Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk"

Transcriptie

1 Informatie Alcoholplan Platform Kocon Katwijk Platform Kocon Katwijk, 2 december 2006

2 Het Alcoholplan Katwijk Sinds 1993 is het Platform Kocon 1 in opdracht van de gemeente Katwijk als breed samenwerkingsverband actief betrokken bij de beleidsontwikkeling, de initiëring en de uitvoering van het verslavingsbeleid gericht op het terugdringen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik. De afgelopen jaren heeft het Platform Kocon zich vooral met het onderwerp alcohol beziggehouden. Al jaren tonen cijfers en praktijkervaringen aan dat alcoholproblematiek in Nederland drastisch toeneemt. Een inventarisatie van landelijke en regionale cijfers en eigen lokaal onderzoek bevestigen het beeld dat in Nederland het alcoholgebruik zorgwekkend hoog is. Cijfers tonen ook aan dat men op steeds jongere leeftijd steeds meer alcohol (voor)drinkt. Katwijk verschilt hierin niet veel ten opzichte van andere plaatsen. Het is gebruikelijk om bij de constatering van een maatschappelijk probleem preventie in te zetten, meestal in de vorm van voorlichtingscampagnes. Het blijkt echter dat wanneer preventie geen deel uitmaakt van een pakket maatregelen dit nauwelijks positief effect heeft. Het Platform heeft daarom in 2000 prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een integraal alcoholmatigingsbeleid en hiervoor het Alcoholplan Katwijk geschreven. Bij de opzet van het Alcoholplan is gestreefd naar een samenhangende aanpak, een gelijktijdige inzet van diverse beleidsinstrumenten en draagvlak bij besturen, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Dit alles met als doel om enerzijds het overmatig alcoholgebruik, vooral onder jongeren, terug te dringen en anderzijds om opvoeders en de samenleving bewust te maken van de omvang van dit probleem en te wijzen op de consequenties voor de volksgezondheid en de openbare orde en veiligheid in de toekomst. Een groep van 30 Katwijkers, waaronder de barkeeper, de politieagent en de leraar, hebben aan de hand van een metafoor over water de problemen rond alcohol in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Dit heeft geleid tot tal van activiteiten zoals discussies met jongeren en de politiek (Biervatenpraat), onderzoek onder jongeren en aanbevelingen van de jongeren aan de lokale politiek (Veilig in Katwijk Stappen), een gezamenlijke thema- en preekweek van de kerken, voorlichtingen in bibliotheken en scholen, het inbouwen van het onderwerp alcohol in bestaande preventieactiviteiten en signalering en behandeling van alcoholisme. De werkgroep Regelgeving en handhaving heeft de bestaande wet- en regelgeving en de mogelijkheden voor handhaving in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot aanbevelingen en aanpassingen van de lokale regelgeving en handhaving. De succesvolle onderdelen uit het alcoholprogramma heeft het Platform Kocon in 2005 geïntegreerd in het al bestaande programma voor preventie, zorg en maatschappelijk herstel van ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Bij het ontwikkelen van het beleid is het één van onze uitgangspunten dat wij vooral zoeken naar lokale oplossingen. Daarbij worden we echter geconfronteerd met de beperkingen van de mogelijkheden van lokaal beleid door de geldende landelijke wet- en regelgeving. De Tweede Kamer agendeert binnenkort de wet- en regelgeving rond alcohol. Om deze reden hebben wij recent aan de Tweede Kamer een aantal aanbevelingen en concrete voorstellen gedaan in de hoop dat er een meer sluitende aanpak tussen landelijke wetgeving en de uitvoering hiervan op lokaal niveau kan worden gerealiseerd. 1 Het Platform Kocon, voorheen Platform Verslavingszorg Katwijk, is een samenwerkingverband van organisaties en vrijwilligers die in de gemeente Katwijk (ca inwoners) en de regio werk verrichten op het gebied van alcohol en drugs. Verschillende organisaties nemen deel aan het Platform, zoals: GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden, Gemeente Katwijk, Factor Welzijn afdeling jeugd- en jongerenwerk, Parnassia, Stichting de Brug en Bureau Jeugdzorg. De activiteiten van het Platform richten zich op de deelgebieden preventie, zorg en maatschappelijk herstel.. 1

3 Inhoudsopgave Het Alcoholplan Katwijk Analyse landelijk en regionaal Uitkomsten Nationale Drugsmonitor 2005 van het Trimbos instituut Samenvatting jongerenpeiling GGD en scholierenonderzoek Trimbos Onderzoek Katwijk Alcohol Meetkeet Onderzoek uitgaan en vrijetijdsbesteding 14 en 15 jarigen Activiteiten in Katwijk Projectgroep genotmiddelen, opvoeding en gezin Werkgroep Alcohol en Kerken Jongeren Reglementen onderwijs en jongerenwerk Training Grenzen Stellen Preventiesurvivals Biervatenpraat Project Veilig In Katwijk Stappen Convenant jongerencentra Werkgroep Regels en handhaving Nieuwe Drank- en horecaverordening Katwijk Fietsactie Aanbevelingen Tweede Kamer

4 1. Analyse landelijk en regionaal Landelijk en regionaal onderzoek naar genotmiddelengebruik en trends vinden regelmatig plaats. De uitkomsten leveren cijfers op over de gezondheidssituatie en leefgewoonten van jongeren en volwassenen. In deze paragraaf zijn enkele landelijke onderzoeksuitkomsten samengevat. Na het landelijk onderzoek zoomen wij steeds verder in, met Katwijk als representant voor een gemeente in Nederland. 1.1 Uitkomsten Nationale Drugsmonitor 2005 van het Trimbos instituut In mei 2006 zijn de uitkomsten bekend geworden van de Nationale Drugsmonitor Belangrijke conclusies zijn: Alcoholgebruik is wijd verbreid in de Nederlandse samenleving. 10% van de Nederlandse bevolking is een probleemdrinker. De stijging van het aantal alcoholcliënten bij (ambulante) verslavingszorg en alcoholgerelateerde opnames in ziekenhuizen zet nog steeds door. Overmatig alcoholgebruik is de belangrijkste determinant voor het verlies van de kwaliteit van leven. Ondanks een wettelijk verbod kunnen jongeren onder de 16 jaar eenvoudig alcoholhoudende dranken krijgen. Vergeleken met scholieren uit andere landen drinken Nederlandse scholieren vaak. Tijdens vakanties wordt door jongeren veel gedronken. Veel jongeren drinken tijdens het uitgaan. Het alcoholgebruik onder scholieren is tussen 1999 en 2003, met name onder meisjes tussen de 12 en 14 jaar toegenomen. Het IVO onderzoek 2005 onder bijna 4000 jongeren bevestigt de ongunstige trend bij jongeren Percentage drinkers ooit in het leven. Bron: Peilstationsonderzoek scholieren, Trimbos-instituut. 2 Het Trimbos instituut doet, als landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg regelmatig onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn vaak leidend in beleidsontwikkeling en ontwikkelingen op het gebied van preventie. 3

5 1.2 Samenvatting jongerenpeiling GGD en scholierenonderzoek Trimbos De GGD Hollands Midden 3 en het Trimbos doen periodiek onderzoek door jongeren- en volwassenenpeilingen. De belangrijkste conclusie uit de gegevens is dat op basis van kwantitatieve gegevens het middelengebruik in Katwijk niet of nauwelijks afwijkt van de gemiddelde omvang van andere gemeenten van gelijke grootte. Tevens is eenzelfde beeld te zien in de kleinere gemeenten in Nederland en in de grote steden. Wel is opgevallen dat Katwijk relatief veel niet-drinkende vrouwen heeft en dat zij minder vaak excessief drinken ten opzichte van andere vrouwen in Zuid-Holland Noord. De volgende tabellen bevatten gegevens over het alcoholgebruik van jongeren in de Duin- en Bollenstreek, waaronder Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Deze gemeenten zijn als cluster samengevoegd en vergeleken met gemiddelden in de gemeenten van Zuid Holland Noord. Alcoholgebruik jongeren Tabel1 Percentage dat alcohol drinkt. Leerlingen basisschool groep 7 en 8 Leerlingen voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek 15% 21% 59% 71% Zuid-Holland Noord 15% 22% 58% 63% Toelichting Tabel 1 In 2003 drinkt 21% van de leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool alcohol in de Duin- en Bollenstreek. Dit is meer dan in 1996 en evenveel als in Zuid-Holland Noord. 71% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs drinkt alcohol; dit is meer dan in 1996 en meer dan in Zuid-Holland Noord. Tabel2 Percentage jongens en meisjes dat alcohol drinkt jarige jongens jarige meisjes Tabel 3 Gemiddeld aantal glazen alcohol van de drinkers naar leeftijd jarigen in voortgezet onderwijs jarigen in voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek 2,4 4,5 5,3 6,3 Zuid-Holland Noord 2,5 3,7 5,0 6,0 Toelichting Tabel 3: In de Duin- en Bollenstreek hebben in 2003 de jarigen in het voortgezet onderwijs, de laatste keer dat zij alcohol dronken, gemiddeld 4,5 glazen gedronken. Dit is gemiddeld 2,0 glazen meer dan in 1996 en 0,8 glas meer dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. De jarigen in het voortgezet onderwijs, hebben de laatste keer dat zij alcohol dronken, gemiddeld 6,3 glazen gedronken. Dit is gemiddeld 1,0 glas meer dan in 1996 en 0,3 glas meer dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. 3 Jongerenpeiling 2003 GGD ZHN 2003 (www.ggdhm.nl). Beschrijving van de gezondheidssituatie en leefgewoonten van jongeren van 12 t/m 26 jaar in de 22 gemeenten van de regio Zuid Hollend Noord. 4

6 2. Onderzoek Katwijk 2.1 Alcohol Meetkeet In de Werkgroep Alcoholpeil ontstond het idee van een mobiel meetstation, met zowel bestaande als nieuw ontwikkelde meetinstrumenten, om het alcoholgebruik onder uitgaanders in Katwijk in kaart te brengen. Er werd gekozen voor een vragenlijst gebaseerd op het Antenneonderzoek Amsterdam in combinatie met een aantal lichamelijke testen, zoals de blaastest. De gemeente Katwijk gaf een schaftkeet in bruikleen en de Alcohol Meetkeet startte in september 2002 met een onderzoek onder bezoekers van cafés, jongerencentra en voetbalkantines in Katwijk. In de loop van 19 onderzoeksavonden hebben 860 bezoekers van 17 verschillende uitgaanslocaties meegewerkt aan het onderzoek met een respons van 70%. Op 15 april 2003 zijn de resultaten van de Alcohol Meetkeet aan alle betrokkenen gepresenteerd. 4 De resultaten van de Alcohol Meetkeet hadden betrekking op 807 personen, waarvan 90% uit Katwijk en 10% uit de aangrenzende plaatsen als Rijnsburg en Valkenburg. Het blijkt goed mogelijk om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Uitgaanders willen graag meewerken en het levert veel informatie op. De Alcohol Meetkeet Belangrijkste resultaten uit het onderzoek: Het responspercentage van 70% is veel hoger dan bij een ander gemiddelde onderzoek naar drankgebruik. Van de vragenlijsten is 65% ingevuld in een café, 19% in een jongerensociëteit en 17% in een voetbalkantine. De mannen maken 65% uit van de onderzoekspopulatie. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 23 jaar. Van alle deelnemers woont 90% in Katwijk, 30% is scholier of student. Ruim driekwart gaat minstens één keer per week uit. Figuur 1 Percentage van de uitgaanders uitgezet naar het gemiddeld aantal glazen alcohol dat op een doordeweekse dag of op een dag in het weekend wordt gedronken. % W eek W eekend Aantal glazen 5

7 Alcohol- en drugsgebruik Van de deelnemers drinkt 97% af en toe alcohol; 15% van de uitgaanders drinkt dagelijks. Als de uitgaanders drinken, drinken ze op een doordeweekse dag gemiddeld 2,5 glazen alcohol. Op een dag in het weekend is dit 11,7 glazen. Mannen drinken systematisch meer dan vrouwen. Met deze hoeveelheden is 38% van alle uitgaanders een riskante drinker. 5 Tijdens het invullen van de vragenlijst hebben de mannen gemiddeld 8,5 glazen genuttigd. Voor vrouwen is dit 3,6 glazen. Ongeveer een derde van deze hoeveelheid is gedronken voordat zij in de uitgaanslocatie waren. Slechts 20% van de uitgaanders is de afgelopen maand niet dronken geweest. Normen en verwachtingen over alcoholgebruik Het aantal glazen waarvan men vindt dat het teveel is, is vijftien glazen voor de mannen en tien glazen voor de vrouwen. Als men nog moet fietsen is het toelaatbaar aantal glazen voor de mannen tien en voor de vrouwen zeven glazen. Dronken of aangeschoten op de fiets zitten is voor 33% van de uitgaanders geen probleem. Als men nog moet autorijden, hanteert een kwart van de respondenten een norm hoger dan twee glazen alcohol. Opvallend is dat de minderjarigen hier hogere aantallen noemen dan oudere uitgaanders. Verwachtingen van alcohol In de vragenlijst zijn tien stellingen opgenomen over de verwachtingen van alcohol of over alcohol en stoer willen doen. De uitgaanders in Katwijk hebben opvallend positieve verwachtingen van alcohol. Mannen hebben positievere verwachtingen van alcohol dan vrouwen. Jongere uitgaanders denken positiever over alcohol dan de oudere uitgaanders. Hoe positiever de verwachtingen van alcohol, hoe meer glazen alcohol is gedronken tijdens de uitgaansavond. Voor veel mannelijke uitgaanders is alcohol omgeven met overmoedig en uitgelaten gedrag. Betrokkenheid bij agressie Van de uitgaanders heeft 17% het afgelopen jaar opzettelijk iets vernield, 20% nam deel aan een serieuze vechtpartij, 13% heeft iemand zodanig geslagen dat deze verbonden moest worden, en 8% is zodanig geslagen dat hij of zij verbonden moest worden. In totaal is 29% van de uitgaanders als dader betrokken bij agressie. Slechts 1% van de uitgaanders is alleen als slachtoffer betrokken bij agressie. Van de uitgaanders is 46% ooit betrokken geweest bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Het alcoholgebruik van de personen die betrokken zijn geweest bij een vorm van agressie is hoger dan dat van de personen die niet betrokken zijn bij agressie. 2.2 Onderzoek uitgaan en vrijetijdsbesteding 14 en 15 jarigen Het Project Veilig In Katwijk Stappen (verder VIKS) van het Platform Kocon is in januari 2003 gestart met twee groepen jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Aanleiding vormde de ongeregeldheden in het najaar van 2002 in het centrum van Katwijk tijdens uitgaansavonden. Het Platform was benieuwd naar de mening en ideeën van de jongeren zelf; op welke manier kan overmatig alcoholgebruik onder jongeren worden teruggedrongen en hoe voorkomen we overlast? Jongeren zijn persoonlijk benaderd met de vraag of zij willen helpen met het vinden van antwoorden. Er zijn twee groepen jongeren geformeerd die met het thema aan de slag zijn gegaan. Groep 1 bestond vooral uit jongeren die betrokken waren bij de incidenten in het centrum. Zij zijn gevraagd door een medewerker van de politie en het jongerenwerk. Groep 2 bestond uit jongeren die bekend zijn uit bijvoorbeeld het jongerenwerk of de kerken. 4 5 Rapportage Alcohol Meetkeet. Resultaten van een onderzoek uitgevoerd door het Platform en de GGD onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april Zie: en Voor jongeren tot negentien jaar: dagelijks drinken, of een paar keer in de week vier glazen of meer, of minstens tien glazen op een dag in het weekend. Voor personen vanaf negentien jaar geldt dagelijks drinken, of een paar keer in de week vijf glazen of meer. 6

8 In oktober en november 2003 is vanuit het Project VIKS, een enquête over uitgaan en vrijetijdsbesteding gehouden onder 585 leerlingen van jaar. Daarnaast zijn door de jongeren van VIKS 8 gastlessen verzorgd in verschillende klassen van het voortgezet onderwijs. De uitkomsten en aanbevelingen van het Project VIKS zijn in 2004 gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Samenvattend waren de uitkomsten van de VIKS-enquête dat jongeren: extra activiteiten en een extra gelegenheid willen om uit te gaan dat alcohol niet de bepalende factor is voor activiteiten voor de 16-min groep. Enkele uitkomsten van de enquête: Voordrinken Voordrinken is het nuttigen van alcoholhoudende drank voordat je uitgaat. Van alle 457 jongeren die uitgaan drinken er 198 voor (43,6%). Er is daarbij nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes. Er is ook nauwelijks verschil tussen Katwijkers en niet-katwijkers. Uit de antwoorden blijkt dat: Het voordrinken behoorlijk sterk toeneemt met de leeftijd: van respectievelijk 29,5%, via 44,3% tot 55,6%. 44,3% 55,6% 29,5% 13 jaar 14 jaar 15 jaar Voordrinken 13, 14, 15-jarigen Het gemiddelde aantal glazen alcohol bij het voordrinken bedraagt voor jongens gemiddeld 6,5 glas en voor meisjes bijna 6 glazen. Het aantal glazen dat wordt voorgedronken neemt toe met de leeftijd van gemiddeld 4,5 glas, via 6 tot bijna 8 glazen bij 15-jarigen. Voordrinken lijkt inmiddels een geaccepteerd verschijnsel. Niettemin vinden wij het percentage jongeren van 15 jaar dat voordrinkt schrikbarend en onacceptabel hoog, vooral in combinatie met de cijfers over de hoeveelheid alcohol die gebruikt wordt. Gemiddeld drinken jongeren iets meer dan 6 glazen voor. Voor 15-jarigen bedraagt het gemiddelde bijna 8 glazen! Drinken tijdens het uitgaan ,55% 63,25 % 84,9% 13 jaar 14 jaar 15 jaar 0 Drinken van alcohol naar leeftijd 7

9 Het aantal glazen alcohol dat tijdens het uitgaan gedronken wordt is gemiddeld 7 glazen voor de jongens en 6 voor de meisjes. Het aantal glazen alcohol dat gedronken wordt neemt sterk toe met de leeftijd: van 4,5 glas bij de 13-jarigen, via ruim 6 glazen bij de 14-jarigen tot bijna 8 glazen bij de 15-jarigen. Niet-Katwijkers drinken gemiddeld ongeveer 1 glas meer dan Katwijkers; 7,21 > 6,35 Als de gegevens over voordrinken en drinken tijdens het uitgaan gecombineerd worden geeft dat de volgende resultaten; 19% van alle jongeren gaat niet uit. Over hun drinkgedrag is ons niets bekend. 34% van de jongeren die uitgaan, drinkt helemaal geen alcohol. 21% drinkt niet voor maar wel tijdens het uitgaan. 40% van de jongeren drinkt voor én tijdens het uitgaan. Uitgaanders van 13 jaar drinken gemiddeld op een uitgaansdag in totaal 3 glazen. Dit loopt bij 15-jarigen op tot ruim 11 glazen. Een omrekening leert dat 15-jarige uitgaanders die voordrinken én drinken tijdens het uitgaan drinken gemiddeld bijna 16 glazen!! De overgrote meerderheid (86%) van de jongeren meent dat het ook zonder alcohol gezellig kan zijn. Ook in de gastlessen is op dit onderwerp ingegaan. De vraag of ze voorbeelden konden geven van gezellige feesten zonder alcohol werd aarzelend beantwoord. De meeste antwoorden betroffen schoolfeesten en een enkeling noemde familieverjaardagen. Dit gaf de indruk dat ze maar weinig feesten zonder alcohol meemaken. Het lijkt er daarmee ook op dat de feesten zonder alcohol alleen die gelegenheden zijn waarbij als regel geen alcohol gesteld wordt. Dit beeld komt overeen met het beeld dat ontstaan is bij het werkbezoek aan de discotheek La Baraque in Zevenhuizen voor 10- tot en met 15-jarigen. Ook daar is alcohol zonder meer verboden en dat wordt zonder slag of stoot geaccepteerd door de bezoekers. Uiteraard is het, net als bij schoolfeesten, ook hier zaak te letten op drankgebruik net buiten of in de onmiddellijke omgeving van de gelegenheid. Als jongeren de vrijheid krijgen al dan niet te drinken is het blijkbaar een automatisme dús wel te drinken. Het verbieden van alcoholgebruik en het handhaven daarvan in dit soort situaties lijkt daarentegen redelijk makkelijk door jongeren geaccepteerd te worden. Aanbevelingen uit de onderzoeken in Katwijk zijn ook nu nog van toepassing: 1. Blijf consequent prioriteit geven aan een alomvattend alcoholbeleid met oog voor openingstijden, leeftijdsgrenzen, overlast en preventie van alcoholgebruik. 2. Kijk bij de vormgeving van het alcoholbeleid ook naar de mogelijkheden om alcoholgebruik in de sportkantines te verminderen. Denk aan de financiële consequenties voor verenigingen. 3. Kijk bij het alcoholbeleid niet alleen naar alcoholgebruik in de uitgaanslocaties, maar besteed ook aandacht aan het indrinken. Aandachtspunten hierbij zijn: De rol van ouders Handhaving van leeftijdgrenzen in supermarkten Het niet schenken aan bezoekers die al te veel hebben gedronken. 4. Besteed in bestaande preventieactiviteiten aandacht aan: De risico s van alcohol en autorijden juist ook voor de groep minderjarigen De regelgeving rondom en de risico s van alcoholgebruik op de fiets De positieve verwachtingen van alcohol De stoerheid en baldadigheid waarmee alcohol is omgeven 8

10 3 Activiteiten in Katwijk In het jaar 2000 gaf de gemeente Katwijk het Platform Kocon de opdracht en subsidie om het voorgestelde alcoholmatigingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, zoals verwoord in de verschillende voorstellen en notities van Het Platform 6. Hierbij zijn verenigingen, hulpverlening, horeca, bedrijven, kerken, onderwijs, politie, gemeenteraad, jongeren en verslavingszorg betrokken. Op basis van onderzoeksuitkomsten en voorstellen uit denktanks, project- en werkgroepen ontstond het Activiteitenplan - Alcoholplan Katwijk. Het uitgangspunt was om een samenhangende aanpak, een gelijktijdige inzet van diverse beleidsinstrumenten en draagvlak bij besturen, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven te creëren. In 2002 ging het gemeentebestuur van Katwijk akkoord met de uitvoering hiervan. Een aantal activiteiten wordt hier kort beschreven. Een nadere probleemstelling, doelstellingen en de beschrijving van activiteiten in het kader van het Alcoholplan is te vinden op de website 3.1 Projectgroep genotmiddelen, opvoeding en gezin In 2003 is de Projectgroep Alcohol en Gezin gestart met medewerkers van 7 verschillende organisaties, daarna is de naam veranderd in Projectgroep Genotmiddelen, Opvoeding en Gezin om aan te geven dat de voorlichting breder was. Dit leidde tot diverse voorlichtingsactiviteiten voor ouders in basisscholen en openbare ruimten zoals bibliotheken, een gratis spreekuur voor jongeren, ouders en beroepskrachten, deskundigheidsbevordering in de eerste lijn en een aanbod voor ouders in het kader van de experimentele educatieve maatregel voor minderjarigen voor jongeren die met de politie in aanraking komen door alcoholmisbruik. De projectgroep is nog volop bezig met het uitvoeren van activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 3.2 Werkgroep Alcohol en Kerken Draagvlak, mee denken en meewerken vanuit de kerken is ook van belang. In de Werkgroep Alcohol en Kerken zijn de meeste kerken in Katwijk vertegenwoordigd. Naast een preekweek over alcohol is er catechisatiemateriaal ontwikkeld en een informatiebox met voorlichtingsmaterialen, met de naam: The Box Waar ben jij vol van. Overhandiging Informatiebox Alcohol aan kerken op 4 november Jongeren Reglementen onderwijs en jongerenwerk Naast gedragscodes en ongeschreven regels leveren geschreven regels in een instelling een bijdrage aan de preventie van middelenmisbruik en het scheppen van duidelijkheid naar bezoekers en 6 1. Kurk Een voorstel voor alcoholmatigingsbeleid in Katwijk. Platform Verslavingszorg aug Voortgangsrapportage Alcoholplan Katwijk. Platform Verslavingszorg, juli Wet en regelgeving Alcohol. Instrumenten waarmee gemeenten een lokaal alcoholmatigingsbeleid vorm kunnen geven. Platform Verslavingszorg - Denktank Regels, december Alcoholplan - Activiteitenplan Platform Verslavingszorg, december

11 vrijwilligers. Een geschreven reglement geeft aan wat de geldende gedragsregels zijn. Zeker als middelenge- of misbruik aanleiding geeft tot zorg om een persoon of tot conflicten is een dergelijk houvast waardevol. In 1998 bleek dat de meeste instellingen geen of een zeer beperkt geschreven reglement voor riskante genotmiddelen hadden. In 1999 is door het Platform een reglement opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving voor instellingen op het gebied van sociaal cultureel werk en het onderwijs Training Grenzen Stellen Agressie of intimiderend gedrag komt regelmatig voor en het is dan lastig om de huisregels te handhaven en grenzen te stellen. Een training Grenzen Stellen (omgaan met lastig gedrag) voor vrijwilligers en beroepskrachten sluit aan bij de behoefte om het instellingsreglement te handhaven. Sinds enkele jaren wordt daarom vanuit het Platform Kocon de training Grenzen Stellen aangeboden aan instellingen Preventiesurvivals In jongerencentra en op straat leggen jongerenwerkers contact met groepen (hang-)jongeren. Door het permanente contact ontstaat vertrouwen. Als blijkt dat het gebruik van genotmiddelen (legaal én illegaal) aanleiding is voor ongerustheid wordt een preventiesurvival georganiseerd. Daarin worden survivalactiviteiten gecombineerd met preventieactiviteiten. Jongeren krijgen voorlichting over de middelen (GGD), krijgen de regels uitgelegd (politie) en discussiëren over gebruik en misbruik van riskante genotmiddelen. Het draagt bij aan kennis en houding van de jongeren. Belangrijker nog is dat omdat de jongeren vaak ontzettend eerlijk zijn over hun doen en laten een duidelijk beeld ontstaat over hun gebruik. Als daartoe aanleiding is wordt er vervolgens passende begeleiding of hulpverlening aan de betreffende individuen aangeboden'. Preventiessurvival Biervatenpraat Biervatenpraat In samenwerking tussen het Platform en lokale jongerenorganisaties is een openbare discussie op het marktplein georganiseerd om de meningvorming over alcoholgebruik te bevorderen. In plaats van de spreekwoordelijke zeepkisten in Hyde Park werd de discussie hier gevoerd vanaf biervaten en haringvaten (vissersdorp). Lokale politici, burgers, jongeren en Platformleden voerden de discussie Project Veilig In Katwijk Stappen Zie 2.2 bij onderzoek Convenant jongerencentra De jongerencentra in Katwijk hebben in een convenant afgesproken alcoholbeleid te voeren met het doel het gebruik te matigen. Ze hebben afgesproken de activiteiten voor tieners (tot 16 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar) te scheiden. tieners hebben zo géén toegang tot alcoholhoudende drank in het jongerencentrum. Alcoholhoudende dranken kosten twee maal zo veel als dranken zonder alcohol, er is een beperkt assortiment in bier en wijn. Besturen en vrijwilligers oefenen in trainingen het handhaven van de regels. 10

12 Het Platform heeft aangedrongen op verdere regulering via convenanten alcoholbeleid tussen vergelijkbare instellingen, zoals wijkverenigingen, sport en voortgezet onderwijs. 3.4 Werkgroep Regels en handhaving Op 3 juli 2001 startte de Denktank Regels met deelname vanuit o.a. de gemeente, politie, sportverenigingen en advocatuur. Deze Denktank onderzocht welke beleidsruimte de lokale gemeente heeft (via de APV en horecaverordening) om zelf regulerend op te treden ten behoeve van alcoholmatiging en een veilig uitgaansbeleid. De bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot alcoholgebruik en de ruimte voor lokale regelgeving is uitgebreid in kaart gebracht. 7 De activiteiten van de denktank werden vervolgd in een werkgroep met als opdracht om concrete voorstellen voor regelgeving en handhaving op te stellen. Hiervoor is samen met het bestuur van Katwijk onderzocht hoe regels zijn aan te passen binnen de plaatselijke verordening (APV). Naast de aanbevelingen op de concept drank -en horecaverordening (15 maart 2004), heeft het Platform in maart 2004 voorstellen onder de aandacht gebracht van het college, waaronder het strenger handhaven van de bestaande wet- en regelgeving. Een groot deel van de aanbevelingen zijn overgenomen in de nieuwe drank- en horecaverordening. De gemeente heeft laten zien dat zij inzet op alcoholmatigingsbeleid en schuwt daarbij niet om ook maatregelen op het gebied van regelgeving en handhaving in te zetten en uit te voeren (zie ook 3.4.1). Samen met het bestuur van Katwijk is gekeken hoe de regels zijn aan te passen binnen de APV. Deze regels dienen zowel de volksgezondheid als de openbare orde. De gemeente Katwijk, en in aansluiting daarop de gemeenten Rijnsburg en Valkenburg, heeft laten zien dat zij inzet op alcoholmatigingsbeleid door regulering via het afsluiten van een horecaconvenant, verruimde sluitingstijden, een 24-uurs opening van het politiebureau en strenger handhaven van de bestaande wet- en regelgeving. In 2004 werden met alle plaatselijke supermarkten afspraken gemaakt om een leeftijdsverhoging (naar 18 jaar) voor de aankoop van alcohol in te stellen. Door een verbod van twee landelijke supermarktketens supermarkten is dit op het laatste moment niet doorgegaan. Het politieteam Katwijk schrijft vaak een procesverbaal uit voor het in bezit hebben van alcohol en aangetroffen alcohol wordt in beslag genomen. Het beleid is nog steeds in ontwikkeling en het voortzetten van deze activiteiten is zeker gewenst. De onderstaande grafiek over de overlastcijfers in het centrum laat zien dat dit beleid effect heeft Grafiek overlastcijfers 2001 tot en met 2004 in het uitgaanscentrum van Katwijk 7 Wet en regelgeving Alcohol. Instrumenten waarmee gemeenten een lokaal alcoholmatigingsbeleid vorm kunnen geven. Platform Verslavingszorg - Denktank Regels, december

13 3.4.1 Nieuwe Drank- en horecaverordening Katwijk (Ingangsdatum januari 2006) Beperking verstrekking sterke drank (art.2) Het is verboden sterke drank te verstrekken in: Snackbar;Onderwijs,Jeugdorganisaties of jeugdinstellingen;sportorganisaties of sportinstellingen;wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;inrichting op strand, een kampeer- of een caravanterrein. Beperking verstrekking zwakalcoholhoudende drank (art. 3) 1. Het is verboden om in een restaurant of snackbar na uur s avonds zwakalcoholhoudende drank te verkopen die niet ter plaatse wordt opgedronken. 2. Het is verboden om bedrijfsmatig of gratis zwakalcoholhoudende drank te verstrekken, tijdens activiteiten die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die nog geen 16 jaar zijn in locaties voor onderwijs, jeugd en sport, strand-, kampeer- of caravanterrein Prijsacties niet toegestaan - Vergunningsvoorschriften (art. 6) Prijsacties zoals happy hour, meters bier en rondjes van de zaak, zijn niet toegestaan. Leeftijdsgrenzen (art. 7) 1. Het is verboden in een discotheek/dancing personen toe te laten en aanwezig te hebben die nog geen 16 jaar zijn. 2. Het is verboden om bij een dansfeest, houseparty of popconcert personen toe te laten en aanwezig te hebben die geen 16 jaar zijn. 3. Het is verboden om in een café personen die nog geen 16 jaar zijn, ná uur toe te laten en aanwezig te hebben Fietsactie Een uitkomst van het lokale onderzoek Alcohol Meetkeet was onder meer dat veel ondervraagde mensen vinden dat je met veel alcohol op nog best op de fiets naar huis kunt gaan. Nu is dit mogelijk minder gevaarlijk dan onder invloed een auto besturen, maar het heeft ook grote risico's qua gezondheid. Daarnaast heeft dit ook tal van mogelijke (onbekende) juridische gevolgen die variëren van boetes, het in beslag nemen van het rijbewijs en het moeten betalen van de schade die vanwege alcoholgebruik mogelijk niet door de verzekering vergoed zal worden. In 2006 zijn mensen tijdens twee uitgaansavonden met een ludieke controle en speciaal ontwikkeld informatiemateriaal, de zogeheten gripstrip, geïnformeerd over deze consequenties. Preventie: Fietsactie in

14 4. Aanbevelingen Tweede Kamer Het Platform is tot de conclusie gekomen dat een effectief plaatselijk beleid alleen mogelijk is wanneer er in de Drank en Horecawet een aantal wijzigingen worden aangebracht. Wij zijn tot onze aanbevelingen gekomen door de ervaring van de afgelopen jaren, door het deelnemen aan een studiereis naar Amerika 8 over alcohol en handhaving en door discussie. Wij hebben recent een stuk aan de Tweede Kamer gestuurd met de onderstaande aanbevelingen. Een deel van deze aanbevelingen komt overeen met de voorstellen zoals recent door minister Hoogervorst gedaan. 1. Verbied de aankoop, het voorhanden hebben en het gebruik van alcohol door personen jonger dan (nu) 16 jaar door dit op te nemen in de Drank- en Horecawet 2. Verhoog de leeftijd voor verkoop van alcohol naar 18 jaar door dit op te nemen in de Drank- en Horecawet. 3. Leg de bevoegdheden voor handhaving vooral neer op lokaal niveau. 4. Zet PR en preventie in om draagvlak te verkrijgen voor de handhaving van wetten en regels. De eerste drie aanbevelingen kunnen slechts op landelijk niveau afgehandeld worden. De vierde is een aanbeveling die wij zeker zelf lokaal in praktijk zullen brengen omdat we overtuigd zijn van het nut en de noodzaak. Daarnaast doen we nog vier algemene aanbevelingen die enerzijds wel zeer bekend zullen voorkomen maar waarvan in de huidige praktijk blijkt dat ze niet of onvoldoende uitgevoerd worden: 5. Zet versterkt in op de handhaving van bestaande regels. 6. Initieer in de handhaving samenwerking tussen de lokale, regionale en rijksoverheden. 7. Laat betrokken partijen zoals ouders, koepelorganisaties en beroepsgroepen hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. 8. Leg deze zaken vast in geschreven beleid. 8 International Alcohol Enforcement Seminar Falls Church, Virginia, 3 tot en met 10 November

15 Callaoweg AS Katwijk Secretariaat en contactpersoon Platform Kocon: Thea Guijt Telefoon of (Factor Welzijn) Website: 14

Notitie Communicerende Vaten. Aanbevelingen voor het aanpassen van de Drank- en Horecawet met als doel het terugdringen van overmatig alcoholgebruik

Notitie Communicerende Vaten. Aanbevelingen voor het aanpassen van de Drank- en Horecawet met als doel het terugdringen van overmatig alcoholgebruik Notitie Communicerende Vaten Aanbevelingen voor het aanpassen van de Drank- en Horecawet met als doel het terugdringen van overmatig alcoholgebruik Platform Kocon Katwijk, mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting. Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Samenvatting. Rapportage. Alcohol. Meetkeet Samenvatting Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, 15 april

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Rapportage. Alcohol. Meetkeet Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april 2003 Colofon

Nadere informatie

Monitor en evaluatie Verslavingsbeleid Katwijk 2000-2007. Maart 2008

Monitor en evaluatie Verslavingsbeleid Katwijk 2000-2007. Maart 2008 Monitor en evaluatie Verslavingsbeleid Katwijk 2000-2007 Maart 2008 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 9 2 Onderzoeksvragen en methoden... 11 2.1 Genotmiddelengebruik en verslavingszorg...

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Alcoholgebruik Westfriese jongeren

Alcoholgebruik Westfriese jongeren Alcoholgebruik Westfriese jongeren Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2007-1513

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept Evenementenbeleid 2012-2016

Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept Evenementenbeleid 2012-2016 Platform Kocon Callaoweg 1 2223 AS Katwijk platformkocon@xs4all.nl Aan het college van de gemeente Katwijk Postbus 589 2220 AN Katwijk Katwijk, 28 februari 2012 Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Evaluatie van het alcoholbeleid en het ketenbeleid. actief en betrokken. dewolden.nl. April 2015

Burgerjaarverslag. Evaluatie van het alcoholbeleid en het ketenbeleid. actief en betrokken. dewolden.nl. April 2015 Burgerjaarverslag Evaluatie van het alcoholbeleid en het ketenbeleid April 2015 actief en betrokken dewolden.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal alcoholbeleid... 3 1.2 Ketenbeleid... 3 1.3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0096. ; besluit d.d. 7-2-2012 Onderwerp Energydrinks Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de inhoud van de brief aan de leden van de gemeenteraad over het gevaar

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 Alcoholproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Bijna dagelijks wordt de gemeente geconfronteerd met alcoholschade in de

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Bijlage. Regelgeving Appingedam. 1.1 Drank- en Horecaverordening. 1.2 Algemene Plaatselijke Verordening

Bijlage. Regelgeving Appingedam. 1.1 Drank- en Horecaverordening. 1.2 Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage Regelgeving Appingedam 1.1 Drank- en Horecaverordening De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Appingedam dateert van 2004. Hoofdstuk 2 behandelt het onderwerp beperking verstrekking sterke

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland Middelburg, maart 2009 Colofon Scoop 2009 Samenstelling Maarten de Gouw Linda Franken in opdracht van de Provincie Zeeland Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Achter de Houttuinen

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Stellingen over regelgeving alcohol Naar aanleiding van het Enforcement Seminar in Amerika

Stellingen over regelgeving alcohol Naar aanleiding van het Enforcement Seminar in Amerika Stellingen over regelgeving alcohol Naar aanleiding van het Enforcement Seminar in Amerika Inleiding Van 3 tot 10 november 2005 hebben wij, Pel van Hattum en IJsbrand van der Plas, op verzoek van het Platform

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders.

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Onderzoeksrapport Hou vol! Geen alcohol Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Suzanne Mares, MSc Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff Prof. Dr. Rutger Engels Inleiding

Nadere informatie

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio FrisValley Factsheet Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio Onderzoek naar de schenktijden en andere alcoholmaatregelen in de sportsector Drinken is geen sport van: Suzanne Aarts,

Nadere informatie

Alcoholplan Katwijk. Voorstel voor alcoholmatigingsbeleid. Activiteitenplan 2003-2004

Alcoholplan Katwijk. Voorstel voor alcoholmatigingsbeleid. Activiteitenplan 2003-2004 Alcoholplan Katwijk Voorstel voor alcoholmatigingsbeleid Activiteitenplan 2003-2004 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, december 2002 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Stand

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 9 APRIL NR. V

RAADSVERGADERING 9 APRIL NR. V RAADSVERGADERING 9 APRIL NR. V 2015 Aan de leden van de Raad Aan de wethouders en de secretaris Hierbij nodig ik u uit voor de Openbare Raadsavond en aansluitend de Openbare Raadsvergadering op donderdag

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie