Voor de klant, de buurt en de stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de klant, de buurt en de stad"

Transcriptie

1

2

3 5 Inhoud Voor de klant, de buurt en de stad Voorwoord Colofon pagina 6 Vormgeving Milja Oortwijn Redactie Perry Hoetjes, Maarten de Laat, Pim de Ruiter Fotografie Jan Freriks, Hans van der Vliet, Hollandse Hoogte Voor de klant pagina 10 Voor de buurt pagina 20 Voor de stad pagina 26 Drukwerk Lecturis, Eindhoven Stadgenoot Postbus AS Amsterdam 4 Door een bedrijf met focus 5 Voortschrijdend inzicht Augustus 2014 pagina 30 pagina 38

4 Voor de klant, de buurt en de stad 6 7 Voorwoord 2013: de basis op orde brengen In 2013 heeft Stadgenoot belangrijke stappen gezet om de basis op orde te krijgen. Door de crisis worden er minder woningen verkocht, waardoor onze inkomsten zijn gedaald. Tegelijkertijd nemen de lasten van het beheren van woningen toe door de verhuurdersheffing. Er is de afgelopen jaren stevig bijgestuurd om financieel gezond te blijven. We zijn er daarom trots op dat we in 2013 een positief financieel resultaat hebben gehaald. We hebben onze schuld teruggebracht en zijn daarnaast blijven investeren in het onderhoud en de verbetering van onze woningen. Ook de nieuwbouw is niet stilgelegd. Aan het eind van het jaar ontvingen we zelfs de Gouden Bouwsteen als grootste woningbouwer van Amsterdam. Ondanks de bezuinigen staan onze maatschappelijke doelen voorop. De huren worden verhoogd omdat we de verhuurdersheffing moeten betalen, maar we blijven zorgen voor voldoende ruimte voor woningzoekenden met een laag inkomen. We bezuinigen op de organisatie, maar verbeteren tegelijkertijd de dienstverlening aan de klant. Er wordt ook vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van huurders. Het is spijtig dat er minder nieuwe woningen worden gebouwd in Amsterdam, want er blijft een enorme vraag naar betaalbare woonruimte. Wij blijven ons inzetten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat ook zij in onze stad kunnen wonen. In dit boekje blikken we terug op Dat doen we vanuit vier perspectieven: de klant, de buurt, de stad en ons eigen bedrijf. Amsterdam, juli 2014 Marien de Langen en Gerard Anderiesen bestuur Stadgenoot Gerard Anderiesen bestuurder, Jacqueline van Ham directeur Strategie & Portefeuille, Peter Kramer directeur Vastgoed & Ontwikkeling, Roger Doomen directeur Financiën & Bedrijfsvoering, Franck Storm directeur Klant & Woning, Marien de Langen bestuursvoorzitter

5

6 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de klant 1 Voor de klant Onze missie is het huisvesten van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om in Amsterdam betaalbaar te kunnen wonen. Dat zijn volgens ons in de eerste plaats huishoudens met een laag inkomen, de groep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Maar we helpen ook huishoudens met een middeninkomen. Ook zij hebben moeite om betaalbare woonruimte te vinden, omdat het huuraanbod in de prijsklasse die zij kunnen betalen zeer beperkt is. Bovendien zijn middeldure huurwoningen belangrijk om mensen in een sociale huurwoning met een wat hoger inkomen de mogelijkheid te bieden om door te stromen. Zo komen er sociale huurwoningen vrij voor de lage inkomens, de mensen voor wie die woningen uiteindelijk bedoeld zijn. Verdeelsleutel woningen De vrijkomende woningen van Stadgenoot worden verhuurd met de volgende verdeelsleutel: 50% goedkope sociale huur Sociale huur tot eerste aftoppingsgrens*, tot % dure sociale huur Sociale huur tussen 574 en % middeldure huur Vrijesectorhuur tot 900 5% dure huur Vrijesectorhuur vanaf 900 Het verhuren volgens deze verdeling is in 2013 goed gelukt. Omdat we afhankelijk zijn van welke woningen vrijkomen, is het overigens lastig hier strikt op te sturen. Het hoge aandeel goedkope sociale huurwoningen werd in 2013 mede veroorzaakt door een groot aanbod van dit soort woningen in het getransformeerde GAK-gebouw. *Aftoppingsgrens: voor de huur boven deze grens wordt geen huurtoeslag verstrekt. streefhuurbeleid realistatie 2013 Streefhuurbeleid en realisatie (in procenten) Goedkope sociale huur Dure sociale huur Middeldure huur 5 Dure huur 7 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

7 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de klant Verhuurde woningen Het aantal woningen dat jaarlijks via Woningnet beschikbaar komt voor gewone woningzoekenden met een laag inkomen is de afgelopen jaren fors teruggelopen. Belangrijke oorzaken zijn een lagere mutatiegraad, aantrekkende verkoop van woningen en liberalisatie naar de vrijehuursector. Het aantal woningen dat jaarlijks via Woningnet beschikbaar komt voor gewone woningzoekenden met een laag inkomen is in de afgelopen jaren fors teruggelopen. Belangrijke oorzaken zijn een lagere mutatiegraad, aantrekkende verkoop van woningen en liberalisatie naar de vrijehuursector. Ook het aandeel woningen dat toegewezen werd aan voorrangskandidaten droeg hieraan bij, al is dit aantal in 2013 teruggelopen. We verwachten echter weer een stijgende vraag van urgenten door het nieuwe beleid voor het scheiden van wonen en zorg. Het teruglopende aanbod voor lage inkomens maakt betaalbaarheid en beschikbaarheid een belangrijk onderwerp in de gesprekken over nieuwe prestatieafspraken met het nieuwe College. Mutaties en kengetallen verhuur* Mutatiegraad (nieuwe verhuringen) % Mutaties (in aantal woningen) ,1 % ,3 % ,9 % ,6 % ,5 % Aantal verhuurde woningen per categorie 2500 Aantal woningruilen Aantal verhuurde vrijesectorwoningen Aantal sociale huurwoningen verhuurd buiten Woningnet Aantal sociale huurwoningen verhuurd aan voorrangskandidaten via Woningnet Aantal sociale huurwoningen verhuurd aan gewone woningzoekenden via Woningnet Aantal ontruimingen** X Gemiddelde huurprijs sociale huur Huurachterstand zittende huurders % X ,99 % ,06 % ,93 % ,00 % ,12 % * Betreft huurwoningen in eigendom van Stadgenoot, exclusief dochterondernemingen. ** Vanwege huurschuld, onrechtmatige bewoning, overlast of een combinatie hiervan.

8 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de klant Onze doelgroepen Mensen met een laag inkomen vormen onze belangrijkste doelgroep. Daarnaast helpen we groepen die om andere redenen moeite hebben zich op de woningmarkt te redden. De jonge stedeling Jonge mensen, nieuwkomers van buiten Amsterdam, maar ook uit de stad zelf, zijn van groot belang voor de Logisch dat mensen met een hoger inkomen meer betalen voor een sociale huurwoning. stad. Ze hebben echter grote moeite betaalbare woonruimte te vinden. Stadgenoot vindt dat jonge stedelingen sneller toegang tot de woningmarkt moeten hebben, maar alleen zolang ze dat ook echt nodig hebben. Wie voldoende inkomen heeft kan zich vervolgens zelf redden. In 2013 hebben we daarom meer studentenwoningen aangeboden (683), jongerenwoningen (299), Friends-woningen waar jonge mensen een woning kunnen delen (60) en kleine woningen in de vrije sector (36). Grote huishoudens Krap wonende gezinnen willen we beter huisvesten, maar grote woningen zijn schaars. In 2013 is het gelukt om méér grote woningen vrij te spelen dan in de jaren daarvoor. De teller stond op 52, terwijl de doelstelling 46 was. Er zijn twee woningen beschikbaar gekomen via de doorstroomregeling Van groot naar beter. Ook hebben we negen te krap wonende grote huishoudens bemiddeld naar een beter passende woning. Middeninkomens In 2013 heeft Stadgenoot om huishoudens met een middeninkomen te helpen 17% van de beschikbaar gekomen woningen tussen 700 en 900 verhuurd. Om ook in de populaire buurten aanbod in het middeldure segment te realiseren, vragen we hier niet de maximale markthuurprijs en toppen we de huur af tot onder de 900. Zorg, dienstverlening en bijzondere doelgroepen Een groot deel van onze woningen verhuren we aan senioren, mensen met een zorgbehoefte, handicap of psychische problemen. Ook gaan veel woningen met voorrang naar woningzoekenden met een medische of sociale urgentie. Hoewel we deze groepen vanzelfsprekend blijven huisvesten, merken we dat de druk op het woningaanbod steeds groter wordt en er minder woningen voor reguliere woningzoekenden beschikbaar zijn. Met het scheiden van wonen en zorg zal de druk nog verder toenemen. Wij zouden het aantal toewijzingen aan bijzondere doelgroepen terug willen brengen tot 30% van het woningaanbod. De huren gaan omhoog Na jaren van inflatievolgend huurverhogingsbeleid maakte de regering het in 2013 mogelijk om een huurverhoging boven inflatie in te voeren, een verhoging die bovendien inkomensafhankelijk is. Stadgenoot heeft deze huurverhoging doorgevoerd omdat we het logisch en rechtvaardig vinden dat mensen met een midden- of hoger inkomen meer betalen voor een sociale huurwoning. Vanwege de verhuurdersheffing die corporaties sinds 2013 aan het Rijk moeten betalen, was deze huurverhoging ook uit financieel oogpunt onontkoombaar. Huurverhoging 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Voormalige sociale huurwoningen verkocht ,5% inkomen > ,5% inkomen ,0% inkomen < Verkocht aan overige particulieren Verkocht aan zittende huurders

9 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de klant Ontruimingen voorkomen Mede door de crisis is de huurachterstand bij Stadgenoot licht opgelopen. Mensen die al betaalproblemen hadden, kwamen dieper in de problemen, onder andere als gevolg van de stijging van hun huur en energielasten. Om te voorkomen dat problemen verergeren, gaan we er vroeg op af. In 2013 hebben we ruim 900 huurders bezocht om via maatwerk tot een oplossing te komen, vaak ook voor gerelateerde sociale problemen. Desondanks zijn er in woningen ontruimd vanwege een huurschuld. Dat is minder dan in 2012, toen we om die reden 95 woningen moesten ontruimen. Woonfraude aanpakken Tegen woonfraude wordt hard opgetreden. In 2013 is bij 188 woningen de huur opgezegd in verband met illegale onderhuur en ander onrechtmatig gebruik. De woningverkoop trekt aan Stadgenoot verkoopt huurwoningen om een aantal redenen. Ten eerste voorzien koopwoningen in een behoefte op de Amsterdamse woningmarkt, met name in het betaalbare segment. Daarnaast draagt verkoop bij aan de gewenste differentiatie van het woningaanbod in de stad en in de buurten. Verkoop is voor Stadgenoot ook een belangrijke inkomstenbron voor het doen van investeringen in herstructurering en nieuwbouw. Na een aantal jaren met een dalende trend nam de verkoop in 2013 weer toe. We verkochten 274 voormalige sociale huurwoningen, met name aan starters. Er maakten 66 mensen gebruik van de Starters- Renteregeling waarmee ze hun leencapaciteit konden vergroten. Je eigen woning kopen Eind 2012 startte een pilot om zittende huurders te benaderen met de mogelijkheid hun woning te kopen. Ze kregen een aantrekkelijke korting op de prijs, gecombineerd met een anti-speculatiebeding. In 2013 hebben we 830 huurders op deze manier benaderd. De pilot van 2012 en het vervolg in 2013 hebben in totaal tot 70 verkopen aan zittende huurders geleid. In 2013 verkochten we naast bestaande huurwoningen 131 nieuwbouwwoningen. Kwaliteit en duurzaamheid Basiskwaliteit 2014 Stadgenoot hanteert een minimum kwaliteitsnorm voor zijn woningen: de Basiskwaliteit Deze norm bevat eisen ten aanzien van schoon, heel en veilig. Eind 2014 moet de Basiskwaliteit in alle woningen gerealiseerd zijn, met uitzondering van de woningen die we op korte termijn gaan slopen. Daar geldt alleen de veiligheidseis. Om te controleren hoe de woningen er voor staan, zijn we in 2012 langs geweest bij alle woningen die een serviceabonnement hebben (41% van onze woningvoorraad). In 2013 kwamen nog eens woningen aan de beurt. Zo waren ultimo % van alle woningen bezocht en op het niveau van de Basiskwaliteit 2014 gebracht. Zo n 70% van de woningen blijkt bij inspectie reeds aan de basiskwaliteitseisen te voldoen. Dit betekent dat ongeveer 85% van alle woningen nu aan de Basiskwaliteitsnorm voldoet. In 2014 volgen de resterende woningen. Eind dat jaar zal 95% van alle woningen voldoen aan de Basiskwaliteit De laatste vijf procent betreft huurders die niet mee willen werken. Als we een onveilige situatie vermoeden, zetten we alles op alles om toch binnen te komen. Basiskwaliteit 2020 Voor de woningen die we langere tijd in bezit houden, hanteren we een hogere kwaliteitsnorm, de Basiskwaliteit Deze norm heeft vooral betrekking op veiligheid, gezondheid en energieprestatie. De doelstelling voor 2013 was dat 33% van onze woningen zou voldoen aan deze norm. Die doelstelling is gehaald. We hebben 731 woningen verbeterd in een projectmatige aanpak. Daarnaast zijn ook bij mutatie en planmatig onderhoud woningen verbeterd tot het niveau van de Basiskwaliteit Geisers en gaskachels vervangen Onderdeel van de Basiskwaliteit 2014 is het verwijderen van open verbrandingstoestellen. In combinatie met slecht ventileren kunnen deze toestellen leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Als gevolg van een dodelijk ongeval werd medio 2013 besloten om alle open verbrandingstoestellen (geisers en gaskachels) versneld te vervangen, óók de toestellen die eigendom zijn van huurders. Voor het eind van 2015 wil Stadgenoot ruim open verbrandingstoestellen verwijderd hebben en vervangen door CV-installaties met HR-ketel. Huurders willen niet altijd meewerken aan deze verbetering, mede door een beperkte huurverhoging die betaald moet worden. In 2013 spanden negen huurders hiervoor een rechtszaak aan. De rechter vond het veiligheidsargument doorslaggevend en keurde de aanpak van Stadgenoot goed. Energiebesparing De energieprestatie van onze woningen is van belang vanuit het oogpunt van het milieu, de energielasten voor onze huurders en de waarde van ons bezit. In 2013 wilden we in ten minste 300 woningen een reductie van twee of meer labelstappen zien. Met 493 woningen zijn we hier ruimschoots in geslaagd. Klanttevredenheid stijgt Stadgenoot streeft naar een rapportcijfer van minimaal een 7,5 voor alle klantprocessen die starten bij de Klantenservice en eindigen met de afhandeling van de vraag of het probleem. Die ambitie is geslaagd. Afhandelen van reparatieverzoeken: dit proces werd beoordeeld met een 7,3. De wachttijd aan de telefoon scoorde voldoende, maar blijven we nauwlettend in de gaten houden omdat deze in het laatste kwartaal behoorlijk steeg. De kwaliteit van de uitgevoerde reparatie kreeg het cijfer 7,6, de deskundigheid van de monteur scoorde een 8,0. Nieuwe verhuringen: dit proces werd beoordeeld met een 7,5. Planmatig onderhoud: een 7,2. Er spelen hier twee aandachtspunten: de informatievoorziening over wijzigingen in de planning en de afhandeling van klachten. Vastgoedverbetering: een 7,0, met dezelfde aandachtspunten als bij planmatig onderhoud. Verkoop: de gehele verkoopprocedure werd door de kopers beoordeeld met een 7,7. Echte aandachtspunten zijn er niet. Over de gehele linie scoort het proces goed. De klanttevredenheid stijgt, maar kan nog beter. Er zijn te veel negatieve uitschieters. Daar maken we werk van in De klanttevredenheid stijgt, maar kan beter. Er zijn nog te veel negatieve uitschieters.

10

11 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de buurt Voor de klant, de buurt en de stad 22 2 Voor de buurt Nieuwbouw Renovatie Afgestoten *Uitgelicht > Wonen is meer dan een dak boven je hoofd en vier muren om je heen. Ook de buurt bepaalt of je prettig woont. De tevredenheid is in Amsterdam sinds 2001 spectaculair gestegen: er is geen buurt meer die een onvoldoende scoort. Investeringen in stedelijke vernieuwing hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. Noodgedwongen worden die investeringen nu teruggeschroefd. Geuzenveld 4 Gerealiseerd: Hasselaerhof (114 sociale huurwoningen, 44 vrijesectorhuurwoningen en 15 koopwoningen) Geuzenveld 12 Gerealiseerd: L. Couperusstraat (68 woningen) Bos en Lommer 1 Gerealiseerd i.s.m. AM: De Studio (320 studio s: 170 koop en 150 huur) In aanbouw: commerciële ruimte en 331 studio s waarvan maximaal 161 huur Bos en Lommer 8 Gerealiseerd: Bosleeuw (90 woningen) 9 Gerealiseerd: Solebaystraat-west (52 woningen) 12 * Westpoort Afgestoten: 16 De Nieuwe Hemweg 3 5 Amsterdam Noord 3 In uitvoering: Hart van Elzenhagen (57 eengezinswoningen) Westerpark Afgestoten: 13 Houthavens (Blok 0) Oost 5 Gerealiseerd i.s.m. Ymere en Bouwfonds: Oostpoort (235 koop, 117 huur, m 2 commerciële ruimte, 874 parkeerplaatsen) Bewoners verantwoordelijk maken De financiële situatie dwingt Stadgenoot zich te concentreren op zijn kerntaken: het verhuren, beheren en onderhouden van woningen en een goede huisbaas zijn. We steken minder tijd en geld in buurtactiviteiten en doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners als het gaat om het schoonhouden van het complex en het aanspreken van medebewoners op overlast. We kunnen en willen het niet meer alleen doen. We noemen dit Het Nieuwe Beheren. Aandachtsgebieden Een aantal gebieden blijft meer van Stadgenoot vragen. Hier zetten we actief in op leefbaarheid en het vergroten van de verscheidenheid in woningaanbod en bewoners. In een aantal buurten is daarnaast ook behoefte aan fysieke herstructurering door sloop-nieuwbouw en renovatie. Meeste nieuwbouw De crisis op de woningmarkt en de financiële positie van Stadgenoot maken het realiseren van nieuwbouw en renovatie niet gemakkelijk. Toch heeft Stadgenoot de Gouden Bouwsteen ontvangen, als prijs voor het opleveren van de meeste nieuwbouwwoningen in Amsterdam. In 2013 springen twee projecten in het oog. In het voormalige GAK-gebouw (Bos en Lommer) werden 150 sociale huurwoningen en 170 koopstudio s gerealiseerd, in het Scheepvaartkwartier (Osdorp) 59 koopwoningen opgeleverd. Osdorp 11 Gerealiseerd: Botteskerksingel (78 woningen) Osdorp 2 Gerealiseerd: Caravella blok A5 in het Scheepvaartkwartier (59 koopappartementen) Zuidas Afgestoten: 14 De Complete Stad Oost 6 Gerealiseerd: Van der Kunstraat e.o (134 woningen) 7 Gerealiseerd: Louise Wenthuis (60 woningen) 10 Zuidoost 10 Gerealiseerd: Holendrecht (128 woningen) Oost Afgestoten: 15 Parooltoren en Trouwgebouw

12 23 Voor de buurt < Uitgelicht De Studio De transformatie van het voormalige GAK-gebouw, van kantoor naar wooncomplex De Studio, verloopt succesvol. Samen met mede-eigenaar AM zijn 320 studio s in de noordvleugel gerealiseerd, speciaal voor studenten en jongeren. Er zijn 170 appartementen verkocht, 150 worden door Stadgenoot verhuurd. 8 Bosleeuw In 2013 zijn 90 woningen in Blok 1 van De Bosleeuw gerenoveerd. De woningen zijn energiezuiniger gemaakt, gemoderniseerd en krijgen een nieuwe gevel. Het opknappen in bewoonde staat vraagt veel van de bewoners, maar men is tevreden met de nieuwe situatie. Het rapportcijfer voor de buurt is inmiddels gestegen van 6,3 naar 6,9. 9 Solebaystraat-west In dit wooncomplex zijn 52 woningen goed geïsoleerd en voorzien van centrale verwarming en mechanische ventilatie. Ook de riolering werd grotendeels vernieuwd. Voor de bewoners was het een ingrijpende operatie, omdat de verbouwing in bewoonde staat plaatsvond. Omdat het complex bovendien de monumentenstatus heeft, moest er met zeer veel zorg gewerkt worden.

13 Voor de klant, de buurt en de stad Voor de stad 3 Voor de stad Stadgenoot is een Amsterdamse corporatie. We voelen ons betrokken bij het sociaal en economisch functioneren van de stad. Amsterdam is populairder dan ooit en dat is mooi, maar het leidt tot grote drukte op de woningmarkt terwijl de doorstroming op een dieptepunt is beland. Daar zijn vooral jonge mensen en middeninkomens de dupe van. Het pakt ook nadelig uit voor de stad. De stad is gebaat bij instroom van jonge mensen die zich via opleiding en werk ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan de dynamiek en economie van de stad. Het bouwen van meer woningen in en om de stad is cruciaal om de blijvende vraag naar woonruimte van zowel starters als doorstromers op te vangen. Op verschillende plekken in de stad werkt Stadgenoot daarom aan uitbreidingsnieuwbouw, zoals in Nieuw Argentinië aan het IJ, op IJburg en bij de transformatie van het GAK-gebouw in Bos en Lommer. De financiële positie en de crisis maken dat echter moeilijk. Bovendien is nieuwbouw alleen niet voldoende voor het functioneren van de woningmarkt. Daarvoor is vooral ook meer doorstroming in de bestaande voorraad nodig. Een sociale huurwoning waar je lang op moet wachten en waar je vervolgens ongeacht je inkomen voor eeuwig goedkoop kan blijven wonen, vinden we niet meer van deze tijd. Dat gaat ten koste van de mensen voor wie sociale huur bedoeld is. Vandaar dat Stadgenoot actief werkt aan initiatieven en experimenten die gericht zijn op een betere doorstroming. Flexibel huren In 2013 is Stadgenoot gestart met de Pilot Flexibel Huren. Samen met Eigen Haard en Ymere verhuren we woningen met korting, onder de marktprijs. De korting vervalt als het inkomen van de huurder boven de bepaalde inkomensgrens komt. Op die manier wordt de huurder gestimuleerd om door te stromen, of wordt een eerlijker prijs betaald. Ook worden zo meer woningen in het middensegment aangeboden. De roltrap loopt vast Amsterdam werkt voor veel mensen als een roltrap. Je stapt onderaan op, als student of starter. Vervolgens ga je meer verdienen. Je sticht misschien een gezin en wilt stappen zetten op de woningmarkt. Op twee manieren gaat dat mis. Het ontbreekt in Amsterdam aan woningen in het middeldure segment. Vanuit de sociale huur kunnen je niet doorstromen. Maar ook en vooral is er te weinig betaalbaar aanbod voor starters. Jongeren uit de stad en nieuwkomers van buiten kunnen bijna nergens terecht. Vijfjarencontract In 2013 is stevig campagne gevoerd voor het invoeren van het Vijfjarencontract: een huurcontract voor vijf jaar, bedoeld om de woningmarkt beter toegankelijk te maken voor jonge Amsterdammers en nieuwkomers. Veel jongeren zijn immers maar tijdelijk aangewezen op sociale huur en hebben na vijf jaar, door carrière of te gaan samenwonen, een inkomen waarmee ze zichzelf kunnen redden. Of ze hebben in die tijd voldoende wachttijd opgebouwd om een reguliere sociale huurwoning te bemachtigen. We streven ernaar om een aanzienlijk deel van de sociale huur op die manier te Op zoek naar betaalbare woonruimte Goedkope sociale huur Dure sociale huur verhuren en de beschikbaarheid en doorstroming te verhogen. Doorstromen naar middensegment Het verruimen van het aanbod van woningen in het middensegment helpt om de doorstroming vanuit de sociale sector op gang te brengen. Bij de toewijzing van de nieuw opgeleverde woningen van Piri Reïs en Nieuw-Argentinië hebben we voorrang gegeven aan mensen die een sociale huurwoning van ons huurden en dat heeft heel goed uitgepakt. Middeldure huur Dure huur en koop

14

15 Voor de klant, de buurt en de stad Door een bedrijf met focus 4 Door een bedrijf met focus De economische crisis heeft Stadgenoot stevig geraakt: de verkoop van huurwoningen en de prijzen daalden sterk, waardoor onze investeringsmiddelen in nieuwbouw en vernieuwing van de woningvoorraad fors terugliepen. Hier bovenop kwam in 2013 een heffing die alle corporaties jaarlijks aan het Rijk moeten gaan betalen. Toch hebben we aansprekende resultaten kunnen realiseren én sluiten we 2013 af met positieve cijfers. Winst: 19,2 miljoen ERV: 102% Solvabiliteit: 50,3% Schuld: - 82,3 miljoen Het financiële resultaat was 19,2 miljoen, ondanks een waardevermindering van het vastgoed van 19,6 miljoen. Stadgenoot streeft naar een kostendekkende exploitatie van haar vastgoedportefeuille. De Exploitatie-RenteVerhouding (ERV), de mate waarin de rentelasten worden gedekt door de operationele kasstroom, moet hoger zijn dan 100%. De ERV over 2013 kwam uit op 102%. De solvabiliteit - de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen - komt uit op 50,3%. Dit is 0,4% punt hoger dan het streefcijfer was. De schuldenlast is met 82,3 miljoen afgenomen (exclusief dochterondernemingen). Verscherpt toezicht De verbetering van onze financiële positie was nodig om onze strategische doelen te blijven realiseren: de basis op orde krijgen, de herstructurering afmaken en meer beweging op de woningmarkt brengen. De verbetering moest ook ingezet worden omdat we in 2013 onder verscherpt toezicht stonden van het CFV, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het CFV kijkt naar de toekomstplannen van een corporatie. En Stadgenoot is ambitieus. Als het kan, investeren we flink in renovatie, nieuwbouw en leefbare buurten. Als het even niet mogelijk is, stellen we onze plannen bij. Omdat we zo veel plannen hebben, moeten we investeringen boven enkele miljoenen euro s vooraf aan het CFV voorleggen. Het verscherpte toezicht is een extra controle op wat we doen en dat houdt ons extra scherp, maar liever zijn we die status kwijt. Door vast te houden aan onze scherpe koers, verwachten we op afzienbare termijn het volledige vertrouwen van onze toezichthouders teruggewonnen te hebben. Slank en lenig De positieve cijfers kwamen er niet vanzelf. Ze zijn het resultaat van een aantal stevige ingrepen. Ten eerste is het aantal plannen voor sloop en nieuwbouw teruggebracht. We voeren (afgezien van onomkeerbare verplichtingen) alleen projecten uit die aan strenge financiële en maatschappelijke eisen voldoen. Ook heeft Stadgenoot een aantal grondposities en bedrijfsruimten verkocht, zoals het bedrijventerrein aan de Hemweg, de Parooltoren en het Trouwgebouw. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan een rendabele exploitatie van de portefeuille. In 2013 werden assetmanagers aangesteld die op complexniveau sturen op financieel rendement en maatschappelijke prestatie. Tot slot hebben we bezuinigd op de organisatiekosten. In vijf jaar tijd hebben we de bezetting teruggebracht van 450 tot 367 fte, een reductie met 83 fte. Tegelijkertijd wordt er geen gebruik meer gemaakt van externe projectontwikkelaars zoals Kristal, DeltaForte of Far West. De totale fte-reductie is daarmee ten minste twee keer zo groot. In In gesprek met de de samenleving Een corporatie is geen gewoon bedrijf maar een onderneming met een maatschappelijke opdracht. Daarom hechten we veel waarde aan onze verhouding met de huurders en onze stakeholders in de stad, zoals de gemeente en de partijen waar we mee samenwerken (bijvoorbeeld zorg- en welzijnsinstellingen). We hebben veelvuldig overleg met de bewonerscommissies. De belangen van de huurders worden ook vertegenwoordigd door Huurgenoot, de koepel van bewonerscommissies. Ook is de Maatschappijraad opgericht, om ons te voeden met de behoeften uit de samenleving. Een integer bedrijf Stadgenoot moet en wil een organisatie zijn waar integer wordt gehandeld. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het in beeld brengen van integriteitsrisico s en het inbedden van integriteit in de organisatie: met een gedragscode en door praktijksituaties te bespreken ( wat zou jíj doen? ). Er is een commissie Integriteit, bedrijfsprocessen worden voortdurend onder de loep genomen en er is een klokkenluidersregeling. Desondanks heeft Stadgenoot in keer maatregelen moeten treffen: er is 1 geval van niet-integer handelen geconstateerd en in 10 gevallen was sprake van ongewenste houding en gedrag. De positieve cijfers zijn het resultaat van stevig ingrijpen.

16 Voor de klant, de buurt en de stad Door een bedrijf met focus Voor Aantal de klant, FTE (inclusief de buurt en dochterondernemingen) de stad 32 Stadgenoot in het nieuws De woningbouw is een onderwerp dat altijd volop in de belangstelling staat. Nu bovendien de rol van woningcorporaties ter discussie staat, volgen de media de activiteiten van Stadgenoot op de voet. Dat geldt voor de vakbladen, maar ook voor kranten als Parool, Telegraaf en Volkskrant. Een greep uit de pers Financiële kengetallen in miljoenen euro s Eigen vermogen* x 1 miljoen ,2 Maatschappelijke investeringen x 1 miljoen Jaarresultaat** x 1 miljoen -14, , , Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit* Solvabiliteit Solvabiliteit 27,4% 27,7% 51,7% 48,7% 50,3% * De bijzondere stijging van het eigen vermogen en de solvabiliteit in 2011 zijn het gevolg van de nieuwe manier waarop het vastgoed wordt gewaardeerd, namelijk op marktwaarde in verhuurde staat in plaats van op bedrijfswaarde. ** Het fors negatieve resultaat van 2012 heeft te maken met die nieuwe waarderingsgrondslag: de waardevermindering van het vastgoed gaat direct ten koste van het jaarresultaat ,6-68, ,0 19, Crisis Het aantal berichten over de gevolgen van de crisis neemt toe. Geschreven wordt over de terugtrekkende beweging die corporaties maken. Ze stoten ontwikkelposities af en investeren minder in nieuwbouw. Stadgenoot neemt afscheid van de Houthaven, de Parooldriehoek en verkoopt Nieuw Argentinië aan een belegger. Het Parool kopt Woningcorporatie in financiële moeilijkheden, naar aanleiding van de belangstelling van diverse gegadigden voor de Van Gendthallen op Oostenburg. Marien de Langen reageert in een ingezonden brief met de titel Stadgenoot heeft zaken op orde, waarin hij betoogt dat door posities af te stoten juist voorkomen wordt dat we in de financiële problemen komen. Nieuwbouw Het crisisgeluid wordt gedempt met de berichtgeving over het voormalige GAK-kantoor in Bos en Lommer dat Stadgenoot samen met AM in ontwikkeling neemt. Keer op keer wordt De Studio opgevoerd als bewijs voor de mogelijkheid om kantoren te transformeren tot woningen. Ook de eerste opgeleverde woningen in Oostpoort en de opgeknapte Waterlandpleinbuurt (Amsterdam- Noord) krijgen geregeld aandacht in de pers. Ondanks de crisis slaagt Stadgenoot erin veel te blijven bouwen. In 2013 wint Stadgenoot de Gouden Bouwsteen omdat we binnen Amsterdam de meeste nieuwe woningen opleverden. Nieuwe contracten Met een ingezonden brief in De Volkskrant over tijdelijke huurcontracten lanceert Gerard Anderiesen het plan voor een vijfjarencontract. Huurdersorganisaties zijn er niet blij mee. De Woonbond reageert in Het Parool: De huurder schiet erbij in. Anderiesen reageert in dezelfde krant met Huurmarkt moet worden opengebroken. Het is het begin van behoorlijk wat aandacht voor de am- bitie van Stadgenoot om de Jonge Stedeling te faciliteren met een tijdelijk huurcontract. Ook krijgen de Friends-contracten van Stadgenoot veel aandacht. Onderhoud In september komt het nieuws naar buiten dat Stadgenoot de HR-ketel verplicht gaat stellen. Als iemand zijn geiser of gaskachel niet wil laten vervangen, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Tot het eind van het jaar is er veel aandacht voor de zaak, zeker als het eerste proefproces (in januari 2014) in aantocht is. Stadgenoot houdt zijn rug recht en oogst daarmee bewondering, maar hier en daar ook ergernis, met name bij huurdersorganisaties die het onterecht vinden dat Stadgenoot een huurverhoging in rekening brengt. Parool: Stadgenoot in financiële moeilijkheden. Stadgenoot: We hebben onze zaken op orde.

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

De woningcorporatiesector in beeld 2016

De woningcorporatiesector in beeld 2016 De woningcorporatiesector in beeld 1 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van de woningcorporatiesector in beeld. Dit gebeurt op basis van de cijfers

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Reflectie op pilot Flexibel Huren in relatie tot huidig huurbeleid Door Hanneke Schreuders en Anouk Corèl, Platform31 In de pilot Flexibel Huren

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II Versie 29 mei 2013 Inleiding Op 19 september 2011 hebben de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Betaalbaar wonen in Amsterdam

Betaalbaar wonen in Amsterdam 5 Inhoud Betaalbaar wonen in Amsterdam 1 2 Amsterdam bereikbaar en betaalbaar Stadgenoot verhuurt Stadgenoot beheert Colofon pagina 6 pagina 10 pagina 20 Vormgeving Milja Oortwijn Redactie Perry Hoetjes,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

2013 700 1000 AS 201 T 020-511 80 00 W

2013 700 1000 AS 201 T 020-511 80 00 W Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Stadgenoot Inhoudsopgave Kengetallen 4 De basis op orde 6 Eigen koers in een onzekere omgeving 10 1 Jaarplandoelen Stadgenoot 12 2 Stadgenoot verhuurt

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe

2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe 2015 beknopt jaaroverzicht 2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe kaders. In 2015 deden we

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Moeten, willen, kunnen, kiezen

Moeten, willen, kunnen, kiezen Jaarplan 2013 Home Moeten, willen, kunnen, kiezen De veranderingen in de volkshuisvesting, de woningmarkt en de economie volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Haag Wonen gaat desondanks met onverminderd

Nadere informatie

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen 4 Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen visie en doelstellingen betaalbaarheid We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan pagina1 1.1 Politiek/economische ontwikkelingen De overheid doet in toenemende mate een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De crisis is steeds meer voelbaar en leidt tot meer huurders

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie