Preventie- en handhavingsplan alcohol

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingsplan alcohol september 2014 gemeente roerdalen

2 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast blijkt telkens weer uit (nieuwe) onderzoeken dat alcohol, zeker voor jeugdigen, slechter is dan in het verleden werd gedacht. Om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan is een brede en op preventie-gerichte aanpak nodig. De Rijksoverheid heeft de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende dranken verhoogd van zestien naar achttien. Reden hiervoor is dat jongeren beschermd dienen te worden tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling en drankgebruik in de puberteit kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Op 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Met de wijzigingen wil de wetgever: alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; alcohol-gerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken; bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. De Drank- en Horecawet geeft gemeenten nieuwe bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Het onderwerp raakt diverse beleidsterreinen, zoals gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid. Door een passende invulling en uitvoering van deze wet heeft de gemeente de mogelijkheid om te sturen op het terugdringen van de negatieve effecten van alcohol -gebruik. Dit kan de gemeente niet alleen, hierbij is ook de betrokkenheid van marktpartijen als horeca, supermarkten, slijterijen, maar ook ouders nodig. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 13 maart 2014 de verordening met betrekking tot paracommerciële rechtspersonen vastgesteld. In deze verordening zijn de schenktijden van alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en niet-verenigingsgebonden activiteiten opgenomen. Het thema alcoholmatiging vraagt om een integrale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een sluitend verhaal is het van belang om op verschillende gebieden interventies te plegen: preventie, regelgeving en handhaving. Op het onderdeel preventie is in de nota s lokaal jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid al beleid geformuleerd. Nu ook de handhaving van de Drank- en Horecawet bij de gemeente ligt, is het van belang om deze onderdelen bij elkaar te brengen en een integraal plan te presenteren. De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2014 opnieuw gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de verhoging van de leeftijdsgrens van zestien naar achttien. Hiervoor geldt overigens geen overgangsbeleid voor de jongeren die, voor de inwerkingtreding van de wet, zestien en zeventien zijn. Een andere wijziging is dat gemeenten elke vier een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen, gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid

3 Het plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik onder (vooral) jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de handhavingstaken die op grond van de Drank- en Horecawet zijn verkregen. Het nieuwe artikel 43a van de Drank- en Horecawet geeft aan wat er in dit preventie en handhavingsplan moet worden opgenomen: wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen; de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden Doel notitie Het doel van deze notitie is u te informeren over de nieuwe bevoegdheden van de Drank- en Horecawet en een integraal beeld te schetsen van wat al is afgesproken ten aanzien van preventies en acties die we ondernemen om alcoholgebruik te voorkomen en op welke manier we de handhaving vorm willen geven

4 Hoofdstuk 2 Waar staan we nu? 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken op dit moment. Het gaat kort in op de belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet per 2013 en 2014 en schetst een beeld van het drankgebruik onder jongeren in de regio Limburg Noord en van Roerdalen en de buurgemeenten in het bijzonder. 2.2 Wetswijzigingen Wetswijziging per 1 januari 2013 De belangrijkste wijzigingen van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 zijn hieronder nader uitgewerkt. a. Burgemeester bevoegd gezag In de gewijzigde Drank- en Horecawet is de burgemeester het bevoegd gezag voor vergunningverlening. Dit was voorheen het college. De nieuwe bevoegdheden sluiten goed aan bij de bestaande verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid. b. Decentralisatie toezicht op de naleving Met de wijziging van de Drank- en Horecawet, is toezicht en handhaving op de naleving van de deze wet verschoven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. De burgemeester is bevoegd om toezichthouders aan te stellen voor het toezicht op de Drank- en Horecawet binnen een gemeente. Toezicht en handhaving voor de gemeente Roerdalen wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst MER. De afspraak is dat men handhaaft naar aanleiding van een melding of klacht. c. Deregulering Een van de doelstellingen van de gewijzigde Drank- en Horecawet is het terugbrengen van administratieve lasten. Voorbeelden zijn onder meer: niet langer worden de leidinggevenden in de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel. Groot voordeel is, dat als de leidinggevende verandert er geen nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd, maar slechts het aanhangsel opnieuw hoeft te worden opgemaakt. het is niet meer nodig de Verklaring Sociale Hygiëne bij de aanvraag te voegen, omdat deze is opgenomen in een register. d. Schorsing vergunning Het intrekken van een horecavergunning is een zware sanctie en wordt derhalve niet vaak toegepast. In de Drank- en Horecawet wordt het nu mogelijk gemaakt om een vergunning voor een periode van maximaal twaalf weken te schorsen. e. Strafbaar stellen jongeren De Drank- en Horecawet verbiedt jongeren onder de achttien om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (straat, park, café, etc.). De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en deze jongeren te beboeten. f. Regulering paracommerciële horeca De raad heeft in haar vergadering van 13 maart 2014 een verordening vastgesteld met regels rondom schenktijden, alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, toegangsleeftijden en tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens nietverenigingsgebonden activiteiten van paracommerciële rechtspersonen

5 g. Verordende bevoegdheid Eén van de doelen van de Drank- en Horecawet is het terugdringen van overmatig drankgebruik onder jongeren van achttien tot en met drieëntwintig. Drank- en Horecawet geeft weinig bepalingen om dit doel te bereiken, de raad kan in een verordening regels stellen om op lokaal niveau betere invulling te geven aan het alcoholbeleid. Binnen de gemeente Roerdalen is er geen alcoholmatigingsbeleid. Om uiteindelijk wel aan de doelstellingen van de Drank- en Horecawet te voldoen zou overwogen kunnen worden hier in de toekomst aandacht aan te besteden. Wetswijziging per 1 januari 2014 De Drank- en Horecawet is met ingang van 1 januari 2014 opnieuw gewijzigd. De leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet zijn verhoogd van zestien naar achttien en gemeenten zijn verplicht preventie en handhaving inzake alcoholgebruik te verankeren. 2.3 Onderzoek GGD; alcoholgebruik onder Jongeren in Noord-Limburg In oktober 2013 heeft de GGD een monitor afgenomen op alle middelbare scholen in de regio Noord- Limburg onder leerlingen uit leer 2 (13-14 ) en leer 4 (15-16 ). Uit dit onderzoek is gebleken dat bij: a. Alcoholgebruik en leeftijd Jongeren beginnen op jonge leeftijd met het drinken van alcohol. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren van leer 2 aangeven met drinken te beginnen is. Het merendeel van jongeren uit leer 4 drinkt alcohol Van de leerlingen uit leer 4 heeft 67% in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. In leer 2 mogen de jongeren volgens de wet geen alcohol drinken, toch heeft 18% van de leerlingen in de afgelopen week alcohol gedronken. In dat leer varieert het alcoholgebruik van % tot 37% van de leerlingen. De helft van de jongeren uit leer 4 doet aan binge drinking (= per gelegenheid meer dan 5 alcoholische dranken nuttigen) Van de leerlingen uit leer 4 heeft52% in de afgelopen 4 weken aan binge drinking gedaan. 36% van deze jongeren was aangeschoten of dronken. % van de leerlingen uit leer 2 deden aan binge drinking, 4% was aangeschoten of dronken. b. Alcoholgebruik en Onderwijstype Jongeren van het VMBO drinken vaker alcohol dan jongeren van het HAVO/VWO Jongeren van het VMBO drinken meer dan jongeren van het HAVO/VWO Jongeren van het VMBO zijn vaker aangeschoten of dronken dan jongeren van het HAVO/VWO Jongeren van alle onderwijstypen beginnen even vroeg met het drinken van alcohol. c. Verkrijgbaarheid van alcohol Bijna de helft van de jongeren uit leer 4 koopt zelf hun alcohol Van de leerlingen van leer 4 heeft 42% in de afgelopen 4 weken zelf alcohol gekocht, met name bij het uitgaan. Van de leerlingen uit leer 2 heeft 6% in deze periode zelf alcohol gekocht. Jongeren verkrijgen hun alcohol vooral vanuit hun sociale omgeving Een meerderheid van de leerlingen uit leer 4 (65%) heeft in de afgelopen vier weken alcohol verkregen uit hun sociale netwerk. Verkregen van leeftijdsgenoten 48% en van hun ouders 42%. Van de leerlingen uit leer 2 heeft 24% in de afgelopen periode alcohol verkregen, vooral van hun ouders (15%) en van een ouder iemand (11%)

6 2.4 Alcoholgebruik toegespitst op leerlingen uit de MER gemeenten Uit de gemeente Roerdalen hebben 284 leerlingen deelgenomen aan de monitoring. Uit leer 2 betrof het 160 leerlingen en uit leer 4 waren dit 4 leerlingen. Uit de gemeente Maasgouw waren het 7 leerlingen uit leer 2, en 105 leerlingen uit leer leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren van leer 2 en 65 leerlingen van leer 4 deden mee. Resultaten per leer voorgaande 4 weken Leer 2 (13/14 ) Leer 4 (15/16 ) M E-S R M E-S R alcohol gedronken 20% 17% 18% 68% 55% 62% binge drinking % 10% % 47% 42% 51% aangeschoten of dronken 5% 6% 5% 34% 27% 35% zelf alcohol gekocht 8% 3% 5% 36% 22% 35% alcohol verkregen in sociale omgeving 22% 24% 28% 63% 41% 63% Resultaten per schooltype voorgaande 4 weken VMBO HAVO/VWO M E-S R M E-S R leeftijd 1 e keer alcohol gedronken 13 alcohol gedronken 44% 28% 43% 38% 30% 31% binge drinking 31% 21% 36% 25% 18% 22% aangeschoten of dronken 17% % 23% 17% 13% %

7 Hoofdstuk 3 Waar willen we naar toe? 3.1 Inleiding Zoals eerder al aangegeven verplicht de Drank- en Horecawet de gemeente een preventie- en handhavingsplan op te stellen. In dat plan moet aan de orde komen wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol en welke resultaten minimaal behaald moeten worden, welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren tot achttien, te voorkomen, de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen. 3.2 Preventie Het primaire doel van de gewijzigde Drank- en Horecawet is het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren en het voorkomen van alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde. De aanpak alcoholmatiging is een continu proces, het is belangrijk om draagvlak te zoeken en te creëren in onze samenleving voor dit thema. De doelstelling is dat jongeren onder de achttien geen alcohol drinken en jongeren van achttien tot drieëntwintig matigen in het alcoholgebruik. Het zal een uitdaging zijn om de groep jongeren die nu zestien of zeventien is en alcohol mocht nuttigen, te bereiken met de boodschap dat alcohol onder de achttien niet meer toegestaan is; de wet voorziet hierin niet met een overgangsregeling. Het is van belang om jongeren, maar ook de ouders en (para)commerciële instellingen goed te informeren over de wetwijziging, de doelstellingen van de wetswijzigingen maar ook de consequenties bij overtreding hiervan. We willen beter zicht krijgen op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18. Hierdoor kunnen we zorgvuldiger omgaan met de beschikbare middelen, zodoende hoeven we geen uitgebreide handhavingsacties te starten. Waar willen we naar toe? Startleeftijd bij gebruik van alcohol verhogen ten opzichte van Afname van alcoholgebruik bij jongeren ten opzichte van Deze doelstelling kunnen we bereiken door de volgende acties. Educatieve/ communicatieve activiteiten: a. Samenwerken met alcoholverstrekkers, hen informeren over de nieuwe wetswijziging. Horecagelegenheden, sportkantines en supermarkten mogen geen alcohol verstrekken aan jongeren onder de achttien. b. Ouders bewust maken van hun invloed en rol als opvoeders. Hierbij liften we mee met de landelijke voorlichtingscampagnes. c. Bij de basisscholen in Roerdalen aandacht vragen voor het opstellen van een convenant veilige school, waarin ook alcoholbeleid is opgenomen. d. Aansluiten bij het convenant veilige school Middelbare scholen Midden Limburg. e. GGD en Halt stimuleren om alcoholpreventie op de agenda te plaatsen. Regelgevende activiteiten: a. Voorwaarden stellen aan evenementen/bijeenkomsten waar veel jongeren komen met betrekking tot het schenken van alcohol. b. Beperken schenktijden paracommercie, bepalen leeftijdsgrenzen (is reeds vastgelegd in de verordening)

8 3.3 Handhaving Met de gewijzigde Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013) is de gemeente toezichthouder geworden voor de gehele Drank- en Horecawet. Handhaving van de wetgeving rond alcohol is dus een relatief nieuwe taak voor de gemeente. Het toezicht op grond van de Drank- en Horecawet wordt in de gemeente Roerdalen uitgevoerd door de MER Omgevingsdienst. De toezichthouders Drank- en Horecawet (BOA s) hebben allen een opleiding gevolgd in het kader van de handhaving van deze gewijzigde wet. Gelet op de doelstellingen van het handhavingsbeleid, komt het speerpunt te liggen bij de leeftijdgrenzencontrole. De leeftijdsgrenzencontrole worden uitgevoerd door gekwalificeerde toezichthouders (BOA s). De controles zullen steekproefsgewijs en op aanvraag bij overlast worden uitgevoerd, zij richten zich op zowel de verstrekker van alcohol als op de jongeren. Het preventie- en handhavingsplan alcohol is low profile ingericht, omdat er binnen de gemeente Roerdalen: niet of nauwelijks sprake is van gerelateerde verstoringen van de openbare orde bij alcoholgebruik; er niet of nauwelijks signalen worden ontvangen van verontrustend alcoholgebruik (zuipketen, bierfeesten, coma-zuipen, etc.); 3.4 Rol politie De politie heeft geen expliciete taak bij de handhaving van de Drank- en Horecawet, behalve bij misbruik of verstoring van de openbare orde. De politie heeft voornamelijk een signalerende rol. Tijdens reguliere controles/surveillances in de openbare ruimte en bij evenementen, houden zij een vinger aan de pols door actief te kijken naar het schenken dan wel het in bezit hebben van drank door jongeren. Wanneer geconstateerd wordt dat jongeren drank bij zich hebben, spreken zij de jongeren hierop aan, afhankelijk van de leeftijd van de jongere stuurt de politie een brief naar de ouders. 3.5 Evaluatie en bijstelling De komende periode doen we meer ervaring op rond dit onderwerp. Uit gesprekken met de verschillende doelgroepen ontstaan er wellicht ook nieuwe inzichten. Als het nodig is gebruiken we deze nieuwe inzichten voor bijstelling van dit preventie- en handhavingsplan. Uiteindelijk wordt de evaluatie van dit plan gelijktijdig met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid uitgevoerd. De Dranken Horecawet schrijft voor dat elke vier jaren een preventie- en handhavingsplan alcohol door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld, dit dient gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid te gebeuren. In de gemeenteraadsvergadering van 14 november 2013 is het gemeentelijk gezondheidsbeleid Roerdalen door de gemeenteraad vastgesteld. In het volgende plan kunnen eveneens verbindingen met de transities van het Sociaal Domein in het plan worden meegenomen

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 16 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hendrik Veenstra

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 Gemeente Bergeijk Vastgesteld: 1en 2 juli 2014 Preventie en Handhavingplan Alcohol gemeente Bergeijk Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Notitie in het college op: 16 december 2014 Opiniërend in de raadsvergadering van: Vastgesteld in de raadsvergadering van:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/03092014 Documentnr.: RV14.0445 Roden, 27 augustus 2014 Onderwerp Concept Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het bijgevoegde

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet GEMEENTE BLADEL April 2014 R2014.046b Case nr. Z140000925 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Kaders... 3 Achtergrond... 4 Doel... 5 Leeswijzer...

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Afdelingen: Beleid Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Veiligheid Kabinet en Handhaving Versie: 18 november 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Het preventie-

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Noordenveld

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Noordenveld Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Noordenveld Versie 1 Datum 16 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 DHW en Noordenveld... 4 1.3 Planperiode...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, CVDR Officiële uitgave van Werkendam. Nr. CVDR335463_1 25 september 2018 Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Alcohol

Uitvoeringsprogramma Alcohol *Z02D2A8E7D0* Uitvoeringsprogramma Alcohol 2017-2019 Documentnummer: INT-16-27069 Inleiding De gemeenteraad van Beverwijk heeft het Preventie- en handhavingsplan 2017-2027 vastgesteld. In het Preventie-

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Gemeenteblad. Handhaving en toezicht Drank en Horecawet (DHW) Jaar/nummer: 2014 /

Gemeenteblad. Handhaving en toezicht Drank en Horecawet (DHW) Jaar/nummer: 2014 / Gemeenteblad Onderwerp: Handhaving en toezicht Drank en Horecawet (DHW) Jaar/nummer: 2014 / In behandeling bij: Beleid / Lieke Hornstra Voorstel Het collegebesluit OA-262 van 20 mei 2014 voor kennisgeving

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Cijfers (onderzoek GGD)... 4 2.2 Gevolgen... 5 2.3 Hoe komen ze er aan?... 5 3 Beleidsfocus en doelstellingen van het plan... 6 3.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Schinnen

Uitvoeringsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Schinnen Verseonnr.: 181224 Uitvoeringsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2017 2019 Schinnen Vastgesteld door het college van B&W d.d. 29-11-2016 1 Inleiding Dit uitvoeringsplan is de concrete uitwerking van de acties

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018 Onverminderd inzetten op preventie én handhaving van drankgebruik door kinderen en jongeren is en blijft hoogst noodzakelijk! 4 december

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015 Preventie- en handhavingsplan Gemeente Lingewaard 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Probleemanalyse... 4 2. Wettelijk- en beleidsmatig kader... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Regelgeving alcohol... 6 2.3 Wetswijziging

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol Reusel-De Mierden 2014-2018 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 2 Uitgangssituatie... 4 2.1 Wetswijziging DHW... 4 2.2 Drie pijlers... 5

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie- en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiermonnikoog Nr. 150643 13 juli 2018 Preventie- en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden 2018-2021 Uitvoering Drank- en Horecawet Deel 1 Algemeen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Inleiding. Figuur 1: Pijlers alcoholmatigingsproject Laat je niet flessen

Inleiding. Figuur 1: Pijlers alcoholmatigingsproject Laat je niet flessen Begrippenlijst Apv : Algemene plaatselijke verordening van Veldhoven Boa : Buitengewoon opsporingsambtenaar DHW : Drank- en Horecawet HUP : Handhavingsuitvoeringsprogramma Nota LGB : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeenten Voorschoten en Wassenaar 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeenten Voorschoten en Wassenaar 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeenten Voorschoten en Wassenaar 2014-2018 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Adressen: Gemeenten Voorschoten en Wassenaar Werkorganisatie Duivenvoorde

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 14 mei 2013 Onderwerp Raadsbrief: Vernieuwde Drank- en Horecawet Categorie B Verseonnummer 855865 / 857130 Portefeuillehouder Burgemeester Behandeld

Nadere informatie

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn 1 Bezopen Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn Een nieuwe norm De wet zegt dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven.

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Zaaknummer Documentnummer Z-12-04396 INT/004382 Raadsvergadering : 23 september 2013 Agendapunt : Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Samenvatting voorstel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 Juni 2013 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd. In de gemeente Beesel wonen ongeveer 2.100 jongeren

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Bergen, 10 mei

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Bergen, 10 mei Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Bergen, 10 mei 2014 99-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van het plan... 3 1.3 Opbouw van het plan... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. ONDERWERP: Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen

COLLEGEVOORSTEL. ONDERWERP: Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen Lijst Agendapunten nummer: Kenmerk: 30525 Afdeling: Samenleving Portefeuillehouder: C.L. Liefting COLLEGEVOORSTEL 6a DATUM: 2 november 2010 ONDERWERP: Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015

Nadere informatie