Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk"

Transcriptie

1 Informatie Alcoholplan Platform Kocon Katwijk Platform Kocon Katwijk, 2 december 2006

2 Het Alcoholplan Katwijk Sinds 1993 is het Platform Kocon 1 in opdracht van de gemeente Katwijk als breed samenwerkingsverband actief betrokken bij de beleidsontwikkeling, de initiëring en de uitvoering van het verslavingsbeleid gericht op het terugdringen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik. De afgelopen jaren heeft het Platform Kocon zich vooral met het onderwerp alcohol beziggehouden. Al jaren tonen cijfers en praktijkervaringen aan dat alcoholproblematiek in Nederland drastisch toeneemt. Een inventarisatie van landelijke en regionale cijfers en eigen lokaal onderzoek bevestigen het beeld dat in Nederland het alcoholgebruik zorgwekkend hoog is. Cijfers tonen ook aan dat men op steeds jongere leeftijd steeds meer alcohol (voor)drinkt. Katwijk verschilt hierin niet veel ten opzichte van andere plaatsen. Het is gebruikelijk om bij de constatering van een maatschappelijk probleem preventie in te zetten, meestal in de vorm van voorlichtingscampagnes. Het blijkt echter dat wanneer preventie geen deel uitmaakt van een pakket maatregelen dit nauwelijks positief effect heeft. Het Platform heeft daarom in 2000 prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een integraal alcoholmatigingsbeleid en hiervoor het Alcoholplan Katwijk geschreven. Bij de opzet van het Alcoholplan is gestreefd naar een samenhangende aanpak, een gelijktijdige inzet van diverse beleidsinstrumenten en draagvlak bij besturen, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Dit alles met als doel om enerzijds het overmatig alcoholgebruik, vooral onder jongeren, terug te dringen en anderzijds om opvoeders en de samenleving bewust te maken van de omvang van dit probleem en te wijzen op de consequenties voor de volksgezondheid en de openbare orde en veiligheid in de toekomst. Een groep van 30 Katwijkers, waaronder de barkeeper, de politieagent en de leraar, hebben aan de hand van een metafoor over water de problemen rond alcohol in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Dit heeft geleid tot tal van activiteiten zoals discussies met jongeren en de politiek (Biervatenpraat), onderzoek onder jongeren en aanbevelingen van de jongeren aan de lokale politiek (Veilig in Katwijk Stappen), een gezamenlijke thema- en preekweek van de kerken, voorlichtingen in bibliotheken en scholen, het inbouwen van het onderwerp alcohol in bestaande preventieactiviteiten en signalering en behandeling van alcoholisme. De werkgroep Regelgeving en handhaving heeft de bestaande wet- en regelgeving en de mogelijkheden voor handhaving in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot aanbevelingen en aanpassingen van de lokale regelgeving en handhaving. De succesvolle onderdelen uit het alcoholprogramma heeft het Platform Kocon in 2005 geïntegreerd in het al bestaande programma voor preventie, zorg en maatschappelijk herstel van ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Bij het ontwikkelen van het beleid is het één van onze uitgangspunten dat wij vooral zoeken naar lokale oplossingen. Daarbij worden we echter geconfronteerd met de beperkingen van de mogelijkheden van lokaal beleid door de geldende landelijke wet- en regelgeving. De Tweede Kamer agendeert binnenkort de wet- en regelgeving rond alcohol. Om deze reden hebben wij recent aan de Tweede Kamer een aantal aanbevelingen en concrete voorstellen gedaan in de hoop dat er een meer sluitende aanpak tussen landelijke wetgeving en de uitvoering hiervan op lokaal niveau kan worden gerealiseerd. 1 Het Platform Kocon, voorheen Platform Verslavingszorg Katwijk, is een samenwerkingverband van organisaties en vrijwilligers die in de gemeente Katwijk (ca inwoners) en de regio werk verrichten op het gebied van alcohol en drugs. Verschillende organisaties nemen deel aan het Platform, zoals: GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden, Gemeente Katwijk, Factor Welzijn afdeling jeugd- en jongerenwerk, Parnassia, Stichting de Brug en Bureau Jeugdzorg. De activiteiten van het Platform richten zich op de deelgebieden preventie, zorg en maatschappelijk herstel.. 1

3 Inhoudsopgave Het Alcoholplan Katwijk Analyse landelijk en regionaal Uitkomsten Nationale Drugsmonitor 2005 van het Trimbos instituut Samenvatting jongerenpeiling GGD en scholierenonderzoek Trimbos Onderzoek Katwijk Alcohol Meetkeet Onderzoek uitgaan en vrijetijdsbesteding 14 en 15 jarigen Activiteiten in Katwijk Projectgroep genotmiddelen, opvoeding en gezin Werkgroep Alcohol en Kerken Jongeren Reglementen onderwijs en jongerenwerk Training Grenzen Stellen Preventiesurvivals Biervatenpraat Project Veilig In Katwijk Stappen Convenant jongerencentra Werkgroep Regels en handhaving Nieuwe Drank- en horecaverordening Katwijk Fietsactie Aanbevelingen Tweede Kamer

4 1. Analyse landelijk en regionaal Landelijk en regionaal onderzoek naar genotmiddelengebruik en trends vinden regelmatig plaats. De uitkomsten leveren cijfers op over de gezondheidssituatie en leefgewoonten van jongeren en volwassenen. In deze paragraaf zijn enkele landelijke onderzoeksuitkomsten samengevat. Na het landelijk onderzoek zoomen wij steeds verder in, met Katwijk als representant voor een gemeente in Nederland. 1.1 Uitkomsten Nationale Drugsmonitor 2005 van het Trimbos instituut In mei 2006 zijn de uitkomsten bekend geworden van de Nationale Drugsmonitor Belangrijke conclusies zijn: Alcoholgebruik is wijd verbreid in de Nederlandse samenleving. 10% van de Nederlandse bevolking is een probleemdrinker. De stijging van het aantal alcoholcliënten bij (ambulante) verslavingszorg en alcoholgerelateerde opnames in ziekenhuizen zet nog steeds door. Overmatig alcoholgebruik is de belangrijkste determinant voor het verlies van de kwaliteit van leven. Ondanks een wettelijk verbod kunnen jongeren onder de 16 jaar eenvoudig alcoholhoudende dranken krijgen. Vergeleken met scholieren uit andere landen drinken Nederlandse scholieren vaak. Tijdens vakanties wordt door jongeren veel gedronken. Veel jongeren drinken tijdens het uitgaan. Het alcoholgebruik onder scholieren is tussen 1999 en 2003, met name onder meisjes tussen de 12 en 14 jaar toegenomen. Het IVO onderzoek 2005 onder bijna 4000 jongeren bevestigt de ongunstige trend bij jongeren Percentage drinkers ooit in het leven. Bron: Peilstationsonderzoek scholieren, Trimbos-instituut. 2 Het Trimbos instituut doet, als landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg regelmatig onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn vaak leidend in beleidsontwikkeling en ontwikkelingen op het gebied van preventie. 3

5 1.2 Samenvatting jongerenpeiling GGD en scholierenonderzoek Trimbos De GGD Hollands Midden 3 en het Trimbos doen periodiek onderzoek door jongeren- en volwassenenpeilingen. De belangrijkste conclusie uit de gegevens is dat op basis van kwantitatieve gegevens het middelengebruik in Katwijk niet of nauwelijks afwijkt van de gemiddelde omvang van andere gemeenten van gelijke grootte. Tevens is eenzelfde beeld te zien in de kleinere gemeenten in Nederland en in de grote steden. Wel is opgevallen dat Katwijk relatief veel niet-drinkende vrouwen heeft en dat zij minder vaak excessief drinken ten opzichte van andere vrouwen in Zuid-Holland Noord. De volgende tabellen bevatten gegevens over het alcoholgebruik van jongeren in de Duin- en Bollenstreek, waaronder Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Deze gemeenten zijn als cluster samengevoegd en vergeleken met gemiddelden in de gemeenten van Zuid Holland Noord. Alcoholgebruik jongeren Tabel1 Percentage dat alcohol drinkt. Leerlingen basisschool groep 7 en 8 Leerlingen voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek 15% 21% 59% 71% Zuid-Holland Noord 15% 22% 58% 63% Toelichting Tabel 1 In 2003 drinkt 21% van de leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool alcohol in de Duin- en Bollenstreek. Dit is meer dan in 1996 en evenveel als in Zuid-Holland Noord. 71% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs drinkt alcohol; dit is meer dan in 1996 en meer dan in Zuid-Holland Noord. Tabel2 Percentage jongens en meisjes dat alcohol drinkt jarige jongens jarige meisjes Tabel 3 Gemiddeld aantal glazen alcohol van de drinkers naar leeftijd jarigen in voortgezet onderwijs jarigen in voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek 2,4 4,5 5,3 6,3 Zuid-Holland Noord 2,5 3,7 5,0 6,0 Toelichting Tabel 3: In de Duin- en Bollenstreek hebben in 2003 de jarigen in het voortgezet onderwijs, de laatste keer dat zij alcohol dronken, gemiddeld 4,5 glazen gedronken. Dit is gemiddeld 2,0 glazen meer dan in 1996 en 0,8 glas meer dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. De jarigen in het voortgezet onderwijs, hebben de laatste keer dat zij alcohol dronken, gemiddeld 6,3 glazen gedronken. Dit is gemiddeld 1,0 glas meer dan in 1996 en 0,3 glas meer dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. 3 Jongerenpeiling 2003 GGD ZHN 2003 (www.ggdhm.nl). Beschrijving van de gezondheidssituatie en leefgewoonten van jongeren van 12 t/m 26 jaar in de 22 gemeenten van de regio Zuid Hollend Noord. 4

6 2. Onderzoek Katwijk 2.1 Alcohol Meetkeet In de Werkgroep Alcoholpeil ontstond het idee van een mobiel meetstation, met zowel bestaande als nieuw ontwikkelde meetinstrumenten, om het alcoholgebruik onder uitgaanders in Katwijk in kaart te brengen. Er werd gekozen voor een vragenlijst gebaseerd op het Antenneonderzoek Amsterdam in combinatie met een aantal lichamelijke testen, zoals de blaastest. De gemeente Katwijk gaf een schaftkeet in bruikleen en de Alcohol Meetkeet startte in september 2002 met een onderzoek onder bezoekers van cafés, jongerencentra en voetbalkantines in Katwijk. In de loop van 19 onderzoeksavonden hebben 860 bezoekers van 17 verschillende uitgaanslocaties meegewerkt aan het onderzoek met een respons van 70%. Op 15 april 2003 zijn de resultaten van de Alcohol Meetkeet aan alle betrokkenen gepresenteerd. 4 De resultaten van de Alcohol Meetkeet hadden betrekking op 807 personen, waarvan 90% uit Katwijk en 10% uit de aangrenzende plaatsen als Rijnsburg en Valkenburg. Het blijkt goed mogelijk om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Uitgaanders willen graag meewerken en het levert veel informatie op. De Alcohol Meetkeet Belangrijkste resultaten uit het onderzoek: Het responspercentage van 70% is veel hoger dan bij een ander gemiddelde onderzoek naar drankgebruik. Van de vragenlijsten is 65% ingevuld in een café, 19% in een jongerensociëteit en 17% in een voetbalkantine. De mannen maken 65% uit van de onderzoekspopulatie. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 23 jaar. Van alle deelnemers woont 90% in Katwijk, 30% is scholier of student. Ruim driekwart gaat minstens één keer per week uit. Figuur 1 Percentage van de uitgaanders uitgezet naar het gemiddeld aantal glazen alcohol dat op een doordeweekse dag of op een dag in het weekend wordt gedronken. % W eek W eekend Aantal glazen 5

7 Alcohol- en drugsgebruik Van de deelnemers drinkt 97% af en toe alcohol; 15% van de uitgaanders drinkt dagelijks. Als de uitgaanders drinken, drinken ze op een doordeweekse dag gemiddeld 2,5 glazen alcohol. Op een dag in het weekend is dit 11,7 glazen. Mannen drinken systematisch meer dan vrouwen. Met deze hoeveelheden is 38% van alle uitgaanders een riskante drinker. 5 Tijdens het invullen van de vragenlijst hebben de mannen gemiddeld 8,5 glazen genuttigd. Voor vrouwen is dit 3,6 glazen. Ongeveer een derde van deze hoeveelheid is gedronken voordat zij in de uitgaanslocatie waren. Slechts 20% van de uitgaanders is de afgelopen maand niet dronken geweest. Normen en verwachtingen over alcoholgebruik Het aantal glazen waarvan men vindt dat het teveel is, is vijftien glazen voor de mannen en tien glazen voor de vrouwen. Als men nog moet fietsen is het toelaatbaar aantal glazen voor de mannen tien en voor de vrouwen zeven glazen. Dronken of aangeschoten op de fiets zitten is voor 33% van de uitgaanders geen probleem. Als men nog moet autorijden, hanteert een kwart van de respondenten een norm hoger dan twee glazen alcohol. Opvallend is dat de minderjarigen hier hogere aantallen noemen dan oudere uitgaanders. Verwachtingen van alcohol In de vragenlijst zijn tien stellingen opgenomen over de verwachtingen van alcohol of over alcohol en stoer willen doen. De uitgaanders in Katwijk hebben opvallend positieve verwachtingen van alcohol. Mannen hebben positievere verwachtingen van alcohol dan vrouwen. Jongere uitgaanders denken positiever over alcohol dan de oudere uitgaanders. Hoe positiever de verwachtingen van alcohol, hoe meer glazen alcohol is gedronken tijdens de uitgaansavond. Voor veel mannelijke uitgaanders is alcohol omgeven met overmoedig en uitgelaten gedrag. Betrokkenheid bij agressie Van de uitgaanders heeft 17% het afgelopen jaar opzettelijk iets vernield, 20% nam deel aan een serieuze vechtpartij, 13% heeft iemand zodanig geslagen dat deze verbonden moest worden, en 8% is zodanig geslagen dat hij of zij verbonden moest worden. In totaal is 29% van de uitgaanders als dader betrokken bij agressie. Slechts 1% van de uitgaanders is alleen als slachtoffer betrokken bij agressie. Van de uitgaanders is 46% ooit betrokken geweest bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Het alcoholgebruik van de personen die betrokken zijn geweest bij een vorm van agressie is hoger dan dat van de personen die niet betrokken zijn bij agressie. 2.2 Onderzoek uitgaan en vrijetijdsbesteding 14 en 15 jarigen Het Project Veilig In Katwijk Stappen (verder VIKS) van het Platform Kocon is in januari 2003 gestart met twee groepen jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Aanleiding vormde de ongeregeldheden in het najaar van 2002 in het centrum van Katwijk tijdens uitgaansavonden. Het Platform was benieuwd naar de mening en ideeën van de jongeren zelf; op welke manier kan overmatig alcoholgebruik onder jongeren worden teruggedrongen en hoe voorkomen we overlast? Jongeren zijn persoonlijk benaderd met de vraag of zij willen helpen met het vinden van antwoorden. Er zijn twee groepen jongeren geformeerd die met het thema aan de slag zijn gegaan. Groep 1 bestond vooral uit jongeren die betrokken waren bij de incidenten in het centrum. Zij zijn gevraagd door een medewerker van de politie en het jongerenwerk. Groep 2 bestond uit jongeren die bekend zijn uit bijvoorbeeld het jongerenwerk of de kerken. 4 5 Rapportage Alcohol Meetkeet. Resultaten van een onderzoek uitgevoerd door het Platform en de GGD onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april Zie: en Voor jongeren tot negentien jaar: dagelijks drinken, of een paar keer in de week vier glazen of meer, of minstens tien glazen op een dag in het weekend. Voor personen vanaf negentien jaar geldt dagelijks drinken, of een paar keer in de week vijf glazen of meer. 6

8 In oktober en november 2003 is vanuit het Project VIKS, een enquête over uitgaan en vrijetijdsbesteding gehouden onder 585 leerlingen van jaar. Daarnaast zijn door de jongeren van VIKS 8 gastlessen verzorgd in verschillende klassen van het voortgezet onderwijs. De uitkomsten en aanbevelingen van het Project VIKS zijn in 2004 gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Samenvattend waren de uitkomsten van de VIKS-enquête dat jongeren: extra activiteiten en een extra gelegenheid willen om uit te gaan dat alcohol niet de bepalende factor is voor activiteiten voor de 16-min groep. Enkele uitkomsten van de enquête: Voordrinken Voordrinken is het nuttigen van alcoholhoudende drank voordat je uitgaat. Van alle 457 jongeren die uitgaan drinken er 198 voor (43,6%). Er is daarbij nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes. Er is ook nauwelijks verschil tussen Katwijkers en niet-katwijkers. Uit de antwoorden blijkt dat: Het voordrinken behoorlijk sterk toeneemt met de leeftijd: van respectievelijk 29,5%, via 44,3% tot 55,6%. 44,3% 55,6% 29,5% 13 jaar 14 jaar 15 jaar Voordrinken 13, 14, 15-jarigen Het gemiddelde aantal glazen alcohol bij het voordrinken bedraagt voor jongens gemiddeld 6,5 glas en voor meisjes bijna 6 glazen. Het aantal glazen dat wordt voorgedronken neemt toe met de leeftijd van gemiddeld 4,5 glas, via 6 tot bijna 8 glazen bij 15-jarigen. Voordrinken lijkt inmiddels een geaccepteerd verschijnsel. Niettemin vinden wij het percentage jongeren van 15 jaar dat voordrinkt schrikbarend en onacceptabel hoog, vooral in combinatie met de cijfers over de hoeveelheid alcohol die gebruikt wordt. Gemiddeld drinken jongeren iets meer dan 6 glazen voor. Voor 15-jarigen bedraagt het gemiddelde bijna 8 glazen! Drinken tijdens het uitgaan ,55% 63,25 % 84,9% 13 jaar 14 jaar 15 jaar 0 Drinken van alcohol naar leeftijd 7

9 Het aantal glazen alcohol dat tijdens het uitgaan gedronken wordt is gemiddeld 7 glazen voor de jongens en 6 voor de meisjes. Het aantal glazen alcohol dat gedronken wordt neemt sterk toe met de leeftijd: van 4,5 glas bij de 13-jarigen, via ruim 6 glazen bij de 14-jarigen tot bijna 8 glazen bij de 15-jarigen. Niet-Katwijkers drinken gemiddeld ongeveer 1 glas meer dan Katwijkers; 7,21 > 6,35 Als de gegevens over voordrinken en drinken tijdens het uitgaan gecombineerd worden geeft dat de volgende resultaten; 19% van alle jongeren gaat niet uit. Over hun drinkgedrag is ons niets bekend. 34% van de jongeren die uitgaan, drinkt helemaal geen alcohol. 21% drinkt niet voor maar wel tijdens het uitgaan. 40% van de jongeren drinkt voor én tijdens het uitgaan. Uitgaanders van 13 jaar drinken gemiddeld op een uitgaansdag in totaal 3 glazen. Dit loopt bij 15-jarigen op tot ruim 11 glazen. Een omrekening leert dat 15-jarige uitgaanders die voordrinken én drinken tijdens het uitgaan drinken gemiddeld bijna 16 glazen!! De overgrote meerderheid (86%) van de jongeren meent dat het ook zonder alcohol gezellig kan zijn. Ook in de gastlessen is op dit onderwerp ingegaan. De vraag of ze voorbeelden konden geven van gezellige feesten zonder alcohol werd aarzelend beantwoord. De meeste antwoorden betroffen schoolfeesten en een enkeling noemde familieverjaardagen. Dit gaf de indruk dat ze maar weinig feesten zonder alcohol meemaken. Het lijkt er daarmee ook op dat de feesten zonder alcohol alleen die gelegenheden zijn waarbij als regel geen alcohol gesteld wordt. Dit beeld komt overeen met het beeld dat ontstaan is bij het werkbezoek aan de discotheek La Baraque in Zevenhuizen voor 10- tot en met 15-jarigen. Ook daar is alcohol zonder meer verboden en dat wordt zonder slag of stoot geaccepteerd door de bezoekers. Uiteraard is het, net als bij schoolfeesten, ook hier zaak te letten op drankgebruik net buiten of in de onmiddellijke omgeving van de gelegenheid. Als jongeren de vrijheid krijgen al dan niet te drinken is het blijkbaar een automatisme dús wel te drinken. Het verbieden van alcoholgebruik en het handhaven daarvan in dit soort situaties lijkt daarentegen redelijk makkelijk door jongeren geaccepteerd te worden. Aanbevelingen uit de onderzoeken in Katwijk zijn ook nu nog van toepassing: 1. Blijf consequent prioriteit geven aan een alomvattend alcoholbeleid met oog voor openingstijden, leeftijdsgrenzen, overlast en preventie van alcoholgebruik. 2. Kijk bij de vormgeving van het alcoholbeleid ook naar de mogelijkheden om alcoholgebruik in de sportkantines te verminderen. Denk aan de financiële consequenties voor verenigingen. 3. Kijk bij het alcoholbeleid niet alleen naar alcoholgebruik in de uitgaanslocaties, maar besteed ook aandacht aan het indrinken. Aandachtspunten hierbij zijn: De rol van ouders Handhaving van leeftijdgrenzen in supermarkten Het niet schenken aan bezoekers die al te veel hebben gedronken. 4. Besteed in bestaande preventieactiviteiten aandacht aan: De risico s van alcohol en autorijden juist ook voor de groep minderjarigen De regelgeving rondom en de risico s van alcoholgebruik op de fiets De positieve verwachtingen van alcohol De stoerheid en baldadigheid waarmee alcohol is omgeven 8

10 3 Activiteiten in Katwijk In het jaar 2000 gaf de gemeente Katwijk het Platform Kocon de opdracht en subsidie om het voorgestelde alcoholmatigingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, zoals verwoord in de verschillende voorstellen en notities van Het Platform 6. Hierbij zijn verenigingen, hulpverlening, horeca, bedrijven, kerken, onderwijs, politie, gemeenteraad, jongeren en verslavingszorg betrokken. Op basis van onderzoeksuitkomsten en voorstellen uit denktanks, project- en werkgroepen ontstond het Activiteitenplan - Alcoholplan Katwijk. Het uitgangspunt was om een samenhangende aanpak, een gelijktijdige inzet van diverse beleidsinstrumenten en draagvlak bij besturen, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven te creëren. In 2002 ging het gemeentebestuur van Katwijk akkoord met de uitvoering hiervan. Een aantal activiteiten wordt hier kort beschreven. Een nadere probleemstelling, doelstellingen en de beschrijving van activiteiten in het kader van het Alcoholplan is te vinden op de website 3.1 Projectgroep genotmiddelen, opvoeding en gezin In 2003 is de Projectgroep Alcohol en Gezin gestart met medewerkers van 7 verschillende organisaties, daarna is de naam veranderd in Projectgroep Genotmiddelen, Opvoeding en Gezin om aan te geven dat de voorlichting breder was. Dit leidde tot diverse voorlichtingsactiviteiten voor ouders in basisscholen en openbare ruimten zoals bibliotheken, een gratis spreekuur voor jongeren, ouders en beroepskrachten, deskundigheidsbevordering in de eerste lijn en een aanbod voor ouders in het kader van de experimentele educatieve maatregel voor minderjarigen voor jongeren die met de politie in aanraking komen door alcoholmisbruik. De projectgroep is nog volop bezig met het uitvoeren van activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 3.2 Werkgroep Alcohol en Kerken Draagvlak, mee denken en meewerken vanuit de kerken is ook van belang. In de Werkgroep Alcohol en Kerken zijn de meeste kerken in Katwijk vertegenwoordigd. Naast een preekweek over alcohol is er catechisatiemateriaal ontwikkeld en een informatiebox met voorlichtingsmaterialen, met de naam: The Box Waar ben jij vol van. Overhandiging Informatiebox Alcohol aan kerken op 4 november Jongeren Reglementen onderwijs en jongerenwerk Naast gedragscodes en ongeschreven regels leveren geschreven regels in een instelling een bijdrage aan de preventie van middelenmisbruik en het scheppen van duidelijkheid naar bezoekers en 6 1. Kurk Een voorstel voor alcoholmatigingsbeleid in Katwijk. Platform Verslavingszorg aug Voortgangsrapportage Alcoholplan Katwijk. Platform Verslavingszorg, juli Wet en regelgeving Alcohol. Instrumenten waarmee gemeenten een lokaal alcoholmatigingsbeleid vorm kunnen geven. Platform Verslavingszorg - Denktank Regels, december Alcoholplan - Activiteitenplan Platform Verslavingszorg, december

11 vrijwilligers. Een geschreven reglement geeft aan wat de geldende gedragsregels zijn. Zeker als middelenge- of misbruik aanleiding geeft tot zorg om een persoon of tot conflicten is een dergelijk houvast waardevol. In 1998 bleek dat de meeste instellingen geen of een zeer beperkt geschreven reglement voor riskante genotmiddelen hadden. In 1999 is door het Platform een reglement opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving voor instellingen op het gebied van sociaal cultureel werk en het onderwijs Training Grenzen Stellen Agressie of intimiderend gedrag komt regelmatig voor en het is dan lastig om de huisregels te handhaven en grenzen te stellen. Een training Grenzen Stellen (omgaan met lastig gedrag) voor vrijwilligers en beroepskrachten sluit aan bij de behoefte om het instellingsreglement te handhaven. Sinds enkele jaren wordt daarom vanuit het Platform Kocon de training Grenzen Stellen aangeboden aan instellingen Preventiesurvivals In jongerencentra en op straat leggen jongerenwerkers contact met groepen (hang-)jongeren. Door het permanente contact ontstaat vertrouwen. Als blijkt dat het gebruik van genotmiddelen (legaal én illegaal) aanleiding is voor ongerustheid wordt een preventiesurvival georganiseerd. Daarin worden survivalactiviteiten gecombineerd met preventieactiviteiten. Jongeren krijgen voorlichting over de middelen (GGD), krijgen de regels uitgelegd (politie) en discussiëren over gebruik en misbruik van riskante genotmiddelen. Het draagt bij aan kennis en houding van de jongeren. Belangrijker nog is dat omdat de jongeren vaak ontzettend eerlijk zijn over hun doen en laten een duidelijk beeld ontstaat over hun gebruik. Als daartoe aanleiding is wordt er vervolgens passende begeleiding of hulpverlening aan de betreffende individuen aangeboden'. Preventiessurvival Biervatenpraat Biervatenpraat In samenwerking tussen het Platform en lokale jongerenorganisaties is een openbare discussie op het marktplein georganiseerd om de meningvorming over alcoholgebruik te bevorderen. In plaats van de spreekwoordelijke zeepkisten in Hyde Park werd de discussie hier gevoerd vanaf biervaten en haringvaten (vissersdorp). Lokale politici, burgers, jongeren en Platformleden voerden de discussie Project Veilig In Katwijk Stappen Zie 2.2 bij onderzoek Convenant jongerencentra De jongerencentra in Katwijk hebben in een convenant afgesproken alcoholbeleid te voeren met het doel het gebruik te matigen. Ze hebben afgesproken de activiteiten voor tieners (tot 16 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar) te scheiden. tieners hebben zo géén toegang tot alcoholhoudende drank in het jongerencentrum. Alcoholhoudende dranken kosten twee maal zo veel als dranken zonder alcohol, er is een beperkt assortiment in bier en wijn. Besturen en vrijwilligers oefenen in trainingen het handhaven van de regels. 10

12 Het Platform heeft aangedrongen op verdere regulering via convenanten alcoholbeleid tussen vergelijkbare instellingen, zoals wijkverenigingen, sport en voortgezet onderwijs. 3.4 Werkgroep Regels en handhaving Op 3 juli 2001 startte de Denktank Regels met deelname vanuit o.a. de gemeente, politie, sportverenigingen en advocatuur. Deze Denktank onderzocht welke beleidsruimte de lokale gemeente heeft (via de APV en horecaverordening) om zelf regulerend op te treden ten behoeve van alcoholmatiging en een veilig uitgaansbeleid. De bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot alcoholgebruik en de ruimte voor lokale regelgeving is uitgebreid in kaart gebracht. 7 De activiteiten van de denktank werden vervolgd in een werkgroep met als opdracht om concrete voorstellen voor regelgeving en handhaving op te stellen. Hiervoor is samen met het bestuur van Katwijk onderzocht hoe regels zijn aan te passen binnen de plaatselijke verordening (APV). Naast de aanbevelingen op de concept drank -en horecaverordening (15 maart 2004), heeft het Platform in maart 2004 voorstellen onder de aandacht gebracht van het college, waaronder het strenger handhaven van de bestaande wet- en regelgeving. Een groot deel van de aanbevelingen zijn overgenomen in de nieuwe drank- en horecaverordening. De gemeente heeft laten zien dat zij inzet op alcoholmatigingsbeleid en schuwt daarbij niet om ook maatregelen op het gebied van regelgeving en handhaving in te zetten en uit te voeren (zie ook 3.4.1). Samen met het bestuur van Katwijk is gekeken hoe de regels zijn aan te passen binnen de APV. Deze regels dienen zowel de volksgezondheid als de openbare orde. De gemeente Katwijk, en in aansluiting daarop de gemeenten Rijnsburg en Valkenburg, heeft laten zien dat zij inzet op alcoholmatigingsbeleid door regulering via het afsluiten van een horecaconvenant, verruimde sluitingstijden, een 24-uurs opening van het politiebureau en strenger handhaven van de bestaande wet- en regelgeving. In 2004 werden met alle plaatselijke supermarkten afspraken gemaakt om een leeftijdsverhoging (naar 18 jaar) voor de aankoop van alcohol in te stellen. Door een verbod van twee landelijke supermarktketens supermarkten is dit op het laatste moment niet doorgegaan. Het politieteam Katwijk schrijft vaak een procesverbaal uit voor het in bezit hebben van alcohol en aangetroffen alcohol wordt in beslag genomen. Het beleid is nog steeds in ontwikkeling en het voortzetten van deze activiteiten is zeker gewenst. De onderstaande grafiek over de overlastcijfers in het centrum laat zien dat dit beleid effect heeft Grafiek overlastcijfers 2001 tot en met 2004 in het uitgaanscentrum van Katwijk 7 Wet en regelgeving Alcohol. Instrumenten waarmee gemeenten een lokaal alcoholmatigingsbeleid vorm kunnen geven. Platform Verslavingszorg - Denktank Regels, december

13 3.4.1 Nieuwe Drank- en horecaverordening Katwijk (Ingangsdatum januari 2006) Beperking verstrekking sterke drank (art.2) Het is verboden sterke drank te verstrekken in: Snackbar;Onderwijs,Jeugdorganisaties of jeugdinstellingen;sportorganisaties of sportinstellingen;wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;inrichting op strand, een kampeer- of een caravanterrein. Beperking verstrekking zwakalcoholhoudende drank (art. 3) 1. Het is verboden om in een restaurant of snackbar na uur s avonds zwakalcoholhoudende drank te verkopen die niet ter plaatse wordt opgedronken. 2. Het is verboden om bedrijfsmatig of gratis zwakalcoholhoudende drank te verstrekken, tijdens activiteiten die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die nog geen 16 jaar zijn in locaties voor onderwijs, jeugd en sport, strand-, kampeer- of caravanterrein Prijsacties niet toegestaan - Vergunningsvoorschriften (art. 6) Prijsacties zoals happy hour, meters bier en rondjes van de zaak, zijn niet toegestaan. Leeftijdsgrenzen (art. 7) 1. Het is verboden in een discotheek/dancing personen toe te laten en aanwezig te hebben die nog geen 16 jaar zijn. 2. Het is verboden om bij een dansfeest, houseparty of popconcert personen toe te laten en aanwezig te hebben die geen 16 jaar zijn. 3. Het is verboden om in een café personen die nog geen 16 jaar zijn, ná uur toe te laten en aanwezig te hebben Fietsactie Een uitkomst van het lokale onderzoek Alcohol Meetkeet was onder meer dat veel ondervraagde mensen vinden dat je met veel alcohol op nog best op de fiets naar huis kunt gaan. Nu is dit mogelijk minder gevaarlijk dan onder invloed een auto besturen, maar het heeft ook grote risico's qua gezondheid. Daarnaast heeft dit ook tal van mogelijke (onbekende) juridische gevolgen die variëren van boetes, het in beslag nemen van het rijbewijs en het moeten betalen van de schade die vanwege alcoholgebruik mogelijk niet door de verzekering vergoed zal worden. In 2006 zijn mensen tijdens twee uitgaansavonden met een ludieke controle en speciaal ontwikkeld informatiemateriaal, de zogeheten gripstrip, geïnformeerd over deze consequenties. Preventie: Fietsactie in

Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Rapportage. Alcohol. Meetkeet Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april 2003 Colofon

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

~atwijl{ Nr"j 26 MEI 2009. Overeenko!""",~l"i het voorstel,l-v.~.~.l. Voorstel

~atwijl{ Nrj 26 MEI 2009. Overeenko!,~li het voorstel,l-v.~.~.l. Voorstel Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2008-008665 Status : Openbaar Datum : 20 mei 2009 Afdeling Medewerk(st)er : Maatschappelijke Zaken : Cowall, T. Paraaf meaewerastter: Raad:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2015 op het gebied van onderzoek, preventie en handhaving en maatschappelijk herstel in de gemeente

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid VERSIE 14 NOV-07 Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Probleemschets 2.1 Gemeentelijke cijfers 2.2 Provinciale cijfers 3. De aanpak 3.1

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 OVER- gemeenten Afdeling Beleid en regie Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 M. Boutsma- Binnekade Januari 2014 14010.doc 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 2.1 Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina 4 1.1 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina 4 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs pagina

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie