Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens"

Transcriptie

1 Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015.

2 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger dan 18 jaar zijn. Eveneens per 1 januari 2014 heeft de wetgever een aanpassing ten aanzien van roken gedaan: de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is van 16 naar 18 jaar verhoogd met als doel het roken van jongeren ontmoedigen. Naar aanleiding van de nieuwe alcohol en tabaks-wetgeving is deze notitie opgesteld. Omdat het Bouwens ten aanzien van roken, alcohol en drugs een specifieke verantwoordelijkheid heeft wil zij duidelijkheid geven over haar opvattingen en uitvoering geven aan het rook-,alcohol- en drugsbeleid. Van het personeel wordt een maximale inspanning gevraagd om samen met leerlingen, ouders en collega s dit beleid uit te voeren. 2 Rookbeleid Het Bouwens is een rookvrije school. Doel Roken in de school en op het schoolterrein is niet toegestaan. Dit is ook van toepassing op elektronische sigaretten. Wat betekent het rookbeleid voor de school? In de school en op het schoolterrein wordt niet gerookt. Het personeel draagt zorg voor handhaving van het beleid. Om handhaving van dit beleid mogelijk te maken kan o.a. gebruik gemaakt worden van de toepassingen zoals in de bijlagen opgenomen. 3 Alcoholbeleid Het Bouwens is een alcoholvrije school Het Bouwens kiest voor een alcoholvrije school. Het Bouwens committeert zich aan het integraal beleid van de gemeente Peel en Maas 1. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het voorkomen dat jongeren vóór hun 18e alcohol gebruiken. Onderzoek leert dat gebruik van alcohol de ontwikkeling van kinderen/jong volwassenen nadelig beïnvloedt en dat beperken van de beschikbaarheid van alcohol één van de meest effectieve methoden is om alcoholgebruik op te jonge leeftijd tegen te gaan. 1 Het Bouwens neemt deel aan de realisatie van het integraal beleid Preventie en handhaving DHW (Drank- en Horeca-wet) van de gemeente Peel en Maas. Samen met bedrijven, verenigingen, scholen, GGD en andere partijen wordt een voorlichtingscampagne opgezet om alcoholgebruik te verlagen en ouders meer bewust te maken van de nadelige gevolgen van vroegtijdig alcoholgebruik. 2

3 Het Bouwens kiest er voor een veilige school te zijn en richt haar beleid hier op in. Het Bouwens biedt een optimale leer-/opgroei- (en opvoed-) omgeving. Duidelijke afspraken over het alcoholgebruik horen bij zo n omgeving. Doel Het Bouwens wil: Er aan bijdragen dat jongeren niet voor hun 18e beginnen met alcohol Voorkomen /verminderen van schadelijke gevolgen van alcohol in de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en de schoolprestaties in het algemeen en in bijzondere situaties zoals bij uitgaan, werk, verkeer en het gezin. Wat betekent het alcoholbeleid bij het Bouwens? a. FEESTEN INTERN ALCOHOLVRIJ Alle feesten die op de school worden gehouden zijn alcoholvrij voor alle leerlingen en hiervoor gelden de volgende afspraken: tijdens activiteiten op school gezamenlijk met leerlingen drinken ook docenten geen alcohol; communicatie met leerlingen en ouders over de geldende afspraken bij alcoholgebruik of vermoedens van alcoholgebruik worden de ouders ingeschakeld om hun zoon of dochter op te halen bij vermoedens van alcoholgebruik vooraf worden i.s.m. politie afspraken gemaakt over handhaving (bijvoorbeeld handhaving op vrijdag voor carnaval). b. FEESTEN EXTERN Voor buiten de school en met derden georganiseerde feesten zoals het gala gelden de volgende afspraken: Met de horecaonderneming worden afspraken gemaakt m.b.t. handhaving wettelijk vastgesteld alcoholbeleid. Dit betekent: alcoholvrij voor alle leerlingen jonger dan 18 jaar voor leerlingen van 18 jaar of ouder beperkte mogelijkheid tot gebruik van alcohol communicatie met leerlingen en ouders over de geldende afspraken zo nodig gebruik van blaastesten met als doel om indrinken te voorkomen. c. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ALCOHOLVRIJ In lijn met bovenstaande geldt dat voor activiteiten die door de school worden georganiseerd en onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd, geen alcoholgebruik is toegestaan. Ook hier geldt voor docenten een voorbeeldfunctie. Onder buitenschoolse activiteiten wordt verstaan: excursie, werkweek, kennismakingsdagen, buitenlandse reizen, creatieve/culturele activiteiten, etc. 4 Drugsbeleid Het Bouwens is een drugsvrije school 3

4 Doel Het Bouwens wil schadelijke gevolgen voor jongeren door drugsgebruik voorkomen in hun persoonlijke ontwikkeling en de schoolprestaties in het algemeen en in bijzondere situaties zoals bij uitgaan, werk, verkeer en het gezin. Wat betekent het drugsbeleid bij het Bouwens? Op het Bouwens is het verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens door school georganiseerde activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. 4

5 Bijlage 1 ALGEMENE TOEPASSING VOOR MIDDELENGEBRUIK De school heeft een reglement met daarin de volgende afspraken: - geen alcohol- en drugsgebruik, -bezit en -handel door leerlingen tijdens schooltijden - geen alcohol- en drugsgebruik tijdens door school georganiseerde activiteiten - er wordt niet gerookt in de school en op het schoolterrein - controle en handhaving van deze regels - optreden tegen alcohol- en drugsgebruik, -bezit en -handel (gesprek en/of sanctie) - ophalen en gesprek ouders indien er sprake is van alcohol- of drugsgebruik - docenten drinken en roken niet in functie en niet in aanwezigheid van leerlingen; drugsgebruik en drugsbezit is verboden. COMMUNICATIE ROND ALCOHOLREGLEMENT De school zorgt voor: - informatie over reglement op website - breed draagvlak onder personeel en bekendheid van het reglement - bekendheid van het reglement op ouderavonden (minimaal 1 avond in de schoolcarrière) - de ouders herhaaldelijk benaderen via diverse media ( bijvoorbeeld via de schoolwebsite, brieven voorafgaand aan activiteiten) Aandachtspunten: - jaarlijks terugkerend agendapunt ouderraad - communiceren richting jongeren op toegankelijke manier - personeel voorbereiden en instrueren i.v.m. signaleren en controles alcoholgebruik, roken en drugsgebruik - informeren van nieuwe medewerkers en leerlingen over het reglement - in de nieuwsbrief opnemen - aandacht voor wijze van handhaven beleid. VOORLICHTING LEERLINGEN - De school zorgt voor voorlichting over genotsmiddelengebruik tijdens lessen (minimaal eenmaal in de schoolcarrière van een leerling) - De school legt uit waarom de school alcohol- rook- en drugsvrij is (in relatie tot schoolprestaties en veiligheidsbeleid). 5

6 Bijlage 2 REGLEMENT Middelengebruik het Bouwens Regels 1. Het in bezit hebben en gebruiken van drugs en alcohol is voor en tijdens de schooltijd verboden dit geldt ook voor school georganiseerde activiteiten. Roken is in de school en op het schoolterrein verboden. 2. Bij een vermoeden van overtreding van deze regel bij bijv. schoolfeesten kan ingeval van alcoholgebruik een blaastest afgenomen worden Een blaastest kan ook steekproefsgewijs ingezet worden. Bij weigering van de blaastest wordt contact opgenomen met de ouders en de leerling wordt de toegang tot de school of activiteit ontzegd. 3. Leerlingen, van wie na controle wordt geconstateerd dat zij alcohol hebben gedronken of drugs hebben gebruikt, wordt de toegang geweigerd. De ouders worden hiervan in kennis gesteld en dienen hun zoon/dochter persoonlijk op te halen. Hulpverlening Gedurende een schoolfeest of een soortgelijke activiteit dienen BHV-ers aanwezig te zijn. Sancties Indien een leerling alcohol of drugs heeft gebruikt of het rookverbod heeft overtreden, wordt een disciplinaire maatregelen getroffen door de locatiedirecteur of teamleider van het betreffende leerjaar. De disciplinaire maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn: - Gesprek met ouders, docent en leerling. - De leerling krijgt een schorsing voor bijv. het volgende schoolfeest of een andere activiteit. - De leerling krijgt een taak die tijdens de vrije uren op school moet worden uitgevoerd. - Bij herhaling wordt tot schorsing van de leerling voor één of meerdere dagen overgegaan. Het personeel van de school heeft een voorbeeldfunctie en is verantwoordelijk voor de leerlingen en een goed verloop van activiteiten. Dus: drinkt geen alcohol, rookt niet (en gebruikt geen drugs) op school voor en tijdens schoolfeesten en op buitenschoolse activiteiten in aanwezigheid van leerlingen en houdt zich aan het geldende rookverbod. 6

7 Bijlage 3 Algemeen In een alcoholreglement maken scholen duidelijke afspraken over alcohol op school. In een reglement kan worden aangegeven waar en wanneer, welke regels gelden. Tijdens lesuren mag er uiteraard geen alcohol gedronken worden en in de kantine wordt geen alcohol verkocht, maar de regels gelden ook voor schoolfeestjes, werkweken of excursies. Bij regels horen ook sancties. Sancties laten zien dat regels serieus genomen moeten worden. Door met elkaar (directie, docenten, ouders, leerlingen) na te denken en besluiten te nemen over regels en sancties ontstaat er draagvlak voor de afspraken. Hoe groter het draagvlak, hoe effectiever de regels en de sancties. Het voordeel van een alcoholbeleid dat op papier is vastgelegd, is dat de afspraken voor iedereen bekend zijn en dat men bij een probleemgeval onmiddellijk op een eenduidige manier kan reageren. 'De gezonde school en genotmiddelen' Het project 'De Gezonde school en Genotmiddelen' voor het voortgezet onderwijs is een onderdeel van de afdeling Preventie van het Trimbos-instituut. Het project bestaat uit verschillende onderdelen die de ingrediënten vormen voor een genotmiddelenbeleid op school. Leerlingen krijgen les over tabak, alcohol en drugs. De school maakt een reglement, geeft aandacht aan signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en betrekt ouders bij het project. Tips voor het informeren over regels Geef de regels op een creatieve manier een opvallende plek in het schoolgebouw. Bespreek de regels aan het begin van elk schooljaar en bij incidenten op school. Behandel de regels in de voorlichtingslessen over genotmiddelen. Vertel ouders over de regels tijdens informatieavonden en ouderavonden over genotmiddelen. Publiceer de regels op de website, in de schoolgids en in het schoolreglement. Bron: De Gezonde school en Genotmiddelen, regels over genotmiddelen: Trimbos-Instituut 7

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne

Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne Docentenhandleiding Sociale Hygiëne SVH heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Integriteitscode Elde College

Integriteitscode Elde College Integriteitscode Elde College 1 1. Inleiding... 3 2. Wie vallen er onder de code?... 3 3. Algemene uitgangspunten... 4 4. De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners... 4 5. Scheiding

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie