Programmabegroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2015

2

3 Inhoudsopgave Programmabegroting INLEIDING 3 Inleiding 3 Kerngegevens 5 2. PROGRAMMA'S 7 1. Bestuurlijke organistatie 7 2. Veiligheid Verkeer en vervoer Beheer openbare ruimte Samenleving Begraafplaats en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Economische zaken, toerisme en recreatie Havens ALGEMENE DEKKINGS MIDDELEN 39 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 39 Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden 39 Algemene uitkering 39 Deelfonds sociaal domein 39 Kostenplaatsen 40 Financiering 40 Onvoorzien 41 Reserves en voorzieningen PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE POSITIE EN MEERJARENRAMING Financiële begroting Financiële positie BIJLAGEN Bijlage 1: Meerjarenperspectief Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen op programmaniveau

4

5 1. Inleiding

6

7 Inleiding Inleiding Voor u ligt de programmabegroting Deze programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid. Tegelijkertijd met de begroting wordt uw raad het raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 voorgelegd. Dit voorstel omvat bezuinigingsvoorstellen en voorstellen om extra gelden beschikbaar te stellen voor nieuw beleid, boven op de ombuigingen waar u bij eerdere begrotingen al toe heeft besloten. Ons voorstel is om dit raadsvoorstel tezamen met de Programmabegroting 2015 te behandelen in de begrotingsvergadering van uw raad, die is gepland op 4 en 11 november Financiële positie De primitieve begroting 2015 sluit met een overschot van Het doorrekenen van al eerder voorgenomen bezuinigingen en nieuw beleid, die nu nog niet tot concrete besluitvorming hebben geleid en daarom nog niet in de primitieve begroting zijn verwerkt, leiden er toe dat de begroting sluit met een positief saldo van Sommige bezuinigingsvoorstellen kunnen echter niet (in het geplande jaar) worden gerealiseerd. In het separaat toegevoegde raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 treft u voorstellen aan voor aanvullend nieuw beleid en ombuigingen waarbij het uitgangspunt is dat voor het jaar 2015 een sluitende begroting wordt gepresenteerd, waarbij ook rekening wordt gehouden de, naar nu blijkt niet te realiseren eerder afgesproken ombuigingen. Meerjarenperspectief In de bijlage bij deze begroting wordt ook het meerjarig beeld van de financiële positie geschetst. Met name door een lagere algemene uitkering is het meerjarig financieel perspectief verslechterd ten opzichte van de begroting Vanaf het jaar 2018 wordt op basis van bestaand beleid een tekort verwacht. In het separaat toegevoegde raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2015 treft u voorstellen aan voor aanvullend nieuw beleid en ombuigingen met als uitgangspunt een meerjarig sluitende begroting. Sociaal Domein Het jaar 2015 wordt het jaar waarin de decentralisaties van het rijk naar gemeenten centraal zullen staan. De gemeenten gaan deze taken uitvoeren maar er bestaat onzekerheid over het toereikend zijn van de overgekomen middelen om de taken uit te voeren. De begroting 2015 is zodanig opgesteld dat de verwachte uitgaven kunnen worden opgevangen met de nieuwe uitkering van het rijk: het deelfonds sociaal domein. Tegelijk zijn van rijkswege de middelen gekort voor de uitvoering van de huidige WMO taken. Uitgangspunt is dat deze bezuinigingen zijn c.q. worden doorgevoerd, zij het dat, om dat te bereiken, tijdelijk middelen worden onttrokken uit de reserve WMO. SED De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling SED. Dat betekent dat de kosten van bedrijfsvoering geen onderdeel meer zijn van de begroting van de gemeente Enkhuizen. Daarvoor in de plaats is een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED-organisatie opgenomen. Eventuele frictiekosten zijn incidenteel van aard en worden ten laste van de algemene reserve gebracht. Auditcommissie. De programmabegroting is in de afgelopen jaren vernieuwd, mede op advies van de auditcommissie. Dit jaar zijn wij hiermee doorgegaan. Door in overleg met de commissie de informatievoorziening meer toe te snijden op de informatiebehoefte van de raad, denken we de kwaliteit van de begroting te verbeteren en tegelijkertijd het tot stand komen van het document efficiënter uit te kunnen voeren. Dit jaar hebben wij ons vooral gericht op de programma-indeling en de informatie op de programmabladen ( compactere teksten, minder gedetailleerde cijferinformatie en de keuze van indicatoren). Hoewel er een grote slag gemaakt is, is in veel gevallen de presentatie van indicatoren voor verbetering vatbaar. Het komt ook voor dat er nog geen indicatoren worden gepresenteerd. In 2015 en 2016 zal dit verder tot ontwikkeling komen. In de komende jaren zal met de twee andere SED gemeenten worden afgestemd op welke wijze kan worden gekomen tot het uniformeren van werkprocessen en inrichting van documenten. Naast het aanpassen van de programma-indeling is ook bekeken hoe de raad de hoeveelheid informatie beter tot zich kan nemen. Daartoe is de webapplicatie begroting in beeld ontwikkeld. Via heldere beelden wordt de Gemeente Enkhuizen 3 Programmabegroting 2015

8 begroting stap voor stap inzichtelijk gemaakt voor raad, college en organisatie, maar ook voor burgers, instanties en organisaties. De webapplicatie is geschikt voor pc en tablet. Leeswijzer De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Inleiding Programma s Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Financiële positie en meerjarenplanning. Alle programmateksten zijn op dezelfde wijze ingedeeld. Na een korte inhoud van het programma worden trends en ontwikkelingen toegelicht. Daarna wordt ingezoomd op de 3 W -vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. De maatschappelijke doelstelling wordt zoveel mogelijk smart gemaakt door het gebruik van indicatoren. Op het onderdeel Wat mag het kosten? is een analyse gemaakt van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrotingscijfers van het vorige jaar. Gemeente Enkhuizen 4 Programmabegroting 2015

9 KERNGEGEVENS 2015 A. Sociale Structuur Per 1 januari 2014 Per 1 januari 2015 Werkelijk Prognose Aantal inwoners waarvan jongeren (t/m 19 jaar) waarvan 20 t/m 64 jarigen waarvan ouderen (vanaf 65 jaar) Indien de bevolkingsopbouw grafisch wordt weergegeven, ontstaat het volgende beeld per 1 januari 2015 (prognose) waarvan jongeren (t/m 19 jaar) waarvan 20 t/m 64 jarigen waarvan ouderen (vanaf 65 jaar) Aantal huishoudens met een laag inkomen Aantal periodiek bijstandsgerechtigden Aantal inwoners minderheden B. Fysieke structuur Oppervlakte land in hectares Oppervlakte binnnenwater in hectares Oppervlakte buitenwater in hectares Oppervlakte bebouwing Oppervlakte historische kernen Lengte historisch water Historische woningen in historische kernen Aantal kernen 1 1 Aantal woonruimten Lengte van de wegen in kilometers Lengte van voetpaden in kilometers Lengte van fietspaden in kilometers C. Financiële structuur Primitieve Begroting 2015 Primitieve Begroting 2015 begroting 2014 Totaal begroting 2014 Per inwoner Totaal Per inwoner Gewone uitgaven (zie 5.2 Fin.positie) Investeringen waarvan voor grondexploitatie Opbrengst belastingen en retributies Algemene uitkering gemeentefonds Langlopende leningen Reserves Voorzieningen Gemeente Enkhuizen 5 Programmabegroting 2015

10 Gemeente Enkhuizen 6 Programmabegroting 2015

11 2. Programma s

12

13 Programma 1 Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder J.G.A. Baas Inhoud van het programma De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur, die op een open en transparante wijze inwoners en ondernemers betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Gestreefd wordt naar een snelle en adequate dienstverlening waarbij een toegankelijke overheid voor de burger gewaarborgd is. Trends en relevante ontwikkelingen Omdat het Rijk het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen wil verhogen, worden de Provinciale staten verkiezingen in 2015 gecombineerd met de waterschapsverkiezingen. Per 1 januari is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland gefuseerd tot de SED-organisatie. Eén van de doelen van de ambtelijke fusie is het verbeteren van de dienstverlening. Met ingang van 2015 is de uitvoering van de participatiewet, jeugdzorg, AWBZ en passend onderwijs de verantwoordelijk van onze gemeente. Vanaf 2015 zullen wij de ondersteuning van de kwetsbare inwoners van onze gemeente waar nodig en gewenst op ons nemen. Om deze decentralisaties in goede banen te leiden is samenwerking gezocht op de schaal van Westfriesland. Zie verder het programma samenleving. Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Een open, transparante en betrouwbare overheid 2. Verhogen kwaliteit dienstverlening Indicatoren nulmeting Norm Een open, transparante en betrouwbare overheid Waardering van inwoners voor de wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid* Waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting van de gemeente* 2014: 5,8 6 6, : 6, Verhogen kwaliteit dienstverlening Waardering totale gemeentelijke dienstverlening* 2014: 6,5 6, Aantal bezwaarschriften (ex. WOZ): Waarvan: Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk Ingetrokken na gesprek 2013: 50 16% 42% 6% 36% % 50% 5% 35% 40 9% 52% 5% 34% 35 8% 55% 5% 32% 30 7% 55% 5% 33% *Cijfers afkomstig uit de benchmark Waar staat je gemeente Gemeente Enkhuizen 7 Programmabegroting 2015

14 Wat gaan we ervoor doen? Bestuur Informatie is voor iedereen beschikbaar (met inachtneming van wettelijke regels). Het Raads Informatie Systeem (RIS) is voor iedereen toegankelijk en de schriftelijke verslaglegging van raads- en commissievergaderingen zijn volledig beschikbaar Door het instellen van adviescommissies (bijvoorbeeld WMO adviesraad) worden burgers waar mogelijk in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeente bestuur. Ten behoeve van de participatie van jongeren in de Enkhuizer politiek wordt een Jongeren Advies Commissie (JAC) ingesteld die gevraagd of ongevraagd adviezen kunnen uitbrengen. In 2015 zijn de verkiezingen van provinciale staten en de verkiezingen van het waterschap Dienstverlening In 2015 worden medewerkers van het KCC opgeleid waardoor er sneller gereageerd kan worden, betere en juiste informatie gegeven kan worden en goed mee meegedacht kan worden met de klant. De digitale dienstverlening wordt verbeterd en werkprocessen binnen de SED-organisatie worden geüniformeerd. Juridische zaken Bezwaarschriften (ex Woz en personele bezwaren) worden ambtelijk behandeld en niet meer door een bezwaarschriftencommissie. Het horen van een bezwaarmaker gebeurt door een ambtenaar die niet bij het bestreden besluit betrokken is geweest. Doel is om snel en met toepassing van mediationvaardigheden een oplossing te vinden. Deze werkwijze is het gevolg van een Lean-traject dat vorig jaar is gevolgd. Door te stimuleren mediationvaardigheden eerder in te zetten wordt getracht het aantal bezwaarschriften af te laten nemen. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Bestuurlijke Organisatie (Bedragen x 1.000) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo meer is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euro s Door een hogere reservering van pensioenkosten voor (ex-)wethouders(wettelijk -/ vastgestelde premies) en de mutatie in de formatie (raadsbesluit) zijn de apparaatskosten hoger. Een deel van de formatie van het bestuur (0,2 fte) wordt gedekt uit de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisaties. Structureel is er een bedrag van in de begroting opgenomen voor het houden van één verkiezing. Omdat er in 2014 twee verkiezingen zijn geweest, is in 2014 incidenteel toegevoegd. De afdracht van rijksleges wordt verhoogd doordat er meer documenten worden -/ afgegeven. Hier tegenover staat een hogere opbrengst bij de reisdocumenten. Overige verschillen / Gemeente Enkhuizen 8 Programmabegroting 2015

15 Baten Hogere baten voor de leges reisdocumenten omdat er meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2014 is er een gedeelte vrijgevallen van de voorziening wachtgeld wethouders. Voor 2015 is er geen vrijval begroot, waardoor in 2015 ten opzichte van 2014 een nadeel ontstaat. Euro s / / Per saldo nadeel van -/ Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen: Prognose Prognose Reserve Verkiezingen 0 0 Voorzieningen Voorziening pensioen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Toelichting voorzieningen: Voorziening Pensioen ex- wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de pensioenuitkering aan 7 pensioengerechtigde ex-wethouders. Voorziening wachtgeld ex-wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de wachtgeldverplichting van de ex-wethouders. Gemeente Enkhuizen 9 Programmabegroting 2015

16 Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouder J.G.A. Baas Inhoud van het programma De gemeente Enkhuizen streeft er met dit programma naar om het niveau van zowel de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij burgers te vergroten. Enkhuizen is voor zowel burgers als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Trends en relevante ontwikkelingen Een van de grootste ontwikkelingen waar gemeenten momenteel voor staan is de transitie van de jeugdzorg. Deze transitie bevat meerdere onderdelen die zowel de veiligheids- als zorgketen raken. Enkele onderdelen van de transitie, zoals de vorming van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het gedwongen- en het vrijwillig kader dienen dan ook met elkaar in samenhang te worden vormgegeven. Doordat meer en meer taken vanuit het Rijk bij de lokale overheden komen te liggen. Hebben gemeenten ook op veiligheidsgebied elkaar steeds meer nodig. Dit heeft inmiddels geleid tot het vaststellen van de West-Friese veiligheidsambitie, waarin de zes West-Friese gemeenten prioriteiten hebben benoemd die zijn gezamenlijk gaan oppakken. Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Het vergroten van de objectieve veiligheid 2. Het vergroten van het veiligheidsgevoel van zowel onze inwoners als bezoekers Indicatoren nulmeting Norm Vergroten objectieve veiligheid Het aantal woninginbraken is met 25% gedaald ten opzichte van het jaar (2011) Het aantal misdrijven van uitgaansgeweld is significant lager dan in (2011) < Het aantal incidenten van huiselijk geweld is significant lager dan in (2011) < Vergroten veiligheidsgevoel Percentage mensen dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt* 14% (2011) 19% (2013) < 14% 16% 16% 14% 13% Percentage mensen dat aangeeft zich soms onveilig te voelen in het eigen huis* 10% (2013) 8% 9% 9% 8% 8% Percentage mensen dat aangeeft dat er voldoende aandacht is voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid* 46% (2014) 54% 50% 50% 54% 54% *Cijfers afkomstig uit de benchmark Integrale veiligheidsmonitor ** concept doelstellingen VR-NHN Wat gaan we ervoor doen? Brandweer De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VR-NHN) stelt een begroting op en formuleert hierbij doelstellingen voor een periode van 4 jaar. Deze begroting en doelstellingen hebben betrekking op de brede functie van de VR-NHN op het gebied van zes programma s te weten brandweer, geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer, risico- & crisisbeheersing en het veiligheidshuis. Bij de start van deze periode Gemeente Enkhuizen 10 Programmabegroting 2015

17 worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de doelstellingen. Op het moment van opstellen van dit programma zijn er nog geen formele doelstellingen met een bijbehorende begroting vastgesteld. Daarnaast is dit onderdeel met ingang van deze programmabegroting ondergebracht in paragraaf 6 Verbonden Partijen waarin alle gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen Rampenbestrijding Binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt getracht de processen die onder bevolkingszorg (gemeente) vallen regionaal op te pakken, zodat expertisevoordelen ontstaan. Voor de resterende taken die onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd dienen te worden, zal in SED verband een crisisorganisatie neergezet worden. Interbestuurlijk toezicht Op grond van de Wet veiligheidsregio s zijn wij verplicht om informatie aan te leveren aan de Veiligheidsregio voor de risicokaart. Deze kaart vermeldt onder andere kwetsbare objecten, ongevallen, lpg-installaties, opslag en risicovolle bedrijven. Onze informatieverstrekking voor deze kaart is actueel. Overige beschermende maatregelen Door uitvoering te geven aan uitgangspunten uit de Doorontwikkelingsnotitie Integrale Veiligheid en het Integraal Handhavingsbeleidsplan wordt bijgedragen aan een positieve gedragsverandering in de maatschappij ten aanzien van gedragingen in de openbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat het aantal parkeerovertredingen en ergernissen zullen afnemen. Bij gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen zullen beleidsuitgangspunten regionaal opgepakt worden. Onze inwoners worden hierover geïnformeerd. Tevens creëert de gemeente omstandigheden die het mogelijk maken dat burgers ook hun eigen verantwoordelijkheden kunnen oppakken en waarmaken voor een veiliger Enkhuizen. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Veiligheid (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeentelijke brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio. Dit betekent dat de bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van 2015 wordt verhoogd. Daartegenover vervallen met ingang van 2015 de eigen kosten van de gemeentelijke brandweer: - Apparaatskosten - Onderhoud en aanschaf van materiaal - Verzekering van het wagenpark Euro s -/ Gemeente Enkhuizen 11 Programmabegroting 2015

18 Baten Vanwege de regionalisering van de brandweer vervallen de vergoedingen voor het gebruik van de kazerne Euro s -/ / Per saldo voordeel van Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren geen reserves en voorzieningen. Gemeente Enkhuizen 12 Programmabegroting 2015

19 Programma 3 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder N.J.J. Kok Inhoud van het programma Het oplossen van knelpunten (zowel objectief als subjectieve) in de infrastructuur. In de Stadsvisie wordt gepleit voor betere verbindingen tussen de buitenwijken en de binnenstad. De binnenstad is zo goed als vrij van autoverkeer. Via de havens kunnen watertoeristen de stad goed bereiken. Door busverbindingen, wandel- en fietsroutes en het gebruik van binnenwateren is het op allerlei manieren mogelijk voor mensen om zich in en rondom de stad te bewegen. (bron: Stadsvisie) Trends en relevante ontwikkelingen Geen Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid 2. Gebruiksvriendelijker Parkeerbeleid Indicatoren nulmeting Norm verkeersveiligheid Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid van de gemeente Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid In de buurt Oordeel van de burger over onderhoud wegen en fietspaden Wat gaan we ervoor doen? Verkeersveiligheid Door het concept duurzaam veilig verder door te voeren worden staten en woonwijken op een duurzame en veilige manier ingericht. Daarnaast wordt het verkeersplan geactualiseerd. Met schoolbesturen en ouders/verzorgers wordt bekeken of en zo ja, op welke wijze verkeersmaatregelen rondom scholen nodig zijn of veranderd moeten worden ter bevordering van de veiligheid. Parkeren Het besluit om betaald parkeren in te voeren (de zgn. 2e fase) zal worden teruggedraaid. Het huidige parkeerbeleid zal worden geëvalueerd en worden aangepast naar een gebruiksvriendelijker systeem. Hierbij worden inwoners en ondernemers in de binnenstad betrokken. Gemeente Enkhuizen 13 Programmabegroting 2015

20 Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Verkeer en Vervoer (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het verkeersplan In 2015 hogere kapitaallasten wegens nieuwe investeringen -/ Overige verschillen -/ Baten In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor lastenverlichting parkeerproducten Euro s Per saldo voordeel van Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren geen reserves en voorzieningen Gemeente Enkhuizen 14 Programmabegroting 2015

21 Programma 4 Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder N.J.J. Kok Inhoud van het programma Met het programma beheer openbare ruimte streeft de gemeente Enkhuizen naar een verantwoord beheer van de openbare ruimte en de riolering en wel zodanig dat de instandhouding ervan en de volksgezondheid worden gewaarborgd. Er is sprake van een minimaal beheer waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Het kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis. Trends en relevante ontwikkelingen In met name de buitenwijken van Enkhuizen naderen een aantal kapitaalgoederen het einde van hun technische levensduur. Er zullen de komende jaren grote investeringen moeten plaatsvinden om met name beschoeiingen en kunstwerken te vervangen of te renoveren. Maar ook op de onderdelen wegen en groen zullen de nodige investeringen moeten worden gedaan om het kwaliteitsniveau op basis te kunnen behouden. Ten aanzien van het groenonderhoud en met name de onkruidbestrijding op verhardingen zal vanuit het rijk steeds meer druk worden uitgeoefend om chemische bestrijding (met glyfosaat) te stoppen en alternatieve methoden toe te passen. Het Ministerie is voornemens om het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen per november 2015 te verbieden. Alternatieven (borstelen, branden, heet water en hete lucht) zijn voorhanden, maar die zijn vaak meer arbeidsintensief en daardoor ook duurder. Een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en parken staat gepland voor november Wat willen we bereiken? Het beheer van de kapitaalgoederen wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau basis met uitzondering van het Snouck van Loosenpark wat op een hoog kwaliteitsniveau wordt onderhouden. Voor de komende bestuursperiode zal dit niveau worden gehandhaafd. Wel zal er een accentverschuiving zichtbaar worden naar de buitenwijken waar de komende jaren meer aandacht geschonken zal worden voor het onderhoud en vervanging van kunstwerken en beschoeiingen. Maatschappelijke doelstelling 1. Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en wijk 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade Indicatoren nulmeting Norm Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en wijk (2012) over de leefbaarheid in de buurt (benchmark: Waar staat je gemeente) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 over het onderhoud van de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,3 6,0 1) 6,3 6,3 6,3 6,3 over het openbaar groen in de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade (2013) Aantal meldingen over riolering (gemeentelijke registratie) Aantal meldingen over kolken (gemeentelijke registratie) Aantal meldingen over grondwater (gemeentelijke registratie) ) Het vastgestelde uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen (de buitenruimte) op een zodanige wijze worden beheerd dat er sprake is van minimaal verantwoord beheer hetgeen overeenkomt met de cijfer 6,0 Gemeente Enkhuizen 15 Programmabegroting 2015

22 Wat gaan we ervoor doen? Het onderhouden en beheren van de kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau. Hiervoor zijn (meerjaren)onderhoudscontracten afgesloten met diverse aannemers. Daarnaast zal conform het gestelde in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in het kader van grootonderhoud kapitaalgoederen worden vervangen of gerenoveerd. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Beheer Openbare Buitenruimte (Bedragen x 1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten Baten Saldo programma P Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo minder is begroot ten opzichte van De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten De kapitaallasten zijn hoger vanwege nieuwe investeringen -/ De apparaatskosten zijn hoger -/ Hogere kosten voor brugonderhoud. Hier staat een lager budget bij havenonderhoud -/ tegenover (zie programma Havens) Hogere kosten wegens areaaluitbreidingen en prijsindexatie werkzaamheden openbaar -/ groen en reiniging In 2015 is de geraamde onttrekking uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen lager dan in In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor aanleg beschoeiing De Haling In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor openbaar groen als gevolg van stormschade In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het bomenbeleidsplan In 2014 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van het hekwerk Sn van Loosenpark Overige verschillen Baten Euro s De inkomsten op de rioolheffing zijn met 2,5% verhoogd Hogere onttrekking aan de voorziening riolering Per saldo voordeel van Gemeente Enkhuizen 16 Programmabegroting 2015

23 Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen Prognose Prognose Reserves Egalisatie tarieven riolering Reserve onderhoud kapitaalgoederen Voorzieningen Voorziening onderhoud riolering Toelichting reserves en voorzieningen: Reserves Reserve egalisatie tarieven; Deze reserve wordt ingezet om de lastenverzwaring voor de burger te temporiseren. Reserve onderhoud kapitaalgoederen; De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit deze (egalisatie)reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de medio 2014 aangeboden notitie onderhoud kapitaalgoederen. Voorzieningen Voorziening onderhoud riolering; naar verwachting wordt in onttrokken aan deze voorziening. Gemeente Enkhuizen 17 Programmabegroting 2015

24 Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Inhoud van het programma Met het programma Samenleving streven we ernaar dat de inwoner van Enkhuizen zelf regie voert over zijn/haar leven met een gemeente die dat stimuleert en daar waar nodig ondersteunt. De gemeente biedt compensatie waar zij dit nodig acht. Trends en relevante ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkeling voor 2015 is de verschuiving van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten (decentralisaties), maar er zijn ook andere ontwikkelingen: Op grond van de Jeugdwet worden gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het CJG ontwikkelt zich als door als zorg- en welzijnsnetwerk op de vindplaatsen zoals kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en onderwijs. Voor werk en inkomen kunnen de inwoners van Enkhuizen vanaf 1 januari 2015 terecht bij WerkSaam Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de 7 gemeentelijke sociale diensten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Stede Broec) en de sociale werkvoorziening Op/maat. WerkSaam gaat het grootste deel van de participatiewet uitvoeren, alleen het minimabeleid (zoals o.a. bijzondere bijstand) blijft bij de gemeente. Samen met WerkSaam worden in 2015 nieuwe indicatoren ontwikkeld, die vanaf volgend jaar in de begroting worden opgenomen. Daarnaast worden op 1 januari 2015 de (extramurale) begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf overgeheveld naar de Wmo. In 2014 zijn de voorbereidingen hiervoor uitgevoerd. Deze veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen op de diverse budgetten. De komst van de Wmo heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor vrijwilligerswerk. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van vrijwilligerswerk, zoals het maatschappelijk betrokken ondernemen van organisaties. De grenzen van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden opgezocht. Vragen zoals: welke taken horen er bij vrijwilligerswerk en bij betaald werk?, spelen een rol. De druk op de mantelzorgers zal toenemen, omdat de verwachtingen van de inzet van mantelzorgers groeien. De aandacht voor cultuureducatie groeit. Zowel binnen- alsook buitenschools wordt het actief, receptief en reflectief ondergaan van cultuureducatie gezien als belangrijk onderdeel in de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Dit brengt met zich mee dat cultuuraanbieders, scholen en gemeenten nauwer met elkaar samenwerken om de plek van cultuureducatie in het onderwijs (en bij de cultuurinstellingen) te verankeren. Vanuit de NASB-regeling (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) heeft sinds 2009 het bewegingsonderwijs op de basisscholen via Enkhuizen Actief een kwaliteitsimpuls gekregen. Met de scholen is overeengekomen om deze activiteiten voort te zetten onder de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. De gevolgen van de economische groei voor de arbeidsmarkt is in 2015 merkbaar. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dan licht zal dalen van naar personen. Dit zal nog niet gelijk effect hebben op het aantal bijstandsgerechtigden. Wat willen we bereiken? De Beleidsnota WMO fungeert als overkoepelend document voor de beleidsterreinen op het gebied van samenleving. De beleidsnota is opgebouwd uit drie thema s: Opvoeden en opgroeien Thuis in Enkhuizen Drempels weg in Enkhuizen De maatschappelijke doelstellingen in dit hoofdstuk worden per thema weergegeven. Gemeente Enkhuizen 18 Programmabegroting 2015

Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok

Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Inhoud van het programma Met het programma Samenleving streven we ernaar dat de inwoner van Enkhuizen zelf regie voert over zijn/haar leven

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Inhoudsopgave Programmabegroting 2016 1. INLEIDING 5 Inleiding 5 Kerngegevens 7 2. PROGRAMMA'S 9 1. Bestuurlijke organistatie 9 2. Veiligheid 13 3. Verkeer en vervoer 16 4. Beheer

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork Vervolg Vragen t.a.v. begrotingsbehandeling 7 november. Deelprogramma lokaal onderwijsbeleid 17. Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie? 18. Hoe effectief is het voorgaande

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen.

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Rotterdam, 28 oktober 2015 Aan de Gemeenteraad Onderwerp Alternatieve Begroting 2016 Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Waarom dit voorstel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie