Manager Financiën & Control Tergooi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager Financiën & Control Tergooi"

Transcriptie

1 Manager Financiën & Control Tergooi krachtig en innemende manager die in staat is vanuit zijn vakgebied, met oog en aandacht voor het totaal van belangen en stakeholders, mede richting te geven aan de ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis Huidige situatie Aanleiding is het vertrek van de manager Financiën & Control. Deze manager heeft ruim 3 jaar leiding gegeven aan een afdeling die is ontstaan als gevolg van de fusie van twee ziekenhuizen. Onder zijn leiding heeft de samenvoeging plaatsgevonden naar één centrale afdeling, van waaruit onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in belangrijke mate het financiële beleid werd ontwikkeld. Met ingang van 2013 is gekozen voor een RVE structuur die mede voor de afdeling F&C leidt tot een heroriëntatie op verantwoordelijkheden en processen. Tergooi volop in ontwikkeling Afgezien van externe ontwikkelingen in de zorg, kent Tergooi in haar recente geschiedenis vanaf de fusie in 2006 tussen Ziekenhuis Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum een aantal dynamische ontwikkelingen. Aanvankelijk stonden die in het teken van het harmoniseren tot één ziekenhuis met een samenhangend zorgaanbod, geïntegreerd personeelsbestand en een financieel solide basis. Na een periode van wisselend en interim bestuur is in 2012 de huidige Raad van Bestuur aangetreden; de heer dr. R. J. Roorda MBA als voorzitter en de heer drs. J.G. den Hollander is lid Raad van Bestuur. Gezamenlijk hebben zij verder koers gezet naar heldere (strategische) keuzes t.a.v. positionering, samenwerking, consolidatie/groei, zorg, kwaliteit en personeel en de consequenties daarvan voor de organisatie en medewerkers. Organisatie Reeds langer werd nagedacht over verbetering van de besturingsfilosofie en de bijbehorende organisatiestructuur. Per 1 januari 2013 is gekozen voor de inrichting van de organisatie vanuit een RVE structuur, met als motto van marginaal sturen naar sturen op marge. De nieuwe structuur en de implementatie daarvan heeft duidelijk consequenties voor medewerkers en processen. Van het management wordt verwacht dat zij afdelings- of RVE overstijgend en (strategisch) ziekenhuisbreed (mee)denken en handelen en met beoogde efficiency daarvan voor het ziekenhuis. Ook betekent dit een heroriëntatie op (onderlinge) processen, stuurinformatie, administratieve organisatie en interne controlesystemen. 1

2 Efficiënte bedrijfsvoering, rendement en resultaat. De Raad van Bestuur stuurt dus strak op efficiency, omzet en kosten en daarmee op rendement en marge. Hiertoe is in 2012 een aantal stappen gezet, waaronder het optimaliseren van de DOTregistratie en verschillende maatregelen om de efficiency van werkprocessen te vergroten zoals ontwikkeling van zorgpaden, herinrichting beddenhuis en poliklinieken, implementeren van nieuwe werkwijze, continue verbeteren van processen met behulp van Kaizen en Lean. Ook de stafdiensten oriënteren zich op een efficiënte organisatie met mogelijke scheiding van front- en backoffice, herinrichting van processen en ondersteunende ontwikkelingen. Momenteel wordt een ERP- en EPD systeem ingevoerd. Structurele besparingen worden verwacht door efficiënter werken, gezamenlijke back-office van poliklinieken, ontdubbelen van zorgfuncties, keuzes maken op basis van portfoliomanagement, prestatieverbetering concernstaven en inkoopbesparing. Een andere actuele onderwerp in dit kader (en daarmee ook voor de nieuwe manager F&C) zijn de DOT registratie en integrale bekostiging. Over het laatste heeft de Raad van Bestuur intensief overleg met de medische staf en de stafmaatschap. Regionale verbinding / nieuwbouw Als gevolg van de toenemende spreiding en concentratie van zorgfunctie en recente politieke ontwikkelingen die om efficiëntieverbetering vragen richt Tergooi zich ook op samenwerking met andere zorgpartners. Voor het gebied Monnikenberg is een plan ontwikkeld voor een bovenregionaal zorgpark waarvan men verwacht dat dit in 2018 is gerealiseerd. Tergooi is een van de initiatiefnemers van dit plan en krijgt daarmee voor haar ziekenhuis nieuwbouw gerealiseerd. De afgelopen jaren is o.a. actief gestuurd op een financieel herstelplan, het verhogen van de efficiency en risicobeheersing. Het financiële beleid en doelstellingen, vertaald in een meerjarenplan tot 2025, zijn erop gericht om een resultaatontwikkeling te realiseren op basis waarvan een reguliere financiering van het nieuwe ziekenhuis mogelijk is. Kort Profiel Manager F&C De nieuwe manager Financiën & Control geeft coachend leiding, is tegelijkertijd in staat vanuit een helicopterview naar het ziekenhuis te kijken en in het belang hiervan te adviseren en te handelen. De nieuwe manager beleeft plezier aan samenwerken, samenwerking op alle niveaus en met diverse verschillende gremia, zowel in- als extern. Belangen zijn op onderdelen niet altijd gelijk en durft de manager ziekenhuisbreed keuzes te maken en kan deze onderbouwen. Is intern gesprekspartner voor Raad van Bestuur, audit cie. van de Raad van Toezicht, Medisch Specialisten, collegae in het MT en niet in de laatste plaats de medewerkers van de afdeling F&C. Eveneens heeft de manager F&C contact met externe stakeholders, mede gezien in het licht van de nieuwbouw. Het spreekt voor zich dat een academisch relevante opleiding noodzakelijk is. Onderstaand treft u een uitgebreid profiel. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de CAO voor Ziekenhuizen, daarin wordt uitgegaan van een waardering in FWG 80. Het betreft een fulltime-functie (o.b.v. 36 uur). Aanstelling is conform ziekenhuisbeleid in eerste instantie voor de periode van een jaar, met de intentie dit om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 2

3 Voor informatie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, Crown Gillmore. Zij is bereikbaar op telefoonnummer of per Tergooi uitgebreid Tergooi bestaat sinds 1 januari 2006, ontstaan door een fusie en heeft twee locaties in Hilversum en Blaricum. Het is hèt streekziekenhuis voor de inwoners van de Gooi & Vechtstreek met een stevige positie in de regio en een heldere ambitie voor de toekomst: gastvrije zorg blijven bieden in het Gooi en zich verder ontwikkelen met centers of excellence. De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in snel tempo op en vragen om adequate reactie van zorgorganisaties. Voor Tergooi zijn naast de ontwikkelingen in de politiek en veranderende rollen van stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars, etc.) ook de invloeden van de directe omgeving van belang. Kenmerkend aan de Gooi en Vechtstreek is met name de hoge bevolkingsdichtheid, en de hoge concurrentiedichtheid. De bevolkingsdichtheid in de regio geeft Tergooi een gunstige arbeidsmarkt met veel (potentiële) medisch specialisten, co-assistenten en verpleegkundigen. Het directe verzorgingsgebied omvat Hilversum, Wijdemeren, Loenen aan de Vecht, Weesp, Bussum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Blaricum en Eemnes. De samenstelling van de bevolking in deze regio bestaat uit relatief veel oudere mensen. Om excellente zorg te kunnen bieden aan deze kwetsbare groep patiënten, richt Tergooi zich op een multidisciplinaire aanpak van chronische aandoeningen, ouderdomsziekten en oncologie. Daarnaast profileert Tergooi zich als een sterke partner in de regio en is mede initiatiefnemer van het Zorgpark Monnikenberg. Zorgpark Monnikenberg Tergooi is een van de initiatiefnemers van het Masterplan Monnikenberg om een bovenregionaal zorgpark en 600 nieuwe (zorg)woningen te realiseren in een groene, bosrijke omgeving aan de oostelijke rand van Hilversum. Vanaf 2018 zal Tergooi één hoofdlocatie krijgen op de Monnikenberg. Op het zorgpark zullen veel vormen van zorg samenkomen: Merem Behandelcentra met Mytylschool De Trappenberg, Tergooi Hilversum met een dependance radiotherapie van het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Hilverzorg Heydeborg, Dialysecentrum t Gooi, de ambulance-uitrijpost en de Trombosedienst. In de nabijheid van het ziekenhuis bevinden zich drie academische centra: in Utrecht het UMC en in Amsterdam het AMC en VU medisch centrum. Daarnaast zijn er in de regio verschillende algemene ziekenhuizen (zoals het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Flevoziekenhuis in Almere, OLVG in Amsterdam, Zuwe Hofpoort Ziekenhuizen in Woerden en St Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis in Utrecht) en zelfstandige behandelcentra. Tergooi beantwoordt deze concurrentiedruk met een duidelijke profilering als regioziekenhuis. Hiervoor heeft Tergooi nauwe samenwerkingsverbanden met huisartsen in de regio, UMC s en specialistische centra, en ziekenhuizen. 3

4 Ambitie Tergooi De afgelopen jaren stond het harmoniseren van twee organisaties tot een samenhangend aanbod, personeel en financiële basis met name centraal. Tergooi heeft een duidelijke visie op haar positie in de regio en ambitie voor de toekomst: zinvolle zorg, duurzaam en doordacht en talent naar de top. In de regio wil Tergooi typerend herkenbaar zijn, gastvrije excellente zorg bieden gericht op het ondersteunen van een gezonde leefstijl, snel herstel, ondersteuning van levenskwaliteit van chronisch zieken en goede palliatieve zorg. Met de ontwikkeling van de Tergooi Academie, zet het ziekenhuis de lijn uit om toe te treden tot de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) waar opleiding, onderwijs en onderzoek in combinatie met topklinische functies centraal staan. Organisatiestructuur Het ziekenhuis heeft 28 specialismen, 12 MRSC-erkende opleidingen en 6 overige medischspecialistische opleidingen. Er werken circa medewerkers en 200 medisch specialisten bij Tergooi, en het verzorgingsgebied Gooi & Vechtstreek omvat circa inwoners. Tergooi heeft een jaaromzet van circa 202 mio. Sinds 1 januari 2013 werkt Tergooi met resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE). Zoals afgebeeld in het organogram vallen 35 RVE s zorg en 1 RVE Tergooi Academie rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Van de 35 RVE s zorg zijn er 21 relatief zelfstandige monodiscipliniare RVE s (de verschillende specialismen) en 14 multi-user RVE s zoals de SEH, OK, IC, radiologie en de apotheek. De organisatie van Tergooi is hiermee voor een groot deel specialismegericht ingericht. De RVE s worden aangestuurd door een medisch specialist en manager bedrijfsvoering en functioneren als een zelfstandige eenheid met eigen budget / begroting, resultaten en verantwoordelijkheden. Daarnaast kent Tergooi de volgende ondersteunende afdelingen: Kwaliteit, Communicatie & Marketing, Beleid & Juridische Zaken, Human Resources, Financiën & Control, ICT, Facilitair Bedrijf en Huisvesting en Vastgoed. In het MT zitten naast vijf Bedrijfsvoeringsmanagers (per 1 oktober a.s. zes), drie Stafmanagers (ICT, HR, F&C), Manager Tergooi Academie, Manager Kwaliteit, Manager Huisvesting & Vastgoed en een Manager Communicatie. De tweehoofdige Raad van Bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De medezeggenschap is ondergebracht in de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Voorts kent het ziekenhuis een vereniging medische staf en een Verpleegkundige Advies Raad. 4

5 5

6 Afdeling Financiën & Control De afdeling Financiën & Control is verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus en de Business Control van Tergooi, daarnaast treden de medewerkers en de manager op als adviseur van de managers bedrijfsvoering, het Management Team en de Raad van Bestuur van Tergooi. De afdeling Financiën & Control is gehuisvest op Oostereind, dichtgelegen tegen de locatie van het hoofdgebouw van Tergooi in Hilversum. Het organogram van de afdeling geeft een eerste indruk van de organisatie binnen Financiën en Control. De manager Financiën en Control is verantwoordelijk voor de afdelingen Financiële Administratie, Planning en Control, DBC Validatie en Inkoop. De Financiële Administratie van ca. 24 fte wordt aangestuurd door een teammanager en omvat debiteuren en facturering, crediteuren en boekhouding en applicatie beheer F&C. Planning en Control valt rechtstreek onder de Manager Financiën en Control. Binnen deze afdeling werken bedrijfseconomisch adviseur (BEAa s) als ondersteuning van de RVE s, stafmedewerkers, twee analisten en een projectmanager, ca. 14 fte waarbij een senior adviseur een aantal medewerkers aanstuurt. De afdeling DBC Validatie wordt aangestuurd door een teammanager en omvat ca. 10 fte. Op dit moment valt de Inkoop zowel tactisch als operationeel tijdelijk rechtstreeks onder de Raad van Bestuur, ca. 10 fte. Manager Financiën en Control Secretaresse Financiële Administratie (teammanager) Debiteuren en Facturering Crediteuren en Boekhouding Applicatie Beheer F&C Planning en Control (senior adviseur) BEA s Stafmedewerkers Analisten Projectmanager DBC Validatie (teammanager) Inkoop * Tactisch en operationeel *valt tijdelijk rechtstreeks onder RvB Tergooi werkt sinds 1 januari 2013 met de RVE structuur. Deze organisatie indeling vraagt een andere ondersteuning dan voorheen vanuit de afdeling F&C. RVE s worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch specialist, de managers bedrijfsvoering worden daarbij bijgestaan door 6

7 een bedrijfseconomisch adviseur (BEA) vanuit Financiën & Control, met veelal een achtergrond in control (RC) of bedrijfsvoering (MBA). De aansluiting van de afdeling F&C bij de verschillende RVE s wordt nog geoptimaliseerd. Met name tijdige informatievoorziening en de beheersing van de eigen administratie is van groot belang voor RVE s om als zelfstandige eenheid te kunnen functioneren. De omslag naar meer ondersteunende, communicatieve en aansluitende dienstverlening vanuit de afdeling F&C vraagt zowel investering in optimalisatie van processen en systemen, als de cultuur binnen de afdeling. Belangrijke ontwikkelingen rond de afdeling Financiën en Control en het financiële beleid: Adequate inrichting van processen, taken en verantwoordelijkheden en investering in het team F&C, ten behoeve van de ondersteuning en aansluiting aan de RVE structuur; Personele bezetting: vanuit de fusie in 2006 kent de afdeling Financiën en Control een brede bezetting, met o.a. veel lange dienstverbanden; ERP implementatie; EPD implementatie; In 2018 wil Tergooi nieuwbouw realiseren, als voorbereiding hierop is besloten de huidige locatie in Hilversum tussen volledig af te schrijven; In 2012 is gestart met het ontwikkelen van een financieel meerjarenplan tot 2025 om de onderbouwing te vormen voor het verkrijgen van de financiering voor de nieuwbouw; De performance van Tergooi ligt nog onder het sectorgemiddelde als gekeken wordt naar solvabiliteit en nettomarge. Voor de periode zijn verschillende verbeteringsprogramma s gestart voor o.a. ontdubbelen van functies, prestatieverbetering van de concernstaven, efficiënter inzetten van het beddenhuis en de back-office. De functie Manager Financiën & Control De Manager Financiën & Control rapporteert direct aan de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening op financieel gebied in het ziekenhuis, de resultaten van de afdeling F&C, en heeft als MT-lid en financieel adviseur invloed op het instellingsbeleid. Taken en verantwoordelijkheden: geeft leiding aan de afdeling Planning & Control, stelt doelmatig beleid op voor de afdeling Financiën & Control, indirect verantwoordelijk voor 60 fte; bewaken en uitvoering van de planning en control cyclus, toetst het financiële en economische beleid van Tergooi, doet voorstellen voor bijsturing, zorgt voor adequaat riskmanagement; stelt de begroting van Tergooi op, is verantwoordelijk voor het beheer van het budget, geeft inzicht in exploitatiebegroting en is deskundig op gebied van financiën, fiscale kwesties en treasurybeleid; heeft zicht op sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen zijn vakgebied, vertaalt dit naar een eigen visie en draagt dit uit binnen de afdeling en organisatie; 7

8 adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur op financieel gebied, strategie en beleid, als sparringpartner, expert, projectbegeleider, intermediair en/of uitvoerder; bereidt de financiële verantwoording voor de Raad van Toezicht en de onderhandelingen met zorgverzekeraars voor; onderhoudt relatie en voert onderhandelingen met zorgverzekeraars, in samenwerking met de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging vanuit de medische staf, is sparringpartner op koepel en maatschappelijk niveau. Achtergrond & competenties: academisch werk- en denkniveau (b.v. bedrijfseconomie aangevuld met control of accountancy), maturiteit in kennis & kunde op gebied van financiën en control; kennis van- en ervaring met ziekenhuisfinanciering is noodzakelijk; stevige managerial ervaring; aantoonbare affiniteit met ICT en Informatie Management is een pré; visie op- en kennis van de ontwikkelingen betreffende de financiën in de zorg; strategisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van Raad van Bestuur en het topmanagement, overziet gevolgen van besluiten en ontwikkelingen en schat de financiële risico s in, analyseert complexe vraagstukken, zorgt op bestuurlijk niveau voor inzicht in complexe financiële overzichten; breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden. bewezen ervaring met grootschalige nieuwbouwprojecten en inzicht in consequenties voor financiering is een pré. Niet alleen achtergrond en competenties zijn van belang voor het succesvol kunnen functioneren in deze functie, juist persoonlijkheid is een belangrijk bepalende factor. Potentiële kandidaten herkennen zich dan ook in de onderstaande persoonlijke kenmerken: Verbindende leider, voor de afdeling F&C, innemende persoonlijkheid die in staat is ook buiten de afdeling de verbinding aan te gaan (RVE s, andere concernstaven, Medisch Specialisten externe stakeholders; Stressbestendig; Objectief; Integer en betrouwbaar: gaat op een integere manier om met vertrouwelijke informatie op strategisch niveau; Volhardend en met doorzettingsvermogen, overbrugt sterk tegengestelde belangen, bewerkstelligt ingrijpende veranderingen in de totale bedrijfsvoering van de instelling; Gevoel voor ordelijkheid en systematiek; Representatief, vertegenwoordigt het ziekenhuis in overlegsituaties met externe contacten, is het gezicht van financiën binnen en buiten het ziekenhuis. 8

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur)

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Planning & Control September 2015 Profiel van de organisatie De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit partner 14 Juli 2015 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS)

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS) Profielschets Manager Dienstencentrum 1. Manager Dienstencentrum (DCS) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Financiële Administratie November 2015 Profiel van de organisatie De Stichting

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Zorggroep Sirjon is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep Sirjon werkt met

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra

Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra Focus op klant & kwaliteit Meervoudig uniek is het thema van De Twentse Zorgcentra en staat voor het bieden van passende zorg en begeleiding

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep Profiel Adviseur Informatiemanagement Rijnland Zorggroep Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 3 Organogram 4 Plaats in de organisatie 5 Situatieschets 5 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 6 Functievereisten

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis Profiel Financieel Directeur Flevoziekenhuis Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Profiel Financieel Directeur 3 Resultaatgebieden 4 Functie eisen 4 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Vacaturebeschrijving. Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6

Vacaturebeschrijving. Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6 Vacaturebeschrijving Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6 De organisatie De Stichting Merem behandelcentra (www.merem.nl) is een sinds 2010 gefuseerde entiteit,

Nadere informatie

Profiel. Teamleider P&O. 10 februari 2015. Opdrachtgever Cardia

Profiel. Teamleider P&O. 10 februari 2015. Opdrachtgever Cardia Profiel Teamleider P&O 10 februari 2015 Opdrachtgever Cardia Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-21580757 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG Profiel Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG 9 september 2015 Opdrachtgever LUMC - RdG Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland met kennis én aantoonbare ervaring business development Aanleiding Aanleiding voor deze vacature is het voortijdige terugtreden van een van de bestuursleden vanwege

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie FUNCTIEPROFIEL Functioneel applicatie beheerder midoffice BEL Combinatie HRM Eemnes, februari 2014 Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes Bezoekadres Zuidersingel

Nadere informatie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Coördinator Financiële Administratie Maart 2015 Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613)

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Vacature Senior medewerker Innovatie afdeling Innovatie & Onderzoek 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Inleiding Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, staat voor de uitdaging om meer innovatief

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie manager bedrijfsvoering Amsterdam, augustus 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken KALISTO en PROFIEL 1 Wie zijn wij Kalisto verwoordt met haar

Nadere informatie

Jaardocument 2012 Directieverslag

Jaardocument 2012 Directieverslag Pagina 1 / 104 Jaardocument 2012 Directieverslag Datum Definitief 30 mei 2013 Pagina 2 / 104 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam Profiel Lefier Drie leden directieteam 1 Lefier Lefier is een vernieuwende wooncorporatie in Noord-Nederland die op 1 januari 2009 is ontstaan door een fusie van de corporaties; In (Groningen), Volksbelang

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Sector/Afdeling: Werklocatie: Tear Nederland Manager Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie Zeist 1. ORGANISATIE Tear is een organisatie met een passie

Nadere informatie