Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw referentie inzake hypothecaire kredieten"

Transcriptie

1 Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V.

2 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom - een eigen huis - te financieren, is geen lichtvaardige beslissing. Zij bindt u immers voor jaren en u kunt ze beter zorgvuldig voorbereiden. Daarom zal uw kredietbemiddelaar u informeren en adviseren tijdens de volledige duur van uw project. Zonder dat u dat tot iets verplicht, legt hij u alles uit over de diverse formules die u ter beschikking staan, over de fiscale voordelen ervan, de administratieve formaliteiten die u moet vervullen of over de steun waarop u aanspraak kunt maken. Hij helpt u uw financieel plan uit te werken en stelt u een op maat gesneden kredietoplossing tegen een voordelig tarief voor. Vervolgens volgt hij uw dossier op, van de kredietaanvraag tot de ondertekening van de akte bij de notaris. Zo kunt u zich met kennis van zaken... en tegen de best mogelijke voorwaarden binden. Lees meer over de Woonkredieten van Elantis aan de hand van de antwoorden op enkele essentiële vragen Voor welke doeleinden kunt u lenen bij Elantis? De woonkredieten van Elantis zijn bestemd voor het verwerven of behouden van zakelijke vastgoedrechten. Zij kunnen dus dienen voor het finanieren van: de aankoop, de bouw, de verbouwing of de instandhouding van een onroerend goed; de aankoop van een bouwgrond; de successierechten in verband met de erfenis van een onroerend goed; de terugbetaling van kredieten betreffende een van deze voorwerpen. Wat is een kredietopening? Wij stellen het kredietbedrag te uwer beschikking in de vorm van een voorschot in het kader van een kredietopening met wederopneming. Dat systeem biedt u de mogelijkheid om later het reeds afgeloste of vervroegd terugbetaalde kapitaal opnieuw te gebruiken voor een nieuw woonkrediet (bv. voor het dekken van de kosten voor renovatiewerkzaamheden), tegen de voorwaarden van dat ogenblik. Geld lenen via een kredietopening is denken aan de toekomst en later de kosten voor een nieuwe notariële akte vermijden. Hoe gaat een wederopneming in zijn werk? Als u daarna nog extra kapitaal wilt krijgen (bv. u wilt bijbouwen of verbouwingen doen), hoeft u enkel een wederopneming te doen ten belope van het bedrag dat u al hebt afgelost. Die wederopneming moet op zijn minst bedragen en mag nooit zorgen voor een overschrijding van de datum waarop de kredietopening verstrijkt. De rentevoet die geldt voor de wederopneming is die van een soortgelijk krediet zoals hij gepubliceerd staat in de tarieven in de bijlage bij ons prospectus, op het ogenblik van de aanvraag tot wederopneming. 2

3 De formaliteiten zijn dezelfde als voor de aanvankelijke kredietopening. Wie kan geld lenen bij Elantis? Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn professioneel statuut: werknemer, ambtenaar, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep. U moet echter aan twee voorwaarden voldoen: uw hoofdverblijfplaats in België hebben; voornamelijk handelen met een privédoel, d.w.z. een doel dat niets met uw professionele, commerciële of ambachtelijke activiteiten te maken heeft. Het Woonkrediet wordt geregeld bij de wet van 04 augustus 1992, die gewijzigd werd bij de wet van 13 maart 1998 en de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ter bescherming van de kredietnemer. Wij kunnen u speciaal aangepaste formules aanbieden indien: u leent via een rechtspersoon; uw hypothecair krediet niet hoofdzakelijk dient voor privédoeleinden. Welk bedrag kunt u bij ons lenen? U beslist over het bedrag van uw krediet, rekening houdend met de minima en maxima die we hebben vastgelegd. Ze kunnen variëren afhankelijk van onze diverse formules van hypothecaire kredieten (raadpleeg onze commerciële dienst voor meer informatie). Het bedrag dat u aanvraagt, kan u worden toegekend op basis van de analyse van: uw financiële middelen; de voorgestelde waarborgen. Hoeveel bedraagt de maximumduur? Het hypothecair krediet is een langlopend krediet. De maximumduur, met inbegrip van de eventuele perioden van opneming of vrijstelling van kapitaalaflossing, mag niet hoger liggen dan 30 jaar 1. Dit maximum van 30 jaar stemt overeen met de wettelijke geldigheidsperiode van de hypothecaire inschrijving die op de onroerende goederen werd genomen. Wat is een voorschotquotiteit? Het is de verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen (verminderd met de waarde van de roerende waarborgen) en de totale waarde van de onroerende waarborgen. 1 Die looptijden kunnen verschillen afhankelijk van de gekozen rentevoetformule (raadpleeg onze tariefkaart). 3

4 Om de voorschotquotiteit te bepalen, nemen wij gewoonlijk de waarde van de onderhandse verkoop in aanmerking. Een onafhankelijk deskundige, die door Elantis is erkend, bepaalt de waarde van het(de) onroerend(e) goed(eren) dat (die) u als waarborg aanbiedt. Indien - in geval van aankoop - de in de voorlopige koopakte vermelde verkoopprijs lager ligt dan de door de deskundige bepaalde waarde, wordt die laatste in aanmerking genomen bij de berekening van de quotiteit. Bij Elantis kan de voorschotquotiteit maximaal 100% van de in aanmerking genomen waarde bedragen. De hypotheekreserve In bepaalde gevallen kunnen we een kredietopening toestaan voor een bedrag dat hoger ligt dan het eerste toegekende voorschot, bijvoorbeeld indien u van plan bent om achteraf werkzaamheden uit te voeren die uw goed een meerwaarde kunnen geven. Naar aanleiding van de uitvoering van die werkzaamheden kunnen we u dan een nieuw voorschot aanvullende geldmiddelen 2 toestaan zonder nieuwe notariële akte. Het voordeel van de formule zit hem in de besparing die in fine werd verwezenlijkt op de aktekosten aangaande de kredietopening. Welke waarborgen worden in aanmerking genomen? Een hypothecaire inschrijving Een hypothecaire inschrijving ten belope van het kredietbedrag op een onroerend goed dat in België is gelegen, is altijd verplicht. Bij niet-naleving van uw verbintenissen biedt deze waarborg de mogelijkheid om, door de verkoop van het goed, de bedragen die u hebt geleend, terug te krijgen. Een hypothecaire volmacht Onder bepaalde voorwaarden kunnen we instemmen met een hypothecaire volmacht ter gedeeltelijke vervanging van een hypothecaire inschrijving. Het al dan niet toekennen van een gedeeltelijk mandaat, vormt een essentieel onderdeel van de analyse van uw kredietdossier. Een aanvullende waarborg Aanvullend kunnen andere waarborgen worden overwogen, bijvoorbeeld een borgtocht, effecten 3, of een hypotheek op een of meer andere onroerende goederen. Een verzekering tak 21 of 23 In bepaalde gevallen kunnen we eveneens als aanvullende waarborg een verzekeringsovereenkomst tak 21 of 23 aanvaarden, waarvan het reeds samengestelde kapitaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de voorschotquotiteit. Die overeenkomst moet worden aangegaan bij een Belgische of Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. 2 Onder voorbehoud van de analyse van uw dossier. Dit nieuwe voorschot gebeurt tegen de tariefvoorwaarden van dat moment. 3 De roerende waarden kunnen voorwerp uitmaken van een weging (Tak 23, beveks ). U kunt op gelijk welk ogenblik vragen om het in waarborg gegeven beleggingsproduct te wijzigen. 4

5 Een overlijdensverzekering In alle gevallen wordt een overlijdensverzekering aangeraden. Die is verplicht voor elk krediet waarvan de voorschotquotiteit hoger ligt dan 75 % en als het gaat om de financiering van de gezinswoning. U kunt vrij de verzekeringsmaatschappij kiezen waarbij u deze schuldsaldoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering wenst af te sluiten. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw tussenpersoon voor meer informatie. De kredietformules Wij bieden u diverse kredietformules aan, die van elkaar verschillen door hun terugbetalingswijze. U kunt in één en het zelfde Woonkrediet die diverse formules met elkaar combineren, om zo te komen tot een oplossing die is aangepast aan uw budget en aan uw project. Uw kredietbemiddelaar helpt u graag bij het maken van een keuze. De diverse soorten terugbetalingswijzen Bij Elantis hebt u twee grote mogelijkheden: u kiest er voor om al dan niet kapitaal af te lossen. Terugbetaling met kapitaalaflossing Terugbetalingen in vaste maandelijkse aflossingen De aflossing van het kapitaal en de terugbetaling van de interest gebeuren in de vorm van vaste maandelijkse aflossingen die wij innen via een domiciliëring [1] op een rekening die werd geopend bij de financiële instelling van uw keuze. De maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte interest en uit een gedeelte kapitaal. In het begin bestaat de maandelijkse aflossing vooral uit interest, maar naarmate u het kapitaal aflost, wordt die verhouding omgekeerd. Voorbeeld Neem een krediet van dat terugbetaalbaar is in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen met een rentevoet van 409 % per jaar (0,335% per maand). De maandelijkse aflossing bedraagt 607,03. De eerste maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte kapitaal van 272,03 en uit een gedeelte interest van 335,00. De laatste maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte kapitaal van 606,81 en uit een gedeelte interest van 0,22 [1] Europese domiciliëring SEPA 5

6 Terugbetalingen met degressieve maandelijkse aflossingen In het kader van die formule betaalt u elke maand een vast gedeelte van het kapitaal terug. De interest, die berekend wordt op het schuldsaldo, neemt elke maand af. Met andere woorden, het bedrag van de aflossingen neemt af. Voorbeeld Neem een krediet van dat terugbetaalbaar is in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen met een maandelijkse rentevoet van 0,335 % (4,09 % op jaarbasis). Uw eerste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend: /240 = 416,67 maandelijks terugbetaald kapitaal X 0,343% = 335,00 interest Totaal van de 1ste maandelijkse afbetaling = 416, ,00 = 751,67 Uw laatste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend: 415,87 kapitaal Interest op het uitstaande kapitaal (415,87 X 0,335 ) = 1,39 Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Die formule biedt u de mogelijkheid om tijdens de hele looptijd van het krediet geen enkele kapitaalaflossing te doen. U betaalt maandelijks bedragen die uitsluitend uit interest bestaan. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag. De laatste terugbetaling kan bijvoorbeeld overeenkomen met de storting van het kapitaal van een levensverzekeringscontract, de tegeldemaking van effecten, de verkoop van een onroerend goed,... Opmerking Het resultaat dat wordt verwacht van de samenstelling van een spaartegoed via een levensverzekering tak 23 of elk ander aan een beursbelegging gekoppeld product is helemaal niet gegarandeerd. U moet alle nodige maatregelen nemen om het kapitaal op de vervaldag terug te betalen. Voorbeeld Kredietbedrag: Looptijd van het krediet: 15 jaar Rentevoettype: vijfjaarlijks herzienbaar (CAP 2 %) Rentevoet van het krediet [1]: Maandelijks = 0,2830 % Jaarlijks = 3,45 % Uw maandelijkse aflossing, die uitsluitend uit interest bestaat, bedraagt 283,00. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de laatste vervaldag. Opmerking Indien u voor variabele of semi-variabele formules kiest, wordt het bedrag van uw afbetaling aangepast op de herzieningsdata. 6

7 Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet geeft u de mogelijkheid een onroerend goed aan te kopen, te verbouwen of te bouwen, in afwachting van naderende en zekere financiële inkomsten. Dit onroerend goed moet onderwerp uitmaken van een hypothecair krediet op lange termijn bij Elantis. De onmiddellijke financiële opbrengst vloeit voort uit: de verkoop van een onroerend goed; de verdeling van een nalatenschap; de betaling van een levensverzekering; de inning van een opleg; de tegeldemaking van effecten met gewaarborgd kapitaal. De terugbetaling gebeurt via maandelijkse interestbetalingen: het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldatum van het overbruggingskrediet. De diverse soorten rentevoeten Wij bieden u kredietformules aan met een vaste en met een variabele rentevoet. U kunt de diverse formules binnen een en hetzelfde woonkrediet combineren. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van uw krediet met een vaste rentevoet financieren en het andere gedeelte met een variabele rentevoet. De maandelijkse afbetaling van een woonkrediet wordt berekend op basis van de reële maandelijkse rentevoet. Ons rentevoettarief vermeldt de omzetting van die reële maandelijkse rentevoet in een gelijkwaardige reële jaarlijkse rentevoet. Vaste rentevoet De evolutie van de marktrente heeft geen enkele weerslag op de rentevoet van uw krediet. Uw rentevoet verandert dus niet tijdens de looptijd van het krediet. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar, maar om fiscale redenen bevelen wij u aan een krediet aan te gaan voor minstens 10 jaar. Variabele rentevoet De schommeling van de rentevoet hangt af van de evolutie van de referentie-index die elke maand wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De aanvankelijke index is die welke is opgenomen in het rentevoetrooster dat van toepassing is bij het afsluiten van uw kredietovereenkomst. Bij de rentevoetherziening is de nieuwe in aanmerking te nemen referentie-index die van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van de rentevoetherziening. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumlooptijd kan 25 jaar bedragen. Uw rentevoet kan dus zowel opwaarts als neerwaarts variëren tijdens de looptijd van uw krediet. 7

8 U hebt dus de garantie dat de rentevoetschommelingen niet willekeurig zullen zijn, maar strikt gekoppeld zijn aan de indexen die worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en dat zij de evolutie van de rentevoeten weerspiegelen. De variabele rentevoet schommelt binnen welbepaalde marges: u weet dus van meet af aan tot waar de rentevoet maximaal kan gaan (Cap) en ook tot hoe laag hij kan dalen (Floor). Die marges, die afhangen van het soort van variabiliteit waarvoor u hebt gekozen, vindt u in ons rentevoetrooster. In elk geval mag het opwaartse verschil nooit groter zijn dan het neerwaartse verschil. Bij een variabele rentevoet wordt de rentevoet inderdaad enkel verhoogd of verlaagd als het verschil t.o.v. de lopende rentevoet van uw krediet en de rentevoet die geldt op het ogenblik van de herziening op zijn minst 0,042 % per maand bedraagt, dat is gelijk aan 0,50 % per jaar. De minimumlooptijd van de variabele rentevoet bedraagt 10 jaar. U beschikt over diverse herzieningsformules Variabele rentevoet 3/3/3 De rentevoet wordt om de 3 jaar herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C) Variabele rentevoet 5/5/5 De rentevoet wordt om de 5 jaar herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) Variabele rentevoet 10/5/5 De rentevoet is vast tijdens de eerste 10 jaar en kan daarna om de 5 jaar worden herzien; de referentie-index is deze van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) Voorbeeld van een rentevoetherziening > Aanvankelijke maandelijkse rentevoet: 0,3710 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 4,54 % > Rentevoetformule: 5/5/5 > Maximale opwaartse herziening = de CAP: 0,165 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2 % = CAP 2 % > Aanvankelijke referentie-index: % per maand (weergegeven in de officiële tarifering die op uw hypothecair krediet wordt toegepast) 3,425 % jaarlijks > Nieuwe referentie-index na 5 jaar: 0,0781 % maandelijks 0,941 % jaarlijks 8

9 Berekening van de nieuwe rentevoet die na 5 jaar van toepassing is: = aanvankelijke maandelijkse rentevoet + (nieuwe referentie-index aanvankelijke referentie-index) = 0,3710 % + (0,0781 % - 0,2810 %) = 0,1681 % maandelijks (d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2,04 %) Hier speelt de impact van de CAP. Bij de inschrijving hebt u ervoor gekozen de opwaartse herziening te beperken tot 0,165 % maandelijks (CAP 2 %). De stijging zal na 5 jaar dus beperkt worden tot de aanvankelijke maandelijkse rentevoet + maximale opwaartse herziening: 0,3710 % + 0,165 % = 0,5360 %, d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 6,63 %. Verzekeringen De schuldsaldoverzekering Die verzekering, die nauw verbonden is met uw krediet afbetalingen, garandeert op elk ogenblik de terugbetaling van het nog verschuldigde kapitaalsaldo als u tijdens de looptijd van het krediet zou overlijden. Dankzij die verzekering hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van uw hypothecair krediet. De woonverzekering De woonverzekering ook brandverzekering genoemd vergoedt de schade aan uw woning door brand, water, storm, natuurrampen enz. De fiscaliteit van woonkredieten In dit hoofdstuk gaan wij enkel in op de belastingvoordelen die te maken hebben met de fiscale aftrek van een hypothecair krediet dat dient voor de financiering van de aankoop of het in stand houden van de enige eigen woning en dat werd afgesloten na 01/01/2005. Om informatie te verkrijgen over de fiscaliteit m.b.t. de hypothecaire kredieten die werden aangegaan vóór 01/01/2005 of m.b.t. een tweede verblijfplaats, verwijzen wij u naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën Belastingvoordelen van een hypothecaire lening Als aan enkele voorwaarden voldaan is geven de uitgaven (kapitaalaflossingen en interestbetalingen) van uw hypothecaire lening recht op de aftrek voor de "enige eigen woning". 9

10 Daartoe moet de lening: afgesloten zijn na 1 januari 2005; gewaarborgd worden door een hypothecaire inschrijving; afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte; afgesloten zijn voor een looptijd van op zijn minst 10 jaar; dienen voor het verwerven of in stand houden van de "enige eigen" woning die gelegen is in België (aankoop, bouw, renovatie of betaling van de successierechten op die woning). Uw woning wordt beschouwd als "enig" als u geen eigenaar bent van een andere woning. De "eigen" woning is die welke u bewoont en waarvan u de eigenaar bent, de bezitter, de erfpachter, de houder van een opstalrecht of de vruchtgebruiker. Als u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moeten de twee partners de woning bewonen. Uw fiscaal voordeel omvat een belastingvermindering tegen de marginale aanslagvoet. De premies voor de schuldsaldoverzekering of van een andere vorm van levensverzekering die gekoppeld is aan het krediet, komen eveneens in aanmerking voor de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning". Hoeveel bedraagt de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning? " Alle reëel betaalde of gedragen uitgaven die voortvloeien uit uw hypothecaire lening komen in aanmerking voor de aftrekbaarheid voor de "enige eigen woning". U kunt dus de interest, de terugbetalingen en de premies voor een schuldsaldoverzekering of een aan het krediet gekoppelde levensverzekering fiscaal inbrengen. Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) kunt u in uw belastingaangifte maximaal inbrengen in het kader van kredieten om een eigen woning te verwerven of om er werken uit te voeren, Dit bedrag wordt verhoogd: - met 760 gedurende de eerste 10 jaar van het krediet en op voorwaarde dat u eigenaar blijft van een enige woning; - met 80, indien u op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u een hypothecaire lening bent aangegaan, ten minste 3 kinderen ten laste had. Impact van de 6de staatshervorming De bevoegdheden in verband met de fiscaliteit van de eigen woning werden vanaf aanslagjaar 2015 (kredieten toegekend vanaf 1 januari 2014) overgeheveld naar de Gewesten. Sommige Gewesten zijn regels beginnen opstellen om het oorspronkelijk op federaal niveau ingevoerde basisstelsel te wijzigen, andere nemen een afwachtende houding aan. We schetsen hier dus de stand van de wetgeving op de datum van het prospectus. 10

11 In Vlaanderen Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten wordt het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, teruggebracht van naar De verhogingen blijven onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 40 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. In Wallonië Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten blijft het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 40 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. In Brussel Er is voorlopig geen wetswijziging gepland. Voor alle in 2015 afgesloten nieuwe hypothecaire kredieten blijft het maximumbedrag dat u in uw belastingaangifte kunt inbrengen, onveranderd. De aftrek tegen de marginale aanslagvoet wordt echter vervangen door een forfaitaire belastingvermindering van 45 % voor de in 2015 afgesloten nieuwe kredieten. De tussen 2005 en 2014 afgesloten kredieten blijven aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet. Uw Elantis-woonkrediet in de praktijk U hebt zopas uw droomhuis gevonden om er uw nieuwe gezin in onder te brengen, u hebt besloten te investeren in de aankoop van een mooi appartement, uw jongste spruit is pas geboren en u wilt uw zolder ombouwen tot een speelkamer en een extra slaapkamer, u wilt zonnepanelen installeren en uw woning extra isoleren Ongeacht uw project, hoe ambitieus, ecologisch of veeleer bescheiden het ook is, als u het wilt financieren kunt u zich best laten adviseren en bijstaan. Ziezo, dankzij dit document bent u nu iets beter vertrouwd met het begrip "woonkrediet". Zo ziet u concreet de diverse stappen die u moet zetten om uiteindelijk te kunnen beschikken over de nodige middelen om uw project te verwezenlijken. Alle informatie over onze kredietformules en ons tarief is verkrijgbaar: bij uw kredietbemiddelaar; bij onze commerciële dienst (04/ ); op onze internetsite: 11

12 1. De eerste fase houdt in dat u aan onze commerciële dienst een simulatie vraagt die berust op gegevens zoals uw leeftijd, uw gezinsinkomen, de kostprijs van uw project, uw fiscale situatie enz. Zij stelt u in staat uw financieel plan te verfijnen en met kennis van zaken een beslissing te nemen. 2. Als u een keuze hebt gemaakt, geeft u er concreet vorm aan door een kredietaanvraag in te dienen, waaraan u de vereiste documenten toevoegt. 3. De analisten die met uw dossier belast zijn, onderzoeken dan de aanvraag op basis van uw kredietwaardigheid en de waarde van de voorgestelde waarborgen. 4. Na analyse en goedkeuring van uw aanvraag bezorgen wij u een kredietaanbod. U beschikt over 15 kalenderdagen om het ondertekende aanbod terug te sturen. 5. Als u ons aanbod aanvaardt, bezorgen wij uw dossier aan de notaris van uw keuze. De notaris stelt dan een ontwerpakte op en doet de nodige opzoekingen. 6. Als de notaris klaar is, spreekt hij met u een datum af voor de ondertekening van de notariële akte voor de hypothecairekredietopening. Die akte is de basisovereenkomst van het krediet en bevat de hypotheekstellingsakte, de algemene kredietvoorwaarden en de overeenkomst betreffende het 1ste voorschot. De latere voorschotten worden opgenomen in onderhandse contracten, waardoor u geen nieuwe kosten voor een notariële akte moet betalen. Beschikbaarstelling van de tegoeden Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte. Hetzij volledig als het gaat om een aankoop, hetzij per tranche als het krediet bestemd is voor bouw- of verbouwingswerkzaamheden. Kopen Storting van het volledige bedrag van het krediet op de dag van het verlijden van de akte De eerste vervaldag in kapitaal en interest is vastgelegd op de 15de van de maand volgend op de datum van het verlijden van de akte voor de kredieten die tussen 1ste en de 15de van de maand werden geregistreerd. Voor de kredieten die tussen de 16de en de laatste dag van de maand werden geregistreerd, wordt de eerste vervaldag in kapitaal en interest vastgelegd op de 15de van de tweede maand volgend op de datum van het verlijden van de akte. De eerste vervaldag waarop moet worden betaald, zal dus niet noodzakelijk samenvallen met de maandelijkse afbetaling die in uw terugbetalingstabel vermeld staat. De datum van het verlijden van de kredietakte en de datum waarop de interest van de maandelijkse afbetaling begint te lopen (de 15de van de maand) zijn gewoonlijk niet dezelfde. Het verschil zal overeenstemmen met de interest die tussen beide data wordt berekend. Periode van vrijstelling U kunt eveneens aanspraak maken op een periode van vrijstelling van kapitaalaflossing, die beperkt is tot maximaal 36 maanden4. Tijdens de door u gekozen periode zult u maandelijks enkel de interest op het volledige krediet betalen. 4 Deze optie is niet beschikbaar voor al onze kredietformules (raadpleeg onze commerciële dienst voor meer informatie). 12

13 Bouw - verbouwing en renovatie Opnemingsperiode In beide gevallen hebt u automatisch recht op een opnemingsperiode voor een maximumduur van 24 maanden die overeenstemt met de maximale termijn die beschikbaar is om uw bouw of verbouwingswerkzaamheden te realiseren. Het kapitaal zal op basis van bewijsstukken worden gestort naarmate de werkzaamheden vorderen en nadat u uw eigen middelen eerst hebt aangesproken. U kunt beslissen vanaf wanneer u uw kapitaal wenst af te lossen: hetzij gedurende de opnemingsperiode. In dat geval betaalt u: o kapitaal zoals vermeld wordt in de aflossingstabel; o interest die berekend wordt op de daadwerkelijk opgenomen sommen; o een vergoeding wegens niet-gebruik (raadpleeg ons tarief) op het nog niet opgenomen bedrag. hetzij nadat u alle middelen hebt opgenomen. In dat geval betaalt u interest en kapitaal zoals vermeld wordt in de aflossingstabel. Het saldo van het krediet, d.i. de laatste schijf van 5 %, wordt gestort nadat een van onze erkende deskundigen de volledige beëindiging van de werkzaamheden heeft vastgesteld. Die vaststelling van voltooiing moet de in het oorspronkelijke expertiseverslag geraamde waarde bevestigen. Op gelijk welk ogenblik tijdens de opnemingsperiode kunnen we vragen om de vordering van de werkzaamheden door een erkend deskundige te laten vaststellen. De kosten van die vaststellingen komen te uwen laste (raadpleeg ons tarief). Wanneer het voorschot niet volledig werd opgenomen binnen de overeengekomen periode, beperken wij het bedrag van het voorschot ten belope van de effectief opgenomen bedragen, met inachtneming van een nieuwe aflossingstabel die rekening houdt met die beperking. Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een onroerend goed? Kopen registratierechten: het tarief en de voorwaarden voor de vermindering van de registratierechten hangen af van het gewest waar het goed gelegen is (Vlaams Gewest, Brussel of Waals Gewest); vaste kosten; ereloon voor de notaris (aankoopakte). Bouw U moet geen registratierechten betalen in geval van bouw- of verbouwingen, maar wel BTW. 13

14 Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een onroerend goed? Verwittiging Het is strikt verboden voor de kredietbemiddelaar de kleinste som geld te ontvangen van de kredietnemer. Enkel Elantis mag de kosten aanrekenen die vermeld staan in de tarieven van de prestaties 5. Kosten voor de indiening van een dossier Uw aanvraag wordt omgezet in een definitief of voorwaardelijk kredietaanbod. U beschikt over een bedenktijd van 15 kalenderdagen om ons het voor akkoord ondertekend aanbod terug te sturen. Na die termijn is het aanbod niet meer geldig. Indien u het kredietaanbod aanvaardt, worden de dossierkosten in mindering gebracht van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking werd gesteld. Indien u er anderzijds geen gevolg aan geeft, is een forfaitaire som verschuldigd. Expertisekosten De expertise biedt de mogelijkheid de waarde en de kwaliteit van het goed dat de waarborg van het krediet vormt, te bepalen. U kunt zelf die expertise aanvragen, daartoe volmacht geven aan de kredietbemiddelaar die uw aanvraag bij ons heeft ingediend of u kunt ons die taak toevertrouwen. De deskundigen moeten altijd worden gekozen uit de lijst van de onafhankelijke deskundigen die we hebben erkend. De deskundige stuurt u rechtstreeks zijn honorariumnota (zie Tarieven ) en bezorgt u en ons zijn expertiseverslag. Wanneer het krediet dient om de bouw of verbouwing van een woning te financieren, kan het noodzakelijk zijn om het einde van de werkzaamheden vast te stellen en zo de goede uitvoering ervan na te gaan. Dankzij die vaststelling kan de laatste tranche van het krediet worden vrijgegeven, die overeenstemt met 5 % van het totaal bedrag van de werkzaamheden die dankzij dat krediet werden gefinancierd. Voor die prestatie is het ereloon van de expert beperkt (zie Tarieven ). Verhoging van de dossierkosten Voor elke nieuwe aanvraag die door u of uw kredietbemiddelaar wordt ingediend, worden de aanvankelijke dossierkosten verhoogd. Die kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Kosten voor de wijziging van het aanbod Na het uitbrengen van het eerste aanbod worden forfaitaire kosten aangerekend voor de verwezenlijking van elk nieuw aanbod of aanhangsel. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. 5 Uitzondering: de expertisekosten moeten rechtstreeks met de expert worden afgerekend. 14

15 Een wederbeleggingsvergoeding Op gelijk welk ogenblik kunt u uw krediet, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetalen. In dat geval is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Ze komt overeen met 3 maanden interest die, tegen de rentevoet van het krediet, op het vervroegd terugbetaalde kapitaal berekend wordt. Indien in de loop van een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke terugbetaling werd gedaan, moet elke latere vervroegde terugbetaling in datzelfde jaar minstens 10 % van het kapitaal bedragen. Kosten betreffende de wijziging van de waarborg en/of de aanpassing van het terugbetalingsplan Elke aanvraag in verband met de wijziging van de waarborgen, bijzondere prestaties die niet worden meegerekend in het normale beheer van het krediet of de aanpassing van uw terugbetalingsplan zal leiden tot een nieuwe analyse van uw dossier en kosten veroorzaken die gelijk zijn aan het bedrag van de gebruikelijke kosten die voor het indienen van een dossier worden aangerekend. Vergoeding wegens niet-gebruik Wanneer uw krediet dient om een bouw of verbouwing te financieren, neemt u uw krediet in verschillende schijven op en betaalt u enkel de interest die op de opgenomen bedragen verschuldigd is. In dat geval wordt u een vergoeding wegens niet-gebruik aangerekend op het niet opgenomen bedrag (zie Rentevoettarieven ). Kosten voor vernieuwing van de hypotheek Voor langlopende kredieten (+ 30 jaar) worden op dat moment kosten voor de vernieuwing van de hypotheek aangerekend. Die kosten worden onder meer berekend op basis van het barema van de hypotheekbewaring. Wettelijke bepalingen Europese Gedragscode De Europese Hypothecaire Federatie (EHF) heeft op verzoek van de Europese Commissie een Europese Gedragscode uitgewerkt. Wij onderschrijven volledig die Gedragscode met betrekking tot de precontractuele informatie aangaande de woonkredieten. U vindt alle nuttige informatie in de bijlage bij deze prospectus. Bovendien ontvangt u automatisch de gestandaardiseerde Europese informatiefiche op het ogenblik dat de kredietofferte wordt uitgegeven. Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België Positieve centrale Het contract van een hypothecair krediet wordt automatisch geregistreerd in de Centrale van de Kredieten aan Particulieren (conform artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale van de Kredieten aan Particulieren). Die registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast te bestrijden door de kredietgevers informatie over de lopende kredieten te verstrekken. De gegevens moeten drie maanden en acht dagen worden bewaard te rekenen vanaf de dag waarop de kredietovereenkomst normaal afloopt. Negatieve centrale 15

16 Conform de bepalingen van de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet, de bepalingen van de wet van 10 augustus 2001 aangaande de Centrale van de Kredieten aan Particulieren en de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn wij, wanneer een verschuldigde som niet werd betaald drie maanden na de datum waarop ze vervalt of één maand na de aangetekende aanmaning die de gevolgen van wanbetaling vermeldt, verplicht de wanbetaling aan de negatieve centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te melden. De kredietnemers hebben recht van inzage in de gegevens die in de Centrale zijn opgenomen en mogen de rechtzetting en schrapping ervan vragen. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houden u, in elke fase van uw krediet, op de hoogte van uw rechten ter zake. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossiers, maar ook om alle aangeboden producten te ontdekken, zowel op het vlak van hypothecaire kredieten als consumentenkredieten, staan wij te uwer beschikking via onze internetsite (www.elantis.be) en onze commerciële dienst (04/ ). Dienstverlening t.a.v. de klanten De medewerkers van Elantis stellen alles in het werk om tegemoet te komen aan uw verwachtingen en u een onberispelijke dienstverlening te bieden. Het zou echter kunnen dat u ons om verduidelijking moet vragen, ons melden dat u niet akkoord gaat of gewoon zeggen dat u niet tevreden bent over uw hypothecair krediet of uw consumentenkrediet. Tot wie moet u zich dan richten? Fase 1: tracht eerst uw probleem op te lossen samen met onze commerciële afdeling Telefonisch: (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur en van tot 17 uur) Via mail: Fase 2: als de oplossing die wordt voorgesteld door onze commerciële afdeling niet volstaat voor u, kunt u uw dossier voorleggen aan de Complaint Manager van Elantis Per post: Elantis Dienst "complaint" Rue des Clarisses, Liège Via mail: Per fax: Vergeet niet uw adresgegevens, uw dossiernummer en het voorwerp van uw klacht te vermelden. 16

17 Fase 3: als u ondanks ons optreden toch niet akkoord gaat met het voorstel, kunt u uw dossier via de post, per fax of via mail voorleggen aan de ombudsfin. De ombudsfin is een onafhankelijke bemiddelingsdienst voor de bank- en de beurssector: hij moet zorgen voor de gemakkelijker verwerking van de geschillen, door ze via transparante en consequente antwoorden te helpen oplossen. De ombudsfin kan enkel optreden als u uw probleem al hebt voorgelegd aan de bevoegde dienst van de betrokken instelling, maar dat het binnen een redelijke termijn niet kon worden opgelost OMBUDSFIN Belliardstraat 15/-17, bus Brussel Telefoon: Fax: Elantis NV is een dochteronderneming van Belfius Insurance. Uw kredietverstrekker: Belfius Insurance 17

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 16 GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom -

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 18 GELDIG VANAF 25 april 2017 Datum [20/04/2017] Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Wie zijn wij? Elantis werd opgericht

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 22 GELDIG VANAF 26 09 2017 uw specialist inzake Woonkredieten Wie zijn wij? Elantis werd opgericht in 1851 en is vandaag een

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? HYPOTHECAIR KREDIET PROSPECTUS NR. 7 VAN TOEPASSING VANAF 18/08/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele begrippen

Woonkrediet Enkele begrippen Woonkrediet Enkele begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord De bedoeling van deze brochure is uw aandacht te vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die verschillend kunnen zijn naargelang

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Open de deur voor uw immoprojecten.

Open de deur voor uw immoprojecten. Open de deur voor uw immoprojecten. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2014 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN ( WOONLENING) inhoud PROSPECTUS HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014 WOONKREDIETEN 204 - TRIEFSTRUTUUR voor aanvragen vanaf 03/02/204 - NRENGOMMISSIE 204 este makelaar, Met ingang van maandag 3 februari 204 past Demetris deze tariefstructuur en commissies toe voor de realisatie

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING Inhoud Inleiding 4 Het hypothecair krediet, concreet 5 De verschillende vormen van hypothecair krediet 7 Producten op basis van

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017.

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017. ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr. Van toepassing vanaf april 07. 3 Het DVV IMMO-Pack: Ook uw woonproject past erin. Uw DVV-consulent en woonspecialist

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie