Manager Financiën & Control Tergooi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager Financiën & Control Tergooi"

Transcriptie

1 Manager Financiën & Control Tergooi krachtig en innemende manager die in staat is vanuit zijn vakgebied, met oog en aandacht voor het totaal van belangen en stakeholders, mede richting te geven aan de ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis Huidige situatie Aanleiding is het vertrek van de manager Financiën & Control. Deze manager heeft ruim 3 jaar leiding gegeven aan een afdeling die is ontstaan als gevolg van de fusie van twee ziekenhuizen. Onder zijn leiding heeft de samenvoeging plaatsgevonden naar één centrale afdeling, van waaruit onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in belangrijke mate het financiële beleid werd ontwikkeld. Met ingang van 2013 is gekozen voor een RVE structuur die mede voor de afdeling F&C leidt tot een heroriëntatie op verantwoordelijkheden en processen. Tergooi volop in ontwikkeling Afgezien van externe ontwikkelingen in de zorg, kent Tergooi in haar recente geschiedenis vanaf de fusie in 2006 tussen Ziekenhuis Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum een aantal dynamische ontwikkelingen. Aanvankelijk stonden die in het teken van het harmoniseren tot één ziekenhuis met een samenhangend zorgaanbod, geïntegreerd personeelsbestand en een financieel solide basis. Na een periode van wisselend en interim bestuur is in 2012 de huidige Raad van Bestuur aangetreden; de heer dr. R. J. Roorda MBA als voorzitter en de heer drs. J.G. den Hollander is lid Raad van Bestuur. Gezamenlijk hebben zij verder koers gezet naar heldere (strategische) keuzes t.a.v. positionering, samenwerking, consolidatie/groei, zorg, kwaliteit en personeel en de consequenties daarvan voor de organisatie en medewerkers. Organisatie Reeds langer werd nagedacht over verbetering van de besturingsfilosofie en de bijbehorende organisatiestructuur. Per 1 januari 2013 is gekozen voor de inrichting van de organisatie vanuit een RVE structuur, met als motto van marginaal sturen naar sturen op marge. De nieuwe structuur en de implementatie daarvan heeft duidelijk consequenties voor medewerkers en processen. Van het management wordt verwacht dat zij afdelings- of RVE overstijgend en (strategisch) ziekenhuisbreed (mee)denken en handelen en met beoogde efficiency daarvan voor het ziekenhuis. Ook betekent dit een heroriëntatie op (onderlinge) processen, stuurinformatie, administratieve organisatie en interne controlesystemen. 1

2 Efficiënte bedrijfsvoering, rendement en resultaat. De Raad van Bestuur stuurt dus strak op efficiency, omzet en kosten en daarmee op rendement en marge. Hiertoe is in 2012 een aantal stappen gezet, waaronder het optimaliseren van de DOTregistratie en verschillende maatregelen om de efficiency van werkprocessen te vergroten zoals ontwikkeling van zorgpaden, herinrichting beddenhuis en poliklinieken, implementeren van nieuwe werkwijze, continue verbeteren van processen met behulp van Kaizen en Lean. Ook de stafdiensten oriënteren zich op een efficiënte organisatie met mogelijke scheiding van front- en backoffice, herinrichting van processen en ondersteunende ontwikkelingen. Momenteel wordt een ERP- en EPD systeem ingevoerd. Structurele besparingen worden verwacht door efficiënter werken, gezamenlijke back-office van poliklinieken, ontdubbelen van zorgfuncties, keuzes maken op basis van portfoliomanagement, prestatieverbetering concernstaven en inkoopbesparing. Een andere actuele onderwerp in dit kader (en daarmee ook voor de nieuwe manager F&C) zijn de DOT registratie en integrale bekostiging. Over het laatste heeft de Raad van Bestuur intensief overleg met de medische staf en de stafmaatschap. Regionale verbinding / nieuwbouw Als gevolg van de toenemende spreiding en concentratie van zorgfunctie en recente politieke ontwikkelingen die om efficiëntieverbetering vragen richt Tergooi zich ook op samenwerking met andere zorgpartners. Voor het gebied Monnikenberg is een plan ontwikkeld voor een bovenregionaal zorgpark waarvan men verwacht dat dit in 2018 is gerealiseerd. Tergooi is een van de initiatiefnemers van dit plan en krijgt daarmee voor haar ziekenhuis nieuwbouw gerealiseerd. De afgelopen jaren is o.a. actief gestuurd op een financieel herstelplan, het verhogen van de efficiency en risicobeheersing. Het financiële beleid en doelstellingen, vertaald in een meerjarenplan tot 2025, zijn erop gericht om een resultaatontwikkeling te realiseren op basis waarvan een reguliere financiering van het nieuwe ziekenhuis mogelijk is. Kort Profiel Manager F&C De nieuwe manager Financiën & Control geeft coachend leiding, is tegelijkertijd in staat vanuit een helicopterview naar het ziekenhuis te kijken en in het belang hiervan te adviseren en te handelen. De nieuwe manager beleeft plezier aan samenwerken, samenwerking op alle niveaus en met diverse verschillende gremia, zowel in- als extern. Belangen zijn op onderdelen niet altijd gelijk en durft de manager ziekenhuisbreed keuzes te maken en kan deze onderbouwen. Is intern gesprekspartner voor Raad van Bestuur, audit cie. van de Raad van Toezicht, Medisch Specialisten, collegae in het MT en niet in de laatste plaats de medewerkers van de afdeling F&C. Eveneens heeft de manager F&C contact met externe stakeholders, mede gezien in het licht van de nieuwbouw. Het spreekt voor zich dat een academisch relevante opleiding noodzakelijk is. Onderstaand treft u een uitgebreid profiel. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de CAO voor Ziekenhuizen, daarin wordt uitgegaan van een waardering in FWG 80. Het betreft een fulltime-functie (o.b.v. 36 uur). Aanstelling is conform ziekenhuisbeleid in eerste instantie voor de periode van een jaar, met de intentie dit om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 2

3 Voor informatie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, Crown Gillmore. Zij is bereikbaar op telefoonnummer of per Tergooi uitgebreid Tergooi bestaat sinds 1 januari 2006, ontstaan door een fusie en heeft twee locaties in Hilversum en Blaricum. Het is hèt streekziekenhuis voor de inwoners van de Gooi & Vechtstreek met een stevige positie in de regio en een heldere ambitie voor de toekomst: gastvrije zorg blijven bieden in het Gooi en zich verder ontwikkelen met centers of excellence. De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in snel tempo op en vragen om adequate reactie van zorgorganisaties. Voor Tergooi zijn naast de ontwikkelingen in de politiek en veranderende rollen van stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars, etc.) ook de invloeden van de directe omgeving van belang. Kenmerkend aan de Gooi en Vechtstreek is met name de hoge bevolkingsdichtheid, en de hoge concurrentiedichtheid. De bevolkingsdichtheid in de regio geeft Tergooi een gunstige arbeidsmarkt met veel (potentiële) medisch specialisten, co-assistenten en verpleegkundigen. Het directe verzorgingsgebied omvat Hilversum, Wijdemeren, Loenen aan de Vecht, Weesp, Bussum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Blaricum en Eemnes. De samenstelling van de bevolking in deze regio bestaat uit relatief veel oudere mensen. Om excellente zorg te kunnen bieden aan deze kwetsbare groep patiënten, richt Tergooi zich op een multidisciplinaire aanpak van chronische aandoeningen, ouderdomsziekten en oncologie. Daarnaast profileert Tergooi zich als een sterke partner in de regio en is mede initiatiefnemer van het Zorgpark Monnikenberg. Zorgpark Monnikenberg Tergooi is een van de initiatiefnemers van het Masterplan Monnikenberg om een bovenregionaal zorgpark en 600 nieuwe (zorg)woningen te realiseren in een groene, bosrijke omgeving aan de oostelijke rand van Hilversum. Vanaf 2018 zal Tergooi één hoofdlocatie krijgen op de Monnikenberg. Op het zorgpark zullen veel vormen van zorg samenkomen: Merem Behandelcentra met Mytylschool De Trappenberg, Tergooi Hilversum met een dependance radiotherapie van het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Hilverzorg Heydeborg, Dialysecentrum t Gooi, de ambulance-uitrijpost en de Trombosedienst. In de nabijheid van het ziekenhuis bevinden zich drie academische centra: in Utrecht het UMC en in Amsterdam het AMC en VU medisch centrum. Daarnaast zijn er in de regio verschillende algemene ziekenhuizen (zoals het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Flevoziekenhuis in Almere, OLVG in Amsterdam, Zuwe Hofpoort Ziekenhuizen in Woerden en St Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis in Utrecht) en zelfstandige behandelcentra. Tergooi beantwoordt deze concurrentiedruk met een duidelijke profilering als regioziekenhuis. Hiervoor heeft Tergooi nauwe samenwerkingsverbanden met huisartsen in de regio, UMC s en specialistische centra, en ziekenhuizen. 3

4 Ambitie Tergooi De afgelopen jaren stond het harmoniseren van twee organisaties tot een samenhangend aanbod, personeel en financiële basis met name centraal. Tergooi heeft een duidelijke visie op haar positie in de regio en ambitie voor de toekomst: zinvolle zorg, duurzaam en doordacht en talent naar de top. In de regio wil Tergooi typerend herkenbaar zijn, gastvrije excellente zorg bieden gericht op het ondersteunen van een gezonde leefstijl, snel herstel, ondersteuning van levenskwaliteit van chronisch zieken en goede palliatieve zorg. Met de ontwikkeling van de Tergooi Academie, zet het ziekenhuis de lijn uit om toe te treden tot de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) waar opleiding, onderwijs en onderzoek in combinatie met topklinische functies centraal staan. Organisatiestructuur Het ziekenhuis heeft 28 specialismen, 12 MRSC-erkende opleidingen en 6 overige medischspecialistische opleidingen. Er werken circa medewerkers en 200 medisch specialisten bij Tergooi, en het verzorgingsgebied Gooi & Vechtstreek omvat circa inwoners. Tergooi heeft een jaaromzet van circa 202 mio. Sinds 1 januari 2013 werkt Tergooi met resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE). Zoals afgebeeld in het organogram vallen 35 RVE s zorg en 1 RVE Tergooi Academie rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Van de 35 RVE s zorg zijn er 21 relatief zelfstandige monodiscipliniare RVE s (de verschillende specialismen) en 14 multi-user RVE s zoals de SEH, OK, IC, radiologie en de apotheek. De organisatie van Tergooi is hiermee voor een groot deel specialismegericht ingericht. De RVE s worden aangestuurd door een medisch specialist en manager bedrijfsvoering en functioneren als een zelfstandige eenheid met eigen budget / begroting, resultaten en verantwoordelijkheden. Daarnaast kent Tergooi de volgende ondersteunende afdelingen: Kwaliteit, Communicatie & Marketing, Beleid & Juridische Zaken, Human Resources, Financiën & Control, ICT, Facilitair Bedrijf en Huisvesting en Vastgoed. In het MT zitten naast vijf Bedrijfsvoeringsmanagers (per 1 oktober a.s. zes), drie Stafmanagers (ICT, HR, F&C), Manager Tergooi Academie, Manager Kwaliteit, Manager Huisvesting & Vastgoed en een Manager Communicatie. De tweehoofdige Raad van Bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De medezeggenschap is ondergebracht in de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Voorts kent het ziekenhuis een vereniging medische staf en een Verpleegkundige Advies Raad. 4

5 5

6 Afdeling Financiën & Control De afdeling Financiën & Control is verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus en de Business Control van Tergooi, daarnaast treden de medewerkers en de manager op als adviseur van de managers bedrijfsvoering, het Management Team en de Raad van Bestuur van Tergooi. De afdeling Financiën & Control is gehuisvest op Oostereind, dichtgelegen tegen de locatie van het hoofdgebouw van Tergooi in Hilversum. Het organogram van de afdeling geeft een eerste indruk van de organisatie binnen Financiën en Control. De manager Financiën en Control is verantwoordelijk voor de afdelingen Financiële Administratie, Planning en Control, DBC Validatie en Inkoop. De Financiële Administratie van ca. 24 fte wordt aangestuurd door een teammanager en omvat debiteuren en facturering, crediteuren en boekhouding en applicatie beheer F&C. Planning en Control valt rechtstreek onder de Manager Financiën en Control. Binnen deze afdeling werken bedrijfseconomisch adviseur (BEAa s) als ondersteuning van de RVE s, stafmedewerkers, twee analisten en een projectmanager, ca. 14 fte waarbij een senior adviseur een aantal medewerkers aanstuurt. De afdeling DBC Validatie wordt aangestuurd door een teammanager en omvat ca. 10 fte. Op dit moment valt de Inkoop zowel tactisch als operationeel tijdelijk rechtstreeks onder de Raad van Bestuur, ca. 10 fte. Manager Financiën en Control Secretaresse Financiële Administratie (teammanager) Debiteuren en Facturering Crediteuren en Boekhouding Applicatie Beheer F&C Planning en Control (senior adviseur) BEA s Stafmedewerkers Analisten Projectmanager DBC Validatie (teammanager) Inkoop * Tactisch en operationeel *valt tijdelijk rechtstreeks onder RvB Tergooi werkt sinds 1 januari 2013 met de RVE structuur. Deze organisatie indeling vraagt een andere ondersteuning dan voorheen vanuit de afdeling F&C. RVE s worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch specialist, de managers bedrijfsvoering worden daarbij bijgestaan door 6

7 een bedrijfseconomisch adviseur (BEA) vanuit Financiën & Control, met veelal een achtergrond in control (RC) of bedrijfsvoering (MBA). De aansluiting van de afdeling F&C bij de verschillende RVE s wordt nog geoptimaliseerd. Met name tijdige informatievoorziening en de beheersing van de eigen administratie is van groot belang voor RVE s om als zelfstandige eenheid te kunnen functioneren. De omslag naar meer ondersteunende, communicatieve en aansluitende dienstverlening vanuit de afdeling F&C vraagt zowel investering in optimalisatie van processen en systemen, als de cultuur binnen de afdeling. Belangrijke ontwikkelingen rond de afdeling Financiën en Control en het financiële beleid: Adequate inrichting van processen, taken en verantwoordelijkheden en investering in het team F&C, ten behoeve van de ondersteuning en aansluiting aan de RVE structuur; Personele bezetting: vanuit de fusie in 2006 kent de afdeling Financiën en Control een brede bezetting, met o.a. veel lange dienstverbanden; ERP implementatie; EPD implementatie; In 2018 wil Tergooi nieuwbouw realiseren, als voorbereiding hierop is besloten de huidige locatie in Hilversum tussen volledig af te schrijven; In 2012 is gestart met het ontwikkelen van een financieel meerjarenplan tot 2025 om de onderbouwing te vormen voor het verkrijgen van de financiering voor de nieuwbouw; De performance van Tergooi ligt nog onder het sectorgemiddelde als gekeken wordt naar solvabiliteit en nettomarge. Voor de periode zijn verschillende verbeteringsprogramma s gestart voor o.a. ontdubbelen van functies, prestatieverbetering van de concernstaven, efficiënter inzetten van het beddenhuis en de back-office. De functie Manager Financiën & Control De Manager Financiën & Control rapporteert direct aan de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening op financieel gebied in het ziekenhuis, de resultaten van de afdeling F&C, en heeft als MT-lid en financieel adviseur invloed op het instellingsbeleid. Taken en verantwoordelijkheden: geeft leiding aan de afdeling Planning & Control, stelt doelmatig beleid op voor de afdeling Financiën & Control, indirect verantwoordelijk voor 60 fte; bewaken en uitvoering van de planning en control cyclus, toetst het financiële en economische beleid van Tergooi, doet voorstellen voor bijsturing, zorgt voor adequaat riskmanagement; stelt de begroting van Tergooi op, is verantwoordelijk voor het beheer van het budget, geeft inzicht in exploitatiebegroting en is deskundig op gebied van financiën, fiscale kwesties en treasurybeleid; heeft zicht op sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen zijn vakgebied, vertaalt dit naar een eigen visie en draagt dit uit binnen de afdeling en organisatie; 7

8 adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur op financieel gebied, strategie en beleid, als sparringpartner, expert, projectbegeleider, intermediair en/of uitvoerder; bereidt de financiële verantwoording voor de Raad van Toezicht en de onderhandelingen met zorgverzekeraars voor; onderhoudt relatie en voert onderhandelingen met zorgverzekeraars, in samenwerking met de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging vanuit de medische staf, is sparringpartner op koepel en maatschappelijk niveau. Achtergrond & competenties: academisch werk- en denkniveau (b.v. bedrijfseconomie aangevuld met control of accountancy), maturiteit in kennis & kunde op gebied van financiën en control; kennis van- en ervaring met ziekenhuisfinanciering is noodzakelijk; stevige managerial ervaring; aantoonbare affiniteit met ICT en Informatie Management is een pré; visie op- en kennis van de ontwikkelingen betreffende de financiën in de zorg; strategisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van Raad van Bestuur en het topmanagement, overziet gevolgen van besluiten en ontwikkelingen en schat de financiële risico s in, analyseert complexe vraagstukken, zorgt op bestuurlijk niveau voor inzicht in complexe financiële overzichten; breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden. bewezen ervaring met grootschalige nieuwbouwprojecten en inzicht in consequenties voor financiering is een pré. Niet alleen achtergrond en competenties zijn van belang voor het succesvol kunnen functioneren in deze functie, juist persoonlijkheid is een belangrijk bepalende factor. Potentiële kandidaten herkennen zich dan ook in de onderstaande persoonlijke kenmerken: Verbindende leider, voor de afdeling F&C, innemende persoonlijkheid die in staat is ook buiten de afdeling de verbinding aan te gaan (RVE s, andere concernstaven, Medisch Specialisten externe stakeholders; Stressbestendig; Objectief; Integer en betrouwbaar: gaat op een integere manier om met vertrouwelijke informatie op strategisch niveau; Volhardend en met doorzettingsvermogen, overbrugt sterk tegengestelde belangen, bewerkstelligt ingrijpende veranderingen in de totale bedrijfsvoering van de instelling; Gevoel voor ordelijkheid en systematiek; Representatief, vertegenwoordigt het ziekenhuis in overlegsituaties met externe contacten, is het gezicht van financiën binnen en buiten het ziekenhuis. 8

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Tergooi. Bedrijfsvoeringsmanager. informatie voor belangstellenden

Tergooi. Bedrijfsvoeringsmanager. informatie voor belangstellenden Tergooi Bedrijfsvoeringsmanager informatie voor belangstellenden Terra Management Groep Bedrijfsvoeringsmanager november 2016 Pag 1/11 Voorwoord Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur)

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

De wereld van de zorg. De omgeving van. het ziekenhuis. De keuzes van. het ziekenhuis

De wereld van de zorg. De omgeving van. het ziekenhuis. De keuzes van. het ziekenhuis Meerjarenbeleidsplan van Tergooi, juni 2013 De wereld van de zorg De omgeving van het ziekenhuis De keuzes van het ziekenhuis De omgeving van Tergooi is sterk aan het veranderen. De betaalbaar heid van

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Planning & Control September 2015 Profiel van de organisatie De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS)

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS) Profielschets Manager Dienstencentrum 1. Manager Dienstencentrum (DCS) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Profiel Manager Hospitality en Logistiek 29 september 2017 Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-2900

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Het ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een algemeen

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Zorggroep Sirjon is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep Sirjon werkt met

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit partner 14 Juli 2015 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Financiële Administratie November 2015 Profiel van de organisatie De Stichting

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra

Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf De Twentse Zorgcentra Focus op klant & kwaliteit Meervoudig uniek is het thema van De Twentse Zorgcentra en staat voor het bieden van passende zorg en begeleiding

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager Diakademie 23 september 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE Inhoudsopgave 1 Zadkine 3 De organisatie 3 Ambitie: Een diploma met meerwaarde 3 De afdeling financiën 4 2 Hoofd Financiën 4 Functieomschrijving 4 Functie-eisen 5 Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Woningbedrijf Velsen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 augustus 2017 De organisatie Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk >JS/Pameijer/15.053 Onderwerp > Profiel lid Raad van Bestuur portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep Profiel Adviseur Informatiemanagement Rijnland Zorggroep Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 3 Organogram 4 Plaats in de organisatie 5 Situatieschets 5 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 6 Functievereisten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Marketeer én Manager die vanuit verbinding overtuigt; in- én extern! Over Laurentius Ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis

Nadere informatie

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Enthousiaste manager die stevig in zijn/haar schoenen staat, een verbinder met humor en relativeringsvermogen, die out of the box kan denken

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant PROFIELSCHETS Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam PublicSpirit De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant Amersfoort, 18 januari 2016 Organisatie en context Havensteder is een woningcorporatie

Nadere informatie

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Secretaris Raad van Bestuur 19 mei 2016 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Profiel Bedrijfskundig ZVE manager

Profiel Bedrijfskundig ZVE manager Profiel Bedrijfskundig ZVE manager voor een nieuw te vormen team dat een spilpositie gaat innemen en met energie enthousiasme en veranderkracht gaat bijdragen aan de nieuwe inrichting, organisatie en cultuur

Nadere informatie

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur ICT 25 mei 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Vacature Concerncontroller (1fte)

Vacature Concerncontroller (1fte) Vacature Concerncontroller (1fte) Organisatie en context Algemeen Met de komst van de Participatiewet is samenwerking binnen en tussen gemeenten op het gebied van het sociaal domein belangrijker geworden.

Nadere informatie

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur zichtbaar en helder als een baken voor DVN Bureau, dienstbaar aan Leden en Bestuur Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil alle mensen met diabetes

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Manager Finance en

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis Profiel Financieel Directeur Flevoziekenhuis Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Profiel Financieel Directeur 3 Resultaatgebieden 4 Functie eisen 4 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: november 2016

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: november 2016 Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: november 2016 Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Junis

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie