Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016"

Transcriptie

1 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur gevraagd om over de door de Bondsraad extra beschikbaar gestelde middelen voor de jaren 2014 t/m 2016 nader te rapporteren. In onderstaande rapportage beperken we ons tot de bedragen van euro en hoger. GISTEREN (2014) Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten) Opstart werkgroep en schrijven plan van aanpak: Wedstrijdzaken (Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover) Organiseren congres voor competitievormen: ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) NAS en website: Deels en deels in gang gezet Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Deels Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Het communicatieplan valt uiteen in een aantal onderdelen, het gaat met name om communicatie en informatie binnen en buiten de NTTB. Albert Verhoef is begonnen met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast is er veel energie gestoken in het schrijven van een plan van aanpak om onze nationale toppers structureel te betrekken bij de verschillende activiteiten van de NTTB. Ook zijn er gefilmde paspoorten gemaakt van onze topsporters. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. Deze producten zullen in 2015 gereed komen. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dat is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor het marketing- en communicatieplan, het schrijven van het plan van aanpak inzet topsporters en het vervaardigen van de verschillende promotie onderdelen bedragen in ,- Hierbij zijn we ruim binnen de beschikbaar gestelde middelen gebleven. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT, etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Steunen DvhT en NTTB Jeugdcup Deelname NTTB heren aan EK

2 Opleidingen Ureninzet voor alle opleidingen onder één dak m.n. bevorderen scheidsrechtersopleidingen en spelregelzaken op de vereniging. SR3 en SR4 Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3 Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers) (examenperiode is in 2015) Extra ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Dit is gebeurd middels een extra formatie-uitbreiding van 0,1 FTE. Er is ingezet op het bevorderen van het volgen van scheidsrechtersopleidingen en een cursus spelregels. Het resultaat is 96 nieuwe SR1, 22 deelnemers SR2, 2 nieuwe scheidsrechters SR3 en 2 nieuwe scheidsrechters SR4. Voor de spelregelcursus zijn 26 verenigingen bezocht. Ook is uitvoering gegeven aan het doorontwikkelen van de verschillende trainersopleidingen met de nadruk op TT3. Middelen zijn ook aangewend voor het geven van een bijdrage in de kosten van deze opleidingen. Dit heeft geleid tot behoorlijk wat deelnemers: aan TT-begeleider1 81, aan TT-trainer2 60, TT-trainer3 27 deelnemers en TT-trainer4 1 deelnemer. De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen en het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en niet in de laatste plaats de kosten van restitutie als een diploma is behaald bedragen ,- dit is binnen de door de Bondsraad gestelde financiële kaders. Over 2014 is door de Bondsraad een extra bedrag uit de reserves beschikbaar gesteld van ,-. Dit bedrag is niet volledig besteed (uitgaven van ,-). Het voorstel van het HB is om de resterende middelen ( ,-) terug te laten vloeien in de algemene reserve.

3 VANDAAG (2015) 2015 Sport- en productontwikkeling Uitwerking plan van aanpak voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten), bevorderen doorstroom door ontwikkelen passend competitie aanbod voor meisjes en dames, behoud dames (aanpassen landelijke competities, en/of extra aanbod of aanpassen bestaande toernooi- of meerkamp opzet) De doelgroepen ouderen toevoegen aan huidig meerjarenbeleidsplan. Activiteiten en programma s ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder. Opstart werkgroep en starten onderzoek Toelichting SPO Meisjestafeltennis het begint duidelijk te worden dat er wel behoefte is aan een soort van competitie (bij gebrek aan beter woord) voor de jongste meiden (instroom/beginners). Bijvoorkeur met aansluiting op instroom Table Stars De oudere meiden vinden het prima in de reguliere competitie. Voorstel is dan ook om bestaande wedstrijdbriefjes neutraal op te stellen (geen keuze meer tussen meisjes/jongens of dames/heren, maar afdeling of landelijk: wedstrijdnummer vertelt de rest). Goede voorbeelden worden verzameld, de expertgroep is samengesteld en komt bijeen in juli/augustus. Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Oudere jeugd hier is aansluiting bij wedstrijdzaken de volgende stap. Het idee is om poules voor jarigen te ontwikkelen in de afdelingscompetities. Vragenlijsten zijn uitgezet, analyses zijn gemaakt, goede voorbeelden worden verzameld. Vernieuwing is hier een belangrijk thema, vooral voor jaar: kleding, spelvormen, materialen, technologie (apps, sites e.d.) Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Ouderen Tweesporenbeleid: 1. Vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen door tips en goede voorbeelden te verzamelen en te delen. Dit ligt op schema en wordt voor de start van de competitie opgeleverd. 2. Het onderzoeken van draagvlak voor het thema tafeltennis als gezondheidssport waarbij ouderen een belangrijke doelgroep vormen. Onder de werktitel FITT zijn hier al aardig wat verkennende stappen gezet. Het eerste jaar (2015) is verkennend en 2016 wordt verdiepend waarbij de aanpak en de partners duidelijk in beeld moeten komen. Wedstrijdzaken Reglementen aanpassen 0 Nieuwe formulieren ontwerpen, bestellen en inruilen NAS aanpassen Toernooi.nl geschikt maken voor nieuw aanbod + competitie-app Sept/okt bijscholen en voorbereiden ACL's ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Ondersteunen afdelingen Het servicepunt is inmiddels ingericht en werkt naar behoren. Veel van de gestelde vragen gaan over informatie over opleidingen, agenda en het vinden van de juiste informatie over onze activiteiten en producten op de website. Daarnaast is aan de afdelingen ondersteuning geboden middels het verspreiden van informatie en het maken van formats voor het activiteitenplan. Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering bent u middels twee presentaties geïnformeerd over de voortgang op de terreinen communicatie en marketing. John Gabrielse legt op dit moment de laatste hand aan het marketingplan. Dit zal volgens afspraak worden gepresenteerd tijdens de

4 Bondsraadsvergadering van november aanstaande. Albert Verhoef voert zijn plan van aanpak uit en is bezig met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast zijn inmiddels de eerste paspoortfilms van onze topsporters gereed. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. De conceptversie tonen wij op dit moment voor commentaar bij de verenigingen en afdelingen aan het begin van onze bijeenkomsten. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dit is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor de kosten van het servicepunt, de uitvoering van het marketing- en communicatieplan en de verschillende promotie onderdelen blijven in 2015 zeker binnen het beschikbare budget. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Deelname NTTB heren aan EK EK is pas in het najaar! Uitbreiden cadetten- en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten Aanvulling: 1. In 2015 zijn 2 PARA RTC (regionaal training centrum) van start gegaan. In Rotterdam en Zwolle staan deze onder de coördinatie van Lumen Dekker en onder de leiding van Saskia Meijer (Rotterdam) en Gerard Dijkland (Zwolle). 2. In GER (Düsseldorf, Heidelberg en Hannover), LUX en ESP hebben jeugdstages plaats gevonden. Ook kon de deelname van Kas van Oost aan een door de ITTF georganiseerde stage in CHN (zie ook berichtgeving op onze website hierover) gerealiseerd worden. 3. De deelname aan toernooien in LUX, BEL, FRA (Mini Champs), GER en ZWE kon mede door extra bijdrage gehandhaafd blijven of deels met 2 spelers uitgebreid worden. Ook de PARA talenten hebben in HUN en BEL twee toernooien kunnen spelen (of gaan deze nog spelen). Opleidingen Ureninzet voor alle opleidingen onder één dak, borgen VSK onderdelen trainers, scheidsrechters. Verder promoten van het modulair aanbieden van de TT3 opleiding. Ontwikkelen van TT2 als meer op doelgroepen gerichte trainer (ouderen, para, meisjes, oudere jeugd) % teruggaafregeling op inschrijfgelden voor TT2 en TT3 opleidingen NOG NIET ALTERNATIEF VOORSTEL Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren (totaal per jaar) (Organisatie en functioneren VVTT instabiel) Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen verouderde boeken, aanpassingen huidige lesboeken) per jaar Ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Vanaf 1 april is een nieuwe medewerker met 0,5 fte tot coördinator opleidingen benoemd. Hierdoor kon de slagkracht van de afdeling opleiding duidelijk worden verbeterd. Inmiddels zijn de meeste achterstanden weggewerkt en kan in de toekomst de organisatie van de opleidingen en de behandeling van vragen, het bijwerken van de licenties en het moderniseren van de opleidingen en de lesmaterialen binnen de gewenste tijdkaders worden vervuld. Ook kan de snelheid van handelen en de service richting cursisten verbeterd worden. Dit heeft in 2015 tot nu toe tot het volgende resultaat geleid, waarbij opgemerkt moet worden dat de inschrijving voor de cursussen in september pas begin september is gestart, dus de hieronder staande cijfers geven nog geen goed beeld over 2015.

5 51 nieuwe scheidsrechters SR1 De inschrijving voor SR2 start pas in het najaar 3 nieuwe scheidsrechters SR3 11 TT-begeleider1 8 TT-trainer2 6 TT-trainer3 1 TT-trainer-4 7 TNL3 De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen, het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en, niet in de laatste plaats, de kosten van restitutie als een diploma is behaald blijven in 2015 binnen de gestelde financiële kaders. Op dit moment maken we als HB een rondje langs de verenigingen en afdelingen om de leden actief te betrekken bij het plan van aanpak om te komen tot een nieuw beleidsplan De (leden van) de verenigingen en afdelingsbesturen krijgen tijdens deze bijeenkomsten de gelegenheid om input te leveren en te reageren op de verschillende ideeën. In 2016 gaan we deze bezoeken herhalen met een uitgewerkte concept-versie van het beleidsplan. Uiteraard wordt ook de Bondsraad actief betrokken bij het gehele proces.

6 MORGEN (2016*) *De cijfers in dit overzicht zijn nog gebaseerd op de eerder aan de Bondsraad toegezonden stukken. De actuele ledenontwikkeling is hierin nog niet verwerkt. De genoemde bedragen moeten later nog worden aangepast als het ledenaantal voor 2016 bekend is! In deze rapportage wordt niet gerapporteerd over Het Hoofdbestuur zal u hierover informeren tijdens de Bondsraadvergadering van november aanstaande. De ambities/bedragen dienen wellicht, mede gezien de teruggang in het aantal leden, te worden bijgesteld. Bij deze afweging kijken we uiteraard waar mogelijk en nodig al vooruit naar de uitvoering van het beleidsplan Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving en behoud meisjes (promotie en aanbod) en behoud dames (aanbod - competitie) Doel: meerjarige wervingscampagne breedtesport, gericht op het verbeteren van het imago van tafeltennis onder de doelgroep meisjes en vrouwen en op het verbreden en verbeteren van het aanbod voor deze doelgroep. Tafeltennis als gezondheidssport: uitwerken plan van aanpak 2015 om tafeltennis op locaties aan te bieden in het kader van gezondheid Doel: meerjarig positioneren van de claim tafeltennis als gezondheidssport. Totaal projectplan opstellen dat voorziet in de drie basisvoorwaarden: bepalen omvang van het project, financiële middelen genereren voor productontwikkeling, tijdspad voor realisatie doelen vastleggen. Tafeltennis voor ouderen: stimuleren toernooien voor ouderen Doel: per jaar het vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen (+10%) en deelname van jaarlijks minimaal 500 ouderen aan een passend wedstrijdaanbod (bestaand of nieuw aanbod) Oudere jeugd: behoud oudere jeugd door middel van nieuw aanbod en werving van oudere jeugd op andere locaties dan de vereniging (nieuw aanbod) 6.000,- Doel: (een) tafeltennis (vorm) als betaald product meerjarig in de markt zetten dat interessant is voor oudere jeugd. Wedstrijdzaken Ontwikkelen online community/forum/inschrijven etc Doel: Uitbreiden van competitie- en toernooivormen, verhogen beleving en commitment creëren voor deelnemers aan de verschillende activiteiten. Integratie software competitie/toernooien met ranglijsten/nas Doel: Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de ranglijstsystematiek, vernieuwen NTTB-ranglijst Doorontwikkeling app Doel: Eenvoudiger toegang tot geven tot competitie- en toernooigegevens en verbeteren communicatie met de doelgroepen. Ondersteuning competitieleiders Doel: Bijscholing houden om competenties van de competitieleiders te laten aansluiten bij de veranderde/nieuwe taken. ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) Doel: NAS actualiseren op basis van de vragenlijst die van afdelingen en leden is ingediend; Ledenplatform ontwikkelen en opstarten; moderniseren NTTB-website; eigenaarschap data/gegevens borgen; tafeltennis.nl starten; ICT onderhoud Bondsbureau doorvoeren. Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing en sponsoringbeleid Doel: Hoofd Communicatie (structureel) in dienst nemen; in vervolg op besluit bestuurlijke vernieuwing, afdelingsondersteuners in dienst nemen inclusief een coördinator; marketingopdrachten uitzetten volgens plan van aanpak marketing; sponsorwerving in opdracht geven.

7 Topsport Ondersteunen afdelingen (DvhT, NTTB jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Doel: Het RTC+ programma uitvoeren; 2 nieuwe RTC starten; DvhT, NTTB Jeugdcup en de Regionale Bondstrainingen blijven ondersteunen. Uitbreiden cadetten en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten Doel: De trainingsstages van de Para Talentgroep van 4 naar 6 per jaar uitbreiden; van 2 naar 4 regionale Para talentcentra groeien, 1 extra internationaal toernooi voor de jeugd bezoeken en 1 aanvullende stage voor de jeugdselectie realiseren. Deelname NTTB heren aan WK en EK Doel: Jaarlijks deelnemen aan mondiale (WK) en continentale (EK) kampioenschappen. Opleidingen Alle opleidingen onder één dak: Doel: Uitbreiden van personele inzet (Hoofd Opleidingen en coördinator Opleidingen) om de extra bijkomende taken bij de organisatie, werving en stimulering van (het volgen van) opleidingen mogelijk te maken. De deelnemersaantallen (scheidsrechter- en toernooileidersopleiding) met 100% verhogen van 8 naar 16 en het slagingspercentage bij trainersopleidingen verhogen van 60% naar 75% van in Doorontwikkelen trainersopleidingen: Doel: Om aan de auditverplichtingen en bijbehorende kosten van NOC*NSF te blijven voldoen moeten de trainersopleidingen (TT1 t/m TT4) doorontwikkeld worden, waarbij externe ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast voor het opzetten en bijhouden van de evaluaties in Formdesk (een interactief evaluatiesysteem) een formulier ontwikkelen. Stimuleren bijscholen actieve trainers: Doel: Wij ondersteunen de Vereniging van Tafeltennistrainers om minimaal 1 extra bijscholing per niveau (TT2/TT3/TT4) ter ondersteuning van het licentiebeleid van de NTTB te verzorgen in Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen en middelen: Doel: Structurele investering in actuele en toegankelijke opleidingsmaterialen en middelen, zoals digitaal (beeld)materiaal (alle opleidingen) en vervanging van de huidige lesboeken naar één compleet opleidingsboek voor trainersopleidingen (vertaling en druk Tischtennis Verstehen, Lernen, Spielen ), die in het najaar 2016 beschikbaar is, zodat een optimale leeromgeving gecreëerd wordt (qua inhoud en gebruikersvriendelijkheid) met bijvoorbeeld YouDipity.

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Beleving

Jaarplan 2015. Beleving Jaarplan 2015 Beleving Project Molenfonds (volgens plan A of plan B) In februari 2015 horen we of onze aanvraag voor een bijdrage uit de extra trekking bij de BankGiro Loterij wordt toegekend. Bij toekenning

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat!

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Meerjarenplan 2014-2016 Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Amersfoort, februari 2014 Voorwoord Voor u ligt het meerjarenplan 2014-2016 van het Erfocentrum. Met het tot stand komen van dit plan sluiten

Nadere informatie

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën... 12 Het proces en resultaat... 13 2 De

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk www.maf.nl Beleidsplan 2015-2017 Concept 3 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk Inhoud Directiebeoordeling beleidsperiode 2012-2014... 3 a. Hoofdpunten...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie