Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen"

Transcriptie

1 Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014

2 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie rsg de Borgen Organisatie Identiteit, visie, missie en besturingsfilosofie Strategische beleidsdoelen Leerlingenaantallen Kwaliteit Onderwijsontwikkelingen Zorgbeleid Onderwijskwaliteit Beoordeling Leeromgeving Internationalisering en culturele diversiteit Arbo- en veiligheidsbeleid Huisvesting & Facilitair Digitalisering Medewerkers Onze medewerkers Professionalisering en OGN academie Gezondheidsmanagement Financiën Jaarrekening Begroting Continuïteit Treasury 31 Deel 2 Jaarrekening 33 Deel 3 Overige gegevens 53 Bijlagen 58 Inhoud 2

3 raad van toezicht Raad van Toezicht Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 2014 van rsg de Borgen aan. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na advies van de auditcommissie hebben wij het voorgenomen besluit van het College van Bestuur tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. Het jaar 2014 was in veel opzichten een enerverend jaar met veel mooie ontwikkelingen. In het jaarverslag 2013 werd al melding gemaakt van de ideeën over een nieuwe organisatiestructuur. In 2014 zijn deze ideeën verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit onderwerp en de gehele transitie van de organisatie stonden iedere vergadering van de Raad van Toezicht op de agenda. De Raad juicht de veranderingen toe en is positief over de wijze waarop de transitie wordt geleid door het College van Bestuur. Dat dit spannend is voor alle betrokkenen en onzekerheden met zich meebrengt, spreekt voor zich. Iedere vergadering werd besproken welke effecten dit heeft op de medewerkers. De Raad staat volledig achter de doelstelling van de transitie, namelijk verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie beleggen en een slagvaardig management realiseren. En dat alles met als doel om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft en waarin ze goed zijn. Naast het toezicht houden op de technische zaken die te maken hebben met een grote organisatie- en cultuurverandering zoals de transitie, fungeert de Raad hierin ook als klankbord van het College van Bestuur. Verder kwam van twee leden van de Raad van Toezicht de zittingstermijn ten einde, traden drie nieuwe leden toe en verliet aan het eind van 2014 de voorzitter van het College van Bestuur de organisatie. De Raad van Toezicht bestond in de eerste helft van 2014 uit vijf personen. Omdat op 1 augustus 2014 de tweede en laatste termijn van twee leden zou eindigen, is in het voorjaar een sollicitatieprocedure gestart. Met het oog op de transitie die gaande is binnen de organisatie, is ervoor gekozen om drie nieuwe leden aan de Raad toe te voegen. Naast geschiktheid voor een toezichthoudende rol bij rsg de Borgen was de sollicitatiecommissie van mening dat hun specifieke ervaring en expertise meerwaarde moest hebben voor de organisatie. De Raad van Toezicht heeft vijf keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met de medewerkers van de organisatie. Om dezelfde reden zijn leden van de Raad van Toezicht ook regelmatig aanwezig geweest bij informele personeelsbijeenkomsten. Ook heeft een extra bijeenkomst tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht plaatsgevonden over de ontstaansgeschiedenis van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur vijf keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren het vaststellen van de jaarrekening 2013, goedkeuring van de begroting 2015 en grote investeringen. De Raad heeft in 2014 met een positief kritische houding gekeken naar de financiële situatie. 3

4 raad van toezicht De Raad heeft het College van Bestuur het vertrouwen gegeven en tevens de opdracht om binnen de begroting te werken. De Raad heeft regelmatig met het College van Bestuur gesproken over hoe de begrotingsdiscipline en het eigenaarschap van de budgethouders binnen de organisatie verbeterd kan worden en over hoe verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën en bedrijfsvoering beter belegd kunnen worden. Enerzijds vraagt de Raad meer sturing hierin, anderzijds begrijpt de Raad ook dat dit een proces is en de gewenste situatie niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn goede gesprekken gevoerd over deze processen, waarbij de Raad ook als sparringpartner voor het College van Bestuur fungeerde. De remuneratiecommissie is regelmatig in gesprek geweest met het College van Bestuur. Vanzelfsprekend heeft de remuneratiecommissie met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur gesproken over hun functioneren, maar ook het vertrek van de voorzitter College van Bestuur, Roel Schilt, per 31 december was een belangrijk onderwerp in Als gevolg van zijn vertrek werd met het lid College van Bestuur, Astrid Berendsen, gesproken over haar ambities en dat resulteerde in het voornemen en vervolgens het besluit van de Raad van Toezicht om het lid College van Bestuur te benoemen als voorzitter College van Bestuur per 1 januari Ook heeft de Raad besloten een nieuw lid College van Bestuur te werven en daarvoor een werving- en selectiebureau in te schakelen. De wervingsprocedure is gestart in 2014 en wordt in het voorjaar van 2015 afgerond. In verband met de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht heeft de Raad besloten in 2014 geen zelfevaluatie uit te voeren, hoewel veel van de onderwerpen die daarbij aan de orde zouden zijn gekomen wel zijn besproken bij het opstellen van het profiel Lid College van Bestuur. We hebben dit onderwerp op de agenda gezet voor het najaar van De Raad heeft besloten om met ingang van 2015 een commissie Kwaliteitszorg binnen de Raad in het leven te roepen. Het betreft hier kwaliteitszorg in brede zin. Vanzelfsprekend gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, maar het gaat ook over de kwaliteit van de organisatie. De commissie zal starten met het afbakenen van het aandachtsgebied en het opstellen van een werkagenda. In de bijlage achterin dit jaarverslag kunt u meer lezen over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de commissies. In 2014 zijn enkele ontwikkelingen voortgezet. Tijdens de informele bijeenkomsten heeft de Raad zich verdiept in een aantal actuele thema s in het onderwijs, namelijk Focus op Vakmanschap, Krimp en Entreeonderwijs. De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest in 2014: onderwijs: kwaliteit van de onderwijsinstellingen, zoals opbrengsten en inspectie-arrangementen, krimp en de mogelijke gevolgen en risico s, entreeonderwijs, passend onderwijs, platform MBO-V(S)O in de provincie Groningen; personeel: ziekteverzuim, professionalisering, mobiliteit; bedrijfsvoering: begroting 2015, jaarverslag 2013, kaderbrief , begrotingsbrief 2015; transitie Onderwijsgroep Noord: nieuwe organisatiestructuur, (her)ontwerp bestuursbureau; organisatie: werving + benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht, instellen commissie Kwaliteitszorg Raad van Toezicht, vertrek voorzitter College van Bestuur, benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur, werving lid College van Bestuur; good governance: toezichtskader Raad van Toezicht, WNT; ict: DDoS problematiek. De Raad van Toezicht ziet met vertrouwen het volgende jaar tegemoet. Groningen, 19 juni 2015 Namens de Raad van Toezicht, Elly Pastoor-Meuleman, voorzitter 4

5 voorwoord Voorwoord Het jaar 2014 was wederom een belangrijk jaar, met veel ontwikkelingen. Bij al die ontwikkelingen stond en staat de leerling centraal. We willen een pedagogisch klimaat creëren waarin onze leerling zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen en zich veilig voelt. Hoe we dit gedaan hebben en wat de resultaten zijn, kunt u lezen in dit jaarverslag. Om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden, moet je ook weten wie jezelf bent. Daarom werken we vanuit onze identiteit: wie zijn we, waar staan we voor en wat beloven we aan onze leerlingen? Het antwoord op deze vragen hebben we in 2013 beschreven in ons identiteitsbewijs. We hebben gekozen voor de kernwaarden gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Dit identiteitsbewijs vormde de basis voor de nieuwe besturingsfilosofie, waarbij we de verantwoordelijkheden leggen daar waar beïnvloeding plaatsvindt, zo diep mogelijk in onze organisatie. In het verlengde hiervan hebben we bouwstenen ontwikkeld voor leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Wij willen al onze medewerkers toerusten om de belofte aan onze leerlingen te realiseren, binnen de lerende organisatie die rsg de Borgen wil zijn. We willen alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren, om alle aanwezige kennis en kunde binnen onze organisatie te delen. Op deze manier zijn identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk willen we uitvoeren wat verwoord staat in ons identiteitsbewijs en in onze besturingsfilosofie. Hiervoor hebben we onder andere een goede besturings- en managementstructuur nodig. In 2014 hebben we samen met de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs het nieuwe ontwerp van ons besturingsmodel ontwikkeld. In het voorjaar van 2014 heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit genomen over dit nieuwe besturingsmodel, na overleg met de Raad van Toezicht. Vlak voor de zomer heeft het College van Bestuur de advies- en instemmingsaanvraag inzake het nieuwe besturingsmodel en de plaatsingsprocedure voor de nieuw te benoemen regiodirecteuren, inclusief het veranderverhaal, het bijbehorende spoorboekje en de financiële onderbouwing, voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van rsg de Borgen. Gedurende een betekenisvol half jaar heeft het College van Bestuur regelmatig overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad over de advies- en instemmingsaanvraag. Begin 2015 wordt de reactie van de Medezeggenschapsraad verwacht. Ook het bestuursbureau werkt vanuit de belofte die we hebben gedaan aan onze leerlingen in het identiteitsbewijs en onze besturingsfilosofie. Dit betekent dat het bestuursbureau wordt herontworpen, waarbij de ondersteuning aan de medewerkers op de vestigingen centraal staat. Samen met directeuren van de scholen en medewerkers van het bestuursbureau zijn leidende principes ontwikkeld die richtinggevend zijn voor het herinrichten van het bestuursbureau. De bijpassende managementstructuur van het bestuursbureau zal aansluiten bij die van de onderwijsstichtingen. Aan het eind van 2014 heeft het College van Bestuur de advies- en instemmingsaanvraag voor de managementstructuur van het bestuursbureau, het veranderverhaal, het bijbehorende spoorboekje en de financiële onderbouwing, voorgelegd aan de Ondernemingsraad van het bestuursbureau. De directeuren en teamleiders van rsg de Borgen hebben samen met het College van Bestuur en met ondersteuning van de staf hun strategische beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. We willen adequaat kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen: vraagstukken als krimp, bezuinigingen en opdrachten van de landelijke overheid, zoals Passend Onderwijs en Leraar Deze ontwikkelingen doen een sterk beroep op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Onze krachten bundelen en samenwerken. Gemeenschappelijk versterkend. Samenwerking tussen alle vestigingen binnen Onderwijsgroep Noord en samenwerken binnen de stichtingen in de regio. Dit betekent ook samenwerking met onze regionale partners: collegaonderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven. Het 5

6 voorwoord adequaat in kunnen spelen op landelijke- en regionale ontwikkelingen in combinatie met onze ambities staat beschreven in het strategisch beleidsplan van rsg de Borgen. Eind 2014 was dit plan klaar. Het strategisch beleidsplan wordt gevoed vanuit het identiteitsbewijs en datgene wat we voor onze leerlingen willen betekenen. In de plannen staan de strategische ambities beschreven en wordt beschreven op welke wijze we deze ambities willen gaan halen. Sinds ruim twee jaar werken de bestuurders van v(s)o en mbo samen op maatschappelijke thema s zoals demografische krimp en Entree onderwijs, in een platform in de provincie Groningen. De bestuurders nemen bij deze thema s hun verantwoordelijkheid om het onderwijs duurzaam en betekenisvol in de provincie Groningen vorm te blijven geven. Dit vraagt van een ieder: over de eigen schaduw heenstappen en vanuit de leerling denken en handelen. Op een goede manier vindt hierover overleg plaats en houden de bestuurders elkaar scherp. In het kader van de vernieuwingen in het vmbo, worden de beroepsgerichte programma s in het vmbo vernieuwd. De nieuwe programma s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma s worden in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. In 2014 is binnen geheel Onderwijsgroep Noord door middel van een werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen hiervoor. In 2014 is de aanzet gegeven tot wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur. Op 31 december 2014 heeft de voorzitter van het College van Bestuur, Roel Schilt, afscheid genomen van de organisatie. Ondergetekende werd benoemd als voorzitter van het College van Bestuur per 1 januari In 2014 is een procedure gestart voor een nieuw lid College van Bestuur. Hierbij dank ik alle medewerkers zeer voor hun inzet en inspanningen voor onze leerlingen. Groningen, 19 juni 2015 Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur 6

7 organisatie 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan bijna 2400 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 256 medewerkers. 1.2 Organisatie Governance rsg de Borgen is een organisatie voor voortgezet onderwijs en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft rsg de Borgen een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. rsg de Borgen is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Organogram RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- BUREAU ESBORG LINDENBORG NIJEBORG RONERBORG WOLDBORG F iguur 1.1 Organogram 7

8 organisatie Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij rsg de Borgen uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van rsg de Borgen is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak gecreëerd. Organisatie- en managementstructuur In 2014 is rsg de Borgen verder gegaan met het aanpassen van de organisatie- en managementstructuur aan het identiteitsbewijs en de besturingsfilosofie van de organisatie. Zoals in het jaarverslag van 2013 werd vermeld kan het bestaande besturingsmodel onvoldoende slagvaardig en daadkrachtig inspelen op in- en externe ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om van een sterk centraal gestuurde organisatie te gaan naar een organisatie met meer onderlinge participatie, die de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap van problemen laag in de organisatie heeft belegd. Het College van Bestuur is veelvuldig in gesprek geweest met alle betrokken partijen (leidinggevenden, Raad van Toezicht, medezeggenschapsorganen en medewerkers) over mogelijke scenario s. Dit heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor een managementstructuur die bestaat uit twee regiodirecteuren bij rsg de Borgen. De vormgeving van de managementstructuur en de selectieprocedure voor het vormen van de regiodirectie zijn aan de medezeggenschapsorganen voorgelegd. Omdat het College van Bestuur dit proces zorgvuldig wilde doorlopen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen beide partijen waarbij ook alle vragen, adviezen en reacties schriftelijk zijn vastgelegd. De medezeggenschapsraad van rsg de Borgen heeft positief geadviseerd op de organisatiewijziging en ingestemd met de selectieprocedure. Begin 2015 zal de plaatsingsprocedure worden uitgevoerd en afgerond. Ook zal in 2015 verdere uitvoering worden gegeven aan de transitie. Naast de wijziging van de managementstructuur bestaat de transitie uit een cultuurverandering. Deze is in 2014 ingezet en zal in 2015 meer prioriteit krijgen. 1.3 Identiteit, visie, missie en besturingsfilosofie Identiteit De identiteit van rsg de borgen is in december 2013 vastgelegd in een identiteitsbewijs. Kort samengevat houdt dit in: we willen mensen laten ontdekken wat belangrijk en waardevol voor hen is; we zien mensen; we verbinden ons aan onze belanghebbenden; we zoeken anderen op en stellen hun belang voorop; we zijn bewust, bekwaam, betekenisvol; gemeenschappelijk versterkend: gericht werken aan oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken; bewust persoonlijk: elkaar kennen en erkennen, weten wat je voor elkaar kunt betekenen. Visie Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs Een school draagt bij aan de wereld van morgen. Wij zien het als onze opdracht om jonge mensen tussen 12 en 18 jaar dicht bij huis onderwijs en ontwikkeling te bieden: in de regio Westerkwartier- Noordenveld. Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs waarbij mensen (leerlingen en medewerkers) verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording afleggen. Onderwijs heeft echter niet het antwoord op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Mensen moeten weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien dat de regie neemt op het terrein van leren en ontwik- 8

9 organisatie kelen en dat haar rol in én naar de samenleving duidelijk maakt. Onze vijf Borgen vormen samen een sluitend netwerk van sterke scholen. Samen bieden wij leerlingen in onze regio het uitdagende en stimulerende onderwijs dat leidt tot een leven lang leren en volwaardig burgerschap. Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Het vraagt dat we letterlijk en figuurlijk onze deuren openzetten, zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht groeit in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk staan. Wij willen leren van onze partners uit het primair en vervolgonderwijs, uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en we willen onze kennis met hen delen. De regionale scholengemeenschap de Borgen en Westerkwartier-Noordenveld horen bij elkaar. Onze onderwijsinstelling neemt een centrale plaats in in de ontwikkeling van jonge mensen in een belangrijke fase van hun leven. We willen onze leerlingen optimaal opleiden en begeleiden en hen bagage meegeven voor een zinvol bestaan. Als we daarin slagen heeft ons onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben. Onze visie op onderwijs We gaan voor onderwijs dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. We leiden op voor vervolgonderwijs en een baan. We bieden niet alleen een uitstekende onderwijskwaliteit; wij gaan een stap verder. Wij willen in ons onderwijs de begrippen waardevol en geluk vertalen naar een leven lang leren en ontwikkelen. Wij willen betekenisvol onderwijs zien en onderwijs dat geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat jonge mensen uitdaagt om te ontdekken waar ze voor staan, wat hen drijft, waar ze goed in zijn en wat ze waard zijn. We willen jonge mensen leren zichzelf en elkaar te respecteren en zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de wereld van morgen. Dit steevast vanuit de overtuiging dat ieder mens iets wil en kan betekenen voor anderen. Daarom creëren we in onze scholen de voorwaarden voor mensen om maximaal te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven en als burger in onze samenleving. Dat geldt voor onze leerlingen en voor onze medewerkers. Missie In de regio Westerkwartier-Noordenveld willen we als regionale scholengemeenschap een stevige rol van betekenis vervullen. Daarom verbinden wij ons stevig met het primair onderwijs in ons voedingsgebied, met het vervolgonderwijs in het Noorden en met de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in onze regio. We blijven doorgaand inzetten op samen werken, samen leren, samen leven. Wij willen jongeren en volwassenen (onze leerlingen en onze medewerkers) stimuleren en ondersteunen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zélf leren ontdekken, keuzes maken en kansen zien. Wij willen hen daarbij begeleiden en hen zo goed mogelijk toerusten om hun doelen te bereiken. Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen en daarin hoogwaardige prestaties leveren. De regionale scholengemeenschap de Borgen wil mensen ook uitdagen om betekenisbewust te worden. Hiermee bedoelen we dat mensen die afkomstig zijn van onze scholen bekwame (vak) mensen zijn, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen hebben in de regio Westerkwartier-Noordenveld en daarbuiten. We drukken deze missie uit in onze merkbelofte: bij rsg de Borgen worden mensen bewust, bekwaam en zijn ze betekenisvol. Besturingsfilosofie De identiteit is de basis voor de besturingsfilosofie. Waar in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling centraal staat, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie de medewerker centraal staat. Wat hebben onze medewerkers nodig om de belofte aan de leerling waar te maken? Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen: medewerkers zijn zich bewust van hun drijfveren, passie en mogelijkheden. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: de medewerker krijgt professionele ruimte om bewust, bekwaam, betekenisvol te handelen. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, daar waar de beïnvloeding mogelijk is. Samen werken = samen sterker. Inspirerend en coachend leiderschap: 9

10 organisatie management creëert condities waaronder medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker. Talentontwikkeling. Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling Centraal wordt het wat vastgesteld, decentraal het hoe. 1.5 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen per opleiding basisvorming lwoo basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo Strategische beleidsdoelen vwo pro Strategische koers In 2013 heeft rsg de Borgen haar identiteit opnieuw vastgelegd. Vanuit deze identiteit is de verbinding gemaakt naar de strategische koers voor de komende vier jaar. In 2014 is besproken in welke richting rsg de Borgen zich de komende jaren wil ontwikkelen. Deze discussie is gevoerd in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van de stakeholders: wethouders, zorgverleners, medewerkers uit het basis- en vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en ouders. In een bijeenkomst in februari spraken ze met de directie over de toekomst van rsg de Borgen. De opbrengst hiervan is in maart besproken met de medewerkers. Daarnaast is hen gevraagd ideeën mee te geven voor de plannen voor de komende jaren. In beide bijeenkomsten zijn waardevolle suggesties gedaan die rsg de Borgen zal gebruiken voor haar strategische koers voor Eind 2014 was de strategische koers nog niet vastgesteld. Totaal Leerlingenaantallen per vestiging Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Esborg Totaal

11 kwaliteit 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen Er is in 2013 een identiteitsbewijs voor rsg de Borgen opgesteld. Dit bewijs vormt het kompas voor beleidskeuzes in de komende jaren. De uitwerking van het nieuwe identiteitsbewijs is vertaald in de merkbelofte bewust, bekwaam en betekenisvol. Dit identiteitsbewijs is gedeeld met alle medewerkers en de samenwerkende partners in de regio. Extern heeft de positionering geleid tot activiteiten ter versterking van een netwerk van sterke scholen. De transitie bij Onderwijsgroep Noord, waarbinnen de nieuwe besturingsfilosofie en de visie op leiderschap, heeft intern geleid tot een bottum up aanpak ten aanzien van effectieve en efficiënte teamvorming. Naast de transitie en positionering hebben onderstaande wetgeving en maatregelen geleid tot een Borgen-brede bezinning op de visie op leren en begeleiden en de uitwerking hiervan: Participatiewet; AWBZ; Transitie jeugdzorg; Passend Onderwijs; Veranderingen in het (v)mbo. Hierbij is nadrukkelijk gezocht naar zowel een verticale verbinding met externe partners in de zorgketen, als naar een horizontale verbinding tussen de locaties. Krimp Krimp heeft tot gevolg dat er minder leerlingen komen en dus ook minder inkomsten. Scholen worden hierbij voor de opgave geplaatst om met minder middelen toch goed onderwijs te verzorgen. Dit is een lastig vraagstuk; de kerntaak van de school blijft immers het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Ook rsg de Borgen wordt op termijn geconfronteerd met krimp. In 2014 zijn de effecten van krimp voor rsg de Borgen doorgerekend. In maart 2014 is een conceptdocument verschenen hoe hierop te anticiperen. Niks doen is geen optie. Maar dit anticiperen moet wel doordacht gebeuren, waarbij we doordacht definiëren als: de leerling centraal, respectvol naar de medewerker, met oog voor de kwaliteit van het onderwijs en binnen de beschikbare financiële ruimte. Uit deze opsomming blijkt reeds het integrale karakter. Het gaat om goed onderwijs, het heeft betrekking op het personeelsbeleid en last but not least is het financiële kader ook relevant. Binnen het bestuursbureau wordt nu beleid voorbereid om op een adequate wijze op de krimp te anticiperen. Wij beogen vanuit dit beleid rsg de Borgen optimaal te kunnen begeleiden in het anticiperen op de krimp. Onderwijsmanifest Op 21 februari 2014 hebben de bestuurders van nagenoeg alle VO-scholen in de provincie Groningen het Onderwijsmanifest Groningen genaamd Kwaliteit en Toekomst Voortgezet Onderwijs 11

12 kwaliteit provincie Groningen getekend. Met dit manifest kijken bestuurders 10 jaar vooruit. Zij constateren daarbij dat er tal van ontwikkelingen op het voortgezet onderwijs af komen die het nodig maken om tijdig stappen te zetten en beslissingen te nemen, bijvoorbeeld dalende leerlingenaantallen. De schoolbestuurders, verenigd in het Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen hebben afgesproken om niet meer afzonderlijk maar samen te zoeken naar oplossingen. Goed onderwijs voor alle leerlingen in de provincie Groningen is daarbij het uitgangspunt. Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 2014 Vestiging Onderwijs Esborg, Roden Lindenborg, Leek Nijeborg, Leek Ronerborg, Roden Woldborg, Grootegast praktijkonderwijs gymnasium, atheneum, technasium, havo vmbo daltononderwijs voor vmbo en havo vmbo, havo Pedagogisch-didactisch klimaat Het pedagogisch-didactische klimaat van rsg de Borgen kenmerkt zich door een positieve benadering, gericht op het versterken van talenten en mogelijkheden van de leerling. Passend onderwijs en omgaan met verschillen worden in die zin niet als extra aandachtspunten beschouwd, maar als kaders die op een logische en natuurlijke manier kunnen worden vervlochten met de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Handelingsgericht en opbrengstgericht werken zijn hierin een integraal onderdeel. Voorbeelden van het benutten van talenten van leerlingen zijn het uitdagen van leerlingen om extra vakken te volgen of om één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen. In december 2014 is het Ondersteuningsplan vastgesteld. Hierin is de wijze waarop rsg de Borgen vorm wil geven aan passend onderwijs en de daarbij horende zorgplicht beschreven (zie 2.2). Daarnaast is ook de notitie passend onderwijs opgeleverd. Hierin worden de belangrijke zaken die door passend onderwijs zijn veranderd, aangescherpt of verbeterd, nader uitgewerkt. Op alle locaties zijn ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) in de praktijk gebracht. Het werken met groepsplannen voor alle klassen is Borgen-breed nog in ontwikkeling. Het implementatietraject verschilt per locatie. De vernieuwde examenprogramma s binnen het vmbo waren aanleiding voor horizontale samenwerking binnen de stichting. Onder leiding van een externe adviseur heeft een adviesgroep van docenten, in opdracht van een stuurgroep bestaande uit staf en management, gewerkt aan de voorbereiding op de invoering hiervan in zowel de onder- als de bovenbouw. Belangrijk uitgangspunt van de opdracht was, naast advies over modellen voor de leerprogramma s en de aan te bieden profielen, loopbaanleren (LOB) als rode draad voor de onderwijsprogramma s. De eindrapportage die begin december is opgeleverd, is de basis voor de verdere uitwerking en concretisering. Hiertoe worden werkgroepen samengesteld die op basis van opdrachten van de stuurgroep in 2015 van start zullen gaan. Onderwijs en ict De ontwikkelingen zijn onder te verdelen in de volgende aandachtsgebieden: Visie op leren; Keuze voor een device; Leermiddelenbeleid; Gebruik maken van de ELO; Gebruik maken van een leerlingvolgsysteem; Deskundigheidsbevordering docenten; Op alle scholen is een leerlingvolgsysteem en een elektronische leeromgeving (ELO) in gebruik. De ELO maakt het mogelijk om leeractiviteiten te arran- 12

13 kwaliteit geren en kan worden gebruikt als ondersteuning bij maatwerk, differentiatie en het analyseren van leerlinggegevens. Het leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om met ouders en leerlingen te communiceren over de studievoortgang. Binnen rsg de Borgen is een begin gemaakt met de aanschaf en het gebruik van tablets, maar de ontwikkelingen op dit gebied verschillen per locatie. Een deel van de lesmethodes is inmiddels digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt de tablet in de klas ook gebruikt bij diverse werkvormen en voor het digitaal registreren en verwerken van de aanwezigheid van leerlingen. Bij rsg de Borgen is, naast de ondersteuning vanuit het bestuursbureau, een externe adviseur betrokken bij de implementatie van ict in het onderwijs. De wijze waarop docenten gebruik maken van de mogelijkheden van de ELO, apps en andere digitale hulpmiddelen en het in kaart brengen van de competenties van docenten, is nog een ontwikkelpunt. Het scholingsaanbod van de OGN Academie ten aanzien van ict-gebruik is nog beperkt. In 2014 is er onder leiding van Paul Schuitman, een externe adviseur van VO Content, gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs. Dit heeft geleid tot een Visie op leren & ict en tot het formuleren van leermiddelenbeleidsplannen. Verder kwam hieruit het besef dat er aandacht moet zijn voor doorlopende leerlijnen voor leerlingen die overstappen tussen de vestigingen van rsg de Borgen, voor ict-vaardigheden en ict-bewustzijn van docenten en leerlingen en dat (ict-)kennisuitwisseling tussen docenten beter gestimuleerd moet worden. 2.2 Zorgbeleid De afgelopen jaren hebben we ons al voorbereid op de consequenties van het wetsvoorstel passend onderwijs. Passend onderwijs is een weerbarstig thema dat in- en extern nogal wat van ons vraagt. Het brengt meerdere veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen. Voor ons staan nadrukkelijk de leerlingen hierbij centraal, en met name voor hen willen wij onze bijdrage aan deze verandering optimaal vormgeven. Passend onderwijs is één van de speerpunten binnen de kaderbrief. Zorgplicht Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek moeten bieden. Deze plek kan zich bevinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerken Om de zorgplicht te kunnen waarmaken, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband (swv). rsg de Borgen werkt samen in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Dit samenwerkingsverband is in 2013 officieel opgericht. De directeuren die bestuurder zijn in het samenwerkingsverband, zijn door het College van Bestuur gemandateerd. De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben dit jaar gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan is vastgelegd welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden, hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden. Ondersteuning bieden Het ondersteuningsplan van rsg de Borgen is een verantwoordings- en planningsdocument voor intern en extern gebruik. Het bevat een beschrijving van de huidige situatie van de basisondersteuning en de extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en het formuleert aandachtspunten ter verbetering. Ook heeft op elke vestiging een traject plaatsgevonden voor differentiatie: leraren worden geschoold in het omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Voortijdig schoolverlaten Het kabinet Rutte II heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval (vsv) aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. 13

14 kwaliteit Hieronder treft u de voorlopige aantallen voortijdig schoolverlaters voor rsg de Borgen ( ) deelnemers vsv ers % vsv streef-norm prestatie-norm Totaal ,2% vo onderbouw ,0% 0,2% 1,0% vmbo bovenbouw ,6% 1,5% 4,0% havo/vwo bovenbouw ,2% 0,1% 0,5% Voor de periode zijn daarvoor nieuwe prestatiegerichte convenanten afgesloten. Met ingang van de nieuwe convenanten zijn nieuwe doelstellingen gesteld, is de meetsystematiek aangepast en is de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. De voorlopige cijfers voor het convenant jaar laten zien de prestatienormen voor alle onderdelen zijn behaald. 2.3 Onderwijskwaliteit In 2014 lag bewaking van de reguliere kwaliteitscyclus met name in handen van de kwaliteitszorgcoördinatoren op de vestigingen. In de meeste gevallen maakt de kwaliteitszorgcoördinator deel uit van het vestigingsmanagementteam. De kwaliteitszorgcoördinator zorgt voor de bewaking van de kwaliteitsagenda, voor de uitvoering van de tevredenheidsonderzoeken en de ondersteuning bij de analyse van de sturingsinformatie. Daarnaast heeft de kwaliteitszorgcoördinator een rol in de zelfevaluaties en de voorbereiding op interne en externe onderzoeken: de audits en de inspectiebezoeken. Onderlinge afstemming en samenwerking tussen alle kwaliteitscoördinatoren binnen Onderwijsgroep Noord wordt gecoördineerd vanuit het bestuursbureau en vindt plaats tijdens de bijeenkomsten die drie maal per jaar plaatsvinden. Interne kwaliteitsonderzoeken: Audits De opzet, uitvoering en opbrengst van de audits binnen Onderwijsgroep Noord zijn zorgvuldig geëvalueerd. Op grond van de evaluatie heeft vervolgens een herbezinning op de visie op auditen plaatsgevonden. Daaropvolgend is een begin gemaakt met het herijken van de visie op en de instelling van professionele audits. In plaats van conformerend en beoordelend wordt door Onderwijsgroep Noord gekozen voor waarderend auditen. Kern van deze opzet ligt in de centrale plaats voor de leer- en ontwikkelvraag van de te auditen school. Het doel van audits is het leer- en ontwikkelproces dat in de scholen bestaat, te activeren en te richten door middel van externe reflectie. Daarmee is nadrukkelijk gekozen voor het zelfontwikkelingsperspectief met verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces zo laag mogelijk in de organisatie. Vanuit deze visie op auditen zijn auditteams samengesteld en is een auditpool gevormd van medewerkers uit alle stichtingen die binnen hun taakomvang ingezet kunnen worden als auditor. In 2014 zijn de auditoren getraind. In 2014 zijn er nog geen audits uitgevoerd bij rsg de Borgen. Vensters VO en Scholen op de kaart Alle vo vestigingen dragen zorg voor structurele vulling en actueel houden van de informatie op deze site. Hoewel de publieke belangstelling voor de scholen via Scholen op de kaart nog tegenvalt, blijft rsg de Borgen deze manier van transparantie en horizontale verantwoording nadrukkelijk aandacht geven. Klachtenregeling De klachtenregeling van rsg de Borgen is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen dicht bij de plek waar ze zijn ontstaan. Als dit niet lukt kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 2014 bereikten het College van Bestuur geen klachten. 14

15 kwaliteit 2.4 Beoordeling In het kader van Opbrengstgericht werken worden op alle vestigingen de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen en de voortgang van de leerlingen continu bijgehouden en geanalyseerd. Vervolgens worden deze gebruikt om gericht actie te ondernemen (PDCA cyclus). Hierin spelen de vakgroepen een belangrijke rol. Opbrengstenkaart 2014 In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, zoals doorstroomgegevens en examenresultaten. Hieronder staan voornoemde aspecten voor het jaar 2014 vermeld. Vestiging Leerweg Rendement onderbouw* % in leerjaar 3 zonder zittenblijven % van leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven Ronerborg vmbo-(g)t +/- 100% 90% Nijeborg vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t +/- +/- +/- 100% 100% 100% 82% 73% 86% Woldborg vmbo-(g)t +/- 97% 89% Lindenborg havo vwo +/- +/- 97% 100% 76% 60% +/- = gemiddeld, - = onder gemiddeld, -- = ruim onder gemiddeld, + = bovengemiddeld, ++ = ruim boven gemiddeld. Examenuitslagen 2014 Vmbo-BB Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Nijeborg % Het verschil tussen CE-SE is nihil. Het landelijke slagingspercentage voor de BB is 96.6%. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de BB = 6.7. De Nijeborg scoort bij de eerste indicator boven het landelijk gemiddelde en bij de tweede indicator iets onder het landelijk gemiddelde. Vmbo-Kader Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Nijeborg % Het verschil CE-SE is minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de KB is 94.91%. De Nijeborg scoort onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de KB= 6.7. Ook hier scoort de Nijeborg onder het landelijk gemiddelde. 15

16 kwaliteit Vmbo-TL Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Ronerborg % Het verschil CE-SE is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de TL is 93.4%. De Woldborg en Nijeborg scoren bij het slagingspercentage onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor TL is 6.4. Havo/vwo Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Lindenborg havo % Lindenborg vwo % Het verschil SE-CE is voor beide sectoren op de Lindenborg minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor havo is 87.9% en voor vwo 89.7%. De Lindenborg scoort met beide leerwegen boven het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde examencijfer voor de havo is 6.4 en voor vwo 6.4. Ook bij deze indicator scoort de Lindenborg boven het landelijk gemiddelde. Alle examenuitslagen zijn binnen de vestigingen geanalyseerd. Waar nodig zijn verbeteracties ingezet. Inspectiebezoeken Alle scholen van rsg de Borgen hebben een basis arrangement. In januari vond een thematisch bezoek van de inspectie plaats bij de Woldborg. De focus lag op de theoretische leerweg. Er waren vele gesprekken met diverse geledingen en er zijn lessen bezocht. De bevinden waren gemiddeld voldoende. Het basisarrangement van de Woldborg is met een jaar verlengd. De verbeterpunten hebben een plek in het vestigingsjaarplan gekregen. Vanaf het schooljaar wordt aan de verbeteringen gewerkt. Verder waren er in 2014 geen inspectiebezoeken bij rsg de Borgen. Onderwijstijd Voor het schooljaar 2013/2014 geldt dat alle vestigingen voldoen aan de gestelde eisen, dat wil zeggen de vestigingen hebben de minimumnormen voor al hun opleidingen gehaald. Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1000 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 uur. Alle vestigingen houden de actuele gerealiseerde onderwijstijd bij en rapporteren dit. Over het algemeen is de gerealiseerde onderwijstijd conform de planning. De minimale normen voor de onderwijstijd worden gehaald. 16

17 leer- en werkomgeving 3 Leer- en werkomgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit De website van rsg de Borgen toont de link Internationalisering. De pagina vertelt in het Engels over de vestigingen en hun onderwijsaanbod en daarnaast over hun internationale ervaringen. Die variëren van contacten tot fysieke uitwisseling en praktische trainingen in het buitenland. Internationale ervaringen horen bij onderwijs; het is een middel om te groeien tot een competent Europees burger. De vestigingen van rsg de Borgen besteden alle aandacht aan internationalisering. Bestaande projecten worden, waar mogelijk en wenselijk, gecontinueerd en nieuwe partners worden gezocht bij de ideeën en wensen van de vestigingen. Door internationalisering in te bedden in het curriculum, krijgt het een steviger plaats in de organisatie. Vestigingen van rsg de Borgen maken gebruik van subsidieregelingen van het Europees Platform/ Erasmus+. Europa als Leeromgeving Op School (ELOS) vormt een goede ondersteuning voor de scholen. Ook dit is internationalisering, maar dan zonder fysieke verplaatsing; Daar vallen ook de talendorpen van de Ronerborg en de Woldborg onder. Leerlingen converseren een aantal dagen in een vreemde taal (Engels, Duits en Frans) in het talendorp in verschillende situaties zoals bij de dokter, de supermarkt en de politie. Al jaren is de Nijeborg actief op het gebied van internationale uitwisselingen. In het voorjaar ontving de school leerlingen uit Polen, Spanje en Italië; het thema was water. Dit najaar waren de leerlingen in Spanje en Italië (Vicenza, Venetië, Padova en Cittadella) waar ze een fantastische tijd beleefden. Leerlingen waren in april in La Spezia, het Instituto Fossati, in Italië. De leerlingen logeerden bij gastgezinnen; dé manier om in aanraking te komen met en te leren van een andere cultuur: onderdompeling. De Lindenborgexcursies gingen naar Rome, Berlijn, München en Bremen. De Woldborgexcursies gingen dit jaar naar Bottrop/Keulen, Borkum en de Ardennen. De Ronerborg organiseerde een werkweek in Londen. Zo proberen de vestigingen te bereiken dat al hun leerlingen in hun schoolloopbaan contacten hebben met het buitenland. Internationalisering, de tool to become a competent European Citizen! 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid Arbo en veiligheid heeft onze voortdurende aandacht en daarom zijn de vestigingen in 2014 opnieuw gestart met de vierjaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Als de vestigingen deze begin 2015 gereed hebben, zullen deze worden getoetst door de Arbodienst. In aansluiting hierop worden de uitkomsten van de RI&E in het schoolveiligheidsplan verwerkt. Alle vestigingen zijn door middel van een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de aandachtspunten uit de RI&E van Deze aandachtspunten worden meegenomen in de nieuwe RI&E. 17

18 leer- en werkomgeving Via de maandrapportage aan het College van Bestuur en de directeuren wordt de voortgang van RI&E en schoolveiligheidsplannen inzichtelijk gemaakt. In december 2014 is ongeveer de helft van de RI&E s opnieuw uitgevoerd en is ongeveer de helft van de schoolveiligheidsplannen geactualiseerd. Begin 2015 zal dit 100% moeten zijn. Geconstateerd is dat bij incidenten waarbij zich letsel heeft voorgedaan, er veelal in een te laat stadium melding wordt gedaan bij de inspectie en bij de verzekeringsmaatschappij. Vestigingen zijn over de eventuele (financiële) gevolgen hiervan geïnformeerd. Met betrekking tot arbo- en veiligheid hebben zich geen noemenswaarde zaken voorgedaan. 3.3 Huisvesting en Facilitair Huisvesting De eerste verdieping van de Nijeborg is verbouwd tot een open leercentrum. Inkoop en aanbesteden Door continue aandacht te hebben voor inkopen en aanbesteden, proberen we de uitgaven te verminderen en de kwaliteit en rechtmatigheid van onze aankopen te vergroten. Daarom hebben we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geëvalueerd en in 2014 bijgesteld. De notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid is tevens voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen die hierop hun instemming hebben gegeven. In 2015 zullen de uitgangspunten opnieuw bij de belangrijkste betrokkenen onder de aandacht worden gebracht. Bij de accountantscontrole voor het jaar 2013 is geconstateerd dat nog niet overal doelmatig en rechtmatig wordt ingekocht. Daarom is afgesproken dat in 2015 per kwartaal een voortschrijdend jaargemiddelde van de uitgaven wordt gemaakt, zodat eerder wordt gesignaleerd dat er (Europees) moet worden aanbesteed. Afgeronde aanbestedingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn opstal- en inboedelverzekering voor een periode van twee tot maximaal vier jaar ondergebracht bij Amlin en Raetshagen. Per 1 januari 2014 is het Arbodienstverleningscontract met Maetis-Ardyn verlengd. Op 6 oktober 2014 is de aanbesteding voor multifunctionals voor alle scholen en het bestuursbureau gegund aan Konica Minolta. Voorlopig gegunde aanbestedingen De voorlopig gegunde aanbestedingen zijn gestart in 2014 en worden afgerond en definitief gegund in Voor de zomervakantie 2014 is gestart met de aanbesteding gratis schoolboeken voor het VO. Voorlopig is de opdracht gegund aan Iddink. Zij worden naar verwachting de komende vier jaar de leverancier. In december 2014 is de levering van Windows werkplekken aanbesteed. Voorlopig is deze opdracht gegund aan Scholten Awater. Waarschijnlijk zullen zij de komende vier jaar onze nieuwe leverancier zijn. Omdat in 2014 niet is toegekomen aan het segment drukwerk (o.a. enveloppen, briefpapier en folders) en papier zal deze opnieuw worden geagendeerd om te worden aanbesteed. Daarnaast willen we de afvalinzameling aanbesteden en onderbrengen bij één leverancier. Laatst genoemde aanbesteding wordt gecombineerd met duurzaamheidsdoelstellingen en social return. Jaarlijks zal de afdeling Huisvesting en Facilitair de aanbestedingskalender aan de medezeggenschap verstrekken en hierin aangeven of zij een rol heeft. Zodra dit overzicht wordt verstrekt, is het mogelijk om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 3.4 Digitalisering Informatiebeleidsplan In 2014 is een Informatiebeleidsplan opgesteld met als doel het beter gebruiken en inrichten van onze informatie en informatiesystemen. Verder moet het Informatiebeleidsplan ons helpen beter in te spelen op organisatieveranderingen, wetgeving, toenemende verantwoordingsbehoeftes en digitalisering van onderwijs en bedrijfsvoering. De belangrijkste thema s in het Informatiebeleidsplan zijn, kort samengevat: Inrichten van informatiemanagement en applicatiearchitectuur; Verzorgen van management- en stuurinformatie op maat; Efficiënt inrichten en gebruiken van onze communicatiemiddelen; Leerlingen optimaal ondersteunen bij het vormgeven van hun leerproces, via een 18

19 leer- en werkomgeving gepersonaliseerde leeromgeving; Medewerkers optimaal ondersteunen bij hun werk via een gepersonaliseerde werkomgeving; Betere ondersteuning van professionalisering van medewerkers, door het bieden van mogelijkheden voor het digitaal en (in)formeel delen van kennis en informatie. Het Informatiebeleidsplan is in 2014 vastgesteld door het College van Bestuur en de managementteams. De verschillende thema s worden nu verder uitgewerkt. Ontwikkelingen De ontwikkelingen binnen ict gaan in snel tempo. Verwacht wordt dat over een aantal jaren iedere leerling minimaal één mobiel apparaat gebruikt binnen het leerproces. Met name bij gepersonaliseerd leren biedt dit voordelen. Een andere ontwikkeling is dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken steeds meer gewenst is. De ict-afdeling is zich bewust van deze ontwikkelingen en is voortdurend bezig met innovatie, aanpassingen, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de huidige omgeving. Werkzaamheden in dit kader in 2014 staan hieronder beschreven. Netwerk Onderwijsgroep Noord In 2014 is de toegang tot het netwerk van Onderwijsgroep Noord meerdere malen doelwit geweest van aanvallen vanaf internet. De aanvallen vallen onder de categorie DDoS. Er is een recherchebureau gevraagd om onderzoek te doen naar de bron van de aanvallen en ook is gevraagd advies uit te brengen om de effecten van de aanvallen te minimaliseren. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een van de bronnen van de DDoS aanvallen is opgespoord. Mede naar aanleiding van de toename van de aanvallen en de uitgebrachte adviezen zijn inmiddels aanpassingen gerealiseerd waardoor de impact van de mogelijke aanvallen in de toekomst wordt geminimaliseerd. Draadloos netwerk Ten opzichte van 2013 is het aantal verbindingen van draadloze apparaten die gelijktijdig verbonden zijn met het draadloze netwerk met circa 50% toegenomen. Deze toename leidt ertoe dat er steeds meer gevraagd wordt van de kwaliteit van het draadloze netwerk. Om deze reden is ook in 2014 gewerkt aan het optimaliseren van de bestaande apparatuur. Daarnaast is een traject gestart om te komen tot de vervanging van alle zogenaamde access points. Inmiddels zijn diverse partijen uitgenodigd om informatie aan te leveren. De verwachting is dat in 2015 alle access points zullen worden vervangen om daarmee de verwachte groei van het gebruik van mobiele apparaten de komende jaren op een adequate wijze te kunnen verwerken. Software In april 2014 is Microsoft gestopt met de ondersteuning van Windows XP. In 2014 zijn daarom alle personal computers en laptops geüpgraded naar Windows 7. Apparaten waarop Windows 7 niet kon worden geïnstalleerd, zijn afgevoerd. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het gebruik van Windows 8.x voor het gebruik van tablets. Daarnaast zijn ook de eerste stappen gemaakt richting Office 365 en het meer gaan werken in de Cloud. Hardware In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe Europese Aanbesteding voor personal computers, laptops en Windows tablets. Het lopende contract met Bossers en Cnossen loopt begin maart 2015 af. Er is voor gekozen de ipads van Apple buiten deze Europese aanbesteding te houden. Er wordt in de aanbesteding gezocht naar een aanbieder die in staat is een breed assortiment A-merken te kunnen leveren. Wanneer de leverancier bekend is zal de keuze voor merk/type apparaat opnieuw worden vastgesteld. Tablets Op meerdere vestigingen zijn de afgelopen jaren ipads in gebruik genomen door zowel leerlingen als personeelsleden. Multifunctionals In 2013 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van Multifunctionals voor alle vestigingen ter vervanging van drie aflopende contracten. In 2014 zijn alle netwerkprinters en Multifunctionals van alle vestigingen vervangen door twee types Multifunctionals. Er is een nieuwe leverancier geselecteerd: Konica Minolta. De nieuwe aanbesteding levert een aanzienlijke besparing op. De kosten per afdruk zijn lager, de leasekosten zijn lager en er zijn in totaal minder apparaten geplaatst. De functionaliteit is toegenomen, het beheer is afgenomen. Extra functionaliteit bestaat onder andere uit het kunnen printen vanaf alle mobiele apparaten en follow-me printen. 19

20 medewerkers 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers Hieronder staat de verdeling van de verhouding per vestiging, uitgesplitst in man en vrouw. Verdeling man/vrouw en in % Man %Man Vrouw %Vrouw Totaal Esborg 9 45% 11 55% 20 Lindenborg 57 46% 68 54% 125 Nijeborg 36 52% 33 48% 69 Ronerborg 17 49% 18 51% 35 Woldborg 14 58% 10 42% 24 Totaal % % 273 Hieronder staat de verdeling van de medewerkers per vestiging naar de diverse leeftijdscohorten. Vestiging < >60 Totaal Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Totaal

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2013 jaarverslag rsg de borgen 2013 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organogram 1.3 Identiteit, visie, missie, besturingsfilosofie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

schoolplan ontdek je talent op rsg de borgen! Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg

schoolplan ontdek je talent op rsg de borgen! Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg schoolplan 2015-2019 ontdek je talent op rsg de borgen! Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Inhoud Inleiding 1. Inleiding 3 2. rsg de Borgen 4 Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin rsg

Nadere informatie

schoolplan ontdek je talent op rsg de borgen!

schoolplan ontdek je talent op rsg de borgen! schoolplan 2015-2019 ontdek je talent op rsg de borgen! Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Inhoud 1. Inleiding Inleiding 3 Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin rsg de Borgen aangeeft

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR AANGEPAST FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 5 Plaats in de organisatie 5 Taken

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie