Jaarverslag Dollard College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Dollard College"

Transcriptie

1 Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie Dollard College Organisatie Identiteit, visie, missie en besturingsfilosofie Strategische beleidsdoelen Leerlingenaantallen 10 Hoofdstuk 2 Kwaliteit Onderwijsontwikkelingen Zorgbeleid Onderwijskwaliteit Beoordeling Samenwerkingsverbanden 17 Hoofdstuk 3 Leer- en werkomgeving Internationalisering en culturele diversiteit Arbo- en veiligheidsbeleid Huisvesting & Facilitair Digitalisering 19 Hoofdstuk 4 Medewerkers Onze medewerkers Professionalisering en OGN-academie Gezondheidsmanagement 23 Hoofdstuk 5 Financiën Jaarrekening Begroting Continuïteit Treasury 30 Deel 2 Jaarrekening 32 Deel 3 Overige gegevens 56 Bijlagen 61 3

4 voorwoord >> RAAD VAN TOEZICHT Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 2014 van het Dollard College aan. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na advies van de auditcommissie hebben wij het voorgenomen besluit tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening door het College van Bestuur goedgekeurd. Het jaar 2014 was in veel opzichten een enerverend jaar met veel mooie ontwikkelingen. In het jaarverslag 2013 werd al melding gemaakt van de ideeën over een nieuwe organisatiestructuur. In 2014 zijn deze ideeën verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit onderwerp en de gehele transitie van de organisatie stonden iedere vergadering van de Raad van Toezicht op de agenda. De Raad juicht de veranderingen toe en is positief over de wijze waarop de transitie wordt geleid door het College van Bestuur. Dat dit spannend is voor alle betrokkenen en onzekerheden met zich meebrengt, spreekt voor zich. Iedere vergadering werd besproken welke effecten dit heeft op de medewerkers. De Raad staat volledig achter de doelstelling van de transitie, namelijk verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie beleggen en een slagvaardig management realiseren. En dat alles met als doel om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft en waarin ze goed zijn. Naast het toezicht houden op de technische zaken die te maken hebben met een grote organisatie- en cultuurverandering zoals de transitie, fungeert de Raad hierin ook als klankbord van het College van Bestuur. Verder kwam van twee leden van de Raad van Toezicht de zittingstermijn ten einde, traden drie nieuwe leden toe en verliet aan het eind van 2014 de voorzitter van het College van Bestuur de organisatie. De Raad van Toezicht bestond in de eerste helft van 2014 uit vijf personen. Omdat op 1 augustus 2014 de tweede en laatste termijn van twee leden zou eindigen is in het voorjaar een sollicitatieprocedure gestart. Met het oog op de transitie die gaande is binnen de organisatie, is ervoor gekozen om drie nieuwe leden aan de Raad toe te voegen. Naast geschiktheid voor een toezichthoudende rol bij het Dollard College was de sollicitatiecommissie van mening dat hun specifieke ervaring en expertise meerwaarde moest hebben voor de organisatie. De Raad van Toezicht heeft vijf keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met de medewerkers van de organisatie. Om dezelfde reden zijn leden van de Raad van Toezicht ook regelmatig aanwezig geweest bij informele personeelsbijeenkomsten. Ook heeft een extra bijeenkomst tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht plaatsgevonden over de ontstaansgeschiedenis van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur vijf keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren het vaststellen van de jaarrekening 2013, goedkeuring van de begroting 2015 en grote investeringen. De Raad heeft in 2014 met een positief kritische houding gekeken naar de financiële situatie. De Raad heeft het College van Bestuur het vertrouwen gegeven en tevens de opdracht om binnen de begroting te werken. De Raad heeft regelmatig met het College van Bestuur gesproken over hoe de begrotingsdiscipline en het eigenaarschap van de budgethouders binnen de organisatie verbeterd kan worden en over hoe verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën en bedrijfsvoering beter belegd kunnen worden. Enerzijds vraagt de Raad meer sturing hierin, anderzijds begrijpt de Raad ook dat dit een proces is en de gewenste situatie niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn goede gesprekken gevoerd over deze processen, waarbij de Raad ook als sparringpartner voor het College van Bestuur fungeerde. De remuneratiecommissie is regelmatig in gesprek geweest met het College van Bestuur. Vanzelfsprekend heeft de remuneratiecommissie met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur gesproken over hun functioneren, maar ook het vertrek van de voorzitter College van Bestuur, Roel Schilt, per 31 december was een belangrijk onderwerp in Als gevolg van zijn vertrek werd met het lid College van Bestuur, Astrid Berendsen, gesproken over haar ambities en dat resulteerde in het voornemen en vervolgens het besluit van de Raad van Toezicht om het lid College van Bestuur te benoemen als voorzitter College van Bestuur per 1 januari Ook heeft de Raad besloten een nieuw lid College van Bestuur te werven en daarvoor een werving- en selectiebureau in te schakelen. De wervingsprocedure is gestart in 2014 en wordt in het voorjaar van 2015 afgerond. 4

5 In verband met de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht heeft de Raad besloten in 2014 geen zelfevaluatie uit te voeren, hoewel veel van de onderwerpen die daarbij aan de orde zouden zijn gekomen wel zijn besproken bij het opstellen van het profiel Lid College van Bestuur. We hebben dit onderwerp op de agenda gezet voor het najaar van De Raad heeft besloten om met ingang van 2015 een commissie Kwaliteitszorg binnen de Raad in het leven te roepen. Het betreft hier kwaliteitszorg in brede zin. Vanzelfsprekend gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, maar het gaat ook over de kwaliteit van de organisatie. De commissie zal starten met het afbakenen van het aandachtsgebied en het opstellen van een werkagenda. In de bijlage achterin dit jaarverslag kunt u meer lezen over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de commissies. In 2014 zijn enkele ontwikkelingen voortgezet. Tijdens de informele bijeenkomsten heeft de Raad zich verdiept in een aantal actuele thema s in het onderwijs, namelijk Krimp en Entreeonderwijs. De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest in 2014: onderwijs: kwaliteit van de onderwijsinstellingen, zoals opbrengsten en inspectie-arrangementen, krimp en de mogelijke gevolgen en risico s, entreeonderwijs, passend onderwijs, samenwerking Dollard College-Ubbo Emmius, platform MBO-V(S)O in de provincie Groningen; personeel: ziekteverzuim, professionalisering, mobiliteit; bedrijfsvoering: begroting 2015, jaarverslag 2013, kaderbrief , begrotingsbrief 2015; transitie Onderwijsgroep Noord: nieuwe organisatiestructuur, (her)ontwerp bestuursbureau; organisatie: werving + benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht, instellen commissie Kwaliteitszorg Raad van Toezicht, vertrek voorzitter College van Bestuur, benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur, werving lid College van Bestuur; good governance: toezichtskader Raad van Toezicht, WNT ICT: DDoS problematiek De Raad van Toezicht ziet met vertrouwen het volgende jaar tegemoet. Groningen, 19 juni 2015 Namens de Raad van Toezicht, Elly Pastoor-Meuleman, voorzitter 5

6 VOORWOORD Het jaar 2014 was wederom een belangrijk jaar, met veel ontwikkelingen. Bij al die ontwikkelingen stond en staat de leerling centraal. We willen een pedagogisch klimaat creëren waarin onze leerling zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen en zich veilig voelt. Hoe we dit gedaan hebben en wat de resultaten zijn, kunt u lezen in dit jaarverslag. Om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden, moet je ook weten wie jezelf bent. Daarom werken we vanuit onze identiteit: wie zijn we, waar staan we voor en wat beloven we aan onze leerlingen? Het antwoord op deze vragen hebben we in 2013 beschreven in ons identiteitsbewijs. We hebben gekozen voor de kernwaarden gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Dit identiteitsbewijs vormde de basis voor de nieuwe besturingsfilosofie, waarbij we de verantwoordelijkheden leggen daar waar beïnvloeding plaatsvindt, zo diep mogelijk in onze organisatie. In het verlengde hiervan hebben we bouwstenen ontwikkeld voor leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Wij willen al onze medewerkers toerusten om de belofte aan onze leerlingen te realiseren, binnen de lerende organisatie die het Dollard College wil zijn. We willen alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren, om alle aanwezige kennis en kunde binnen onze organisatie te delen. Op deze manier zijn identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk willen we uitvoeren wat verwoord staat in ons identiteitsbewijs en in onze besturingsfilosofie. Hiervoor hebben we onder andere een goede besturings- en managementstructuur nodig. In 2014 hebben we samen met de directeuren en de coördinerend bestuursadviseurs het nieuwe ontwerp van 6

7 ons besturingsmodel ontwikkeld. In het voorjaar van 2014 heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit genomen over dit nieuwe besturingsmodel, na overleg met de Raad van Toezicht. Vlak voor de zomer heeft het College van Bestuur de adviesen instemmingsaanvraag inzake het nieuwe besturingsmodel en de plaatsingsprocedure voor de nieuw te benoemen regiodirecteuren, inclusief het veranderverhaal, het bijbehorende spoorboekje en de financiële onderbouwing, voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van het Dollard College. Gedurende een betekenisvol half jaar heeft het College van Bestuur regelmatig overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad over de advies- en instemmingsaanvraag. Begin 2015 wordt de reactie van de Medezeggenschapsraad verwacht. Ook het bestuursbureau werkt vanuit de belofte die we hebben gedaan aan onze leerlingen in het identiteitsbewijs en onze besturingsfilosofie. Dit betekent dat het bestuursbureau wordt herontworpen, waarbij de ondersteuning aan de medewerkers op de vestigingen centraal staat. Samen met directeuren van de scholen en medewerkers van het bestuursbureau zijn leidende principes ontwikkeld die richtinggevend zijn voor het herinrichten van het bestuursbureau. De bijpassende managementstructuur van het bestuursbureau zal aansluiten bij die van de onderwijsstichtingen. Aan het eind van 2014 heeft het College van Bestuur de advies- en instemmingsaanvraag voor de managementstructuur van het bestuursbureau, het veranderverhaal, het bijbehorende spoorboekje en de financiële onderbouwing, voorgelegd aan de Ondernemingsraad van het bestuursbureau. De directeuren en teamleiders van het Dollard College hebben samen met het College van Bestuur en met ondersteuning van de staf hun strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. We willen adequaat kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen: vraagstukken als krimp, bezuinigingen en opdrachten van de landelijke overheid, zoals Passend Onderwijs en Leraar Deze ontwikkelingen doen een sterk beroep op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Onze krachten bundelen en samenwerken. Gemeenschappelijk versterkend. Samenwerking tussen alle vestigingen binnen Onderwijsgroep Noord en samenwerken binnen de stichtingen in de regio. Dit betekent ook samenwerking met onze regionale partners: collegaonderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven. Het adequaat in kunnen spelen op landelijke- en regionale ontwikkelingen in combinatie met onze ambities staat beschreven in het strategisch beleidsplan van het Dollard College. Eind 2014 was dit plan klaar. Het strategisch beleidsplan wordt gevoed vanuit het identiteitsbewijs en datgene wat we voor onze leerlingen willen betekenen. In het plan staan de strategische ambities beschreven en wordt beschreven op welke wijze we deze ambities willen gaan halen. Sinds ruim twee jaar werken de bestuurders van v(s)o en mbo samen op maatschappelijke thema s zoals demografische krimp en Entree onderwijs, in een platform in de provincie Groningen. De bestuurders nemen bij deze thema s hun verantwoordelijkheid om het onderwijs duurzaam en betekenisvol in de provincie Groningen vorm te blijven geven. Dit vraagt van een ieder: over de eigen schaduw heenstappen en vanuit de leerling denken en handelen. Op een goede manier vindt hierover overleg plaats en houden de bestuurders elkaar scherp. In het kader van de vernieuwingen in het vmbo, worden de beroepsgerichte programma s in het vmbo vernieuwd. De nieuwe programma s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma s worden in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profielen keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. In 2014 is binnen geheel Onderwijsgroep Noord door middel van een werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen hiervoor. In 2014 is de aanzet gegeven tot wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur. Op 31 december 2014 heeft de voorzitter van het College van Bestuur, Roel Schilt, afscheid genomen van de organisatie. Ondergetekende werd benoemd als voorzitter van het College van Bestuur per 1 januari In 2014 is een procedure gestart voor een nieuwe lid College van Bestuur. Hierbij dank ik alle medewerkers zeer voor hun inzet en inspanningen voor onze leerlingen. Groningen, 19 juni 2015 Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur << 7

8 Hoofdstuk 1 DE ORGANISATIE 1.1 Dollard College Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, zesjarige havo, atheneum of gymnasium. Het Dollard College heeft vestigingen in de plaatsen Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten en Woldendorp. Het Dollard College maakt samen met Terra en rsg de Borgen deel uit van Onderwijsgroep Noord. Raad van Toezicht College van Bestuur Bestuursbureau Vestiging Bovenburen-De Flint Vestiging Bellingwedde Vestiging Hommesplein- Stikkerlaan Vestiging Pekela Vestiging Woldendorp Campus Winschoten 1.2 De organisatie Governance Het Dollard College is een organisatie voor voortgezet onderwijs en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft het Dollard College een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. Het Dollard College is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij het Dollard College uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van het Dollard College is rekening gehouden met de bepalingen van de 'Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld, en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak gecreëerd. Organisatie- en managementstructuur In 2014 is het Dollard College verder gegaan met het aanpassen van de organisatie- en managementstructuur aan het identiteitsbewijs en de besturingsfilosofie van de organisatie. Zoals in het jaarverslag van 2013 werd vermeld kan het bestaande besturingsmodel onvoldoende slagvaardig en daadkrachtig inspelen op in- en externe ontwikkelingen. Dit 8

9 maakt het noodzakelijk om van een sterk centraal gestuurde organisatie te gaan naar een organisatie met meer onderlinge participatie, die de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap van problemen laag in de organisatie heeft belegd. Het CvB is veelvuldig in gesprek geweest met alle betrokken partijen (leidinggevenden, Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en medewerkers) over mogelijke scenario s. Dit heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor een managementstructuur die bestaat uit twee regiodirecteuren bij het Dollard College. De vormgeving van de managementstructuur en de selectieprocedure voor het vormen van de regiodirectie is aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Omdat het College van Bestuur dit proces zorgvuldig wilde doorlopen, heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen beide partijen waarbij ook alle vragen, adviezen en reacties schriftelijk zijn vastgelegd. De Medezeggenschapsraad van het Dollard College heeft positief geadviseerd op de organisatiewijziging en ingestemd met de selectieprocedure. In begin 2015 is de plaatsingsprocedure uitgevoerd en afgerond. In 2015 zal verdere uitvoering worden gegeven aan de transitie. Naast de wijziging van de managementstructuur bestaat de transitie uit een cultuurverandering. Deze is al ingezet in 2014, maar zal meer prioriteit krijgen in Identiteit, visie, missie en besturingsfilosofie Identiteit De identiteit van het Dollard College is in november 2013 vastgelegd in een identiteitsbewijs. Kort samengevat houdt dit in: we willen mensen laten ontdekken wat belangrijk en waardevol voor hen is; we zien mensen; we verbinden ons aan onze belanghebbenden; we zoeken anderen op en stellen hun belang voorop; we zijn bewust, bekwaam, betekenisvol; gemeenschappelijk versterkend: gericht werken aan oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken; bewust persoonlijk: elkaar kennen en erkennen, weten wat je voor elkaar kunt betekenen. Visie Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs De school heeft niet per definitie antwoord op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Iedereen moet weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien dat de regie neemt en haar rol duidelijk maakt. Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs dat anderen aanspreekt op hun deel van de verantwoordelijkheid in het bereiken van gemeenschappelijke doelen. En we willen scholen zien die anticiperen op ontwikkelingen. Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de regio Oost-Groningen. Letterlijk de deuren openzetten zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk staan. Wij willen van hen leren en ook onze kennis delen. Op deze manier kunnen wij de regio versterken. Het Dollard College en Oost-Groningen horen bij elkaar. Het Dollard College als centrale plaats in de ontwikkeling van mensen in de brede zin van het woord. We begeleiden jongeren en volwassenen en geven hen voldoende bagage mee voor een zinvol bestaan. Dan heeft onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben. Onze visie op onderwijs We willen onderwijs zien dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs zien, onderwijs dat geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden voor mensen om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven en als burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. Missie Wij helpen jongeren en volwassenen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zelf leren ontdekken, keuzes maken en kansen zien. Wij begeleiden hen daarbij en rusten hen zo goed mogelijk toe om hun doelen te bereiken. We zijn trots op onze onderwijstraditie en ervaring. We laten mensen ontdekken en bepalen wat waardevol en belangrijk voor hen is. Het Dollard College neemt geen genoegen met de rol van traditionele opleider, hoe goed we dat ook doen. Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen. We dagen jongeren ook uit om betekenisbewust te worden. Hiermee bedoelen we dat 9

10 leerlingen die afkomstig zijn van het Dollard College bekwame mensen zijn, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen hebben. We drukken deze missie uit in onze merkbelofte: Bij het Dollard College worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol. Besturingsfilosofie De identiteit is de basis voor de besturingsfilosofie. Waar in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling centraal staat, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie de medewerker centraal staat. Wat hebben onze medewerkers nodig om de belofte aan de leerling waar te maken? Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen: medewerkers zijn zich bewust van hun drijfveren, passie en mogelijkheden; Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: de medewerker krijgt professionele ruimte om bewust, bekwaam, betekenisvol te handelen. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, daar waar de beïnvloeding mogelijk is; Samen werken = samen sterker; Inspirerend en coachend leiderschap: management creëert condities waaronder medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken; Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker; Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling: centraal wordt het wat vastgesteld, decentraal het hoe. 1.4 Strategische beleidsdoelen Strategische koers In 2013 heeft het Dollard College gesproken over het thema samen sterk. Wat betekenen de beloften uit het identiteitsbewijs voor de samenwerking tussen de vestigingen. Vanuit de identiteit is ook de verbinding gemaakt naar de strategische koers voor de komende vier jaar. In 2014 is besproken in welke richting het Dollard College als geheel zich de komende jaren wil ontwikkelen. Deze discussie is gevoerd in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van de stakeholders: wethouders, zorgverleners, medewerkers uit het basis- en vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en ouders. In een bijeenkomst in april spraken ze met de directie over de toekomst van het Dollard College. Eind 2014 heeft het MT de ambitie voor bepaald: inspelen op de specifieke behoefte van de leerling. Deze ambitie kan alleen worden waargemaakt met een integrale aanpak. We zetten de leerling centraal door het onderwijs te differentiëren en vervolgens in hoge mate te personaliseren. Dit kunnen we alleen bereiken als onze medewerkers zich blijven professionaliseren. Gepersonaliseerd onderwijs in een contextrijke omgeving betekent ook dat we participeren in de regio. Samen Sterk. 1.5 Leerlingenaantallen Leerlingen per opleiding basisvorming lwoo basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro Totaal Leerlingen per vestiging Bellingwedde Pekela Bovenburen 15 6 Hommesplein-Stikkerlaan Campus Winschoten Woldendorp De Flint Totaal

11 Hoofdstuk 2 KWALITEIT 2.1 Onderwijsontwikkelingen Krimp Krimp heeft tot gevolg dat er minder leerlingen komen en dus ook minder inkomsten. Scholen worden hierbij voor de opgave geplaatst om met minder middelen toch goed onderwijs te verzorgen. Dit is een lastig vraagstuk; de kerntaak van de school blijft immers het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Ook het Dollard College wordt geconfronteerd met krimp. In 2014 zijn de effecten van krimp voor het Dollard College doorgerekend. In maart 2014 is een conceptdocument verschenen hoe hierop te anticiperen. Niks doen is geen optie. Maar dit anticiperen moet wel doordacht gebeuren, waarbij we doordacht definiëren als: de leerling centraal, respectvol naar de medewerker, met oog voor de kwaliteit van het onderwijs en binnen de beschikbare financiële ruimte. Uit deze opsomming blijkt reeds het integrale karakter. Het gaat om goed onderwijs, het heeft betrekking op het personeelsbeleid en last but not least is het financiële kader ook relevant. Binnen het bestuursbureau wordt nu beleid voorbereid om op een adequate wijze op de krimp te anticiperen. Wij beogen vanuit dit beleid het Dollard College optimaal te kunnen begeleiden in het anticiperen op de krimp. Besluit tot invoering zesjarige havo Het Dollard College is met ingang van een nieuwe opleiding gestart: de zesjarige havo. De laatste jaren maken meer leerlingen vanuit de mavo de overstap naar havo-4. Bijvoorbeeld omdat ze nog geen beroepskeuze hebben gemaakt. Of omdat ze graag naar het hbo willen. De leerlingen vinden de overstap van mavo naar havo vaak zwaar. Om de aansluiting beter te laten verlopen, ontwikkelt het Dollard College een nieuwe leerroute: de zesjarige havo. Deze leerroute is speciaal voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies, die de capaciteiten en de ambitie voor havo hebben en gebaat zijn bij een rustiger tempo. In de zesjarige havo krijgen ze extra tijd om hun talenten te ontwikkelen en toe te werken naar het havo-diploma. Bijvoorbeeld door de mavo-leerstof aan te vullen met leerstof op havo-niveau. Ook wordt er aandacht besteed aan de havo-manier van denken, werken en toetsen. Na vier jaar doen de leerlingen examen mavo. Na dit examen (in mei) gaan ze gewoon weer naar school tot de zomervakantie om zich voor te bereiden op havo-4. Na de zomervakantie gaan ze verder in een reguliere havo-4-klas. Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 2014 Vestiging Bellingwedde Bovenburen-De Flint Campus Hommesplein-Stikkerlaan Pekela Woldendorp Onderwijsvorm onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo en vmbo; bovenbouw mavo leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs bovenbouw vmbo-beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo en vmbo; bovenbouw mavo, havo, vwo; ISK onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo en vmbo; bovenbouw mavo en vmbo beroepsgerichte leerwegen Dalton onderwijs onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo en vmbo; bovenbouw mavo en vmbo beroepsgerichte leerwegen Daltonlicentie Woldendorp voor vier jaar verlengd De daltonlicentie van Dollard College vestiging Woldendorp is weer voor vier jaren verlengd. Om de daltonlicentie te behouden, wordt de school iedere vier jaar geëvalueerd. Tijdens de visitatie wordt gesproken met leerlingen, ouders, medewerkers en directie en er worden lessen bezocht. De vestiging in Woldendorp heeft op 26 maart de visitatiecommissie op bezoek gehad en positief advies gekregen. Leren en ICT Het gebruik van ICT in het onderwijs is binnen het Dollard College in ontwikkeling, maar verloopt per school op eigen wijze. Er is, naast de ondersteuning vanuit het bestuursbureau, ook een externe adviseur 11

12 betrokken bij de implementatie van ICT-gebruik in het onderwijs. De ontwikkelingen zijn onder te verdelen in de volgende aandachtsgebieden: Visie op leren; Keuze voor een device; Leermiddelenbeleid; Gebruik maken van de ELO; Gebruik maken van een leerlingvolgsysteem; Deskundigheidsbevordering docenten. Momenteel wordt in het kader van het opstellen van leermiddelenbeleid nagedacht over de keuze voor een device. Ook is op alle scholen een leerlingvolgsysteem en een elektronische leeromgeving (ELO) in gebruik. De ELO maakt het mogelijk om leeractiviteiten te arrangeren en kan worden gebruikt als ondersteuning bij maatwerk, differentiatie en het analyseren van leerlinggegevens. Het leerlingvolgsysteem wordt binnen het Dollard College gebruikt om met ouders en leerlingen te communiceren over de studievoortgang. Zicht krijgen op de wijze waarop docenten gebruik maken van de mogelijkheden van de ELO, apps en andere digitale hulpmiddelen en het in kaart brengen van de hiervoor benodigde competenties van docenten, zijn zaken die volop in ontwikkeling zijn. Het scholingsaanbod van de OGN Academie ten aanzien van digitale didactiek is vooralsnog beperkt. In het Dollard-brede scholingsplan is hier nog niet concreet op ingezet. Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma s In opdracht van het ministerie van OCW zijn in het vmbo de beroepsgerichte examenprogramma s vernieuwd. Het doel is om aantrekkelijke, herkenbare en overzichtelijke programma s te ontwikkelen, die beter aansluiten op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Er komt een systeem van beroepsgerichte profielvakken (bestaande uit 4 modulen) en beroepsgerichte keuzevakken. In augustus 2014 is het concept examenprogramma gepubliceerd en in december is de concept syllabus gepubliceerd. In ºmei 2018 stroomt het eerste cohort leerlingen uit op basis van het vernieuwde examenprogramma. Voor het reguliere vmbo betekent dit dat het cohort 2014 hiermee te maken krijgt (deze leerlingen starten in augustus 2016 in het derde leerjaar). Binnen het Dollard College wordt deze vernieuwing gezamenlijk opgepakt. Deze ontwikkeling loopt ook parallel met de gestarte samenwerking met Scholengemeenschap Ubbo Emmius en ontwikkelingen binnen het RPO Winschoten e.o. Het loopbaanleren (LOB) vervult hierin bij het Dollard College een centrale rol. Er is een Dollard-brede werkgroep gestart die een visie rondom LOB heeft opgesteld en vanuit deze visie een integrale LOB-lijn heeft ontwikkeld. De werkgroep bereidt de implementatie van het vernieuwde LOB op de werkvloer voor. De vestigingen staan voor de uitdaging om op basis van het examenprogramma een onderwijsprogramma te maken dat aansluit bij het identiteitsbewijs en de eigen visie op leren. De vestigingen willen hierin maximaal gezamenlijk optrekken. Plaatsingswijzer In april heeft het Dollard College samen met het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden een informatieve bijeenkomst over de Plaatsingswijzer georganiseerd voor interne begeleiders, leer- 12

13 krachten van groep 8, teamleiders en zorgteams van het voortgezet onderwijs. Bij de Plaatsingswijzer gebruiken de scholen bij de advisering en plaatsing de gegevens vanaf groep 6. Omdat de ontwikkeling van een kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan met één toetsmoment, wordt de uitslag van de Cito-toets of Drempeltest alleen gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. 2.2 Zorgbeleid De afgelopen jaren hebben we ons al voorbereid op de consequenties van het wetsvoorstel passend onderwijs. Passend onderwijs is een weerbarstig thema dat in- en extern nogal wat van ons vraagt. Het brengt meerdere veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen. Voor ons staan hierbij nadrukkelijk de leerlingen centraal, en met name voor hen willen wij onze bijdrage aan deze verandering optimaal vormgeven. Passend onderwijs is één van de strategische beleidsdoelen. Zorgplicht Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek moeten bieden. Deze plek kan zich bevinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverband Om de zorgplicht te kunnen waarmaken, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Het Dollard College werkt samen in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Dit samenwerkingsverband is in 2013 officieel opgericht. De directeuren die bestuurder zijn in het samenwerkingsverband, zijn door het College van Bestuur gemandateerd. De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben dit jaar gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan is vastgelegd welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden, hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden. Ondersteuning bieden Elke vestiging heeft daarnaast een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Ook heeft op elke vestiging een traject plaatsgevonden voor differentiatie: leraren werden geschoold in het omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt waar ouders, jongeren en beroepskrachten terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Hulp of ondersteuning moet dan snel en effectief geboden worden. Het Dollard College heeft in 2014 de samenwerking met het CJG geïntensiveerd. Voortijdig schoolverlaten Het kabinet Rutte II heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval (vsv) aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. Voor de periode zijn daarvoor nieuwe prestatiegerichte convenanten afgesloten. Met ingang van de nieuwe convenanten zijn nieuwe doelstellingen Hieronder treft u de aantallen voorlopige voortijdig schoolverlaters voor het Dollard College ( ) deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatienorm Totaal ,3% vo onderbouw ,1% 0,2% 1,0% vmbo bovenbouw ,5% 1,5% 4,0% havo/vwo bovenbouw ,5% 0,1% 0,5% 13

14 gesteld, is de meetsystematiek aangepast en is de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. De voorlopige cijfers voor het convenant jaar laten zien de prestatienormen voor alle onderdelen zijn behaald. (Zie tabel op blz. 13) Onderwijskwaliteit In 2014 lag bewaking van de reguliere kwaliteitscyclus met name in handen van de kwaliteitszorgcoördinatoren op de vestigingen. In de meeste gevallen maakt de kwaliteitszorgcoördinator deel uit van het vestigingsmanagementteam. De kwaliteitszorgcoördinator zorgt voor de bewaking van de kwaliteitsagenda, voor de uitvoering van de tevredenheidsonderzoeken en de ondersteuning bij de analyse van de sturingsinformatie. Daarnaast heeft de kwaliteitszorgcoördinator een rol in de zelfevaluaties en de voorbereiding op interne en externe onderzoeken: de audits en de inspectiebezoeken. Onderlinge afstemming en samenwerking tussen alle kwaliteitscoördinatoren binnen Onderwijsgroep Noord wordt gecoördineerd vanuit het bestuursbureau en vindt plaats tijdens de bijeenkomsten die drie maal per jaar plaatsvinden. Interne kwaliteitsonderzoeken: audits De opzet, uitvoering en opbrengst van de audits binnen Onderwijsgroep Noord zijn zorgvuldig geëvalueerd. Op grond van de evaluatie heeft vervolgens een herbezinning op de visie op auditen plaatsgevonden. Daaropvolgend is een begin gemaakt met het herijken van de visie op en de instelling van professionele audits voor het vo. In plaats van conformerend en beoordelend wordt door het Dollard College gekozen voor waarderend auditen. Kern van deze opzet ligt in de centrale plaats voor de leer- en ontwikkelvraag van de te auditen school. Het doel van audits is het leer- en ontwikkelproces dat in de scholen bestaat, te activeren en te richten door middel van externe reflectie. Daarmee is nadrukkelijk gekozen voor het zelfontwikkelingsperspectief met verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces zo laag mogelijk in de organisatie. Vanuit deze visie op auditen zijn auditteams samengesteld en is voor het vo een auditpool gevormd van medewerkers uit alle stichtingen van Onderwijsgroep Noord die binnen hun taakomvang ingezet kunnen worden als auditor. In 2014 is de auditpool voor vo gestart en de auditoren zijn getraind. In 2014 zijn er nog geen audits uitgevoerd bij het Dollard College. Vensters VO en Scholen op de kaart Alle vo-vestigingen dragen zorg voor structurele vulling en het actueel houden van de informatie op deze site. Hoewel de publieke belangstelling voor de scholen via Scholen op de kaart nog tegenvalt, blijft het Dollard College deze manier van transparantie en horizontale verantwoording nadrukkelijk aandacht geven. Klachtenregeling De klachtenregeling van het Dollard College is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen dicht bij de plek waar ze ontstaan. Als dit niet lukt, kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 2014 bereikten twee klachten het College van Bestuur. Beide klachten werden alsnog door de directeur van de betreffende vestiging naar tevredenheid afgehandeld. 14

15 2.4 Beoordeling Arrangementen Dollard College De opbrengstenoordelen 2014 voor de verschillende vestigingen van het Dollard College zijn hieronder te zien, inclusief de afspraken met de inspectie. Rendement onderbouw Rendement bovenbouw Gemiddeld cijfer CE Verschil SE-CE Te verwachten waarschuwingen en attenderingen en arrangementen Afspraken en bezoeken Bellingwedde Basisarrangement Geen afspraak of bezoek Campus K Hommesplein Pekela Woldendorp Aangepast arrangement voor vmbo K Basisarrangement met attendering voor vwo Basisarrangement met attendering voor vmbo T Aangepast arrangement voor vmbo GT Vervolgonderzoek in januari 2015 om het arrangement vast te stellen Vóór 1 oktober heeft de inspectie een analyse met plan van aanpak ontvangen Vóór 1 oktober heeft de inspectie een analyse met plan van aanpak ontvangen Kwaliteitsonderzoek in januari 2015 om het arrangement vast te stellen Slagingspercentages Vmbo-BB Vestiging Gemiddelde CE Verschil SE-CE Slagingspercentage Campus Winschoten % Pekela % Woldendorp % Voor de vmbo-bb zijn nog geen gegevens voorhanden omdat er in schooljaar nog geen examens zijn afgelegd in het kader van het experiment met doorlopende leerlijnen. 15

16 Vmbo-Kader Vestiging Gemiddelde CE Verschil SE-CE Slagingspercentage Campus Winschoten 5,8 0,37 89% Pekela 6,1 0,10 92% Woldendorp 6,4-0,34 100% Het verschil CE-SE is minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor de KB is 94.91%. Campus Winschoten en Pekela scoren onder het landelijk gemiddelde. Woldendorp erboven. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor de KB= 6.7. Alle vestigingen scoren onder het landelijk gemiddelde. Vmbo-GT Vestiging Gemiddelde CE Verschil SE-CE Slagingspercentage Bellingwedde 6,5 0,23 97% Campus Winschoten 5,6 0,82 100% Pekela 6,4 0,05 100% Hommesplein 6,2 0,11 99% Woldendorp 6,4-0,02 100% Het verschil CE-SE is voor alle vestigingen, behalve Campus Winschoten, minder dan 0.5. Bij deze vestiging zit het er ruim boven. Het landelijke slagingspercentage voor de TL is 93.4%. Alle vestigingen scoren boven dit landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddeld examencijfer voor TL is 6.4. Bellingwedde zit hierboven. Pekela en Woldendorp zitten op het gemiddelde. Campus Winschoten en Hommesplein zitten onder het gemiddelde. Havo/vwo Vestiging Gemiddelde CE Verschil SE-CE Slagingspercentage Hommesplein havo 6,3 0,08 85% Hommesplein vwo 6,4 0,31 88% Het verschil SE-CE is voor beide sectoren op het Hommesplein minder dan 0.5. Het landelijke slagingspercentage voor havo is 87.9% en voor vwo 89.7%. Hommesplein scoort met beide leerwegen net onder het landelijk gemiddelde.het landelijk gemiddelde examencijfer voor de havo is 6.4 en voor vwo 6.4. Bij deze indicator scoort Hommesplein bij havo net onder en voor vwo op en het landelijk gemiddelde. Alle examenuitslagen zijn binnen de vestigingen geanalyseerd. Waar nodig zijn verbeteracties ingezet. 16

17 Inspectieonderzoeken In 2014 hebben er geen inspectieonderzoeken plaatsgevonden. De opbrengsten voor vmbo GT bij de vestiging Woldendorp zijn onvoldoende. Hierover is reeds in december 2013 een gesprek gevoerd tussen het bevoegd gezag en de inspectie. Er zijn toen afspraken met betrekking tot verbeteracties gemaakt, met name op het terrein van de gemiddelde examencijfers. Die verbeteracties zijn in 2014 opgepakt. Verder hebben de vestigingen Pekela vmbo T en Hommesplein vwo een attendering gekregen. Deze beide vestigingen hebben het laatste jaar op twee onderdelen onder het gemiddelde gescoord. Bij de Pekela vmbo T gaat het om het rendement onderbouw en rendement bovenbouw. Bij het Hommesplein vwo gaat het om rendement onderbouw en gemiddeld cijfer CE. Voor beide vestigingen zijn verbeterplannen opgesteld en aan de inspectie geleverd. Bovenstaande trajecten zijn intern voorbereid. Onderdeel daarvan is een interne zelfevaluatie c.q. analyse van het gehele onderwijsproces, inclusief het formuleren van verbeteracties. Tal van verbeteracties zijn al opgepakt en volop in uitvoering. Onderwijstijd Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1000 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 uur. Alle vestigingen houden de actuele gerealiseerde onderwijstijd bij en rapporteren dit. Over het algemeen is de gerealiseerde onderwijstijd conform de planning en worden de minimale normen voor de onderwijstijd gehaald. Voor het schooljaar 2013/2014 geldt dat alle vestigingen voldoen aan de gestelde eisen, dat wil zeggen de vestigingen hebben de minimumnormen voor al hun opleidingen gehaald Samenwerkingsverbanden Onderwijsmanifest Op 21 februari 2014 hebben de bestuurders van nagenoeg alle vo-scholen in de provincie Groningen het Onderwijsmanifest Groningen genaamd Kwaliteit en Toekomst Voortgezet Onderwijs provincie Groningen getekend. Met dit manifest kijken bestuurders 10 jaar vooruit. Zij constateren daarbij dat er tal van ontwikkelingen op het voortgezet onderwijs af komen die het nodig maken om tijdig stappen te zetten en beslissingen te nemen, bijvoorbeeld dalende leerlingenaantallen. De schoolbestuurders, verenigd in het Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen hebben afgesproken om niet meer afzonderlijk, maar samen te zoeken naar oplossingen. Goed onderwijs voor alle leerlingen in de provincie Groningen is daarbij het uitgangspunt. Samenwerking Dollard College en Ubbo Emmius Winschoten In het licht van het onderwijsmanifest hebben het Dollard College en Ubbo Emmius samenwerking gezocht. Het gaat daarbij zowel om een reactie op de aanstaande krimp in onze regio, als om versterking van de kwaliteit van het onderwijs in het belang van onze leerlingen. In het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) zijn verkennende gesprekken gevoerd. In deze gesprekken is geconstateerd dat er veel kansen liggen in het samen optrekken vanuit een gezamenlijke visie op het onderwijs in Winschoten. In februari is een intentieverklaring getekend, waarin staat dat beide scholen willen werken als ware het één school. De samenwerking moet verder worden uitgewerkt. In oktober is een eerste stap is gezet in de samenwerking: het Dollard College en Ubbo Emmius geven vanaf dan een gezamenlijke voorlichting aan toekomstige leerlingen en hun ouders. RPO Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) Winschoten en omstreken, gesloten tussen de pc en rk scholengemeenschap Ubbo Emmius te Winschoten en het Dollard College, loopt op 31 juli 2014 af. Beide besturen hebben besloten een nieuw RPO af te sluiten, mede in het licht van de krimp in de regio en de provinciale ontwikkelingen zoals neergelegd in het Onderwijsmanifest VO Groningen. Besloten is in dit RPO het huidige onderwijsaanbod te continueren en jaarlijks daar waar nodig in een update verdere afspraken te maken. De aanvraag voor een nieuw RPO is voor 1 november 2014 ingediend en inmiddels goedgekeurd. Op basis van een gezamenlijke intentieverklaring zullen beide onderwijsorganisaties de komende jaren intensief samenwerken om een kwalitatief goed, breed en betaalbaar onderwijsaanbod in deze regio te kunnen blijven garanderen. 17

18 Hoofdstuk 3 LEER- EN WERKOMGEVING 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit Het Dollard College maakt kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen, de (nieuwe) media en doordat er steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas zitten. Het Dollard College wil dat zijn leerlingen in de multiculturele samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Het Dollard College vindt internationalisering van belang en laat dat zien in verschillende projecten. Er doen regelmatig leerlingen mee aan de internationale competitie Public Speaking en er vinden diverse succesvolle uitwisselingen plaats met scholen uit Duitsland, Denemarken, Polen, Italië, Engeland, Finland en, buiten Europa, Japan. De leerlingen van het vijfde jaar van het Hommesplein doen ieder jaar mee met een uitwisseling met scholen uit Europa en Japan. De uitwisselingen zijn onderdeel van het studieprogramma. De gasten die in november 2014 op bezoek waren, zo n 60 leerlingen, komen van de partnerscholen uit Italië (Dolo), Polen (Plonsk), Engeland (Londen), Finland, Duitsland en Japan (Sakura). Het programma, Being young in Europe and Japan, bood gezamenlijke activiteiten rond diverse thema s. De vestiging Bovenburen maakt nog steeds dankbaar gebruik van het Europees Platform voor diverse internationale projecten. Zo heeft De Flint een schoolpartnerschap met Woodlands Highschool in Cardiff dat in 2014 afliep. Op 10 juni vertrokken er weer leerlingen en leerkrachten naar Wales om de groep op te zoeken die een tijdje daarvoor op bezoek bij De Flint was. In november kwamen 10 leerlingen uit Polen, Duitsland en Denemarken naar het Dollard College, vestiging Pekela. Ze werkten aan de voorbereiding van het waterproject Eurowater van Committee Europe. De kick off van dit grote evenement (180 leerlingen uit Spanje, Denemarken, Polen en Duitsland) vindt plaats in 2015 in Pekela. De voorbereidingen zijn in volle gang. Met de partnerschool in Grossefehn lopen de gezamenlijke activiteiten, contacten en excursies in binnen- en buitenland voor de eerste, tweede en derde klassen van Pekela naar wens. Bellingwedde heeft al 25 jaar goede contacten met de Ludgerusschule in Rhede. Ze hebben samen les in de Duitse-Nederlandse spreekvaardigheid en ze sporten met elkaar. Al vele jaren heeft de locatie Woldendorp contacten met een partnerschool in Halberstadt, Duitsland en een partnerschool in Nachod, Tsjechië. Ieder jaar zijn er uitwisselingen met leerlingen van de drie scholen. De internationale uitwisselingsweek staat open voor een beperkt aantal gemotiveerde leerlingen uit verschillende jaren. De bestemming varieert ieder jaar. Dit schooljaar waren de partners op bezoek bij de vestiging Woldendorp. De thema s waren voeding en cultuur. Op deze manier bereiken de vestigingen dat al hun leerlingen een keer in contact komen met het buitenland. 3.2 Arbo- en Veiligheidsbeleid Arbo en veiligheid heeft onze voortdurende aandacht en daarom zijn de vestigingen in 2014 opnieuw gestart met de vierjaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Als de vestigingen deze begin 2015 gereed hebben, zullen deze worden getoetst door de Arbodienst. In aansluiting hierop worden de uitkomsten van de RI&E in het schoolveiligheidsplan verwerkt. Alle vestigingen zijn door middel van een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de aandachtspunten uit de RI&E van Deze aandachtspunten worden meegenomen in de nieuwe RI&E. Via de maandrapportage aan het College van Bestuur en de directeuren wordt de voortgang van RI&E en schoolveiligheidsplannen inzichtelijk gemaakt. In december 2014 is ongeveer de helft van de RI&E s opnieuw uitgevoerd en is ongeveer de helft van de schoolveiligheidsplannen geactualiseerd. Begin 2015 zal dit 100% moeten zijn. Geconstateerd is dat bij incidenten waarbij zich letsel heeft voorgedaan, er veelal in een te laat stadium melding wordt gedaan bij de inspectie en bij de verzekeringsmaatschappij. Vestigingen zijn over de eventuele (financiële) gevolgen hiervan geïnformeerd. Met betrekking tot arbo- en veiligheid hebben zich geen noemenswaarde zaken voorgedaan. 3.3 Huisvesting & Facilitair Huisvesting Dollard College Het open leercentum van de vestiging Hommesplein is in de zomer van 2014 verbouwd. Tevens is de inrichting van het open leercentrum en het aangrenzende leerplein volledig vernieuwd. Ook zijn installaties in de A-vleugel aangebracht om het binnenklimaat te verbeteren. Ook voor de bovenverdieping van de vestiging Pekela zijn voor de verbetering van het binnenklimaat installaties aangebracht. 18

19 Inkoop en aanbesteden Door continue aandacht te hebben voor inkopen en aanbesteden, proberen we de uitgaven te verminderen en de kwaliteit en rechtmatigheid van onze aankopen te vergroten. Daarom hebben we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geëvalueerd en in 2014 bijgesteld. De notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid is tevens voorgelegd aan de medezeggenschapsraad die hierop zijn instemming heeft gegeven. In 2015 zullen de uitgangspunten opnieuw bij de belangrijkste betrokkenen onder de aandacht worden gebracht. Bij de accountantscontrole voor het jaar 2013 is geconstateerd dat nog niet overal doelmatig en rechtmatig wordt ingekocht. Daarom is afgesproken dat in 2015 per kwartaal een voortschrijdend jaargemiddelde van de uitgaven wordt gemaakt, zodat eerder wordt gesignaleerd dat er (Europees) moet worden aanbesteed. Afgeronde aanbestedingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn opstal- en inboedelverzekering voor een periode van twee tot maximaal vier jaar ondergebracht bij Amlin en Raetshagen. Per 1 januari 2014 is het Arbodienstverleningscontract met Maetis-Ardyn verlengd. Op 6 oktober 2014 is de aanbesteding voor multifunctionals voor alle scholen en het bestuursbureau gegund aan Konica Minolta. Voorlopig gegunde aanbestedingen De voorlopig gegunde aanbestedingen zijn gestart in 2014 en worden afgerond en gegund in Voor de zomervakantie 2014 is gestart met de aanbesteding gratis schoolboeken voor het VO. Voorlopig is de opdracht gegund aan Iddink. Zij worden naar verwachting de komende vier jaar de leverancier. In december 2014 is de levering van Windows werkplekken aanbesteed. Voorlopig is deze opdracht gegund aan Scholten Awater. Waarschijnlijk zullen zij de komende vier jaar onze nieuwe leverancier zijn. Omdat in 2014 niet is toegekomen aan het segment drukwerk (o.a. enveloppen, briefpapier en folders) en papier zal deze opnieuw worden geagendeerd om te worden aanbesteed. Daarnaast willen we de afvalinzameling aanbesteden en onderbrengen bij één leverancier. Laatst genoemde aanbesteding wordt gecombineerd met duurzaamheidsdoelstellingen en social return. Jaarlijks zal de afdeling Huisvesting en Facilitair de aanbestedingskalender aan de medezeggenschap verstrekken en hierin aangeven of zij een rol heeft. Zodra dit overzicht wordt verstrekt, is het mogelijk om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 3.4 Digitalisering Informatiebeleidsplan In 2014 is een informatiebeleidsplan opgesteld met als doel het beter gebruiken en inrichten van onze informatie en informatiesystemen. Verder moet het Informatiebeleidsplan ons helpen beter in te spelen op organisatieveranderingen, wetgeving, toenemen- 19

20 de verantwoordingsbehoeftes en digitalisering van onderwijs en bedrijfsvoering. De belangrijkste thema s in het informatiebeleidsplan zijn, kort samengevat: Inrichten van informatiemanagement en applicatiearchitectuur; Verzorgen van management- en stuurinformatie op maat; Efficiënt inrichten gebruiken van onze communicatiemiddelen; Leerlingen optimaal ondersteunen bij het vormgeven van hun leerproces, via een gepersonaliseerde leeromgeving; Medewerkers optimaal ondersteunen bij hun werk via een gepersonaliseerde werkomgeving; Betere ondersteuning van professionalisering van medewerkers, door het bieden van mogelijkheden voor het digitaal en (in)formeel delen van kennis en informatie. Het Informatiebeleidsplan is in 2014 vastgesteld door het College van Bestuur en de managementteams. De verschillende thema s worden nu verder uitgewerkt. Ontwikkelingen De ontwikkelingen binnen ICT gaan in snel tempo. Verwacht wordt dat over een aantal jaren iedere leerling minimaal één mobiel apparaat gebruikt binnen het leerproces. Met name bij gepersonaliseerd leren biedt dit voordelen. Een andere ontwikkeling is dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken steeds meer gewenst is. De ICT-afdeling is zich bewust van deze ontwikkelingen en is voortdurend bezig met innovatie, aanpassingen, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de huidige omgeving. Werkzaamheden in dit kader in 2014 staan hieronder beschreven. Netwerk Onderwijsgroep Noord In 2014 is de toegang tot het netwerk van Onderwijsgroep Noord meerdere malen doelwit geweest van aanvallen vanaf internet. De aanvallen vallen onder de categorie DDoS. Er is een recherchebureau gevraagd om onderzoek te doen naar de bron van de aanvallen en ook is gevraagd advies uit te brengen om de effecten van de aanvallen te minimaliseren. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een van de bronnen van de DDoS aanvallen is opgespoord. Mede naar aanleiding van de toename van de aanvallen en de uitgebrachte adviezen zijn inmiddels aanpassingen gerealiseerd waardoor de impact van de mogelijke aanvallen in de toekomst wordt geminimaliseerd. Draadloos netwerk Ten opzichte van 2013 is het aantal verbindingen van draadloze apparaten die gelijktijdig verbonden zijn met het draadloze netwerk met circa 50% toegenomen. Deze toename leidt ertoe dat er steeds meer gevraagd wordt van de kwaliteit van het draadloze netwerk. Om deze reden is ook in 2014 gewerkt aan het optimaliseren van de bestaande apparatuur. Daarnaast is een traject gestart om te komen tot de vervanging van alle zogenaamde access points. Inmiddels zijn diverse partijen uitgenodigd om informatie aan te leveren. De verwachting is dat in 2015 alle access points zullen worden vervangen om daarmee de verwachte groei van het gebruik van mobiele apparaten de komende jaren op een adequate wijze te kunnen verwerken. Software In april 2014 is Microsoft gestopt met de ondersteuning van Windows XP. In 2014 zijn daarom alle personal computers en laptops geüpgraded naar Windows 7. Apparaten waarop Windows 7 niet kon worden geïnstalleerd, zijn afgevoerd. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het gebruik van Windows 8.x voor het gebruik van tablets. Daarnaast zijn ook de eerste stappen gemaakt richting Office 365 en het meer gaan werken in de Cloud. Hardware In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe Europese Aanbesteding voor personal computers, laptops en Windows tablets. Het lopende contract met Bossers en Cnossen loopt begin maart 2015 af. Er is voor gekozen de Apple-tablets buiten deze Europese aanbesteding te houden. Er wordt in de aanbesteding gezocht naar een aanbieder die in staat is een breed assortiment A-merken te kunnen leveren. Wanneer de leverancier bekend is zal de keuze voor merk/type apparaat opnieuw worden vastgesteld. Tablets en laptops Op meerdere vestigingen zijn de afgelopen jaren tablets en laptops in gebruik genomen door zowel leerlingen als personeelsleden. Multifunctionals In 2013 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van Multifunctionals voor alle vestigingen ter vervanging van drie aflopende contracten. In 2014 zijn alle netwerkprinters en Multifunctionals van alle vestigingen vervangen door twee types Multifunctionals. Er is een nieuwe leverancier geselecteerd: Konica Minolta. De nieuwe aanbesteding levert een aanzienlijke besparing op. De kosten per afdruk zijn lager, de leasekosten zijn lager en er zijn in totaal minder apparaten geplaatst. De functionaliteit is toegenomen, het beheer is afgenomen. Extra functionaliteit bestaat onder andere uit het kunnen printen vanaf alle mobiele apparaten en follow-me printen. 20

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2015 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 7 DEEL 1 Jaarrekening 8 Hoofdstuk 1 organisatie 1.1 Dollard

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 23GF 00 VMBOGT BRIN nummer : 23GF 00 HAVO BRIN nummer : 23GF 00 VWO BRIN nummer : 23GF C1 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2016 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur >> 4 Verslag Raad van Toezicht >> 7 HOOFDSTUK 1 - Organisatie 1.1 Dollard College 11 1.2 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Stad en Esch Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo Plaats: BRIN-nummer: Diever 25CL-3 Onderzoek uitgevoerd op: 13 november 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie