Stadsregio Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsregio Amsterdam"

Transcriptie

1 Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014

2 Stadsregio Amsterdam

3 Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3 Woningen naar huurklasse en woningtype 12 2 Mutaties in de voorraad in Nieuwbouw 2.2 Sloop en renovatie 2.3 Verkoop 2.4 Liberalisatie 2.5 Totaal mutaties 18 3 Verhuringen corporatiewoningen in verhuringen in Stadsregio Amsterdam 3.2 Verhuringen naar doelgroep per deelregio 3.3 Verhuringen naar huurklasse per deelregio 3.4 Verschillen tussen de gemeenten 26 4 Verhuringen sociale huurwoningen in Verhuringen eerste twee kwartalen Aantal reacties 4.3 Woon- en inschrijfduur 4.4 Zoektijd 30 5 Samenvatting en conclusies Ontwikkelingen in de woningvoorraad 5.2 Verhuringen van corporatiewoningen in 2013 en 2014 Inhoudsopgave 3 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

4 Inleiding

5 Dit is de eerste editie van de Monitor betaalbare voorraad in de Stadsregio Amsterdam. Deze monitor is opgesteld door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). De Rapportage Woonruimteverdeling doet jaarlijks in opdracht van Stadsregio en PWNR verslag van de verdeling van sociale huurwoningen (corporatiewoningen met een huur onder 699 euro, prijspeil januari 2014). Begin 2014 hebben Stadsregio Amsterdam en PWNR een intentieverklaring betaalbare voorraad opgesteld. In de intentieverklaring is opgenomen dat partijen een jaarlijkse regionale woonmonitor ontwikkelen om de trends op de sociale huurmarkt, in het middensegment en de betaalbare koop te volgen. Op basis van die trends kunnen de partijen bespreken of er aanleiding is tot het bijstellen van het regionaal kader dan wel de lokale prestatieafspraken. De bestaande jaarlijkse rapportage van de woonruimteverdeling is daartoe met deze aanvullende monitor uitgebreid met bijvoorbeeld gegevens over nieuwbouw, verkoop, liberalisatie en huurprijsontwikkeling in de voorraad. Op basis van beide documenten (de rapportage en de monitor) wordt later in 2014 een notitie opgesteld over hoe de ontwikkelingen in de woningvoorraad zich verhouden ten aanzien van de afspraken in de intentieverklaring. Deze aanvullende monitor bestaat uit vier delen: het eerste deel brengt de voorraad van corporatiewoningen in beeld, het tweede deel gaat over de veranderingen in de voorraad door nieuwbouw, renovatie, sloop liberalisatie en verkoop. Hoofdstuk drie gaat over de verhuringen van corporatiewoningen in Het laatste deel gaat over de verhuringen van sociale huurwoningen via WoningNet in de eerste twee kwartalen van Alle cijfers in deze monitor gaan over zowel de zelfstandige als de onzelfstandige corporatiewoningen, tenzij anders vermeld. Op een aantal onderdelen vervult deze eerste monitor de rol van nulmeting. Voor bepaalde gegevens is het namelijk de eerste keer dat ze op deze wijze inzichtelijk worden gemaakt. Voor een goede analyse is het zaak om de ontwikkelingen over een aantal jaren te volgen. Op basis van één jaar kunnen daarom geen verregaande conclusies worden getrokken. Deze monitor gaat alleen over het aanbod van woningen. De rapportage Wonen in de Regio Amsterdam gaat ook uitgebreid in op de vraag naar woningen en op de verdeling van huishoudens naar inkomen en andere kenmerken. Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

6 Voordat we ingaan op de kenmerken van de corporatievoorraad, is het goed om te kijken naar de woningvoorraad in totaal. Daarvoor baseren we ons op het onderzoek Wonen in de Regio Amsterdam dat de Stadsregio en het PWNR in samenwerking met andere partijen hebben laten uitvoeren. Zo is in de deelregio s Noord en Zuid ruim 60 procent van de zelfstandige woningen een koopwoning, tegen 31 procent in de gemeente Amsterdam. 1 De woningvoorraad

7 Buiten Amsterdam woont dus het grootste deel van de huishoudens in een eigen koopwoning. Voor de betaalbaarheid is ook de prijsdifferentiatie binnen de koopsector van belang. In het noordelijke deel van de Stadsregio is vanwege de lagere koopprijzen een groter deel van de woningen bereikbaar voor de (lage) middeninkomens dan in de deelregio Zuid en Amsterdam. Figuur 1.1 Woningvoorraad naar eigendom en huursegment per deelregio, Amsterdam Deelregio Deelregio Stadsregio Noord Zuid Totaal 100% Het aandeel corporatiewoningen als aandeel van de voorraad zelfstandige woningen loopt in 2013 uiteen van 47 procent in Amsterdam tot 35 procent in de deelregio Noord en 29 procent in de deelregio Zuid. Daarnaast kennen Amsterdam en de deelregio Zuid een substantiële particuliere huursector, waarvan een deel een huur heeft onder de huurtoeslaggrens (699 euro). Ook deze particuliere huurwoningen spelen een rol bij de betaalbaarheid. In de gemeente Amsterdam bestaat in 2013 zodoende 58 procent van de totale voorraad uit corporatie- en particuliere huurwoningen met een huur onder 699 euro, in deelregio Noord 34 procent en in deelregio Zuid 29 procent. De positie van het corporatiebezit verschilt dan ook per deelregio. Hieronder gaan we verder in op de kenmerken van het corporatiebezit. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1.1 Corporatiebezit De woningcorporaties hebben per 1 januari 2014 bijna huurwoningen in bezit in de Stadsregio Amsterdam, waarvan ruim onzelfstandige eenheden. De laatste staan vooral in de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlemmermeer. Dat zijn tegelijkertijd de gemeenten met relatief veel studentenkamers. In de Rapportage Woonruimteverdeling hebben we al laten zien dat de woningvoorraad in corporatiebezit geleidelijk afneemt. Kijken we alleen naar de zelfstandige woningen, dan zien we tussen 2002 en 2013 een afname met ruim dertienduizend woningen. Die komt vooral door de verandering in de voorraad in Amsterdam ( ). In de deelregio Noord blijft het aantal corporatiewoningen in deze periode min of meer op peil, terwijl de deelregio Zuid tussen 2002 en 2013 zelfs een toename laat zien met ruim woningen, mede door nieuwbouw. De hieronder volgende cijfers in deze rapportage gaan over de zelfstandige en onzelfstandige corporatiewoningen samen. 1.2 Woningen naar woningtype De samenstelling van het corporatiebezit verschilt sterk per gemeente. Van de corporatiewoningen en onzelfstandige eenheden in de Stadsregio is zo n 20 procent een eengezinswoning. De rest bestaat uit gestapelde bouw. Het percentage eengezinswoningen in corporatiebezit loopt uiteen van 9 procent in de gemeente Amsterdam tot 85 procent in de Beemster. Binnen de deelregio Zuid zijn de verschillen groot. Zo zijn corporatie- 20% 10% 0% koop particulier onbekend corporatie onbekend particulier > 699 corporatie > 699 particulier < 699 corporatie < 699 Bron: WIRA, 2013 woningen in Diemen en Amstelveen over het algemeen in gestapelde bouw uitgevoerd, terwijl meer dan twee derde van de voorraad in Aalsmeer uit eengezinswoningen bestaat. 1.3 Woningen naar huurklasse en woningtype Binnen de corporatievoorraad zijn diverse huursegmenten te onderscheiden. De figuren 1.2 en 1.3 geven een beeld van de opbouw van het corporatiebezit naar huursegment per gemeente. De woningen met een huur onder 699 euro vallen onder de huurtoeslaggrens en zijn sociale huurwoningen. Daarbinnen be- Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

8 Figuur 1.2 Eengezinswoningen als % van corporatiebezit in 2014, gerangschikt naar % en per (zelfstandig en onzelfstandig) Beemster Landsmeer Aalsmeer Waterland Zeevang Edam/Volendam Haarlemmermeer Purmerend Wormerland Uithoorn Ouder-Amstel Zaanstad Amstelveen Diemen Amsterdam Bron: Databank PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Figuur 1.3 Woningvoorraad corporaties naar huurklasse per huur onbekend < > 930 Totaal Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam/Volendam* Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan* Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal Bron: Databank PWNR/AFWC * gegevens de Vooruitgang en Oostzaanse Volkshuisvesting per '12, Bron: CFV 8

9 Figuur 1.4 Corporatievoorraad naar huurklasse per gemeente in procenten per (gerangschikt naar % < 597) Wormerland Oostzaan* Zeevang Edam/Volendam* Uithoorn Amsterdam Amstelveen Stadsregio totaal Zaanstad Purmerend Waterland Landsmeer Beemster Diemen Ouder-Amstel Haarlemmermeer Aalsmeer < > 930 Bron: Databank, PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties * gegevens de Vooruitgang en Oostzaanse Volkshuisvesting per '12, Bron: CFV staat nog een segment onder de zogenoemde aftoppingsgrens van 597 euro. De primaire taak van corporaties is het voorzien in woningen voor mensen met een laag inkomen. In de intentieverklaring is de wens uitgesproken om de omvang en ontwikkeling van de betaalbare voorraad te monitoren, mede vanwege de sterke daling van het vrijkomende aanbod van sociale huurwoningen in de afgelopen jaren. Van alle corporatiewoningen en onzelfstandige eenheden in de Stadsregio heeft in procent een huur onder 597 euro ( woningen). Dat percentage loopt uiteen van 63 procent in de gemeente Aalsmeer tot 95 procent in de gemeente Wormerland. Dit segment neemt de laatste jaren wel af door huurverhogingen bij nieuwe verhuringen, huurverhogingen boven inflatie en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Woningen verschuiven daardoor van het segment onder 597 euro naar het segment tussen 597 en 699 euro. In het laatste segment zitten zo n woningen. Eengezinswoningen hebben gemiddeld een wat hogere huur dan gestapelde woningen. Zo is van de corporatiewoningen onder 597 euro 17 procent een eengezinswoning, terwijl van de corporatiewoningen boven 699 euro 35 procent uit eengezinswoningen bestaat (zie ook de figuren 1.5 tot en met 1.8). Niet alleen mensen met een laag inkomen zitten in de knel op de woningmarkt in de regio Amsterdam. In de intentieovereenkomst hebben Stadsregio en PWNR de wens uitgesproken het aanbod in het middensegment te vergroten, zowel huur als koop. Juist dat segment is onvoldoende aanwezig en noodzakelijk om vooral de groep huishoudens met een inkomen vanaf kans op een woning te bieden en de doorstroming te stimuleren. Binnen de huursector loopt het middensegment tot ruwweg 930 euro kale huur. Dat sluit aan bij een inkomen van anderhalf maal modaal. Deze huurgrens wordt gehanteerd bij de prestatieafspraken Bouwen aan de Stad 2 in Amsterdam en het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013, Stand van Zaken. Het middensegment kan gevormd worden door nieuwbouw of verkoop van sociale huurwoningen, maar ook door voormalige sociale huurwoningen bij leegkomst in het middensegment aan te bieden. We zien de laatste jaren dan ook een toename van het aantal aangeboden huurwoningen boven 699 euro. Tussen 2013 en 2014 is het aantal huurwoningen van corporaties met een kale huur boven 699 euro toegenomen van naar Ruim 70 procent van die woningen heeft een huur onder 930 euro en is daarmee bereikbaar voor middeninkomens tot anderhalf maal modaal. Vijftig procent van alle vrije sector huurwoningen van corporaties heeft een huur onder 835 euro (ruwweg bereikbaar voor de groep tot euro). De mate waarin deze woningen daadwerkelijk bereikbaar zijn voor bepaalde inkomensgroepen hangt overigens ook af van de inkomenseisen die in het vrije sector huursegment worden gesteld. Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

10 Figuur 1.5 Woningvoorraad corporaties Stadsregio Amsterdam naar huurklasse en type per (exclusief de Vooruitang en WOV) huur onbekend < > 930 Totaal % < 597* % < 699* eengezins % 92% meergezins % 96% Totaal % 95% % eengezins 8% 17% 38% 42% 17% 20% Bron: Databank, PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties * % exclusief huur onbekend Figuur 1.6 Woningvoorraad corporaties Amsterdam naar huurklasse en type per huur onbekend < > 930 Totaal % < 597* % < 699* eengezins % 91% meergezins % 96% Totaal % 95% % eengezins 5% 7% 23% 23% 10% 9% Bron: Databank, PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties * % exclusief huur onbekend Figuur 1.7 Woningvoorraad corporaties deelregio Noord naar huurklasse en type per (exclusief de Vooruitang en WOV) huur onbekend < > 930 Totaal % < 597* % < 699* eengezins % 95% meergezins % 97% Totaal % 96% % eengezins 7% 44% 56% 61% 51% 45% Bron: Databank, PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties * % exclusief huur onbekend Figuur 1.8 Woningvoorraad corporaties deelregio Zuid naar huurklasse en type per huur onbekend < > 930 Totaal % < 597* % < 699* eengezins % 89% meergezins % 98% Totaal % 94% % eengezins 35% 31% 69% 77% 79% 40% Bron: Databank, PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties * % exclusief huur onbekend 10

11 Woningen die als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging boven de 699 euro uitkomen, blijven overigens volgens het puntensysteem verhuurd. Het is dus niet zo dat al deze woningen vrije sector huurwoningen zijn, bij nieuwe verhuring kan de woning weer als sociale huurwoning worden verhuurd. Van ruim woningen is in 2014 de huur onbekend. Het betreft hier bijvoorbeeld woningen die leeg staan of tijdelijk verhuurd worden in het kader van renovatie, verkoop of sloop. In Amsterdam is tussen 2010 en 2014 het aantal corporatiewoningen onder de aftoppingsgrens van 597 euro afgenomen van 91 procent van de voorraad naar 83 procent. De deelregio Noord vertoont een vergelijkbare daling. In de deelregio Zuid is de omvang van het segment onder 597 euro weliswaar kleiner, maar het percentage is de laatste jaren wel constant gebleven op ongeveer driekwart van de corporatievoorraad. Het aantal vrije sectorwoningen in bezit van corporaties vertoont in alle deelregio s een groei. Figuur 1.9 Ontwikkeling woningvoorraad corporaties per deelregio naar huursegmenten in %, Amsterdam Amsterdam Amsterdam Deelregio Deelregio Deelregio Deelregio Deelregio Deelregio Noord Noord Noord Zuid Zuid Zuid % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < >699 Bron: Databank PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

12 Door nieuwbouw, sloop en verkoop wijzigt de voorraad woningen in corporatiebezit. In dit hoofdstuk schetsen wij een beeld van de veranderingen in de corporatievoorraad in Nieuwbouw Corporaties en de samenwerkingsverbanden waarin zij participeren, leverden in 2013 gezamenlijk nieuwbouwwoningen op in de Stadsregio Amsterdam, waarvan sociale huurwoningen (inclusief zelfstandige studentenwoningen), 265 vrije sector huurwoningen en 755 koopwoningen.. Van de sociale huurwoningen (met een huur tot 699 euro) werden bijna woningen opgeleverd in Amsterdam. Ongeveer een derde van die Amsterdamse sociale nieuwbouwopleveringen bestaat uit studentenwoningen en urban studio s, zoals bijvoorbeeld op de Amstelcampus en bij de transformatie van het GAK-gebouw. Begin 2014 heeft DUWO bovendien ruim 600 studentenwoningen opgeleverd in de tweede fase van het Science Park in Amsterdam en ruim 200 in het vernieuwde Uilenstede in Amstelveen. Figuur 2.1 Nieuwbouw door corporaties en hun samenwerkingsverbanden per gemeente in 2013 (exclusief onzelfstandige studentenwoningen) Opleveringen Nieuwbouw sociale huur 699 Nieuwbouw overige huur Nieuwbouw koop Nieuwbouw totaal Aalsmeer Amstelveen Amsterdam* Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal * Bron OGA, Gouden Bouwsteen Nul20 rest gemeenten opgave corporaties 2 Mutaties in de voorraad in 2013

13 2.2 Sloop en renovatie In 2013 zijn 618 woningen gesloopt, waarvan 546 in Amsterdam, 48 in Ouder-Amstel en 24 in Zaanstad. Sloop van corporatiewoningen neemt de laatste jaren af. Zo werden in de jaren 2007 en 2008 in Amsterdam nog jaarlijks ruim woningen gesloopt. De afname van de sloop heeft mede te maken met een andere aanpak van stedelijke vernieuwing. Sloop/nieuwbouw op grote schaal is sterk afgenomen. In plaats daarvan wordt vaker gekozen voor renovatie. Zo is in Amsterdam het aantal hoog niveau renovaties (minimale investering van euro) toegenomen van 582 in 2012 naar in In de Stadsregio als geheel werden in corporatiewoningen op hoog niveau gerenoveerd, waarvan in Amsterdam en 420 in Zaanstad. Het energiezuiniger maken van de bestaande voorraad vormt bij renovatie een belangrijke doelstelling. Door bijvoorbeeld het isoleren van woningen en het vervangen van enkel glas door dubbel glas in combinatie met het plaatsen van HR-ketels verbetert het energielabel van de woning. Soms worden deze maatregelen getroffen in combinatie met duurzame energievoorziening, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen. In de gemeente Amsterdam hebben de corporaties in 2013 ruim labelstappen (van label G naar label B is vijf stappen) gerealiseerd en in de gemeente Haarlemmermeer bijna 900. Bij sommige projecten is ook ruimte voor renovatie door de (toekomstige) bewoners zelf, zoals bij de Klarenstraat in Amsterdam Nieuw-West. Een deel van de voorraad is overigens van dermate slechte kwaliteit dat sloop op termijn alsnog aan de orde is. De crisis heeft hier wel gezorgd voor uitstel van stedelijke vernieuwingsprojecten. 2.3 Verkoop In 2013 hebben de corporaties in de Stadsregio bestaande woningen verkocht, waarvan in Amsterdam. De gemiddelde verkoopprijs van een corporatiewoning ligt in 2013 in de Stadsregio op euro. Dankzij de gematigde prijzen zijn corporatiewoningen bereikbaar voor de lage middeninkomens. Figuur 2.2 Sloop Corporatiewoningen per gemeente in 2013 Figuur 2.3 Hoog niveau renovatie corporatiewoningen per gemeente in 2013 (Investering > per woning) aantal gesloopte woningen Aalsmeer - Amstelveen - Amsterdam 546 Beemster - Diemen - Edam-Volendam - Haarlemmermeer - Landsmeer - Oostzaan - Ouder-Amstel 48 Purmerend - Uithoorn - Waterland - Wormerland - Zaanstad 24 Zeevang - aantal renovaties (opleveringen) Aalsmeer - Amstelveen 68 Amsterdam Beemster - Diemen - Edam-Volendam - Haarlemmermeer - Landsmeer - Oostzaan - Ouder-Amstel - Purmerend 2 Uithoorn - Waterland - Wormerland 10 Zaanstad 420 Zeevang - deelregio Noord 24 deelregio Zuid 48 Stadsregio totaal 618 deelregio Noord 432 deelregio Zuid 68 Stadsregio totaal Bron: eigen opgave corporaties Bron: eigen opgave corporaties Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

14 Eenennegentig procent van de corporatieverkopen heeft een prijs van minder dan euro en is daarmee bereikbaar voor huishoudens met een inkomen tot anderhalf maal modaal. Vijfentachtig procent van de verkopen heeft een prijs beneden euro en is bereikbaar voor huishoudens met een inkomen tot euro. In de gemeenten Purmerend, Zaanstad en Wormerland is zelfs meer dan de helft van de corporatiewoningen verkocht voor een bedrag onder euro. Dat betekent dat ook huishoudens met een inkomen rond de euro in deze gemeenten toegang hebben tot de koopsector. Uiteraard hangt de prijs wel af van het aantal vierkante meters en het woningtype. De goedkopere woningen bestaan relatief vaak uit kleinere startersappartementen. Corporaties hanteren ook startersrenteregelingen om de toegankelijkheid van koopwoningen voor starters te vergroten. Ook worden woningen verkocht via de Koopgarantregeling (bijvoorbeeld in de gemeente Haarlemmermeer). 2.4 Liberalisatie In 2013 hebben de corporaties in de Stadsregio Amsterdam bijna nieuwe huurcontracten afgesloten in de vrije huursector met een kale huur van meer dan 699 euro (zie figuur 3.7). Bijna van die woningen waren daarvoor een sociale huurwoning: door liberalisatie zijn ze in 2013 doorgeschoven van sociale huur naar vrije sector huur (zie figuur 2.6). Ze zijn daarmee niet verdwenen, maar dragen bij aan de huisvesting van huishoudens met een middeninkomen, conform de doelstellingen in de intentieverklaring. Van die geliberaliseerde woningen staan er 754 in Amsterdam, 109 in Zaanstad en 95 in de Haarlemmermeer. 2.5 Totaal mutaties Resumerend zijn in 2013 dankzij nieuwbouw bijna sociale huurwoningen toegevoegd aan de voorraad onder 699 euro. Er zijn bijna woningen verkocht, waarvan met een huur tot 699 euro. Sloop, verkoop en liberalisatie zorgen in 2013 geza- Figuur 2.4 Verkoop bestaande corporatiewoningen per gemeente naar prijsklasse in 2013 onbekend < > totaal Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal Bron: eigen opgave corporaties

15 Figuur 2.5 Verkoop corporatiewoningen per gemeente naar prijsklasse in 2013 in % (exclusief verkoopprijs onbekend) < > Aalsmeer % - - Amstelveen % 63% - Amsterdam 32% 52% 6% 7% 3% Beemster Diemen - 67% 33% - - Edam-Volendam Haarlemmermeer 29% 62% 6% 2% 1% Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel - 100% Purmerend 89% 11% Uithoorn - 88% - 13% - Waterland Wormerland 57% 43% Zaanstad 60% 40% Zeevang deelregio Noord 66% 34% deelregio Zuid 24% 60% 9% 7% 1% Stadsregio totaal 35% 50% 6% 7% 2% Bron: eigen opgave corporaties Figuur 2.6 Mutaties in de sociale huurvoorraad ( 699) van corporaties in 2013 Nieuwbouw Verkoop Sloop Liberalisatie Afname Voorraad in afname sociale huur voorraad 2013 als % van 699 sociale huur voorraad Aalsmeer ,8% Amstelveen ,3% Amsterdam ,0% Beemster ,8% Diemen ,3% Edam-Volendam ,4% Haarlemmermeer ,3% Landsmeer ,7% Oostzaan ,0% Ouder-Amstel ,2% Purmerend ,0% Uithoorn ,5% Waterland ,6% Wormerland ,0% Zaanstad ,7% Zeevang ,3% deelregio Noord ,3% deelregio Zuid ,7% Stadsregio totaal ,8% Bron: mutaties, eigen opgave corporaties, bron voorraad, Databank PWNR / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

16 Figuur 2.7 Mutaties in de sociale huursector in 2013 per subregio menlijk voor een afname van zo n woningen. De netto afname van de sociale huurvoorraad in corporatiebezit is daarmee zo n woningen in 2013, waarvan ruim in de gemeente Amsterdam. Het is niet mogelijk deze cijfers helemaal één op één te relateren aan de eerder gepresenteerde voorraadcijfers. Woningen worden immers ook samengevoegd of gesplitst. Bovendien zijn er van jaar op jaar administratieve correcties en varieert ook het aantal woningen waarvan de huur niet bekend (bijvoorbeeld door leegstand of tijdelijke verhuur). De mutatiecijfers in deelregio Zuid tonen in 2013 een afname van 280 woningen een met een huur onder 699 euro. Dat is een daling van 0,7%. Die daling is lager dan het gemiddelde van de Stadsregio als geheel (-0,9%). Daarmee is geen sprake van een onevenredige daling van de sociale huurvoorraad in de deelregio Zuid. Uiteraard is het zaak om deze ontwikkeling over een langere periode te volgen, omdat bijvoorbeeld de nieuwbouw van jaar op jaar sterk fluctueert Amsterdam Deelregio Noord Deelregio Zuid Nieuwbouw sociale huur 699 Verkoop Sloop Liberalisatie Bron: eigen opgave corporaties 16

17 Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

18 In de regionale Rapportage Woonruimteverdeling gaven we de dynamiek in de corporatiesector vooral weer door te kijken naar het aantal vrijkomende woningen via WoningNet. In werkelijkheid verhuren de corporaties veel meer woningen. In 2013 hebben we daarom voor het eerst alle verhuringen (inclusief directe bemiddelingen) rechtstreeks opgevraagd bij de corporaties. Corporaties blijken in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld bijna 900 reguliere sociale huurwoningen meer te verhuren dan geregistreerd staan bij WoningNet. Zo verhuren corporaties woningen via instellingen, bijvoorbeeld aan daklozen die weer de kans krijgen om zelfstandig te gaan wonen of aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Corporaties verhuren woningen in verschillende prijssegmenten en aan verschillende doelgroepen. Een groot deel van deze woningen is een sociale huurwoning (met een maximale huur van 699 euro) voor huishoudens met een inkomen tot euro, deze woningen worden zowel via WoningNet verhuurd als direct verhuurd aan instellingen. Voor studenten zijn er zelfstandige en onzelfstandige (met gedeelde voorzieningen) studentenwoningen en aan buitenlandse studenten worden woningen verhuurd met een kortlopend huurcontract. Zo verwelkomde De Key voor de start van het studiejaar in augustus 2014 zo n internationale studenten uit alle delen van de wereld via een zogenoemde massa-check in. Ook worden woningen tijdelijk verhuurd in het kader van de Leegstandswet of in gebruik gegeven. Daarnaast verhuren corporaties vrije sectorhuurwoningen (met een huur boven 699 euro) voor huishoudens met een middeninkomen verhuringen in Stadsregio Amsterdam De Rapportage Woonruimteverdeling berekende op basis van de reguliere verhuur via WoningNet ruim verhuringen van sociale huurwoningen in de Stadsregio. Als we echter kijken naar alle verhuringen van corporaties, is te zien dat er in de Stadsregio in 2013 ruim woningen zijn verhuurd. Deze cijfers plaatsen de discussie over de lage mutatiegraad in een ander daglicht. Deze verschilt sterk per segment. Studentenwoningen kennen bijvoorbeeld een zeer hoge mutatiegraad, terwijl deze in de reguliere sociale huursector laag is. Figuur 3.1 geeft de verdeling weer tussen de verschillende prijssegmenten en doelgroepen voor de gehele Stadsregio. Het grootste deel van de verhuringen is een reguliere verhuring van een sociale huurwoning via WoningNet en de andere aanbieders van sociale huurwoningen zoals de Vooruitgang in Volendam en de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting in Oostzaan (42 procent), daarna volgen onzelfstandige en zelfstandige studentenwoningen (23 procent), vrije sector woningen en kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten (beide 12 procent). De verhuur van sociale huurwoningen aan instellingen, tijdelijke verhuur en gebruiksovereenkomsten maken in verhouding een klein deel uit van het totaal aantal verhuringen. 3 Verhuringen corporatiewoningen in 2013

19 Figuur 3.1 Verhuringen corporaties in 2013, gehele Stadsregio Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet Figuur 3.2 Verhuringen corporaties in 2013, Amsterdam Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet 4% 3% 5% 4% 12% 13% 34% 42% 12% 15% 13% 5% 10% 4% 11% 13% aantal verhuringen sociale verhuur via WoningNet sociale verhuur via directe bemiddeling zelfstandige studentenwoningen onzelfstandige studentenwoningen kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten vrije sector huur tijdelijke verhuur gebruiksovereenkomsten 671 totaal sociale huur via WoningNet 699 sociale verhuur via directe bemiddeling 699 zelfstandige studentenwoningen onzelfstandige studentenwoningen kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten vrije sector huur tijdelijke verhuur gebruiksovereenkomsten Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat de dynamiek in de corporatiesector veel groter is dan alleen de verhuur van sociale huurwoningen via WoningNet. Door deze dynamiek kunnen de corporaties beter voorzien in de woonbehoefte van mensen met een laag inkomen en in de woonvraag van mensen met een middeninkomen. Daarnaast vinden nieuwkomers hun weg op de woningmarkt in een tijdelijke huurwoning, een sociale huurwoning met een jongerencontract of een studentenwoning. De rapportage over het onderzoek Wonen in de Regio Amsterdam (van onder andere de Stadsregio en het PWNR) concludeert dat de instroom naar de stad, ondanks de crisis en afnemende nieuwbouw, op peil is gebleven. Juist de studentenhuisvesting en de tijdelijke verhuur maken die instroom mede mogelijk. In deelregio Noord worden in verhouding de meeste woningen via WoningNet en de overige aanbieders verhuurd; 83 procent. In deelregio Zuid en Amsterdam ligt dit percentage beduidend lager met respectievelijk 34 en 37 procent. Daarnaast is vijf procent van de verhuringen van sociale huurwoningen in Amsterdam een directe verhuring aan onder andere instellingen, waarmee het totaal aandeel verhuurde sociale huurwoningen in Amsterdam op 39 procent komt. Deze laatste directe bemiddelingen staan niet bij WoningNet geregistreerd. Bij de reguliere sociale verhuur bleken buiten Amsterdam nauwelijks verschillen te bestaan tussen de cijfers van WoningNet en de cijfers van de corporaties zelf. Om die reden gaan we buiten Amsterdam voor de reguliere sociale verhuur uit van de cijfers van WoningNet (conform de Rapportage Woonruimteverdeling). 3.2 Verhuringen naar doelgroep per deelregio Tussen de verschillende deelregio s zijn grote verschillen te zien in welk type woningen er verhuurd worden. De verschillen zijn te zien in de figuren 3.2 tm 3.4 Dat het aandeel reguliere sociale verhuringen in Amsterdam en de deelregio Zuid lager ligt, heeft veel te maken met het hoge aandeel verhuringen van studentenwoningen. In Amsterdam bestaat bijna 40 procent van de verhuringen van corporaties uit Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

20 Figuur 3.3 Verhuringen corporatiewoningen in 2013, deelregio Noord Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet Figuur 3.4 Verhuringen corporatiewoningen in 2013, deelregio Zuid Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet 4% 9% 12% 1% 12% 1% 1% 37% 83% 33% 8% sociale huur via WoningNet 699 vrije sector huur tijdelijke verhuur gebruiksovereenkomsten sociale huur via WoningNet 699 zelfstandige studentenwoningen onzelfstandige studentenwoningen kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten vrije sector huur tijdelijke verhuur gebruiksovereenkomsten Van alle huurwoningen (sociale huurwoningen en studentenwoningen, exclusief tijdelijke verhuur en gebruiksovereenkomsten) in de Stadsregio heeft 59 procent een huur onder de aftoppingsgrens van 597 euro. In deelregio Zuid wordt procentueel het grootste deel van de woningen verhuurd onder de aftoppingsgrens van 597 euro, namelijk 68 procent. In Amsterdam is dit 59 procent en in deelregio Noord 52 procent. Zowel in deelstudentenwoningen (een zelfstandige of onzelfstandige studentenwoning of kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten), in deelregio Zuid is dit zelfs 53 procent (hierbij gaat het vooral om verhuringen in de gemeenten Amstelveen en Diemen). In de deelregio Zuid worden relatief meer onzelfstandige studentenwoningen verhuurd, terwijl in Amsterdam de zelfstandige studentenwoningen in de meerderheid zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de studentenwoningen op het Science Park, maar ook voor de diverse complexen met containerwoningen in de stad. In deelregio Noord worden geen studentenwoningen verhuurd. In deelregio Noord is 12 procent van de verhuringen in de vrije sector verhuurd, in Amsterdam 13 en in deelregio Zuid is dit 9 procent. we aan bij de definitie die wordt gebruikt bij de Amsterdamse aanbiedingsafspraken. Woningen die tijdelijk verhuurd worden, kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten en gebruiksovereenkomsten zijn niet meegenomen in dit overzicht, omdat de huurprijs van deze woningen niet bekend is. In de gehele Stadsregio zijn in 2013 meer dan zestienduizend sociale huurwoningen en studentenwoningen verhuurd met een netto huurprijs van maximaal 699 euro, dit is 85 procent van het totaal aantal verhuringen in de Stadsregio. Het grootste deel van de woningen in deze prijsklasse is verhuurd in Amsterdam (elfduizend), in de deelregio s Noord en Zuid zijn rond de woningen onder de liberalisatiegrens verhuurd. 3.3 Verhuringen naar huurklasse per deelregio Regionale verschillen zijn niet alleen te zien in het aanbod naar type woning, maar ook in de prijssegmenten waarin de woningen verhuurd worden. In de figuren 3.5 en 3.6 wordt het aantal verhuringen per segment weergegeven. Daarbij nemen we de reguliere sociale huurwoningen, zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen en vrije sector huur mee. Daarmee sluiten 20

21 Figuur 3.5 Verhuringen in huurklassen per deelregio Deelregio Amsterdam Deelregio Noord Deelregio Zuid Stadsregio totaal sociale verhuur 699 (WoningNet en directe bemiddeling) waarvan Studentenwoningen waarvan Vrije sector Vrije sector > totaal Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet Figuur 3.6 Verhuringen in huurklassen in procenten en per deelregio Deelregio Amsterdam Deelregio Noord Deelregio Zuid Stadsregio totaal sociale verhuur 699 (WoningNet en directe bemiddeling) 52% 87% 42% 56% waarvan % 52% 21% 32% Studentenwoningen 31% - 47% 29% waarvan % - 47% 28% Vrije sector % 12% 10% 11% Vrije sector > 930 5% 0,4% 1% 4% totaal 100% 100% 100% 100% Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet regio Zuid als in Amsterdam zijn deze hoge percentages deels te verklaren door het grote aantal studentenwoningen, die bijna allemaal verhuurd worden met een huur van minder dan 597 euro. Als we alleen kijken naar het aantal reguliere sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens, dan ligt het percentage juist het hoogste in deelregio Noord (52 procent). Van de woningen die in de vrije sector worden verhuurd, heeft 75 procent een huur die tussen de 699 en 930 euro ligt. Vier procent van het totaal aantal verhuurde woningen heeft een huur boven de 930 euro. In de drie deelregio s ligt het percentage vrije sectorwoningen tot 930 euro ongeveer gelijk, met 10 of 12 procent. Verschillen zijn wel te zien in de verhuur van woningen met een huur van meer dan 930 euro: in Amsterdam is bij vijf procent van de verhuurde woningen de huurprijs hoger dan 930 euro, in deelregio Zuid is dit 1 procent en in deelregio Noord minder dan 1 procent. 3.4 Verschillen tussen de gemeenten In figuur 3.7 en 3.8 wordt het aantal verhuringen van corporaties per gemeente weergegeven. Tussen de gemeenten zijn grote verschillen te zien. In de gemeenten Oostzaan en Zeevang verhuren de corporaties uitsluitend reguliere sociale huurwoningen. In de gemeenten Diemen en Amstelveen is meer dan Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

22 Figuur 3.7 Verhuringen corporatiewoningen in segmenten in 2013, per gemeente sociale sociale zelfstandige onzelfstandige kortdurende vrije sector tijdelijke gebruiks- totaal aantal verhuur via verhuur via studenten- studenten- verhuur aan huur verhuur overeen- verhuringen WoningNet directe woningen woningen buitenlandse komsten < 699 bemiddeling studenten < 699 Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid totaal Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet de helft van het aantal verhuringen een verhuring aan een student (zowel zelfstandige als onzelfstandige studentenwoningen en kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten), respectievelijk 85 en 65 procent. Studentenwoningen worden ook relatief veel verhuurd in Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer; in deze gemeenten is respectievelijk 39 en 32 procent een verhuring aan een student. In de gemeente Landsmeer worden in vergelijking met de andere gemeenten in de Stadsregio meer vrije sectorwoningen verhuurd (27 procent) en zijn er voor meer woningen gebruiksovereenkomsten afgesloten (11 procent). In de gemeente Wormerland vindt in 2013 in verhouding de meeste tijdelijke verhuur plaats, met 32 procent van de verhuringen. In absolute aantallen zijn er meer vrije sector huurwoningen verhuurd in Zaanstad dan in Haarlemmermeer en Amstelveen samen. Figuur 3.9 en 3.10 geven een beeld van de verschillen tussen de gemeenten wat betreft de verhuringen naar huurklasse. Woningen die tijdelijk verhuurd worden, kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten en gebruiksovereenkomsten zijn niet meegenomen in beide overzichten. Tussen de gemeenten onderling zijn grote verschillen te zien. Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Wormerland 86 procent van alle verhuringen in 2013 een verhuring van een sociale huurwoning met een huurprijs onder de 597 euro en in Uithoorn is dit 76 procent. De overige verhuringen in Wormerland (14 procent) zijn sociale huurwoningen met een huurprijs tussen 597 en 699 euro, in Uithoorn is dit 11 procent. In Uithoorn is daarnaast 13 procent van de verhuringen een vrije sector huurwoning met een huurprijs tussen de 699 en 930 euro en in Wormerland is geen enkele woning in de vrije sector verhuurd. In Diemen is 3 procent van alle verhuringen een verhuring van een sociale huurwoning met een huurprijs onder de 597 euro en 17 procent is een verhuring van een sociale huurwoning met een huurprijs tussen de 597 euro en 699 euro. Het grootste deel van de verhuringen in deze gemeente (75 procent) is een studentenwoning met een huurprijs onder de 597 euro. In de gemeente Landsmeer worden procentueel de meeste vrije sector woningen verhuurd (30 procent van het totaal aantal verhuringen), het merendeel van deze woningen heeft een huurprijs onder de 930 euro. 22

23 Figuur 3.8 Verhuringen corporatiewoningen in segmenten in 2013, per gemeente, in procenten sociale sociale zelfstandige onzelfstandige kortdurende vrije sector tijdelijke gebruiksverhuur via verhuur via studenten- studenten- verhuur aan huur verhuur overeen- WoningNet directe woningen woningen buitenlandse komsten < 699 bemiddeling studenten < 699 Aalsmeer 72% % 3% 7% Amstelveen 26% - 6% 59% - 8% 1% 0,3% Amsterdam 34% 5% 13% 11% 15% 13% 5% 4% Beemster 98% % - - Diemen 12% - 20% 24% 41% 3% - - Edam-Volendam 99% % - Haarlemmermeer 52% - 1% 31% - 16% - - Landsmeer 62% % - 11% Oostzaan 100% Ouder-Amstel 90% % - 1% Purmerend 82% % - 4% Uithoorn 84% % - 3% Waterland 87% % 2% - Wormerland 68% % - Zaanstad 82% % 4% - Zeevang 100% deelregio Noord 83% % 4% 1% deelregio Zuid 37% - 8% 33% 12% 9% 1% 1% Stadsregio totaal 42% 4% 10% 13% 12% 12% 4% 3% Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

24 Figuur 3.9 Verhuringen in huurklassen per gemeente sociale huur studentenwoningen totaal (incl. directe (zelfstandig en aantal bemiddeling) onzelfstandig) vrije sector verhuringen < < > 930 Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet exclusief tijdelijke verhuur en gebruiksovereenkomsten 24

25 Figuur 3.10 Verhuringen in huurklassen per gemeente sociale huur studentenwoningen (incl. directe (zelfstandig en bemiddeling) onzelfstandig) vrije sector < < > 930 Aalsmeer 54% 26% % 5% Amstelveen 18% 9% 65% - 6% 2% Amsterdam 29% 22% 30% 1,6% 12% 5% Beemster 27% 71% 0% - - 2% Diemen 3% 17% 75% - 5% 0,6% Edam-Volendam 41% 59% Haarlemmermeer 14% 38% 32% 0,1% 16% 0,2% Landsmeer 27% 43% % 3% Oostzaan 51% 49% Ouder-Amstel 47% 45% - - 5% 4% Purmerend 49% 36% % - Uithoorn 76% 11% % - Waterland 44% 44% % - Wormerland 86% 14% Zaanstad 54% 32% % 0,6% Zeevang 56% 44% deelregio Noord 52% 36% % 0,4% deelregio Zuid 21% 21% 47% - 10% 1% Stadsregio totaal 32% 24% 28% 1,1% 11% 4% Bron: eigen opgave corporaties, WoningNet exclusief tijdelijke verhuur en gebruiksovereenkomsten Inhoudsopgave Inleiding De woningvoorraad Verhuringen corporatiewoningen in 2013 Samenvatting en conclusies Mutaties in de voorraad in 2013 Verhuringen sociale huurwoningen in Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

26 Het vierde deel van de monitor gaat over de verhuringen van sociale huurwoningen in de Stadsregio, in de eerste twee kwartalen van De cijfers in dit hoofdstuk zijn uitsluitend gebaseerd op cijfers van WoningNet. De overige verhuringen zijn hierin dus niet meegenomen. 4.1 Verhuringen eerste twee kwartalen 2014 In de eerste twee kwartalen van 2014 zijn in de Stadsregio sociale huurwoningen verhuurd aan nieuwe huurders. Dit zijn de verhuringen via WoningNet, inclusief directe bemiddelingen en loting. Het aantal verhuringen is toegenomen van in de eerste helft van 2013 naar in der eerste helft van Of deze toename zich doorzet in de rest van 2014, is onzeker. Wel werden zowel in 2012 als in 2013 in de laatste twee kwartalen meer woningen verhuurd dan in de eerste twee. Het lijkt er dus op dat er een einde is gekomen aan de stelselmatige daling van het aantal verhuringen in de reguliere sociale huursector. In figuur 4.1 worden de verhuringen per kwartaal en per gemeente weergegeven. In meer dan de helft van de gemeenten is in 2014 een stijging te zien ten opzichte van 2013 in het aantal verhuringen. Opvallende toenamen in het aantal verhuringen doen zich voor in de gemeenten Amstelveen, Landsmeer en Uithoorn, in de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend is juist een grote daling te zien. In het eerste halfjaar van 2014 is 45 procent van de sociale huurwoningen verhuurd aan een doorstromer en 55 procent aan een starter. In 2013 werd nog 41 procent van de woningen verhuurd aan een doorstromer en in 2012 was dit 43 procent. 4.2 Aantal reacties In 2012 is gemiddeld 140 keer op een woning gereageerd, in 2013 liep dit verder op naar een gemiddelde van 158 reacties per sociale huurwoning. In het eerste halfjaar van 2014 loopt het gemiddelde aantal reacties verder op: in het eerste kwartaal gemiddeld 191 keer per woning, in het tweede kwartaal gemiddeld 207 keer. In figuur 4.2 wordt het gemiddelde aantal reacties per gemeente weergegeven. 4.3 Woon- en inschrijfduur Woningzoekenden bouwen woonduur en/of inschrijfduur op. Doorstromers laten een zelfstandige woning achter in de Stadsregio Amsterdam of Almere, starters niet. De woonduur van doorstromers is het aantal jaren dat de woningzoekende in zijn vorige woning heeft gewoond, op het moment dat hij een nieuwe woning betrekt. Sinds eind 2008 reageren doorstromers ook op basis van hun inschrijfduur bij WoningNet, tenzij hun woonduur langer is dan hun inschrijfduur. Een lange woonduur wil echter niet zeggen dat woningzoekenden ook lang op zoek zijn naar een andere woning. Pas na een aantal jaren bewoning zullen bewoners zich weer actief als woningzoekende op de woningmarkt begeven. 4 Verhuringen sociale huurwoningen in 2014

27 Figuur 4.1 Verhuringen sociale huurwoningen in de eerste twee kwartalen , per gemeente e kwartaal 2 e kwartaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal Bron: WoningNet Figuur 4.2 Gemiddeld aantal reacties per woning e kwartaal 2 e kwartaal Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal Bron: WoningNet Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

28 Figuur 4.3 Gemiddelde woonduur bij acceptatie e kwartaal 2 e kwartaal Aalsmeer 21,9 28,7 20,7 34,2 Amstelveen 17,8 21,4 16,6 16,3 Amsterdam 15,6 16,1 17,2 17,0 Beemster 11,7 15,0 54,9 47,1 Diemen 17,7 17,2 21,8 20,7 Edam-Volendam 16,7 17,5 14,8 11,2 Haarlemmermeer 19,4 21,2 25,4 19,7 Landsmeer 21,4 20,3 21,1 16,7 Oostzaan 17,4 10,3-35,5 Ouder-Amstel 17,5 16,4 24,3 26,0 Purmerend 18,5 18,4 17,1 20,8 Uithoorn 14,0 14,1 21,5 11,3 Waterland 20,0 13,2 18,8 18,4 Wormerland 19,1 17,8 20,3 17,4 Zaanstad 19,5 20,7 19,8 18,8 Zeevang 10,0 15,5 7,2 - deelregio Noord 18,9 19,0 18,6 19,4 deelregio Zuid 18,0 19,8 21,6 17,5 Stadsregio totaal 17,0 17,5 18,7 17,7 Bron: WoningNet Figuur 4.4 Gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie e kwartaal 2 e kwartaal Aalsmeer 8,0 7,9 5,8 8,8 Amstelveen 9,3 8,9 9,4 8,6 Amsterdam 8,3 8,2 8,6 9,6 Beemster 6,4 5,1 3,9 4,1 Diemen 9,8 9,8 8,0 11,7 Edam-Volendam 7,6 4,6 6,7 5,6 Haarlemmermeer 7,0 6,9 7,6 7,0 Landsmeer 9,3 11,9-8,6 Oostzaan 6, Ouder-Amstel 7,1 6,6 8,3 5,6 Purmerend 9,3 9,7 8,5 9,0 Uithoorn 8,9 8,3 8,6 9,0 Waterland 7,5 6,1 5,8 8,3 Wormerland 7,9 7,6 7,7 6,0 Zaanstad 8,8 8,6 8,0 8,7 Zeevang 4,0 5,0 1,3 7,7 deelregio Noord 8,7 8,2 7,8 8,5 deelregio Zuid 8,3 7,8 8,2 8,2 Stadsregio totaal 8,4 8,1 8,3 9,0 Bron: WoningNet

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan 1 0 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Uanakalices Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Wonen in de regio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Projectnummer: H. Booi A. Smits M. Hendriks D. Stojmenovska Bezoekadres:

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling.1.2.3.4 Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari 20 398.565 woningen, 1.543

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II Versie 29 mei 2013 Inleiding Op 19 september 2011 hebben de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering Jaarbericht 216 16 Jaarbericht 216 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 216 Deze tabellen en figuren horen bij het

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering Jaarbericht 217 17 Jaarbericht 217 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 216 Deze tabellen en figuren horen bij het

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Vrije sector huur in de Stadsregio Amsterdam en Almere, 2012

Vrije sector huur in de Stadsregio Amsterdam en Almere, 2012 Afdeling Strategie en advies Vrije sector huur in de Stadsregio Amsterdam en Almere, 2012 Peter Kroon Laura Uittenbogaard Mede i.o.v. de Stadsregio Amsterdam 2 0 Samenvatting Ontwikkeling aanbod Op dit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Noord

Wonen in Schildersbuurt-Noord Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Noord De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 10.016 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2017 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Kerncijfers 339. 10.1 Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014

Kerncijfers 339. 10.1 Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014 Kerncijfers 339 Stedelijke ontwikkeling en wonen.1 Woningvoorraad.2 Woningmarkt.3 Huisvesting.4 Vastgoed Amsterdam in cijfers 2014 340 Stedelijke ontwikkeling en wonen De Amsterdamse woningvoorraad telt

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan B&W

Inhoud voorstel aan B&W 2014/277930 Inhoud voorstel aan B&W Onderwerp Inspraakreactie Actualisatie regels woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het beleidsvoorstel van de Stadsregio

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND Gemeente Waterland 7 *: )ni. 2 5 NOV ZOU INGEKÜiVlEíNf GESCAND Stadsregio Amsterdam datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 19 november 2014 2014/7620/JK Consultatieronde

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam Eerste resultaten woningmarkt Maart 2016 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2017 per gemeente in Haaglanden 23-05-2017 2 COLOFON Uitgave Gemeente DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

Verordening woningonttrekking stadsregio Amsterdam. Schaarstepatronen in de woningvoorraad van stadsregio Amsterdam

Verordening woningonttrekking stadsregio Amsterdam. Schaarstepatronen in de woningvoorraad van stadsregio Amsterdam Verordening woningonttrekking stadsregio Amsterdam Schaarstepatronen in de woningvoorraad van stadsregio Amsterdam 10 november 2014 Kees Dignum en San Yin Kan Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

13 Jaarboek 2013 // Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek Waterland

13 Jaarboek 2013 // Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek Waterland Jaarboek 2013 13 Jaarboek 2013 13 Voorwoord pagina 3 Gebied en verhoudingen pagina 4 Zaanstreek en Waterland In welke gemeenten bevindt zich het bezit van de corporaties binnen de SWZW, en hoe is het tussen

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015 Monitor Wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

REGIONALE CORPORATIE MONITOR 2017

REGIONALE CORPORATIE MONITOR 2017 REGIONALE CORPORATIE MONITOR 2017 Ontwikkelingen in het corporatiebezit en aanbod van sociale huurwoningen in 2016 Regioplatform Woningcorporaties Utrecht REGIONALE CORPORATIE MONITOR 2017 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Oost

Wonen in Schildersbuurt-Oost Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie