Korte projectbeschrijving: Opzetten nieuw HR beleid na fusie, o.a. een nieuw performance management systeem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korte projectbeschrijving: Opzetten nieuw HR beleid na fusie, o.a. een nieuw performance management systeem."

Transcriptie

1 Voorbeeld projectbeschrijving, 1 Arbeidsvoorwaarden, prestatiemanagement en arbeidsrecht Organisatie: Financiële instelling X. Periode: Korte projectbeschrijving: Opzetten nieuw HR beleid na fusie, o.a. een nieuw performance management systeem. Projectorganisatie (o.a. organogram): De projectorganisatie bestond uit een projectgroep die de voorstellen besprak die door HRM waren voorbereid, waarna de aangepaste voorstellen aan de directie werden voorgelegd. Sommige voorstellen werden éénmaal, andere verschillende keren in de projectgroep besproken. Directie Banking Compliance ICT en Facilites HRM Finance De projectgroep werd voorgezeten door de directeur HRM. Alle geledingen (xx) waren in de groep vertegenwoordigd om draagvlak voor het nieuwe beleid te creëren. Eigen rol / bijdrage Ik was secretaris van de projectgroep en feitelijk projectmanager. Ik bereidde de voorstellen inhoudelijk voor, besprak deze met de directeur HRM, paste aan, zorgde voor draagvlak, bracht de voorstellen in de projectgroep, paste opnieuw aan waarna het voorstel naar de Directie ging ter vaststelling. Verloop van het project : Alle onderdelen van het HR beleid waaronder strategie, introductie nieuwe medewerkers, incentives, beoordelingssystematiek - moesten onder de loep genomen worden. Dit heeft ruim een jaar in beslag genomen, waarin alle onderdelen stuk voor stuk de revue zijn gepasseerd en opnieuw vastgesteld. X. bestond uit 2 fusiepartners die elk hun eigen HRM beleid, arbeidsvoorwaarden etc. hadden. De opdracht was om managers en medewerkers van beide partners het gevoel te geven dat aan hun wensen en achtergrond recht werd gedaan. Vandaar dat ervoor gekozen was om het HRM beleid opnieuw te formuleren, terwijl het eenvoudiger was geweest om gebruik te maken van reeds bestaand beleid van één van beide partners.

2 Resultaten Geharmoniseerd HRM beleid en nieuwe arbeidsvoorwaarden. Referentie: Y, Directeur HRM

3 Voorbeeld projectbeschrijving, 2 Arbeidsvoorwaarden, prestatie- en gezondheidsmanagement en arbeidsrecht Organisatie: Retailketen X Periode: Korte projectbeschrijving Vóór het project beschikte de organisatie niet over een beleid m.b.t. verzuim & arbeidsomstandigheden. De structuur en processen op dit gebied waren onvolledig. Administratie en dossiers vertoonden hiaten en waren niet efficiënt geautomatiseerd. Het accent in de arbozorg lag bij curatie, niet op preventie. Er was discussie over de bijdrage van de arbodienst. De betrokkenheid van management, OR en HRM was gering. De opdracht was om vorm te geven aan nieuw ziekteverzuimbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid, gericht o.a. op preventie van ziekteverzuim, meer en betere regie in eigen hand, coördinatie van en duidelijke keuzes in het zorgaanbod. Projectorganisatie (o.a. organogram) Behalve voor de registratie van het ziekteverzuim ontbrak capaciteit en kennis op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden; deze werd tijdens het project extern aangetrokken. De projectorganisatie bestond uit de afdeling HRM, de OR en externe adviseurs. HRM werd structureel versterkt met een HR adviseur en verzuimcoördinator en gedurende het project met stagiaires die de input leverden voor de RIE s en plannen van aanpak van 200 winkels. De projectgroep (HRM functionaris, verzuimcoördinator, externe adviseur; periodiek nam het OR lid deel aan de besprekingen) had als belangrijkste taak het opstellen en de voortgangsbewaking van het projectplan. Onderdelen van het projectplan waren een goede registratie en administratieve afhandeling van het verzuim, het verminderen van de verzuimduur, zorg dragen voor een optimale verzuimbegeleiding; selectie van en samenwerking met arbodiensten; proces- en systeeminrichting. De resultaten waren achtereenvolgens: Arbo scan incl. analyse Overdracht dossiers lopende ziektegevallen Arbo plan Leveranciersboog inrichten incl. wisseling BA Alle structuren, processen & documentatie bijwerken Systeemkeuze en implementatie Dossiers up to date maken / digitaliseren Communicatie naar management & medewerkers Training management Eigen rol / bijdrage Coördinatie van de projectorganisatie, voorbereiding van projectplan, voortgangsbewaking, uitvoering van onderdelen. Gebrek aan kennis in de organisatie; hiervoor moesten nieuwe medewerkers geworven worden. Daarnaast te geringe betrokkenheid van het management bij dit proces.

4 Resultaten Administratie juridisch en arbo-technisch op orde, risico s in beeld, verzuim- en arbobeleid geformuleerd, systeem in werking en ziekteverzuimcijfer nu gezakt naar ruim 3% voor de hele groep. Referentie: X.

5 Voorbeeld projectbeschrijving, 3 Organisatieverandering en -cultuur Organisatie: Uitzendorganisatie X. Periode: Juni 2013-januari 2014 Korte projectbeschrijving Door de terugval in de uitzendmarkt was het noodzakelijk om de organisatie opnieuw in te richten en verschillende onderdelen te reorganiseren en af te slanken. Projectorganisatie (o.a. organogram) (zie hieronder) rapporteerde aan de directie die weer rapporteerde aan de moederorganisatie. Directie moedervennootschap Directie X. HRM, Juridische zaken zaken Algemeen Directeur, Financieel Directeur, Manager HR (aanvrager), programmamanager. Ondersteund door juridische zaken. Eigen rol / bijdrage Verantwoordelijk voor HRM in de projectgroep: vaststellen kwantitatieve en kwalitatieve FTE, opstellen reorganisatieplan en sociaal plan, uitvoeren reorganisatie aan de hand van Sociaal Plan. Verloop van het project Vaststelling gewenste situatie: zowel organisatietructuur als aantallen medewerkers. Vaststelling personele consequenties: boventalligheid, functiewijziging en/of een verhuizing naar andere locatie. Plan van aanpak en planning, uitvoering. Totale formatie ca. 500 medewerkers Tijdsdruk: ambitieuze deadline Beperkte resources beschikbaar Resultaten Vóór de deadline zat iedereen (ong. 500 medewerkers) op zijn/haar nieuwe plek. Referentie: Algemeen Directeur

6 Voorbeeld projectbeschrijving, 4 Organisatieverandering en cultuur Organisatie: Serviceorganisatie klimaatinstallaties X. Periode: Februari 2013 tot januari 2014 Korte projectbeschrijving Het MT van X (waar ik als Manager HR, Education & Facilities deel van uitmaak) heeft een nieuwe strategische koers uitgezet naar 2016 met verschillende veranderdoelen. Procesmatig en financieel is in kaart gebracht welke discrepanties er zijn tussen huidige en gewenste situatie. Als manager HR heb ik het initiatief genomen voor een onderzoek naar de bedrijfscultuur: wat is de huidige cultuur en welke cultuuraspecten moeten veranderen om de toekomstige doelstellingen te ondersteunen. Dit onderzoek is als project uitgevoerd. Projectorganisatie (o.a. organogram) Opdrachtgever: Algemeen Directeur. Uitvoerder: Manager HR, Education & Facilities De had een wisselende samenstelling. Ik was projectleider in de projectfase de groep samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leiding (Management en Middenkader) en na afronding van dit traject uit een vertegenwoordiging van de operationele medewerkers. Eigen rol / bijdrage Mijn eigen rol was die van regisseur, coördinator en uitvoerder van het project en de onderzoeksopdracht. Verloop van het project Het project is in fases ingedeeld. De eerste fase bestond uit een uitgebreid literatuuronderzoek en bestudering van de strategische veranderingen. In deze fase is de koers van het project bepaald: aanpak, methoden en gewenste resultaten. Tevens is een definitie van cultuur vastgesteld die als basis voor het project en onderzoek heeft gefungeerd. Vanuit de strategie is de gewenste bedrijfscultuur beschreven. Deze is geaccordeerd door de Algemeen Directeur. De tweede fase bestond uit het interviewen d.m.v. vragenlijsten van het Management en Middenkader. De uitkomsten hieruit zijn verwerkt en gaven input voor de volgende fase. De derde fase bestond uit het houden van gestructureerde workshops met groepen medewerkers in verschillende samenstelling. Naast de ca. 20 leidinggevenden die hebben meegedaan zijn er ca. 40 operationele medewerkers bij betrokken geweest. Met de medewerkers is in de workshops gestructureerd gewerkt aan het in kaart brengen van de cultuur. Alle resultaten zijn verwerkt en gerapporteerd. Het rapport is n besproken met de Directie en vervolgens goedgekeurd. Op basis van het praktijkonderzoek, de theorie en de gewenste cultuur zijn conclusies en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden nu uitgevoerd. De start daarvan was een presentatie aan het MT hoe de geplande interventies kunnen worden ingezet. Naast het eigen gedrag en de communicatie door het MT en Middenkader zijn er gerichte acties ter ondersteuning van de cultuurverandering gepland, met ondersteuning van interne communicatie. Het project is bijzonder goed verlopen. Alle informatie was voor handen. Het enige punt van aandacht was dat medewerkers zich vrij moesten voelen om zich te uiten. Er waren soms lastige

7 onderwerpen, omdat medewerkers daar bijzonder kritisch over waren. In mijn rol als HR Manager, die soms ook sturend is, moest ik een andere rol op me nemen om te zorgen dat dit proces goed verliep: door het vooral faciliterend te zijn en vragen te stellen, medewerkers goed meegingen in het proces. Resultaten Het resultaat is een gedegen rapportage (heb ik teruggekoppeld gekregen) met bruikbare acties. Om dit te implementeren is het nog wel een punt van aandacht om de rest van de MT leden mee te krijgen. Referentie: Algemeen Directeur X

8 Voorbeeld projectbeschrijving, 5 Arbeidsvoorwaarden Organisatie: NGO X Periode: Korte projectbeschrijving: Onderhandelen en aanpassen expat CAO. Projectorganisatie (o.a. organogram): Extern adviseur, directie en OR. Organogram op verzoek aan te leveren. HR officer, Compensation and benefits officer, externe adviseurs waar nodig. Eigen rol / bijdrage: Definiëren van de financiële kaders en -structuur, implementatie expatpakket, onderhandelen CAO. Verloop van het project Na eerdere niet geïmplementeerde projecten, is dit project na vier jaar geïmplementeerd. Veel verschillende nationaliteiten, wijzigende financieringsstructuur, wet-en regelgeving niet aangepast aan organisatiesituatie (denk aan pensioenstructuur), werkzaamheden in landen waar geen structuur is qua sociale zekerheid, loonbelasting niet aanwezig. Resultaten Nieuw expat pakket onderhandeld vastgesteld en ingevoerd. Referentie: extern adviseur en onderhandelaar vakorganisatie.

9 Voorbeeld projectbeschrijving, 6 Organisatieverandering en cultuur Project Transitie afdeling ICT Organisatie Onderwijsinstelling X Periode: Korte projectbeschrijving Het College van Bestuur wilde de afdeling ICT grotendeels (m.u.v. het werkplekbeheer) outsourcen. Voor dit traject ben ik gevraagd als projectleider. Projectorganisatie (o.a. organogram) Het aanvankelijke doel van het project was een overgang van onderneming. Dit raakte verscheidene aspecten, waaronder structuurverandering, personele aspecten, inkoopaspecten en aanbesteding en financiële aspecten. Later veranderde het project in een herinrichting van de afdeling en werd de projectorganisatie beperkt tot P&O en de afdeling zelf. Directie Projectleider P & O Inkoop Financiën Het werken met meerdere projectgroepen had als doel om tot een integrale aanpak te komen. De projectgroep P&O bestond uit de directie P&O, adviseur P&O en jurist. Eigen rol / bijdrage Als projectleider heb ik gezorgd voor een integrale aanpak: projectplan, aansturing van het project en het formuleren van adviezen aan het College van Bestuur. Verloop van het project Door belemmering van wet- en regelgeving heeft het College van Bestuur besloten niet over te gaan tot outsourcing, maar tot een herinrichting van de afdeling (deels decentraliseren van de ICTfunctie). Het herplaatsen van de betreffende werknemers heb ik vervolgens gecoördineerd. De besluitvaardigheid van het College van Bestuur en de verschillende belangen van partijen maakten dit traject complex. Hierbij heb ik telkens gezocht naar de speelruimte binnen wet- en regelgeving en het blijven wijzen op consequenties van keuzes. Daarnaast ben ik vasthoudend geweest, door telkens aan tafel te blijven tot besluiten zijn genomen.

10 Resultaten Een heringerichte afdeling ICT en herplaatste werknemers binnen de scholen op een structurele plek. Referentie: College van Bestuur, directie P&O

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 8 juni 2006 Ons kenmerk 22/5.12/2006005835 Behandeld door de heer J.A. Kok (0592) 36 56 17 Onderwerp: Sociaal jaarverslag 2005 Geachte

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject Strategie en Beleid Notitie Aan Van Behandelend Ambtenaar Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco Datum 25 augustus 2011 Onderwerp Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Reorganisatieplan ISS 2013

Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 1 / 56 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 2 / 56 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 2 Doel van de reorganisatie

Nadere informatie

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander Titel: Flexibel met pensioen 1 Auteurs: Herman Huisink Mattijs Hooglander De auteurs zijn consultants bij Centraal Beheer op de afdeling Benefits Consultancy Services. In hun dagelijkse praktijk adviseren

Nadere informatie

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 Uitgesproken Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde Zwolle, 9 juni 2009 Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 RAPPORT Opdrachtgever: Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest Contactpersoon: De heer H. van t

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie