Datum : 6 december 2007 Plaats : Royal Haskoning te Nijmegen Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen. Leden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 6 december 2007 Plaats : Royal Haskoning te Nijmegen Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen. Leden."

Transcriptie

1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : december 00 Plaats : Royal Haskoning te Nijmegen Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden Bentley Civil A. Brambring Bouw & Infra G. Corver Royal Haskoning P. van Dorst Arcadis G. Duitman Provincie Overijssel G. Groenestein Technum R. Jhari Provincie Gelderland I. Johnston Heijmans H. Kooijman Royal Haskoning R. Maier Movares F. Nijhof Royal Haskoning P. Rensink Provincie Gelderland B. Troost Aveco de Bondt (later) J. Zoeteman BCC H. Kersten Wolfgang Weh Marnix Reuvers Afwezig met kennisgeving A.J. Andringa DHV L. de Barbanson Tauw A. Beks Heijmans A. Bleeser BCT G. van den Boom Wegbouwkundig buro v.d. Boom H. Bosman Rijkswaterstaat M. Flierjans Movares M. Garsthagen Bouw & Infra J. Jansen Geomij P. Claessen Geomij J.W. Mulder Witteveen en Bos O. Uittenbogaard Advin M. van Raaij ICPlusE M. Rurup Geonius J. Smit Gemeente Rotterdam A. van der Spoel Grontmij E. Spoelder DHV J. Tishauser Geonius VNMG - Verslag e bijeenkomst 1

2 Opening Henny Kooijman opent de vergadering, en heet een ieder van harte welkom op de e VNMG-vergadering in het gebouw van Royal Haskoning te Nijmegen. Een bijzonder welkom voor Gunther Groenetstein van Technum, het eerste buitenlandse lid van de VNMG.. Vaststellen agenda en /ingekomen stukken/mededelingen De leden gaan akkoord met de agenda. Henny Kooijman zal bij agendapunt activiteiten VNMG de leden op de hoogte brengen van de bijeenkomst CUR van november 00: de nieuwe Nederlandse CAD standaard. Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken.. Bespreken Notulen e VNMG-vergadering Pagina regel CUR Bouw & Inra moet natuurlijk Infra zijn. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag. Met dank aan Annemarie van Sliedregt. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd en zal op de site van de VNMG gezet worden. Actielijst. VNMG-lijst gedane calls. Geen meldingen binnengekomen. Actiepunt komt te vervallen.. Wie heeft er nog foto s van de BE-conference uit Londen voor de VNMG-site. De volgende personen hebben foto s genomen en zullen deze toesturen: John Zoeteman, Iain Johnston en Michel Dekker. Actiepunt blijft staan.. Henk Kersten zal de leden individueel een brief toesturen met betrekking tot Trust Licensing. Er zal een brief uitgereikt worden aan de leden tijdens de vergadering. Actiepunt komt hierbij te vervallen.. Ideeën met betrekking tot Country Kit doorgeven aan het bestuur. Actiepunt blijft staan.. Video van MOSS overzetten op DVD door Arie van der Spoel. Actiepunt blijft staan.. Henk Kersten komt met een voorstel voor een CAD training. Dit punt komt bij activiteiten VNMG aan de orde. Actiepunt blijft staan.. Demonstratie Power Civil. Met dank aan Marnix Reuvers. Actiepunt komt te vervallen.. Gastheerschap 00. Dit punt staat op de agenda. Actiepunt komt te vervallen.. Verkiezing penningmeester. Dit punt staat op de agenda. Actiepunt komt te vervallen. VNMG - Verslag e bijeenkomst

3 Verkiezing penningmeester Iain Johnston is aftredend penningmeester, stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Omdat er geen tegenkandidaten zijn is Iain bij deze genoemd tot penningmeester. Met dank voor de afgelopen periode.. Gastheerschap VNMG verenigingsjaar 00 De volgende leden zijn bereid om het gastheerschap voor het verenigingsjaar 00 op zich te nemen: 1 maart 00 Bouw & Infra Hoofddorp juni 00 Movares Utrecht september 00 Provincie Gelderland Arnhem december 00 Aveco de Bondt (plaats nog niet bekend). De leden worden alvast bedankt voor hun gastvrijheid.. Vereniging Nederlandstalige MX gebruikers Henk Kersten heeft een brief opgesteld met betrekking tot de Trust Licensing. Het afgelopen jaar is er herhaaldelijk de vraag gesteld/zorg uitgesproken over het te voeren beleid van Bentley met betrekking tot het achteraf bekijken van gebruikte licenties. Deze brief (uitgereikt) is niet persoonlijk gericht aan de klant en staat nog als concept geregistreerd. Met deze brief in de hand kan men het verzoek doen om de brief aan een bepaalde persoon te richten en dan zal deze door Bentley verzonden worden. De brief is als volgt opgesteld: Geachte, Met de introductie van Trust Licensing, via SELECT Server XM, heeft Bentley een belangrijke doorbraak verwezenlijkt in de wijze waarop licenties ter uwer beschikking worden gesteld. Dankzij Trust Licensing wordt u als klant niet langer beperkt in het gebruik van Bentley software wanneer bijvoorbeeld uw maximaal aantal beschikbare licenties bereikt is. Hiermee streven wij ernaar om uw risico op productieverlies vanwege het Bentley licentiemechanisme te beperken. Met SELECT Server XM is enkel een periodieke verbinding vereist tussen de applicatie en de SELECT Server, waardoor u als gebruiker langere tijd verzekerd bent van een werkende applicatie. Het opheffen van de continue verbinding houdt ook in dat er geen beperking meer is om gelijktijdig meer licenties in gebruik te hebben dan in uw SELECT contract met Bentley is overeengekomen. Het wederzijdse vertrouwen tussen u en Bentley heeft ertoe geleid dat dit SELECT voordeel de naam Trust Licensing heeft gekregen. VNMG - Verslag e bijeenkomst

4 Wat gebeurt er al uit de SELECT Server XM rapporten achteraf blijkt dat u meer licenties gebruikt heeft dan contractueel vastgelegd? Hierbij bevestig ik dat dit niet leidt tot het versturen van aanvullende facturen. Zodra uit rapportages blijkt dat u als klant structureel meer licenties gebruikt dan voorzien in het SELECT contract, zal uw Bentley Account Manager met u contact opnemen. Uit overleg met gebruikers blijkt dat vanwege de invoering van Trust Licensing, klanten wijzigingen willen aanbrengen in hun product portfolio door het aankopen of upgraden van licenties. In dergelijke gevallen is Bentley steeds bereid om creatief mee te denken en met financieel aantrekkelijke voorstellen te komen om aan deze vraag tegemoet te komen. Ik vertrouw erop dat deze toelichting u voldoende informatie en vertrouwen biedt omtrent Trust Licensing. Indien u echter nog met vragen zit, kunt u telefonisch contact opnemen met uw Account Manager. Met vriendelijke groet, Hans Zeepvat SELECT Program Director Bentley Benelux MXRENEW: De nog niet gereleasde versie van SU heeft een groot aantal wijzigingen ondergaan. Onder andere undo/redo onafhankelijke templates aan kunnen maken. Het is nog even afwachten wat dit voor voordelen met betrekking tot de vorige versie meebrengt. Biem Troost vraagt aan de Bentley vertegenwoordigers of het mogelijk is een product informatieblad te verzorgen met daarin een uiteenzetting zoals Bentley denkt dat het nu werkt (als een pdf bestand op de Bentley site). Er komt momenteel zoveel informatie op je af. Hier zal naar gekeken worden. MXURBAN: Theo Specker is afwezig (ziek). Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. COUNTRY KIT: Country Kit is tot op heden nog ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Kees Neele heeft Rijkswaterstaat verlaten en werkt elders, maar heeft te kennen gegeven dat hij wel voor de Country Kit wil blijven werken. Voor Wolfgang Weh is de communicatielijn voor de Country Kit niet helemaal duidelijk. Henny Kooijman geeft uitleg: de VNMG-leden brengen ideeën aan, deze worden doorgespeeld naar Wolgang Weh. Wanneer er punten zijn binnengekomen dan is het de taak van de Werkgroep Country Kit om een bijeenkomst te houden en de ingebrachte punten te bespreken voor eventuele opname in Country Kit. VNMG - Verslag e bijeenkomst

5 Henk Kersten vraagt als de werkgroep bijeen komt of het dan misschien mogelijk is dat Wolgang Weh dingen die hij verandert ook kan inbrengen en meegenomen kunnen worden in de Country Kit. De vergadering vraagt zich af hoe het zit met België. Nederlandse wegen/rail gebruiken de standaard lijnsets (RWS snelwegen zijn standaard). Gunther Groenestein vermeldt dat hij gebruik heeft gemaakt van de Nederlandse Country Kit, alleen de belijningen zijn verschillend. MXGRONDWERK: Iain Johnston in de nieuwe versie zijn een aantal aanpassingen en een aantal nieuwe dingen te zien. Instap is makkelijker gemaakt. De grootste kritiekpunten zijn aangepakt, optionele administratie open flexibel. Settingsmodule is nog niet in de nieuwe versie opgenomen. Deze staat nog wel op de lijst om toegevoegd te worden, aldus Wolgang Weh. Tevens is Wolfgang bezig om oude knelpunten in kaart te brengen. Arenium: Jeroen Tishauser is helaas afwezig. 1 december 00 is er wederom een gebruikersoverleg gepland. De volgende VNMG-vergadering zal hierop teruggekomen worden. Arenium (CAD-beheer) en ProjectWise (algemene databeheer) zijn twee aparte pakketten die naast elkaar blijven bestaan. MXVXM: Biem Troost niet veel te melden. Bij de laatste summit live demo s gezien. Geen nieuwe dingen gezien. Vraagt wanneer er een nieuwe versie gereleased gaat worden. Wolfgang heeft getracht antwoord hierop te krijgen vanuit Engeland maar dit is helaas niet gelukt. Home use license dit is Biem Troost niet gelukt om aan de praat te krijgen. Er zijn ook anderen die hier moeite mee hebben. Bentley komt hier op terug. Actie Wolfgang Weh. Earth Work Wizzard talud berekenen, werkt maar één keer dan moet je afsluiten. Internetsite VNMG Volgens John Zoeteman kan je niet bij de verslagen van de VNMG-site. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de site van de VNMG een aantal maanden uit te lucht is geweest. De leden wordt nogmaals verteld dat je een password nodig hebt om de verslagen op de VNMG-site te kunnen lezen. Wanneer het een en ander niet lukt dit graag doorgeven aan Annemarie van Sliedregt zodat er actie ondernomen kan worden. Activiteiten VNMG NLCS: Henny Kooijman is naar de NLCS geweest op november 00. Hier volgt een beknopte uiteenzetting. NLCS is de Nederlandse CAD standaard. VNMG - Verslag e bijeenkomst

6 Er is toch RTW? In de praktijk is het de opvolger van RTW. RWS ontwikkelt niet meer op RTW. Er zijn verschillende vakgebieden verenigd: Wegen en Water Constructie Bouw en Milieu. In de NLCS groep zijn verschillende instanties vertegenwoordigd: DHW Oranjewoud Grontmij BAM ICPlusE RWS Ministerie van Defensie. Het VNMG is gevraagd om te participeren omdat MX en CAD onlosmakelijk van elkaar wordt gezien. Momenteel is er een globale afspraak van lagen en objecten, die momenteel worden gespecificeerd. Zoals elke standaard is NLCS geen product, maar een afspraken stelsel (vergelijkbaar met RTW). Wouter Pronk (RWS/RTW) is ook onderdeel van deze ontwikkelgroep. 1 januari 00 worden alle CAD leveranciers (o.a. Bentley Civil) uitgenodigd om notie te nemen van het geheel. Het is aan deze leveranciers om een product te maken dat volgens NLCS kan werken. Er komen een aantal opmerkingen vanuit de vergadering met betrekking tot de Country Kit en het feit dat men terug wil gaan naar D geen optie zou moeten zijn. Tevens wordt gevraagd of het mogelijk is de verslagen van deze bijeenkomsten openbaar te maken en te plaatsen op de VNMG-site. Henny Kooijman zal dit navragen en komt hierop terug. N.B.: in eerste fase wordt D standaard opgezet; fase is de D mogelijkheid. CAD voor MX: CAD voor MX training en MXVXM Updatetraining. Bentley heeft wederom een aanbieding gedaan om deze training te verzorgen voor VNMGleden. Per groep kunnen er maximaal personen deelnemen. De VNMG zal voor de inventarisatie zorgdragen en Bentley neemt de facturering voor zijn rekening. Henk Kersten komt met data.. Bentley Civil nieuws - Het gerucht gaat dat er geen Europese Summit plaats zal vinden. Henk Kersten kan dit helaas niet ontzenuwen. - Microstation BE Community Website er is een extra site voor Bentley Software gebruikers. - Opleidingsrooster voor 00 staat op de Bentley site. Biem Troost vraagt waarom niet alle (of vele) punten in Power Civil (demonstratie van morgensessie) in MX worden overgenomen. Vanuit de vergadering wordt genoemd dat de verschillende databases niet altijd uitwisselbaar is (DGN vs Modelfile). Henk Kersten zal dit nagaan en terugkoppelen naar de vergadering (Actie Henk Kersten). VNMG - Verslag e bijeenkomst

7 Rondvraag Gunther Groenestein: heeft een aantal specifieke vragen met betrekking tot MX. (strings op hoogte brengen lijn zelf als referentie string gebruiken bestand formaten, overzicht instellingen, parameters stylesets drainage, aparte database tip file symboliek aanbrengen). Gunther Groenestein zal details hierover naar Wolfgang Weh toesturen en zal dit bekijken en dit terugkoppelen naar Gunther. Gerlof Corver Vraagt of er nog meerdere personen naar de NOA cursus gaan. Het blijkt dat Elsevier gestopt is om deze cursus te verzorgen. Wanneer er nog gegadigden zijn dit doorgeven aan Anton Beks. Andrea Brambring: vraagt naar de opkomst van de VNMG vergadering in verband met het organiseren van de volgende vergadering. Als men uit gaat van plusminus twintig personen dan zit men wel goed. Wanneer er echter een ochtendsessie gepland staat dan wordt er altijd gevraagd of men zich wil opgeven voor de ochtend- en of middag sessie. Biem Troost: Anton Jansen gaat in het nieuwe jaar in Australië met MX ontwerpen werken. Volgens Biem Troost hebben studenten die met MX werken op school te weinig ervaring/geen inzicht om met MX te werken. Vraagt of het misschien een idee is om docenten een opfris cursus aan te bieden. Andrea Brambring heeft wegens omstandigheden een student niet kunnen begeleiden, maar uiteindelijk komt dit toch wel goed. Het is alleen dat de kennis van wegontwerp totaal ontbreekt. Volgens Henny Kooijman die een aantal gastlessen heeft gegeven volgens lesmateriaal van Bert Kuipers wordt er alleen uitleg over MX gegeven. Gevraagd wordt of Henk Kersten hier wat aan kan doen. In principe doet hij niets aan deze opmerking. Bentley Hoofddorp heeft twee personen die contact opnemen met scholen om te vragen of er belangstelling is voor het aangeboden cursusaanbod van Bentley.. Sluiting Henny Kooijman dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en hoopt dat iedereen weer bij de volgende vergadering aanwezig zal zijn, te weten 1 maart 00. VNMG - Verslag e bijeenkomst

8 Actielijst Onderwerp: Actie door:. Wie heeft er nog foto s van het BE-conference uit Londen voor de VNMG-site. Leden ( juni 00). Ideeën met betrekking tot Country Kit Leden doorgeven aan het Bestuur. ( september 00). Video MOSS overzetten op DVD. Arie van der Spoel ( september 00). Henk Kersten komt met voorstel CAD Training. Henk Kersten ( september 00). Home use license (niet aan de praat krijgen). Bentley komt hier op terug. Wolfgang Weh (( december 00). NLCS terug naar D geen optie. Verslagen van NLCS openbaar te maken en plaatsen op VNMG-site. Henny Kooijman zal dit navragen. Henny Kooijman ( december 00). Data CAD voor MX training. Henk Kersten zal dit verzorgen (via Annemarie van Sliedregt) Henk Kersten ( december 00). Waarom worden niet alle (of vele) punten in Power Civil in MX worden overgenomen. Verschillende databases niet altijd uitwisselbaar is (DGN vs Modelfile). Henk Kersten zal dit nagaan en terugkoppelen naar de vergadering. Henk Kersten ( december 00). Gegadigden NOA cursus doorgeven aan Anton Beks. Leden ( december 00) VNMG - Verslag e bijeenkomst

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen 0 1 0 1 0 1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : maart 0 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen L. de Barbanson Tauw A. Beks

Nadere informatie

Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers

Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Datum : 25 november 2004 Plaats : Rijkswaterstaat te Rotterdam Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden H. Kooijman Royal

Nadere informatie

Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers

Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Datum : 19 september 2002 Plaats : Advin Steenwijk Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden H. Kooijman Royal Haskoning E.

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Het maken van back-ups voor het MKB

Het maken van back-ups voor het MKB Het maken van back-ups voor het MKB Recent heb ik op mijn blog (http://blog.zandstra.it) al een stuk hierover gewijd. Aangezien dit wellicht toch meer uitweiding verdiend, maar dit niet afdoende in een

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen Vergadertechnieken Vergaderen is voor velen een noodzakelijk kwaad. Het is een van de grootste tijdvreters binnen organisaties, maar helaas is vergaderen, mits doelmatig en effectief, nodig om informatie

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie