Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen"

Transcriptie

1 Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2013

2 jaarverslag rsg de borgen 2013 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organogram 1.3 Identiteit, visie, missie, besturingsfilosofie 1.4 Organisatie- en managementstructuur 1.5 Strategische beleidsdoelen 1.6 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen 2.2 Zorgbeleid 2.3 Kwaliteit 2.4 Beoordeling 3 Leer- en werkomgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid 3.3 Huisvesting en Facilitair 3.4 Digitalisering 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers 4.2 Professionalisering medewerkers en OGN-academie 4.3 Gezondheidsmanagement 5 Financiën 5.1 Jaarrekening 5.2 Begroting Continuiteit 5.4 Treasury Deel 2 Bijlage A Jaarrekening Bijlage B Overige gegevens nuon magnum eemsha Inhoud 2

3 raad van toezicht Raad jaarverslag van rsg de borgen 2013 Toezicht ven Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 2013 aan van rsg de Borgen. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na vaststelling door het College van Bestuur en advies van de auditcommissie hebben wij op grond van de controleverklaring het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd. De Raad van Toezicht bestond in begin 2013 uit vier personen. Na een succesvolle sollicitatieprocedure is op voordracht van de medezeggenschapsorganen een vijfde lid benoemd, waardoor de Raad weer voltallig is. De sollicitatiecommissie bestond uit de voorzitters van de vier medezeggenschapsorganen, de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft vier keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met het binnenste van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur twee keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening 2012 en de begroting De remuneratiecommissie is regelmatig in gesprek geweest met het College van Bestuur. Het HRM gesprek tussen remuneratiecommissie en College van Bestuur wordt in 2014 gevoerd. In 2013 is regelmatig gesproken over good governance. Om zijn rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen wil de Raad van Toezicht meer contact met alle geledingen van de organisatie. Daarom is (een delegatie van) de Raad van Toezicht regelmatig aanwezig geweest bij de informele afsluiting van (personeels)bijeenkomsten in het kader van de transitie van Onderwijsgroep Noord. Ook is in het kader van governance en de Wet Normering Topinkomens gesproken over de vergoeding van de Raad van Toezicht en de beloning van het College van Bestuur. Er is vastgesteld dat de huidige vergoeding/ beloning binnen de gestelde norm valt. De Raad van Toezicht heeft zichzelf geëvalueerd aan de hand van een daarvoor ontwikkeld instrument. Na een eerste evaluatie van de gezamenlijke Raad van Toezicht en het College van Bestuur over de Raad van Toezicht als geheel in 2012, was in 2013 de evaluatie van individuele leden van de Raad van Toezicht aan de orde. De conclusie was dat er een goede mix van competenties aanwezig is binnen de Raad van Toezicht. De afgelopen jaren ging veel aandacht uit naar financiële aangelegenheden. De bedrijfsvoering is nu beter op orde. De Raad van Toezicht laat zich goed informeren op alle expertisegebieden van het vastgestelde toezichtkader, zodat de Raad beter in staat is zijn rol als toezichthouder te vervullen. In 2013 is bijvoorbeeld een start gemaakt met presentaties van interne deskundigen over belangrijke ontwikkelingen die grote impact hebben op de organisatie. Zo is de Raad onder andere uitgebreid geïnformeerd over passend onderwijs en de stand van zaken binnen de stichtingen van Onderwijsgroep Noord. In 2014 zal de (leerlingen)krimp toegelicht worden. Ook 3

4 jaarverslag rsg de borgen 2013 heeft de Raad de onderwijskwaliteit en inspectierapporten continu op de agenda, zodat de Raad zich kan vergewissen van de onderwijskwaliteit. De Raad heeft positieve ontwikkelingen kunnen constateren, maar heeft ook gesignaleerd dat op enkele vestigingen nog verbeteringen mogelijk zijn. Tevens is afgesproken dat in de verantwoordingsrapportages van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht de ontwikkelingen ten aanzien van bovengenoemde thema s aan bod komen. Tijdens de vergaderingen en tijdens een aantal extra ingeplande informele bijeenkomsten tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is regelmatig gesproken over de transitie waarin Onderwijsgroep Noord zich bevindt. Diverse omstandigheden en (toekomstige) ontwikkelingen maken veranderingen in structuur en cultuur noodzakelijk. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn ideeën voor een nieuwe organisatiestructuur. De Raad van Toezicht staat positief tegenover deze ontwikkelingen en heeft constructief meegedacht. Dit proces is gestart in 2013, maar zal ook in 2014 een belangrijk onderwerp van gesprek blijven. De volgende onderwerpen werden geagendeerd in 2013: onderwijs: nationaal onderwijsakkoord, landelijke ontwikkelingen zoals passend onderwijs, provinciale ontwikkelingen zoals het Onderwijsmanifest in de provincie Groningen, kwaliteit van de onderwijsinstellingen zoals opbrengsten en inspectie-arrangementen, krimp en de mogelijke gevolgen en risico s; bedrijfsvoering: begroting 2013, jaarverslag 2012, begroting 2014, verbetering pdca-cyclus; transitie Onderwijsgroep Noord: nieuwe identiteit, besturingsfilosofie en leiderschap, nieuwe organisatiestructuur, (her)ontwerp bestuursbureau; good governance: Wet Normering Topinkomens, versterking bestuurskracht. Groningen, 20 juni 2014 Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik, voorzitter 4

5 voorwoord Voorwoord Het jaar 2013 was een belangrijk jaar, met veel ontwikkelingen. Bij al die ontwikkelingen stond en staat de leerling centraal. We willen een pedagogisch klimaat creëren waarin onze leerling zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen en zich veilig voelt. Hoe we dit gedaan hebben en wat de resultaten zijn, kunt u lezen in dit jaarverslag. Om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden, moet je ook weten wie jezelf bent. Daarom hebben we dit jaar opnieuw gekeken naar onze identiteit: wie zijn we, waar staan we voor en wat beloven we aan onze leerlingen? Het antwoord op deze vragen hebben we in 2013 beschreven in ons identiteitsbewijs. We hebben gekozen voor de kernwaarden gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Dit identiteitsbewijs vormt de basis voor de nieuwe besturingsfilosofie, waarbij we de verantwoordelijkheden leggen daar waar beïnvloeding plaatsvindt. In het verlengde hiervan hebben we bouwstenen ontwikkeld voor leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Wij willen al onze medewerkers toerusten om de belofte aan onze leerlingen te realiseren. Binnen de lerende organisatie die rsg de Borgen wil zijn. We willen alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren, om alle aanwezige kennis en kunde binnen onze organisatie te delen. Op deze manier zijn identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk willen we uitvoeren wat verwoord staat in ons identiteitsbewijs en in onze besturingsfilosofie. Hiervoor hebben we onder andere een goede besturings- en managementstructuur nodig. In 2013 hebben we samen met de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs stappen gezet die leiden tot een nieuw ontwerp van ons besturingsmodel. Het ontwerp managementstructuur krijgt steeds meer vorm en we verwachten dat we in 2014 kunnen starten met de implementatie hiervan. De samenhang van alle ontwikkelingen - identiteit, besturingsfilosofie, leiderschap en besturingsmodel - hebben we omschreven in het zogenaamde masterplan transitie. We moeten ook adequaat kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen: vraagstukken als krimp, bezuinigingen en opdrachten van de landelijke overheid, zoals passend onderwijs en leraar Deze ontwikkelingen doen een sterk beroep op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Onze krachten bundelen en samenwerken. Gemeenschappelijk versterkend. Samenwerking tussen vestigingen van de eigen onderwijsstichting en ook met de andere stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord. Het betekent ook samenwerking met onze regionale partners: collega-onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven. 2013, het begin van een nieuwe start en vele uitdagingen. Een nieuwe start vanuit de overtuiging dat dit noodzakelijk is om de komende jaren goed onderwijs te blijven geven. Zodat we onze leerlingen begeleiden om hun doelen te bereiken en om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Dit betekent hard werken, maar met veel perspectief. Door gemeenschappelijk versterkend te zijn, kunnen we dit aan. Met dank aan alle collega s, Groningen, 20 juni 2014 Roel Schilt voorzitter College van Bestuur Astrid Berendsen lid College van Bestuur 5

6 jaarverslag rsg de borgen Organisatie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan bijna 2400 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 256 medewerkers. 1.2 Organogram Governance rsg de Borgen is een organisatie voor voortgezet onderwijs en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft rsg de Borgen een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. rsg de Borgen is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- BUREAU ESBORG LINDENBORG NIJEBORG RONERBORG WOLDBORG F iguur 1.1 Organogram 6

7 organisatie Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij rsg de Borgen uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van rsg de Borgen is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van zijn toezichthoudende taak gecreëerd. 1.3 Identiteit, missie, visie en besturingsfilosofie Identiteit In 2013 hebben het College van Bestuur, de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs de identiteit van Onderwijsgroep Noord besproken. Waar en hoe kunnen de onderwijsinstellingen elkaar versterken en wat kunnen we gemeenschappelijk voor onze regio betekenen? Deze discussie is gevoerd op basis van de filosofie van identiteitsmarketing. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar wat we doen en hoe we de dingen doen, maar redeneren vanuit het waarom. Deze identiteit is leidend geweest voor de hernieuwde identiteit van rsg de Borgen, die eind december 2013 is vastgelegd. Kort samengevat: we willen mensen laten ontdekken wat belangrijk en waardevol voor hen is; we zien mensen; we verbinden ons aan onze belanghebbenden; we zoeken anderen op en stellen hun belang voorop; we zijn bewust, bekwaam, betekenisvol; gemeenschappelijk versterkend: gericht werken aan oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken; bewust persoonlijk: elkaar kennen en erkennen, weten wat je voor elkaar kunt betekenen. Missie rsg de Borgen is een organisatie van, voor en door mensen. We beschouwen het als onze kernopdracht om jonge mensen onderwijs en opvoeding te bieden en om ze in hun ontwikkeling zo te begeleiden en te stimuleren dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Centrale waarden Werken in het onderwijs vereist een optimistische levenshouding. Dat hebben we vertaald in drie centrale waarden: Kwaliteit; de kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. Kwaliteit kan alleen geleverd worden als er betrokkenheid is. Betrokkenheid; de medewerkers voelen zich betrokken bij hun dagelijks werk, bij de leerlingen, bij elkaar en bij de instelling als geheel. Blijvende betrokkenheid vraagt om een permanente bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ontwikkelingsgerichtheid; de medewerkers verliezen nooit hun eigen ontwikkeling uit het oog. Visie Wij vinden dat een leerling zich breed en maximaal moet kunnen ontwikkelen en leert dat hij een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft te nemen en bij te dragen bij het inrichten, het onderhouden en overdragen van een eerlijke en verdraagzame samenleving. Om deze doelen te kunnen bereiken, stellen we begeleiding van onze leerlingen centraal. We begeleiden ze in hun persoonlijke ontwikkeling door het bijbrengen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Besturingsfilosofie Vanuit identiteit is gekeken wat dit betekent voor de besturingsfilosofie. Deze is in juni 2013 vastgesteld. Waar in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling centraal staat, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie de medewerker centraal staat. Wat hebben onze medewerkers nodig om de belofte aan de leerling waar te maken? Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen: medewerkers zijn zich bewust van hun drijfveren, passie en mogelijkheden. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: de medewerker krijgt professionele ruimte om bewust, bekwaam, betekenisvol te handelen. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, daar waar 7

8 jaarverslag rsg de borgen 2013 de beïnvloeding mogelijk is. Samen werken = samen sterker Inspirerend en coachend leiderschap: management creëert condities waaronder medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker Talentontwikkeling Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling Centraal wordt het wat vastgesteld, decentraal het hoe. 1.4 Organisatie- en managementstructuur In 2013 is Onderwijsgroep Noord en dus ook rsg de Borgen van start gegaan met het aanpassen van de organisatie- en managementstructuur aan het identiteitsbewijs en de besturingsfilosofie van de organisatie. Het bestaande besturingsmodel kan onvoldoende slagvaardig en daadkrachtig inspelen op externe én interne ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om van een sterk centraal gestuurde organisatie te gaan naar een organisatie met meer onderlinge participatie, die de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap van problemen laag in de organisatie heeft belegd. In 2013 zijn de kaders en ontwerpcriteria geformuleerd voor de nieuwe organisatie- en management structuur en heeft het College van Bestuur een aantal scenario s geformuleerd en besproken met het management en de medezeggenschap van rsg de Borgen. De belangrijkste kaders en ontwerpcriteria zijn: 1.5 Strategische beleidsdoelen De beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. Deze doelen worden verder uitgewerkt / geconcretiseerd in de vestigingsjaarplannen. De verbindende schakel hierbij is de kaderbrief van het College van Bestuur. Hierin staat wat het College van Bestuur van de vestiging verwacht en wat het zal doen om die verwachtingen te faciliteren. Het strategisch beleidsplan is ambitieus. Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen, met name op formatie, is gekeken welke beleidsdoelen wenselijk én haalbaar zijn. Voor zijn de volgende prioriteiten benoemd: Transitie Onderwijsgroep Noord Professionalisering en strategisch HRM Passend onderwijs Kwaliteitszorg en planning & control Opbrengstgericht werken en taal & rekenen Onderwijs en ICT 1.6 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen per opleiding basisvorming lwoo basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro De leerling en in het verlengde daarvan de medewerker (in zijn professionele rol als begeleider) centraal Borgen van de kwaliteit van het onderwijs Stichting als juridische vorm handhaven Regionale verankering Meer focus op strategische sturing Doorlopende leerlijnen Uniformiteit waar mogelijk, diversiteit waar nodig Collectief leiderschap, resultaatverantwoordelijkheid en meer zelfsturing Integraal management (onder andere beheer human resources koppelen aan eenheden van minimaal ongeveer 100fte) Maximaal twee managementlagen Inrichting nieuwe managementstructuur kosten neutraal. Totaal Leerlingenaantallen per vestiging Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Esborg Totaal

9 kwaliteit 2 kwaliteit Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 2013 Vestiging Onderwijs Esborg, Roden Lindenborg, Leek Nijeborg, Leek Ronerborg, Roden Woldborg, Grootegast praktijkonderwijs gymnasium, atheneum, technasium, havo vmbo daltononderwijs voor vmbo en havo vmbo, havo Opbrengstgericht werken Een belangrijke ambitie uit de kaderbrief is opbrengstgericht werken. Alle vestigingen van rsg de Borgen hebben dit onderwerp opgenomen in hun vestigingsjaarplan en hebben hier in 2013 op ingezet. Doelstelling is om de leerling maximaal te laten presteren, passend bij zijn/haar niveau. Op alle niveaus (bestuur, schoolleiding, docenten en leerlingen) worden de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen bijgehouden, geanalyseerd en gebruikt om gericht actie te ondernemen (pdcacyclus). In 2013 is het programma Magnaview CumLaude aangeschaft. Magnaview CumLaude is een dashboard dat alle relevante managementinformatie van het onderwijsproces toont. Vestigingen kunnen deze gegevens gebruiken voor hun eigen analyses. Alle kwaliteitszorgcoördinatoren van de vestigingen zijn hierin geschoold. Daarnaast nemen alle vestigingen toets 0,1 en 2 van het Cito-volgsysteem af. De resultaten worden o.a. benut in het kader van opbrengstgericht werken. Op elke vestiging heeft een scholingstraject plaatsgevonden voor omgaan met verschillen. Taal en rekenen Taal en rekenen is een van de speerpunten uit de kaderbrief. De inspanningen op het gebied van taal en rekenen zijn onverminderd doorgezet. Een van de doelstellingen is om op alle niveaus de leerlingen voldoende voor te bereiden op de (pilot)rekentoets voortgezet onderwijs. Aanvankelijk was door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen aangekondigd dat het cijfer van de rekentoets vanaf het schooljaar zou meetellen in de zak-slaagregeling. Later is hierover een aanvullende maatregel aangekondigd: De rekentoets wordt in als officieel onderdeel van het eindexamen 9

10 jaarverslag rsg de borgen 2013 in het voortgezet onderwijs ingevoerd, maar tot het schooljaar telt het resultaat nog niet mee in de uitslagbepaling. In 2013 hebben enkele vestigingen van rsg de Borgen meegedaan aan de pilot rekentoets. De vestigingen hebben taal- en rekenbeleid vastgesteld. Vanuit dit beleid wordt gewerkt aan de verdere implementatie. Zo heeft rekenen een vaste plaats op het curriculum gekregen en kunnen de vestigingen met behulp van de Cito-volgtoetsen de resultaten van de leerlingen in beeld brengen. Hiermee kunnen zij ook controleren of de referentieniveaus voor taal en rekenen worden behaald. Vmbo-vernieuwing In opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen zijn in het vmbo de beroepsgerichte examenprogramma s vernieuwd. Het doel is om aantrekkelijke, herkenbare en overzichtelijke programma s te ontwikkelen, die beter aansluiten op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Er komt een systeem van profieldelen- en keuzedelen. Vanaf augustus 2015 worden de huidige sectoren economie, techniek, zorg & welzijn en groen opnieuw geschikt in de nieuwe profielen. De huidige intersectorale programma s worden samengebracht in één nieuw profiel, onder de naam dienstverlening & producten. In totaal kent het vmbo beroepsgerichte leerweg straks tien verschillende profielen. Voor de scholen zijn dit grote veranderingen. In eerste instantie moeten zij kiezen welke profielen en keuzedelen zij willen gaan aanbieden. Vervolgens moet het onderwijsprogramma worden aangepast op de nieuwe examenprogramma s. Hiervoor is rsg de Borgen in 2013 een traject gestart. Ten opzichte van de aankondiging over de toekomst wordt over het traject dat in 2013 is gestart weinig genoemd. Doorstromen binnen rsg de Borgen Doorstromen binnen rsg de Borgen heeft de afgelopen jaren extra aandacht gekregen. Dit heeft geresulteerd in: een programma voor tl+. Hiermee worden leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs naar de havo of het mbo, verbeterde doorstroom naar de bovenbouw bb en kb op de Nijeborg, verbeterde doorstroom van havoleerlingen naar de Lindenborg. Samenwerking in de regio De samenwerking met aanleverende scholen verloopt steeds beter. In het Westerkwartier en Noordenveld is een intensieve samenwerking ontstaan tussen primair- en voortgezet onderwijs. In het kader van voortijdig schoolverlaten heeft de doorstroom naar het vervolgonderwijs extra aandacht gekregen. De banden met gemeenten, het bedrijfsleven en instellingen zijn de laatste jaren verstevigd. Hiermee is toegewerkt naar het netwerk van sterke scholen, dat rsg de Borgen wil zijn. Een netwerk in verbinding met de regio. rsg de Borgen wordt gezien als een belangrijke partner in de regio Westerkwartier- Noordenveld. Mede door de inzet van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is de samenwerking met ketenpartners verbeterd. Het CJG een herkenbaar inlooppunt waar ouders, jongeren en beroepskrachten terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. 2.2 Zorgbeleid De afgelopen jaren hebben we ons voorbereid op de consequenties van het wetsvoorstel passend onderwijs. Passend onderwijs is een thema dat in- en extern nogal wat van ons vraagt. Het brengt meerdere veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen. Voor ons staat de leerling hierbij centraal, voor de leerling willen we deze verandering optimaal vormgeven. Passend onderwijs is één van de speerpunten binnen de kaderbrief. Zorgplicht Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Deze plek kan zich bevinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverband Om de zorgplicht te kunnen waarmaken, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkings- 10

11 kwaliteit verband (swv). rsg de Borgen werkt samen in het swv Groningen Ommelanden. Dit swv is in 2013 officieel opgericht. De directeuren die bestuurder zijn in het samenwerkingsverband zijn door het College van Bestuur gemandateerd. De scholen binnen het swv hebben in 2013 gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan is vastgelegd welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden, hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden. Ondersteuning bieden Elke vestiging heeft daarnaast een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Ook heeft op elke vestiging een traject plaatsgevonden voor differentiatie: leraren worden geschoold in het omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt waar ouders, jongeren en beroepskrachten terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Hulp of ondersteuning moet dan snel en effectief geboden worden. rsg de Borgen heeft in 2013 de samenwerking met het CJG geïntensiveerd. Voortijdig schoolverlaten Tijdens de overstap van het vmbo naar het mbo wordt de vmbo-leerling zoveel mogelijk ondersteunt en in de gaten gehouden. Bij de overstap worden de procedures en de informatievoorziening op elkaar afgestemd. Hierdoor weten we vroegtijdig waar extra ondersteuning aan leerlingen moet worden geboden. Om bovenstaande processen in de gaten te houden werkt rsg de Borgen met Intergrip. Dit is een digitaal systeem waarin verschillende gebruikers (samenwerkingsverbanden, scholen, besturen en leerplichtambtenaar) kunnen zien wat de voortgang van de overstap van leerlingen van het vmbo naar het mbo is. Het kabinet Rutte II heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. Voor de periode zijn daarvoor nieuwe prestatiegerichte convenanten afgesloten. In de nieuwe convenanten staan doelstellingen, is de meetsystematiek aangepast en is de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. 2005/ / / /13 v00rlopig Totaal voortijdig schoolverlaters % voortijdig schoolverlater 0.6% 0.7% 1.0% 0.2% Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) deelnemers vsv ers % vsv streef-norm prestatie-norm Totaal ,0.2% vo onderbouw % 0.2% 1.0% vmbo bovenbouw % 1.5% 4.0% havo/vwo bovenbouw % 0.1% 0.5% De voorlopige cijfers laten zien dat de prestatienormen zijn gehaald. 11

12 jaarverslag rsg de borgen Kwaliteit Onderwijskwaliteit In het kalenderjaar 2013 is het project kwaliteitszorg afgerond met de oplevering van het handboek kwaliteitszorg voor Onderwijsgroep Noord. Daarmee is één van de belangrijkste doelstellingen van het project verwezenlijkt. Het College van Bestuur heeft het handboek op drie juni 2013 in ontvangst genomen uit handen van de projectleider. Het handboek is inmiddels integraal toegankelijk via de portals van de bij Onderwijsgroep Noord aangesloten stichtingen, dus ook voor medewerkers van rsg de Borgen. Op basis van het handboek kwaliteitszorg en het door de netwerkgroep beleidscyclus opgestelde beleidscyclusschema is een concept jaarkalender kwaliteitszorg ontwikkeld waarin de beleidscyclus en de kwaliteitscyclus aan elkaar verbonden zijn. Bemensing Vanuit het project kwaliteitszorg zijn op elke vestiging kwaliteitszorgcoördinatoren aangesteld, de meeste van deze coördinatoren hebben een managementfunctie. Bij de afsluiting van het project is de wens uitgesproken de taken van de kwaliteitszorgcoördinatoren structureel te beleggen in de organisatie op het niveau waarop dat ook het geval was tijdens het project; bij een functionaris in het management van de vestiging. Vanuit het bestuursbureau worden activiteiten ondersteund en gecoördineerd door een beleidsmedewerker. Management informatie systeem Een tweede doelstelling uit de kaderbrief betrof het verder ontwikkelen van een management informatiesysteem. rsg de Borgen heeft een aanvullend pakket aangeschaft bij het leerling-administratiesysteem SOM. Vanaf augustus 2013 kunnen de vestigingen met behulp van dit pakket adequaat en gericht de kwaliteit van de ondersteunende processen verbeteren en het onderwijsproces optimaliseren. Audits Een derde doelstelling betrof de doorstart van de audits voor het voortgezet onderwijs. Deze doelstelling is in 2013 niet gerealiseerd: de audits voor het voortgezet onderwijs zijn nog niet weer opgestart. Voor de beoogde pool van auditors is pas in de begroting 2014 budget gereserveerd. Schoolkompas en Vensters voor Verantwoording Alle vestigingen van rsg de Borgen dragen inmiddels zorg voor structurele vulling en het actueel houden van de Vensters voor Verantwoording en het daaraan verbonden Schoolkompas. In tegenstelling tot de landelijke trend valt de belangstelling voor de scholen via Schoolkompas tegen. Desondanks handhaaft Onderwijsgroep Noord deze digitale manier van transparantie en horizontale verantwoording Klachtenregeling De klachtenregeling van rsg de Borgen is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen dicht bij de plek waar ze zijn ontstaan. Als dit niet lukt kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 2013 werd één klacht ingediend bij de LKC. Deze werd, ondanks verzoeken van de LKC tot nadere informatie, uiteindelijk door klager evenwel niet doorgezet. Waarop de LKC het dossier heeft gesloten. 12

13 kwaliteit 2.4 Beoordeling Examenuitslagen 2013 vmbo-basisberoepsgericht Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de bb is 96.7%. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de bb = 6.7. De Nijeborg scoort bij beide indicatoren onder het landelijke gemiddelde. vmbo-kaderberoepsgericht Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de kb is 93.1%. Beide vestigingen scoren onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de kb= 6.2. Alleen de Nijeborg scoort hier net onder. vmbo-theoretische leerweg Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Woldborg % Nijeborg % Ronerborg % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor alle vestigingen minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de gl is 91.4%. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de gl= 6.3. De Woldborg scoort bij beide indicatoren onder het landelijk gemiddelde. havo/vwo Vestiging Gem. CE Verschil SE-CE Slagingsperc. Lindenborg havo % Lindenborg vwo % Het verschil centraal examen - schoolexamen is voor beide sectoren op de Lindenborg minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor havo is 88% en voor vwo 91.9%. Het vwo van de Lindenborg zit dus net onder het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde examencijfer voor de havo is 6.5 en voor vwo 6.6. Het vwo van de Lindenborg scoort hier net onder. Alle examenuitslagen zijn binnen de vestigingen geanalyseerd. Waar nodig zijn verbeteracties ingezet. 13

14 jaarverslag rsg de borgen 2013 Opbrengstenkaart 2013 Op de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, zoals doorstroom- gegevens en examenresultaten. Hieronder staan voornoemde aspecten voor het jaar 2013 vermeld. Vestiging Leerweg Rendement onderbouw* % in leerjaar 3 zonder zittenblijven % van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Ronerborg vmbo-(g)t +/- 98% 88% Nijeborg vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t +/- +/- +/- 94% 91% 95% 93% 79% 86% Woldborg vmbo-(g)t +/- 97% 98% Lindenborg havo vwo % 98% 67% 65% +/- = gemiddeld, - = onder gemiddeld, -- = ruim onder gemiddeld, + = bovengemiddeld, ++ = ruim boven gemiddeld. Inspectiezaken Alle vestigingen van rsg de Borgen hebben een basisarrangement. Vestiging Arrangement Woldborg basisarrangement Ronerborg basisarrangement Nijeborg basisarrangement Lindenborg basisarrangement Esborg basisarrangement Nijeborg In april 2013 is de inspectie op bezoek geweest bij de Nijeborg, voor de opleiding vmbo kb. Deze vestiging viel in het steekproefonderzoek voor het jaarlijkse onderwijsverslag. Het ging dus niet om een risico-onderzoek, maar om een onderzoek waarmee de inspectie informatie ophaalt om landelijke uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het onderwijs. Wel geeft de inspectie informatie terug aan de school en kan het zo zijn dat, bij gebleken risico s, de inspectie nogmaals zal langskomen. De inspectie heeft bij het bezoek voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe toezichtkader. De Inspectie van het Onderwijs beschrijft de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in een toezichtkader. Het toezichtkader van 2011 is vernieuwd en de Inspectie heeft in 2013 voor het eerst met het vernieuwde toezichtkader gewerkt. De inspectie is in haar rapport positief over de Nijeborg. Bijna alle indicatoren zijn als voldoende beoordeeld. Vooral het draagvlak bij leerkrachten is als pluspunt genoemd. De schoolleiding biedt professionele ruimte aan docenten en deze ruimte wordt ook benut. Ook heerst er op de school een veilig en prettig klimaat en leggen de leraren duidelijk uit. Als verbeterpunten worden genoemd: het effectief voorhouden wat de gewenste leerhouding en acceptabel gedrag zijn, het bepalen van de zorgbehoefte, de evaluatie daarvan en het afstemmen van verschillen. Gesprek met Inspectie over het bestuurlijk handelen Dit gesprek van de Inspectie met het College van Bestuur werd eveneens gevoerd in het kader van het steekproefonderzoek onderwijsverslag. Het bestuurlijk handelen binnen Onderwijsgroep Noord werd door de inspectie op alle aspecten als voldoende beoordeeld. Een verbeterpunt ligt in het zicht houden op de onderwijskwaliteit op de scholen, ook al is dit aspect als voldoende beoordeeld. Onderwijstijd Voor het schooljaar geldt dat alle vestigingen voldoen aan de gestelde eisen, hetgeen wil zeggen dat de vestigingen de minimumnormen voor al hun opleidingen hebben gehaald. Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1000 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 klokuren. Alle vestigingen houden de gerealiseerde onderwijstijd bij en rapporteren dit. Over het algemeen is de gerealiseerde onderwijstijd conform de planning. Als bekend wordt dat in de loop van het schooljaar achterstanden worden opgelopen wordt hier tijdig op geanticipeerd om zo aan het eind van het schooljaar de normen te halen. 14

15 LEER- EN WERKOMGEVING 3 Leer- en werkomgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit rsg de Borgen maakt kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen, de (nieuwe) media en doordat er steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas zitten. De multiculturele samenleving is een gegeven. Europa drukt zijn stempel op steeds meer aspecten van het leven, ook in onze omgeving. Wij willen dat onze leerlingen in deze multiculturele samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Ter voorbereiding op hun toekomstige rol in de samenleving en ter ondersteuning van begrip en kennis voor andere levenswijzen en overtuigingen streven we er naar alle leerlingen actief deel te laten nemen aan een internationaal project. De Lindenborg organiseert excursies naar Parijs, Berlijn of München, afhankelijk van het gekozen profiel. De vwo-leerlingen ontvingen leerlingen uit La Spezia uit Italië; het tegenbezoek volgt in april. De tweede klassen waren in Bremen in Duitsland, zij deden ook mee aan een jaarlijks terugkerende activiteit: het Talendorp. Voor dit jaar was dit een Frans dorp. Het vak Chinees wordt als examenvak aan de tweedeklassers van het vwo aangeboden. De Nijeborg was in 2013 in Tsjechië, in Cittadella in Italië en Bilbao in Spanje. De Woldborg nam de leerlingen mee naar Bottrop, Keulen en Borkum in Duitsland. De Ronerborg heeft duidelijke doelen op het gebied van internationalisering en globalisering. Zo gingen de leerlingen naar Papenburg en Bremen in Duitsland en naar Londen. Daarnaast organiseerden ze drie Talendorpen: Engels, Frans en Duits. 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid Na een evaluatie van de Arbodienstverlening is het contract met Maetis-Ardyn voor de komende twee jaar gecontinueerd. Extra aandacht wordt besteed aan het contact tussen bedrijfsarts en de leidinggevende. Waar nodig wordt het contact geïntensiveerd. Dit geldt eveneens voor het contact tussen College van Bestuur en bedrijfsarts. In 2013 hebben de vestigingen een vervolg gegeven aan de resterende actiepunten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In 2014 zal een nieuwe RI&E worden voorbereid zodat deze in 2015 kan worden herhaald. De uitkomsten hiervan worden vervolgens in het schoolveiligheidsplan verantwoord. 3.3 Huisvesting en Facilitair Inkoop en aanbesteden In 2013 zijn een aantal nieuwe contracten afgesloten die hier worden weergegeven. Naast de wettelijke verplichting zijn het verhogen van de kwaliteit en 15

16 jaarverslag rsg de borgen 2013 het verlagen van de inkoopkosten de belangrijkste redenen om aan te besteden. We zijn een partnerschip met diverse leveranciers aangegaan en hebben de inkoopkosten verlaagd door gunstige prijsafspraken te maken. Afgeronde aanbestedingen 2013 Per 1 januari 2013 zijn nieuwe energiecontracten van kracht. Met deze aanbesteding werd aangesloten bij een collectief van scholen om een nog groter schaalvoordeel te behalen. Per 1 augustus is Startpeople ons nieuwe uitzendbureau en hebben we afscheid genomen van Randstad Uitzendbureau. Startpeople verzorgt de verloning van incidenteel ingehuurde uitzendkrachten. Het contract is voor minimaal drie jaar aangegaan met de mogelijkheid tot een verlenging tot vijf jaar. Per 1 oktober 2013 is Deli XL onze nieuwe leverancier van groothandelsartikelen, waaronder voeding en dranken. Dit contract is aangegaan voor minimaal twee jaar en maximaal vier jaar. Deli XL gaat ons helpen bij de implementatie van de gezonde school per Deze aanbesteding is in gezamenlijkheid met het Noorderpoort gedaan. Per 1 januari 2014 zijn de opstal- en inboedelverzekering voor een periode van twee tot maximaal vier jaar ondergebracht bij Amlin en Raetshagen. Per 1 januari 2014 is de Arbodienstverleningscontract met Maetis-Ardyn verlengd. In het schooljaar is de communicatiestrategie, mediaplanning en inkoop en vormgeving voor alle stichtingen Europees aanbesteed. Wij zoeken voor Onderwijsgroep Noord en haar drie onderwijsinstellingen naar één partner. Hiervoor hebben acht bureaus ingeschreven. De commissie, bestaande uit drie medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie en een vestigingsdirecteur hebben de inschrijvingen beoordeeld. Op basis van de score mochten vier bureaus door naar de pitch. In maart is de opdracht gegund aan Groot Haar + Orth in Leeuwarden. In 2013 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van multifunctionals voor alle vestigingen ter vervanging van drie aflopende contracten. Een multifunctional combineert meerdere functies in één apparaat. De apparaten kunnen printen, kopiëren en scannen. Huisvesting Het jaar 2013 stond evenals het voorafgaande jaar voor een belangrijk deel in het teken van het financieel herstel van de organisatie. Het budget voor groot onderhoud van de gebouwen is tot een derde van het geraamde budget uit het groot onderhoud programma bezuinigd. Gezien de staat waarin de gebouwen verkeren was dit eenmalig verantwoord. Het budget groot onderhoud voor 2013 is niet overschreden. In het najaar van 2013 is de entree van de Lindenborg verbouwd tot een verblijfsruimte. Er is een nieuwe, verkleinde entree gerealiseerd. De binnenkomst in de school is verfraaid en door de verbouw is de kantine vergroot. In de Nijeborg is gebouwd aan een herinrichting van de praktijklokalen voor een nieuw onderwijsconcept: TVC (techniek, vormgeving en commercie). De vakken worden geïntegreerd aangeboden in een grote open transparante leeromgeving. 3.4 Digitalisering In de huidige maatschappij is informatie en communicatietechnologie (ict) niet meer weg te denken. Internet is een basisvoorziening geworden, Googlen is voor velen een begrip. Het gebruik van computer, laptop, tablet en smartphone is voor jong en oud een vanzelfsprekendheid geworden. Draadloos netwerk De genoemde ontwikkeling vraagt van Onderwijsgroep Noord een degelijke ict-omgeving. Leerlingen komen massaal met eigen smartphone, tablet of laptop op school. Er wordt intensief gebruik gemaakt van het draadloze netwerk dat op vestigingen van rsg de Borgen aanwezig is. De aanwezige draadloze infrastructuur is in 2013 geoptimaliseerd om het gebruik van eigen apparatuur (Bring Your Own Device) en alle draadloze apparatuur van de vestigingen optimaal te kunnen gebruiken. Metingen laten pieken zien van 5000 draadloze apparaten die gelijktijdig verbonden zijn. Om de toegang tot het WiFi (draadloze) netwerk te optimaliseren is Eduroam in gebruik genomen. Gasten, stagiaires en leerlingen van scholen buiten Onderwijsgroep Noord die aangesloten zijn bij Eduroam kunnen eenvoudig gebruik maken van het draadloze netwerk 16

17 LEER- EN WERKOMGEVING Tablets Door leerlingen en/of medewerkers zijn tablets in gebruik genomen. De verwachting is dat het gebruik de komende jaren verder zal toenemen. Het is van belang dat de school zich bezig houdt met een duidelijke visie op het gebruik van deze ict-middelen, dat er voldoende content (lesmateriaal) beschikbaar is en dat er voldoende vaardigheid is bij de docenten. Daarnaast moet de technische infrastructuur voldoen aan de gestelde eisen. Netwerk Onderwijsgroep Noord Onderwijsgroep Noord biedt de vestigingen alle ict-diensten aan vanuit Groningen. In 2013 is een nieuw contract (glasvezelverbindingen) afgesloten waardoor de bandbreedte tussen de scholen de komende jaren toereikend zal zijn. Om de continuïteit en veiligheid van de ict-voorzieningen te garanderen wordt er permanent gewerkt aan beveiliging en voorzieningen om de gevolgen van calamiteiten te minimaliseren. Er is een nieuwe Firewall aangeschaft. Daarnaast is de back-up voorziening geoptimaliseerd. Ook worden de ontwikkelingen met betrekking tot internetaanvallen (DDoS) nauwlettend gevolgd en worden de preventieve maatregelen onderzocht en waar nodig toegepast. Software Microsoft stopt in 2014 met de ondersteuning van Windows XP. In 2013 zijn als voorbereiding hierop alle softwareprogramma s aangepast zodat ze werken binnen Windows 7. Tijdens dit traject zijn een groot aantal (niet of weinig gebruikte) programma s verwijderd. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen om naar Windows 7 te kunnen migreren, inmiddels is circa 95% van de pc s en laptops gemigreerd. In 2013 is een onderzoek gestart om te bekijken of de bestaande applicaties optimaler gebruikt kunnen worden ten behoeve van de informatievoorziening. Afas Sinds 1 januari 2013 werkt Onderwijsgroep Noord met een geïntegreerd salaris- en HR-pakket dat voldoet aan het vooraf gestelde eisen- en wensenpakket. Het is gekoppeld aan bestaande systemen zoals Exact en Synaxion. Voor de invoering van dit pakket, Profit Online van Afas, is een projectorganisatie ingericht met het hoofd van de personeels- en salarisadministratie (PSA) als projectleider. Na de inrichtingsfase is de conversie vanuit het bestaande salarisverwerkingspakket gestart. In 2012 is een volledige schaduwadministratie gevoerd, zodat uitvoerig getest en gewerkt kon worden aan de uniformering van de werkprocessen en het genereren van stuurinformatie. Met ingang van 1 januari 2013 is Onderwijsgroep Noord daadwerkelijk live gegaan met Profit Online als salarisverwerkingspakket. Inmiddels zijn afgerond: de conversie waarbij het resultaat van het voormalige salarisverwerkingspakket is geëvenaard; zicht op de begrote formatie en de daadwerkelijke uitputting daarvan; eenduidige managementinformatie; een koppeling met de arbodienst voor de ziek- en herstelmeldingen; de journalisering naar het financiële pakket Exact. De medewerkers van de afdeling zijn opgeleid door Afas en hebben nu voldoende kennis om de maandelijkse verloningen tot een goed resultaat te leiden. Het verwerken van mutaties gebeurt nu op een uniforme werkwijze voor alle stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord. Vanuit Profit worden documenten gegenereerd en opgeslagen in het digitale personeelsdossier van de betreffende medewerker. Elektronische leeromgeving (elo) Op alle vestigingen wordt gebruik van gemaakt van een elektronische leeromgeving (elo). In 2013 is de inlog voor de elo s voor leerlingen en personeel geautomatiseerd. 17

18 jaarverslag rsg de borgen Medewerkers 4.1 Onze medewerkers Hieronder staat de verdeling van de verhouding per vestiging, uitgesplitst in man en vrouw. Verdeling man/vrouw en in % Man %Man Vrouw %Vrouw Totaal Centraal 1 100% Esborg 9 43% 12 57% 21 Lindenborg 55 49% 57 51% 112 Nijeborg 32 50% 32 48,65% 64 Ronerborg 16 50% 16 50% 32 Woldborg 15 58% 11 42% 26 Totaal % % 256 Hieronder staat de verdeling van de medewerkers per vestiging naar diverse leeftijdscohorten. Leeftijdsopbouw per vestiging Totaal Centraal Esborg Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Eindtotaal

19 medewerkers Flexibele formatie Om te komen tot een beheersing van de uitgaven inzake uitkeringen na ontslag wordt er tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gekeken naar het risico voor de instroom in de WW en Bovenwettelijk WW. Hierbij wordt gekeken naar het arbeidsverleden. Op grond hiervan komt het voor dat de medewerker niet in eigen dienst wordt genomen maar dat er gebruik gemaakt wordt van een payrolling via een uitzendbureau. Dit om te voorkomen dat medewerkers instromen in de WW of Bovenwettelijk WW. Daarnaast biedt de werkgever op verzoek van de oud-medewerker ondersteuning bij het vinden van een nieuwe functie. Dit zijn maatwerktrajecten. voor iedereen: voor docenten, voor onderwijsondersteunend personeel en voor het management. In 2013 zijn de volgende opleidingsactiviteiten door de OGN-academie georganiseerd: Omgaan met verschillen Gebruikerstrainingen Magnaview CumLaude Elo basis en gevorderden trainingen Financieel Management Gebruikerstraining Magister Managementplatform Gebruikerstraining voor ipads Opleiding rekenspecialist Inzet van de Magister elo in de les 4.2 Professionalisering en OGN-academie In het schooljaar 2012/2013 hebben de netwerk- en de projectgroep Professionalisering gewerkt aan het formuleren van professionaliseringsbeleid voor Onderwijsgroep Noord. De netwerkgroep heeft onder meer een visie op professionaliseren ontwikkeld en de projectgroep een inrichtingsnotitie voor de OGN-academie. Daarnaast zijn de eerste, centraal georganiseerde opleidingen georganiseerd. Bij aanvang van het schooljaar 2013/2014 is de OGN-academie operationeel geworden. De OGN-academie is een knooppunt binnen de stafdienst p&o die allerlei vragen met betrekking tot professionalisering oppakt. De OGN-academie is gestart met het daadwerkelijk inrichten van de academie inclusief alle werkprocessen, met beleidsontwikkeling en met het organiseren van cursussen en trainingen. De scholingsactiviteiten zijn gebaseerd op de scholingsplannen van de stichtingen. De OGN-academie werkt samen met professionele trainers en docenten. Hiervoor maakt ze niet alleen gebruik van externen, maar ook van collega s binnen Onderwijsgroep Noord. Het eerste jaar van de OGN-academie staat in het teken van inrichten, opbouwen en groeien. Het uiteindelijke streven is dat de OGN-academie er zal zijn voor elke professionaliseringsvraag binnen Onderwijsgroep Noord: van een training op een vestiging tot individuele loopbaangerichte opleidingen, van workshops tot coaching, van kenniscafé tot leernetwerk. Daarbij geldt: de OGN-academie is er 19

20 jaarverslag rsg de borgen Gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement is een strategisch thema binnen rsg de Borgen. Het verzuimpercentage is daarbij een belangrijk meetinstrument. Het streefpercentage van 5% is in 2013, met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 4,2%, gehaald. In 2012 was het gemiddelde ziekteverzuim van rsg de Borgen 5,5%. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een behoorlijke daling. Directeuren van rsg de Borgen zetten, in samenwerking met personeel & organisatie (p&o) en de bedrijfsarts, adequate interventies in om het ziekteverzuimpercentage daar waar mogelijk is terug te dringen en/of te voorkomen. 10,0 8,0 6,0 4,0 ZV1 ZV1 Norm VG 2,0 0,0 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Norm De norm is het geaccepteerde gemiddelde ziekteverzuim in een kalenderjaar. Deze norm is in april 2012 vastgesteld door het College van Bestuur. ZV1 Ziekteverzuimpercentage 1 Aantal gewogen kalenderdagen ziekteverlof van het reguliere personeel, gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte (GAP) en gedeeld door het aantal kalenderdagen van de rapportageperiode, maal 100 procent. ZV2 Ziekteverzuimpercentage 2 Idem als ZV1 maar exclusief ziektegevallen die langer dan een jaar hebben geduurd. ZMF1 Ziekmeldingsfrequentie 1 Aantal nieuwe ziektegevallen in de rapportageperiode per 100 personeelsleden. VG Het voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim op basis van ZV1. 20

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst.

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst. Memo VSV bestuurlijke overeenkomst en uitwerking 2016-2017 Aan: schoolbestuurders, directies, intern ondersteuningsteam en decanen Van: directie SwV Datum: 26-10-16 Status: ter informatie Bijlagen: 3 onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Stad en Esch Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo Plaats: BRIN-nummer: Diever 25CL-3 Onderzoek uitgevoerd op: 13 november 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Maerlant Brielle Afdeling havo Plaats: Brielle BRIN-nummer: 11ZH-0 Arrangementnummer: 189317 Onderzoek uitgevoerd op: 17 januari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie