Programmabegroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2015

2

3 Inhoudsopgave Programmabegroting INLEIDING 3 Inleiding 3 Kerngegevens 5 2. PROGRAMMA'S 7 1. Bestuurlijke organistatie 7 2. Veiligheid Verkeer en vervoer Beheer openbare ruimte Samenleving Begraafplaats en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Economische zaken, toerisme en recreatie Havens ALGEMENE DEKKINGS MIDDELEN 39 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 39 Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden 39 Algemene uitkering 39 Deelfonds sociaal domein 39 Kostenplaatsen 40 Financiering 40 Onvoorzien 41 Reserves en voorzieningen PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE POSITIE EN MEERJARENRAMING Financiële begroting Financiële positie BIJLAGEN Bijlage 1: Meerjarenperspectief Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen op programmaniveau

4

5 1. Inleiding

6

7 Inleiding Inleiding Voor u ligt de programmabegroting Deze programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid. Tegelijkertijd met de begroting wordt uw raad het raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 voorgelegd. Dit voorstel omvat bezuinigingsvoorstellen en voorstellen om extra gelden beschikbaar te stellen voor nieuw beleid, boven op de ombuigingen waar u bij eerdere begrotingen al toe heeft besloten. Ons voorstel is om dit raadsvoorstel tezamen met de Programmabegroting 2015 te behandelen in de begrotingsvergadering van uw raad, die is gepland op 4 en 11 november Financiële positie De primitieve begroting 2015 sluit met een overschot van Het doorrekenen van al eerder voorgenomen bezuinigingen en nieuw beleid, die nu nog niet tot concrete besluitvorming hebben geleid en daarom nog niet in de primitieve begroting zijn verwerkt, leiden er toe dat de begroting sluit met een positief saldo van Sommige bezuinigingsvoorstellen kunnen echter niet (in het geplande jaar) worden gerealiseerd. In het separaat toegevoegde raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 treft u voorstellen aan voor aanvullend nieuw beleid en ombuigingen waarbij het uitgangspunt is dat voor het jaar 2015 een sluitende begroting wordt gepresenteerd, waarbij ook rekening wordt gehouden de, naar nu blijkt niet te realiseren eerder afgesproken ombuigingen. Meerjarenperspectief In de bijlage bij deze begroting wordt ook het meerjarig beeld van de financiële positie geschetst. Met name door een lagere algemene uitkering is het meerjarig financieel perspectief verslechterd ten opzichte van de begroting Vanaf het jaar 2018 wordt op basis van bestaand beleid een tekort verwacht. In het separaat toegevoegde raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 treft u voorstellen aan voor aanvullend nieuw beleid en ombuigingen met als uitgangspunt een meerjarig sluitende begroting. Sociaal Domein Het jaar 2015 wordt het jaar waarin de decentralisaties van het rijk naar gemeenten centraal zullen staan. De gemeenten gaan deze taken uitvoeren maar er bestaat onzekerheid over het toereikend zijn van de overgekomen middelen om de taken uit te voeren. De begroting 2015 is zodanig opgesteld dat de verwachte uitgaven kunnen worden opgevangen met de nieuwe uitkering van het rijk: het deelfonds sociaal domein. Tegelijk zijn van rijkswege de middelen gekort voor de uitvoering van de huidige WMO taken. Uitgangspunt is dat deze bezuinigingen zijn c.q. worden doorgevoerd, zij het dat, om dat te bereiken, tijdelijk middelen worden onttrokken uit de reserve WMO. SED De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling SED. Dat betekent dat de kosten van bedrijfsvoering geen onderdeel meer zijn van de begroting van de gemeente Enkhuizen. Daarvoor in de plaats is een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED-organisatie opgenomen. Eventuele frictiekosten zijn incidenteel van aard en worden ten laste van de algemene reserve gebracht. Auditcommissie. De programmabegroting is in de afgelopen jaren vernieuwd, mede op advies van de auditcommissie. Dit jaar zijn wij hiermee doorgegaan. Door in overleg met de commissie de informatievoorziening meer toe te snijden op de informatiebehoefte van de raad, denken we de kwaliteit van de begroting te verbeteren en tegelijkertijd het tot stand komen van het document efficiënter uit te kunnen voeren. Dit jaar hebben wij ons vooral gericht op de programma-indeling en de informatie op de programmabladen ( compactere teksten, minder gedetailleerde cijferinformatie en de keuze van indicatoren). Hoewel er een grote slag gemaakt is, is in veel gevallen de presentatie van indicatoren voor verbetering vatbaar. Het komt ook voor dat er nog geen indicatoren worden gepresenteerd. In 2015 en 2016 zal dit verder tot ontwikkeling komen. In de komende jaren zal met de twee andere SED gemeenten worden afgestemd op welke wijze kan worden gekomen tot het uniformeren van werkprocessen en inrichting van documenten. Naast het aanpassen van de programma-indeling is ook bekeken hoe de raad de hoeveelheid informatie beter tot zich kan nemen. Daartoe is de webapplicatie begroting in beeld ontwikkeld. Via heldere beelden wordt de Gemeente Enkhuizen 3 Programmabegroting 2015

8 begroting stap voor stap inzichtelijk gemaakt voor raad, college en organisatie, maar ook voor burgers, instanties en organisaties. De webapplicatie is geschikt voor pc en tablet. Leeswijzer De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Inleiding Programma s Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Financiële positie en meerjarenplanning. Alle programmateksten zijn op dezelfde wijze ingedeeld. Na een korte inhoud van het programma worden trends en ontwikkelingen toegelicht. Daarna wordt ingezoomd op de 3 W -vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. De maatschappelijke doelstelling wordt zoveel mogelijk smart gemaakt door het gebruik van indicatoren. Op het onderdeel Wat mag het kosten? is een analyse gemaakt van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrotingscijfers van het vorige jaar. Gemeente Enkhuizen 4 Programmabegroting 2015

9 KERNGEGEVENS 2015 A. Sociale Structuur Per 1 januari 2014 Per 1 januari 2015 Werkelijk Prognose Aantal inwoners waarvan jongeren (t/m 19 jaar) waarvan 20 t/m 64 jarigen waarvan ouderen (vanaf 65 jaar) Indien de bevolkingsopbouw grafisch wordt weergegeven, ontstaat het volgende beeld per 1 januari 2015 (prognose) waarvan jongeren (t/m 19 jaar) waarvan 20 t/m 64 jarigen waarvan ouderen (vanaf 65 jaar) Aantal huishoudens met een laag inkomen Aantal periodiek bijstandsgerechtigden Aantal inwoners minderheden B. Fysieke structuur Oppervlakte land in hectares Oppervlakte binnnenwater in hectares Oppervlakte buitenwater in hectares Oppervlakte bebouwing Oppervlakte historische kernen Lengte historisch water Historische woningen in historische kernen Aantal kernen 1 1 Aantal woonruimten Lengte van de wegen in kilometers Lengte van voetpaden in kilometers Lengte van fietspaden in kilometers C. Financiële structuur Primitieve Begroting 2015 Primitieve Begroting 2015 begroting 2014 Totaal begroting 2014 Per inwoner Totaal Per inwoner Gewone uitgaven (zie 5.2 Fin.positie) Investeringen waarvan voor grondexploitatie Opbrengst belastingen en retributies Algemene uitkering gemeentefonds Langlopende leningen Reserves Voorzieningen Gemeente Enkhuizen 5 Programmabegroting 2015

10 Gemeente Enkhuizen 6 Programmabegroting 2015

11 2. Programma s

12

13 Programma 1 Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder J.G.A. Baas Inhoud van het programma De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur, die op een open en transparante wijze inwoners en ondernemers betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Gestreefd wordt naar een snelle en adequate dienstverlening waarbij een toegankelijke overheid voor de burger gewaarborgd is. Trends en relevante ontwikkelingen Omdat het Rijk het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen wil verhogen, worden de Provinciale staten verkiezingen in 2015 gecombineerd met de waterschapsverkiezingen. Per 1 januari is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland gefuseerd tot de SED-organisatie. Eén van de doelen van de ambtelijke fusie is het verbeteren van de dienstverlening. Met ingang van 2015 is de uitvoering van de participatiewet, jeugdzorg, AWBZ en passend onderwijs de verantwoordelijk van onze gemeente. Vanaf 2015 zullen wij de ondersteuning van de kwetsbare inwoners van onze gemeente waar nodig en gewenst op ons nemen. Om deze decentralisaties in goede banen te leiden is samenwerking gezocht op de schaal van Westfriesland. Zie verder het programma samenleving. Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Een open, transparante en betrouwbare overheid 2. Verhogen kwaliteit dienstverlening Indicatoren nulmeting Norm Een open, transparante en betrouwbare overheid Waardering van inwoners voor de wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid* Waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting van de gemeente* 2014: 5,8 6 6, : 6, Verhogen kwaliteit dienstverlening Waardering totale gemeentelijke dienstverlening* 2014: 6,5 6, Aantal bezwaarschriften (ex. WOZ): Waarvan: Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk Ingetrokken na gesprek 2013: 50 16% 42% 6% 36% % 50% 5% 35% 40 9% 52% 5% 34% 35 8% 55% 5% 32% 30 7% 55% 5% 33% *Cijfers afkomstig uit de benchmark Waar staat je gemeente Gemeente Enkhuizen 7 Programmabegroting 2015

14 Wat gaan we ervoor doen? Bestuur Informatie is voor iedereen beschikbaar (met inachtneming van wettelijke regels). Het Raads Informatie Systeem (RIS) is voor iedereen toegankelijk en de schriftelijke verslaglegging van raads- en commissievergaderingen zijn volledig beschikbaar Door het instellen van adviescommissies (bijvoorbeeld WMO adviesraad) worden burgers waar mogelijk in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeente bestuur. Ten behoeve van de participatie van jongeren in de Enkhuizer politiek wordt een Jongeren Advies Commissie (JAC) ingesteld die gevraagd of ongevraagd adviezen kunnen uitbrengen. In 2015 zijn de verkiezingen van provinciale staten en de verkiezingen van het waterschap Dienstverlening In 2015 worden medewerkers van het KCC opgeleid waardoor er sneller gereageerd kan worden, betere en juiste informatie gegeven kan worden en goed mee meegedacht kan worden met de klant. De digitale dienstverlening wordt verbeterd en werkprocessen binnen de SED-organisatie worden geüniformeerd. Juridische zaken Bezwaarschriften (ex Woz en personele bezwaren) worden ambtelijk behandeld en niet meer door een bezwaarschriftencommissie. Het horen van een bezwaarmaker gebeurt door een ambtenaar die niet bij het bestreden besluit betrokken is geweest. Doel is om snel en met toepassing van mediationvaardigheden een oplossing te vinden. Deze werkwijze is het gevolg van een Lean-traject dat vorig jaar is gevolgd. Door te stimuleren mediationvaardigheden eerder in te zetten wordt getracht het aantal bezwaarschriften af te laten nemen. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Bestuurlijke Organisatie (Bedragen x 1.000) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo meer is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euro s Door een hogere reservering van pensioenkosten voor (ex-)wethouders(wettelijk -/ vastgestelde premies) en de mutatie in de formatie (raadsbesluit) zijn de apparaatskosten hoger. Een deel van de formatie van het bestuur (0,2 fte) wordt gedekt uit de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisaties. Structureel is er een bedrag van in de begroting opgenomen voor het houden van één verkiezing. Omdat er in 2014 twee verkiezingen zijn geweest, is in 2014 incidenteel toegevoegd. De afdracht van rijksleges wordt verhoogd doordat er meer documenten worden -/ afgegeven. Hier tegenover staat een hogere opbrengst bij de reisdocumenten. Overige verschillen / Gemeente Enkhuizen 8 Programmabegroting 2015

15 Baten Hogere baten voor de leges reisdocumenten omdat er meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2014 is er een gedeelte vrijgevallen van de voorziening wachtgeld wethouders. Voor 2015 is er geen vrijval begroot, waardoor in 2015 ten opzichte van 2014 een nadeel ontstaat. Euro s / / Per saldo nadeel van -/ Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen: Prognose Prognose Reserve Verkiezingen 0 0 Voorzieningen Voorziening pensioen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Toelichting voorzieningen: Voorziening Pensioen ex- wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de pensioenuitkering aan 7 pensioengerechtigde ex-wethouders. Voorziening wachtgeld ex-wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de wachtgeldverplichting van de ex-wethouders. Gemeente Enkhuizen 9 Programmabegroting 2015

16 Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouder J.G.A. Baas Inhoud van het programma De gemeente Enkhuizen streeft er met dit programma naar om het niveau van zowel de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij burgers te vergroten. Enkhuizen is voor zowel burgers als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Trends en relevante ontwikkelingen Een van de grootste ontwikkelingen waar gemeenten momenteel voor staan is de transitie van de jeugdzorg. Deze transitie bevat meerdere onderdelen die zowel de veiligheids- als zorgketen raken. Enkele onderdelen van de transitie, zoals de vorming van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het gedwongen- en het vrijwillig kader dienen dan ook met elkaar in samenhang te worden vormgegeven. Doordat meer en meer taken vanuit het Rijk bij de lokale overheden komen te liggen. Hebben gemeenten ook op veiligheidsgebied elkaar steeds meer nodig. Dit heeft inmiddels geleid tot het vaststellen van de West-Friese veiligheidsambitie, waarin de zes West-Friese gemeenten prioriteiten hebben benoemd die zijn gezamenlijk gaan oppakken. Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Het vergroten van de objectieve veiligheid 2. Het vergroten van het veiligheidsgevoel van zowel onze inwoners als bezoekers Indicatoren nulmeting Norm Vergroten objectieve veiligheid Het aantal woninginbraken is met 25% gedaald ten opzichte van het jaar (2011) Het aantal misdrijven van uitgaansgeweld is significant lager dan in (2011) < Het aantal incidenten van huiselijk geweld is significant lager dan in (2011) < Vergroten veiligheidsgevoel Percentage mensen dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt* 14% (2011) 19% (2013) < 14% 16% 16% 14% 13% Percentage mensen dat aangeeft zich soms onveilig te voelen in het eigen huis* 10% (2013) 8% 9% 9% 8% 8% Percentage mensen dat aangeeft dat er voldoende aandacht is voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid* 46% (2014) 54% 50% 50% 54% 54% *Cijfers afkomstig uit de benchmark Integrale veiligheidsmonitor ** concept doelstellingen VR-NHN Wat gaan we ervoor doen? Brandweer De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VR-NHN) stelt een begroting op en formuleert hierbij doelstellingen voor een periode van 4 jaar. Deze begroting en doelstellingen hebben betrekking op de brede functie van de VR-NHN op het gebied van zes programma s te weten brandweer, geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer, risico- & crisisbeheersing en het veiligheidshuis. Bij de start van deze periode Gemeente Enkhuizen 10 Programmabegroting 2015

17 worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de doelstellingen. Op het moment van opstellen van dit programma zijn er nog geen formele doelstellingen met een bijbehorende begroting vastgesteld. Daarnaast is dit onderdeel met ingang van deze programmabegroting ondergebracht in paragraaf 6 Verbonden Partijen waarin alle gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen Rampenbestrijding Binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt getracht de processen die onder bevolkingszorg (gemeente) vallen regionaal op te pakken, zodat expertisevoordelen ontstaan. Voor de resterende taken die onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd dienen te worden, zal in SED verband een crisisorganisatie neergezet worden. Interbestuurlijk toezicht Op grond van de Wet veiligheidsregio s zijn wij verplicht om informatie aan te leveren aan de Veiligheidsregio voor de risicokaart. Deze kaart vermeldt onder andere kwetsbare objecten, ongevallen, lpg-installaties, opslag en risicovolle bedrijven. Onze informatieverstrekking voor deze kaart is actueel. Overige beschermende maatregelen Door uitvoering te geven aan uitgangspunten uit de Doorontwikkelingsnotitie Integrale Veiligheid en het Integraal Handhavingsbeleidsplan wordt bijgedragen aan een positieve gedragsverandering in de maatschappij ten aanzien van gedragingen in de openbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat het aantal parkeerovertredingen en ergernissen zullen afnemen. Bij gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen zullen beleidsuitgangspunten regionaal opgepakt worden. Onze inwoners worden hierover geïnformeerd. Tevens creëert de gemeente omstandigheden die het mogelijk maken dat burgers ook hun eigen verantwoordelijkheden kunnen oppakken en waarmaken voor een veiliger Enkhuizen. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Veiligheid (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeentelijke brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio. Dit betekent dat de bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van 2015 wordt verhoogd. Daartegenover vervallen met ingang van 2015 de eigen kosten van de gemeentelijke brandweer: - Apparaatskosten - Onderhoud en aanschaf van materiaal - Verzekering van het wagenpark Euro s -/ Gemeente Enkhuizen 11 Programmabegroting 2015

18 Baten Vanwege de regionalisering van de brandweer vervallen de vergoedingen voor het gebruik van de kazerne Euro s -/ / Per saldo voordeel van Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren geen reserves en voorzieningen. Gemeente Enkhuizen 12 Programmabegroting 2015

19 Programma 3 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder N.J.J. Kok Inhoud van het programma Het oplossen van knelpunten (zowel objectief als subjectieve) in de infrastructuur. In de Stadsvisie wordt gepleit voor betere verbindingen tussen de buitenwijken en de binnenstad. De binnenstad is zo goed als vrij van autoverkeer. Via de havens kunnen watertoeristen de stad goed bereiken. Door busverbindingen, wandel- en fietsroutes en het gebruik van binnenwateren is het op allerlei manieren mogelijk voor mensen om zich in en rondom de stad te bewegen. (bron: Stadsvisie) Trends en relevante ontwikkelingen Geen Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid 2. Gebruiksvriendelijker Parkeerbeleid Indicatoren nulmeting Norm verkeersveiligheid Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid van de gemeente Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid In de buurt Oordeel van de burger over onderhoud wegen en fietspaden Wat gaan we ervoor doen? Verkeersveiligheid Door het concept duurzaam veilig verder door te voeren worden staten en woonwijken op een duurzame en veilige manier ingericht. Daarnaast wordt het verkeersplan geactualiseerd. Met schoolbesturen en ouders/verzorgers wordt bekeken of en zo ja, op welke wijze verkeersmaatregelen rondom scholen nodig zijn of veranderd moeten worden ter bevordering van de veiligheid. Parkeren Het besluit om betaald parkeren in te voeren (de zgn. 2e fase) zal worden teruggedraaid. Het huidige parkeerbeleid zal worden geëvalueerd en worden aangepast naar een gebruiksvriendelijker systeem. Hierbij worden inwoners en ondernemers in de binnenstad betrokken. Gemeente Enkhuizen 13 Programmabegroting 2015

20 Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Verkeer en Vervoer (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het verkeersplan In 2015 hogere kapitaallasten wegens nieuwe investeringen -/ Overige verschillen -/ Baten In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor lastenverlichting parkeerproducten Euro s Per saldo voordeel van Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren geen reserves en voorzieningen Gemeente Enkhuizen 14 Programmabegroting 2015

21 Programma 4 Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder N.J.J. Kok Inhoud van het programma Met het programma beheer openbare ruimte streeft de gemeente Enkhuizen naar een verantwoord beheer van de openbare ruimte en de riolering en wel zodanig dat de instandhouding ervan en de volksgezondheid worden gewaarborgd. Er is sprake van een minimaal beheer waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Het kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis. Trends en relevante ontwikkelingen In met name de buitenwijken van Enkhuizen naderen een aantal kapitaalgoederen het einde van hun technische levensduur. Er zullen de komende jaren grote investeringen moeten plaatsvinden om met name beschoeiingen en kunstwerken te vervangen of te renoveren. Maar ook op de onderdelen wegen en groen zullen de nodige investeringen moeten worden gedaan om het kwaliteitsniveau op basis te kunnen behouden. Ten aanzien van het groenonderhoud en met name de onkruidbestrijding op verhardingen zal vanuit het rijk steeds meer druk worden uitgeoefend om chemische bestrijding (met glyfosaat) te stoppen en alternatieve methoden toe te passen. Het Ministerie is voornemens om het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen per november 2015 te verbieden. Alternatieven (borstelen, branden, heet water en hete lucht) zijn voorhanden, maar die zijn vaak meer arbeidsintensief en daardoor ook duurder. Een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en parken staat gepland voor november Wat willen we bereiken? Het beheer van de kapitaalgoederen wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau basis met uitzondering van het Snouck van Loosenpark wat op een hoog kwaliteitsniveau wordt onderhouden. Voor de komende bestuursperiode zal dit niveau worden gehandhaafd. Wel zal er een accentverschuiving zichtbaar worden naar de buitenwijken waar de komende jaren meer aandacht geschonken zal worden voor het onderhoud en vervanging van kunstwerken en beschoeiingen. Maatschappelijke doelstelling 1. Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en wijk 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade Indicatoren nulmeting Norm Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en wijk (2012) over de leefbaarheid in de buurt (benchmark: Waar staat je gemeente) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 over het onderhoud van de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,3 6,0 1) 6,3 6,3 6,3 6,3 over het openbaar groen in de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade (2013) Aantal meldingen over riolering (gemeentelijke registratie) Aantal meldingen over kolken (gemeentelijke registratie) Aantal meldingen over grondwater (gemeentelijke registratie) ) Het vastgestelde uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen (de buitenruimte) op een zodanige wijze worden beheerd dat er sprake is van minimaal verantwoord beheer hetgeen overeenkomt met de cijfer 6,0 Gemeente Enkhuizen 15 Programmabegroting 2015

22 Wat gaan we ervoor doen? Het onderhouden en beheren van de kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau. Hiervoor zijn (meerjaren)onderhoudscontracten afgesloten met diverse aannemers. Daarnaast zal conform het gestelde in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in het kader van grootonderhoud kapitaalgoederen worden vervangen of gerenoveerd. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Beheer Openbare Buitenruimte (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten De kapitaallasten zijn hoger vanwege nieuwe investeringen -/ De apparaatskosten zijn hoger -/ Hogere kosten voor brugonderhoud. Hier staat een lager budget bij havenonderhoud -/ tegenover (zie programma Havens) Hogere kosten wegens areaaluitbreidingen en prijsindexatie werkzaamheden openbaar -/ groen en reiniging In 2015 is de geraamde onttrekking uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen lager dan in In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor aanleg beschoeiing De Haling In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor openbaar groen als gevolg van stormschade In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het bomenbeleidsplan In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van het hekwerk Sn van Loosenpark Overige verschillen Baten Euro s De inkomsten op de rioolheffing zijn met 2,5% verhoogd Hogere onttrekking aan de voorziening riolering Per saldo voordeel van Gemeente Enkhuizen 16 Programmabegroting 2015

23 Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen Prognose Prognose Reserves Egalisatie tarieven riolering Reserve onderhoud kapitaalgoederen Voorzieningen Voorziening onderhoud riolering Toelichting reserves en voorzieningen: Reserves Reserve egalisatie tarieven; Deze reserve wordt ingezet om de lastenverzwaring voor de burger te temporiseren. Reserve onderhoud kapitaalgoederen; De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit deze (egalisatie)reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de medio 2014 aangeboden notitie onderhoud kapitaalgoederen. Voorzieningen Voorziening onderhoud riolering; naar verwachting wordt in onttrokken aan deze voorziening. Gemeente Enkhuizen 17 Programmabegroting 2015

24 Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Inhoud van het programma Met het programma Samenleving streven we ernaar dat de inwoner van Enkhuizen zelf regie voert over zijn/haar leven met een gemeente die dat stimuleert en daar waar nodig ondersteunt. De gemeente biedt compensatie waar zij dit nodig acht. Trends en relevante ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkeling voor 2015 is de verschuiving van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten (decentralisaties), maar er zijn ook andere ontwikkelingen: Op grond van de Jeugdwet worden gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het CJG ontwikkelt zich als door als zorg- en welzijnsnetwerk op de vindplaatsen zoals kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en onderwijs. Voor werk en inkomen kunnen de inwoners van Enkhuizen vanaf 1 januari 2015 terecht bij WerkSaam Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de 7 gemeentelijke sociale diensten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Stede Broec) en de sociale werkvoorziening Op/maat. WerkSaam gaat het grootste deel van de participatiewet uitvoeren, alleen het minimabeleid (zoals o.a. bijzondere bijstand) blijft bij de gemeente. Samen met WerkSaam worden in 2015 nieuwe indicatoren ontwikkeld, die vanaf volgend jaar in de begroting worden opgenomen. Daarnaast worden op 1 januari 2015 de (extramurale) begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf overgeheveld naar de Wmo. In 2014 zijn de voorbereidingen hiervoor uitgevoerd. Deze veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen op de diverse budgetten. De komst van de Wmo heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor vrijwilligerswerk. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van vrijwilligerswerk, zoals het maatschappelijk betrokken ondernemen van organisaties. De grenzen van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden opgezocht. Vragen zoals: welke taken horen er bij vrijwilligerswerk en bij betaald werk?, spelen een rol. De druk op de mantelzorgers zal toenemen, omdat de verwachtingen van de inzet van mantelzorgers groeien. De aandacht voor cultuureducatie groeit. Zowel binnen- alsook buitenschools wordt het actief, receptief en reflectief ondergaan van cultuureducatie gezien als belangrijk onderdeel in de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Dit brengt met zich mee dat cultuuraanbieders, scholen en gemeenten nauwer met elkaar samenwerken om de plek van cultuureducatie in het onderwijs (en bij de cultuurinstellingen) te verankeren. Vanuit de NASB-regeling (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) heeft sinds 2009 het bewegingsonderwijs op de basisscholen via Enkhuizen Actief een kwaliteitsimpuls gekregen. Met de scholen is overeengekomen om deze activiteiten voort te zetten onder de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. De gevolgen van de economische groei voor de arbeidsmarkt is in 2015 merkbaar. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dan licht zal dalen van naar personen. Dit zal nog niet gelijk effect hebben op het aantal bijstandsgerechtigden. Wat willen we bereiken? De Beleidsnota WMO fungeert als overkoepelend document voor de beleidsterreinen op het gebied van samenleving. De beleidsnota is opgebouwd uit drie thema s: Opvoeden en opgroeien Thuis in Enkhuizen Drempels weg in Enkhuizen De maatschappelijke doelstellingen in dit hoofdstuk worden per thema weergegeven. Gemeente Enkhuizen 18 Programmabegroting 2015

Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok

Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Inhoud van het programma Met het programma Samenleving streven we ernaar dat de inwoner van Enkhuizen zelf regie voert over zijn/haar leven

Nadere informatie

1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind

1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Wat gaan we ervoor doen? 1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind Bieden van adequate huisvesting

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Inhoudsopgave Programmabegroting 2016 1. INLEIDING 5 Inleiding 5 Kerngegevens 7 2. PROGRAMMA'S 9 1. Bestuurlijke organistatie 9 2. Veiligheid 13 3. Verkeer en vervoer 16 4. Beheer

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie?

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie? Jeugdzorg Er gebeurd veel in het onderwijs, klassen worden steeds voller, meer kinderen met meer rugzakjes in de klas! Passend onderwijs gemixt. Hoe worden de leraren ondersteund? Willen de leraren het

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork Vervolg Vragen t.a.v. begrotingsbehandeling 7 november. Deelprogramma lokaal onderwijsbeleid 17. Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie? 18. Hoe effectief is het voorgaande

Nadere informatie

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 19 oktober 2010 Behandelend ambtenaar Wendy Snijders Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Portefeuillehouder Jan Burger Paraaf afdelingshoofd

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie