Vooruit met de proeftuin! Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Verhuisadviseur Senioren

Verhuisadviseur Senioren 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014 2 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot

Nadere informatie

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : info@pluspuntleiderdorp.nl Website : www.pluspuntleiderdorp.nl INHOUD

Nadere informatie

Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord! Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013 Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord! Wie zijn de leden van vereniging Vraagwijzer? 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Woord van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Brand aan Logger

Onderzoeksrapport Brand aan Logger - Onderzoeksrapport Brand aan Logger Amstelveen, februari 2015 Samenvatting Onderzoeksrapport Begin januari 2015 werd Amstelveen opgeschrikt door een brand in een appartement aan de Logger, waarbij de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum.

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. Jaarverslag 2012 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. De Strandwal 22A 1851 VM Heiloo t. 072-5627618

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie