Inhoudsopgave. Voorwoord Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport Wedstrijdzaken 19.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19."

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen 1 Organisatie 44 2 Ledenaantallen 46 3 Sport- en productontwikkeling 47 4 Competitie 49 5 Nationale evenementen 52 6 Internationale toernooien 54

4 Voorwoord Beste lezer, 2013, een jaar van durven kiezen! 4 Geheel in lijn met de keuzes die de NTTB in de eerste maanden daarna zou gaan maken was Durf te kiezen in het begin van het jaar 2013 het thema van ons derde zeer succesvolle NTTB-verenigingscongres. Het verenigingscongres werd tegelijkertijd gehouden met het NK in de nieuwe omgeving van het Landstede Sportcentrum in Zwolle, waar wij een warm welkom hebben gekregen. U leest er alles over in dit jaarverslag. Doordat in het eerste kwartaal van 2013 duidelijk werd dat de reductie van subsidiebedragen en de afwijzing van de subsidie voor het heren topsportprogramma een feit waren, waren keuzes onvermijdelijk. De NTTB is zorgvuldig omgegaan met de noodzaak om besparingen te realiseren zonder al te veel afbreuk te doen aan goed lopende en reeds ingezette programma s. Daartegenover maakte een andere subsidie het mogelijk ons project Naar een veiliger sportklimaat voortreffelijk handen en voeten te geven. De financiële situatie leidde er echter toe dat nieuwe investeringen vooruit zijn geschoven en bij topsport afscheid is genomen van de herenbondscoach, een talentcoach niet werd vervangen en dat de herenselectie een eigen financiële bijdrage accepteerde, waardoor we het programma op Papendal konden continueren. Het vertrek van directeur Frank Berteling naar de Nederlandse Basketball Bond werd aangegrepen om een besparende organisatieontwikkeling door te voeren. De algemene leiding van het Bondsbureau werd door de drie samenwerkende sportbonden ingevuld met Marcel Borst, terwijl de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid in de ervaren handen van Achim Sialino kwam. In juni koos de Bondsraad de broodnodige versterking voor het NTTB Hoofdbestuur. Dat het moeilijk is om in de woelige wereld van de sport de gekozen vrijwilligers te behouden werd snel duidelijk en persoonlijke keuzes leidden tot het vertrek van twee bestuursleden. Een periode met de facto slechts twee Hoofdbestuursleden maakte het er niet gemakkelijker op. Verheugd waren we dan ook met een snelle aanvulling door nieuwe vakbekwame bestuurders, die in de Bondsraad van juni en november werden benoemd. Over verkiezingen gesproken: op internationaal gebied werd uw voorzitter tijdens de EK in oktober in Schwechat tot en met 2016 gekozen als President van de Europese Tafeltennis Unie. Hoewel oorspronkelijk de gedachte was om het voorzitterschap van de NTTB neer te leggen, ben ik op verzoek van het nieuwe bestuur aangebleven, voornamelijk om continuïteit te bewaren. Met dit nieuwe bestuur werd in september scherp gekeken naar de uitgangspunten en de toekomstplannen van de NTTB zoals die zijn vastgelegd in het huidige meerjarenbeleidsplan. Langzaam dalende ledentallen, verminderde inkomsten uit subsidies en het uitblijven van sponsoren zijn er de oorzaak van dat de financiële mogelijkheden niet in de pas bleven lopen met de uitvoeringsplannen van de NTTB. Een financiële impuls en het ingrijpen in de toekomstplannen was een noodzakelijke keuze die in de Bondsraad in november werd besproken. Hierbij hebben we met elkaar een intensief traject van raadpleging en communicatie afgesproken dat reikt tot ver in In dezelfde vergadering van de Bondsraad werd met applaus het plan tot de invoering van de Bestuurlijke vernieuwing aangenomen. Dergelijke trajecten benadrukken de grote betrokkenheid van veel tafeltennissers in Nederland bij een sterke NTTB. Keer op keer bewijzen we met elkaar dat we met toenemende professionele inzet de diverse landelijke en vele evenementen per afdeling kunnen neerzetten en men betrokken is door actief deel te nemen aan landelijke werkgroepen en commissies. Tegen allen die deze professionaliteit inzetten, als vrijwilliger of in loondienst, wil ik zeggen: Dank uw wel, dank voor uw inzet, dank voor uw kritiek en dank voor uw steun. En vergeet niet: De NTTB dat zijn wij SAMEN! Veel plezier bij het lezen van het vervolg in het jaarverslag Met sportieve groet, Ronald Kramer Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

5 1 Algemeen bestuurlijke zaken 1.1 Ledenaantal De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie. Het aantal leden bedroeg op 31 december , verdeeld over 581 verenigingen. Eind 2012 bedroeg het aantal leden en het aantal verenigingen 591. De trend dat het totaal aantal leden licht daalt is ook in 2013 niet gekeerd. 1.2 Hoofdbestuur De eerste helft van het jaar is bijzonder hectisch geweest met terugtredende Hoofdbestuursleden, een vertrekkende directeur en, na een periode van afwezigheid, het terugtreden van Angélique van Sluijs, penningmeester. Op het Bondsbureau waren vele organisatieveranderingen in de samenwerking met SBN (Squash Bond Nederland) en KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond) gaande. Internationaal waren er vervelende ontwikkelingen zowel op Europees als op wereldniveau en deze hebben geresulteerd in een conflict tussen de voorzitters van de ETTU (European Table Tennis Union) en ITTF (International Table Tennis Federation). Al deze zaken hebben een behoorlijke aanslag op tijd en energie gepleegd en de beide Hoofdbestuursleden, Ronald Kramer en Hans van Haaren, hebben het dan ook flink voor de kiezen gehad en in het verlengde daarvan had het Bondsbureau daar ook de nodige zorgen om. Het was dan ook goed om te kunnen melden dat in de Bondsraad van 15 juni 2013 nieuwe bestuurders voor het Hoofdbestuur konden aantreden. Voor de portefeuille Sport- en Productontwikkeling had Koen Jacobs zich kandidaat gesteld en Kees Kamp stelde zich tot de najaarsvergadering beschikbaar om de functie van penningmeester waar te nemen. Voor de portefeuille Marketing en Communicatie werd Albert Verhoef benoemd en tot slot werd Jonah Kahn benoemd tot Hoofdbestuurslid Topsport. In de najaarsvergadering van de Bondsraad moest de voorzitter helaas melden dat Jonah Kahn en Albert Verhoef waren teruggetreden. Daarbij meldde de voorzitter dat ook binnen de ETTU het nodige was gebeurd en dat hijzelf verkozen is als voorzitter van Europa. In dezelfde vergadering gaf Kees Kamp aan door te willen gaan als penningmeester, werd Jan Simons benoemd tot lid van het Hoofdbestuur met de portefeuille Wedstrijdzaken en zou hij tijdelijk ook de portefeuille Topsport waarnemen. Ter vervanging van het Hoofdbestuurslid voor de portefeuille Marketing en Communicatie werd Wim van Breenen ad interim benoemd. Medio 2013 bestond het Hoofdbestuur naast Ronald Kramer als voorzitter uit de heren Kees Kamp, Koen Jacobs, Jan Simons en Wim van Breenen (a.i.). Na het vertrek van de directeur Frank Berteling werd de functie van ambtelijk secretaris in het Hoofdbestuur overgenomen door Marcel Borst. Het nieuw aangetreden bestuur heeft zich tijdens een heisessie in september volledig achter het Meerjarenbeleidsplan geschaard. Dit leidde tot een voorstel voor de begroting 2014 die veel stof deed opwaaien. Het Hoofdbestuur heeft dit voorstel tijdens de Bondsraadsvergadering teruggetrokken en afgesproken een goede inhoudelijke discussie over de toekomst van de NTTB te voeren. In november 2013 startte het Hoofdbestuur een interactief proces dat tot 15 maart 2014 zou lopen. In dit proces werd gesproken met de vertegenwoordigers van de Bondsraad, het College van Voorzitters (CvV), de afdelingsbesturen en de verenigingen om te onderzoeken op welke wijze meer inkomsten kunnen worden gegenereerd om de doelstellingen, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan , te realiseren of aan te passen. Daarbij wordt ook onderzocht of de huidige verdeling van de budgetten moet worden bijgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van het afgesproken proces zullen, waar nodig, de oorspronkelijke ambities in het meerjarenbeleid worden aangepast en vóór 15 april 2014 zal de begroting 2014 definitief vastgesteld worden. In de Bondsraadsvergadering van november werd een conceptbegroting 2014 aangenomen die was gebaseerd op de contributie met de standaard indexering. Het Hoofdbestuur is in 2013 tien maal in vergadering bijeen geweest en heeft een keer telefonisch vergaderd. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur enkele malen een bestuurlijk overleg gevoerd met de samenwerkingspartners op het Bondsbureau: Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De voorzitter en penningmeester van de NTTB vertegenwoordigen de NTTB in deze federatie. De leden van de Federatie zijn in 2013 eenmaal bijeen geweest en hebben een aantal malen per en telefonisch overleg gehad over diverse zaken. Vanuit een representatieve taak zijn de leden van het Hoofdbestuur zoveel mogelijk aanwezig geweest bij jubilerende verenigingen en leden die vijftig jaar lid zijn van de NTTB. Verder hebben Ronald Kramer en Marcel Borst de 5

6 6 NTTB vertegenwoordigd op de ledenvergaderingen van NOC*NSF. 1.3 Bondsbureau In 2013 is naast de reguliere taken in het begin van het jaar veel aandacht uitgegaan naar de korting op de topsportsubsidie. Door deze reductie hebben we direct flink moeten bijsturen op de uitvoering van het programma. Samen met SBN en KNAS is ingestoken op de diverse ontwikkelingen van sportparticipatie en kreeg met name het project Naar een veiliger sportklimaat veel aandacht. In het begin van 2013 maakte directeur Frank Berteling bekend een overstap naar de Basketballbond te ambiëren. Marcel Borst werd bereid gevonden om het eerste kwartaal deze functie naast zijn werkzaamheden voor Squash Bond Nederland waar te nemen. In het licht van de ontwikkelingen in de (top)sport is goed nagedacht over een juiste invulling van de vacante positie en de meerwaarde die we als NTTB uit de functie wilden halen. Daarom is in goed overleg met de twee andere samenwerkende sportbonden (SBN en KNAS) - besloten om Marcel Borst als Algemeen Directeur de algemene zaken te laten behartigen en Achim Sialino, naast zijn functie als Technisch Directeur, aan te stellen als Directeur Tafeltennis. Hiermee ontstond een managementteam dat zorgt voor meer continuïteit en vorm gaat geven aan de verdere kwaliteitsverbetering van het Bondsbureau. De focus van Achim Sialino verschoof hierdoor van uitsluitend topsport meer naar wedstrijdsport, sportparticipatie en sportstimulering. Voor de Directeur Tafeltennis is hiermee een belangrijke rol weggelegd om de tafeltennisspecifieke onderdelen van de directeursfunctie te bundelen en topsport te verbinden met de verenigingen en het werven en binden van nieuwe tafeltennissers. KNAS een HR-project doorlopen waarbij de systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken, competentiemanagement en functiebeschrijvingen werd geactualiseerd. Door middel van een talentenscan is gekeken naar ieders persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Wij kregen daarbij begeleiding van NOC*NSF, Randstad en de WOS. Vanaf 2014 hebben alle personeelsleden een volwaardige gesprekscyclus bestaande uit een functionerings-, een ontwikkel- en beoordelingsgesprek. In 2013 heeft de NTTB gebruik gemaakt van stagiairs: naast Wianka Overbeeke waren dit o.a. Patrick Oeij en Maxime Welten. Maxime is gedurende twee jaar twee dagen in de week aan de NTTB verbonden. Ze gaat op zoek naar een eigentijdse definitie van het begrip lidmaatschap, zowel voor nieuwe leden als bestaande leden. 1.4 Bondsraad De Bondsraad kwam in 2013 bijeen op 15 juni en 23 november. Tijdens de voorjaarsvergadering heeft de Bondsraad het jaarverslag 2012 en de geconsolideerde jaarrekening 2012 goedgekeurd en zijn wijzigingen in Statuten, Competitiereglement en Tuchtreglement vastgesteld. Ook is een geactualiseerd Reglement van Orde van de Bondsraad aangenomen. De Bondsraad heeft ook de uitgangspunten van Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld en het voorstel tot vernieuwing van de eredivisie unaniem aangenomen. In deze Bondsraadsvergadering trad Hans van Haaren af als Hoofdbestuurslid en hij werd voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid. Raimo Kool werd opnieuw benoemd tot lid van de Financiële Commissie, Albert Geerling werd opnieuw benoemd tot lid van de Tuchtcommissie en Henny Sackers werd opnieuw benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Maarten Nouwen heeft ons in de eerste drie maanden van het jaar nog tijdelijke ondersteuning gegeven. In april startte Daphne Tollenaar als medewerkster Media & Communicatie. Na een periode van drie maanden ontving zij van een andere partij een aanbod dat ze niet af kon wijzen. Wianka Overbeeke, die haar afstudeeropdracht bij communicatie aan het voltooien was, heeft aansluitend parttime een aantal taken opgepakt. Na het succesvol afronden van haar studie is het aantal uren verder uitgebreid. In de eerste helft van het jaar is het HR-project tot een afronding gekomen. De NTTB heeft tezamen met SBN en Tijdens de najaarsvergadering werd uitgebreid stil gestaan bij het integraal jaarplan 2014 (NTTB landelijk en afdelingen) en de begroting Het vooruitgestuurde contributievoorstel werd door het bestuur aan het begin van de bijeenkomst van tafel gehaald. In plaats daarvan werd overeengekomen dat in de periode november 2013 tot 15 maart 2014 het Hoofdbestuur een interactief proces zou doorlopen met de vertegenwoordigers van de Bondsraad, het College van Voorzitters (CvV) en de afdelingen om te onderzoeken op welke wijze er meer inkomsten kunnen worden gegenereerd om de doelstellingen, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan , te

7 realiseren. 1.5 Bestuurlijke vernieuwing In de Bondsraadsvergadering van juni werd een presentatie gegeven door Sélène Brinkhof, projectmedewerker bestuur en control van de KNVB. Zij nam iedereen mee in het proces van bestuurlijke vernieuwing zoals dat bij de KNVB is verlopen. Aansluitend presenteerde Wim van Selling, voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing, de voortgangsrapportage van de werkgroep. Met alle afdelingen heeft men gesprekken gevoerd die zeer verhelderend voor de werkgroep waren. In de najaarsvergadering werd een bijgewerkt document voorgelegd waarin de uitgangpunten voor de besluitvorming waren beschreven en de Bondsraad heeft vervolgens de werkgroep de opdracht gegeven om dit SMART te formuleren en in 2014 met concrete voorstellen te komen. 1.6 Aanbeveling Goed Sportbestuur De NTTB heeft alle dertien aanbevelingen van Goed Sportbestuur geïmplementeerd. In 2013 heeft het Hoofdbestuur een bijeenkomst met de penningmeesters van de afdelingen georganiseerd. Ook zijn aanpassingen gemaakt in het reglement Seksuele intimidatie conform de door NOC*NSF opgestelde richtlijnen en dit aangepaste reglement is aan de Auditcommissie voorgelegd. 1.7 Internationaal Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de International Table Tennis Federation (ITTF) en de European Table Tennis Union (ETTU). Tijdens de Wereldkampioenschappen in Parijs in mei 2013 hebben zowel ITTF als ETTU hun congressen georganiseerd en organiseerde de ETTU ook tijdens de Europese Kampioenschappen in Schwechat (Oostenrijk) een congres. Namens de NTTB waren afwisselend voorzitter Ronald Kramer of Hoofdbestuurslid Hans van Haaren en Directeur Tafeltennis Directeur Achim Sialino bij deze vergaderingen aanwezig. Tijdens het congres in Schwechat werd Ronald Kramer gekozen tot voorzitter van de ETTU. 1.8 Preventie seksuele intimidatie Ook in 2013 was Inge Schultze de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht voor dit onderwerp blijft van groot belang. Op de website van de NTTB is dan ook uitgebreide informatie voor verenigingen, leden en groepsbegeleiders te vinden. De NTTB doet mee aan de regeling waarbij verenigingen voor vrijwilligers in hun kaderbestand gratis een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. 2.1 Werving via scholen bevorderen In 2012 was de NTTB via diverse programma s en projecten actief om met name op basisscholen tafeltennis te promoten onder andere via Table Stars, een goedlopend product dat in 2012 verder groeide en meer naamsbekendheid kreeg. Sport2School is in Bergeijk gestart en ontwikkeld voor de oudere jeugd in het kader van een project gericht op sportonderwijs op MBO-scholen. Table Stars In het schooljaar hebben zo n 84 verenigingen het programma Table Stars in gebruik genomen. Het werkelijke aantal deelnemende verenigingen ligt hoger, maar niet alle verenigingen hebben naast de lesstof ook gebruik gemaakt van het materialenpakket en de diploma s. Aan de 84 verenigingen die gebruik maakten van het complete Table Stars-pakket zijn diploma s verstrekt. De nieuwste lesstof, geschreven door Bennie Douwes en Irene Faber, voor en TheClub werd op de vernieuwde website geplaatst. De NTTB ontving positieve feedback van de verenigingen op de veelzijdige en grote hoeveelheid lesstof. Dankzij de nieuwe wervingsprogramma s van de NTTB Het 7 Daarnaast is Nederland internationaal vertegenwoordigd in de volgende commissies: de ITTF Umpires & Referees Committee (full member Albert Rooijmans), de ITTF Equipment Committee (full member Piet van Egmond) en de ITTF Rules Committee (corresponding member Igor Heller). Igor Heller is tevens voorzitter van de ETTU Ranking Committee en Olaf Diels is lid van de ETTU Board of Appeal.

8 2 Sport- en productontwikkeling 8 Rondom de WK Breedtesportcampagne zijn in 2010 en in 2011 diverse breedtesportprojecten van start gegaan. Dit om (nieuwe) doelgroepen aan onze sport te binden. Het project om de doelgroep Aziaten te werven is in 2012 afgerond en in 2013 hebben verenigingen zelfstandig hun werving hierop in kunnen zetten. Er lopen nog vier grote projecten tot en met 2016: Table Stars, paratafeltennis, bedrijfstafeltennis en Naar een veiliger sportklimaat. Het derde jaar van een project moet traditioneel gezien het beste jaar zijn. Table Stars heeft deze verwachting meer dan waar gemaakt: het ledenaantal bij de leden onder 13 jaar groeide spectaculair, vooral in de eerste helft van Voor een tweetal producten zitten we in het cruciale tweede jaar van de uitrol. Bij paratafeltennis loopt dit voorspoedig wat betreft de samenwerking met de revalidatiecentra. Op drie locaties is het lesprogramma aangeboden in pilotversie en goed ontvangen. Table Heroes, voor sporters met een verstandelijke beperking, is ook in pilotversie getest en klaar voor verder gebruik. Om de plannen bij paratafeltennis kracht bij te zetten is er in 2013 een visiedocument opgesteld waarin breedtesport, wedstrijdsport en topsport op zoek zijn gegaan naar de versterkende dwarsverbanden. In 2014 krijgt dit een verder vervolg, met als doel een succesvol derde jaar voor dit wervingsprogramma te realiseren. Voor bedrijfstafeltennis werd duidelijk dat het ontwikkelde product een online competitie - niet aanslaat bij de doelgroep. De NTTB heeft niet de slagkracht die nodig is om van het vermarkten van dit concept een succes te maken. Daarom is gekozen voor een andere koers wat betreft bedrijfstafeltennis. In 2014 moet bedrijfstafeltennis uitontwikkeld zijn en klaar voor gebruik door verenigingen en bedrijven. Kortom, 2013 was een succesvol jaar voor de verdere uitrol van een flink aantal producten gericht op het werven van diverse doelgroepen. Waarbij Table Stars met afstand het meest succesvol is en de vereniging duidelijk DE locatie is waar we tafeltennis als product goed in de markt kunnen zetten! 2.1 Werving via scholen bevorderen In 2013 was de NTTB via diverse programma s en projecten actief om met name op basisscholen tafeltennis te promoten onder andere via Table Stars, een goedlopend product dat in 2013 verder groeide en meer naamsbekendheid kreeg. Ook het lesprogramma voor het speciaal onderwijs Table Heroes is geproduceerd en in pilotvorm getest bij Swift Deventer. Daarnaast konden verenigingen aan de slag met de lessen voor het MBO onderwijs, ontwikkeld in Een ander project dat zijn tweede jaar inging is Naar een veiliger sportklimaat. In 2013 zijn hier wezenlijke stappen gezet en is het programma behoorlijk goed geland binnen tafeltennissend Nederland. We hebben het omgedoopt tot Thuis in Tafeltennis. Een van de winstpunten van dit project is dat de NTTB vanaf 2014 scheidsrechtersopleidingen kan aanbieden vanaf de breedtesport tot aan de topsport. Daarnaast is in het kader van dit project het contact met verenigingen fors geïntensiveerd en worden verenigingen desgewenst ook ondersteund in de versterking van het verenigingsbestuur.

9 Table Stars Table Stars kende een bijzonder succesvol jaar. Het ledenaantal onder 13 jaar groeide wederom spectaculair dit jaar met 35%. Dat zijn weer 490 jeugdleden onder 13 jaar extra ten opzichte van Ook het aantal deelnemende verenigingen groeide van 84 naar 139. Daarmee groeide ook het aantal scholen waarop tafeltennis tijdens de les of naschools werd aangeboden. Het aantal verenigingen met een of meer jeugdleden bleef stabiel op 370. The Battle In 2013 zag Table Stars The Battle het levenslicht. The Battle is de finale van lokaal georganiseerde basisscholenkampioenschappen. De NTTB nodigt elke vereniging uit die samen met een school een vorm van kampioenschap organiseert om een team samen te stellen en af te vaardigen naar de landelijke finale. Een team bestaat uit minimaal vier personen waarvan er verplicht minimaal één meisje is. Tijdens de eerste editie zat het toernooi vol! 33 teams streden om de titel en de 7e Montessori School uit Amsterdam nam de wisselbeker mee naar huis. De prijzen en de speciale The Battle shirts werden aangeboden door sponsor TT-Sport. Actieve promotie De successen bij het werven van jeugdspelers werden mede behaald door de enthousiaste inzet van NTTB Clubcoach jeugdsport Sven Groot. Hij begeleidde een flink aantal verenigingen bij het opzetten van goed jeugdbeleid waarin Table Stars een leidende rol speelde. Ook enkele afdelingen schaarden zich achter het programma, waardoor in West en Oost stimuleringsmaatregelingen van de grond kwamen. Met succes. De groei van het aantal leden onder de 13 jaar in deze afdelingen is groter dan in andere afdelingen. Sven gaf ook diverse bijscholingen Table Stars en gaf de module Werving, Opvang en Behoud als onderdeel van de trainer 2 en trainer 3 opleiding. Hij verzorgde een workshop tijdens het NTTB verenigingscongres en ontwikkelde een spel dat trainers kunnen gebruiken tijdens hun training om kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in de spelregels van de NTTB Verenigingstoolkit. Een traject in Bergeijk, Sport2School geheten, werd door de NTTB begeleid om het mogelijk te maken dat 18 groepen, 780 kinderen, in 5 weken tafeltennisles kregen aangeboden. Ook liet de NTTB zich samen met drie Tilburgse verenigingen zien met Table Stars tijdens de Nationale Sportweek, waarvan de opening in Tilburg was. Schoolactieve verenigingen De meting van 2013 laat zien dat het aantal verenigingen dat zich schoolactief mag noemen gelijk is gebleven. Een vereniging is schoolactief als deze op een school structureel meer dan twintig uur tafeltennis geeft. Echter, we constateren dat een aantal schoolactieve verenigingen uit 2012 de meting uit 2013 niet heeft ingevuld. Op basis hiervan weten we dat het aantal schoolactieve verenigingen zeker met 15 is gestegen. De meeste van deze verenigingen gingen met Table Stars aan het werk (basisschooljeugd). Een kleiner aantal deed mee aan naschoolse opvang en aan tafeltennisles op middelbare scholen. Het Goede Voorbeeldenboek school en sport is in 2013 afgerond en onder verenigingen verspreid. Sportimpuls De NTTB stimuleerde actief dat verenigingen een aanvraag Table Stars deden in de subsidieregeling Sportimpuls. Een tiental verenigingen deed dit, waarbij de aanvraag in Schiedam werd goedgekeurd. Ook Swift Deventer kende een goedgekeurde aanvraag, gericht op G-sporters, waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van Table Heroes. De overige goedgekeurde aanvragen betroffen volwassen doelgroepen. In 2013 heeft de NTTB gezorgd dat het aan alle voorwaarden voldeed om ook in 2014 op de Sportmenukaart van de Sportimpuls voor te komen. Dit betekent dat Table Stars officieel Goed Beschreven is. Hiertoe is onder andere door Martijn Spithoven een procesevaluatie uitgevoerd. Die liet zien dat verenigingen uitermate tevreden zijn over het product. Vanwege de actieve ondersteuning die geboden is om Table Stars breder te lanceren bij verenigingen, zijn er ook keuzes gemaakt in de doorontwikkeling van het product. Onze voorkeur gaat duidelijk uit naar het omzetten van het oude Superstar diploma naar een Table Stars diploma. Dit gaat Table Stars Master heten. Dit is erop gericht om mogelijke leden vanaf hun school naar de vereniging en de starterscompetitie te begeleiden. We hebben ervoor gekozen om de niet in deze beleidsperiode te ontwikkelen. 9

10 10 Cijfers en resultaten van de werving via scholen: Table Stars van 84 naar 139 deelnemende verenigingen Uitgegeven diploma s 490 Nieuwe jeugdleden tussen de 6 en 13 jaar (35% groei) Gelijkblijvend aantal verenigingen met jeugd 33 Deelnemende teams bij de eerste editie van The Battle 68 Schoolactieve verenigingen 2.2 Doelgroepen werven en behouden Naast de doelgroep jeugd zet de NTTB zich ook in om parasporters en bedrijfssporters te binden aan de tafeltennissport. De werving voor bedrijfssporters richt zich voornamelijk op de 35+ doelgroep. Voor paratafeltennis loopt de leeftijd uiteen, maar het zijn ook voornamelijk volwassenen die we beogen te werven via de revalidatiecentra. Daarnaast is het programma Naar een veiliger sportklimaat erop gericht om via een prettige clubomgeving alle tafeltennisdoelgroepen voor onze sport te behouden. Bedrijfstafeltennis Voor bedrijfstafeltennis was 2013 geen goed jaar. Vanwege een aflopende subsidie konden we onze medewerkers die zich in 2012 hiermee volop bezighielden niet langer behouden. De resultaten waren ook nog niet dusdanig dat er sprake was van inkomsten gegenereerd uit de ontwikkelde online bedrijfscompetitiemodule Join the Table. Met beperkte middelen en menskracht moesten we dus verder. Gekozen is om de levensvatbaarheid van het product nog eenmaal te testen. Daartoe moest een goede handleiding worden gemaakt. Er is met een grote bestaande ontevreden klant (Nationale Nederlanden) en een nieuwe klant (gemeente Den Haag) persoonlijk contact gezocht. Nationale Nederlanden konden we niet terugwinnen voor ons programma, maar met de Gemeente Den Haag konden we een pilot starten. Er zijn 12 ipong tafels aangeschaft, de online module is geïntroduceerd en er werd een kick-off gehouden met de wethouders Sport. Naar volle tevredenheid is er op de ipong-tafels gespeeld. Maar uit de evaluatie blijkt dat men niet voldoende meerwaarde ziet in de online module om betalende klant te worden. Wel is een toernooi opgezet samen met de tafeltennisvereniging SETT uit Den Haag. Met deze kennis op zak moesten conclusies getrokken worden. Vervolg bedrijfstafeltennis Patrick Oeij voerde een onderzoek uit als deel van zijn stage. Hij kreeg de opdracht uit te zoeken of verenigingen geïnteresseerd zijn om bedrijfstafeltennis aan te bieden en welke ondersteuning zij daarbij nodig denken te hebben. Hij enquêteerde 375 verenigingen waarvan 35% aangaf interesse te hebben in het onderwerp bedrijfstafeltennis (35%). Een grote groep gaf aan het nog niet te weten. De ondersteuningsbehoefte ligt voornamelijk op het gebied van kennisdeling over het onderwerp. Er is derhalve besloten een nieuwe weg in te slaan met bedrijfstafeltennis. De online module is overgeheveld van een externe server naar onze eigen server en blijft beschikbaar voor zelfstandig gebruik met de handleiding. De focus wordt verlegd van het vinden van bedrijven en het aanbieden van tafeltennis op bedrijven naar het vinden van verenigingen die aanbod willen verzorgen op de bedrijven of op de vereniging. De NTTB ontwikkelt een model van kennisdeling waarbij verenigingen elkaar weten te vinden. Daarbij maken ze gebruik van de kennis en expertise van bureau Sport en Zaken, specialist op het gebied van bedrijfssport. Net als in 2012 maakte de NTTB ook in 2013 weer gebruik van hun diensten en komt tafeltennis voor op hun menukaart bedrijfssport. Sportimpuls Drie modules bedrijfstafeltennis zijn goedgekeurd binnen de Sportimpuls en we zijn met hen in gesprek hoe gegaan hoe dit vorm te geven. Een van deze aanvragen komt van een tafeltennisvereniging, namelijk TIOS 51. Bedrijfstafeltennis komt volgend jaar niet meer op de Sportmenukaart van de Sportimpuls voor. Dit is onze keuze. Verenigingen kunnen via de interventie van Sport en Zaken een aanvraag voor bedrijfstafeltennis doen. Het aantal ipong-tafels dat verkocht is aan bedrijven is 83 aan 43 bedrijven (zie ook de bijlagen). Paratafeltennis Vanaf 2011 wordt de naam paratafeltennis gebruikt om alle tafel- tennissers met een lichamelijke of geestelijke beperking mee aan te duiden. In 2012 liep de projectsubsidie Aangepast Sporten van NOC*NSF af. In 2013 werden de ontwikkelde lesprogramma s in pilotversie getest: Table Heroes bij TTV Swift in Deventer en Tafeltennis als revalidatiesport bij revalidatiecentra Heliomare, De Hoogstraat en Blixembosch.

11 De NTTB beschikt over een expertgroep paratafeltennis bestaande uit: Marit Martens-Scheers, Erik Bonthuis, Rob van der Zee, Arie Pater, Ralf Kosters, Jolanda Paardekam, Frank van der Wijde, Gerald van Grunsven en Ed Hagers. Zij voorzagen Maartje Snelders, medewerker Sport- en Productontwikkeling paratafeltennis, van de nodige feedback om de lesstof verder te perfectioneren. In het najaar van 2013 zijn Achim Sialino, Ingrid Koppelman, Ineke de Graaf, Wil Cattie, Peter van der Vlist en Peter Hanning onder leiding van Hoofdbestuurslid Jan Simons met elkaar in gesprek gegaan om een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling van paratafeltennis binnen de NTTB te bespreken. Dit resulteerde in een concept visiedocument dat begin 2014 verder verspreid zal worden. De NTTB heeft actief promotie gemaakt voor de collecte Fonds Gehandicaptensport. 25% van de opbrengst kwam ten goede aan de ontwikkeling van paratafeltennis binnen de NTTB en maximaal 25% kwam ten goede aan de collecterende vereniging (zie de bijlagen). meedoen als NTTB is de Nationale Sportweek. In de derde week van april waren we samen met TTV TIOS 51, Irene en LUTO vertegenwoordigd op de opening in Tilburg. Op de afsluitende dag hadden we een ipong-actie op de boot naar Texel, met dank aan de inzet van onze stagiaires. Alle NTTB verenigingen ontvingen een poster met de titel Ga Tafeltennissen om een open dag op hun vereniging te promoten tijdens de Nationale Sportweek. Er werden 49 activiteiten met tafeltennis georganiseerd: 35 door verenigingen, 14 door overigen. Ter verdere promotie van onze wervingsproducten gaven we een aantal clinics, onder andere op de Support- Beurs voor Gehandicapte Sporters en de Paralympische Talentendag. Ook bij de gemeente Den Haag is een clinic gehouden tijdens de kick-off van hun Vitaliteitsweek. Dankzij de mogelijkheid van huur van 11 Ter verdere promotie van paratafeltennis deden we mee aan de SupportBeurs voor Gehandicapte Sporters en de Paralympische Talentendag. De paratoernooien worden verder toegelicht bij Wedstrijdzaken. Cijfers en resultaten werving doelgroepen: Drie pilotlocaties voor Tafeltennis als Revalidatiesport 517 paratafeltennissers geregistreerd in NAS (2012: 581), aantal paraverenigingen is 112 Gemeente Den Haag nieuwe klant bedrijfstafeltennis 83 verkochte ipong-tafels aan 43 bedrijven Respons enquête bedrijfstafeltennis 375 verenigingen Nieuwe koers bedrijfstafeltennis 2.3 Promotie/evenementen In 2013 heeft de NTTB zich op een aantal plaatsen laten zien om de tafeltennissport te promoten. Uiteraard tijdens de NK-A in Zwolle, waar het team Sport- en Productontwikkeling zorgde voor een breed aanbod aan side events. Voor de tweede maal werd het NK ipong georganiseerd, ditmaal met 28 deelnemers. Net als in de eerste editie ging Stephan Tromer met de titel aan de haal. Een tweede promotie-evenement waaraan we graag de snelheids- meter en de tafeltennisrobot kon een tiental verenigingen tafeltennis met name tijdens braderieën en gemeentelijke promotiemomenten uitdragen. Cijfers en resultaten promotie / evenementen: - Organisatie side events NK Tafeltennis, eerste weekend van maart in Zwolle - Deelname aan de Nationale Sportweek, toename van 41% aan tafeltennisactiviteiten - Poster open dag Ga Tafeltennissen aan alle verenigingen

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

VSK-monitor 2013. Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat. David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld Jo Lucassen

VSK-monitor 2013. Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat. David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld Jo Lucassen VSK-monitor 2013 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld Jo Lucassen VSK-monitor 2013 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 Topsport Nationale teams mannen 4 Nationale teams vrouwen 6 Nationale teams rolstoelbasketball 8 CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren CENTRE COURT. Jaargang 23 mei 2013 nr. 2

Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren CENTRE COURT. Jaargang 23 mei 2013 nr. 2 Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren CENTRE COURT Jaargang 23 mei 2013 nr. 2 naar een veiliger sportklimaat is tennis moeilijk of makkelijk? jeugdranglijsttoernooien nieuwe stijl BE TRUE Ben

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie