Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen"

Transcriptie

1 Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2013

2 jaarverslag rsg de borgen 2013 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organogram 1.3 Identiteit, visie, missie, besturingsfilosofie 1.4 Organisatie- en managementstructuur 1.5 Strategische beleidsdoelen 1.6 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen 2.2 Zorgbeleid 2.3 Kwaliteit 2.4 Beoordeling 3 Leer- en werkomgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid 3.3 Huisvesting en Facilitair 3.4 Digitalisering 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers 4.2 Professionalisering medewerkers en OGN-academie 4.3 Gezondheidsmanagement 5 Financiën 5.1 Jaarrekening 5.2 Begroting Continuiteit 5.4 Treasury Deel 2 Bijlage A Jaarrekening Bijlage B Overige gegevens nuon magnum eemsha Inhoud 2

3 raad van toezicht Raad jaarverslag van rsg de borgen 2013 Toezicht ven Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 2013 aan van rsg de Borgen. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na vaststelling door het College van Bestuur en advies van de auditcommissie hebben wij op grond van de controleverklaring het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd. De Raad van Toezicht bestond in begin 2013 uit vier personen. Na een succesvolle sollicitatieprocedure is op voordracht van de medezeggenschapsorganen een vijfde lid benoemd, waardoor de Raad weer voltallig is. De sollicitatiecommissie bestond uit de voorzitters van de vier medezeggenschapsorganen, de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft vier keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met het binnenste van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur twee keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening 2012 en de begroting De remuneratiecommissie is regelmatig in gesprek geweest met het College van Bestuur. Het HRM gesprek tussen remuneratiecommissie en College van Bestuur wordt in 2014 gevoerd. In 2013 is regelmatig gesproken over good governance. Om zijn rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen wil de Raad van Toezicht meer contact met alle geledingen van de organisatie. Daarom is (een delegatie van) de Raad van Toezicht regelmatig aanwezig geweest bij de informele afsluiting van (personeels)bijeenkomsten in het kader van de transitie van Onderwijsgroep Noord. Ook is in het kader van governance en de Wet Normering Topinkomens gesproken over de vergoeding van de Raad van Toezicht en de beloning van het College van Bestuur. Er is vastgesteld dat de huidige vergoeding/ beloning binnen de gestelde norm valt. De Raad van Toezicht heeft zichzelf geëvalueerd aan de hand van een daarvoor ontwikkeld instrument. Na een eerste evaluatie van de gezamenlijke Raad van Toezicht en het College van Bestuur over de Raad van Toezicht als geheel in 2012, was in 2013 de evaluatie van individuele leden van de Raad van Toezicht aan de orde. De conclusie was dat er een goede mix van competenties aanwezig is binnen de Raad van Toezicht. De afgelopen jaren ging veel aandacht uit naar financiële aangelegenheden. De bedrijfsvoering is nu beter op orde. De Raad van Toezicht laat zich goed informeren op alle expertisegebieden van het vastgestelde toezichtkader, zodat de Raad beter in staat is zijn rol als toezichthouder te vervullen. In 2013 is bijvoorbeeld een start gemaakt met presentaties van interne deskundigen over belangrijke ontwikkelingen die grote impact hebben op de organisatie. Zo is de Raad onder andere uitgebreid geïnformeerd over passend onderwijs en de stand van zaken binnen de stichtingen van Onderwijsgroep Noord. In 2014 zal de (leerlingen)krimp toegelicht worden. Ook 3

4 jaarverslag rsg de borgen 2013 heeft de Raad de onderwijskwaliteit en inspectierapporten continu op de agenda, zodat de Raad zich kan vergewissen van de onderwijskwaliteit. De Raad heeft positieve ontwikkelingen kunnen constateren, maar heeft ook gesignaleerd dat op enkele vestigingen nog verbeteringen mogelijk zijn. Tevens is afgesproken dat in de verantwoordingsrapportages van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht de ontwikkelingen ten aanzien van bovengenoemde thema s aan bod komen. Tijdens de vergaderingen en tijdens een aantal extra ingeplande informele bijeenkomsten tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is regelmatig gesproken over de transitie waarin Onderwijsgroep Noord zich bevindt. Diverse omstandigheden en (toekomstige) ontwikkelingen maken veranderingen in structuur en cultuur noodzakelijk. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn ideeën voor een nieuwe organisatiestructuur. De Raad van Toezicht staat positief tegenover deze ontwikkelingen en heeft constructief meegedacht. Dit proces is gestart in 2013, maar zal ook in 2014 een belangrijk onderwerp van gesprek blijven. De volgende onderwerpen werden geagendeerd in 2013: onderwijs: nationaal onderwijsakkoord, landelijke ontwikkelingen zoals passend onderwijs, provinciale ontwikkelingen zoals het Onderwijsmanifest in de provincie Groningen, kwaliteit van de onderwijsinstellingen zoals opbrengsten en inspectie-arrangementen, krimp en de mogelijke gevolgen en risico s; bedrijfsvoering: begroting 2013, jaarverslag 2012, begroting 2014, verbetering pdca-cyclus; transitie Onderwijsgroep Noord: nieuwe identiteit, besturingsfilosofie en leiderschap, nieuwe organisatiestructuur, (her)ontwerp bestuursbureau; good governance: Wet Normering Topinkomens, versterking bestuurskracht. Groningen, 20 juni 2014 Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik, voorzitter 4

5 voorwoord Voorwoord Het jaar 2013 was een belangrijk jaar, met veel ontwikkelingen. Bij al die ontwikkelingen stond en staat de leerling centraal. We willen een pedagogisch klimaat creëren waarin onze leerling zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen en zich veilig voelt. Hoe we dit gedaan hebben en wat de resultaten zijn, kunt u lezen in dit jaarverslag. Om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden, moet je ook weten wie jezelf bent. Daarom hebben we dit jaar opnieuw gekeken naar onze identiteit: wie zijn we, waar staan we voor en wat beloven we aan onze leerlingen? Het antwoord op deze vragen hebben we in 2013 beschreven in ons identiteitsbewijs. We hebben gekozen voor de kernwaarden gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Dit identiteitsbewijs vormt de basis voor de nieuwe besturingsfilosofie, waarbij we de verantwoordelijkheden leggen daar waar beïnvloeding plaatsvindt. In het verlengde hiervan hebben we bouwstenen ontwikkeld voor leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Wij willen al onze medewerkers toerusten om de belofte aan onze leerlingen te realiseren. Binnen de lerende organisatie die rsg de Borgen wil zijn. We willen alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren, om alle aanwezige kennis en kunde binnen onze organisatie te delen. Op deze manier zijn identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk willen we uitvoeren wat verwoord staat in ons identiteitsbewijs en in onze besturingsfilosofie. Hiervoor hebben we onder andere een goede besturings- en managementstructuur nodig. In 2013 hebben we samen met de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs stappen gezet die leiden tot een nieuw ontwerp van ons besturingsmodel. Het ontwerp managementstructuur krijgt steeds meer vorm en we verwachten dat we in 2014 kunnen starten met de implementatie hiervan. De samenhang van alle ontwikkelingen - identiteit, besturingsfilosofie, leiderschap en besturingsmodel - hebben we omschreven in het zogenaamde masterplan transitie. We moeten ook adequaat kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen: vraagstukken als krimp, bezuinigingen en opdrachten van de landelijke overheid, zoals passend onderwijs en leraar Deze ontwikkelingen doen een sterk beroep op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Onze krachten bundelen en samenwerken. Gemeenschappelijk versterkend. Samenwerking tussen vestigingen van de eigen onderwijsstichting en ook met de andere stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord. Het betekent ook samenwerking met onze regionale partners: collega-onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven. 2013, het begin van een nieuwe start en vele uitdagingen. Een nieuwe start vanuit de overtuiging dat dit noodzakelijk is om de komende jaren goed onderwijs te blijven geven. Zodat we onze leerlingen begeleiden om hun doelen te bereiken en om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Dit betekent hard werken, maar met veel perspectief. Door gemeenschappelijk versterkend te zijn, kunnen we dit aan. Met dank aan alle collega s, Groningen, 20 juni 2014 Roel Schilt voorzitter College van Bestuur Astrid Berendsen lid College van Bestuur 5

6 jaarverslag rsg de borgen Organisatie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan bijna 2400 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 256 medewerkers. 1.2 Organogram Governance rsg de Borgen is een organisatie voor voortgezet onderwijs en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft rsg de Borgen een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. rsg de Borgen is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- BUREAU ESBORG LINDENBORG NIJEBORG RONERBORG WOLDBORG F iguur 1.1 Organogram 6

7 organisatie Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij rsg de Borgen uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van rsg de Borgen is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van zijn toezichthoudende taak gecreëerd. 1.3 Identiteit, missie, visie en besturingsfilosofie Identiteit In 2013 hebben het College van Bestuur, de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs de identiteit van Onderwijsgroep Noord besproken. Waar en hoe kunnen de onderwijsinstellingen elkaar versterken en wat kunnen we gemeenschappelijk voor onze regio betekenen? Deze discussie is gevoerd op basis van de filosofie van identiteitsmarketing. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar wat we doen en hoe we de dingen doen, maar redeneren vanuit het waarom. Deze identiteit is leidend geweest voor de hernieuwde identiteit van rsg de Borgen, die eind december 2013 is vastgelegd. Kort samengevat: we willen mensen laten ontdekken wat belangrijk en waardevol voor hen is; we zien mensen; we verbinden ons aan onze belanghebbenden; we zoeken anderen op en stellen hun belang voorop; we zijn bewust, bekwaam, betekenisvol; gemeenschappelijk versterkend: gericht werken aan oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken; bewust persoonlijk: elkaar kennen en erkennen, weten wat je voor elkaar kunt betekenen. Missie rsg de Borgen is een organisatie van, voor en door mensen. We beschouwen het als onze kernopdracht om jonge mensen onderwijs en opvoeding te bieden en om ze in hun ontwikkeling zo te begeleiden en te stimuleren dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Centrale waarden Werken in het onderwijs vereist een optimistische levenshouding. Dat hebben we vertaald in drie centrale waarden: Kwaliteit; de kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. Kwaliteit kan alleen geleverd worden als er betrokkenheid is. Betrokkenheid; de medewerkers voelen zich betrokken bij hun dagelijks werk, bij de leerlingen, bij elkaar en bij de instelling als geheel. Blijvende betrokkenheid vraagt om een permanente bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ontwikkelingsgerichtheid; de medewerkers verliezen nooit hun eigen ontwikkeling uit het oog. Visie Wij vinden dat een leerling zich breed en maximaal moet kunnen ontwikkelen en leert dat hij een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft te nemen en bij te dragen bij het inrichten, het onderhouden en overdragen van een eerlijke en verdraagzame samenleving. Om deze doelen te kunnen bereiken, stellen we begeleiding van onze leerlingen centraal. We begeleiden ze in hun persoonlijke ontwikkeling door het bijbrengen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Besturingsfilosofie Vanuit identiteit is gekeken wat dit betekent voor de besturingsfilosofie. Deze is in juni 2013 vastgesteld. Waar in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling centraal staat, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie de medewerker centraal staat. Wat hebben onze medewerkers nodig om de belofte aan de leerling waar te maken? Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen: medewerkers zijn zich bewust van hun drijfveren, passie en mogelijkheden. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: de medewerker krijgt professionele ruimte om bewust, bekwaam, betekenisvol te handelen. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, daar waar 7

8 jaarverslag rsg de borgen 2013 de beïnvloeding mogelijk is. Samen werken = samen sterker Inspirerend en coachend leiderschap: management creëert condities waaronder medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker Talentontwikkeling Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling Centraal wordt het wat vastgesteld, decentraal het hoe. 1.4 Organisatie- en managementstructuur In 2013 is Onderwijsgroep Noord en dus ook rsg de Borgen van start gegaan met het aanpassen van de organisatie- en managementstructuur aan het identiteitsbewijs en de besturingsfilosofie van de organisatie. Het bestaande besturingsmodel kan onvoldoende slagvaardig en daadkrachtig inspelen op externe én interne ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om van een sterk centraal gestuurde organisatie te gaan naar een organisatie met meer onderlinge participatie, die de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap van problemen laag in de organisatie heeft belegd. In 2013 zijn de kaders en ontwerpcriteria geformuleerd voor de nieuwe organisatie- en management structuur en heeft het College van Bestuur een aantal scenario s geformuleerd en besproken met het management en de medezeggenschap van rsg de Borgen. De belangrijkste kaders en ontwerpcriteria zijn: 1.5 Strategische beleidsdoelen De beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. Deze doelen worden verder uitgewerkt / geconcretiseerd in de vestigingsjaarplannen. De verbindende schakel hierbij is de kaderbrief van het College van Bestuur. Hierin staat wat het College van Bestuur van de vestiging verwacht en wat het zal doen om die verwachtingen te faciliteren. Het strategisch beleidsplan is ambitieus. Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen, met name op formatie, is gekeken welke beleidsdoelen wenselijk én haalbaar zijn. Voor zijn de volgende prioriteiten benoemd: Transitie Onderwijsgroep Noord Professionalisering en strategisch HRM Passend onderwijs Kwaliteitszorg en planning & control Opbrengstgericht werken en taal & rekenen Onderwijs en ICT 1.6 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen per opleiding basisvorming lwoo basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro De leerling en in het verlengde daarvan de medewerker (in zijn professionele rol als begeleider) centraal Borgen van de kwaliteit van het onderwijs Stichting als juridische vorm handhaven Regionale verankering Meer focus op strategische sturing Doorlopende leerlijnen Uniformiteit waar mogelijk, diversiteit waar nodig Collectief leiderschap, resultaatverantwoordelijkheid en meer zelfsturing Integraal management (onder andere beheer human resources koppelen aan eenheden van minimaal ongeveer 100fte) Maximaal twee managementlagen Inrichting nieuwe managementstructuur kosten neutraal. Totaal Leerlingenaantallen per vestiging Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Esborg Totaal

9 kwaliteit 2 kwaliteit Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 2013 Vestiging Onderwijs Esborg, Roden Lindenborg, Leek Nijeborg, Leek Ronerborg, Roden Woldborg, Grootegast praktijkonderwijs gymnasium, atheneum, technasium, havo vmbo daltononderwijs voor vmbo en havo vmbo, havo Opbrengstgericht werken Een belangrijke ambitie uit de kaderbrief is opbrengstgericht werken. Alle vestigingen van rsg de Borgen hebben dit onderwerp opgenomen in hun vestigingsjaarplan en hebben hier in 2013 op ingezet. Doelstelling is om de leerling maximaal te laten presteren, passend bij zijn/haar niveau. Op alle niveaus (bestuur, schoolleiding, docenten en leerlingen) worden de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen bijgehouden, geanalyseerd en gebruikt om gericht actie te ondernemen (pdcacyclus). In 2013 is het programma Magnaview CumLaude aangeschaft. Magnaview CumLaude is een dashboard dat alle relevante managementinformatie van het onderwijsproces toont. Vestigingen kunnen deze gegevens gebruiken voor hun eigen analyses. Alle kwaliteitszorgcoördinatoren van de vestigingen zijn hierin geschoold. Daarnaast nemen alle vestigingen toets 0,1 en 2 van het Cito-volgsysteem af. De resultaten worden o.a. benut in het kader van opbrengstgericht werken. Op elke vestiging heeft een scholingstraject plaatsgevonden voor omgaan met verschillen. Taal en rekenen Taal en rekenen is een van de speerpunten uit de kaderbrief. De inspanningen op het gebied van taal en rekenen zijn onverminderd doorgezet. Een van de doelstellingen is om op alle niveaus de leerlingen voldoende voor te bereiden op de (pilot)rekentoets voortgezet onderwijs. Aanvankelijk was door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen aangekondigd dat het cijfer van de rekentoets vanaf het schooljaar zou meetellen in de zak-slaagregeling. Later is hierover een aanvullende maatregel aangekondigd: De rekentoets wordt in als officieel onderdeel van het eindexamen 9

10 jaarverslag rsg de borgen 2013 in het voortgezet onderwijs ingevoerd, maar tot het schooljaar telt het resultaat nog niet mee in de uitslagbepaling. In 2013 hebben enkele vestigingen van rsg de Borgen meegedaan aan de pilot rekentoets. De vestigingen hebben taal- en rekenbeleid vastgesteld. Vanuit dit beleid wordt gewerkt aan de verdere implementatie. Zo heeft rekenen een vaste plaats op het curriculum gekregen en kunnen de vestigingen met behulp van de Cito-volgtoetsen de resultaten van de leerlingen in beeld brengen. Hiermee kunnen zij ook controleren of de referentieniveaus voor taal en rekenen worden behaald. Vmbo-vernieuwing In opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen zijn in het vmbo de beroepsgerichte examenprogramma s vernieuwd. Het doel is om aantrekkelijke, herkenbare en overzichtelijke programma s te ontwikkelen, die beter aansluiten op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Er komt een systeem van profieldelen- en keuzedelen. Vanaf augustus 2015 worden de huidige sectoren economie, techniek, zorg & welzijn en groen opnieuw geschikt in de nieuwe profielen. De huidige intersectorale programma s worden samengebracht in één nieuw profiel, onder de naam dienstverlening & producten. In totaal kent het vmbo beroepsgerichte leerweg straks tien verschillende profielen. Voor de scholen zijn dit grote veranderingen. In eerste instantie moeten zij kiezen welke profielen en keuzedelen zij willen gaan aanbieden. Vervolgens moet het onderwijsprogramma worden aangepast op de nieuwe examenprogramma s. Hiervoor is rsg de Borgen in 2013 een traject gestart. Ten opzichte van de aankondiging over de toekomst wordt over het traject dat in 2013 is gestart weinig genoemd. Doorstromen binnen rsg de Borgen Doorstromen binnen rsg de Borgen heeft de afgelopen jaren extra aandacht gekregen. Dit heeft geresulteerd in: een programma voor tl+. Hiermee worden leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs naar de havo of het mbo, verbeterde doorstroom naar de bovenbouw bb en kb op de Nijeborg, verbeterde doorstroom van havoleerlingen naar de Lindenborg. Samenwerking in de regio De samenwerking met aanleverende scholen verloopt steeds beter. In het Westerkwartier en Noordenveld is een intensieve samenwerking ontstaan tussen primair- en voortgezet onderwijs. In het kader van voortijdig schoolverlaten heeft de doorstroom naar het vervolgonderwijs extra aandacht gekregen. De banden met gemeenten, het bedrijfsleven en instellingen zijn de laatste jaren verstevigd. Hiermee is toegewerkt naar het netwerk van sterke scholen, dat rsg de Borgen wil zijn. Een netwerk in verbinding met de regio. rsg de Borgen wordt gezien als een belangrijke partner in de regio Westerkwartier- Noordenveld. Mede door de inzet van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is de samenwerking met ketenpartners verbeterd. Het CJG een herkenbaar inlooppunt waar ouders, jongeren en beroepskrachten terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. 2.2 Zorgbeleid De afgelopen jaren hebben we ons voorbereid op de consequenties van het wetsvoorstel passend onderwijs. Passend onderwijs is een thema dat in- en extern nogal wat van ons vraagt. Het brengt meerdere veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen. Voor ons staat de leerling hierbij centraal, voor de leerling willen we deze verandering optimaal vormgeven. Passend onderwijs is één van de speerpunten binnen de kaderbrief. Zorgplicht Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Deze plek kan zich bevinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverband Om de zorgplicht te kunnen waarmaken, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkings- 10

11 kwaliteit verband (swv). rsg de Borgen werkt samen in het swv Groningen Ommelanden. Dit swv is in 2013 officieel opgericht. De directeuren die bestuurder zijn in het samenwerkingsverband zijn door het College van Bestuur gemandateerd. De scholen binnen het swv hebben in 2013 gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan is vastgelegd welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden, hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden. Ondersteuning bieden Elke vestiging heeft daarnaast een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Ook heeft op elke vestiging een traject plaatsgevonden voor differentiatie: leraren worden geschoold in het omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt waar ouders, jongeren en beroepskrachten terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Hulp of ondersteuning moet dan snel en effectief geboden worden. rsg de Borgen heeft in 2013 de samenwerking met het CJG geïntensiveerd. Voortijdig schoolverlaten Tijdens de overstap van het vmbo naar het mbo wordt de vmbo-leerling zoveel mogelijk ondersteunt en in de gaten gehouden. Bij de overstap worden de procedures en de informatievoorziening op elkaar afgestemd. Hierdoor weten we vroegtijdig waar extra ondersteuning aan leerlingen moet worden geboden. Om bovenstaande processen in de gaten te houden werkt rsg de Borgen met Intergrip. Dit is een digitaal systeem waarin verschillende gebruikers (samenwerkingsverbanden, scholen, besturen en leerplichtambtenaar) kunnen zien wat de voortgang van de overstap van leerlingen van het vmbo naar het mbo is. Het kabinet Rutte II heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. Voor de periode zijn daarvoor nieuwe prestatiegerichte convenanten afgesloten. In de nieuwe convenanten staan doelstellingen, is de meetsystematiek aangepast en is de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. 2005/ / / /13 v00rlopig Totaal voortijdig schoolverlaters % voortijdig schoolverlater 0.6% 0.7% 1.0% 0.2% Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) deelnemers vsv ers % vsv streef-norm prestatie-norm Totaal ,0.2% vo onderbouw % 0.2% 1.0% vmbo bovenbouw % 1.5% 4.0% havo/vwo bovenbouw % 0.1% 0.5% De voorlopige cijfers laten zien dat de prestatienormen zijn gehaald. 11

12 jaarverslag rsg de borgen Kwaliteit Onderwijskwaliteit In het kalenderjaar 2013 is het project kwaliteitszorg afgerond met de oplevering van het handboek kwaliteitszorg voor Onderwijsgroep Noord. Daarmee is één van de belangrijkste doelstellingen van het project verwezenlijkt. Het College van Bestuur heeft het handboek op drie juni 2013 in ontvangst genomen uit handen van de projectleider. Het handboek is inmiddels integraal toegankelijk via de portals van de bij Onderwijsgroep Noord aangesloten stichtingen, dus ook voor medewerkers van rsg de Borgen. Op basis van het handboek kwaliteitszorg en het door de netwerkgroep beleidscyclus opgestelde beleidscyclusschema is een concept jaarkalender kwaliteitszorg ontwikkeld waarin de beleidscyclus en de kwaliteitscyclus aan elkaar verbonden zijn. Bemensing Vanuit het project kwaliteitszorg zijn op elke vestiging kwaliteitszorgcoördinatoren aangesteld, de meeste van deze coördinatoren hebben een managementfunctie. Bij de afsluiting van het project is de wens uitgesproken de taken van de kwaliteitszorgcoördinatoren structureel te beleggen in de organisatie op het niveau waarop dat ook het geval was tijdens het project; bij een functionaris in het management van de vestiging. Vanuit het bestuursbureau worden activiteiten ondersteund en gecoördineerd door een beleidsmedewerker. Management informatie systeem Een tweede doelstelling uit de kaderbrief betrof het verder ontwikkelen van een management informatiesysteem. rsg de Borgen heeft een aanvullend pakket aangeschaft bij het leerling-administratiesysteem SOM. Vanaf augustus 2013 kunnen de vestigingen met behulp van dit pakket adequaat en gericht de kwaliteit van de ondersteunende processen verbeteren en het onderwijsproces optimaliseren. Audits Een derde doelstelling betrof de doorstart van de audits voor het voortgezet onderwijs. Deze doelstelling is in 2013 niet gerealiseerd: de audits voor het voortgezet onderwijs zijn nog niet weer opgestart. Voor de beoogde pool van auditors is pas in de begroting 2014 budget gereserveerd. Schoolkompas en Vensters voor Verantwoording Alle vestigingen van rsg de Borgen dragen inmiddels zorg voor structurele vulling en het actueel houden van de Vensters voor Verantwoording en het daaraan verbonden Schoolkompas. In tegenstelling tot de landelijke trend valt de belangstelling voor de scholen via Schoolkompas tegen. Desondanks handhaaft Onderwijsgroep Noord deze digitale manier van transparantie en horizontale verantwoording Klachtenregeling De klachtenregeling van rsg de Borgen is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen dicht bij de plek waar ze zijn ontstaan. Als dit niet lukt kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 2013 werd één klacht ingediend bij de LKC. Deze werd, ondanks verzoeken van de LKC tot nadere informatie, uiteindelijk door klager evenwel niet doorgezet. Waarop de LKC het dossier heeft gesloten. 12

13 kwaliteit 2.4 Beoordeling Examenuitslagen 2013 vmbo-basisberoepsgericht Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de bb is 96.7%. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de bb = 6.7. De Nijeborg scoort bij beide indicatoren onder het landelijke gemiddelde. vmbo-kaderberoepsgericht Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de kb is 93.1%. Beide vestigingen scoren onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de kb= 6.2. Alleen de Nijeborg scoort hier net onder. vmbo-theoretische leerweg Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Ronerborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de gl is 91.4%. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de gl= 6.3. De Woldborg scoort bij beide indicatoren onder het landelijk gemiddelde. havo/vwo Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Lindenborg havo % Lindenborg vwo % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor beide sectoren op de Lindenborg minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor havo is 88% en voor vwo 91.9%. Het vwo van de Lindenborg zit dus net onder het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde examencijfer voor de havo is 6.5 en voor vwo 6.6. Het vwo van de Lindenborg scoort hier net onder. Alle examenuitslagen zijn binnen de vestigingen geanalyseerd. Waar nodig zijn verbeteracties ingezet. 13

14 jaarverslag rsg de borgen 2013 Opbrengstenkaart 2013 Op de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, zoals doorstroom- gegevens en examenresultaten. Hieronder staan voornoemde aspecten voor het jaar 2013 vermeld. Vestiging Leerweg Rendement onderbouw* % in leerjaar 3 zonder zittenblijven % van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Ronerborg vmbo-(g)t +/- 98% 88% Nijeborg vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t +/- +/- +/- 94% 91% 95% 93% 79% 86% Woldborg vmbo-(g)t +/- 97% 98% Lindenborg havo vwo % 98% 67% 65% +/- = gemiddeld, - = onder gemiddeld, -- = ruim onder gemiddeld, + = bovengemiddeld, ++ = ruim boven gemiddeld. Inspectiezaken Alle vestigingen van rsg de Borgen hebben een basisarrangement. Vestiging Arrangement Woldborg basisarrangement Ronerborg basisarrangement Nijeborg basisarrangement Lindenborg basisarrangement Esborg basisarrangement Nijeborg In april 2013 is de inspectie op bezoek geweest bij de Nijeborg, voor de opleiding vmbo kb. Deze vestiging viel in het steekproefonderzoek voor het jaarlijkse onderwijsverslag. Het ging dus niet om een risico-onderzoek, maar om een onderzoek waarmee de inspectie informatie ophaalt om landelijke uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het onderwijs. Wel geeft de inspectie informatie terug aan de school en kan het zo zijn dat, bij gebleken risico s, de inspectie nogmaals zal langskomen. De inspectie heeft bij het bezoek voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe toezichtkader. De Inspectie van het Onderwijs beschrijft de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in een toezichtkader. Het toezichtkader van 2011 is vernieuwd en de Inspectie heeft in 2013 voor het eerst met het vernieuwde toezichtkader gewerkt. De inspectie is in haar rapport positief over de Nijeborg. Bijna alle indicatoren zijn als voldoende beoordeeld. Vooral het draagvlak bij leerkrachten is als pluspunt genoemd. De schoolleiding biedt professionele ruimte aan docenten en deze ruimte wordt ook benut. Ook heerst er op de school een veilig en prettig klimaat en leggen de leraren duidelijk uit. Als verbeterpunten worden genoemd: het effectief voorhouden wat de gewenste leerhouding en acceptabel gedrag zijn, het bepalen van de zorgbehoefte, de evaluatie daarvan en het afstemmen van verschillen. Gesprek met Inspectie over het bestuurlijk handelen Dit gesprek van de Inspectie met het College van Bestuur werd eveneens gevoerd in het kader van het steekproefonderzoek onderwijsverslag. Het bestuurlijk handelen binnen Onderwijsgroep Noord werd door de inspectie op alle aspecten als voldoende beoordeeld. Een verbeterpunt ligt in het zicht houden op de onderwijskwaliteit op de scholen, ook al is dit aspect als voldoende beoordeeld. Onderwijstijd Voor het schooljaar geldt dat alle vestigingen voldoen aan de gestelde eisen, hetgeen wil zeggen dat de vestigingen de minimumnormen voor al hun opleidingen hebben gehaald. Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1000 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 klokuren. Alle vestigingen houden de gerealiseerde onderwijstijd bij en rapporteren dit. Over het algemeen is de gerealiseerde onderwijstijd conform de planning. Als bekend wordt dat in de loop van het schooljaar achterstanden worden opgelopen wordt hier tijdig op geanticipeerd om zo aan het eind van het schooljaar de normen te halen. 14

15 LEER- EN WERKOMGEVING 3 Leer- en werkomgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit rsg de Borgen maakt kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen, de (nieuwe) media en doordat er steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas zitten. De multiculturele samenleving is een gegeven. Europa drukt zijn stempel op steeds meer aspecten van het leven, ook in onze omgeving. Wij willen dat onze leerlingen in deze multiculturele samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Ter voorbereiding op hun toekomstige rol in de samenleving en ter ondersteuning van begrip en kennis voor andere levenswijzen en overtuigingen streven we er naar alle leerlingen actief deel te laten nemen aan een internationaal project. De Lindenborg organiseert excursies naar Parijs, Berlijn of München, afhankelijk van het gekozen profiel. De vwo-leerlingen ontvingen leerlingen uit La Spezia uit Italië; het tegenbezoek volgt in april. De tweede klassen waren in Bremen in Duitsland, zij deden ook mee aan een jaarlijks terugkerende activiteit: het Talendorp. Voor dit jaar was dit een Frans dorp. Het vak Chinees wordt als examenvak aan de tweedeklassers van het vwo aangeboden. De Nijeborg was in 2013 in Tsjechië, in Cittadella in Italië en Bilbao in Spanje. De Woldborg nam de leerlingen mee naar Bottrop, Keulen en Borkum in Duitsland. De Ronerborg heeft duidelijke doelen op het gebied van internationalisering en globalisering. Zo gingen de leerlingen naar Papenburg en Bremen in Duitsland en naar Londen. Daarnaast organiseerden ze drie Talendorpen: Engels, Frans en Duits. 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid Na een evaluatie van de Arbodienstverlening is het contract met Maetis-Ardyn voor de komende twee jaar gecontinueerd. Extra aandacht wordt besteed aan het contact tussen bedrijfsarts en de leidinggevende. Waar nodig wordt het contact geïntensiveerd. Dit geldt eveneens voor het contact tussen College van Bestuur en bedrijfsarts. In 2013 hebben de vestigingen een vervolg gegeven aan de resterende actiepunten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In 2014 zal een nieuwe RI&E worden voorbereid zodat deze in 2015 kan worden herhaald. De uitkomsten hiervan worden vervolgens in het schoolveiligheidsplan verantwoord. 3.3 Huisvesting en Facilitair Inkoop en aanbesteden In 2013 zijn een aantal nieuwe contracten afgesloten die hier worden weergegeven. Naast de wettelijke verplichting zijn het verhogen van de kwaliteit en 15

16 jaarverslag rsg de borgen 2013 het verlagen van de inkoopkosten de belangrijkste redenen om aan te besteden. We zijn een partnerschip met diverse leveranciers aangegaan en hebben de inkoopkosten verlaagd door gunstige prijsafspraken te maken. Afgeronde aanbestedingen 2013 Per 1 januari 2013 zijn nieuwe energiecontracten van kracht. Met deze aanbesteding werd aangesloten bij een collectief van scholen om een nog groter schaalvoordeel te behalen. Per 1 augustus is Startpeople ons nieuwe uitzendbureau en hebben we afscheid genomen van Randstad Uitzendbureau. Startpeople verzorgt de verloning van incidenteel ingehuurde uitzendkrachten. Het contract is voor minimaal drie jaar aangegaan met de mogelijkheid tot een verlenging tot vijf jaar. Per 1 oktober 2013 is Deli XL onze nieuwe leverancier van groothandelsartikelen, waaronder voeding en dranken. Dit contract is aangegaan voor minimaal twee jaar en maximaal vier jaar. Deli XL gaat ons helpen bij de implementatie van de gezonde school per Deze aanbesteding is in gezamenlijkheid met het Noorderpoort gedaan. Per 1 januari 2014 zijn de opstal- en inboedelverzekering voor een periode van twee tot maximaal vier jaar ondergebracht bij Amlin en Raetshagen. Per 1 januari 2014 is de Arbodienstverleningscontract met Maetis-Ardyn verlengd. In het schooljaar is de communicatiestrategie, mediaplanning en inkoop en vormgeving voor alle stichtingen Europees aanbesteed. Wij zoeken voor Onderwijsgroep Noord en haar drie onderwijsinstellingen naar één partner. Hiervoor hebben acht bureaus ingeschreven. De commissie, bestaande uit drie medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie en een vestigingsdirecteur hebben de inschrijvingen beoordeeld. Op basis van de score mochten vier bureaus door naar de pitch. In maart is de opdracht gegund aan Groot Haar + Orth in Leeuwarden. In 2013 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van multifunctionals voor alle vestigingen ter vervanging van drie aflopende contracten. Een multifunctional combineert meerdere functies in één apparaat. De apparaten kunnen printen, kopiëren en scannen. Huisvesting Het jaar 2013 stond evenals het voorafgaande jaar voor een belangrijk deel in het teken van het financieel herstel van de organisatie. Het budget voor groot onderhoud van de gebouwen is tot een derde van het geraamde budget uit het groot onderhoud programma bezuinigd. Gezien de staat waarin de gebouwen verkeren was dit eenmalig verantwoord. Het budget groot onderhoud voor 2013 is niet overschreden. In het najaar van 2013 is de entree van de Lindenborg verbouwd tot een verblijfsruimte. Er is een nieuwe, verkleinde entree gerealiseerd. De binnenkomst in de school is verfraaid en door de verbouw is de kantine vergroot. In de Nijeborg is gebouwd aan een herinrichting van de praktijklokalen voor een nieuw onderwijsconcept: TVC (techniek, vormgeving en commercie). De vakken worden geïntegreerd aangeboden in een grote open transparante leeromgeving. 3.4 Digitalisering In de huidige maatschappij is informatie en communicatietechnologie (ict) niet meer weg te denken. Internet is een basisvoorziening geworden, Googlen is voor velen een begrip. Het gebruik van computer, laptop, tablet en smartphone is voor jong en oud een vanzelfsprekendheid geworden. Draadloos netwerk De genoemde ontwikkeling vraagt van Onderwijsgroep Noord een degelijke ict-omgeving. Leerlingen komen massaal met eigen smartphone, tablet of laptop op school. Er wordt intensief gebruik gemaakt van het draadloze netwerk dat op vestigingen van rsg de Borgen aanwezig is. De aanwezige draadloze infrastructuur is in 2013 geoptimaliseerd om het gebruik van eigen apparatuur (Bring Your Own Device) en alle draadloze apparatuur van de vestigingen optimaal te kunnen gebruiken. Metingen laten pieken zien van 5000 draadloze apparaten die gelijktijdig verbonden zijn. Om de toegang tot het WiFi (draadloze) netwerk te optimaliseren is Eduroam in gebruik genomen. Gasten, stagiaires en leerlingen van scholen buiten Onderwijsgroep Noord die aangesloten zijn bij Eduroam kunnen eenvoudig gebruik maken van het draadloze netwerk 16

17 LEER- EN WERKOMGEVING Tablets Door leerlingen en/of medewerkers zijn tablets in gebruik genomen. De verwachting is dat het gebruik de komende jaren verder zal toenemen. Het is van belang dat de school zich bezig houdt met een duidelijke visie op het gebruik van deze ict-middelen, dat er voldoende content (lesmateriaal) beschikbaar is en dat er voldoende vaardigheid is bij de docenten. Daarnaast moet de technische infrastructuur voldoen aan de gestelde eisen. Netwerk Onderwijsgroep Noord Onderwijsgroep Noord biedt de vestigingen alle ict-diensten aan vanuit Groningen. In 2013 is een nieuw contract (glasvezelverbindingen) afgesloten waardoor de bandbreedte tussen de scholen de komende jaren toereikend zal zijn. Om de continuïteit en veiligheid van de ict-voorzieningen te garanderen wordt er permanent gewerkt aan beveiliging en voorzieningen om de gevolgen van calamiteiten te minimaliseren. Er is een nieuwe Firewall aangeschaft. Daarnaast is de back-up voorziening geoptimaliseerd. Ook worden de ontwikkelingen met betrekking tot internetaanvallen (DDoS) nauwlettend gevolgd en worden de preventieve maatregelen onderzocht en waar nodig toegepast. Software Microsoft stopt in 2014 met de ondersteuning van Windows XP. In 2013 zijn als voorbereiding hierop alle softwareprogramma s aangepast zodat ze werken binnen Windows 7. Tijdens dit traject zijn een groot aantal (niet of weinig gebruikte) programma s verwijderd. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen om naar Windows 7 te kunnen migreren, inmiddels is circa 95% van de pc s en laptops gemigreerd. In 2013 is een onderzoek gestart om te bekijken of de bestaande applicaties optimaler gebruikt kunnen worden ten behoeve van de informatievoorziening. Afas Sinds 1 januari 2013 werkt Onderwijsgroep Noord met een geïntegreerd salaris- en HR-pakket dat voldoet aan het vooraf gestelde eisen- en wensenpakket. Het is gekoppeld aan bestaande systemen zoals Exact en Synaxion. Voor de invoering van dit pakket, Profit Online van Afas, is een projectorganisatie ingericht met het hoofd van de personeels- en salarisadministratie (PSA) als projectleider. Na de inrichtingsfase is de conversie vanuit het bestaande salarisverwerkingspakket gestart. In 2012 is een volledige schaduwadministratie gevoerd, zodat uitvoerig getest en gewerkt kon worden aan de uniformering van de werkprocessen en het genereren van stuurinformatie. Met ingang van 1 januari 2013 is Onderwijsgroep Noord daadwerkelijk live gegaan met Profit Online als salarisverwerkingspakket. Inmiddels zijn afgerond: de conversie waarbij het resultaat van het voormalige salarisverwerkingspakket is geëvenaard; zicht op de begrote formatie en de daadwerkelijke uitputting daarvan; eenduidige managementinformatie; een koppeling met de arbodienst voor de ziek- en herstelmeldingen; de journalisering naar het financiële pakket Exact. De medewerkers van de afdeling zijn opgeleid door Afas en hebben nu voldoende kennis om de maandelijkse verloningen tot een goed resultaat te leiden. Het verwerken van mutaties gebeurt nu op een uniforme werkwijze voor alle stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord. Vanuit Profit worden documenten gegenereerd en opgeslagen in het digitale personeelsdossier van de betreffende medewerker. Elektronische leeromgeving (elo) Op alle vestigingen wordt gebruik van gemaakt van een elektronische leeromgeving (elo). In 2013 is de inlog voor de elo s voor leerlingen en personeel geautomatiseerd. 17

18 jaarverslag rsg de borgen Medewerkers 4.1 Onze medewerkers Hieronder staat de verdeling van de verhouding per vestiging, uitgesplitst in man en vrouw. Verdeling man/vrouw en in % Man %Man Vrouw %Vrouw Totaal Centraal 1 100% Esborg 9 43% 12 57% 21 Lindenborg 55 49% 57 51% 112 Nijeborg 32 50% 32 48,65% 64 Ronerborg 16 50% 16 50% 32 Woldborg 15 58% 11 42% 26 Totaal % % 256 Hieronder staat de verdeling van de medewerkers per vestiging naar diverse leeftijdscohorten. Leeftijdsopbouw per vestiging Totaal Centraal Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Eindtotaal

19 medewerkers Flexibele formatie Om te komen tot een beheersing van de uitgaven inzake uitkeringen na ontslag wordt er tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gekeken naar het risico voor de instroom in de WW en Bovenwettelijk WW. Hierbij wordt gekeken naar het arbeidsverleden. Op grond hiervan komt het voor dat de medewerker niet in eigen dienst wordt genomen maar dat er gebruik gemaakt wordt van een payrolling via een uitzendbureau. Dit om te voorkomen dat medewerkers instromen in de WW of Bovenwettelijk WW. Daarnaast biedt de werkgever op verzoek van de oud-medewerker ondersteuning bij het vinden van een nieuwe functie. Dit zijn maatwerktrajecten. voor iedereen: voor docenten, voor onderwijsondersteunend personeel en voor het management. In 2013 zijn de volgende opleidingsactiviteiten door de OGN-academie georganiseerd: Omgaan met verschillen Gebruikerstrainingen Magnaview CumLaude Elo basis en gevorderden trainingen Financieel Management Gebruikerstraining Magister Managementplatform Gebruikerstraining voor ipads Opleiding rekenspecialist Inzet van de Magister elo in de les 4.2 Professionalisering en OGN-academie In het schooljaar 2012/2013 hebben de netwerk- en de projectgroep Professionalisering gewerkt aan het formuleren van professionaliseringsbeleid voor Onderwijsgroep Noord. De netwerkgroep heeft onder meer een visie op professionaliseren ontwikkeld en de projectgroep een inrichtingsnotitie voor de OGN-academie. Daarnaast zijn de eerste, centraal georganiseerde opleidingen georganiseerd. Bij aanvang van het schooljaar 2013/2014 is de OGN-academie operationeel geworden. De OGN-academie is een knooppunt binnen de stafdienst p&o die allerlei vragen met betrekking tot professionalisering oppakt. De OGN-academie is gestart met het daadwerkelijk inrichten van de academie inclusief alle werkprocessen, met beleidsontwikkeling en met het organiseren van cursussen en trainingen. De scholingsactiviteiten zijn gebaseerd op de scholingsplannen van de stichtingen. De OGN-academie werkt samen met professionele trainers en docenten. Hiervoor maakt ze niet alleen gebruik van externen, maar ook van collega s binnen Onderwijsgroep Noord. Het eerste jaar van de OGN-academie staat in het teken van inrichten, opbouwen en groeien. Het uiteindelijke streven is dat de OGN-academie er zal zijn voor elke professionaliseringsvraag binnen Onderwijsgroep Noord: van een training op een vestiging tot individuele loopbaangerichte opleidingen, van workshops tot coaching, van kenniscafé tot leernetwerk. Daarbij geldt: de OGN-academie is er 19

20 jaarverslag rsg de borgen Gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement is een strategisch thema binnen rsg de Borgen. Het verzuimpercentage is daarbij een belangrijk meetinstrument. Het streefpercentage van 5% is in 2013, met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 4,2%, gehaald. In 2012 was het gemiddelde ziekteverzuim van rsg de Borgen 5,5%. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een behoorlijke daling. Directeuren van rsg de Borgen zetten, in samenwerking met personeel & organisatie (p&o) en de bedrijfsarts, adequate interventies in om het ziekteverzuimpercentage daar waar mogelijk is terug te dringen en/of te voorkomen. 10,0 8,0 6,0 4,0 ZV1 ZV1 Norm VG 2,0 0,0 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Norm De norm is het geaccepteerde gemiddelde ziekteverzuim in een kalenderjaar. Deze norm is in april 2012 vastgesteld door het College van Bestuur. ZV1 Ziekteverzuimpercentage 1 Aantal gewogen kalenderdagen ziekteverlof van het reguliere personeel, gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte (GAP) en gedeeld door het aantal kalenderdagen van de rapportageperiode, maal 100 procent. ZV2 Ziekteverzuimpercentage 2 Idem als ZV1 maar exclusief ziektegevallen die langer dan een jaar hebben geduurd. ZMF1 Ziekmeldingsfrequentie 1 Aantal nieuwe ziektegevallen in de rapportageperiode per 100 personeelsleden. VG Het voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim op basis van ZV1. 20

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 212 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Reggesteyn

Jaarverslag. CSG Reggesteyn Jaarverslag 2011 Jaarverslag CSG Reggesteyn 2011 1 2 In dit deel gaan we in op de ontwikkelingen in en rond de school als geheel Woord vooraf 5 Centrale verantwoording 7 Waar staat de school voor? 7 Missie

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie

kkeling talent in ontwikkeling

kkeling talent in ontwikkeling wikkeling kkeling talent in ontwikkeling talent in ontwikkeling ontwikkeling eling talent in nt in ontwikkeling JAARVERSLAG 2011 talent in ontwikkeling t in ontwikkeling talent in ontwikke talent in ontwikkeling

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie