Prospectus Hypothecaire kredieten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Hypothecaire kredieten"

Transcriptie

1 Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst RPR Antwerpen btw BE

2 2/

3 3/ Inhoud 1. Inleiding Hypothecaire kredietvormen aangeboden door Argenta De kredietopening met voorschotten (kredietdelen) Het overbruggingskrediet Hypothecaire rang De quotiteit Betalingen Interesten Kredietopening met voorschotten Overbruggingskrediet De terugbetalingsmodaliteiten Kredietopening met voorschotten Vaste mensualiteiten Vaste kapitaalaflossingen Variabele lineaire kapitaalaflossingen (VLK) Vervroegde terugbetaling - vergoeding voor vervroegde terugbetaling Wederopname bij Kredietopening met voorschotten (=kredietdelen) Kredietopeningen met voorschotten bestemd ter (her)financiering van de aankoop, nieuwbouw, het verbouwen, het vernieuwen of omvormen van een onroerend goed Duur en bedrag van het Hypothecair krediet Kredietopening met voorschotten (kredietdelen) Overbruggingskrediet De rentevoet Jaarrente vs. maandrente Vaste of variabele rentevoet De referte-index Cap en Floor Het rentetarief Overzicht tariefformules Variabele formules Semi-variabele formules Vaste formules Overzicht van Cap, Referte-index en terugbetalingsmodaliteiten per tariefformule Kosten Notariskosten Schattingskosten... 18

4 4/ Dossierkosten Kosten voor wijzigingen van het kredietaanbod vóór ondertekening van de hypothecaire kredietakte Kosten voor wijzigingen van de kredietvoorwaarden na ondertekening van de hypothecaire kredietakte Reserveringsvergoeding Vergoedingen De verzekeringen, die contractueel verplicht afgesloten dienen te worden De schuldsaldoverzekering De brandverzekering Verloop van een kredietaanvraag De kredietaanvraag Het onderzoek en de schatting De beslissing Het kredietaanbod Het verlijden van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst... 21

5 5/ Inleiding Dit prospectus hypothecaire kredieten (hierna het Prospectus) wordt ter beschikking gesteld van kandidaat-kredietnemers: - op de maatschappelijke zetel van Argenta Spaarbank nv (hierna Argenta); - in de kantoren van Argenta. Dit Prospectus geeft toelichting bij de voorwaarden en modaliteiten van het hypothecair krediet van Argenta en dient te worden geraadpleegd in combinatie met de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 2. Hypothecaire kredietvormen aangeboden door Argenta 2.1 De kredietopening met voorschotten (kredietdelen) De kredietopening is een vorm van krediet waarbij Argenta zich verbindt onder bepaalde voorwaarden gelden ter beschikking te stellen van de kredietnemer (hierna de Kredietopening met voorschotten). Voorschotten worden bij Argenta kredietdelen genoemd. Het ter beschikking stellen gebeurt door middel van voorschotten hetzij in één hetzij in meerdere voorschotten naargelang de behoeften van de kredietnemer. De specifieke voorwaarden worden hierna uiteengezet. 2.2 Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet is een vorm van krediet waarbij Argenta zich verbindt om onder bepaalde voorwaarden gelden ter beschikking te stellen van een kredietnemer die een huis wenst te kopen of te bouwen en die dit gedeeltelijk financiert met de opbrengst van de verkoop van een ander onroerend goed (hierna het Overbruggingskrediet). De kredietnemer kent vaak de precieze datum van verkoop niet, maar heeft toch het bedrag nodig om er zijn huis mee te kopen of te bouwen. Concreet bepaalt de kredietnemer zelf de looptijd van het Overbruggingskrediet (maximaal 24 maanden). Het Overbruggingskrediet wordt samen aangegaan met een Kredietopening met voorschotten.

6 6/ De Kredietopening met voorschotten en het Overbruggingskrediet worden hierna gezamenlijk aangeduid als het Hypothecair krediet. 3. Hypothecaire rang Tot waarborg van het Hypothecair krediet wordt door de kredietnemer onder meer een hypotheek gegeven op een onroerend goed. Argenta kan toestaan dat hypothecaire schuldvorderingen geheel of gedeeltelijk door een hypothecaire volmacht op het onroerend goed gedekt worden. De hypothecaire rang duidt op het aantal hypotheken dat het onroerend goed bezwaart. Men spreekt van eerste rang indien het een eerste hypotheek op het betrokken onroerend goed betreft, men spreekt van aanvullende rang, indien andere hypotheken al het goed bezwaren. Meestal wordt een hypotheek ingeschreven in eerste rang, wat uiteraard voor Argenta de meest efficiënte waarborg biedt. Argenta kan onder bepaalde voorwaarden ook hypotheekvestigingen in aanvullende rang als waarborg aanvaarden. 4. De quotiteit De verhouding tussen het totale kredietbedrag binnen een kredietaanvraag gedeeld door de waarden van de in waarborg gegeven onroerende goederen bij vrijwillige verkoop (na werken). Indien een onroerend goed al bezwaard is met een inschrijving of volmacht van een andere financiële instelling dan dient het totale kredietbedrag vermeerderd te worden met het bedrag van deze inschrijving en/of volmacht. De door Argenta toegepaste quotiteiten vindt men op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

7 7/ Betalingen 5.1 Interesten Kredietopening met voorschotten De vervaldagen vallen altijd op de laatste dag van de maand. Voorbeeld: Akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst getekend op 2 augustus: op 31 augustus betaalt men pro rata interesten op het opgenomen kapitaal voor de resterende dagen van de maand. Vanaf de daarop volgende maand begint men met de terugbetaling van het Hypothecair krediet volgens het aflossingsplan. Akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst getekend op 1 augustus: op het einde van de maand begint men onmiddellijk met de terugbetaling van het Hypothecair krediet volgens het aflossingsplan Overbruggingskrediet De kredietnemer betaalt maandelijks enkel de interest op het kapitaal en het kapitaal dient volledig terugbetaald te worden op de datum waarop het onroerend goed wordt verkocht. De kredietnemer betaalt geen wederbeleggingsvergoeding (ook volledig vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk) in het kader van het Overbruggingskrediet. De vervaldagen met betrekking tot de interesten op het opgenomen kapitaal vallen altijd op de laatste dag van de maand.

8 8/ De terugbetalingsmodaliteiten Kredietopening met voorschotten Vaste mensualiteiten In afspraak met Argenta en volgens de gekozen duurtijd wordt het opgenomen krediet terugbetaald met een maandelijks bedrag dat een deel interesten en een deel kapitaal omvat. Het interestgedeelte is degressief, het kapitaalgedeelte is progressief. Hoe meer kapitaal men aflost, hoe minder interesten men betaalt. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 305,95 EUR 246,62 EUR 552,57 EUR ,05 EUR 2 306,70 EUR 245,87 EUR 552,57 EUR ,35 EUR 3 307,13 EUR 245,11 EUR 552,57 EUR ,89 EUR ,35 EUR 238,22 EUR 552,57 EUR ,43 EUR ,16 EUR 142,41 EUR 552,57 EUR ,36 EUR Vaste kapitaalaflossingen Tijdens de hele looptijd betaalt de cliënt steeds hetzelfde bedrag aan kapitaal terug. De maandlast verloopt echter degressief en bestaat uit een gelijkblijvend deel kapitaal, een degressief verlopend interestgedeelte. De totale interestlast zal lager liggen dan bij een vaste mensualiteit omdat het kapitaalgedeelte sneller wordt terugbetaald. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 416,67 EUR 246,63 EUR 663,30 EUR ,33 EUR 2 416,67 EUR 245,60 EUR 662,26 EUR ,67 EUR 3 416,67 EUR 244,57 EUR 661,24 EUR ,00 EUR ,67 EUR 235,32 EUR 651,99 EUR ,00 EUR ,67 EUR 124,34 EUR 541,01 EUR ,00 EUR

9 9/ Variabele lineaire kapitaalaflossingen (VLK) Aan de hand van een delta wordt het bedrag aan kapitaal bepaald, dat u de eerste maand wenst terug te betalen. De delta is het verschil in euro uitgedrukt tussen de opeenvolgende kapitaalaflossingen. Het kapitaalgedeelte kan dus maandelijks lineair toenemen of afnemen met de delta. Deze deltaberekening zorgt er ook voor dat binnen de overeengekomen termijn het kredietbedrag volledig terugbetaald kan worden. De interesten worden zoals bij alle terugbetalingswijzen berekend op het nog verschuldigde kapitaal. Deze unieke en revolutionaire formule laat u toe maximaal voordeel te halen uit de fiscale voordelen die de overheid aan eigenaars aanbiedt. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Delta: 1 EUR (het kapitaalgedeelte van de maandlast zal elke maand met 1 EUR stijgen) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 297,17 EUR 246,63 EUR 543,80 EUR ,83 EUR 2 298,16 EUR 245,89 EUR 544,05 EUR ,67 EUR 3 299,17 EUR 245,16 EUR 544,33 EUR ,50 EUR ,17 EUR 238,43 EUR 546,60 EUR ,00 EUR ,17 EUR 142,10 EUR 558,27 EUR ,00 EUR Verschillende mogelijkheden van de VLK Het is zoals in bovenstaand voorbeeld perfect mogelijk om de delta zelf te bepalen. Er zijn echter nog een aantal andere mogelijkheden bij de VLK. Delta-Max 2 % De delta is zo bepaald dat de maandlast (kapitaal en interesten) maximaal met 2 % op jaarbasis stijgt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele renteherzieningen. Delta 2 % wordt berekend in functie van het ontleende bedrag, de looptijd en ook in functie van de toegepaste rentevoet. Delta Max De maximale delta is het grootst mogelijke verschil tussen twee kapitaalgedeeltes dat rekenkundig mogelijk is. Een hogere delta is niet mogelijk. De Delta-Max wordt bepaald in functie van het ontleende bedrag en de looptijd van het krediet. De Delta-Max is onafhankelijk van de toegepaste rentevoet.

10 10/ Delta-Min De minimale delta is een negatieve delta, waarbij het kapitaalgedeelte in elke maandlast afneemt. Dit komt overeen met het negatieve van Delta-Max. 5.3 Vervroegde terugbetaling - vergoeding voor vervroegde terugbetaling Het openstaande saldo van het Hypothecair krediet kan op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. Als gedeeltelijke vervroegde terugbetaling zal worden aanzien iedere betaling die als gevolg heeft dat het debetsaldo in kapitaal is gedaald tot een niveau dat lager ligt dan het niveau zoals bepaald in het aangehechte aflossingsplan. Per kalenderjaar is één gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van om het even welk bedrag toegelaten. Elke bijkomende gedeeltelijke vervroegde terugbetaling moet gelijk zijn aan minstens 10 procent van het voorschot. Op het vervroegd afgeloste bedrag dient er een wederbeleggingsvergoeding te worden betaald van drie maanden interest behalve bij vervroegde terugbetaling van het Overbruggingskrediet. Deze wederbeleggingsvergoeding is eveneens niet verschuldigd indien het een terugbetaling betreft door een verzekeringsonderneming naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde van een aangehecht levensverzekeringscontract. 5.4 Wederopname bij Kredietopening met voorschotten (=kredietdelen) Wederopnames binnen dezelfde Kredietopening met voorschotten, kunnen worden toegestaan voor alle onroerende doeleinden. De kredietnemer kan in deze gevallen de wederopname bekomen hoogstens voor de al afgeloste bedragen. Het minimumbedrag van iedere wederopname bedraagt euro. Elke wederopname maakt het voorwerp uit van een notariële of onderhandse overeenkomst waarin de voorwaarden en de modaliteiten van de wederopname zullen worden bepaald. De bepalingen, voorwaarden en zekerheden van de oorspronkelijke kredietovereenkomst van hypothecaire kredietopening blijven op de wederopname van toepassing, voor zover de oorspronkelijke Kredietopening met voorschotten stipt volgens het afbetalingsplan werd terugbetaald. Voor iedere wederopname wordt een dossierkost aangerekend. De dossierkost wordt weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

11 11/ Argenta behoudt zich het recht voor de wederopname te weigeren onder meer indien: - de waarde van het gehypothekeerd goed of andere waarborgen of het bedrag van de inschrijving is verminderd; - niet alle kredietnemers instemmen met de wederopname; - de solvabiliteit van de kredietnemers hen niet in staat stelt een bijkomende kredietlast te dragen; - een eerder voorschot vervroegd opeisbaar werd gesteld. Argenta behoudt zich het recht voor bij elke wederopname een schatting te laten uitvoeren. De kosten van een eventuele herschatting zijn ten laste van de kredietnemer en worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 5.5 Kredietopeningen met voorschotten bestemd ter (her)financiering van de aankoop, nieuwbouw, het verbouwen, het vernieuwen of omvormen van een onroerend goed De kredietnemer kan er voor opteren dat de aflossing van het voorschot slechts na een bepaalde periode zal aanvangen. Indien de kredietnemer hiervoor opteert, wordt er gedurende deze uitstelperiode enkel interest betaald op de opgenomen bedragen. Voor alle Kredietopeningen (ongeacht de doeleinden) is de termijn van uitstel mogelijk van minimum 12 tot maximum 24 maanden. Bij Kredietopeningen met voorschotten bestemd om te bouwen of te verbouwen wordt het krediet ter beschikking gesteld naargelang het vorderen van de werken. In de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst wordt de termijn bedongen waarbinnen de Kredietopening met voorschotten volledig moet worden opgenomen. Deze termijn stemt overeen met de vermoedelijke duurtijd van het bouwproject en gaat maximaal tot 24 maanden. Indien het volledige bedrag van de Kredietopening met voorschotten niet is opgenomen binnen de voormelde periode, wordt de toegestane Kredietopening met voorschotten gereduceerd tot het effectief opgenomen bedrag. Indien de kredietnemer ervoor opteert om het opgenomen voorschot onmiddellijk te beginnen aflossen, zal de maand nadat een of meer schijven werden opgenomen een nieuw aflossingsplan worden opgemaakt. Dit nieuwe aflossingsplan wordt opgemaakt op basis van de maandrentevoet en de resterende looptijd van de Kredietopening met voorschotten.

12 12/ Duur en bedrag van het Hypothecair krediet 6.1 Kredietopening met voorschotten (kredietdelen) De Kredietopening met voorschotten is van onbepaalde duur. Beide partijen hebben het recht de Kredietopening met voorschotten op te zeggen. Argenta zal hiervan onder meer gebruik kunnen maken indien er zich wijzigingen voordoen in de solvabiliteit van de kredietnemers waaruit blijkt dat zij niet langer kredietwaardig zijn, of als de waarde van het gehypothekeerde goed of van andere waarborgen is verminderd. De gevallen waarin de Kredietopening met voorschotten door Argenta zonder vooropzeg beëindigd kan worden, zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst. Voor het via de Kredietopening met voorschotten ter beschikking gestelde bedrag van het kapitaal wordt een duurtijd overeengekomen volgens de wensen en mogelijkheden van de kredietnemer. Het minimale kredietbedrag per Kredietopening met voorschotten bedraagt euro. Een uitzondering wordt er gemaakt voor een wederopname: hiervoor bedraagt het minimale voorschotbedrag euro. Het maximaal uitstaande bedrag van alle Hypothecaire kredieten en consumentenkredieten waartoe een en dezelfde kredietnemer hoofdelijk en ondeelbaar gehouden kan zijn jegens de Argenta Groep bedraagt in hoofdsom euro. 6.2 Overbruggingskrediet De kredietnemer kan zelf de looptijd van het Overbruggingskrediet bepalen op voorwaarde dat de maximale looptijd van het krediet een periode van 24 maanden niet overschrijdt. Het maximaal uitstaande bedrag van alle Hypothecaire kredieten en consumentenkredieten waartoe een en dezelfde kredietnemer hoofdelijk en ondeelbaar jegens de Argenta Groep gehouden kan zijn, bedraagt in hoofdsom euro.

13 13/ De rentevoet 7.1 Jaarrente vs. maandrente Een hypothecair krediet wordt vaak als jaarrentevoet gepubliceerd. Om echter de correcte mensualiteiten te berekenen wordt de maandrentevoet gebruikt. U betaalt immers elke maand een stuk kapitaalgedeelte. Op het al afgeloste kapitaal dient u geen interest meer te betalen. Daarom wordt er maandelijks op het openstaande kapitaal een interestgedeelte berekend op basis van de maandrentevoet. De berekening van maandrentevoet gebeurt als volgt met x als jaarrentevoet: = maandrentevoet Vb. Een jaarrentevoet van 3 % wordt een maandrentevoet van = 0,2466 % De maandrentevoet wordt steeds uitgedrukt tot vier cijfers na de komma. Dit heeft tot gevolg dat er een afwijking kan optreden indien deze maandrentevoet terug omgezet wordt naar een jaarrentevoet. De berekening van de jaarrentevoet op basis van een maandrentevoet x gebeurt als volgt = jaarrentevoet 7.2 Vaste of variabele rentevoet De rentevoet kan vast of variabel zijn. Indien de rentevoet van het Hypothecair krediet vast is, is dit voor de gehele looptijd van het krediet. De variabele rentevoet kan, na de overeengekomen eerste periode, jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks aangepast worden De referte-index Indien de rentevoet van het Hypothecair krediet variabel is, wordt hij gekoppeld aan een referteindex zoals bepaald conform artikel VII. 128, 1 Boek VII Titel 4 Hoofdstuk 2 (hypothecair krediet) van het wetboek economisch recht en volgt hij hiervan de schommelingen. De oorspronkelijke referte-index wordt vermeld in de tarieflijst en wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst. De nieuwe referte-index is deze die is verschenen in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van de verandering. De schommeling van de referte-index geeft aan hoeveel de rentevoet afwijkt van de oorspronkelijke rentevoet. De rentevoet is aanpasbaar zowel naar beneden als naar boven.

14 14/ Bij het afsluiten van een hypothecaire lening wordt de oorspronkelijke referte-index vastgesteld. De referte-index die gehanteerd wordt, is deze van de maand die voorafgaat aan de datum van de nieuwe tarieflijst. Voorbeeld: Er is op maand X een nieuwe tarieflijst. De referte-indexen die gehanteerd worden, zijn dus deze van maand X-1. Opgepast zolang de tarieflijst niet aangepast wordt, blijft de referteindex van maand X-1 tellen. Berekeningswijze van de referte-index: Nieuwe rentevoet = oorspronkelijke maandrentevoet + (nieuwe referte-index oorspronkelijke referte-index) De rentevoeten worden steeds uitgedrukt op maandbasis! Voorbeeld voor Argenta: Op 1 februari 2013 ging een nieuwe tarieflijst in met een referteindex A van januari die 0,0030 op maandbasis bedroeg. De referte-index A op de tarieflijst bleef geldig tot 10 juli Alle kredieten afgesloten tussen 1 februari en 10 juli hebben dus de basis referte-index van januari. De rentevoet voor de jaarlijks aanpasbare formule op profijtniveau was 0,2141 % (2,60 % op jaarbasis). Stel dat de cliënt op 5 april 2013 een krediet aanging met een jaarlijks variabele rente, dan is er in april 14 een eerste herziening geweest. De nieuwe referte-index die dan vergeleken wordt, met deze van januari 13, is die van de maand voorafgaand aan de renteherziening. In dit geval dus de referte-index van maart. Om te weten of er een renteaanpassing moet plaatsvinden, moet de volgende berekening gemaakt worden: Oorspronkelijke rentevoet + (nieuwe referte-index van maart 14 oorspronkelijke referte-index van januari 13) = nieuwe rentevoet 0,2141 % + (0,0133 % - 0,0030 %) = nieuwe rentevoet 0,2141 % + 0,0103 % = 0,2244 % of 2,73 % op jaarbasis In dit geval zal er geen tariefwijziging toegepast worden aangezien de rentevoet pas gewijzigd wordt indien de nieuwe maandrentevoet minstens 0,0208 % per maand (0,25 % per jaar) in min of in meer verschilt van de oorspronkelijke maandrentevoet Cap en Floor Er worden een maximale stijging (plafondrente) en daling (bodemrente) ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet vastgelegd. Al naargelang de gekozen formule, kan de maximale stijging / daling beperkt worden tot 0,4074 % per maand bij een Cap 5-product, dan wel 0,2466 % per maand bij een Cap 3-product. Bij een Cap 2-product is de maximale stijging 0,1652 % per maand en de maximale daling 0,1652 % per maand. Deze aanpassing kan echter nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke maandrente.

15 15/ Bij een tariefformule met een Cap 3 bedraagt de maximale stijging van de rentevoet bij een herziening +3 %, Een mogelijke daling wordt beperkt tot -3 % (= Floor). Indien de Cap 5 is zal de rentevoet kunnen stijgen met +5 %, maar ook dalen met -5 % (= Floor). Uitzondering: de tariefformule 1/1/1 kent hierop een uitzondering. Ondanks de Cap 3, kan het tarief na het eerste jaar niet verder stijgen dan 0,0829 % per maand (+1 %). Na het tweede jaar kan de rente niet verder stijgen dan 0,1652 % per maand (+2 %) van de oorspronkelijke rentevoet. De Cap kan pas ten vroegste bereikt worden vanaf de derde herziening. Houd ook hier rekening met het feit dat deze Caps en Floors berekend worden met maandrentevoeten. Voorbeeld Cap-berekening: Een basistarief van 3 % op jaarbasis (= 0,2466 % op maandbasis). Cap 3 % of 0,2466 % op maandbasis Indien bij een herziening de Cap bereikt wordt: 0,246 6% (basis) + 0,2466 % (Cap) = 0,4932 % of 6,08 % op jaarbasis. Een basistarief dat lager ligt dan de Cap kan maximaal verdubbelen! Voorbeeld verdubbeling rente, maar lager dan Cap: Een basistarief van 2 % op jaarbasis (=0,1651 % op maandbasis). Bij Cap 3 is enkel een verdubbeling mogelijk: 2 % of 0,1651 % op maandbasis Indien bij een herziening de Cap bereikt wordt: 0,1651 % (basis) + 0,1651 % (Cap) = 0,3302 % of 4,04 % op jaarbasis. De rentevoet verandert niet indien de rentevoet van de lopende periode niet minstens 0,0208 % per maand (0,25 % per jaar), in min of in meer, verschilt van de nieuw berekende maandrente. De concrete gegevens over de variabiliteit vindt men op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaarten.

16 16/ Het rentetarief Het rentetarief van de voorschotten of wederopnames is duidelijk weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. Argenta biedt standaard als rentetarief een basistarief aan dat zal worden vastgelegd in het kredietaanbod en in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst (hierna de Basisrentevoet). Indien de kredietnemer aan een aantal voorwaarden voldoet (hieronder beschreven) dan kan Argenta op verzoek van de kredietnemer een gunstiger tarief zoals gespecifieerd in de tariefkaart in het kredietaanbod voorstellen en in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst (hierna het Profijttarief). Concreet komt het Profijttarief neer op het rentetarief toegepast onder de Basisrentevoet, maar verminderd met een voorwaardelijke korting weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. Het Profijttarief wordt toegekend indien: - een of meerdere kredietnemers een schuldsaldoverzekering onderschrijven bij Argenta Assuranties nv waarvan het totale verzekerde bedrag altijd minstens gelijk is aan het totale saldo van het voorschot; - de kredietnemers een brandverzekering onderschrijven bij Argenta Assuranties; - de kredietnemers alle betalingen met betrekking tot het krediet en desgevallend tot de in deze voorwaarden vernoemde verzekeringen verrichten middels een domiciliëringsopdracht op een betaalrekening waarop het loon van de kredietnemers gedomicilieerd wordt bij Argenta. Het Profijttarief is derhalve niet van toepassing indien aan de bovenvermelde voorwaarden niet of niet langer wordt voldaan. Indien het Profijttarief niet of niet langer van toepassing is, wordt de Basisrentevoet toegepast. De beëindiging van het Profijttarief wordt vooraf schriftelijk aan de kredietnemer gemeld.

17 17/ Overzicht tariefformules 9.1 Variabele formules 1/1/1 en 3/3/3 Argenta heeft twee zuiver variabele formules. Namelijk de 1/1/1 met een jaarlijks en de 3/3/3 met een driejaarlijks aanpasbare rentevoet. Ieder jaar of om de drie jaar zal de oorspronkelijke rentevoet herzien worden op basis van een contractueel vastgelegde referte-index. Deze wijziging kan ook nooit groter zijn dan de contractueel vastgelegde Cap/Floor. De initiële rente kan maximum verdubbelen. 9.2 Semi-variabele formules 5/3/3, 7/3/3, 10/5/5, 15/5/5, 20/5/5 en 25/5 Argenta heeft ook zes formules met een eerste langere rentevaste periode uiteenlopend van 5 tot 25 jaar. Na het verstrijken van deze periode volgt er een herziening van de oorspronkelijke rentevoet op basis van een contractueel vastgelegde referte-index. Deze wijziging kan ook nooit groter zijn dan de contractueel vastgelegde Cap/Floor. De initiële rente kan maximum verdubbelen. 9.3 Vaste formules 5, 7, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar Argenta biedt ook vaste formules aan. In dit geval wijzigt de rentevoet gedurende de hele looptijd van het krediet niet. Er kan al een (deel)krediet op 5 of 7 jaar aangeboden worden, maar standaard zullen de vaste formules 10, 15, 20, 25 en 30 jaar gebruikt worden. De formules op 5 en 7 jaar hebben vooral hun nut in de opdeling van een krediet om de globale looptijd van het krediet te verlagen.

18 18/ Overzicht van Cap, Referte-index en terugbetalingsmodaliteiten per tariefformule Tariefformules 1/1/1 3/3/3 5/3/3 7/3/3 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 30 Overbrugging skrediet Cap/Floor NVT 3%/+3 % Cap 3 3%/+3 % Cap 3 3%/+ 3% Cap 3 3%/+3% Cap 3 3%/+3% Cap 3 5%/+5% Cap 5 5%/+5% Cap 5 5%/+5 % Cap 5 5%/+5% Cap 5 Referte-index Index Index Index Index C Index E Index E Index E Index E Index E NVT A C C Herziening Herziening als de referte-index met +/ 0,25% op jaarbasis wijzigt (=+/-0,0208% op maandbasis) Terugbetalings modaliteiten Vaste mensualiteiten Vaste kapitaalaflossingen Variable lineaire kapitaalaflossingen Mogelijkheid tot uitstel van betaling (max 24 maanden) Maandelijks interest en eenmalige kapitaalaflossing op het einde Looptijd Maximum 30 jaar Maximum 24 maanden 10. Kosten 10.1 Notariskosten Een hypothecair krediet wordt gevestigd bij notariële akte, waarvan de kosten ten laste van de kredietnemer vallen. Over de omvang van deze kosten kan de kredietnemer zich vooraf laten informeren bij de notaris (of via: of in één van de Argenta-kantoren Schattingskosten Een expert van Gudrun Xpert nv stelt de waarde vast van de in hypotheek gegeven goederen. Hiervoor zijn schattingskosten rechtstreeks te betalen aan Gudrun Xpert nv door de kredietnemer aan wie onverwijld een exemplaar van het schattingsverslag wordt overgemaakt. De schattingskosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

19 19/ Dossierkosten De kredietnemer is aan Argenta dossierkosten verschuldigd. De dossierkosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Kosten voor wijzigingen van het kredietaanbod vóór ondertekening van de hypothecaire kredietakte De kredietnemer is aan Argenta kosten verschuldigd in geval van wijziging van het aanbod voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Kosten voor wijzigingen van de kredietvoorwaarden na ondertekening van de hypothecaire kredietakte De kredietnemer is aan Argenta kosten verschuldigd in geval hij verzoekt om wijzigingen aan de kredietvoorwaarden. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Reserveringsvergoeding Indien het volledige bedrag van het voorschot niet is opgenomen binnen een bepaalde termijn ingaand op de datum van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst, dan is de kredietnemer een reserveringsvergoeding per maand aan Argenta verschuldigd. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 11. Vergoedingen Behoudens de wederbeleggingsvergoeding waarvan sprake in rubriek 5.3. en de kosten waarvan sprake onder titel 10 wordt door Argenta geen enkele vergoeding ten laste van de kredietnemer gelegd.

20 20/ De verzekeringen, die contractueel verplicht afgesloten dienen te worden 12.1 De schuldsaldoverzekering De kredietnemer dient een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij een toegelaten verzekeraar. De verzekeraar betaalt bij overlijden van de verzekerde persoon/kredietnemer het op dat ogenblik verzekerde kapitaal van het Hypothecair krediet. De schuldsaldoverzekering biedt een afdoende bescherming tegen het risico van het overlijden van de kredietnemer en is derhalve verplicht. Argenta biedt deze verzekering aan maar laat de keuze van de verzekeraar aan de kredietnemer. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming in de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar / uw bank / uw tussenpersoon voor meer informatie De brandverzekering De kredietnemer dient een brandverzekering m.b.t. het in waarborg gegeven onroerend goed te sluiten bij een toegelaten verzekeraar. De kredietnemer is verplicht het in waarborg geboden onroerend goed tegen het risico van brand en andere aanverwante risico s te verzekeren voor de nieuwbouwwaarde. Argenta biedt deze verzekering aan maar laat de keuze van de verzekeraar aan de kredietnemer. 13. Verloop van een kredietaanvraag 13.1 De kredietaanvraag Wie na inzage van deze Prospectus en van de aangehechte tariefkaart bij Argenta een Hypothecair krediet wenst aan te gaan, vult een kredietaanvraag in. De kantoorhouders van Argenta zullen daarbij adviseren. Bij de kredietaanvraag worden de documenten gevoegd die nodig zijn om met kennis van zaken te kunnen beslissen (hierna het Kredietdossier).

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Allianz Comfort Hypotheek September 2009 Deel A Leningsvoorwaarden voor een Allianz Comfort Hypotheek 11. Saldo-opgave 11.1 Reageren op de saldo-opgave

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie