Uw referentie inzake hypothecair krediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw referentie inzake hypothecair krediet"

Transcriptie

1 Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art van de wet van (gewijzigd op ) 1

2 Inhoudstafel HYPOTHECAIR WOONKREDIET NATUURIJK PERSOON 1. Alles weten in 7 punten > > Toegestane doeleinden > > Kredietnemers > > Bedragen > > Mogelijke looptijden > > Voorschotquotiteit > > In aanmerking genomen waarborgen > > Kredietopening CAP SUD CAP WEEK-END Storting van het kapitaal > > Aankoop > > Bouw en renovatie De verschillende manieren om een krediet terug te betalen > > Terugbetaling met kapitaalaflossing > > Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Een krediet... maar tegen welk tarief? > > Vaste rentevoet > > Variabele rentevoet > > Semivariabele rentevoet > > Herziening van de rentevoet van een krediet > > Mogelijke combinaties > > Rentevehogingen De verschillende kosten > > Kosten voor de indiening van een dossier > > Expertisekosten > > De andere mogelijke kosten De evolutie van uw dossier inzake hypothecair krediet Wettelijke bepalingen > > Europese Gedragscode > > Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België > > Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Onze rol ten aanzien van u en de geldschieter

3 1 > > Toegestane doeleinden 1. Alles weten in 7 punten Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon is bestemd voor de verwerving of instandhouding van onroerende zakelijke rechten. Het kan dus dienen voor de financiering van: de aankoop, de bouw, de verbouwing of de instandhouding van een onroerend goed; de aankoop van een bouwgrond; de successierechten in verband met de erfenis van een onroerend goed; de terugbetaling van kredieten betreffende een van deze voorwerpen. 2 > > Kredietnemers Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn professionele situatie: een loontrekkende, een bediende, een zelfstandige of een beoefenaar van een vrij beroep. U moet echter aan twee voorwaarden voldoen: uw hoofdverblijfplaats in België hebben; voornamelijk handelen met een privé-doel, d.w.z. een doel dat niets met uw professionele, commerciële of ambachtelijke activiteiten te maken heeft. Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon wordt geregeld bij de wet van 04 augustus 1992, die gewijzigd werd bij de wet van 13 maart 1998 en de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ter bescherming van de kredietnemer. Wij kunnen u speciaal aangepaste formules aanbieden indien: u niet in België verblijft; u leent via een rechtspersoon; uw hypothecair krediet vooral privédoeleinden beoogt. 3 > > Bedragen U beslist over het bedrag van uw krediet, rekening houdend met de minima en maxima die we hebben vastgelegd. Ze kunnen variëren afhankelijk van onze verschillende formules van hypothecaire kredieten (zie dienaangaande onze Technische fiches ). Het bedrag dat u aanvraagt kan u worden toegekend op basis van de analyse van : uw financiële middelen; de voorgestelde waarborgen. 3

4 4 > > Mogelijke looptijden Het hypothecair krediet is een langlopend krediet. de minimumduur bedraagt 8 jaar; de maximumduur, met inbegrip van de eventuele perioden van opneming of vrijstelling van kapitaalaflossing, mag niet hoger liggen dan 30 jaar 1. Dit maximum van 30 jaar stemt overeen met de wettelijke geldigheidsperiode van de hypothecaire inschrijving die op de onroerende goederen werd genomen. 5 > > Voorschotquotiteit Het is de verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen (verminderd met de waarde van de roerende waarborgen) en de totale waarde van de onroerende waarborgen. Om de voorschotquotiteit te bepalen, nemen wij gewoonlijk de waarde van de onderhandse verkoop in aanmerking. Een onafhankelijk deskundige, die door ELANTIS is erkend, bepaalt de waarde van het(de) onroerend(e) goed(eren) dat (die) u als waarborg aanbiedt. Indien - in geval van aankoop - de in de voorlopige koopakte vermelde verkoopprijs lager ligt dan de door de deskundige bepaalde waarde, wordt deze laatste in aanmerking genomen bij de berekening van de quotiteit. De hypotheekreserve In bepaalde gevallen kunnen we een kredietopening toestaan voor een bedrag dat hoger ligt dan het eerste toegekende voorschot, bijvoorbeeld indien u van plan bent om achteraf werkzaamheden uit te voeren die uw goed een meerwaarde kunnen geven. Naar aanleiding van de verwezenlijking van deze werkzaamheden kunnen we u dan een nieuw voorschot aanvullende geldmiddelen 2 toestaan zonder nieuwe notariële akte. Het voordeel van de formule zit hem in de besparing die in fine werd verwezenlijkt op aktekosten aangaande de kredietopening. 6 > > In aanmerking genomen waarborgen Een hypothecaire inschrijving Een hypothecaire inschrijving ten belope van het kredietbedrag op een onroerend goed dat in België of in het Groothertogdom Luxemburg is gelegen, is altijd verplicht. Bij niet-naleving van uw verbintenissen biedt deze waarborg de mogelijkheid om, door de verkoop van het goed, de bedragen die u hebt geleend, terug te krijgen. Een hypothecaire volmacht Onder bepaalde voorwaarden kunnen we instemmen met een hypothecaire volmacht ter gedeeltelijke vervanging van een hypothecaire inschrijving. Een aanvullende waarborg Aanvullend kunnen andere waarborgen worden overwogen, bijvoorbeeld een borgtocht, effecten 3, een borgtochtverzekering of een hypotheek op een of meer andere onroerende goederen. 1 De duurtijd kan verschillen in functie van de gekozen rentevoetformule (raadpleeg onze tariefkaart ). 2 Onder voorbehoud van analyse van uw dossier. Dit nieuw voorschot wordt gerealiseerd aan de tariefvoorwaarden van dat moment. 3 De roerende waarden kunnen voorwerp uitmaken van een weging (Tak 23, sicavs ). U kunt op gelijk welk ogenblik vragen om het in waarborg gegeven beleggingsproduct te wijzigen. 4

5 Een verzekering tak 21 of 23 In bepaalde gevallen kunnen we eveneens als aanvullende waarborg een verzekeringsovereenkomst tak 21 of 23 aanvaarden, waarvan het reeds samengestelde kapitaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de voorschotquotiteit. Deze overeenkomst moet worden aangegaan bij een Belgische of Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. Een overlijdensverzekering In alle gevallen wordt een overlijdensverzekering aangeraden. Ze is verplicht voor elk krediet met een voorschotquotiteit die hoger ligt dan 75 %. U kunt vrij de verzekeringsmaatschappij kiezen waarbij u deze schuldsaldo-verzekering of tijdelijke overlijdensverzekering wenst af te sluiten. 7 > > Kredietopening De kredietopening biedt u de mogelijkheid om, op gelijk welk ogenblik, de sommen waarvan u reeds het kapitaal hebt terugbetaald, opnieuw te lenen. Dit is het principe van de wederopneming. Deze mogelijkheid is interessant om achteraf de verbouwingen aan uw woning of de aankoop van een ander onroerend goed te financieren. Dankzij deze formule vermijdt u een nieuwe notariële akte en de daaraan verbonden kosten. 2. CAP SUD CAP WEEKEND CAP SUD is een product dat speciaal werd ontworpen voor de kredietnemers die een in Frankrijk 4 of Monaco gelegen onroerend goed willen kopen, bouwen of verbouwen. CAP Weekend daarentegen, is bestemd om dezelfde doeleinden te financieren maar voor tweede woningen in België. De universele waarborg geeft de mogelijkheid om een goed aan te kopen, met het uitsluitend doel het te bewonen, in een ander land dan België, Frankrijk of Monaco. Deze drie producten zijn bestemd voor eigenaars die in België verblijven. In deze drie gevallen nemen wij geen hypothecaire inschrijving. Ze wordt vervangen door een hypothecaire belofte die voorzien is van een borgtochtpremie tot dekking van het volledig geleende bedrag, waarbij de borgtochtpremie duidelijk lager ligt dan de kosten van een hypothecaire inschrijving. Voor meer informatie over deze producten kunt u onze commerciële dienst of uw makelaar raadplegen. 4 Corsica en de DOM-TOM zijn uitgesloten. 5

6 3. Storting van het kapitaal Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon kan met name worden toegekend voor de aankoop, de instandhouding, de bouw of de renovatie van een gebouw. 1 > > Aankoop Storting van het volledige bedrag van het krediet op de dag van het verlijden van de akte De eerste vervaldag in kapitaal en interest is vastgelegd op de 15de van de maand volgend op de datum van het verlijden van de akte voor de kredieten die tussen 1 ste en de 15 de van de maand werden geregistreerd. Voor de kredieten die tussen de 16de en de laatste dag van de maand werden geregistreerd, wordt de eerste vervaldag in kapitaal en interest vastgelegd op de 15 de van de tweede maand volgend op de datum van het verlijden van de akte. De eerste vervaldag waarop moet worden betaald, zal dus niet noodzakelijk samenvallen met de maandelijkse afbetaling die in uw terugbetalingstabel vermeld staat. De datum van het verlijden van de kredietakte en de datum waarop de interest van de maandelijkse afbetaling begint te lopen (de 15 de van de maand) zijn gewoonlijk niet dezelfde. Het verschil zal overeenstemmen met de interest die tussen beide data wordt berekend. Periode van vrijstelling U kunt eveneens aanspraak maken op een periode van vrijstelling van kapitaalaflossing, die beperkt is tot maximaal 36 maanden. Tijdens de door u gekozen periode zult u maandelijks enkel de interest op het volledige krediet betalen. 2 > > Bouw en renovatie Opnemingsperiode In beide gevallen heeft u automatisch recht op een opnemingsperiode voor een maximumduur van 36 maanden die overeenstemt met de maximale termijn die beschikbaar is om uw bouw of verbouwingswerkzaamheden te realiseren. Het kapitaal zal, op basis van bewijsstukken, worden gestort naarmate de werkzaamheden vorderen. Tijdens de periode van opneming van de geldmiddelen, zal uw terugbetaling bestaan uit: interest die ENKEL berekend wordt op de daadwerkelijk opgenomen sommen; een vergoeding wegens niet-gebruik (raadpleeg ons tarief) op het nog niet opgenomen bedrag. De op de gestorte sommen verschuldigde interest en de vergoeding wegens niet-gebruik worden maandelijks afgehouden van de door u aangeduide financiële rekening, waarbij deze rekening ook dient voor de terugbetaling van uw maandelijkse vervallen bedragen op het einde van de opnemingsperiode. Wanneer u uw krediet volledig heeft opgenomen, wordt uw 1 ste vervaldag (in kapitaal en interest) vastgelegd zoals hierboven is uitgelegd. 6

7 Voorbeeld : - Laatste opneming van uw krediet : 05 mei - Vervaldatum van de opnemingsperiode van de lopende maand : 15 mei Op 15 mei zult u worden verzocht om de verschuldigde interest en de vergoeding wegens nietgebruik (berekend tot 05 mei) te betalen. Vanaf 15 juni zult u uw maandelijkse vervallen bedragen (kapitaal en interest) terugbetalen. Wanneer het voorschot na afloop van de afgesproken opnemingsperiode niet volledig is opgenomen, zullen wij het bedrag van het voorschot beperken tot het werkelijk opgenomen bedrag en wordt een nieuwe aflossingstabel van kracht die met deze beperking rekening houdt. Het saldo van het krediet, d.i. de laatste schijf van 5 %, wordt gestort nadat een van onze erkende deskundigen de volledige beëindiging van de werkzaamheden heeft vastgesteld. Deze vaststelling van voltooiing moet de in het oorspronkelijke expertiseverslag geraamde waarde bevestigen. Op gelijk welk ogenblik tijdens de opnemingsperiode kunnen we vragen om de vordering van de werkzaamheden door een erkend deskundige te laten vaststellen. De kosten van deze vaststellingen komen te uwen laste (raadpleeg ons tarief). Periode van totale vrijstelling Gedurende de bouw van uw toekomstige woning, betaalt u noch het kapitaal, noch de interest terug. U zal hierdoor het cumuleren van uw maandelijkse kredietaflossing en uw actuele huur vermijden. De schatting van het bedrag (kapitaal en interest) dat u gedurende de bouw niet zal betalen, zal worden ingebracht in uw hypothecair krediet. Een afrekening in verhoogde of in verlaagde zin zal worden opgesteld tussen de schatting en de werkelijke vrijstelling van de fondsen. 4. De verschillende manieren om een krediet terug te betalen 1 > > Terugbetaling met kapitaalaflossing : Terugbetalingen met constante lasten De lasten zijn constant wanneer ze niet veranderen tijdens de hele looptijd van het krediet 5. Enkel de verhouding tussen het kapitaal en de interest verandert naargelang de terugbetalingen. Aanvankelijk ligt de kapitaalaflossing laag en de interest hoog, maar de verhoudingen veranderen in de loop der jaren. Voorbeeld : 5 Behalve ingevolge het effect van een rentevoetherzieining van het krediet indien u opteert voor een formule met veranderlijke- of semi-veranderlijke rentevoet. 7

8 Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 6 : maandelijks = 0,461 % jaarlijks = 5,67 % De maandelijkse afbetaling is constant tijdens de hele looptijd van het krediet = 689,70 > Eerste maandelijkse afbetaling van het krediet : 461 (interest) + 228,70 (kapitaal) = 689,70 > Laatste maandelijkse afbetaling van het krediet : 4,87 (interest) + 684,83 (kapitaal) = 689,70 Terugbetalingen met degressieve lasten In het kader van deze formule betaalt u elke maand een vast gedeelte van het kapitaal terug. De interest, die berekend wordt op het schuldsaldo, vermindert elke maand, m.a.w. het bedrag van de terugbetalingen neemt af. Voorbeeld : Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 7 : maandelijks = 0,407 % jaarlijks = 5,00 % Uw eerste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend : /240 = 375 maandelijks terugbetaald kapitaal X 0,407% = 366,67 interest Totaal van de 1ste maandelijkse afbetaling = ,67 = 741,67 Uw laatste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend : 375 kapitaal Interest op het lopende kapitaal (375 X 0,407 % = 1,53 ) = 376,53 Terugbetalingen met progressieve lasten Step by Step Het «Step by Step»-krediet biedt de mogelijkheid om de maandelijkse afbetalingen van een lening tijdens de eerste 10 jaar van de terugbetaling van het krediet te verlichten. Dit type van krediet is ingedeeld in 2 perioden van terugbetaling : een periode met progressieve maandelijkse afbetalingen gedurende 10 jaar. een periode met vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de resterende looptijd. Voor de kredieten met een looptijd van minder dan of gelijk aan 25 jaar, zal de terugbetaling als volgt gebeuren : 6 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 7 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 8

9 de «progressieve» periode is verdeeld in 5 etappes van 2 jaar de mensualiteit van de eerste etappe van 2 jaar komt overeen met 80 % van de last van een krediet met constante maandelijkse afllossing met eenzelfde looptijd. van de etappe 2 tot 5, gaan de progressieve mensualiteiten (om de 2 jaar) over van 85 % naar 100 % (trapsgewijze met 5 %) van de last van een krediet met constante 8 maandelijkse afbetalingen met eenzelfde looptijd. de periode met vaste maandelijkse afbetalingen (na afloop van het 10de jaar) De last van deze maandelijkse afbetalingen worden berekend op basis van: het schuldsaldo van het krediet na afloop van de eerste 10 jaar de resterende looptijd de oorspronkelijk gekozen rentevoetformule Bouw en werkzaamheden - periode voor de opneming van het kapitaal De periode voor de opneming van het kapitaal wordt vanaf de indiening van het dossier vastgelegd, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden: 12 maanden voor lichte werkzaamheden ; 24 maanden voor zware werkzaamheden en bouw. Wanneer de opnemingsperiode 12 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 9 jaar (in plaats van 10), waarbij de laatste fase van deze periode wordt teruggebracht tot 1 jaar (in plaats van 2 jaar). de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met een jaar verhoogd. de kredietnemer begint met maandelijkse lasten die overeenkomen met 80% van de theoretische constante lasten vanaf het 2 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag niet worden ingekort of verlengd. Wanneer de opnemingsperiode 24 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 8 jaar (in plaats van 10) de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met 2 jaar verhoogd de kredietnemer begint met lasten die overeenkomen met 80% van de theoretische constante lasten vanaf het 3 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag worden ingekort maar niet worden verlengd. Zelfs indien de duur van de opnemingsperiode wordt ingekort, begint de 1 ste maandelijkse afbetaling in alle gevallen tegen 85%. De 1 ste fase tegen 85% heeft dus een duur die met enkele maanden wordt verlengd en de maandelijkse afbetaling van de fase met vaste maandelijkse afbetalingen wordt ingekort. 8 Cfr terugbeting met constante mensualiteiten. 9

10 Voorbeeld : Jaren Opnemingsperiode 12 MAANDEN zonder mogelijkheid tot verlenging Opnemingsperiode 24 MAANDEN met mogelijkheid tot inkorting % 3 80% 85% 4 85% 85% 5 85% 90% 6 90% 90% 7 90% 95% 8 95% 95% 9 95% 100% % 100% Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 9 : maandelijks = 0,461 % jaarlijks = 5,67 % De maandelijkse terugbetaling van een krediet met constante lasten voor dezelfde voorwaarden zou 689,70 bedragen. In het geval van een progressieve terugbetaling gebeurt de uitsplitsing als volgt: Progressieve periode > Tijdens de eerste 4 jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 586,25 > Tijdens het 5de en 6de jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 620,73 > Tijdens het 7de en 8ste jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 655,22 > Tijdens het 9de en 10 de jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 689,70 Tijdens deze periode van 10 jaar ligt de maandelijkse afbetaling dus nooit hoger dan de maandelijkse afbetaling van een constante terugbetaling. Periode met vaste maandelijkse afbetalingen Na afloop van het 10de jaar: de maandelijkse afbetaling blijft constant tot aan de afloop van het krediet 10 en bedraagt 807,85. Voor kredieten met looptijd van méér dan 25 jaar (max. 30 jaar) wordt de terugbetaling op volgende wijze uitgevoerd : 9 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 10 Onder voorbehoud van een verandering van de rentevoet indien u opteerde voor een semi-veranderlijke rentevoet. 10

11 de «progressieve» periode in ingedeeld in 4 fasen. Fase Looptijd 1 4 jaar 2, 3 en 4 2 jaar elk de maandelijkse afbetaling van de 1ste fase van 4 jaar komt overeen met 85% van de lasten van een krediet met vaste maandelijkse afbetalingen en dezelfde looptijd. van fase 2 tot fase 4 stijgen de progressieve maandelijkse afbetalingen respectievelijk (om de 2 jaar) van 90% naar 100% (via een trap van 5%) van de lasten van een krediet met vaste maandelijkse afbetalingen 11 en dezelfde looptijd. de periode met vaste maandelijkse afbetalingen (na afloop van het 10de jaar) De lasten van deze maandelijkse afbetalingen worden berekend op basis van: het schuldsaldo van het krediet na afloop van de eerste 10 jaar de resterende looptijd de oorspronkelijk gekozen rentevoetformule Bouw en werkzaamheden - periode voor de opneming van het kapitaal De periode voor de opneming van het kapitaal wordt vanaf de indiening van het dossier vastgelegd, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden: 12 maanden voor lichte werkzaamheden ; 24 maanden voor zware werkzaamheden en bouw. Wanneer de opnemingsperiode 12 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 9 jaar (in plaats van 10), waarbij de laatste fase van deze periode wordt teruggebracht tot 1 jaar (in plaats van 2 jaar). de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met een jaar verhoogd. de kredietnemer begint met maandelijkse lasten die overeenkomen met 85% van de theoretische constante lasten vanaf het 2 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag niet worden ingekort of verlengd. Wanneer de opnemingsperiode 24 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 8 jaar (in plaats van 10) de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met 2 jaar verhoogd de kredietnemer begint met lasten die overeenkomen met 85% van de theoretische constante lasten vanaf het 3 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag worden ingekort maar niet worden verlengd. Zelfs indien de duur van de opnemingsperiode wordt ingekort, begint de 1 ste maandelijkse afbetaling in alle gevallen tegen 85%. De 1 ste fase tegen 85% heeft dus een duur die met enkele maanden wordt verlengd en de maandelijkse afbetaling van de fase met vaste maandelijkse afbetalingen wordt ingekort. 11 Cfr vaste terugbetaling. 11

12 Jaren Opnemingsperiode 12 MAANDEN zonder mogelijkheid tot verlenging Opnemingsperiode 24 MAANDEN met mogelijkheid tot inkorting % 3 85% 85% 4 85% 85% 5 85% 90% 6 90% 90% 7 90% 95% 8 95% 95% 9 95% 100% % 100% Terugbetaling volgens accordeon -formule De accordeon-formule biedt u de mogelijkheid de lasten van uw krediet constant te houden ondanks de mogelijke wijzigingen van de rentevoeten, zowel op- als neerwaarts. Het effect van deze rentewijzigingen wordt automatisch afgewenteld op de looptijd van het krediet. Deze optie moet worden aangevraagd vanaf de indiening van het dossier (vermelding op het formulier betreffende de aanvraag tot kredietopening). De «accordeon»-formule is dan gratis 12 van toepassing tijdens de hele looptijd van het krediet. Om de looptijd aan te passen, moet uw dossier eerst worden geanalyseerd. Alle informatie over dit product is verkrijgbaar bij uw relatiebeheerder of onze commerciële dienst (04/ of 02/ ). De aanpassingen van uw terugbetalingstabel zouden kunnen resulteren in een belangrijk verschil tussen het bedrag dat door uw levensverzekering wordt gedekt en het schuldsaldo in kapitaal op uw krediet. Het is dus altijd aangewezen om informatie in te winnen bij uw verzekeraar om elk risico op een onvolledige dekking te vermijden. 2 > > Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Deze formule biedt u de mogelijkheid om tijdens de hele looptijd van het krediet geen enkele terugbetaling in kapitaal te doen. U betaalt maandelijks bedragen die uitsluitend uit interest bestaan. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag. De laatste terugbetaling kan, bijvoorbeeld, overeenkomen met de storting van het kapitaal van een levensverzekeringscontract, de tegeldemaking van effecten, de verkoop van een onroerend goed... Opmerking : Het resultaat dat wordt verwacht van de samenstelling van een spaartegoed via een levensverzekering tak 23 of elk ander aan een beursbelegging gekoppeld product is helemaal niet gegarandeerd. U moet alle nodige maatregelen nemen om het kapitaal op de vervaldag terug te betalen. Voorbeeld : 12 De optie «accordeon» kan aangevraagd worden op opgezegd worden tijdens de duurtijd van het krediet mits betaling van forfaitaire kosten ten berdrage van

13 Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vijfjaarlijks herzienbaar (CAP 2 %) Rentevoet van het krediet 13 : maandelijks = 0,410 % jaarlijks = 5,03 % Uw maandelijkse afbetaling, die uitsluitend uit interest bestaat, bedraagt 410. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de laatste vervaldag. Opmerking : Indien u voor variabele of semi-variabele formules kiest, wordt het bedrag van uw afbetaling aangepast op de herzieningsdata. Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet geeft u de mogelijkheid een onroerend goed aan te kopen, te verbouwen of te bouwen, in afwachting van naderende en zekere financiële inkomsten Dit onroerend moet onderwerp uitmaken van een hypothecair krediet lange termijn bij ELANTIS. De naderende financiële inkomsten komen voort uit : De realisatie van een onroerend goed; De liquidatie van een erfenis; De betaling van een levensverzekering; De inning van een opleg De realisatie van effecten met gewaarborgd kapitaal. De terugbetaling gebeurt volgens 2 formules : - hetzij maandelijkse betalingen van de interesten : het kapitaal wordt terugbetaald op het einde van het overbruggingskrediet - hetzij totale vrijstelling : het kapitaal en de interesten worden terugbetaald op het einde van het overbruggingskrediet. 5. Een krediet... maar tegen welk tarief? De lasten van het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon worden berekend op basis van de reële maandelijkse rentevoet. Ons rentetarief vermeldt de omzetting van deze reële maandelijkse rentevoet in een gelijkwaardige reële jaarlijkse rentevoet. 1 > > Vaste rentevoet De vaste rentevoet biedt de zekerheid dat de rente tijdens de hele looptijd van het krediet identiek blijft. Zodoende hebt u de impact van uw maandelijkse lasten op uw budget perfect onder controle. De minimumduur van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumduur is 30 jaar. 13 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hooge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 13

14 2 > > Variabele rentevoet Een tweede optie biedt u de mogelijkheid om beter de evolutie van de financiële markten te volgen. In dat geval kunnen de lasten van uw krediet, op de herzieningsdata en binnen de bij het afsluiten van het contract overeengekomen grenzen, zowel op- als neerwaarts variëren. Opdat een dergelijke wijziging mogelijk is, moet het verschil tussen de lopende rentevoet van uw krediet en de rentevoet die op het ogenblik van de herziening wordt toegepast minstens gelijk zijn aan 0,042 % maandelijks, wat overeenkomt met 0,50 % op jaarbasis. De rentevoet verandert in de perioden die u bij het aangaan van uw krediet hebt gekozen. De rentevoet die op de herzieningsdata op uw krediet zal worden toegepast, zal rechtstreeks aan een referentie-index worden gekoppeld. De aanvankelijke index is die welke is opgenomen in het rentevoetrooster dat van toepassing is bij het afsluiten van uw kredietovereenkomst. Bij de rentevoetherziening is de nieuwe in aanmerking te nemen referentie-index die van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum voor de herziening van de rentevoet. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumlooptijd kan 30 jaar bedragen. Verscheidene herzieningsformules zijn mogelijk: > de jaarlijkse herziening: tijdens het eerste jaar is de rentevoet gewaarborgd. Bij verhoging van de rentevoet - het 2de jaar, is de stijging van de aanvankelijke rentevoet beperkt tot 1% - het 3de jaar, is de stijging van de aanvankelijke rentevoet beperkt tot 2% Pas vanaf het 4de jaar kan de maximumstijging (CAP) dus effectief zijn. > De driejaarlijkse herziening of > De vijfjaarlijkse herziening (minimumlooptijd van het krediet : 10 jaar). 3 > > Semi-variabele rentevoet Tijdens een eerste min of meer lange periode geniet u een vaste rentevoet; daarna volgt uw krediet de herzieningsformule die bij de indiening van uw aanvraag werd gekozen. Voorbeeld : Gedurende 10 jaar blijft de rentevoet van het krediet ongewijzigd. Na 10 jaar en na 15 jaar zal uw rentevoet worden herzien en zullen uw maandelijkse afbetalingen worden aangepast. Het is onze formule maar er bestaan andere periodiciteiten (raadpleeg ons rentetarief). 4 > > Herziening van de rentevoet van een krediet De verschillende mogelijkheden inzake de herziening van de rentevoet worden duidelijk vermeld in ons tarief. De CAPS bieden u de mogelijkheid het effect van de opwaartse herzieningen te controleren. Anderzijds beperken wij de impact van een neerwaartse herziening niet. Voorbeeld van rentevoetherziening: 14

15 > Aanvankelijke maandelijkse rentevoet: 0,486 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 5,99 % > Rentevoetformule : vijfjaarlijkse herziening > Maximale opwaartse verandering = de CAP : 0,165 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2 % = CAP 2 % > Aanvankelijke referentie-index : 0,430 % per maand (weergegeven op de officiële tarifering die op uw hypothecair krediet wordt toegepast) 5,277 % jaarlijks > Nieuwe referentie-index na 5 jaar : 0,644 % per maand 8,008 % jaarlijks Berekening van de nieuwe rentevoet die na 5 jaar van toepassing is : = aanvankelijke maandelijkse rentevoet + (nieuwe referentie-index aanvankelijke referentieindex) = 0,486 % + (0,644 % - 0,430 %) = 0,700 % maandelijks (d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 8,73 %) Hier speelt de impact van de CAP. Bij de inschrijving hebt u ervoor gekozen de opwaartse verandering te beperken tot 0,165 % maandelijks (CAP 2 %). De stijging zal na 5 jaar dus beperkt worden tot de aanvankelijke maandelijkse rentevoet + maximale opwaartse herziening : 0,486 % + 0,165 % = 0,651 %, d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 8,10 % in plaats van 8,73 %! > Opmerking : Wij verwachten geen beperking van de neerwaartse herziening van de rentevoet. 5 > > Mogelijke combinaties U kunt uiteraard de kredietformule kiezen die het beste aan uw situatie is aangepast. Bij het afsluiten van het contract zijn altijd combinaties mogelijk. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van uw krediet met vaste rentevoet financieren (maandelijkse degressieve afbetalingen) en de andere helft met een veranderlijke rentevoet (vaste maandelijkse afbetalingen). Er kunnen verschillende overeenkomsten worden opgesteld voor eenzelfde kredietakte die allemaal de precieze voorwaarden van het contract weergeven (type van rentevoet, wijze van terugbetaling ). De dossierkosten worden berekend op het totale bedrag van de kredietopening. Wanneer het dossier verschillende overeenkomsten voor eenzelfde akte vertoont, vorderen wij forfaitaire kosten per overeenkomst, vanaf de tweede (zie Tarieven ). 6 > > Renteverhogingen De voorwaarden die aan de toepassing van een renteverhoging ten grondslag liggen, alsook het percentage van de toepasbare verhogingen worden nauwkeurig weergegeven in het Tarief van de rentevoeten. De renteverhoging is geldig tijdens de volledige looptijd van het krediet. Ze heeft tot gevolg dat de op uw krediet toegepaste rentevoet rechtstreeks wordt verhoogd. 6. De verschillende kosten 15

16 Voor meer duidelijkheid raadpleeg ons tarief. 1 > > Kosten voor de indiening van een dossier Uw aanvraag wordt omgezet in een definitief of voorwaardelijk kredietaanbod. U beschikt over een bedenktijd van 15 kalenderdagen om ons het voor akkoord ondertekend aanbod terug te sturen. Na deze termijn is het niet meer geldig. Indien u het kredietaanbod aanvaardt, worden de dossierkosten in mindering gebracht van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking werd gesteld. Indien u er anderzijds geen gevolg aan geeft, is een forfaitaire som verschuldigd. 2 > > Expertisekosten De expertise biedt de mogelijkheid de waarde en de kwaliteit van het goed dat de waarborg van het krediet vormt, te bepalen. U kunt zelf deze expertise aanvragen, daartoe volmacht geven aan de tussenpersoon die uw aanvraag bij ons heeft ingediend of ons die taak toevertrouwen. De deskundigen moeten altijd worden gekozen uit de lijst van de onafhankelijke deskundigen die we hebben erkend. De deskundige stuurt u rechtstreeks zijn honorariumnota (zie Tarieven ) en bezorgt u en ons zijn expertiseverslag. Wanneer het krediet dient om een bouw of een verbouwing te financieren, kan het noodzakelijk zijn om het einde van de werkzaamheden vast te stellen om de goede realisatie ervan na te gaan. Deze vaststelling biedt de mogelijkheid de laatste tranche van het krediet te storten. Ze komt overeen met 5 % van het totale bedrag van de werkzaamheden die via dit krediet worden gefinancierd. Voor deze prestatie wordt het honorarium van de deskundige in mindering gebracht (zie Tarieven ) 3 > > De andere mogelijke kosten De verhogingen van dossierkosten Voor elke nieuwe aanvraag die door u of uw kredietbemiddelaar wordt ingediend, worden de aanvankelijke dossierkosten verhoogd. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Kosten voor de wijziging van het aanbod Na het uitbrengen van het eerste aanbod worden forfaitaire kosten gevorderd voor de verwezenlijking van elk nieuw aanbod of aanhangsel. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Een wederbeleggingsvergoeding Op gelijk welk ogenblik kunt u uw krediet, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetalen. In dat geval is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Ze komt overeen met 3 maanden rente die, tegen de rentevoet van het krediet, op het vervroegd terugbetaalde kapitaal berekend wordt. Indien in de loop van een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke terugbetaling werd gedaan, moet elke latere vervroegde terugbetaling in datzelfde jaar minstens 10 % van het kapitaal bedragen. Kosten betreffende de wijziging van de waarborg en/of de aanpassing van het terugbetalingsplan 16

17 Elk aanvraag in verband met de wijziging van de waarborgen, bijzondere prestaties die niet worden meegerekend in het normale beheer van het krediet of de aanpassing van uw terugbetalingsplan zal leiden tot een nieuwe analyse van uw dossier en kosten veroorzaken die gelijk zijn aan het bedrag van de gebruikelijke kosten die voor het indienen van een dossier worden aangerekend. Vergoeding wegens niet-gebruik Wanneer uw krediet dient om een bouw of verbouwing te financieren, neemt u uw krediet in verschillende schijven op en betaalt u enkel de interest die op de opgenomen bedragen verschuldigd is. In dat geval wordt u een vergoeding wegens niet-gebruik aangerekend op het niet opgenomen bedrag (zie Rentetarieven ). Kosten voor vernieuwing van de hypotheek Voor langlopende kredieten (+ 28 jaar) worden op dat moment kosten voor de vernieuwing van de hypotheek gevorderd. Deze kosten worden berekend op basis van met name het barema van de hypotheekbewaring. Uiteraard moeten ook andere kosten met betrekking tot uw vastgoedtransactie in aanmerking worden genomen: kosten voor notariële akten, kosten in verband met de akte van kredietopening of hypothecaire volmacht. Voor meer details gelieve contact op te nemen met uw notaris. 7. De evolutie van uw dossier inzake hypothecair krediet Alle informatie over onze kredietformules en ons tarief is verkrijgbaar : bij uw kredietbemiddelaar; bij onze commerciële diensten van Luik (04/ ) en Brussel 02/ ); op onze internetsite : De kredietopeningsaanvraag moet behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn. Uw kredietbemiddelaar zal u duidelijk zeggen welke essentiële documenten ons moeten worden bezorgd met het oog op een nauwkeurige en volledige analyse van uw aanvraag. Onmiddellijk na de ontvangst en de codering van de aanvraag sturen wij u een bewijs van ontvangst waarin de refertes van uw dossier worden meegedeeld. De analisten die met uw dossier belast zijn, onderzoeken dan de aanvraag op basis van uw kredietwaardigheid en de waarde van de voorgestelde waarborgen. Na analyse en akkoord van het kredietcomité aangaande uw aanvraag sturen wij u een offerte samen met een bestek, het model van de akte en de algemene voorwaarden. Deze briefwisseling is ook vergezeld van de Europese fiche (volgens de aanbevelingen van de Europese Gedragscode). U beschikt over 15 kalenderdagen om het ondertekende aanbod terug te sturen. U moet dan vervolgens de kredietopeningsakte ondertekenen in het bijzijn van een notaris. De gelden worden gestort ofwel op de dag van het verlijden van de aktes, ofwel volgens de stortingsmodaliteiten in geval van bouw of verbouwing. U wordt dan verzocht uw maandelijkse afbetalingen na te komen via bankdomiciliëring. Elk jaar sturen wij u een fiscaal attest met daarop het totale bedrag aan interest en kapitaal indien u in 17

18 aanmerking komt voor de voorwaarden inzake belastingaftrek. Indien u voor een variabele of semi-variabele formule kiest, houden wij u - via een nieuwe terugbetalingstabel - op de hoogte van de wijzigingen die op uw krediet van toepassing zijn. 1 > > Europese Gedragscode 8. Wettelijke bepalingen De Europese Hypothecaire Federatie (EHF) heeft op verzoek van de Europese Commissie een Europese Gedragscode uitgewerkt. Wij onderschrijven volledig deze Gedragscode met betrekking tot de precontractuele informatie aangaande de woonkredieten. U vindt alle nuttige informatie in de bijlage bij deze prospectus. Bovendien ontvangt u automatisch de gestandaardiseerde Europese informatiefiche op het ogenblik dat de kredietofferte wordt uitgegeven. 2 > > Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België Positieve centrale Het contract van hypothecair krediet wordt automatisch geregistreerd in de Centrale van de Kredieten aan Particulieren (conform artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale van de Kredieten aan Particulieren). Deze registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast te bestrijden door de kredietgevers informatie over de lopende kredieten te verstrekken. De gegevens moeten drie maanden en acht dagen worden bewaard te rekenen vanaf de dag waarop de kredietovereenkomst normaal afloopt. Negatieve centrale Conform de bepalingen van de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet, de bepalingen van de wet van 10 augustus 2001 aangaande de Centrale van de Kredieten aan Particulieren en de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn wij, wanneer een verschuldigde som niet werd betaald drie maanden na de datum waarop ze vervalt of één maand na de aangetekende aanmaning die de gevolgen van wanbetaling vermeldt, verplicht de wanbetaling aan de negatieve centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te melden. De kredietnemers hebben recht van inzage in de gegevens die in de Centrale zijn opgenomen en mogen de rechtzetting en afschaffing ervan vragen. 3 > > Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houden u, in elke fase van uw krediet, op de hoogte van uw rechten terzake. 18

19 9. Onze rol ten aanzien van u en de geldschieter Als u bij ELANTIS een krediet opent, ontvangt u wat de specialisten een waarborgkrediet noemen. Deze techniek impliceert het optreden van drie actoren: de kredietnemer, ELANTIS en een geldschieter. Doordat wij voor u een waarborgkrediet openen, staan wij borg voor uw verbintenissen ten aanzien van een geldschieter die het u toegestane voorschot financiert. De waarborgen worden te onzen gunste gesteld als tegenprestatie voor de waarborg die we de geldschieter bieden. U hebt geen enkel rechtstreeks contact met de geldschieter, aangezien wij de uitstaande bedragen van uw krediet beheren (vervaldagen, wijzigingen in de waarborg, opheffen van de hoofdelijke borgstelling, overdracht van hypotheek, eventuele aanmaningen...). De identificatie van de geldschieter wordt altijd vermeld in het kredietopeningsaanbod en in de onderhandse overeenkomst. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossiers, maar ook om alle aangeboden producten te ontdekken, zowel op het vlak van hypothecair krediet als consumentenkrediet, staan wij te uwer beschikking via onze internetsite (www.elantis.be) en onze commerciële diensten (04/ of 02/ ). 19

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 16 GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom -

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 18 GELDIG VANAF 25 april 2017 Datum [20/04/2017] Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Wie zijn wij? Elantis werd opgericht

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? HYPOTHECAIR KREDIET PROSPECTUS NR. 7 VAN TOEPASSING VANAF 18/08/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 22 GELDIG VANAF 26 09 2017 uw specialist inzake Woonkredieten Wie zijn wij? Elantis werd opgericht in 1851 en is vandaag een

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele begrippen

Woonkrediet Enkele begrippen Woonkrediet Enkele begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord De bedoeling van deze brochure is uw aandacht te vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die verschillend kunnen zijn naargelang

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN ( WOONLENING) inhoud PROSPECTUS HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 9 van 13/11/2015 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014 WOONKREDIETEN 204 - TRIEFSTRUTUUR voor aanvragen vanaf 03/02/204 - NRENGOMMISSIE 204 este makelaar, Met ingang van maandag 3 februari 204 past Demetris deze tariefstructuur en commissies toe voor de realisatie

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST )

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen via onderhandelingen

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 1 PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 In voege vanaf 1/04/2017. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Hypotheek- en verzekeringsbeurs. Eigenbrakel 23 februari 2016

Hypotheek- en verzekeringsbeurs. Eigenbrakel 23 februari 2016 Hypotheek- en verzekeringsbeurs Eigenbrakel 23 februari 2016 Programma Elantis- uw partner voor de komende jaren - Nieuw business model Acceptatieregels - Nieuwe technische fiches - Kredietnemers - Doel

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet Het Voordeeltarief Fidelio is de combinatie van de Mini-rentevoet en de korting voor brandverzekering bij Fidea. De Mini-rentevoet wordt toegekend onder de vorm van een korting van 0,40% op jaarbasis op

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie