Inhoudsopgave. Voorwoord Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport Wedstrijdzaken 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19."

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen 1 Organisatie 44 2 Ledenaantallen 46 3 Sport- en productontwikkeling 47 4 Competitie 49 5 Nationale evenementen 52 6 Internationale toernooien 54

4 Voorwoord Beste lezer, 2013, een jaar van durven kiezen! 4 Geheel in lijn met de keuzes die de NTTB in de eerste maanden daarna zou gaan maken was Durf te kiezen in het begin van het jaar 2013 het thema van ons derde zeer succesvolle NTTB-verenigingscongres. Het verenigingscongres werd tegelijkertijd gehouden met het NK in de nieuwe omgeving van het Landstede Sportcentrum in Zwolle, waar wij een warm welkom hebben gekregen. U leest er alles over in dit jaarverslag. Doordat in het eerste kwartaal van 2013 duidelijk werd dat de reductie van subsidiebedragen en de afwijzing van de subsidie voor het heren topsportprogramma een feit waren, waren keuzes onvermijdelijk. De NTTB is zorgvuldig omgegaan met de noodzaak om besparingen te realiseren zonder al te veel afbreuk te doen aan goed lopende en reeds ingezette programma s. Daartegenover maakte een andere subsidie het mogelijk ons project Naar een veiliger sportklimaat voortreffelijk handen en voeten te geven. De financiële situatie leidde er echter toe dat nieuwe investeringen vooruit zijn geschoven en bij topsport afscheid is genomen van de herenbondscoach, een talentcoach niet werd vervangen en dat de herenselectie een eigen financiële bijdrage accepteerde, waardoor we het programma op Papendal konden continueren. Het vertrek van directeur Frank Berteling naar de Nederlandse Basketball Bond werd aangegrepen om een besparende organisatieontwikkeling door te voeren. De algemene leiding van het Bondsbureau werd door de drie samenwerkende sportbonden ingevuld met Marcel Borst, terwijl de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid in de ervaren handen van Achim Sialino kwam. In juni koos de Bondsraad de broodnodige versterking voor het NTTB Hoofdbestuur. Dat het moeilijk is om in de woelige wereld van de sport de gekozen vrijwilligers te behouden werd snel duidelijk en persoonlijke keuzes leidden tot het vertrek van twee bestuursleden. Een periode met de facto slechts twee Hoofdbestuursleden maakte het er niet gemakkelijker op. Verheugd waren we dan ook met een snelle aanvulling door nieuwe vakbekwame bestuurders, die in de Bondsraad van juni en november werden benoemd. Over verkiezingen gesproken: op internationaal gebied werd uw voorzitter tijdens de EK in oktober in Schwechat tot en met 2016 gekozen als President van de Europese Tafeltennis Unie. Hoewel oorspronkelijk de gedachte was om het voorzitterschap van de NTTB neer te leggen, ben ik op verzoek van het nieuwe bestuur aangebleven, voornamelijk om continuïteit te bewaren. Met dit nieuwe bestuur werd in september scherp gekeken naar de uitgangspunten en de toekomstplannen van de NTTB zoals die zijn vastgelegd in het huidige meerjarenbeleidsplan. Langzaam dalende ledentallen, verminderde inkomsten uit subsidies en het uitblijven van sponsoren zijn er de oorzaak van dat de financiële mogelijkheden niet in de pas bleven lopen met de uitvoeringsplannen van de NTTB. Een financiële impuls en het ingrijpen in de toekomstplannen was een noodzakelijke keuze die in de Bondsraad in november werd besproken. Hierbij hebben we met elkaar een intensief traject van raadpleging en communicatie afgesproken dat reikt tot ver in In dezelfde vergadering van de Bondsraad werd met applaus het plan tot de invoering van de Bestuurlijke vernieuwing aangenomen. Dergelijke trajecten benadrukken de grote betrokkenheid van veel tafeltennissers in Nederland bij een sterke NTTB. Keer op keer bewijzen we met elkaar dat we met toenemende professionele inzet de diverse landelijke en vele evenementen per afdeling kunnen neerzetten en men betrokken is door actief deel te nemen aan landelijke werkgroepen en commissies. Tegen allen die deze professionaliteit inzetten, als vrijwilliger of in loondienst, wil ik zeggen: Dank uw wel, dank voor uw inzet, dank voor uw kritiek en dank voor uw steun. En vergeet niet: De NTTB dat zijn wij SAMEN! Veel plezier bij het lezen van het vervolg in het jaarverslag Met sportieve groet, Ronald Kramer Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

5 1 Algemeen bestuurlijke zaken 1.1 Ledenaantal De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie. Het aantal leden bedroeg op 31 december , verdeeld over 581 verenigingen. Eind 2012 bedroeg het aantal leden en het aantal verenigingen 591. De trend dat het totaal aantal leden licht daalt is ook in 2013 niet gekeerd. 1.2 Hoofdbestuur De eerste helft van het jaar is bijzonder hectisch geweest met terugtredende Hoofdbestuursleden, een vertrekkende directeur en, na een periode van afwezigheid, het terugtreden van Angélique van Sluijs, penningmeester. Op het Bondsbureau waren vele organisatieveranderingen in de samenwerking met SBN (Squash Bond Nederland) en KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond) gaande. Internationaal waren er vervelende ontwikkelingen zowel op Europees als op wereldniveau en deze hebben geresulteerd in een conflict tussen de voorzitters van de ETTU (European Table Tennis Union) en ITTF (International Table Tennis Federation). Al deze zaken hebben een behoorlijke aanslag op tijd en energie gepleegd en de beide Hoofdbestuursleden, Ronald Kramer en Hans van Haaren, hebben het dan ook flink voor de kiezen gehad en in het verlengde daarvan had het Bondsbureau daar ook de nodige zorgen om. Het was dan ook goed om te kunnen melden dat in de Bondsraad van 15 juni 2013 nieuwe bestuurders voor het Hoofdbestuur konden aantreden. Voor de portefeuille Sport- en Productontwikkeling had Koen Jacobs zich kandidaat gesteld en Kees Kamp stelde zich tot de najaarsvergadering beschikbaar om de functie van penningmeester waar te nemen. Voor de portefeuille Marketing en Communicatie werd Albert Verhoef benoemd en tot slot werd Jonah Kahn benoemd tot Hoofdbestuurslid Topsport. In de najaarsvergadering van de Bondsraad moest de voorzitter helaas melden dat Jonah Kahn en Albert Verhoef waren teruggetreden. Daarbij meldde de voorzitter dat ook binnen de ETTU het nodige was gebeurd en dat hijzelf verkozen is als voorzitter van Europa. In dezelfde vergadering gaf Kees Kamp aan door te willen gaan als penningmeester, werd Jan Simons benoemd tot lid van het Hoofdbestuur met de portefeuille Wedstrijdzaken en zou hij tijdelijk ook de portefeuille Topsport waarnemen. Ter vervanging van het Hoofdbestuurslid voor de portefeuille Marketing en Communicatie werd Wim van Breenen ad interim benoemd. Medio 2013 bestond het Hoofdbestuur naast Ronald Kramer als voorzitter uit de heren Kees Kamp, Koen Jacobs, Jan Simons en Wim van Breenen (a.i.). Na het vertrek van de directeur Frank Berteling werd de functie van ambtelijk secretaris in het Hoofdbestuur overgenomen door Marcel Borst. Het nieuw aangetreden bestuur heeft zich tijdens een heisessie in september volledig achter het Meerjarenbeleidsplan geschaard. Dit leidde tot een voorstel voor de begroting 2014 die veel stof deed opwaaien. Het Hoofdbestuur heeft dit voorstel tijdens de Bondsraadsvergadering teruggetrokken en afgesproken een goede inhoudelijke discussie over de toekomst van de NTTB te voeren. In november 2013 startte het Hoofdbestuur een interactief proces dat tot 15 maart 2014 zou lopen. In dit proces werd gesproken met de vertegenwoordigers van de Bondsraad, het College van Voorzitters (CvV), de afdelingsbesturen en de verenigingen om te onderzoeken op welke wijze meer inkomsten kunnen worden gegenereerd om de doelstellingen, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan , te realiseren of aan te passen. Daarbij wordt ook onderzocht of de huidige verdeling van de budgetten moet worden bijgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van het afgesproken proces zullen, waar nodig, de oorspronkelijke ambities in het meerjarenbeleid worden aangepast en vóór 15 april 2014 zal de begroting 2014 definitief vastgesteld worden. In de Bondsraadsvergadering van november werd een conceptbegroting 2014 aangenomen die was gebaseerd op de contributie met de standaard indexering. Het Hoofdbestuur is in 2013 tien maal in vergadering bijeen geweest en heeft een keer telefonisch vergaderd. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur enkele malen een bestuurlijk overleg gevoerd met de samenwerkingspartners op het Bondsbureau: Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De voorzitter en penningmeester van de NTTB vertegenwoordigen de NTTB in deze federatie. De leden van de Federatie zijn in 2013 eenmaal bijeen geweest en hebben een aantal malen per en telefonisch overleg gehad over diverse zaken. Vanuit een representatieve taak zijn de leden van het Hoofdbestuur zoveel mogelijk aanwezig geweest bij jubilerende verenigingen en leden die vijftig jaar lid zijn van de NTTB. Verder hebben Ronald Kramer en Marcel Borst de 5

6 6 NTTB vertegenwoordigd op de ledenvergaderingen van NOC*NSF. 1.3 Bondsbureau In 2013 is naast de reguliere taken in het begin van het jaar veel aandacht uitgegaan naar de korting op de topsportsubsidie. Door deze reductie hebben we direct flink moeten bijsturen op de uitvoering van het programma. Samen met SBN en KNAS is ingestoken op de diverse ontwikkelingen van sportparticipatie en kreeg met name het project Naar een veiliger sportklimaat veel aandacht. In het begin van 2013 maakte directeur Frank Berteling bekend een overstap naar de Basketballbond te ambiëren. Marcel Borst werd bereid gevonden om het eerste kwartaal deze functie naast zijn werkzaamheden voor Squash Bond Nederland waar te nemen. In het licht van de ontwikkelingen in de (top)sport is goed nagedacht over een juiste invulling van de vacante positie en de meerwaarde die we als NTTB uit de functie wilden halen. Daarom is in goed overleg met de twee andere samenwerkende sportbonden (SBN en KNAS) - besloten om Marcel Borst als Algemeen Directeur de algemene zaken te laten behartigen en Achim Sialino, naast zijn functie als Technisch Directeur, aan te stellen als Directeur Tafeltennis. Hiermee ontstond een managementteam dat zorgt voor meer continuïteit en vorm gaat geven aan de verdere kwaliteitsverbetering van het Bondsbureau. De focus van Achim Sialino verschoof hierdoor van uitsluitend topsport meer naar wedstrijdsport, sportparticipatie en sportstimulering. Voor de Directeur Tafeltennis is hiermee een belangrijke rol weggelegd om de tafeltennisspecifieke onderdelen van de directeursfunctie te bundelen en topsport te verbinden met de verenigingen en het werven en binden van nieuwe tafeltennissers. KNAS een HR-project doorlopen waarbij de systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken, competentiemanagement en functiebeschrijvingen werd geactualiseerd. Door middel van een talentenscan is gekeken naar ieders persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Wij kregen daarbij begeleiding van NOC*NSF, Randstad en de WOS. Vanaf 2014 hebben alle personeelsleden een volwaardige gesprekscyclus bestaande uit een functionerings-, een ontwikkel- en beoordelingsgesprek. In 2013 heeft de NTTB gebruik gemaakt van stagiairs: naast Wianka Overbeeke waren dit o.a. Patrick Oeij en Maxime Welten. Maxime is gedurende twee jaar twee dagen in de week aan de NTTB verbonden. Ze gaat op zoek naar een eigentijdse definitie van het begrip lidmaatschap, zowel voor nieuwe leden als bestaande leden. 1.4 Bondsraad De Bondsraad kwam in 2013 bijeen op 15 juni en 23 november. Tijdens de voorjaarsvergadering heeft de Bondsraad het jaarverslag 2012 en de geconsolideerde jaarrekening 2012 goedgekeurd en zijn wijzigingen in Statuten, Competitiereglement en Tuchtreglement vastgesteld. Ook is een geactualiseerd Reglement van Orde van de Bondsraad aangenomen. De Bondsraad heeft ook de uitgangspunten van Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld en het voorstel tot vernieuwing van de eredivisie unaniem aangenomen. In deze Bondsraadsvergadering trad Hans van Haaren af als Hoofdbestuurslid en hij werd voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid. Raimo Kool werd opnieuw benoemd tot lid van de Financiële Commissie, Albert Geerling werd opnieuw benoemd tot lid van de Tuchtcommissie en Henny Sackers werd opnieuw benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Maarten Nouwen heeft ons in de eerste drie maanden van het jaar nog tijdelijke ondersteuning gegeven. In april startte Daphne Tollenaar als medewerkster Media & Communicatie. Na een periode van drie maanden ontving zij van een andere partij een aanbod dat ze niet af kon wijzen. Wianka Overbeeke, die haar afstudeeropdracht bij communicatie aan het voltooien was, heeft aansluitend parttime een aantal taken opgepakt. Na het succesvol afronden van haar studie is het aantal uren verder uitgebreid. In de eerste helft van het jaar is het HR-project tot een afronding gekomen. De NTTB heeft tezamen met SBN en Tijdens de najaarsvergadering werd uitgebreid stil gestaan bij het integraal jaarplan 2014 (NTTB landelijk en afdelingen) en de begroting Het vooruitgestuurde contributievoorstel werd door het bestuur aan het begin van de bijeenkomst van tafel gehaald. In plaats daarvan werd overeengekomen dat in de periode november 2013 tot 15 maart 2014 het Hoofdbestuur een interactief proces zou doorlopen met de vertegenwoordigers van de Bondsraad, het College van Voorzitters (CvV) en de afdelingen om te onderzoeken op welke wijze er meer inkomsten kunnen worden gegenereerd om de doelstellingen, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan , te

7 realiseren. 1.5 Bestuurlijke vernieuwing In de Bondsraadsvergadering van juni werd een presentatie gegeven door Sélène Brinkhof, projectmedewerker bestuur en control van de KNVB. Zij nam iedereen mee in het proces van bestuurlijke vernieuwing zoals dat bij de KNVB is verlopen. Aansluitend presenteerde Wim van Selling, voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing, de voortgangsrapportage van de werkgroep. Met alle afdelingen heeft men gesprekken gevoerd die zeer verhelderend voor de werkgroep waren. In de najaarsvergadering werd een bijgewerkt document voorgelegd waarin de uitgangpunten voor de besluitvorming waren beschreven en de Bondsraad heeft vervolgens de werkgroep de opdracht gegeven om dit SMART te formuleren en in 2014 met concrete voorstellen te komen. 1.6 Aanbeveling Goed Sportbestuur De NTTB heeft alle dertien aanbevelingen van Goed Sportbestuur geïmplementeerd. In 2013 heeft het Hoofdbestuur een bijeenkomst met de penningmeesters van de afdelingen georganiseerd. Ook zijn aanpassingen gemaakt in het reglement Seksuele intimidatie conform de door NOC*NSF opgestelde richtlijnen en dit aangepaste reglement is aan de Auditcommissie voorgelegd. 1.7 Internationaal Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de International Table Tennis Federation (ITTF) en de European Table Tennis Union (ETTU). Tijdens de Wereldkampioenschappen in Parijs in mei 2013 hebben zowel ITTF als ETTU hun congressen georganiseerd en organiseerde de ETTU ook tijdens de Europese Kampioenschappen in Schwechat (Oostenrijk) een congres. Namens de NTTB waren afwisselend voorzitter Ronald Kramer of Hoofdbestuurslid Hans van Haaren en Directeur Tafeltennis Directeur Achim Sialino bij deze vergaderingen aanwezig. Tijdens het congres in Schwechat werd Ronald Kramer gekozen tot voorzitter van de ETTU. 1.8 Preventie seksuele intimidatie Ook in 2013 was Inge Schultze de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht voor dit onderwerp blijft van groot belang. Op de website van de NTTB is dan ook uitgebreide informatie voor verenigingen, leden en groepsbegeleiders te vinden. De NTTB doet mee aan de regeling waarbij verenigingen voor vrijwilligers in hun kaderbestand gratis een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. 2.1 Werving via scholen bevorderen In 2012 was de NTTB via diverse programma s en projecten actief om met name op basisscholen tafeltennis te promoten onder andere via Table Stars, een goedlopend product dat in 2012 verder groeide en meer naamsbekendheid kreeg. Sport2School is in Bergeijk gestart en ontwikkeld voor de oudere jeugd in het kader van een project gericht op sportonderwijs op MBO-scholen. Table Stars In het schooljaar hebben zo n 84 verenigingen het programma Table Stars in gebruik genomen. Het werkelijke aantal deelnemende verenigingen ligt hoger, maar niet alle verenigingen hebben naast de lesstof ook gebruik gemaakt van het materialenpakket en de diploma s. Aan de 84 verenigingen die gebruik maakten van het complete Table Stars-pakket zijn diploma s verstrekt. De nieuwste lesstof, geschreven door Bennie Douwes en Irene Faber, voor en TheClub werd op de vernieuwde website geplaatst. De NTTB ontving positieve feedback van de verenigingen op de veelzijdige en grote hoeveelheid lesstof. Dankzij de nieuwe wervingsprogramma s van de NTTB Het 7 Daarnaast is Nederland internationaal vertegenwoordigd in de volgende commissies: de ITTF Umpires & Referees Committee (full member Albert Rooijmans), de ITTF Equipment Committee (full member Piet van Egmond) en de ITTF Rules Committee (corresponding member Igor Heller). Igor Heller is tevens voorzitter van de ETTU Ranking Committee en Olaf Diels is lid van de ETTU Board of Appeal.

8 2 Sport- en productontwikkeling 8 Rondom de WK Breedtesportcampagne zijn in 2010 en in 2011 diverse breedtesportprojecten van start gegaan. Dit om (nieuwe) doelgroepen aan onze sport te binden. Het project om de doelgroep Aziaten te werven is in 2012 afgerond en in 2013 hebben verenigingen zelfstandig hun werving hierop in kunnen zetten. Er lopen nog vier grote projecten tot en met 2016: Table Stars, paratafeltennis, bedrijfstafeltennis en Naar een veiliger sportklimaat. Het derde jaar van een project moet traditioneel gezien het beste jaar zijn. Table Stars heeft deze verwachting meer dan waar gemaakt: het ledenaantal bij de leden onder 13 jaar groeide spectaculair, vooral in de eerste helft van Voor een tweetal producten zitten we in het cruciale tweede jaar van de uitrol. Bij paratafeltennis loopt dit voorspoedig wat betreft de samenwerking met de revalidatiecentra. Op drie locaties is het lesprogramma aangeboden in pilotversie en goed ontvangen. Table Heroes, voor sporters met een verstandelijke beperking, is ook in pilotversie getest en klaar voor verder gebruik. Om de plannen bij paratafeltennis kracht bij te zetten is er in 2013 een visiedocument opgesteld waarin breedtesport, wedstrijdsport en topsport op zoek zijn gegaan naar de versterkende dwarsverbanden. In 2014 krijgt dit een verder vervolg, met als doel een succesvol derde jaar voor dit wervingsprogramma te realiseren. Voor bedrijfstafeltennis werd duidelijk dat het ontwikkelde product een online competitie - niet aanslaat bij de doelgroep. De NTTB heeft niet de slagkracht die nodig is om van het vermarkten van dit concept een succes te maken. Daarom is gekozen voor een andere koers wat betreft bedrijfstafeltennis. In 2014 moet bedrijfstafeltennis uitontwikkeld zijn en klaar voor gebruik door verenigingen en bedrijven. Kortom, 2013 was een succesvol jaar voor de verdere uitrol van een flink aantal producten gericht op het werven van diverse doelgroepen. Waarbij Table Stars met afstand het meest succesvol is en de vereniging duidelijk DE locatie is waar we tafeltennis als product goed in de markt kunnen zetten! 2.1 Werving via scholen bevorderen In 2013 was de NTTB via diverse programma s en projecten actief om met name op basisscholen tafeltennis te promoten onder andere via Table Stars, een goedlopend product dat in 2013 verder groeide en meer naamsbekendheid kreeg. Ook het lesprogramma voor het speciaal onderwijs Table Heroes is geproduceerd en in pilotvorm getest bij Swift Deventer. Daarnaast konden verenigingen aan de slag met de lessen voor het MBO onderwijs, ontwikkeld in Een ander project dat zijn tweede jaar inging is Naar een veiliger sportklimaat. In 2013 zijn hier wezenlijke stappen gezet en is het programma behoorlijk goed geland binnen tafeltennissend Nederland. We hebben het omgedoopt tot Thuis in Tafeltennis. Een van de winstpunten van dit project is dat de NTTB vanaf 2014 scheidsrechtersopleidingen kan aanbieden vanaf de breedtesport tot aan de topsport. Daarnaast is in het kader van dit project het contact met verenigingen fors geïntensiveerd en worden verenigingen desgewenst ook ondersteund in de versterking van het verenigingsbestuur.

9 Table Stars Table Stars kende een bijzonder succesvol jaar. Het ledenaantal onder 13 jaar groeide wederom spectaculair dit jaar met 35%. Dat zijn weer 490 jeugdleden onder 13 jaar extra ten opzichte van Ook het aantal deelnemende verenigingen groeide van 84 naar 139. Daarmee groeide ook het aantal scholen waarop tafeltennis tijdens de les of naschools werd aangeboden. Het aantal verenigingen met een of meer jeugdleden bleef stabiel op 370. The Battle In 2013 zag Table Stars The Battle het levenslicht. The Battle is de finale van lokaal georganiseerde basisscholenkampioenschappen. De NTTB nodigt elke vereniging uit die samen met een school een vorm van kampioenschap organiseert om een team samen te stellen en af te vaardigen naar de landelijke finale. Een team bestaat uit minimaal vier personen waarvan er verplicht minimaal één meisje is. Tijdens de eerste editie zat het toernooi vol! 33 teams streden om de titel en de 7e Montessori School uit Amsterdam nam de wisselbeker mee naar huis. De prijzen en de speciale The Battle shirts werden aangeboden door sponsor TT-Sport. Actieve promotie De successen bij het werven van jeugdspelers werden mede behaald door de enthousiaste inzet van NTTB Clubcoach jeugdsport Sven Groot. Hij begeleidde een flink aantal verenigingen bij het opzetten van goed jeugdbeleid waarin Table Stars een leidende rol speelde. Ook enkele afdelingen schaarden zich achter het programma, waardoor in West en Oost stimuleringsmaatregelingen van de grond kwamen. Met succes. De groei van het aantal leden onder de 13 jaar in deze afdelingen is groter dan in andere afdelingen. Sven gaf ook diverse bijscholingen Table Stars en gaf de module Werving, Opvang en Behoud als onderdeel van de trainer 2 en trainer 3 opleiding. Hij verzorgde een workshop tijdens het NTTB verenigingscongres en ontwikkelde een spel dat trainers kunnen gebruiken tijdens hun training om kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in de spelregels van de NTTB Verenigingstoolkit. Een traject in Bergeijk, Sport2School geheten, werd door de NTTB begeleid om het mogelijk te maken dat 18 groepen, 780 kinderen, in 5 weken tafeltennisles kregen aangeboden. Ook liet de NTTB zich samen met drie Tilburgse verenigingen zien met Table Stars tijdens de Nationale Sportweek, waarvan de opening in Tilburg was. Schoolactieve verenigingen De meting van 2013 laat zien dat het aantal verenigingen dat zich schoolactief mag noemen gelijk is gebleven. Een vereniging is schoolactief als deze op een school structureel meer dan twintig uur tafeltennis geeft. Echter, we constateren dat een aantal schoolactieve verenigingen uit 2012 de meting uit 2013 niet heeft ingevuld. Op basis hiervan weten we dat het aantal schoolactieve verenigingen zeker met 15 is gestegen. De meeste van deze verenigingen gingen met Table Stars aan het werk (basisschooljeugd). Een kleiner aantal deed mee aan naschoolse opvang en aan tafeltennisles op middelbare scholen. Het Goede Voorbeeldenboek school en sport is in 2013 afgerond en onder verenigingen verspreid. Sportimpuls De NTTB stimuleerde actief dat verenigingen een aanvraag Table Stars deden in de subsidieregeling Sportimpuls. Een tiental verenigingen deed dit, waarbij de aanvraag in Schiedam werd goedgekeurd. Ook Swift Deventer kende een goedgekeurde aanvraag, gericht op G-sporters, waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van Table Heroes. De overige goedgekeurde aanvragen betroffen volwassen doelgroepen. In 2013 heeft de NTTB gezorgd dat het aan alle voorwaarden voldeed om ook in 2014 op de Sportmenukaart van de Sportimpuls voor te komen. Dit betekent dat Table Stars officieel Goed Beschreven is. Hiertoe is onder andere door Martijn Spithoven een procesevaluatie uitgevoerd. Die liet zien dat verenigingen uitermate tevreden zijn over het product. Vanwege de actieve ondersteuning die geboden is om Table Stars breder te lanceren bij verenigingen, zijn er ook keuzes gemaakt in de doorontwikkeling van het product. Onze voorkeur gaat duidelijk uit naar het omzetten van het oude Superstar diploma naar een Table Stars diploma. Dit gaat Table Stars Master heten. Dit is erop gericht om mogelijke leden vanaf hun school naar de vereniging en de starterscompetitie te begeleiden. We hebben ervoor gekozen om de niet in deze beleidsperiode te ontwikkelen. 9

10 10 Cijfers en resultaten van de werving via scholen: Table Stars van 84 naar 139 deelnemende verenigingen Uitgegeven diploma s 490 Nieuwe jeugdleden tussen de 6 en 13 jaar (35% groei) Gelijkblijvend aantal verenigingen met jeugd 33 Deelnemende teams bij de eerste editie van The Battle 68 Schoolactieve verenigingen 2.2 Doelgroepen werven en behouden Naast de doelgroep jeugd zet de NTTB zich ook in om parasporters en bedrijfssporters te binden aan de tafeltennissport. De werving voor bedrijfssporters richt zich voornamelijk op de 35+ doelgroep. Voor paratafeltennis loopt de leeftijd uiteen, maar het zijn ook voornamelijk volwassenen die we beogen te werven via de revalidatiecentra. Daarnaast is het programma Naar een veiliger sportklimaat erop gericht om via een prettige clubomgeving alle tafeltennisdoelgroepen voor onze sport te behouden. Bedrijfstafeltennis Voor bedrijfstafeltennis was 2013 geen goed jaar. Vanwege een aflopende subsidie konden we onze medewerkers die zich in 2012 hiermee volop bezighielden niet langer behouden. De resultaten waren ook nog niet dusdanig dat er sprake was van inkomsten gegenereerd uit de ontwikkelde online bedrijfscompetitiemodule Join the Table. Met beperkte middelen en menskracht moesten we dus verder. Gekozen is om de levensvatbaarheid van het product nog eenmaal te testen. Daartoe moest een goede handleiding worden gemaakt. Er is met een grote bestaande ontevreden klant (Nationale Nederlanden) en een nieuwe klant (gemeente Den Haag) persoonlijk contact gezocht. Nationale Nederlanden konden we niet terugwinnen voor ons programma, maar met de Gemeente Den Haag konden we een pilot starten. Er zijn 12 ipong tafels aangeschaft, de online module is geïntroduceerd en er werd een kick-off gehouden met de wethouders Sport. Naar volle tevredenheid is er op de ipong-tafels gespeeld. Maar uit de evaluatie blijkt dat men niet voldoende meerwaarde ziet in de online module om betalende klant te worden. Wel is een toernooi opgezet samen met de tafeltennisvereniging SETT uit Den Haag. Met deze kennis op zak moesten conclusies getrokken worden. Vervolg bedrijfstafeltennis Patrick Oeij voerde een onderzoek uit als deel van zijn stage. Hij kreeg de opdracht uit te zoeken of verenigingen geïnteresseerd zijn om bedrijfstafeltennis aan te bieden en welke ondersteuning zij daarbij nodig denken te hebben. Hij enquêteerde 375 verenigingen waarvan 35% aangaf interesse te hebben in het onderwerp bedrijfstafeltennis (35%). Een grote groep gaf aan het nog niet te weten. De ondersteuningsbehoefte ligt voornamelijk op het gebied van kennisdeling over het onderwerp. Er is derhalve besloten een nieuwe weg in te slaan met bedrijfstafeltennis. De online module is overgeheveld van een externe server naar onze eigen server en blijft beschikbaar voor zelfstandig gebruik met de handleiding. De focus wordt verlegd van het vinden van bedrijven en het aanbieden van tafeltennis op bedrijven naar het vinden van verenigingen die aanbod willen verzorgen op de bedrijven of op de vereniging. De NTTB ontwikkelt een model van kennisdeling waarbij verenigingen elkaar weten te vinden. Daarbij maken ze gebruik van de kennis en expertise van bureau Sport en Zaken, specialist op het gebied van bedrijfssport. Net als in 2012 maakte de NTTB ook in 2013 weer gebruik van hun diensten en komt tafeltennis voor op hun menukaart bedrijfssport. Sportimpuls Drie modules bedrijfstafeltennis zijn goedgekeurd binnen de Sportimpuls en we zijn met hen in gesprek hoe gegaan hoe dit vorm te geven. Een van deze aanvragen komt van een tafeltennisvereniging, namelijk TIOS 51. Bedrijfstafeltennis komt volgend jaar niet meer op de Sportmenukaart van de Sportimpuls voor. Dit is onze keuze. Verenigingen kunnen via de interventie van Sport en Zaken een aanvraag voor bedrijfstafeltennis doen. Het aantal ipong-tafels dat verkocht is aan bedrijven is 83 aan 43 bedrijven (zie ook de bijlagen). Paratafeltennis Vanaf 2011 wordt de naam paratafeltennis gebruikt om alle tafel- tennissers met een lichamelijke of geestelijke beperking mee aan te duiden. In 2012 liep de projectsubsidie Aangepast Sporten van NOC*NSF af. In 2013 werden de ontwikkelde lesprogramma s in pilotversie getest: Table Heroes bij TTV Swift in Deventer en Tafeltennis als revalidatiesport bij revalidatiecentra Heliomare, De Hoogstraat en Blixembosch.

11 De NTTB beschikt over een expertgroep paratafeltennis bestaande uit: Marit Martens-Scheers, Erik Bonthuis, Rob van der Zee, Arie Pater, Ralf Kosters, Jolanda Paardekam, Frank van der Wijde, Gerald van Grunsven en Ed Hagers. Zij voorzagen Maartje Snelders, medewerker Sport- en Productontwikkeling paratafeltennis, van de nodige feedback om de lesstof verder te perfectioneren. In het najaar van 2013 zijn Achim Sialino, Ingrid Koppelman, Ineke de Graaf, Wil Cattie, Peter van der Vlist en Peter Hanning onder leiding van Hoofdbestuurslid Jan Simons met elkaar in gesprek gegaan om een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling van paratafeltennis binnen de NTTB te bespreken. Dit resulteerde in een concept visiedocument dat begin 2014 verder verspreid zal worden. De NTTB heeft actief promotie gemaakt voor de collecte Fonds Gehandicaptensport. 25% van de opbrengst kwam ten goede aan de ontwikkeling van paratafeltennis binnen de NTTB en maximaal 25% kwam ten goede aan de collecterende vereniging (zie de bijlagen). meedoen als NTTB is de Nationale Sportweek. In de derde week van april waren we samen met TTV TIOS 51, Irene en LUTO vertegenwoordigd op de opening in Tilburg. Op de afsluitende dag hadden we een ipong-actie op de boot naar Texel, met dank aan de inzet van onze stagiaires. Alle NTTB verenigingen ontvingen een poster met de titel Ga Tafeltennissen om een open dag op hun vereniging te promoten tijdens de Nationale Sportweek. Er werden 49 activiteiten met tafeltennis georganiseerd: 35 door verenigingen, 14 door overigen. Ter verdere promotie van onze wervingsproducten gaven we een aantal clinics, onder andere op de Support- Beurs voor Gehandicapte Sporters en de Paralympische Talentendag. Ook bij de gemeente Den Haag is een clinic gehouden tijdens de kick-off van hun Vitaliteitsweek. Dankzij de mogelijkheid van huur van 11 Ter verdere promotie van paratafeltennis deden we mee aan de SupportBeurs voor Gehandicapte Sporters en de Paralympische Talentendag. De paratoernooien worden verder toegelicht bij Wedstrijdzaken. Cijfers en resultaten werving doelgroepen: Drie pilotlocaties voor Tafeltennis als Revalidatiesport 517 paratafeltennissers geregistreerd in NAS (2012: 581), aantal paraverenigingen is 112 Gemeente Den Haag nieuwe klant bedrijfstafeltennis 83 verkochte ipong-tafels aan 43 bedrijven Respons enquête bedrijfstafeltennis 375 verenigingen Nieuwe koers bedrijfstafeltennis 2.3 Promotie/evenementen In 2013 heeft de NTTB zich op een aantal plaatsen laten zien om de tafeltennissport te promoten. Uiteraard tijdens de NK-A in Zwolle, waar het team Sport- en Productontwikkeling zorgde voor een breed aanbod aan side events. Voor de tweede maal werd het NK ipong georganiseerd, ditmaal met 28 deelnemers. Net als in de eerste editie ging Stephan Tromer met de titel aan de haal. Een tweede promotie-evenement waaraan we graag de snelheids- meter en de tafeltennisrobot kon een tiental verenigingen tafeltennis met name tijdens braderieën en gemeentelijke promotiemomenten uitdragen. Cijfers en resultaten promotie / evenementen: - Organisatie side events NK Tafeltennis, eerste weekend van maart in Zwolle - Deelname aan de Nationale Sportweek, toename van 41% aan tafeltennisactiviteiten - Poster open dag Ga Tafeltennissen aan alle verenigingen

12 12 - Clinics o.a. tijdens de Paralympische talentendag en bij de gemeente Den Haag - Verhuur snelheidsmeter/robot/e.d. - Promotie ipong-tafels 2.4 Accommodatiezaken Ook in 2013 werd weer veelvuldig gebruik gemaakt van de lervice om advies te krijgen op het gebied van accommodatiezaken. Naast vele s en telefoontjes kregen 30 verenigingen consulent Peter van Mil over de vloer. In Arnhem, Castricum, Nieuwpoort en Venray werd de nieuwbouw opgeleverd en in 10 andere gevallen werd met nieuwbouwplannen gestart of werd het proces verder voortgezet. In de overige gevallen ging het vaak om advies over verlichting, vloeren, taxatie of over energiebesparende maatregelen (zie ook de bijlagen). Fondsbeheerscommissie De Fondsbeheerscommissie kreeg in 2013 twee aanvragen voor een lening en deze zijn beide gehonoreerd (zie ook de bijlagen). Zaalkeuringen De commissie Accommodatiezaken keurt ook zalen. De volgende verenigingen hebben een zaalkeuringsrapport ontvangen: Red Stars - Venray, De Brug - Apeldoorn, TaLaNi - Nieuwpoort, Castricum Castricum en Litac - Lichtenvoorde. Cijfers en resultaten accommodatiezaken: - 60 verenigingen geholpen met accommodatie vraagstukken - 30 verenigingen bezocht voor advies - twee aanvragen bij de Fondsbeheerscommissie - vijf zaalkeuringsrapporten verstrekt. 2.5 Clubadvies Onder Clubadvies scharen we alle zaken die komen kijken bij het besturen van een vereniging. Onder deze noemer verzorgt de NTTB advies aan bestuursleden, organiseert zij het NTTB Verenigingscongres en andere bijeenkomsten waarin kennisdeling centraal staat en kunnen verenigingen een bijdrage ontvangen om deel te nemen aan door derden georganiseerde opleidingen of bijeenkomsten. Voor Clubadvies is 2013 een hectisch jaar geweest door het inplannen van de gevraagde activiteiten vanuit het programma Naar een veiliger sportklimaat. Om alle gestelde doelen daarbinnen te kunnen halen, speelt Clubadvies een centrale rol. Niet alleen vanwege het voeren van de intakes maar ook door het aanbieden van de cursussen Besturen met een Visie en Sportief Besturen. Bovendien organiseert clubadvies de acht regionale bijeenkomsten waarin verenigingen voorgelicht worden, o.a. over het programma Naar een veiliger sportklimaat. Verenigingen mochten met korting deelnemen aan de cursussen Beloon en betrek jong en oud bij de vereniging en De Sportkantine. Hier deden 7 verenigingen (10 deelnemers) aan mee. NTTB Verenigingscongres Het derde NTTB Verenigingscongres was een succes, zowel in Zwolle als ook in het regionale vervolg ervan in de afdeling ZuidWest. Voorafgaand aan de jaarlijkse ALV werden workshops gehouden, een goede formule. Hierdoor bereikten we gezamenlijk meer dan 200 verenigingsbestuurders! Andere afdelingen konden (nog) geen gehoor geven aan de oproep Masterclasses te organiseren. Het onderwerp van het Verenigingscongres was Durf te kiezen. 120 Bestuurders van 58 verenigingen waren hierbij aanwezig. Er werden hen 9 workshops aangeboden waarin ze echt de diepte in konden over het door hen uitgekozen onderwerp. Daarnaast was er een plenair gedeelte waar onder andere de winnaars van de ledenwerfwedstrijd bekend werden gemaakt. Het congres werd door de deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8. Naar een veiliger sportklimaat In 2013 is het VSK programma bijzonder succesvol verlopen. Er is aan alle kanten hard gewerkt om onze verenigingen bij het programma en de thematiek te betrekken. We kunnen stellen dat we daar bijzonder goed in geslaagd zijn. Eind 2013 hebben we 144 verenigingen rechtstreeks bereikt. Een van de andere winstpunten die behaald zijn

13 binnen dit programma is de ontwikkeling van de NTTB Verenigingsbox, een handige box vol planners, folders en spellen om te zorgen voor een prettige omgeving vol kundig kader. Ook was de interesse om deel te nemen aan de bestuurderscursus Besturen met een Visie goed. Het voorzag echt in een behoefte. Daarnaast is samen met de expertgroep Opleidingen Arbitrage bijzonder hard gewerkt aan het verder uitwerken van het concept Arbitrageproof. Hiertoe zijn toetsen, spellen en opleidingen ontwikkeld die via een verenigingscoördinator onder de aandacht van de leden worden gebracht. Dit alles met als doel de spelregelkennis van onze leden tastbaar te vergroten. En dit in de overtuiging dat we daardoor meer scheidsrechters in plaats van tellers opleiden binnen onze sport. Dit komt de uitstraling, professionaliteit en aantrekkelijkheid van de sport ten goede en draagt (derhalve) bij aan ledenbehoud. Aan het eind van het jaar 2013 is besloten het programma een meer tafeltenniseigen uitstraling te geven. We spreken nu van Thuis in Tafeltennis met voorlopig nog de toevoeging Naar een veiliger sportklimaat. We streven ernaar dat in % van de verenigingen heeft deelgenomen aan een activiteit om zich Thuis in tafeltennis te mogen noemen. Cijfers en resultaten clubadvies en VSK: - 58 Verenigingen op het NTTB Verenigingscon gres - Ontwikkeling database Clubadvies (172 vereni gingen ondersteund) - 30 Intakes VSK, 144 VSK contactmomenten met verenigingsbestuurders - Theatervoorstellingen Wel winnen, hè! werden door 19 verenigingen bezocht - 8 Regiobijeenkomsten: 22 verenigingen, 8 ALV s bezocht - Sportief Besturen : 1 traject; Besturen met een Visie : 5 trajecten gestart met 20 deelnemende tafeltennisverenigingen; Sportief Coachen : 2 trajecten - Ontwikkeling NTTB Verenigingsbox - Ontwikkeling boekje Jeugdbegeleiding - Ontwikkeling boekje spelregels in begrijpelijke taal - Ontwikkeling spelregelquizzen en spelregeltoet sen - Voorbereidingen van de invulling van de functie Arbitragecoördinator bij de vereniging - Integreren scheidsrechtersopleidingen binnen de afdeling Opleidingen - Promoten Week van de Scheidsrechter met acties bij verenigingen - Deelname aan sportbreed tevredenheidsonder zoek onder scheidsrechters - Opleiden drie scheidsrechtercoaches - Deelname aan de voorbereidingen voor de on line spelregelmodule (Top-20 spelsitu aties bepaald d.m.v. brede enquête) - Twee bijeenkomsten met de afdelingsvoorzit ters, deel van de jaarlijkse scheidsrechtersdag gewijd aan VSK - Altijd VSK-artikelen en spelregelvraag in twee wekelijkse digitale nieuwsbrief en daarnaast twee gerichte VSK-nieuwsbrieven - 17 Aanvragen van de VOG - Vaststellen protocol Voorkomen Seksuele Intimi datie door de Bondsraad 2.6 NTTB-opleidingen Een van de doelstellingen voor Opleidingen conform het meerjarenbeleid is het aanbieden van alle opleidingen onder 1 dak. Eind 2013 konden we vaststellen dat we zeer goed op koers liggen. Maar ook werd duidelijk dat het daadwerkelijk goed kunnen aanbieden van alle opleidingen niet haalbaar is met de huidige bezetting op het Bondsbureau. In 2013 werd de toernooileider 2 opleiding aangeboden en is de toernooileider 3 opleiding in pilot gestart. De niveau 3 en 4 scheidsrechtersopleidingen zijn ingericht volgens de Kwalificatiestructuur Sport, dezelfde structuur als bij de trainersopleidingen. Bovendien zijn twee niveaus in de breedtesport ontwikkeld SR1 (spelregelkennis jeugd) en SR2 (spelregelkennis senioren en jeugd landelijk). De eerste twee geslaagden SR3 konden we nog in 2013 feliciteren. Het boekje Jeugdbegeleiding was aan een update toe. Een prachtig nieuw boekje zag het levenslicht met daarin niet alleen aandacht voor het begeleiden van jeugd op mentaal en tactisch vlak, maar ook ruime aandacht voor het (wedstrijd)organisatorische aspect en voor spelregels in begrijpelijke taal. Daarmee is het een compleet en handzaam boekwerkje geworden voor ouders en begeleiders van onze jeugd. 13

14 14 Trainersopleidingen Het aantal trainersopleidingen dat in 2013 van start is gegaan is 7: TT1 op 3 locaties in de afdeling Oost (Hattem, Deventer en Kampen) met 37 deelnemers TT2 in Tilburg met 10 deelnemers TT2 in Assen/Zwolle met 12 deelnemers TT3 in Utrecht met 14 deelnemers TT4 in Amsterdam/Zwolle met 3 deelnemers. In totaal zijn 34 geslaagden te feliciteren voor de opleidingen TT1 (6), TT2 (21), TT3 (3) en TT4 (4). De TT2 en TT3 opleiding zijn verder doorontwikkeld, waarbij gekeken is naar een modulair systeem. We hebben goedkeuring van NOC*NSF om in 2014 deelcertificaten in te voeren. De TT1 en TT2 opleidingen zijn voor een audit aangemeld. TT1 is positief beoordeeld, de uitslag van TT2 volgt in De TT4 opleiding is een pilot met NOC*NSF en 16 deelnemende bonden. Zo kan de opleiding jaarlijks worden aangeboden. De TT4 opleiding van 2011 is afgesloten, de laatste geslaagden worden in het voorjaar 2014 verwacht, waardoor waarschijnlijk 8 van de 9 kandidaten zullen slagen. - Portfoliobeoordelingen - Nog effectiever opleiden - Het geven van trainingen aan 6-12-jarigen Toernooileidersopleiding In 2013 zijn twee opleidingen TL2 aangeboden met 23 deelnemers. Van hen ontvingen vijf deelnemers een certificaat. Er is hard gewerkt om alle regels omtrent dispensatie en het vaststellen van het huidige niveau van toernooileiders opgesteld en geëffectueerd te krijgen. 50 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Met 12 personen die in aanmerking komen voor dispensatie is begin december een pilotopleiding TL3 gestart. De ontwikkeling van TL4 is ook doorgegaan, zij het op een laag pitje. TL3 had voorrang en is ook een voorwaarde om met TL4 te kunnen starten. Scheidsrechtersopleidingen Ook hier zijn in 2013 grote stappen voorwaarts gezet door de afdeling Opleidingen. Samen met de voorzitter van de Scheidsrechterscommissie en de expertgroep Opleidingen Arbitrage is een beleidsnotitie geschreven en zijn smartdoelstel- lingen De samenwerkingsgesprekken met de vereniging voor tafeltennistrainers (VVTT) zijn in 2013 hervat. Gesproken wordt hoe we elkaar kunnen versterken in de doelstelling dat er meer gekwalificeerd kader aanwezig is bij de tafeltennisverenigingen. Bijscholingen en licentiebeheer trainers Elk jaar wordt in juli de licentielijst gepubliceerd. Hierop stonden per 1 juli licentiehouders. Licentie 1: 343 Licentie 2: 281 Licentie 3: 210 Licentie 4: 26 Licentie 5: 8 De NTTB organiseerde in 2013 in totaal drie bijscholingen (eenmaal Table Stars, eenmaal paratafeltennis en eenmaal MBO-lessen). Bovendien ondersteunde de NTTB één van de twee bijeenkomsten voor Intervisie niveau 5 trainers. De VVTT organiseerde zes bijscholingen die ook via onze kanalen aangekondigd werden. Daarnaast bood de NTTB bijscholingen aan vanuit de Academie voor Sportkader. De onderwerpen waaraan werd deelgenomen waren: - Visie op leren gesteld die bijna allemaal gehaald zijn. De notitie draait om het belang van gekwalificeerde scheidsrechters voor onze sport. De werving daarvan begint aan de basis: het beter kennen en begrijpen van de spelregels. Hiertoe zijn spelregeltoetsen ontwikkeld en doet de NTTB mee aan de online spelregelmodule vanuit het programma Naar een veiliger sportklimaat.de functie van arbitragecoördinator wordt centraal gesteld in het overbrengen van spelregelkennis op verenigingsniveau. Deze extra inspanningen konden mede geleverd worden door een externe projectleider, Nanning van der Hoop, die in 2012 is aangesteld

15 dankzij de subsidie voor het project Naar een veiliger sportklimaat. Het inrichten van de organisatie op het Bondsbureau vraagt om aandacht: er is te weinig geld voor uitbreiding van uren terwijl dat hard nodig is om gestelde doelen in 2014 te kunnen halen. De Week van de Scheidsrechter traditioneel in oktober - werd geen speciale actie. Wel zijn alle eredivisieverenigingen gevraagd de scheidsrechters in het zonnetje te zetten en hieraan heeft een aantal verenigingen gehoor gegeven. In 2013 volgden vier personen de opleiding SR4 en drie personen de opleiding SR3. Twee kandidaten zijn in 2013 geslaagd voor hun SR3 examen. dat de coördinator Opleidingen Michiel de Korte zelf de startbijeenkomsten van de opleidingen verzorgt en daarin uitleg geeft over ELO, is het aantal vragen over het gebruik van het systeem merkbaar afgenomen. 15 Overige ontwikkelingen De coördinator Opleidingen heeft ervoor gezorgd dat nieuwe docenten en beoordelaars aan het opleidersteam zijn toegevoegd. Hierbij zijn ook de deelnemers aan de TT4 opleiding ingeschakeld. Michiel heeft ook meegeholpen de MBO-(kennismakings) lessen te testen op twee MBO-scholen en zijn inbreng gehad in de totstandkoming van de lessen. Namens de NTTB heeft hij binnen een werkgroep van de Academie voor Sportkader gewerkt aan het ontwikkelen van een module Sporttechnisch Beleid. Hoofd Opleidingen Ingrid Koppelman neemt namens de NTTB deel aan de werkgroep Kader, het overlegorgaan van NOC*NSF om besluiten te nemen over ontwikkelingen bij bonden op het gebied van kader. Ook heeft ze meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe auditsysteem van NOC*NSF dat in 2012 van kracht is geworden. Deze bijscholingen zouden volgens een plan van aanpak uitgerold worden over de acht afdelingen, waardoor elke trainer in staat zou zijn om zijn licentie up-to-date te houden. Helaas is door ziekte van de zzp-er en een bestuurlijk conflict tussen de NTTB en de VVTT niet veel van deze afspraken terecht gekomen. Binnen de partnerovereenkomst zijn er door de VVTT alleen tijdens de WK drie bijscholingen georganiseerd. Onderling verschil onder andere in opvatting over professionalisatie en stijl van communiceren leidde uiteindelijk tot een eenzijdige opzegging van de partnerovereenkomst door het Hoofdbestuur van de NTTB.

16 16 3 Topsport 3.1 Highlights stond qua prestaties duidelijk in het teken van de EK paratafeltennis en de EJK. Op beide toernooien wist Oranje diverse medailles te veroveren. Tijdens de EK paratafeltennis in Lignano (Italië) konden Bas Hergelink (zilver), Jean-Paul Montanus (brons) en Kelly van Zon (brons) enkelspel medailles verzamelen. Tijdens het teamtoernooi wonnen Tonnie Heijnen en Ronald Vijverberg nog een zilveren medaille in klasse 9 en was er brons voor Kelly van Zon en Daniëlle de Jong in klasse De EJK in Ostrava, Tsjechië, leverde uiteindelijk een dubbelfinale en zilveren medaille op voor Koen Hageraats en Martin Khachanov en een bronzen medaille in het meisjes junioren dubbel voor Kim Vermaas. In het landentoernooi konden de jongens en meisjes junioren zich handhaven, waarbij de jongens na een imposante voorronde (overwinningen tegen twee hoger geplaatste teams) helaas in de 1e knock-outronde verloren en hierdoor geen medaille meer konden veroveren. Het meisjes cadettenteam speelde een uitstekende EJK en kwam in de 2e categorie tot de promotiewedstrijd (voor de details van deze EJK verwijzen wij graag naar de bijlage en de NTTB website!). Verder heeft ons damesteam tijdens de World Team Classic (de voormalige World Team Cup), gehouden van 28 t/m 31 maart de ¼-finales behaald en hiermee aan het meetmoment van NOC*NSF voldaan. Dit is zeker opvallend, omdat dit zonder onze nummer twee (Jie Li) moest gebeuren, die inmiddels van een zoon bevallen is. Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal (16-25 jaar) Het aantal deelnemers aan het fulltime programma op Papendal werd in 2013 als volgt aangepast: - Dames vanaf augustus 2013: Suzanne Dieker, Rianne van Duin en Alice Barendregt - Heren vanaf augustus 2013: Laurens Tromer, Rajko Gommers, Koen Hageraats en Ewout Oostwouder - Casper ter Lüün en Nicky Zetsen hebben het fulltime programma op het CTO Papendal in het voorjaar 2013 verlaten. - Dat betekent dat eind 2013 vier mannelijke en drie vrouwelijke tafeltennissers op Papendal trainden. Zij combineren een opleiding met toptafeltennis en wonen op of dicht bij Papendal. Het CTO Papendal biedt extra faciliteiten (massage, voedingsexperts, krachttrainers, medische begeleiding, sociaal maatschappelijke begeleiding) bij de combinatie van topsport en onderwijs. Op de NTTB-website hebben wij inmiddels meer informatie over het CTO Papendal beschikbaar gesteld (http://www.nttb. nl/topsport/cto-papendal). 3.2 Algemene en doorlopende beleidsonderwerpen Talentontwikkeling De NTTB werkte in 2013 op basis van het principe Long Term Athlete Development (LTAD) het NTTB Opleidings- Weer hebben twee sporters van de NTTB (Kim Vermaas en Rajko Gommers) zich weten te plaatsten voor de Wereld Jeugd Kampioenschappen (WJK) in Marokko (december), waar ze respectievelijk bij de laatste 64 en laatste 32 eindigden. Daarnaast waren Kim Vermaas en Martin Khatchanov bezig met een kwalificatietraject voor de Jeugd Olympisch Spelen 2014 in Nanjing (China). De NTTB heeft via NOC*NSF hiervoor een extra subsidie weten te bemachtigen van het IOC. Martin Khatchanov en Kim Vermaas kregen in 2013 de kans om zich te plaatsen voor de Jeugd Olympische Spelen

17 plan uit. Dit plan is te downloaden via de NTTB-website onder Topsportbeleid. In de uitvoering hebben wij met name met de cadetten (t/m 15 jaar) en junioren (t/m 18 jaar) te maken. Hieronder vallen dus ook de vier teams die de NTTB in gaat schrijven voor de Europese Jeugdkampioenschappen (meisjes/jongens cadetten en meisjes/jongens junioren). 17 Talentherkenning Op het nationaal gebied van talentherkenning hebben in 2013 weer de gebruikelijke activiteiten plaatsgevonden, zoals de NTTB Jeugdcup en de Dag van het Talent, beiden georganiseerd op Papendal. De talentgroep paratafeltennis op Papendal onder leiding van Gerard Dijkland hebben wij kunnen uitbreiden. Deze bestaat nu uit tien sporters. Lootschool Thorbecke in Rotterdam nam weer deel aan het tafeltennisprogramma en het aantal tafeltennistopsporters dat een opleiding volgde bij Lootschool CSE Zwolle groeide van tien naar twaalf. In augustus moest de samenwerking met Lootschool Zernike-college uit Groningen helaas worden beëindigd wegens het wegvallen van de subsidie. Op de Lootscholen kunnen leerlingen het beoefenen van toptafeltennis combineren met hun middelbare schoolopleiding. Het onder 13 beleid is in 2013 van start gegaan. Coördinator Titus Damsma is bezig om de diverse RTC s op te starten en inhoudelijk te begeleiden. Ook de centrale stages worden door hem verzorgd. De Talentgroep, jarenlang de kern van de talentherkenning binnen de NTTB, is in juni 2013 opgeheven. Dit had te maken met het opstarten van het onder 13 beleid. Terry Schaffers, Rob Koggel en Yana Timina zijn door Paul Haldan tijdens hun laatste stage bedankt. Informatievoorziening De topsportagenda werd maandelijks door Technisch Directeur Achim Sialino aan alle belanghebbenden verstrekt. Wekelijks vindt op Papendal een trainersoverleg (CTO-trainers en paratrainers apart) onder leiding van de Technisch Directeur plaats. 3.3 Doping Rajko Gommers speelde op het EJK een van zijn laatste jeugdtoernooien De Dopingcontrolecommissie heeft in 2013 waar nodig voorlichting gegeven over dopingzaken en geassisteerd bij het aanvragen van vrijstellingen. Voor zover mogelijk werden de diverse nationale en internationale contacten onderhouden. Dopingcontroles werden zowel in- als out of competition uitgevoerd. In het kalenderjaar 2013 waren binnen het Nederlandse tafeltennis wederom geen dopinggevallen, hetgeen bijzonder positief is voor de Nederlandse tafeltennissport. Vele sporters (jeugd, para- en Olympic Talent team) hebben een aantal toernooien voor eigen rekening gespeeld om het beperkte internationale programma van de NTTB aan te vullen. Dit verdient extra waardering en respect. Door de beperkte middelen spelen de heren alle internationale toernooien vanaf augustus 2013 op eigen kosten. Daarnaast hebben zij niet deel kunnen nemen aan de EK en WK Tijdens het EJK waren de meisjes cadetten dicht bij promotie naar de hoogste categorie

18 18 4 Wedstrijdzaken Algemeen Team Wedstrijdzaken heeft met behulp van de vele vrijwilligers, competitieleiders, scheidsrechters en toernooiorganisaties wederom een jaar vol met toernooien en (competitie)wedstrijden succesvol georganiseerd. Op het gebied van wedstrijdzaken was 2013 onder andere het jaar van: - de aanpassingen aan het spelsysteem van de Eredivisie in het kader van het project vernieuwing Eredivisie - de invoering van een aangepast jeugdlicentiesysteem en spelsysteem bij de Jeugdranglijsttoernooien - de Nederlands Kampioenschappen voor spelers met een A-licentie na zeven jaar in Eindhoven nu in het Landstede Sportcentrum te Zwolle - een vernieuwde sponsordeal met TIBHAR en daarmee nieuwe materialen en de overstap naar een andere materiaalpartner voor opslag, transport en onderhoud - een nieuw Hoofdbestuurslid wedstrijdzaken in de persoon van Jan Simons - nieuwe locaties en organisaties voor enkele belangrijke toernooien zoals het Jeugdranglijsttoernooi-A (Tilburg) en de NK Jeugd (Arnhem) - een toenemend aantal gebruikers van de toernooisoftware van Toernooi.nl Wederom een druk jaar voor wedstrijdzaken met enkele belangrijke wapenfeiten. Hieronder worden de activiteiten per onderdeel beschreven. Competitie In 2011 is gestart met het project vernieuwing Eredivisie, in 2012 is de gekozen richting van de projectgroep goedgekeurd door de Bondsraad en in de eerste Bondsraad van 2013 zijn de wijzigingen in het spelsysteem, dat ontwikkeld is in samenspraak met de Eredivisieclubs, goedgekeurd. Als gevolg daarvan is in het najaar gestart met het vernieuwde spelsysteem, waarbij één competitie over een volledig jaar wordt gespeeld. Er komt daarmee geen najaars- en voorjaarskampioen meer. Wel wordt de Eredivisie halverwege gesplitst in een Eredivisie A en B, waarbij de A-poule (beste zes teams van het najaar) in het voorjaar speelt voor de landstitel. Een andere belangrijke wijziging is het verdwijnen van het dubbelspel, zodat de wedstrijden minder lang duren. Na het eerste volledige seizoen zal de nieuwe opzet geëvalueerd worden. Het Theater van de Sport in Zwolle was in 2013 voor het eerst het toneel van het NK Tafeltennis.

19 De planning en organisatie van de Eredivisie is wederom uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Eredivisie. De landelijke senioren- en jeugdcompetities zijn net als voorgaande jaren door Hoofdcompetitieleider (HCL) René van Dijk en Hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL) Joke Wijker georganiseerd, met ondersteuning vanuit het Bondsbureau verder in gesprek gegaan met organisaties en verenigingen binnen het paratafeltennis. Onder leiding van dit team, bestaande uit Peter Hanning, Wil Cattie, Ineke de Graaf en Peter van der Vlist, zijn diverse afspraken rondom de organisatie van toernooien uitgevoerd en is veel werk verzet om de wensen van de verenigingen en die van de NTTB samen te brengen. 19 Wianka Overbeeke heeft aan het einde van het jaar een aantal administratieve taken die rondom de landelijke competities door het Bondsbureau worden uitgevoerd, zoals het competitiebulletin, overgenomen van Robbert Stolwijk. De duo-competitie wint overal in het land terrein. In afdelingen waar de duo-competitie nu enige tijd loopt, zoals in West en Limburg, groeit het aantal teams en klassen gestaag. Tegelijkertijd wordt in steeds meer afdelingen, zoals in Noord, succesvol gestart met de duo-competitie. Toernooien en wedstrijden Het Team Wedstrijdzaken heeft op de eerste plaats haar kerntaken uitgevoerd, zoals het beheer van de evenementenagenda, materiaalbeheer en de organisatie en coördinatie van alle landelijke evenementen voor jeugd en senioren, inclusief de topevenementen. Ook de NTTBwebsite voeden met up-to-date informatie als indelingen, uitslagen, ranglijsten en verslagen van de diverse toernooien is continu uitgevoerd. Jeugdevenementen Twee belangrijke jeugdevenementen zijn in 2013 gewisseld van organisatie en locatie. Het NK Jeugd in april is van Berkel en Rodenrijs verplaatst naar Arnhem en het A-Jeugdranglijsttoernooi is overgenomen door Tilburg. Beide evenementen kenden een succesvol verloop. Bij de start van het seizoen in september is het gewijzigde spelsysteem van de Jeugdranglijsttoernooien ingevoerd. Na de eerste drie toernooien in Heel, Hoorn en Assen kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het een succesvolle ingreep is geweest. Door het spelen in grotere meerkampen en het schrappen van het troosttoernooi spelen de deelnemers meer wedstrijden en zijn de wachttijden korter. De goede ervaringen zijn duidelijk terug te zien in het oplopende aantal deelnemers bij de toernooien. Paratafeltennis Team Parasport, onderdeel van Team Wedstrijdzaken, is in Toernooi.nl Na het jaar 2013 kan geconcludeerd worden dat steeds meer organisaties van de zogenoemde N-evenementen (evenementen onder de vlag van de NTTB) gebruik maken van de software van Toernooi.nl. Dit is een ontwikkeling die aangespoord wordt vanuit Team Wedstrijdzaken om betere (interactieve) toegang te krijgen tot onder andere uitslagen, koppeling te maken met sociale media en het vereenvoudigen van het verwerken van uitslagen. Materialen In 2013 liep het vierjarige contract met hoofdsponsor TIBHAR af en werd dit met nog eens vier jaar verlengd. In het nieuwe contract zijn voor het uitvoeren van onze toernooien nieuwe materialen opgenomen. Met het contract kwam in samenspraak met TIBHAR ook een nieuwe partner voor opslag en vervoer van de materialen, namelijk Table Tennis Logistics uit België. Zij verzorgen als transportpartner van TIBHAR naast de opslag en het vervoer ook het onderhoud van de tafeltennistafels en overige materialen. Vanaf de start van het seizoen zorgen zij ervoor dat er op de NTTB-evenementen tafels, netjes, teltafels, telborden en speelveldomrandingen zijn. Topevenementen Onder regie vanuit Team Wedstrijdzaken zijn in samenwerking met vele vrijwilligers en verenigingen de Nederlandse Kampioenschappen, de Planteq Masters, de Eredivisie Play-Offs, de Bekerfinale en twee thuisinterlands voor de JOOLA EK Kwalificatiereeks georganiseerd. Nederlandse Kampioenschappen In het eerste weekend van maart werden traditiegetrouw de Nederlandse Kampioenschappen voor spelers met een A-licentie gehouden. Na zeven jaar Eindhoven was het Landstede Sportcentrum in Zwolle nu de plaats van handeling. Het evenement kon door de uitstraling en indeling van de accommodatie naar een hoger niveau worden getild. Ook de geheel nieuwe, full colour presentatiegids en de invoering van het elektronische systeem voor de toegangskaarten zorgden voor veel positieve reacties.

20 20 Naast de gebruikelijke onderdelen, zoals het Jeugdklassentoernooi en het NK ipong, was er nu ook ruimte voor een geheel nieuw side-event: Table Stars The Battle. Dit scholierenkampioenschap kende honderden deelnemers, die op hun beurt ook weer ouders en andere supporters meebrachten. Ook het inmiddels 3e NTTB verenigingscongres werd naar het NK weekend gehaald. Al met al een weekend waarin er voor elke tafeltennisser, liefhebber, trainer en bestuurder wel iets te doen en te zien was. toernooien aantrekkelijker zijn geworden voor de spelers. Per 1 juli zijn om dezelfde redenen ook de eisen voor de A- en B-licenties voor meisjes aangepast. Scheidsrechters Tijdens de jaarvergadering op 1 juni trad penningmeester Henk Brongers terug uit de Scheidsrechterscommissie na een zittingsperiode van bijna 25 jaar; hij werd door het Hoofdbestuur benoemd tot Lid van Verdienste. Pieter van der Hammen werd gekozen tot zijn opvolger. Kort na afloop van het NK-A is het contract met Landstede Sportcentrum verlengd. Ook de komende drie jaar zal het NK-A worden gehouden in Zwolle. EK Kwalificatie Vanaf het najaar van 2012 tot en met het voorjaar van 2013 zijn wedstrijden gespeeld voor de kwalificatie voor het EK 2013 voor dames- en herenteams. De eerste drie thuisinterlands in deze reeks werden in 2012 afgewerkt. De overige twee werden samen met lokale verenigingen en organisaties succesvol georganiseerd in Den Helder (dames tegen Wit-Rusland) en Oudkarspel (heren tegen Roemenië). Planteq Masters De Masters 2012 zijn in het eerste weekend van januari 2013 gehouden bij Scylla in Leiden. Een kleine groep initiatiefnemers, gesteund door de NTTB, heeft de benodigde middelen bijeengebracht. Met Planteq ICT werd zelfs een naamsponsor gevonden. Nadat er duidelijkheid was over de financiën hebben Scylla, Topsport Leiden en Team Wedstrijdzaken van de NTTB het evenement kunnen organiseren. Bekerfinale en Eredivisie play-offs De Bekerfinale en Eredivisie play-offs zijn net als in 2012 in samenwerking bij en met respectievelijk SKF (Veenendaal) en Hilversum succesvol georganiseerd. Ranglijsten en licenties In 2013 is volgens planning viermaal een senioren- en achtmaal een jeugdranglijst gepubliceerd. In 2013 zijn bij de jeugdlicenties de C- en D-licenties vervangen door sterktegetallen per speler en deze zijn toegepast bij de nieuwe opzet van de Jeugdranglijsttoernooien. Dit heeft geleid tot het verkleinen van de niveauverschillen binnen toernooiklassen, waardoor de Het tekort aan scheidsrechters kon niet worden opgeheven. Integendeel, als gevolg van de nieuwe opzet van de eredivisie in september moest worden besloten (tijdelijk) geen scheidsrechters aan te wijzen voor wedstrijden in de eerste divisie. Mede in verband hiermee werd de inzet van Duitse scheidsrechters na vele jaren beëindigd. Medio 2013 is de Duitse scheidsrechter Karl Brentjes toegetreden tot het Nederlandse korps. In het najaar heeft Michel Ebben met succes vijf stagewedstrijden voltooid; zijn opleiding dient nog afgerond te worden met een proeve van bekwaamheid. Aan het eind van het jaar bevonden zich nog drie personen in het opleidingstraject voor bondsscheidsrechter (KSS-niveau 4). Bij wijze van experiment werd in februari tijdens de halve finales van de jeugdmeerkampen een eendaagse opleiding voor scheidsrechter op KSS-niveau 3 verzorgd. Van de drie kandidaten slaagden er twee. Deze beide personen werden vervolgens tijdens het NK in maart ingezet als assistent-scheidsrechter. Nederlandse scheidsrechters waren actief bij diverse toernooien over de gehele wereld. Dit was onder meer het geval bij het WK voor senioren in Frankrijk, het WK voor junioren in Marokko, het EJK in Tsjechië, het EK in Oostenrijk en het EK voor parasporters in Italië. Op het gebied van opleidingen en spelregels was het een druk jaar. De bezoekers aan de NK-A in Zwolle en de deelnemertjes aan Table Stars The Battle konden zich onderwerpen aan een spelregeltoets. Ook op de NTTB-website werd regelmatig aandacht besteed aan spelregels. Verder werd een spelregelboekje voor de jeugd samengesteld en werden materialen ontwikkeld ten behoeve van de opleidingen SR1 en SR2. De opleidingen SR3 en SR4 werden KSS-proof gemaakt.

CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst)

CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst) CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst) Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling 6 3. Topsport 13 4. Wedstrijdzaken 15

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table Bondsraad 22 november 2014 Bijlage 8 - agendapunt 7 Jaarplan 2015 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen Join the Table 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Sport- en productontwikkeling

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750 plaats Omschrijving (1) kosten 0010 ABZ Bondsraad 5.500 kan naar de helft, eenvoudige locatie gebruiken 0020 ABZ Ledenberaden 1.500 0025 ABZ Internat.Vertegenwoordiging 2750 0030 ABZ Financiële Commissie

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst)

CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst) Bondsraad 15 juni 2013 Bijlage 3 (agendapunt 6a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst) Inhoudsopgave jaarverslag 2012 Onderwerp Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en

Nadere informatie

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 1 Hoofdstuk 1. Inleiding In 2012 en 2013 is gebleken dat er binnen de NTTB-organisatie

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 14 (agendapunt) 3 Jaarplan 2015 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen Join the Table 1 Inhoudsopgave Inleiding 1

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom De Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van 30.000 leden en 580 verenigingen. Wat houdt dit concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Inhoud Inhoud... 1 De NTTB

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT Nanning van der Hoop Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 WAT IS EEN VEILIG SPORTKLIMAAT? Een klimaat waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d Onderwerp: accountmanagement. Mijn nadere kennismaking met de afdeling Zuidwest. De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in uw afdeling Zuidwest te bezoeken.

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Doelgerichte communicatie en informatie Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Versie: Definitief concept 24 september 2014 1. Inleiding Het huidige communicatie- en informatiebeleid

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13

Uitvoering beleid onder 13 Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en -omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

Terugkoppeling workshops

Terugkoppeling workshops Terugkoppeling workshops Workshop 1: Besturen met een visie Door: Peter Janssen, trainer van organisatie- en adviesbureau Koerseigen In de workshop Besturen met een visie werd de bestuurders een "spiegel"

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD.

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD. Bijlage 5. CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD., 1. SPORT en PRODUCTONTWIKKELING. 1.1. Overleg met verenigingen. Het Afdelingsbestuur is in 2014 gestart met het bezoeken van de verenigingen

Nadere informatie

Datum 18 mei 2015. Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015

Datum 18 mei 2015. Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015 Datum 18 mei 2015 Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015 Verzendlijst verslag Alle aanwezigen en alle coördinatoren paratafeltennis Team Parasport Bondsbureau:

Nadere informatie

Bondsraadsleden Nico van Erp (ZuidWest) en Eric Kaptein (Noord) waren met kennisgeving afwezig.

Bondsraadsleden Nico van Erp (ZuidWest) en Eric Kaptein (Noord) waren met kennisgeving afwezig. Bondsraad 17 november 2012 Bijlage 3 (agendapunt 4) INGEKOMEN STUKKEN AANPASSING NOTULEN 23 JUNI 2012 Bondsraadsleden Nico van Erp (ZuidWest) en Eric Kaptein (Noord) waren met kennisgeving afwezig. Bij

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

BONDSRAADSVERGADERING

BONDSRAADSVERGADERING BONDSRAADSVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TE HOUDEN OP ZATERDAG 21 JUNI 2014 TE UTRECHT 1 AGENDA voor de Bondsraadsvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND op zaterdag 21 juni 2014

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement BondsVademecum Hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement Datum: 26 augustus 2015 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement 2/10 26 augustus 2015 Inhoudsopgave Definities... 5 Artikel 1 - Inleiding...

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest) tevens lid van verdienste is.

Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest) tevens lid van verdienste is. Bondsraad 15 juni 2013 Bijlage 17 (agendapunt 4) INGEKOMEN STUKKEN AANPASSING NOTULEN 17 NOVEMBER 2012 Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest)

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT datum WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT 28 februari 2015 2Basics Elcke de Weme Bureau voor breedtesport & marketing Marketing van sport en marketing door sport Johan Cruyff University, Olympisch Vuur 2028,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014

Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014 Onderwerp Datum Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014 Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis

Nadere informatie

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond Rapportage Verenigingsinventarisatie bedrijfssport Nederlandse Tafeltennisbond Stichting Sport & Zaken en NOC*NSF December 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding: Bedrijfssport... 2 2. Methode...

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden AGENDA voor de Bondsraadsvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND op zaterdag 15 juni 2013 om 10:00 uur. Locatie: Centrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA UTRECHT, tel.: 030 273 9911 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Verenigingscongres NTTB 1 maart 2014 Workshop Ronald van Roon Even voorstellen Ronald van Roon, 47 jaar, vader van 3 sportende kinderen,

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Handleiding Join the Table

Handleiding Join the Table Handleiding Join the Table setting Sportkantine Inhoud 1 Definitie: wat is JTT 2 Voorwaarden: wanneer kan je JTT op gaan zetten 3 Voorbereiding: welke zaken moeten geregeld zijn alvorens te starten 4 Uitvoering:

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014 Talentbijeenkomst 1 april 2014 Nieuwegein Agenda Opening en mededelingen Verslag bijeenkomst oktober 2013 Gebruik ISC Medemblik Overstap- en doorstroming talent Persoonlijkheidsvorming/ Coachplatforms

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

TOPSPORTSTATUUT 2015-2016

TOPSPORTSTATUUT 2015-2016 TOPSPORTSTATUUT 2015-2016 Goedgekeurd per 1 augustus 2015 door het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond Topsportstatuut 2015-2016 Pagina 1/43 Inhoudsopgave Pagina: 0 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9 JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2.1 Ledenaantal 3 2.2 Hoofdbestuur 3 2.3 Bondsbureau 3 2.4 Bondsraad 3 2.5 Bestuurlijke vernieuwing 4 2.6 Aanbeveling goed sportbestuur

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

TOPSPORTSTATUUT 2014-2015

TOPSPORTSTATUUT 2014-2015 TOPSPORTSTATUUT 2014-2015 Goedgekeurd per 1 juli 2014 door het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond in de vergadering van 12 juni 2014 Topsportstatuut 2014-2015 Pagina 1/47 0 Inhoudsopgave Pagina:

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

vrienden van Anne van Dam

vrienden van Anne van Dam www.annevandam.com Anne van dam Van zwembad naar golfbaan is 19 jaar en woont haar hele leven al in Arnhem. Vanaf jongs af aan is ze sportief en heeft ze talent voor vrijwel alle sporten. Op een vakantie

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie