Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl"

Transcriptie

1 Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl

2 Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet (hierna: DHW) in gemeente De Wolden. Op 1 januari 2013 is deze wet in werking getreden. In de wet zijn verschillende wijzigingen opgenomen: Landelijke wetgeving o Vereenvoudiging van het vergunningenstelsel; o Burgemeester wordt bevoegd gezag; o Sanctiebeleid voor de detailhandel wordt gewijzigd; o Strafbaarstelling voor jongeren; o Verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar (per ); Mogelijkheden lokaal beleid o Nieuwe verordenende bevoegdheid voor gemeenten; o Paracommerciële verordening; o Decentralisatie toezicht en handhaving. Alcoholmatiging De DHW is van oorsprong gericht op het terugdringen van alcoholgebruik. In aanvulling op deze wet heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om door middel van regels in de verordening te ondersteunen bij het alcoholmatigingsbeleid. We kiezen ervoor deze mogelijkheden niet te gebruiken, maar de nadruk te leggen op overleg en samenwerking. De Wolden heeft gemeentelijk alcoholmatigingsbeleid Nuchter bekeken. Paracommercie Vanuit de nieuwe DHW zijn gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening vast te stellen. In deze verordening moet in ieder geval worden geregeld wanneer in paracommerciële instellingen alcohol geschonken mag worden en of bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn toegestaan. Het voorstel is om de huidige schenktijden (van 1 uur voor tot 1 uur na de hoofdactiviteit) te behouden. Daarnaast wordt voorgesteld om 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar in dorpshuizen toe te staan mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. In sportkantines mogen (evenals in de huidige situatie) geen bijeenkomsten van persoonlijke aard worden gehouden. Toezicht en handhaving Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de DHW. Met ingang van de begroting 2014 is hiervoor structureel beschikbaar. Het houden van toezicht is een wettelijke taak, gemeenten zijn vrij in de intensiteit en prioriteiten. In De Wolden leggen we de nadruk op preventie en toezicht op leeftijdsgrenzen. We proberen met overleg en samenwerking op een Woldense manier toezicht te houden en te handhaven. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inhoudsopgave Inleiding...4 Aanleiding en achtergrond...4 Doel van de nota...4 Wijzigingen in de wet...4 Leeswijzer...5 Proces Alcoholmatiging...6 Huidige situatie...6 Mogelijkheden die de DHW biedt...6 Doel...7 Kaders...7 Wat gaan we doen? Paracommercie...8 Huidige situatie...8 Mogelijkheden die de wet biedt...8 Doel...8 Kaders...8 Wat gaan we doen? Toezicht en handhaving...10 Huidige situatie Mogelijkheden die de wet biedt / Verplichtingen vanuit de wet Doel Kaders Wat gaan we doen?

4 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. Doelen van de wetswijzigingen zijn het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren, alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde te voorkomen en administratieve lasten voor horecaondernemers te verminderen. In deze nota wordt meer informatie over de DHW gegeven in relatie tot de huidige situatie in De Wolden en worden kaders gesteld op basis waarvan een paracommerciële verordening wordt opgesteld. Doel van de nota Het stellen van kaders met betrekking tot alcoholmatiging, paracommercie en toezicht en handhaving aan de hand van de eisen en mogelijkheden van de DHW. Deze kaders vormen deels de basis voor een nog op te stellen verordening en deels vormen zij de basis voor de uitvoering. Wijzigingen in de wet De wetswijzigingen hebben in verschillende mate gevolgen op lokaal niveau: sommige wijzigingen zijn landelijk gelijk, andere zijn door de gemeente nader in te vullen. In deze nota worden de wijzigingen verdeeld in landelijke wetgeving en lokaal beleid. De verschillende onderwerpen die om lokaal beleid vragen, worden in de hierna volgende hoofdstukken uiteen gezet. Hieronder worden de wijzigingen in de wet kort toegelicht. Landelijke wetgeving 1. Vereenvoudiging vergunningenstelsel. Het vergunningenstelsel is zodanig aangepast dat er minder vaak een nieuwe vergunning aangevraagd hoeft te worden: wanneer een leidinggevende in een horecabedrijf wijzigt, volstaat een melding. De leidinggevende mag daarna meteen aan het werk. De gemeente onderzoekt of de leidinggevende aan de voorwaarden (o.a. sociale hygiëne, onbesproken verleden) voldoet. Wanneer meerdere malen een leidinggevende wordt gemeld die niet aan de voorwaarden voldoet, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 2. Burgemeester bevoegd gezag. De burgemeester is sinds 1 januari 2013 belast met de uitvoering van de DHW. Voorheen was dit een taak van het college van B&W. De bevoegdheden die voortvloeien uit de DHW passen bij de bestaande verantwoordelijkheden van de burgemeester. 3. Wijziging sanctiebeleid detailhandel. Er zijn in de nieuwe DHW sancties opgenomen voor niet-vergunningplichtige detailhandelaren (zoals supermarkten en snackbars) die voor de derde keer binnen een jaar alcohol verkopen aan jongeren onder de leeftijdsgrens. Dit wordt ook wel de three-strikes-out maatregel genoemd. 4. Strafbaarstelling jongeren. Jongeren onder de toegestane leeftijdsgrens die op voor publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank bij zich hebben, worden strafbaar gesteld in de nieuwe DHW. Deze strafbepaling heeft twee doelen: overlastgevende jongeren worden aangepakt en het alcoholmisbruik onder jongeren wordt tegengegaan. 5. Alcoholleeftijd naar 18 jaar. Met ingang van 1 januari 2014 verschuift de leeftijd waarop een jongere alcoholhoudende drank mag kopen of drinken van 16 naar 18 jaar. 4

5 Lokaal beleid 1. Alcoholmatiging: Nieuwe verordenende bevoegdheden voor gemeenten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor het invullen van het alcoholbeleid op lokaal niveau, met name om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Hoofdstuk 3 gaat hier verder op in. 2. Paracommercie. Om oneerlijke concurrentie voor de commerciële horeca te voorkomen, zijn alle gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening op te stellen. Hierin worden onder meer schenktijden en het toestaan van bijeenkomsten van persoonlijke aard geregeld. In hoofdstuk 4 komt dit aan de orde. 3. Toezicht en handhaving. Het toezicht op de DHW is gedecentraliseerd: waar voorheen het rijk verantwoordelijk was, zijn dat nu de gemeenten. Verwacht wordt dat gemeenten het toezicht efficiënter in kunnen zetten en vaker toezicht kunnen uitoefenen waardoor jongeren minder gemakkelijk alcoholhoudende drank kunnen kopen. In hoofdstuk 5 wordt dit toegelicht. Leeswijzer In de nu volgende hoofdstukken worden de onderwerpen die lokaal geregeld kunnen worden behandeld. Hoofdstuk 2 gaat in op het thema Alcoholmatiging, hoofdstuk 3 behandelt Paracommercie en hoofdstuk 4 Toezicht en handhaving. Proces Het College van B&W heeft een Plan van Aanpak voor de implementatie van de DHW vastgesteld. Op 21 november heeft een Rondetafelgesprek plaatsgevonden rondom de onderwerpen alcoholmatiging en paracommercie. In december is gesproken met vertegenwoordigers van de paracommerciële instellingen en met Koninklijke Horeca Nederland afdeling De Wolden. Voorliggende nota wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling zijn de kaders voor de paracommerciële verordening bekend en ligt er een basis voor de uitvoering. Aan de hand van de vastgestelde kaders wordt een verordening opgesteld die door de raad word vastgesteld. 5

6 2. Alcoholmatiging Huidige situatie In 2008 heeft de GGD Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hierbij zijn de resultaten per gemeente gespecificeerd. Van de jongeren in De Wolden gaf 69% in het onderzoek aan wel eens alcohol te hebben gedronken, dat percentage is hoger dan in de rest van Drenthe. Van de jongeren die wel eens alcohol hebben gedronken, drinkt 91% in het weekend. 63% van deze jongeren is wel eens aangeschoten of dronken geweest, waarvan 37% minimaal 1 keer in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek. Op dit moment vindt een nieuw GGD jeugdonderzoek plaats. In de zomer van 2014 worden de resultaten hiervan bekend. Aan de hand van het alcoholbeleid voor Nuchter bekeken is in de afgelopen jaren op diverse manieren geïnvesteerd in het terugdringen van alcoholgebruik, onder meer bij jongeren. Het alcoholbeleid kent drie algemene doelstellingen: 1. Tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar; 2. Voorkomen van problematisch alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar) en het voorkomen van alcoholproblematiek; 3. Vroegtijdig signaleren van problematisch alcoholgebruik bij volwassenen en het voorkomen van maatschappelijke en privé-problematiek. De branchevereniging van supermarkten CBL heeft een code ontwikkeld waaraan alle deelnemende supermarkten zich conformeren. Hierin staat onder andere: Onder verantwoorde verkoop van alcohol verstaat het CBL dat alcohol verkocht wordt volgens de wettelijke eisen die aan de verkoop van deze producten worden gesteld en dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de wet wordt overtreden. De veiligheid van de medewerker en de klant zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Alle leden van het CBL committeren zich aan deze Code en beschouwen de maatregelen in de Code als de minimale standaard die gehanteerd wordt om op verantwoorde wijze alcohol te verkopen. Supermarktorganisaties kunnen bovenop de eisen in de Code ketenspecifieke maatregelen instellen. Mogelijkheden die de DHW biedt 1 De DHW stelt de gemeente beter in staat om beleid lokaal te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. De instrumenten van de DHW ondersteunen en versterken een preventieve aanpak met behulp van regelgeving en mogelijkheden voor handhaving. Onder meer de volgende instrumenten zijn beschikbaar. Ze zijn niet verplicht. - Tijdelijk stilleggen van de alcoholverkoop in de horeca, in supermarkten en in slijterijen - Koppelen van toegangsleeftijden aan sluitingstijden (NB. in De Wolden zijn geen sluitingstijden vastgelegd) - Het vastleggen van een minimum toegangsleeftijd - Het verbieden van exorbitante prijsacties (in de horeca en bij evenementen 40% korting of meer, in supermarkten en slijterijen 30% korting of meer) 1 Op het gebied van alcoholgebruik is er meer regelgeving (bijvoorbeeld over het verbinden van voorwaarden aan alcoholreclame in de openbare ruimte of het bezit van geopende flessen op straat), echter dit valt niet binnen de DHW en wordt daarom in deze nota buiten beschouwing gelaten. 6

7 Doel Het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van het alcoholbeleid met behulp van de middelen die de DHW hiervoor biedt. Kaders 1. Op het gebied van alcoholmatiging is het gemeentelijke beleid, vastgelegd in de nota Nuchter bekeken, leidend. Hierbij wordt vooral ingezet op preventie. 2. De inzet vanuit de DHW draagt bij aan de doelstellingen van het alcoholbeleid. 3. Ter ondersteuning van het alcoholbeleid zetten we vooral in op de handhaving van leeftijdsgrenzen. We doen dit op alle verkooppunten. Dit sluit aan op de geest van de wet die bedoeld is om alcoholmisbruik terug te dringen (strafbaarstelling van jongeren en leeftijdsverhoging naar 18 jaar). 4. We gaan ervan uit dat alcoholverstrekkers hun verantwoordelijkheid nemen bij het verstrekken van alcohol. We verbieden happy hours in de horeca en prijsacties in supermarkten daarom niet. 5. We onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking tussen verschillende partijen (o.a. horeca, paracommercie en supermarkten) op het gebied van toezicht en handhaving van de leeftijdsgrens en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Wat gaan we doen? 1. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van alcohol ligt bij de alcoholverstrekkers: zowel ondernemers als paracommerciële instellingen als ouders. We zetten vanuit de gemeente in op samenwerking en gesprekken. Daarom maken we in de verordening geen gebruik van de mogelijkheden uit de DHW op het gebied van alcoholmatiging. 2. Handhaving van leeftijdsgrenzen heeft prioriteit. In hoofdstuk 4 gaan we hier verder op in. 3. We onderzoeken de mogelijkheid voor samenwerking tussen instellingen op het gebied van toezicht op de leeftijdsgrens. Een voorbeeld is de methode die de gemeente Weststellingwerf hanteert: In Weststellingwerf hebben de gemeente en de supermarkten een convenant afgesloten. Het doel van dit convenant is om de verkoop van alcohol in supermarkten en slijterijen aan jongeren beneden de leeftijdsgrens tegen te gaan. Alle deelnemende ondernemers leveren, bij het sluiten van het convenant, een financiële bijdrage. Vervolgens worden zij meerdere keren onaangekondigd bezocht door jongeren die alcohol willen kopen. Gedurende de looptijd van het convenant zet de gemeente geen toezichthouders in bij de deelnemende ondernemers en vindt geen bestuurlijke handhaving plaats. Als de supermarkt tijdens een controle niet aan de wet voldoet, dan verliest hij zijn financiële bijdrage. Bij meerdere overtredingen kan het convenant met de ondernemer worden beëindigd. Er kan dan wel gericht toezicht worden ingezet. De daling van het aantal verkopen van alcohol aan jongeren in Weststellingwerf is aanzienlijk: de naleving is met 80% verbeterd. (Bron: gemeente Weststellingwerf en BHBW) 7

8 3. Paracommercie Huidige situatie In De Wolden bezitten 18 sportkantines, 12 dorpshuizen, een muziekvereniging en een museumboerderij een paracommerciële horecavergunning. In iedere vergunning zijn tijdvakken opgenomen waarbinnen alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Op dit moment mogen alcoholhoudende dranken geschonken worden van 1 uur voor tot en met 1 uur na de hoofdactiviteit van de instelling. Bijeenkomsten van persoonlijke aard (waar alcoholhoudende drank geschonken wordt) zijn niet toegestaan. Deze regels zijn voor alle paracommerciële instellingen in de gemeente gelijk. Met betrekking tot de sportverenigingen heeft NOC*NSF op 27 augustus 2013 per brief gemeld: Uit de toelichting bij de modelverordening van VNG blijkt dat de huidige afspraken die gemeenten en sportverenigingen hebben over schenktijden veelal recht doen aan de lokale situatie. Mogelijkheden die de wet biedt Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, zijn gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening vast te stellen. Hierbij is maatwerk mogelijk. In de verordening moeten in ieder geval de volgende zaken worden geregeld: 1. De tijdvakken waarin alcoholhoudende drank mag worden verstrekt; 2. Welke bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften, verjaardagen e.d.) gehouden mogen worden; 3. Welke bijeenkomsten gehouden mogen worden voor personen die niet of niet rechtstreeks bij de rechtspersoon betrokken zijn; 4. De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de regels die over bovengenoemde onderwerpen worden vastgesteld. Het is mogelijk om verschillende regels te hanteren voor de diverse soorten paracommercie. In de vergunningen wordt verwezen naar de verordening. Voor het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn ook de bestemmingsplannen en beheersverordeningen van belang. In de dorpshuizen en sportkantines is ondersteunende horeca toegestaan. 1 Het toestaan van maximaal 12 huiskamervisites per jaar wordt gezien als ondersteunende horeca. Doel Het creëren van de optimale balans tussen het voorkomen van oneerlijke concurrentie en het voor sociale voorzieningen mogelijk maken om alcoholhoudende drank te schenken. Kaders 1. De huidige schenktijden in de dorpshuizen en sportkantines doen recht aan de Woldense situatie en kunnen blijven bestaan. Dit houdt in dat er alcohol geschonken mag worden van 1 uur voor tot en met 1 uur na de hoofdactiviteit van de instelling; 2. De dorpshuizen in onze gemeente hebben een belangrijke sociale functie. Er bestaat behoefte aan het organiseren van enkele bijeenkomsten van persoonlijke aard. Het organiseren van maximaal 12 van dergelijke 1 De dorpshuizen en sportkantines in De Wolden hebben de bestemming maatschappelijke voorziening of bijzondere bestemming. Hieronder wordt verstaan: educatieve, sociaal medische, sociaal culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie met uitzondering van voorzieningen ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. 8

9 bijeenkomsten als een huiskamervisite waarbij alcoholhoudende drank geschonken wordt, staan we daarom toe in dorpshuizen. 3. Het organiseren van bruiloften en andere grote feesten past niet binnen de bestaande bestemming van een maatschappelijke voorziening en is in verband met overlast en oneerlijke concurrentie daarom niet gewenst. Wat gaan we doen? Aan de hand van de kaders stellen we de verordening op. In de verordening wordt opgenomen: 1. Het schenken van alcohol in de paracommerciële instellingen blijft van 1 uur voor tot en met 1 uur na de hoofdactiviteit van de instelling toegestaan. 2. In sportkantines is het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard niet toegestaan. 3. In de dorpshuizen worden 12 keer per jaar feesten van persoonlijke aard in de vorm van een huiskamervisite toegestaan. Inwoners krijgen de gelegenheid om hun dorpshuis te gebruiken voor een feestje waarvoor hun eigen huiskamer te klein is. Het gaat uitsluitend om besloten feestjes met families en vrienden, zoals verjaardagen. Er worden een aantal voorwaarden gesteld aan deze huiskamervisites: a. Er moet een relatie zijn tussen diegene die het feest organiseert en het dorpshuis. Dit betekent dat een feestje is toegestaan voor inwoners van het dorp waarin het dorpshuis staat of voor mensen die een nauwe band hebben met het dorpshuis. Deze nauwe band ontstaat doordat ze regelmatig gebruik maken van het dorpshuis bijvoorbeeld als lid van een gebruikmakende vereniging; b. Van een huiskamervisite is slechts sprake in het geval van een besloten bijeenkomst met maximaal 30 gasten; c. Dorpshuizen mogen de mogelijkheid van een huiskamervisite niet actief aanprijzen; d. Dorpshuizen moeten een huiskamervisite vooraf aan de gemeente melden. 9

10 4. Toezicht en handhaving Huidige situatie In de oude situatie was de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor het toezicht op de DHW. Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk. De capaciteit van de NVWA was beperkt, daarom werd er weinig toezicht gehouden. De verwachting vanuit het Rijk is dat het toezicht onder verantwoordelijkheid van de gemeenten frequenter en efficiënter wordt uitgevoerd. Met ingang van de begroting 2014 is structureel een bedrag van beschikbaar voor toezicht en handhaving van de DHW. Mogelijkheden die de wet biedt Gemeenten zijn verplicht om voor 1 juli 2014 een eerste preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. Dit plan is in de toekomst gekoppeld aan de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. In het preventie- en handhavingsplan moet in ieder geval worden aangegeven: o wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; o welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen, al dan niet in samenwerking met andere preventieprogramma s ( ); o de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; o welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. Deze onderwerpen zijn voor onze gemeente niet geheel nieuw; grotendeels zijn ze in het bestaande alcoholbeleid Nuchter bekeken opgenomen. Handhaving van de DHW is een nieuwe wettelijke taak voor alle gemeenten. De intensiteit van het toezicht en de prioriteit hierbinnen is gemeentelijk beleid. Toezichthouders moeten een gerichte DHW opleiding hebben gevolgd en worden aangewezen door de burgemeester. Doel Efficiënt en effectief uitvoeren van de toezichtstaak op die plaatsen waar dit noodzakelijk is, volgend uit de kaders met betrekking tot alcoholmatiging en paracommercie. Kaders 1. De nadruk ligt op preventieve maatregelen, handhaving is altijd de laatste stap. Dit sluit aan op de visie vanuit het Integraal Veiligheidsbeleid. 2. Bij jongeren vormt het voeren van gesprekken (met henzelf en met ouders) een nadrukkelijk onderdeel van de handhavingsstrategie. Dit sluit aan op het huidige alcoholbeleid. 3. Het toezicht houden op leeftijdsgrenzen heeft prioriteit. Wat gaan we doen? 1. Om te kunnen handhaven op de DHW zijn boa s nodig die een aanvullend DHW diploma behaald hebben. We zetten in 2014 een boa in en onderzoeken daarnaast de mogelijkheden voor samenwerking in Drenthe. 2. We stellen een handhavingsstrategie op waarin voor jongeren ruimte is voor gesprekken en hulpverlening. 3. We onderzoeken de mogelijkheid voor samenwerking tussen verschillende partijen bij de handhaving (zie hoofdstuk 2). 10

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Definitieve versie mei 2013 Startnotitie 1 Aanleiding Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De wijzigingen zijn omvangrijk

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening. RAADSVOORSTEL 12.0130 Rv. nr.:12.0130 B en W-besluit d.d.:20-11-2012 B en W-besluit nr.:12.1116 Naam programma: Veiligheid. Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid)

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Het doel van deze nota is het faciliteren van de discussie in college en gemeenteraad over de door de gemeenteraad

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Gehouden op woensdagavond 28 oktober 2013 om 19:30 in Passepartout aan de Opwierderweg 57 te Appingedam Aanwezig: Regulier Café op de hoek (2 vertegenwoordigers),

Nadere informatie

"Abusus non tollit usum"

Abusus non tollit usum Startdocument Samenwerking implementatie nieuwe Drank- en Horecawet "Abusus non tollit usum" (Gebruik is geen misbruik) Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis 1 Startdocument implementatie nieuwe Drank- en

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Samenvatting De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft extra mogelijkheden tot het reguleren

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet InterConcept 2 e versie 16 november 2012 Cypresbaan 39 Postbus 5090 2900 EB Capelle a/d IJssel 010-2430489 info@interconcept.nl PvA implementatie

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Afdelingen: Beleid Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Veiligheid Kabinet en Handhaving Versie: 18 november 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Het preventie-

Nadere informatie

Addendum op de Nota van Antwoord

Addendum op de Nota van Antwoord Addendum op de Nota van Antwoord Nagekomen zienswijze van de Koninklijke Horeca Nederland op 21 augustus 2013. 7. Koninklijke Horeca Nederland Is verheugd te constateren dat een aantal van de eerder gemaakte

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen.

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen. Bijlage II Raadsvoorstel Vergadering : 21 november 2013 Agendapunt : 8 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Concept TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING MONTFOORT 2013 Algemene

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie