Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw referentie inzake hypothecaire kredieten"

Transcriptie

1 Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V.

2 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom - een eigen huis - te financieren, is geen lichtvaardige beslissing. Zij bindt u immers voor jaren en u kunt ze beter zorgvuldig voorbereiden. Daarom zal uw kredietbemiddelaar u informeren en adviseren tijdens de volledige duur van uw project. Zonder dat u dat tot iets verplicht, legt hij u alles uit over de diverse formules die u ter beschikking staan, over de fiscale voordelen ervan, de administratieve formaliteiten die u moet vervullen of over de steun waarop u aanspraak kunt maken. Hij helpt u uw financieel plan uit te werken en stelt u een op maat gesneden kredietoplossing tegen een voordelig tarief voor. Vervolgens volgt hij uw dossier op, van de kredietaanvraag tot de ondertekening van de akte bij de notaris. Zo kunt u zich met kennis van zaken... en tegen de best mogelijke voorwaarden binden. Lees meer over de Woonkredieten van Elantis aan de hand van de antwoorden op enkele essentiële vragen Voor welke doeleinden kunt u lenen bij Elantis? De woonkredieten van Elantis zijn bestemd voor het verwerven of behouden van zakelijke vastgoedrechten. Zij kunnen dus dienen voor het finanieren van: de aankoop, de bouw, de verbouwing of de instandhouding van een onroerend goed; de aankoop van een bouwgrond; de successierechten in verband met de erfenis van een onroerend goed; de terugbetaling van kredieten betreffende een van deze voorwerpen. Wat is een kredietopening? Wij stellen het kredietbedrag te uwer beschikking in de vorm van een voorschot in het kader van een kredietopening met wederopneming. Dat systeem biedt u de mogelijkheid om later het reeds afgeloste of vervroegd terugbetaalde kapitaal opnieuw te gebruiken voor een nieuw woonkrediet (bv. voor het dekken van de kosten voor renovatiewerkzaamheden), tegen de voorwaarden van dat ogenblik. Geld lenen via een kredietopening is denken aan de toekomst en later de kosten voor een nieuwe notariële akte vermijden. Hoe gaat een wederopneming in zijn werk? Als u daarna nog extra kapitaal wilt krijgen (bv. u wilt bijbouwen of verbouwingen doen), hoeft u enkel een wederopneming te doen ten belope van het bedrag dat u al hebt afgelost. Die wederopneming moet op zijn minst bedragen en mag nooit zorgen voor een overschrijding van de datum waarop de kredietopening verstrijkt. De rentevoet die geldt voor de wederopneming is die van een soortgelijk krediet zoals hij gepubliceerd staat in de tarieven in de bijlage bij ons prospectus, op het ogenblik van de aanvraag tot wederopneming. 2

3 De formaliteiten zijn dezelfde als voor de aanvankelijke kredietopening. Wie kan geld lenen bij Elantis? Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn professioneel statuut: werknemer, ambtenaar, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep. U moet echter aan twee voorwaarden voldoen: uw hoofdverblijfplaats in België hebben; voornamelijk handelen met een privédoel, d.w.z. een doel dat niets met uw professionele, commerciële of ambachtelijke activiteiten te maken heeft. Het Woonkrediet wordt geregeld bij de wet van 04 augustus 1992, die gewijzigd werd bij de wet van 13 maart 1998 en de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ter bescherming van de kredietnemer. Wij kunnen u speciaal aangepaste formules aanbieden indien: u leent via een rechtspersoon; uw hypothecair krediet niet hoofdzakelijk dient voor privédoeleinden. Welk bedrag kunt u bij ons lenen? U beslist over het bedrag van uw krediet, rekening houdend met de minima en maxima die we hebben vastgelegd. Ze kunnen variëren afhankelijk van onze diverse formules van hypothecaire kredieten (raadpleeg onze commerciële dienst voor meer informatie). Het bedrag dat u aanvraagt, kan u worden toegekend op basis van de analyse van: uw financiële middelen; de voorgestelde waarborgen. Hoeveel bedraagt de maximumduur? Het hypothecair krediet is een langlopend krediet. De maximumduur, met inbegrip van de eventuele perioden van opneming of vrijstelling van kapitaalaflossing, mag niet hoger liggen dan 30 jaar 1. Dit maximum van 30 jaar stemt overeen met de wettelijke geldigheidsperiode van de hypothecaire inschrijving die op de onroerende goederen werd genomen. Wat is een voorschotquotiteit? Het is de verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen (verminderd met de waarde van de roerende waarborgen) en de totale waarde van de onroerende waarborgen. 1 Die looptijden kunnen verschillen afhankelijk van de gekozen rentevoetformule (raadpleeg onze tariefkaart). 3

4 Om de voorschotquotiteit te bepalen, nemen wij gewoonlijk de waarde van de onderhandse verkoop in aanmerking. Een onafhankelijk deskundige, die door Elantis is erkend, bepaalt de waarde van het(de) onroerend(e) goed(eren) dat (die) u als waarborg aanbiedt. Indien - in geval van aankoop - de in de voorlopige koopakte vermelde verkoopprijs lager ligt dan de door de deskundige bepaalde waarde, wordt die laatste in aanmerking genomen bij de berekening van de quotiteit. Bij Elantis kan de voorschotquotiteit maximaal 100% van de in aanmerking genomen waarde bedragen. De hypotheekreserve In bepaalde gevallen kunnen we een kredietopening toestaan voor een bedrag dat hoger ligt dan het eerste toegekende voorschot, bijvoorbeeld indien u van plan bent om achteraf werkzaamheden uit te voeren die uw goed een meerwaarde kunnen geven. Naar aanleiding van de uitvoering van die werkzaamheden kunnen we u dan een nieuw voorschot aanvullende geldmiddelen 2 toestaan zonder nieuwe notariële akte. Het voordeel van de formule zit hem in de besparing die in fine werd verwezenlijkt op de aktekosten aangaande de kredietopening. Welke waarborgen worden in aanmerking genomen? Een hypothecaire inschrijving Een hypothecaire inschrijving ten belope van het kredietbedrag op een onroerend goed dat in België is gelegen, is altijd verplicht. Bij niet-naleving van uw verbintenissen biedt deze waarborg de mogelijkheid om, door de verkoop van het goed, de bedragen die u hebt geleend, terug te krijgen. Een hypothecaire volmacht Onder bepaalde voorwaarden kunnen we instemmen met een hypothecaire volmacht ter gedeeltelijke vervanging van een hypothecaire inschrijving. Het al dan niet toekennen van een gedeeltelijk mandaat, vormt een essentieel onderdeel van de analyse van uw kredietdossier. Een aanvullende waarborg Aanvullend kunnen andere waarborgen worden overwogen, bijvoorbeeld een borgtocht, effecten 3, of een hypotheek op een of meer andere onroerende goederen. Een verzekering tak 21 of 23 In bepaalde gevallen kunnen we eveneens als aanvullende waarborg een verzekeringsovereenkomst tak 21 of 23 aanvaarden, waarvan het reeds samengestelde kapitaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de voorschotquotiteit. Die overeenkomst moet worden aangegaan bij een Belgische of Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. 2 Onder voorbehoud van de analyse van uw dossier. Dit nieuwe voorschot gebeurt tegen de tariefvoorwaarden van dat moment. 3 De roerende waarden kunnen voorwerp uitmaken van een weging (Tak 23, beveks ). U kunt op gelijk welk ogenblik vragen om het in waarborg gegeven beleggingsproduct te wijzigen. 4

5 Een overlijdensverzekering In alle gevallen wordt een overlijdensverzekering aangeraden. Die is verplicht voor elk krediet waarvan de voorschotquotiteit hoger ligt dan 75 % en als het gaat om de financiering van de gezinswoning. U kunt vrij de verzekeringsmaatschappij kiezen waarbij u deze schuldsaldoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering wenst af te sluiten. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw tussenpersoon voor meer informatie. De kredietformules Wij bieden u diverse kredietformules aan, die van elkaar verschillen door hun terugbetalingswijze. U kunt in één en het zelfde Woonkrediet die diverse formules met elkaar combineren, om zo te komen tot een oplossing die is aangepast aan uw budget en aan uw project. Uw kredietbemiddelaar helpt u graag bij het maken van een keuze. De diverse soorten terugbetalingswijzen Bij Elantis hebt u twee grote mogelijkheden: u kiest er voor om al dan niet kapitaal af te lossen. Terugbetaling met kapitaalaflossing Terugbetalingen in vaste maandelijkse aflossingen De aflossing van het kapitaal en de terugbetaling van de interest gebeuren in de vorm van vaste maandelijkse aflossingen die wij innen via een domiciliëring [1] op een rekening die werd geopend bij de financiële instelling van uw keuze. De maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte interest en uit een gedeelte kapitaal. In het begin bestaat de maandelijkse aflossing vooral uit interest, maar naarmate u het kapitaal aflost, wordt die verhouding omgekeerd. Voorbeeld Neem een krediet van dat terugbetaalbaar is in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen met een rentevoet van 409 % per jaar (0,335% per maand). De maandelijkse aflossing bedraagt 607,03. De eerste maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte kapitaal van 272,03 en uit een gedeelte interest van 335,00. De laatste maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte kapitaal van 606,81 en uit een gedeelte interest van 0,22 [1] Europese domiciliëring SEPA 5

6 Terugbetalingen met degressieve maandelijkse aflossingen In het kader van die formule betaalt u elke maand een vast gedeelte van het kapitaal terug. De interest, die berekend wordt op het schuldsaldo, neemt elke maand af. Met andere woorden, het bedrag van de aflossingen neemt af. Voorbeeld Neem een krediet van dat terugbetaalbaar is in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen met een maandelijkse rentevoet van 0,335 % (4,09 % op jaarbasis). Uw eerste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend: /240 = 416,67 maandelijks terugbetaald kapitaal X 0,343% = 335,00 interest Totaal van de 1ste maandelijkse afbetaling = 416, ,00 = 751,67 Uw laatste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend: 415,87 kapitaal Interest op het uitstaande kapitaal (415,87 X 0,335 ) = 1,39 Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Die formule biedt u de mogelijkheid om tijdens de hele looptijd van het krediet geen enkele kapitaalaflossing te doen. U betaalt maandelijks bedragen die uitsluitend uit interest bestaan. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag. De laatste terugbetaling kan bijvoorbeeld overeenkomen met de storting van het kapitaal van een levensverzekeringscontract, de tegeldemaking van effecten, de verkoop van een onroerend goed,... Opmerking Het resultaat dat wordt verwacht van de samenstelling van een spaartegoed via een levensverzekering tak 23 of elk ander aan een beursbelegging gekoppeld product is helemaal niet gegarandeerd. U moet alle nodige maatregelen nemen om het kapitaal op de vervaldag terug te betalen. Voorbeeld Kredietbedrag: Looptijd van het krediet: 15 jaar Rentevoettype: vijfjaarlijks herzienbaar (CAP 2 %) Rentevoet van het krediet [1]: Maandelijks = 0,2830 % Jaarlijks = 3,45 % Uw maandelijkse aflossing, die uitsluitend uit interest bestaat, bedraagt 283,00. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de laatste vervaldag. Opmerking Indien u voor variabele of semi-variabele formules kiest, wordt het bedrag van uw afbetaling aangepast op de herzieningsdata. 6

7 Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet geeft u de mogelijkheid een onroerend goed aan te kopen, te verbouwen of te bouwen, in afwachting van naderende en zekere financiële inkomsten. Dit onroerend goed moet onderwerp uitmaken van een hypothecair krediet op lange termijn bij Elantis. De onmiddellijke financiële opbrengst vloeit voort uit: de verkoop van een onroerend goed; de verdeling van een nalatenschap; de betaling van een levensverzekering; de inning van een opleg; de tegeldemaking van effecten met gewaarborgd kapitaal. De terugbetaling gebeurt via maandelijkse interestbetalingen: het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldatum van het overbruggingskrediet. De diverse soorten rentevoeten Wij bieden u kredietformules aan met een vaste en met een variabele rentevoet. U kunt de diverse formules binnen een en hetzelfde woonkrediet combineren. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van uw krediet met een vaste rentevoet financieren en het andere gedeelte met een variabele rentevoet. De maandelijkse afbetaling van een woonkrediet wordt berekend op basis van de reële maandelijkse rentevoet. Ons rentevoettarief vermeldt de omzetting van die reële maandelijkse rentevoet in een gelijkwaardige reële jaarlijkse rentevoet. Vaste rentevoet De evolutie van de marktrente heeft geen enkele weerslag op de rentevoet van uw krediet. Uw rentevoet verandert dus niet tijdens de looptijd van het krediet. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar, maar om fiscale redenen bevelen wij u aan een krediet aan te gaan voor minstens 10 jaar. Variabele rentevoet De schommeling van de rentevoet hangt af van de evolutie van de referentie-index die elke maand wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De aanvankelijke index is die welke is opgenomen in het rentevoetrooster dat van toepassing is bij het afsluiten van uw kredietovereenkomst. Bij de rentevoetherziening is de nieuwe in aanmerking te nemen referentie-index die van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van de rentevoetherziening. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumlooptijd kan 25 jaar bedragen. Uw rentevoet kan dus zowel opwaarts als neerwaarts variëren tijdens de looptijd van uw krediet. 7

8 U hebt dus de garantie dat de rentevoetschommelingen niet willekeurig zullen zijn, maar strikt gekoppeld zijn aan de indexen die worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en dat zij de evolutie van de rentevoeten weerspiegelen. De variabele rentevoet schommelt binnen welbepaalde marges: u weet dus van meet af aan tot waar de rentevoet maximaal kan gaan (Cap) en ook tot hoe laag hij kan dalen (Floor). Die marges, die afhangen van het soort van variabiliteit waarvoor u hebt gekozen, vindt u in ons rentevoetrooster. In elk geval mag het opwaartse verschil nooit groter zijn dan het neerwaartse verschil. Bij een variabele rentevoet wordt de rentevoet inderdaad enkel verhoogd of verlaagd als het verschil t.o.v. de lopende rentevoet van uw krediet en de rentevoet die geldt op het ogenblik van de herziening op zijn minst 0,042 % per maand bedraagt, dat is gelijk aan 0,50 % per jaar. De minimumlooptijd van de variabele rentevoet bedraagt 10 jaar. U beschikt over diverse herzieningsformules Variabele rentevoet 3/3/3 De rentevoet wordt om de 3 jaar herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C) Variabele rentevoet 5/5/5 De rentevoet wordt om de 5 jaar herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) Variabele rentevoet 10/5/5 De rentevoet is vast tijdens de eerste 10 jaar en kan daarna om de 5 jaar worden herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) Voorbeeld van een rentevoetherziening > Aanvankelijke maandelijkse rentevoet: 0,3710 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 4,54 % > Rentevoetformule: 5/5/5 > Maximale opwaartse herziening = de CAP: 0,165 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2 % = CAP 2 % > Aanvankelijke referentie-index: % per maand (weergegeven in de officiële tarifering die op uw hypothecair krediet wordt toegepast) 3,425 % jaarlijks > Nieuwe referentie-index na 5 jaar: 0,0781 % maandelijks 0,941 % jaarlijks 8

9 Berekening van de nieuwe rentevoet die na 5 jaar van toepassing is: = aanvankelijke maandelijkse rentevoet + (nieuwe referentie-index aanvankelijke referentie-index) = 0,3710 % + (0,0781 % - 0,2810 %) = 0,1681 % maandelijks (d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2,04 %) Hier speelt de impact van de CAP. Bij de inschrijving hebt u ervoor gekozen de opwaartse herziening te beperken tot 0,165 % maandelijks (CAP 2 %). De stijging zal na 5 jaar dus beperkt worden tot de aanvankelijke maandelijkse rentevoet + maximale opwaartse herziening: 0,3710 % + 0,165 % = 0,5360 %, d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 6,63 %. Verzekeringen De schuldsaldoverzekering Die verzekering, die nauw verbonden is met uw krediet afbetalingen, garandeert op elk ogenblik de terugbetaling van het nog verschuldigde kapitaalsaldo als u tijdens de looptijd van het krediet zou overlijden. Dankzij die verzekering hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van uw hypothecair krediet. De woonverzekering De woonverzekering ook brandverzekering genoemd vergoedt de schade aan uw woning door brand, water, storm, natuurrampen enz. De fiscaliteit van woonkredieten In dit hoofdstuk gaan wij enkel in op de belastingvoordelen die te maken hebben met de fiscale aftrek van een hypothecair krediet dat dient voor de financiering van de aankoop of het in stand houden van de enige eigen woning en dat werd afgesloten na 01/01/2005. Om informatie te verkrijgen over de fiscaliteit m.b.t. de hypothecaire kredieten die werden aangegaan vóór 01/01/2005 of m.b.t. een tweede verblijfplaats, verwijzen wij u naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën Belastingvoordelen van een hypothecaire lening Als aan enkele voorwaarden voldaan is geven de uitgaven (kapitaalaflossingen en interestbetalingen) van uw hypothecaire lening recht op de aftrek voor de "enige eigen woning". 9

10 Daartoe moet de lening: afgesloten zijn na 1 januari 2005; gewaarborgd worden door een hypothecaire inschrijving; afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte; afgesloten zijn voor een looptijd van op zijn minst 10 jaar; dienen voor het verwerven of in stand houden van de "enige eigen" woning die gelegen is in België (aankoop, bouw, renovatie of betaling van de successierechten op die woning). Uw woning wordt beschouwd als "enig" als u geen eigenaar bent van een andere woning. De "eigen" woning is die welke u bewoont en waarvan u de eigenaar bent, de bezitter, de erfpachter, de houder van een opstalrecht of de vruchtgebruiker. Als u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moeten de twee partners de woning bewonen. Uw fiscaal voordeel omvat een belastingvermindering tegen de marginale aanslagvoet. De premies voor de schuldsaldoverzekering of van een andere vorm van levensverzekering die gekoppeld is aan het krediet, komen eveneens in aanmerking voor de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning". Hoeveel bedraagt de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning? " Alle reëel betaalde of gedragen uitgaven die voortvloeien uit uw hypothecaire lening komen in aanmerking voor de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning". U kunt dus de interest, de terugbetalingen en de premies voor een schuldsaldoverzekering of een aan het krediet gekoppelde levensverzekering fiscaal inbrengen. Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) kunt u in uw belastingaangifte maximaal inbrengen in het kader van kredieten om een eigen woning te verwerven of om er werken uit te voeren, Dit bedrag wordt verhoogd: - met 760 gedurende de eerste 10 jaar van het krediet en op voorwaarde dat u eigenaar blijft van een enige woning; - met 80, indien u op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u een hypothecaire lening bent aangegaan, ten minste 3 kinderen ten laste had. Impact van de 6de staatshervorming De bevoegdheden in verband met de fiscaliteit van de eigen woning werden vanaf aanslagjaar 2015 (kredieten toegekend vanaf 1 januari 2014) overgeheveld naar de Gewesten. Sommige Gewesten zijn regels beginnen opstellen om het oorspronkelijk op federaal niveau ingevoerde basisstelsel te wijzigen, andere nemen een afwachtende houding aan. We schetsen hier dus de stand van de wetgeving op de datum van het prospectus. 10

11 In Vlaanderen Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten wordt het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, teruggebracht van naar De verhogingen blijven onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 40 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. In Wallonië Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten blijft het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 40 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. In Brussel Er is voorlopig geen wetswijziging gepland. Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten blijft het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt echter vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 45 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. Uw Elantis-woonkrediet in de praktijk U hebt zopas uw droomhuis gevonden om er uw nieuwe gezin in onder te brengen, u hebt besloten te investeren in de aankoop van een mooi appartement, uw jongste spruit is pas geboren en u wilt uw zolder ombouwen tot een speelkamer en een extra slaapkamer, u wilt zonnepanelen installeren en uw woning extra isoleren Ongeacht uw project, hoe ambitieus, ecologisch of veeleer bescheiden het ook is, als u het wilt financieren kunt u zich best laten adviseren en bijstaan. Ziezo, dankzij dit document bent u nu iets beter vertrouwd met het begrip "woonkrediet". Zo ziet u concreet de diverse stappen die u moet zetten om uiteindelijk te kunnen beschikken over de nodige middelen om uw project te verwezenlijken. Alle informatie over onze kredietformules en ons tarief is verkrijgbaar: bij uw kredietbemiddelaar; bij onze commerciële dienst (04/ ); op onze internetsite: 11

12 1. De eerste fase houdt in dat u aan onze commerciële dienst een simulatie vraagt die berust op gegevens zoals uw leeftijd, uw gezinsinkomen, de kostprijs van uw project, uw fiscale situatie enz. Zij stelt u in staat uw financieel plan te verfijnen en met kennis van zaken een beslissing te nemen. 2. Als u een keuze hebt gemaakt, geeft u er concreet vorm aan door een kredietaanvraag in te dienen, waaraan u de vereiste documenten toevoegt. 3. De analisten die met uw dossier belast zijn, onderzoeken dan de aanvraag op basis van uw kredietwaardigheid en de waarde van de voorgestelde waarborgen. 4. Na analyse en goedkeuring van uw aanvraag bezorgen wij u een kredietaanbod. U beschikt over 15 kalenderdagen om het ondertekende aanbod terug te sturen. 5. Als u ons aanbod aanvaardt, bezorgen wij uw dossier aan de notaris van uw keuze. De notaris stelt dan een ontwerpakte op en doet de nodige opzoekingen. 6. Als de notaris klaar is, spreekt hij met u een datum af voor de ondertekening van de notariële akte voor de hypothecairekredietopening. Die akte is de basisovereenkomst van het krediet en bevat de hypotheekstellingsakte, de algemene kredietvoorwaarden en de overeenkomst betreffende het 1ste voorschot. De latere voorschotten worden opgenomen in onderhandse contracten, waardoor u geen nieuwe kosten voor een notariële akte moet betalen. Beschikbaarstelling van de tegoeden Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte. Hetzij volledig als het gaat om een aankoop, hetzij per tranche als het krediet bestemd is voor bouw- of verbouwingswerkzaamheden. Kopen Storting van het volledige bedrag van het krediet op de dag van het verlijden van de akte De eerste vervaldag in kapitaal en interest is vastgelegd op de 15de van de maand volgend op de datum van het verlijden van de akte voor de kredieten die tussen 1ste en de 15de van de maand werden geregistreerd. Voor de kredieten die tussen de 16de en de laatste dag van de maand werden geregistreerd, wordt de eerste vervaldag in kapitaal en interest vastgelegd op de 15de van de tweede maand volgend op de datum van het verlijden van de akte. De eerste vervaldag waarop moet worden betaald, zal dus niet noodzakelijk samenvallen met de maandelijkse afbetaling die in uw terugbetalingstabel vermeld staat. De datum van het verlijden van de kredietakte en de datum waarop de interest van de maandelijkse afbetaling begint te lopen (de 15de van de maand) zijn gewoonlijk niet dezelfde. Het verschil zal overeenstemmen met de interest die tussen beide data wordt berekend. Periode van vrijstelling U kunt eveneens aanspraak maken op een periode van vrijstelling van kapitaalaflossing, die beperkt is tot maximaal 36 maanden4. Tijdens de door u gekozen periode zult u maandelijks enkel de interest op het volledige krediet betalen. 4 Deze optie is niet beschikbaar voor al onze kredietformules (raadpleeg onze commerciële dienst voor meer informatie). 12

13 Bouw - verbouwing en renovatie Opnemingsperiode In beide gevallen hebt u automatisch recht op een opnemingsperiode voor een maximumduur van 24 maanden die overeenstemt met de maximale termijn die beschikbaar is om uw bouw of verbouwingswerkzaamheden te realiseren. Het kapitaal zal op basis van bewijsstukken worden gestort naarmate de werkzaamheden vorderen en nadat u uw eigen middelen eerst hebt aangesproken. U kunt beslissen vanaf wanneer u uw kapitaal wenst af te lossen: hetzij gedurende de opnemingsperiode. In dat geval betaalt u: o kapitaal zoals vermeld wordt in de aflossingstabel; o interest die berekend wordt op de daadwerkelijk opgenomen sommen; o een vergoeding wegens niet-gebruik (raadpleeg ons tarief) op het nog niet opgenomen bedrag. hetzij nadat u alle middelen hebt opgenomen. In dat geval betaalt u interest en kapitaal zoals vermeld wordt in de aflossingstabel. Het saldo van het krediet, d.i. de laatste schijf van 5 %, wordt gestort nadat een van onze erkende deskundigen de volledige beëindiging van de werkzaamheden heeft vastgesteld. Die vaststelling van voltooiing moet de in het oorspronkelijke expertiseverslag geraamde waarde bevestigen. Op gelijk welk ogenblik tijdens de opnemingsperiode kunnen we vragen om de vordering van de werkzaamheden door een erkend deskundige te laten vaststellen. De kosten van die vaststellingen komen te uwen laste (raadpleeg ons tarief). Wanneer het voorschot niet volledig werd opgenomen binnen de overeengekomen periode, beperken wij het bedrag van het voorschot ten belope van de effectief opgenomen bedragen, met inachtneming van een nieuwe aflossingstabel die rekening houdt met die beperking. Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een onroerend goed? Kopen registratierechten: het tarief en de voorwaarden voor de vermindering van de registratierechten hangen af van het gewest waar het goed gelegen is (Vlaams Gewest, Brussel of Waals Gewest); vaste kosten; ereloon voor de notaris (aankoopakte). Bouw U moet geen registratierechten betalen in geval van bouw- of verbouwingen, maar wel BTW. 13

14 Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een onroerend goed? Verwittiging Het is strikt verboden voor de kredietbemiddelaar de kleinste som geld te ontvangen van de kredietnemer. Enkel Elantis mag de kosten aanrekenen die vermeld staan in de tarieven van de prestaties 5. Kosten voor de indiening van een dossier Uw aanvraag wordt omgezet in een definitief of voorwaardelijk kredietaanbod. U beschikt over een bedenktijd van 15 kalenderdagen om ons het voor akkoord ondertekend aanbod terug te sturen. Na die termijn is het aanbod niet meer geldig. Indien u het kredietaanbod aanvaardt, worden de dossierkosten in mindering gebracht van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking werd gesteld. Indien u er anderzijds geen gevolg aan geeft, is een forfaitaire som verschuldigd. Expertisekosten De expertise biedt de mogelijkheid de waarde en de kwaliteit van het goed dat de waarborg van het krediet vormt, te bepalen. U kunt zelf die expertise aanvragen, daartoe volmacht geven aan de kredietbemiddelaar die uw aanvraag bij ons heeft ingediend of u kunt ons die taak toevertrouwen. De deskundigen moeten altijd worden gekozen uit de lijst van de onafhankelijke deskundigen die we hebben erkend. De deskundige stuurt u rechtstreeks zijn honorariumnota (zie Tarieven ) en bezorgt u en ons zijn expertiseverslag. Wanneer het krediet dient om de bouw of verbouwing van een woning te financieren, kan het noodzakelijk zijn om het einde van de werkzaamheden vast te stellen en zo de goede uitvoering ervan na te gaan. Dankzij die vaststelling kan de laatste tranche van het krediet worden vrijgegeven, die overeenstemt met 5 % van het totaal bedrag van de werkzaamheden die dankzij dat krediet werden gefinancierd. Voor die prestatie is het ereloon van de expert beperkt (zie Tarieven ). Verhoging van de dossierkosten Voor elke nieuwe aanvraag die door u of uw kredietbemiddelaar wordt ingediend, worden de aanvankelijke dossierkosten verhoogd. Die kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Kosten voor de wijziging van het aanbod Na het uitbrengen van het eerste aanbod worden forfaitaire kosten aangerekend voor de verwezenlijking van elk nieuw aanbod of aanhangsel. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. 5 Uitzondering: de expertisekosten moeten rechtstreeks met de expert worden afgerekend. 14

15 Een wederbeleggingsvergoeding Op gelijk welk ogenblik kunt u uw krediet, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetalen. In dat geval is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Ze komt overeen met 3 maanden interest die, tegen de rentevoet van het krediet, op het vervroegd terugbetaalde kapitaal berekend wordt. Indien in de loop van een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke terugbetaling werd gedaan, moet elke latere vervroegde terugbetaling in datzelfde jaar minstens 10 % van het kapitaal bedragen. Kosten betreffende de wijziging van de waarborg en/of de aanpassing van het terugbetalingsplan Elke aanvraag in verband met de wijziging van de waarborgen, bijzondere prestaties die niet worden meegerekend in het normale beheer van het krediet of de aanpassing van uw terugbetalingsplan zal leiden tot een nieuwe analyse van uw dossier en kosten veroorzaken die gelijk zijn aan het bedrag van de gebruikelijke kosten die voor het indienen van een dossier worden aangerekend. Vergoeding wegens niet-gebruik Wanneer uw krediet dient om een bouw of verbouwing te financieren, neemt u uw krediet in verschillende schijven op en betaalt u enkel de interest die op de opgenomen bedragen verschuldigd is. In dat geval wordt u een vergoeding wegens niet-gebruik aangerekend op het niet opgenomen bedrag (zie Rentevoettarieven ). Kosten voor vernieuwing van de hypotheek Voor langlopende kredieten (+ 30 jaar) worden op dat moment kosten voor de vernieuwing van de hypotheek aangerekend. Die kosten worden onder meer berekend op basis van het barema van de hypotheekbewaring. Wettelijke bepalingen Europese Gedragscode De Europese Hypothecaire Federatie (EHF) heeft op verzoek van de Europese Commissie een Europese Gedragscode uitgewerkt. Wij onderschrijven volledig die Gedragscode met betrekking tot de precontractuele informatie aangaande de woonkredieten. U vindt alle nuttige informatie in de bijlage bij deze prospectus. Bovendien ontvangt u automatisch de gestandaardiseerde Europese informatiefiche op het ogenblik dat de kredietofferte wordt uitgegeven. Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België Positieve centrale Het contract van een hypothecair krediet wordt automatisch geregistreerd in de Centrale van de Kredieten aan Particulieren (conform artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale van de Kredieten aan Particulieren). Die registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast te bestrijden door de kredietgevers informatie over de lopende kredieten te verstrekken. De gegevens moeten drie maanden en acht dagen worden bewaard te rekenen vanaf de dag waarop de kredietovereenkomst normaal afloopt. Negatieve centrale 15

16 Conform de bepalingen van de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet, de bepalingen van de wet van 10 augustus 2001 aangaande de Centrale van de Kredieten aan Particulieren en de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn wij, wanneer een verschuldigde som niet werd betaald drie maanden na de datum waarop ze vervalt of één maand na de aangetekende aanmaning die de gevolgen van wanbetaling vermeldt, verplicht de wanbetaling aan de negatieve centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te melden. De kredietnemers hebben recht van inzage in de gegevens die in de Centrale zijn opgenomen en mogen de rechtzetting en schrapping ervan vragen. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houden u, in elke fase van uw krediet, op de hoogte van uw rechten ter zake. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossiers, maar ook om alle aangeboden producten te ontdekken, zowel op het vlak van hypothecaire kredieten als consumentenkredieten, staan wij te uwer beschikking via onze internetsite (www.elantis.be) en onze commerciële dienst (04/ ). Dienstverlening t.a.v. de klanten De medewerkers van Elantis stellen alles in het werk om tegemoet te komen aan uw verwachtingen en u een onberispelijke dienstverlening te bieden. Het zou echter kunnen dat u ons om verduidelijking moet vragen, ons melden dat u niet akkoord gaat of gewoon zeggen dat u niet tevreden bent over uw hypothecair krediet of uw consumentenkrediet. Tot wie moet u zich dan richten? Fase 1: tracht eerst uw probleem op te lossen samen met onze commerciële afdeling Telefonisch: (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur en van tot 17 uur) Via mail: Fase 2: als de oplossing die wordt voorgesteld door onze commerciële afdeling niet volstaat voor u, kunt u uw dossier voorleggen aan de Complaint Manager van Elantis Per post: Elantis Dienst "complaint" Rue des Clarisses, Liège Via mail: Per fax: Vergeet niet uw adresgegevens, uw dossiernummer en het voorwerp van uw klacht te vermelden. 16

17 Fase 3: als u ondanks ons optreden toch niet akkoord gaat met het voorstel, kunt u uw dossier via de post, per fax of via mail voorleggen aan de ombudsfin. De ombudsfin is een onafhankelijke bemiddelingsdienst voor de bank- en de beurssector: hij moet zorgen voor de gemakkelijker verwerking van de geschillen, door ze via transparante en consequente antwoorden te helpen oplossen. De ombudsfin kan enkel optreden als u uw probleem al hebt voorgelegd aan de bevoegde dienst van de betrokken instelling, maar dat het binnen een redelijke termijn niet kon worden opgelost OMBUDSFIN Belliardstraat 15/-17, bus Brussel Telefoon: Fax: Elantis NV is een dochteronderneming van Belfius Insurance. Uw kredietverstrekker: Belfius Insurance 17

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie