Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen Definitieve versie: 10 juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008"

Transcriptie

1 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen Definitieve versie: 10 juli Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te veel. Uit onlangs gepubliceerde cijfers blijkt wel dat er een daling te zien is in het alcoholgebruik in de groep van 12 tot 14 jaar. Niettemin is het alcoholgebruik in deze groep nog steeds te hoog. Er is geen afname in het alcoholgebruik door jongeren van 15 jaar en ouder. Als jongeren drinken, drinken ze nog steeds te vaak en te veel. Dat geldt ook voor de 1214 jarigen 1. Ook in de gemeente Teylingen hebben we te maken met jongeren die jong, vaak en veel drinken. Een bloemlezing uit de jongerenpeiling 2003 van de GGD Hollands Midden 2 : 21 procent van de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 alcohol heeft wel eens alcohol gedronken. In 1996 was dat nog 15 procent; 1214 jarigen in het voortgezet onderwijs, hebben de laatste keer dat zij alcohol dronken, gemiddeld 4,5 glazen gedronken. Dit is gemiddeld 2,0 glazen meer dan in 1996; drinkt 87 procent van de 1826 jarigen alcohol. In 1998 was dit 82 procent. Uit het gemeentelijk signaleringsoverleg jeugd, het overleg jeugd in de buitenruimte en uit gesprekken met huisartsen, jongerenwerkers en de wijkagenten blijkt dat overmatig alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Teylingen een groot probleem is. Het geeft (geluids)overlast en leidt tot vandalisme. De politie geeft aan dat er bij de meeste gevallen van vandalisme in de gemeente een verband is te leggen met overmatig alcoholgebruik. Daarnaast weten we dat overmatig alcoholgebruik door jongeren kan leiden tot blijvende hersenschade. Als kinderen voor hun 15e beginnen met drinken, is de kans groter dat ze alcoholverslaafd raken op latere leeftijd (Grant en Dawson, 1997). Naast risico's specifiek voor jongeren kan overmatig alcoholgebruik op de lange termijn onder meer de volgende gevolgen hebben: schade aan organen als lever, maag en darmen, hartinfarcten, een bepaald type herseninfarcten, aantasting van het zenuwstelsel en bepaalde vormen van kanker (Poppelier, et al, 2002; Van de Wiel, 1998). Gezien de gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners heeft de gemeenteraad van Teylingen in juli 2007 alcoholmatiging onder de jeugd aangewezen als één van de speerpunten uit de nota lokaal gezondheidsbeleid Omdat de problemen die overmatig alcoholgebruik met zich meebrengen het beleidsterrein volksgezondheid overstijgen, is met het vaststellen van de nota afgesproken acties te formuleren in samenspraak met de beleidsterreinen jeugd, sport, veiligheid en onderwijs. Voorliggend actieplan is de uitwerking van deze afspraak. De algemene doelstelling van dit actieplan is om alcoholmatiging onder jongeren in onze gemeente te bevorderen waardoor de negatieve effecten van alcoholgebruik worden verminderd. Meer concreet moeten de acties leiden tot het volgende in 2011: inwoners van Teylingen zijn zich bewust van het feit dat drinken voor het 16 e levensjaar niet normaal is; 1 Peilstation onderzoek 2008, Trimbos instituut. 2 De cijfers zijn afkomstig uit Dit zijn de meest recent beschikbare cijfers. In het najaar van 2008 voert de GGD opnieuw een jongerenpeiling uit. Hierin wordt ook alcoholgebruik gemeten. De cijfers zijn naar verwachting in 2009 beschikbaar. 1

2 het aantal kinderen dat voor het 16 e jaar begint met drinken is gedaald; jongeren tussen 16 en 25 jaar drinken minder (frequentie en hoeveelheid). De doelgroep van dit actieplan is de Teylinger jeugd tussen de 10 en 25 jaar. We weten dat veel van deze jongeren buiten de gemeentegrenzen uitgaan en buiten de gemeentegrenzen naar school gaan. Om te voorkomen dat jongeren in andere gemeenten gaan drinken omdat het daar wel kan is regionale afstemming van regelgeving gewenst. In het samenwerkingsverband Holland Rijnland is daarom afgesproken om samen met de gemeenten van de Rijnstreek te komen tot regionale basisregelgeving. Deze regels zijn er echter nog niet. Vooruitlopend op de regionale basisregels worden in dit plan ook een aantal acties op het gebied van regelgeving voorgesteld. Waar er overlap gaat bestaan met de regionale aanpak wordt aangesloten bij de regio. De gemeente Teylingen levert haar input bij het opstellen van de basisregels door deelname in de regionale werkgroep door de ambtenaar volksgezondheid. De opbouw van dit actieplan is als volgt. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van het alcoholgebruik onder jongeren in de Duin en Bollenstreek. In hoofdstuk 3 worden twee belangrijke uitgangspunten voor het formuleren van lokaal alcoholbeleid genoemd. De werkzaamheden en activiteiten die plaatsvinden in het kader van alcoholmatiging onder de jeugd in de gemeente Teylingen zijn weergegeven in een overzicht in hoofdstuk 4. In dit overzicht worden ook de nieuwe actiepunten benoemd. 2. Alcoholgebruik onder jongeren in de Noordwest Duin en Bollenstreek Onderstaande tabellen geven een overzicht van het alcoholgebruik van de jongeren in Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Deze gemeenten zijn samengevoegd omdat zij een aaneengesloten gebied vormen in de bollenstreek van ZuidHolland. De percentages worden vergeleken met de gemiddelden voor ZuidHolland Noord. Tabel 1 Percentage dat alcohol drinkt jarigen 1826 jarigen Leerlingen basisschool groep 7 en 8 Leerlingen voortgezet onderwijs Hillegom, Lisse etc. Duin en Bollenstreek ZuidHolland Noord 46 47% 53% 50% 82% 82% 87% 85% 15% 15% Toelichting tabel 1 In Hillegom, Lisse etc. in 2003 drinkt ongeveer de helft van de 1217 jarigen alcohol. Dit is meer dan in 1998 en evenveel als gemiddeld in ZuidHolland Noord. De toename zit vooral bij jonge meisjes (zie tabel 2). drinkt 87% van de 1826 jarigen alcohol. Dit is meer dan in 1998 en evenveel als gemiddeld in ZuidHolland Noord. Vooral meer vrouwen zijn gaan drinken. In de Duin en Bollenstreek in 2003 drinkt 21% van de leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool alcohol. Dit is meer dan in 1996 en evenveel als in ZuidHolland Noord. 21% 22% 59% 58% 71% 63% 2

3 drinkt 71% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs alcohol. Dit is meer dan in 1996 en meer dan in ZuidHolland Noord. Tabel 2 Percentage dat alcohol drinkt jarige jongens 1214 jarige meisjes ZuidHolland Noord 25% 25% 16% 23% Toelichting tabel 2 In ZuidHolland Noord in 2003 drinkt een kwart van de 1214 jarige jongens alcohol. Dit is evenveel als in drinkt 23% van de 1214 jarige meisjes alcohol. Dit is meer dan in Tabel 3 Percentage dat vaak en veel* alcohol drinkt jarigen 1826 jarigen Hillegom, Lisse etc ZuidHolland Noord 9% 9% 7% 5% 29% 23% 26% 21% * vaak en veel = meer dan vier glazen per keer meer dan vier keer per maand Toelichting tabel 3 In Hillegom, Lisse etc. in 2003 drinkt 7% van de 1217 jarigen vaak en veel alcohol. Dit is meer dan gemiddeld in ZuidHolland Noord. drinkt 26% van de 1826 jarigen vaak en veel alcohol. Dit is meer dan gemiddeld in ZuidHolland Noord. Tabel 4 Gemiddeld aantal glazen alcohol van de drinkers naar leeftijd 1214 jarigen in voortgezet onderwijs 1517 jarigen in voortgezet onderwijs Duin en Bollenstreek ZuidHolland Noord 2,4 2,5 4,5 3,7 5,3 5,0 6,3 6,0 Samengevat zijn uit bovenstaande tabellen de volgende trends op te maken: Het aantal jongeren dat op jonge leeftijd begint met drinken stijgt; 3

4 Jongeren (1226 jaar) in de gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout/ Duin en Bollenstreek drinken meer en vaker dan in de rest van ZuidHolland Noord. Ook landelijk gezien zijn er een aantal trends en feiten te benoemen die belangrijk zijn voor het formuleren van alcoholbeleid: Jonge scholieren drinken vooral thuis en dus vaak met instemming van de ouders; Thuis alcohol drinken is in het basisonderwijs bij ruim éénderde van de scholieren toegestaan; Ondanks de wettelijke bepalingen koopt op 15jarige leeftijd tweederde van de alcoholdrinkende scholieren wel eens zelf alcohol (met name in de supermarkt). 3. Lokaal alcoholbeleid Om de trends die genoemd zijn in voorgaand hoofdstuk te kunnen keren is het formuleren van alcoholbeleid op gemeentelijk niveau van belang. De gemeente staat namelijk het meest dicht bij de burger. Zo is de gemeente bevoegd maatregelen te nemen op het gebied van veiligheid en openbare orde, is verantwoordelijk voor de naleving van de drank en horecawet en voert op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) een eigen gezondheidsbeleid. Lokaal alcoholbeleid beoogt de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik te voorkomen die niet alleen de gezondheid betreffen, maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Om een effectief alcoholmatigingsbeleid te kunnen voeren is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsterreinen essentieel. De disciplines gezondheid en veiligheid dienen daarom samen op te trekken. Daarnaast is een voorwaarde dat interventies langere tijd achter elkaar uit worden gevoerd 3. We moeten er rekening mee houden dat alcoholgebruik in sterke mate wordt bepaald door de omgeving van de drinker, zowel in fysieke zin (prijs van alcohol, productaanbod, verkoopregels) als in sociaal opzicht (normen, tradities, sociaal netwerk). Het is de omgeving van de drinker waar de gemeente haar interventies veelal op moet richten. Voor het formuleren van effectief lokaal alcoholbeleid hanteert het ministerie van VWS de volgende vier pijlers: 1) Publiek draagvlak Het creëren van draagvlak voor de doelen van het alcoholbeleid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol beleid. Het gaat er niet slechts om brede steun en begrip voor het beleid te verkrijgen, maar ook om te bevorderen dat inwoners het beleid naleven. Kernbegrippen zijn bewustwording en communicatie. 2) Regelgeving Regels stellen, naleven en handhaven blijkt van grote invloed te zijn op het alcoholgebruik (Babor, 2003). De kracht van goede regelgeving zit daarbij niet zozeer in het stellen van een regel als wel de naleving en de handhaving ervan. Gemeenten kunnen op grond van de Drank en Horecawet en de Gemeentewet verordeningen vaststellen en deze gebruiken bij de vormgeving van het lokale alcoholbeleid. 3) Handhaving 3 Handleiding lokaal alcoholbeleid, Voedsel en Warenautoriteit (2007) 4

5 Het handhaven van alcoholregels behoort tot de meest effectieve regels die de overheid kan nemen. Door onvoldoende handhavingscapaciteit blijkt in de praktijk dat jongeren vaak slagen als ze proberen alcohol te kopen (Gosselt, 2006). De verkoop van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens kan al met 35 tot 40 procent afnemen met een kleine intensivering van de handhaving. 4) Vroegsignalering Het ontdekken van alcoholproblemen in een vroeg stadium biedt de meeste kans op herstel en voorkomt veel ernstiger alcoholschade. Hoe eerder hulp geboden wordt, hoe groter het effect en hoe lager de kosten. Deze pijlers worden in het volgende hoofdstuk gehanteerd om tot een alcoholactieplan voor Teylingen te komen. 4. Activiteiten gemeente Teylingen Op dit moment vindt in de gemeente Teylingen al een aantal activiteiten en werkzaamheden plaats ten behoeve van het voorkomen, terugdringen en bestrijden van problemen als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Onderstaand schema geeft een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten die binnen de gemeente op dit moment worden uitgevoerd. De activiteiten/werkzaamheden zijn verdeeld over de vier pijlers voor effectief alcoholbeleid die worden gehanteerd door het ministerie van VWS. Daarnaast zijn onder het kopje acties nieuwe actiepunten geformuleerd voor de jaren Daarachter staat achtereenvolgens in kolommen aangegeven wanneer de actie wordt uitgevoerd, wat het kost, wie het betaalt en door wie de actie wordt uitgevoerd. Zoals in de inleiding vermeld moeten de acties uit dit plan leiden tot het volgende in 2011: alle inwoners van Teylingen zijn zich bewust van het feit dat drinken voor het 16 e levensjaar niet normaal is; het aantal kinderen dat voor het 16 e jaar begint met drinken is gedaald; jongeren tussen 16 en 25 jaar drinken minder (frequentie en hoeveelheid). Evaluatie Om te kunnen meten of de doelen die gesteld zijn ook worden behaald is een nulmeting noodzakelijk. De meest recente cijfers van de GGD (jongerenpeiling) zijn uit In het najaar van 2008 wordt opnieuw een jongerenpeiling gehouden. De cijfers die hierbij beschikbaar komen kunnen als nulmeting gebruikt worden. De daarop volgende jongerenpeiling is in Deze peiling kan gebruikt worden om het effect van de uitvoering van de acties uit dit plan te evalueren. Het is wel noodzakelijk dat het alcoholmatigingsbeleid voortgezet wordt, ook na

6 1) Publiek draagvlak Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Preventie op 2008 Nvt school Project Weet wat je wilt Voorlichtingsprogramma van de GGD over de risico s van genotmiddelengebruik voor leerlingen, leerkrachten en ouders Deelname door: alle basisscholen in Sassenheim en Warmond twee van de vijf basisscholen in Voorhout KTS Scholen benaderen die niet deelnemen (via directeurenoverleg oktober 2008) Deelname voortzetten 2008 e.v. Inzet regulier GGD Uitvoering door Afdeling MO ism GGD Lesprogramma Stichting Voorkom Rijnlands overweegt te stoppen met het lesprogramma van Stichting Voorkom Deelname door Rijnlands Lyceum aan GGDprogramma 2008 e.v. Inzet regulier GGD Afdeling MO ism GGD Weerbaarheidstraining op scholen (mogelijkheden uitzoeken) 2009 PM Afdeling MO 6

7 Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Preventie voor 2008 Nvt opvoeders Voorlichting voor ouders/verzorgers door GGD 1 x in februari 2008 Afspraken maken met onderwijs (BO en VO) over structurele voorlichting voor ouders/verzorgers (creatieve manier zoeken zodat ouders er bij móeten zijn) Uitvoering door Afdeling MO ism onderwijs en GGD Voorlichting laten uitvoeren door de GGD Informatie in schoolgidsen etc. Informatie voor ouders op website van de gemeente plaatsen Informatie voor websites scholen aanleveren Vanaf schooljaar 2008/ 2009 ieder jaar Uit budget lokaal gezondheidsbeleid* 2.500, per jaar 2008 Nvt Afdeling MO ism communicatie 2008 Nvt Afdeling MO ism communicatie Voorlichting inbedden in Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 e.v. PM Afdeling MO ism partijen in CJG Creëren van een alcoholvrije omgeving In jongerencentra wordt geen alcohol verkocht aan jongeren onder de 16 Structureel voorlichting binnen het jongerenwerk Voor zowel jeugd als de vrijwilligers. Vanaf 2009 Uit budget lokaal gezondheidsbeleid 500, per jaar Afdeling MO ism jongerenwerk Op schoolfeesten van het Rijnlands Lyceum en KTS is geen alcohol beschikbaar. Blaastesten of simulator bij schoolfeesten Vanaf najaar 2008 Uit budget lokaal gezondheidsbeleid* 500, per jaar Afdelingen MO& BL ism politie en VOscholen 7

8 Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Na opstellen convenanten sportkantines (zie Regelgeving) blaastesten bij sportfeesten. Uitvoering door Bewustwording bij verkopers van alcohol In overleg gaan met supermarkten over aanpak geen verkoop alcohol < 16 Jaarlijks vanaf 2008 Nvt Afdelingen MO& BL Bespreken weerbaarheidstrainingen voor kassamedewerkers PM Inhaken op massamediale campagnes Folder alchol en opvoeding verstuurd aan alle ouders van jongeren van 12 jaar Meedoen met landelijke campagnemomenten van o.a. Trimbos en GGD (afspreken dat zij ons op de hoogte houden) Voortdurend Uit budget lokaal gezondheidsbeleid* 500, per jaar Afdeling MO Actief foldermateriaal verspreiden Het gemeentebestuur inzetten op deze momenten om beleid uit te dragen 8

9 2) Regelgeving Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Opstellen convenanten Kwaliteitsmeter veilig uitgaan (KVU) per 1 april 2008 (voor de periode van 1 jaar) Zwakalcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan personen ouder dan 16 jaar. Sterke drank wordt alleen verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar (verbod geldt bij wet) Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd (verbod geldt bij wet) Doorschenkverbod (verbod geldt bij wet) Geen happy hours Uitvoering door Evaluatie KVU Vanaf 2008 Nvt Gemeente, horecaondernemers en politie 9

10 Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Mogelijkheden 2008 Uit budget lokaal onderzoeken APV gezondheidsbeleid* aanpassen voor 500, eenmalig sportkantines en opstellen convenant voor sportkantines (bijv. geen alcohol voor 17:00, alcoholbeleid vereiste voor subsidie) Uitvoering door Afdelingen BL& MO ism sportverenigingen Mogelijkheden onderzoeken APV aanpassen voor jongerencentra en opstellen convenant met jeugdwerk 2008 Uit budget lokaal gezondheidsbeleid* 500, eenmalig Afdelingen BL& MO ism jeugdwerk APV Het gebruik van alcohol of bezit van aangebroken flessen etc. op of aan de openbare weg is verboden op grond van de APV Controle en handhaving door politie. APV aanpassen en instellen verbod op het bezit van alcohol op/aan de openbare weg voor jongeren onder de Nvt Politie, afdeling BL Regionaal 10

11 3) Handhaving Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Handhaving leeftijdsgrenzen bij horeca en supermarkten (Drank& horecawet) Controle door VWA VWA opdracht geven tot controle leeftijdsgrenzen bij supermarkten. Inzet BOA of Mystery Guest. Handhaving in toekomst door gemeente. Nu kijken naar mogelijkheden extra inzet BOA en/of Mystery Guest PM Afdeling BL Naleving afspraken KVU Naleving APV Controle door politie Bij overtreding uitsluiting van KVU Controle en handhaving door politie Evaluatie KVU Begin 2009 Nvt Afdeling BL en politie Afspraken maken over aanpak thuisbrengen van dronken jongeren onder de 16 Ouders informeren bij uitgeschreven boetes aan jongeren 2009 PM Afdelingen BL & MO ism politie (incl. teamchef) 11

12 4) Vroegsignalering Interventie Wat gebeurt er al Acties Wanneer Wat kost het en Screening Overleg jeugd in de Overleg voortzetten. Vanaf 2009 buitenruimte Signalering beter mogelijk maken dmv aanstellen ambulant jongerenwerker. Daarnaast kijken naar mogelijkheid herbepalen taken huidige jongerenwerkers. Kosten worden meegenomen in de Jeugdnota Uitvoering door Deelnemers overleg buitenruimte (Medewerker volksgezondheid sluit regelmatig aan bij overleg) Signaleringsoverleg jeugd Signalering van jongeren met alcoholproblemen en doorverwijzing naar juiste instantie Overleg voortzetten 2008 e.v. Nvt Afdeling MO, bureau Halt, AMW, jeugdcoördinator politie, wijkagenten, jongerenwerk, regionaal bureau leerplicht, JPP, Bureau Jeugdzorg *Het budget voor de uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid bedraagt , per jaar tot De acties vragen tot 2011 jaarlijks 4.000, uit dit budget en in , eenmalig. 12

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Kadernotitie. Preventiebeleid genotmiddelen Houten

Kadernotitie. Preventiebeleid genotmiddelen Houten Kadernotitie Preventiebeleid genotmiddelen Houten 2011 2014 1. Inleiding In de kadernota van de Gemeente Houten Verleiden tot gezond gedrag is op basis van de gezondheidssituatie van de inwoners van Houten,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid. Uitvoeringsnota 2014-2017

Lokaal gezondheidsbeleid. Uitvoeringsnota 2014-2017 Lokaal gezondheidsbeleid Uitvoeringsnota 2014-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 EVALUATIE ACTIEPUNTEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2007-2011... 4 HOOFDSTUK 2 SPEERPUNT ALCOHOLMATIGING ONDER JONGEREN...

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

FRIS IJSSELSTEIN. Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid

FRIS IJSSELSTEIN. Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid FRIS in IJSSELSTEIN - 1 - INHOUD INHOUD... - 2 - AANPAKSTRATEGIE ALCOHOLPREVENTIEBELEID JONGEREN... - 3 - Aanleiding... - 3 - Inleiding...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013 Beleidsnota Alcoholmatiging gemeente 2010-2013 Gemeente Februari 2010 - 2 - Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Context alcoholmatigingsbeleid... 3 1.2 Rol en verantwoordelijkheid gemeente...

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 Alcoholproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Bijna dagelijks wordt de gemeente geconfronteerd met alcoholschade in de

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving OBOKT. goh a I. p jler: fysieke ert sociale omgeving Onderwerp/resultaat Actie Doelgroep Locatie Uitvoerder Periode Kosten Gezonde school Bij complexe vragen ta.v. middelengebruik in klassen of van individuele

Nadere informatie

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau 2015- Voor u ligt de uitvoeringsnota volksgezondheid van de gemeente Baarle-Nassau. In dit uitvoeringsplan wordt voor de komende 4 jaar nader uitgewerkt hoe

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2014 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2014 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING

UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING Vanuit de in de notitie "Fris in Dsselstein"genoemde leefgebieden en pijlers zijn we gekomen tot een aanpakstrategie, die we voorleggen om tot een gezamenlijke en breed

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 12MRT 2014 Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 12MRT 2014 Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad onderwerp uitvoeringsplan "alcoholmatiging onder jongeren 2014" samenvatting Voor het jaar 2014 is het uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 565 Alcoholbeleid Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard 1. Inleiding In oktober 2010 heeft het college het Verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2011 en verder vastgesteld. Per abuis

Nadere informatie

Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015

Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015 Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en aanleiding...3 1.2 Speerpunten landelijk

Nadere informatie