Uw referentie inzake hypothecair krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw referentie inzake hypothecair krediet"

Transcriptie

1 Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art van de wet van (gewijzigd op ) 1

2 Inhoudstafel HYPOTHECAIR WOONKREDIET NATUURIJK PERSOON 1. Alles weten in 7 punten > > Toegestane doeleinden > > Kredietnemers > > Bedragen > > Mogelijke looptijden > > Voorschotquotiteit > > In aanmerking genomen waarborgen > > Kredietopening CAP SUD CAP WEEK-END Storting van het kapitaal > > Aankoop > > Bouw en renovatie De verschillende manieren om een krediet terug te betalen > > Terugbetaling met kapitaalaflossing > > Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Een krediet... maar tegen welk tarief? > > Vaste rentevoet > > Variabele rentevoet > > Semivariabele rentevoet > > Herziening van de rentevoet van een krediet > > Mogelijke combinaties > > Rentevehogingen De verschillende kosten > > Kosten voor de indiening van een dossier > > Expertisekosten > > De andere mogelijke kosten De evolutie van uw dossier inzake hypothecair krediet Wettelijke bepalingen > > Europese Gedragscode > > Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België > > Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Onze rol ten aanzien van u en de geldschieter

3 1 > > Toegestane doeleinden 1. Alles weten in 7 punten Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon is bestemd voor de verwerving of instandhouding van onroerende zakelijke rechten. Het kan dus dienen voor de financiering van: de aankoop, de bouw, de verbouwing of de instandhouding van een onroerend goed; de aankoop van een bouwgrond; de successierechten in verband met de erfenis van een onroerend goed; de terugbetaling van kredieten betreffende een van deze voorwerpen. 2 > > Kredietnemers Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn professionele situatie: een loontrekkende, een bediende, een zelfstandige of een beoefenaar van een vrij beroep. U moet echter aan twee voorwaarden voldoen: uw hoofdverblijfplaats in België hebben; voornamelijk handelen met een privé-doel, d.w.z. een doel dat niets met uw professionele, commerciële of ambachtelijke activiteiten te maken heeft. Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon wordt geregeld bij de wet van 04 augustus 1992, die gewijzigd werd bij de wet van 13 maart 1998 en de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ter bescherming van de kredietnemer. Wij kunnen u speciaal aangepaste formules aanbieden indien: u niet in België verblijft; u leent via een rechtspersoon; uw hypothecair krediet vooral privédoeleinden beoogt. 3 > > Bedragen U beslist over het bedrag van uw krediet, rekening houdend met de minima en maxima die we hebben vastgelegd. Ze kunnen variëren afhankelijk van onze verschillende formules van hypothecaire kredieten (zie dienaangaande onze Technische fiches ). Het bedrag dat u aanvraagt kan u worden toegekend op basis van de analyse van : uw financiële middelen; de voorgestelde waarborgen. 3

4 4 > > Mogelijke looptijden Het hypothecair krediet is een langlopend krediet. de minimumduur bedraagt 8 jaar; de maximumduur, met inbegrip van de eventuele perioden van opneming of vrijstelling van kapitaalaflossing, mag niet hoger liggen dan 30 jaar 1. Dit maximum van 30 jaar stemt overeen met de wettelijke geldigheidsperiode van de hypothecaire inschrijving die op de onroerende goederen werd genomen. 5 > > Voorschotquotiteit Het is de verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen (verminderd met de waarde van de roerende waarborgen) en de totale waarde van de onroerende waarborgen. Om de voorschotquotiteit te bepalen, nemen wij gewoonlijk de waarde van de onderhandse verkoop in aanmerking. Een onafhankelijk deskundige, die door ELANTIS is erkend, bepaalt de waarde van het(de) onroerend(e) goed(eren) dat (die) u als waarborg aanbiedt. Indien - in geval van aankoop - de in de voorlopige koopakte vermelde verkoopprijs lager ligt dan de door de deskundige bepaalde waarde, wordt deze laatste in aanmerking genomen bij de berekening van de quotiteit. De hypotheekreserve In bepaalde gevallen kunnen we een kredietopening toestaan voor een bedrag dat hoger ligt dan het eerste toegekende voorschot, bijvoorbeeld indien u van plan bent om achteraf werkzaamheden uit te voeren die uw goed een meerwaarde kunnen geven. Naar aanleiding van de verwezenlijking van deze werkzaamheden kunnen we u dan een nieuw voorschot aanvullende geldmiddelen 2 toestaan zonder nieuwe notariële akte. Het voordeel van de formule zit hem in de besparing die in fine werd verwezenlijkt op aktekosten aangaande de kredietopening. 6 > > In aanmerking genomen waarborgen Een hypothecaire inschrijving Een hypothecaire inschrijving ten belope van het kredietbedrag op een onroerend goed dat in België of in het Groothertogdom Luxemburg is gelegen, is altijd verplicht. Bij niet-naleving van uw verbintenissen biedt deze waarborg de mogelijkheid om, door de verkoop van het goed, de bedragen die u hebt geleend, terug te krijgen. Een hypothecaire volmacht Onder bepaalde voorwaarden kunnen we instemmen met een hypothecaire volmacht ter gedeeltelijke vervanging van een hypothecaire inschrijving. Een aanvullende waarborg Aanvullend kunnen andere waarborgen worden overwogen, bijvoorbeeld een borgtocht, effecten 3, een borgtochtverzekering of een hypotheek op een of meer andere onroerende goederen. 1 De duurtijd kan verschillen in functie van de gekozen rentevoetformule (raadpleeg onze tariefkaart ). 2 Onder voorbehoud van analyse van uw dossier. Dit nieuw voorschot wordt gerealiseerd aan de tariefvoorwaarden van dat moment. 3 De roerende waarden kunnen voorwerp uitmaken van een weging (Tak 23, sicavs ). U kunt op gelijk welk ogenblik vragen om het in waarborg gegeven beleggingsproduct te wijzigen. 4

5 Een verzekering tak 21 of 23 In bepaalde gevallen kunnen we eveneens als aanvullende waarborg een verzekeringsovereenkomst tak 21 of 23 aanvaarden, waarvan het reeds samengestelde kapitaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de voorschotquotiteit. Deze overeenkomst moet worden aangegaan bij een Belgische of Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. Een overlijdensverzekering In alle gevallen wordt een overlijdensverzekering aangeraden. Ze is verplicht voor elk krediet met een voorschotquotiteit die hoger ligt dan 75 %. U kunt vrij de verzekeringsmaatschappij kiezen waarbij u deze schuldsaldo-verzekering of tijdelijke overlijdensverzekering wenst af te sluiten. 7 > > Kredietopening De kredietopening biedt u de mogelijkheid om, op gelijk welk ogenblik, de sommen waarvan u reeds het kapitaal hebt terugbetaald, opnieuw te lenen. Dit is het principe van de wederopneming. Deze mogelijkheid is interessant om achteraf de verbouwingen aan uw woning of de aankoop van een ander onroerend goed te financieren. Dankzij deze formule vermijdt u een nieuwe notariële akte en de daaraan verbonden kosten. 2. CAP SUD CAP WEEKEND CAP SUD is een product dat speciaal werd ontworpen voor de kredietnemers die een in Frankrijk 4 of Monaco gelegen onroerend goed willen kopen, bouwen of verbouwen. CAP Weekend daarentegen, is bestemd om dezelfde doeleinden te financieren maar voor tweede woningen in België. De universele waarborg geeft de mogelijkheid om een goed aan te kopen, met het uitsluitend doel het te bewonen, in een ander land dan België, Frankrijk of Monaco. Deze drie producten zijn bestemd voor eigenaars die in België verblijven. In deze drie gevallen nemen wij geen hypothecaire inschrijving. Ze wordt vervangen door een hypothecaire belofte die voorzien is van een borgtochtpremie tot dekking van het volledig geleende bedrag, waarbij de borgtochtpremie duidelijk lager ligt dan de kosten van een hypothecaire inschrijving. Voor meer informatie over deze producten kunt u onze commerciële dienst of uw makelaar raadplegen. 4 Corsica en de DOM-TOM zijn uitgesloten. 5

6 3. Storting van het kapitaal Het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon kan met name worden toegekend voor de aankoop, de instandhouding, de bouw of de renovatie van een gebouw. 1 > > Aankoop Storting van het volledige bedrag van het krediet op de dag van het verlijden van de akte De eerste vervaldag in kapitaal en interest is vastgelegd op de 15de van de maand volgend op de datum van het verlijden van de akte voor de kredieten die tussen 1 ste en de 15 de van de maand werden geregistreerd. Voor de kredieten die tussen de 16de en de laatste dag van de maand werden geregistreerd, wordt de eerste vervaldag in kapitaal en interest vastgelegd op de 15 de van de tweede maand volgend op de datum van het verlijden van de akte. De eerste vervaldag waarop moet worden betaald, zal dus niet noodzakelijk samenvallen met de maandelijkse afbetaling die in uw terugbetalingstabel vermeld staat. De datum van het verlijden van de kredietakte en de datum waarop de interest van de maandelijkse afbetaling begint te lopen (de 15 de van de maand) zijn gewoonlijk niet dezelfde. Het verschil zal overeenstemmen met de interest die tussen beide data wordt berekend. Periode van vrijstelling U kunt eveneens aanspraak maken op een periode van vrijstelling van kapitaalaflossing, die beperkt is tot maximaal 36 maanden. Tijdens de door u gekozen periode zult u maandelijks enkel de interest op het volledige krediet betalen. 2 > > Bouw en renovatie Opnemingsperiode In beide gevallen heeft u automatisch recht op een opnemingsperiode voor een maximumduur van 36 maanden die overeenstemt met de maximale termijn die beschikbaar is om uw bouw of verbouwingswerkzaamheden te realiseren. Het kapitaal zal, op basis van bewijsstukken, worden gestort naarmate de werkzaamheden vorderen. Tijdens de periode van opneming van de geldmiddelen, zal uw terugbetaling bestaan uit: interest die ENKEL berekend wordt op de daadwerkelijk opgenomen sommen; een vergoeding wegens niet-gebruik (raadpleeg ons tarief) op het nog niet opgenomen bedrag. De op de gestorte sommen verschuldigde interest en de vergoeding wegens niet-gebruik worden maandelijks afgehouden van de door u aangeduide financiële rekening, waarbij deze rekening ook dient voor de terugbetaling van uw maandelijkse vervallen bedragen op het einde van de opnemingsperiode. Wanneer u uw krediet volledig heeft opgenomen, wordt uw 1 ste vervaldag (in kapitaal en interest) vastgelegd zoals hierboven is uitgelegd. 6

7 Voorbeeld : - Laatste opneming van uw krediet : 05 mei - Vervaldatum van de opnemingsperiode van de lopende maand : 15 mei Op 15 mei zult u worden verzocht om de verschuldigde interest en de vergoeding wegens nietgebruik (berekend tot 05 mei) te betalen. Vanaf 15 juni zult u uw maandelijkse vervallen bedragen (kapitaal en interest) terugbetalen. Wanneer het voorschot na afloop van de afgesproken opnemingsperiode niet volledig is opgenomen, zullen wij het bedrag van het voorschot beperken tot het werkelijk opgenomen bedrag en wordt een nieuwe aflossingstabel van kracht die met deze beperking rekening houdt. Het saldo van het krediet, d.i. de laatste schijf van 5 %, wordt gestort nadat een van onze erkende deskundigen de volledige beëindiging van de werkzaamheden heeft vastgesteld. Deze vaststelling van voltooiing moet de in het oorspronkelijke expertiseverslag geraamde waarde bevestigen. Op gelijk welk ogenblik tijdens de opnemingsperiode kunnen we vragen om de vordering van de werkzaamheden door een erkend deskundige te laten vaststellen. De kosten van deze vaststellingen komen te uwen laste (raadpleeg ons tarief). Periode van totale vrijstelling Gedurende de bouw van uw toekomstige woning, betaalt u noch het kapitaal, noch de interest terug. U zal hierdoor het cumuleren van uw maandelijkse kredietaflossing en uw actuele huur vermijden. De schatting van het bedrag (kapitaal en interest) dat u gedurende de bouw niet zal betalen, zal worden ingebracht in uw hypothecair krediet. Een afrekening in verhoogde of in verlaagde zin zal worden opgesteld tussen de schatting en de werkelijke vrijstelling van de fondsen. 4. De verschillende manieren om een krediet terug te betalen 1 > > Terugbetaling met kapitaalaflossing : Terugbetalingen met constante lasten De lasten zijn constant wanneer ze niet veranderen tijdens de hele looptijd van het krediet 5. Enkel de verhouding tussen het kapitaal en de interest verandert naargelang de terugbetalingen. Aanvankelijk ligt de kapitaalaflossing laag en de interest hoog, maar de verhoudingen veranderen in de loop der jaren. Voorbeeld : 5 Behalve ingevolge het effect van een rentevoetherzieining van het krediet indien u opteert voor een formule met veranderlijke- of semi-veranderlijke rentevoet. 7

8 Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 6 : maandelijks = 0,461 % jaarlijks = 5,67 % De maandelijkse afbetaling is constant tijdens de hele looptijd van het krediet = 689,70 > Eerste maandelijkse afbetaling van het krediet : 461 (interest) + 228,70 (kapitaal) = 689,70 > Laatste maandelijkse afbetaling van het krediet : 4,87 (interest) + 684,83 (kapitaal) = 689,70 Terugbetalingen met degressieve lasten In het kader van deze formule betaalt u elke maand een vast gedeelte van het kapitaal terug. De interest, die berekend wordt op het schuldsaldo, vermindert elke maand, m.a.w. het bedrag van de terugbetalingen neemt af. Voorbeeld : Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 7 : maandelijks = 0,407 % jaarlijks = 5,00 % Uw eerste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend : /240 = 375 maandelijks terugbetaald kapitaal X 0,407% = 366,67 interest Totaal van de 1ste maandelijkse afbetaling = ,67 = 741,67 Uw laatste maandelijkse afbetaling wordt als volgt berekend : 375 kapitaal Interest op het lopende kapitaal (375 X 0,407 % = 1,53 ) = 376,53 Terugbetalingen met progressieve lasten Step by Step Het «Step by Step»-krediet biedt de mogelijkheid om de maandelijkse afbetalingen van een lening tijdens de eerste 10 jaar van de terugbetaling van het krediet te verlichten. Dit type van krediet is ingedeeld in 2 perioden van terugbetaling : een periode met progressieve maandelijkse afbetalingen gedurende 10 jaar. een periode met vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de resterende looptijd. Voor de kredieten met een looptijd van minder dan of gelijk aan 25 jaar, zal de terugbetaling als volgt gebeuren : 6 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 7 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 8

9 de «progressieve» periode is verdeeld in 5 etappes van 2 jaar de mensualiteit van de eerste etappe van 2 jaar komt overeen met 80 % van de last van een krediet met constante maandelijkse afllossing met eenzelfde looptijd. van de etappe 2 tot 5, gaan de progressieve mensualiteiten (om de 2 jaar) over van 85 % naar 100 % (trapsgewijze met 5 %) van de last van een krediet met constante 8 maandelijkse afbetalingen met eenzelfde looptijd. de periode met vaste maandelijkse afbetalingen (na afloop van het 10de jaar) De last van deze maandelijkse afbetalingen worden berekend op basis van: het schuldsaldo van het krediet na afloop van de eerste 10 jaar de resterende looptijd de oorspronkelijk gekozen rentevoetformule Bouw en werkzaamheden - periode voor de opneming van het kapitaal De periode voor de opneming van het kapitaal wordt vanaf de indiening van het dossier vastgelegd, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden: 12 maanden voor lichte werkzaamheden ; 24 maanden voor zware werkzaamheden en bouw. Wanneer de opnemingsperiode 12 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 9 jaar (in plaats van 10), waarbij de laatste fase van deze periode wordt teruggebracht tot 1 jaar (in plaats van 2 jaar). de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met een jaar verhoogd. de kredietnemer begint met maandelijkse lasten die overeenkomen met 80% van de theoretische constante lasten vanaf het 2 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag niet worden ingekort of verlengd. Wanneer de opnemingsperiode 24 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 8 jaar (in plaats van 10) de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met 2 jaar verhoogd de kredietnemer begint met lasten die overeenkomen met 80% van de theoretische constante lasten vanaf het 3 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag worden ingekort maar niet worden verlengd. Zelfs indien de duur van de opnemingsperiode wordt ingekort, begint de 1 ste maandelijkse afbetaling in alle gevallen tegen 85%. De 1 ste fase tegen 85% heeft dus een duur die met enkele maanden wordt verlengd en de maandelijkse afbetaling van de fase met vaste maandelijkse afbetalingen wordt ingekort. 8 Cfr terugbeting met constante mensualiteiten. 9

10 Voorbeeld : Jaren Opnemingsperiode 12 MAANDEN zonder mogelijkheid tot verlenging Opnemingsperiode 24 MAANDEN met mogelijkheid tot inkorting % 3 80% 85% 4 85% 85% 5 85% 90% 6 90% 90% 7 90% 95% 8 95% 95% 9 95% 100% % 100% Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vast Rentevoet van het krediet 9 : maandelijks = 0,461 % jaarlijks = 5,67 % De maandelijkse terugbetaling van een krediet met constante lasten voor dezelfde voorwaarden zou 689,70 bedragen. In het geval van een progressieve terugbetaling gebeurt de uitsplitsing als volgt: Progressieve periode > Tijdens de eerste 4 jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 586,25 > Tijdens het 5de en 6de jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 620,73 > Tijdens het 7de en 8ste jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 655,22 > Tijdens het 9de en 10 de jaar van het krediet bedraagt de maandelijkse afbetaling 689,70 Tijdens deze periode van 10 jaar ligt de maandelijkse afbetaling dus nooit hoger dan de maandelijkse afbetaling van een constante terugbetaling. Periode met vaste maandelijkse afbetalingen Na afloop van het 10de jaar: de maandelijkse afbetaling blijft constant tot aan de afloop van het krediet 10 en bedraagt 807,85. Voor kredieten met looptijd van méér dan 25 jaar (max. 30 jaar) wordt de terugbetaling op volgende wijze uitgevoerd : 9 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hoge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 10 Onder voorbehoud van een verandering van de rentevoet indien u opteerde voor een semi-veranderlijke rentevoet. 10

11 de «progressieve» periode in ingedeeld in 4 fasen. Fase Looptijd 1 4 jaar 2, 3 en 4 2 jaar elk de maandelijkse afbetaling van de 1ste fase van 4 jaar komt overeen met 85% van de lasten van een krediet met vaste maandelijkse afbetalingen en dezelfde looptijd. van fase 2 tot fase 4 stijgen de progressieve maandelijkse afbetalingen respectievelijk (om de 2 jaar) van 90% naar 100% (via een trap van 5%) van de lasten van een krediet met vaste maandelijkse afbetalingen 11 en dezelfde looptijd. de periode met vaste maandelijkse afbetalingen (na afloop van het 10de jaar) De lasten van deze maandelijkse afbetalingen worden berekend op basis van: het schuldsaldo van het krediet na afloop van de eerste 10 jaar de resterende looptijd de oorspronkelijk gekozen rentevoetformule Bouw en werkzaamheden - periode voor de opneming van het kapitaal De periode voor de opneming van het kapitaal wordt vanaf de indiening van het dossier vastgelegd, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden: 12 maanden voor lichte werkzaamheden ; 24 maanden voor zware werkzaamheden en bouw. Wanneer de opnemingsperiode 12 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 9 jaar (in plaats van 10), waarbij de laatste fase van deze periode wordt teruggebracht tot 1 jaar (in plaats van 2 jaar). de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met een jaar verhoogd. de kredietnemer begint met maandelijkse lasten die overeenkomen met 85% van de theoretische constante lasten vanaf het 2 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag niet worden ingekort of verlengd. Wanneer de opnemingsperiode 24 maanden bedraagt: de progressieve periode wordt beperkt tot 8 jaar (in plaats van 10) de periode met vaste maandelijkse afbetalingen wordt met 2 jaar verhoogd de kredietnemer begint met lasten die overeenkomen met 85% van de theoretische constante lasten vanaf het 3 de jaar. de duur van de opnemingsperiode mag worden ingekort maar niet worden verlengd. Zelfs indien de duur van de opnemingsperiode wordt ingekort, begint de 1 ste maandelijkse afbetaling in alle gevallen tegen 85%. De 1 ste fase tegen 85% heeft dus een duur die met enkele maanden wordt verlengd en de maandelijkse afbetaling van de fase met vaste maandelijkse afbetalingen wordt ingekort. 11 Cfr vaste terugbetaling. 11

12 Jaren Opnemingsperiode 12 MAANDEN zonder mogelijkheid tot verlenging Opnemingsperiode 24 MAANDEN met mogelijkheid tot inkorting % 3 85% 85% 4 85% 85% 5 85% 90% 6 90% 90% 7 90% 95% 8 95% 95% 9 95% 100% % 100% Terugbetaling volgens accordeon -formule De accordeon-formule biedt u de mogelijkheid de lasten van uw krediet constant te houden ondanks de mogelijke wijzigingen van de rentevoeten, zowel op- als neerwaarts. Het effect van deze rentewijzigingen wordt automatisch afgewenteld op de looptijd van het krediet. Deze optie moet worden aangevraagd vanaf de indiening van het dossier (vermelding op het formulier betreffende de aanvraag tot kredietopening). De «accordeon»-formule is dan gratis 12 van toepassing tijdens de hele looptijd van het krediet. Om de looptijd aan te passen, moet uw dossier eerst worden geanalyseerd. Alle informatie over dit product is verkrijgbaar bij uw relatiebeheerder of onze commerciële dienst (04/ of 02/ ). De aanpassingen van uw terugbetalingstabel zouden kunnen resulteren in een belangrijk verschil tussen het bedrag dat door uw levensverzekering wordt gedekt en het schuldsaldo in kapitaal op uw krediet. Het is dus altijd aangewezen om informatie in te winnen bij uw verzekeraar om elk risico op een onvolledige dekking te vermijden. 2 > > Terugbetaling met vaste termijn (zonder kapitaalaflossing) Deze formule biedt u de mogelijkheid om tijdens de hele looptijd van het krediet geen enkele terugbetaling in kapitaal te doen. U betaalt maandelijks bedragen die uitsluitend uit interest bestaan. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag. De laatste terugbetaling kan, bijvoorbeeld, overeenkomen met de storting van het kapitaal van een levensverzekeringscontract, de tegeldemaking van effecten, de verkoop van een onroerend goed... Opmerking : Het resultaat dat wordt verwacht van de samenstelling van een spaartegoed via een levensverzekering tak 23 of elk ander aan een beursbelegging gekoppeld product is helemaal niet gegarandeerd. U moet alle nodige maatregelen nemen om het kapitaal op de vervaldag terug te betalen. Voorbeeld : 12 De optie «accordeon» kan aangevraagd worden op opgezegd worden tijdens de duurtijd van het krediet mits betaling van forfaitaire kosten ten berdrage van

13 Kredietbedrag : Looptijd van het krediet : 20 jaar Type van rentevoet : vijfjaarlijks herzienbaar (CAP 2 %) Rentevoet van het krediet 13 : maandelijks = 0,410 % jaarlijks = 5,03 % Uw maandelijkse afbetaling, die uitsluitend uit interest bestaat, bedraagt 410. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de laatste vervaldag. Opmerking : Indien u voor variabele of semi-variabele formules kiest, wordt het bedrag van uw afbetaling aangepast op de herzieningsdata. Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet geeft u de mogelijkheid een onroerend goed aan te kopen, te verbouwen of te bouwen, in afwachting van naderende en zekere financiële inkomsten Dit onroerend moet onderwerp uitmaken van een hypothecair krediet lange termijn bij ELANTIS. De naderende financiële inkomsten komen voort uit : De realisatie van een onroerend goed; De liquidatie van een erfenis; De betaling van een levensverzekering; De inning van een opleg De realisatie van effecten met gewaarborgd kapitaal. De terugbetaling gebeurt volgens 2 formules : - hetzij maandelijkse betalingen van de interesten : het kapitaal wordt terugbetaald op het einde van het overbruggingskrediet - hetzij totale vrijstelling : het kapitaal en de interesten worden terugbetaald op het einde van het overbruggingskrediet. 5. Een krediet... maar tegen welk tarief? De lasten van het hypothecair woonkrediet natuurlijk persoon worden berekend op basis van de reële maandelijkse rentevoet. Ons rentetarief vermeldt de omzetting van deze reële maandelijkse rentevoet in een gelijkwaardige reële jaarlijkse rentevoet. 1 > > Vaste rentevoet De vaste rentevoet biedt de zekerheid dat de rente tijdens de hele looptijd van het krediet identiek blijft. Zodoende hebt u de impact van uw maandelijkse lasten op uw budget perfect onder controle. De minimumduur van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumduur is 30 jaar. 13 De rentevoeten zijn vermeld als voorbeeld. Ze zijn uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van het moment en houden geen rekening met eventuele verhogingen (hooge quotiteit, verzwaard risico, tweede rang). Deze tariefvoorbeelden verbinden ons tot niets. 13

14 2 > > Variabele rentevoet Een tweede optie biedt u de mogelijkheid om beter de evolutie van de financiële markten te volgen. In dat geval kunnen de lasten van uw krediet, op de herzieningsdata en binnen de bij het afsluiten van het contract overeengekomen grenzen, zowel op- als neerwaarts variëren. Opdat een dergelijke wijziging mogelijk is, moet het verschil tussen de lopende rentevoet van uw krediet en de rentevoet die op het ogenblik van de herziening wordt toegepast minstens gelijk zijn aan 0,042 % maandelijks, wat overeenkomt met 0,50 % op jaarbasis. De rentevoet verandert in de perioden die u bij het aangaan van uw krediet hebt gekozen. De rentevoet die op de herzieningsdata op uw krediet zal worden toegepast, zal rechtstreeks aan een referentie-index worden gekoppeld. De aanvankelijke index is die welke is opgenomen in het rentevoetrooster dat van toepassing is bij het afsluiten van uw kredietovereenkomst. Bij de rentevoetherziening is de nieuwe in aanmerking te nemen referentie-index die van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum voor de herziening van de rentevoet. De minimumlooptijd van een dergelijk krediet bedraagt 8 jaar en de maximumlooptijd kan 30 jaar bedragen. Verscheidene herzieningsformules zijn mogelijk: > de jaarlijkse herziening: tijdens het eerste jaar is de rentevoet gewaarborgd. Bij verhoging van de rentevoet - het 2de jaar, is de stijging van de aanvankelijke rentevoet beperkt tot 1% - het 3de jaar, is de stijging van de aanvankelijke rentevoet beperkt tot 2% Pas vanaf het 4de jaar kan de maximumstijging (CAP) dus effectief zijn. > De driejaarlijkse herziening of > De vijfjaarlijkse herziening (minimumlooptijd van het krediet : 10 jaar). 3 > > Semi-variabele rentevoet Tijdens een eerste min of meer lange periode geniet u een vaste rentevoet; daarna volgt uw krediet de herzieningsformule die bij de indiening van uw aanvraag werd gekozen. Voorbeeld : Gedurende 10 jaar blijft de rentevoet van het krediet ongewijzigd. Na 10 jaar en na 15 jaar zal uw rentevoet worden herzien en zullen uw maandelijkse afbetalingen worden aangepast. Het is onze formule maar er bestaan andere periodiciteiten (raadpleeg ons rentetarief). 4 > > Herziening van de rentevoet van een krediet De verschillende mogelijkheden inzake de herziening van de rentevoet worden duidelijk vermeld in ons tarief. De CAPS bieden u de mogelijkheid het effect van de opwaartse herzieningen te controleren. Anderzijds beperken wij de impact van een neerwaartse herziening niet. Voorbeeld van rentevoetherziening: 14

15 > Aanvankelijke maandelijkse rentevoet: 0,486 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 5,99 % > Rentevoetformule : vijfjaarlijkse herziening > Maximale opwaartse verandering = de CAP : 0,165 % maandelijks d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 2 % = CAP 2 % > Aanvankelijke referentie-index : 0,430 % per maand (weergegeven op de officiële tarifering die op uw hypothecair krediet wordt toegepast) 5,277 % jaarlijks > Nieuwe referentie-index na 5 jaar : 0,644 % per maand 8,008 % jaarlijks Berekening van de nieuwe rentevoet die na 5 jaar van toepassing is : = aanvankelijke maandelijkse rentevoet + (nieuwe referentie-index aanvankelijke referentieindex) = 0,486 % + (0,644 % - 0,430 %) = 0,700 % maandelijks (d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 8,73 %) Hier speelt de impact van de CAP. Bij de inschrijving hebt u ervoor gekozen de opwaartse verandering te beperken tot 0,165 % maandelijks (CAP 2 %). De stijging zal na 5 jaar dus beperkt worden tot de aanvankelijke maandelijkse rentevoet + maximale opwaartse herziening : 0,486 % + 0,165 % = 0,651 %, d.i. een reële jaarlijkse rentevoet van 8,10 % in plaats van 8,73 %! > Opmerking : Wij verwachten geen beperking van de neerwaartse herziening van de rentevoet. 5 > > Mogelijke combinaties U kunt uiteraard de kredietformule kiezen die het beste aan uw situatie is aangepast. Bij het afsluiten van het contract zijn altijd combinaties mogelijk. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van uw krediet met vaste rentevoet financieren (maandelijkse degressieve afbetalingen) en de andere helft met een veranderlijke rentevoet (vaste maandelijkse afbetalingen). Er kunnen verschillende overeenkomsten worden opgesteld voor eenzelfde kredietakte die allemaal de precieze voorwaarden van het contract weergeven (type van rentevoet, wijze van terugbetaling ). De dossierkosten worden berekend op het totale bedrag van de kredietopening. Wanneer het dossier verschillende overeenkomsten voor eenzelfde akte vertoont, vorderen wij forfaitaire kosten per overeenkomst, vanaf de tweede (zie Tarieven ). 6 > > Renteverhogingen De voorwaarden die aan de toepassing van een renteverhoging ten grondslag liggen, alsook het percentage van de toepasbare verhogingen worden nauwkeurig weergegeven in het Tarief van de rentevoeten. De renteverhoging is geldig tijdens de volledige looptijd van het krediet. Ze heeft tot gevolg dat de op uw krediet toegepaste rentevoet rechtstreeks wordt verhoogd. 6. De verschillende kosten 15

16 Voor meer duidelijkheid raadpleeg ons tarief. 1 > > Kosten voor de indiening van een dossier Uw aanvraag wordt omgezet in een definitief of voorwaardelijk kredietaanbod. U beschikt over een bedenktijd van 15 kalenderdagen om ons het voor akkoord ondertekend aanbod terug te sturen. Na deze termijn is het niet meer geldig. Indien u het kredietaanbod aanvaardt, worden de dossierkosten in mindering gebracht van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking werd gesteld. Indien u er anderzijds geen gevolg aan geeft, is een forfaitaire som verschuldigd. 2 > > Expertisekosten De expertise biedt de mogelijkheid de waarde en de kwaliteit van het goed dat de waarborg van het krediet vormt, te bepalen. U kunt zelf deze expertise aanvragen, daartoe volmacht geven aan de tussenpersoon die uw aanvraag bij ons heeft ingediend of ons die taak toevertrouwen. De deskundigen moeten altijd worden gekozen uit de lijst van de onafhankelijke deskundigen die we hebben erkend. De deskundige stuurt u rechtstreeks zijn honorariumnota (zie Tarieven ) en bezorgt u en ons zijn expertiseverslag. Wanneer het krediet dient om een bouw of een verbouwing te financieren, kan het noodzakelijk zijn om het einde van de werkzaamheden vast te stellen om de goede realisatie ervan na te gaan. Deze vaststelling biedt de mogelijkheid de laatste tranche van het krediet te storten. Ze komt overeen met 5 % van het totale bedrag van de werkzaamheden die via dit krediet worden gefinancierd. Voor deze prestatie wordt het honorarium van de deskundige in mindering gebracht (zie Tarieven ) 3 > > De andere mogelijke kosten De verhogingen van dossierkosten Voor elke nieuwe aanvraag die door u of uw kredietbemiddelaar wordt ingediend, worden de aanvankelijke dossierkosten verhoogd. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Kosten voor de wijziging van het aanbod Na het uitbrengen van het eerste aanbod worden forfaitaire kosten gevorderd voor de verwezenlijking van elk nieuw aanbod of aanhangsel. Deze kosten worden ingehouden van het bedrag dat u op de dag van het verlijden van de akte ter beschikking wordt gesteld. Een wederbeleggingsvergoeding Op gelijk welk ogenblik kunt u uw krediet, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetalen. In dat geval is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Ze komt overeen met 3 maanden rente die, tegen de rentevoet van het krediet, op het vervroegd terugbetaalde kapitaal berekend wordt. Indien in de loop van een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke terugbetaling werd gedaan, moet elke latere vervroegde terugbetaling in datzelfde jaar minstens 10 % van het kapitaal bedragen. Kosten betreffende de wijziging van de waarborg en/of de aanpassing van het terugbetalingsplan 16

17 Elk aanvraag in verband met de wijziging van de waarborgen, bijzondere prestaties die niet worden meegerekend in het normale beheer van het krediet of de aanpassing van uw terugbetalingsplan zal leiden tot een nieuwe analyse van uw dossier en kosten veroorzaken die gelijk zijn aan het bedrag van de gebruikelijke kosten die voor het indienen van een dossier worden aangerekend. Vergoeding wegens niet-gebruik Wanneer uw krediet dient om een bouw of verbouwing te financieren, neemt u uw krediet in verschillende schijven op en betaalt u enkel de interest die op de opgenomen bedragen verschuldigd is. In dat geval wordt u een vergoeding wegens niet-gebruik aangerekend op het niet opgenomen bedrag (zie Rentetarieven ). Kosten voor vernieuwing van de hypotheek Voor langlopende kredieten (+ 28 jaar) worden op dat moment kosten voor de vernieuwing van de hypotheek gevorderd. Deze kosten worden berekend op basis van met name het barema van de hypotheekbewaring. Uiteraard moeten ook andere kosten met betrekking tot uw vastgoedtransactie in aanmerking worden genomen: kosten voor notariële akten, kosten in verband met de akte van kredietopening of hypothecaire volmacht. Voor meer details gelieve contact op te nemen met uw notaris. 7. De evolutie van uw dossier inzake hypothecair krediet Alle informatie over onze kredietformules en ons tarief is verkrijgbaar : bij uw kredietbemiddelaar; bij onze commerciële diensten van Luik (04/ ) en Brussel 02/ ); op onze internetsite : De kredietopeningsaanvraag moet behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn. Uw kredietbemiddelaar zal u duidelijk zeggen welke essentiële documenten ons moeten worden bezorgd met het oog op een nauwkeurige en volledige analyse van uw aanvraag. Onmiddellijk na de ontvangst en de codering van de aanvraag sturen wij u een bewijs van ontvangst waarin de refertes van uw dossier worden meegedeeld. De analisten die met uw dossier belast zijn, onderzoeken dan de aanvraag op basis van uw kredietwaardigheid en de waarde van de voorgestelde waarborgen. Na analyse en akkoord van het kredietcomité aangaande uw aanvraag sturen wij u een offerte samen met een bestek, het model van de akte en de algemene voorwaarden. Deze briefwisseling is ook vergezeld van de Europese fiche (volgens de aanbevelingen van de Europese Gedragscode). U beschikt over 15 kalenderdagen om het ondertekende aanbod terug te sturen. U moet dan vervolgens de kredietopeningsakte ondertekenen in het bijzijn van een notaris. De gelden worden gestort ofwel op de dag van het verlijden van de aktes, ofwel volgens de stortingsmodaliteiten in geval van bouw of verbouwing. U wordt dan verzocht uw maandelijkse afbetalingen na te komen via bankdomiciliëring. Elk jaar sturen wij u een fiscaal attest met daarop het totale bedrag aan interest en kapitaal indien u in 17

18 aanmerking komt voor de voorwaarden inzake belastingaftrek. Indien u voor een variabele of semi-variabele formule kiest, houden wij u - via een nieuwe terugbetalingstabel - op de hoogte van de wijzigingen die op uw krediet van toepassing zijn. 1 > > Europese Gedragscode 8. Wettelijke bepalingen De Europese Hypothecaire Federatie (EHF) heeft op verzoek van de Europese Commissie een Europese Gedragscode uitgewerkt. Wij onderschrijven volledig deze Gedragscode met betrekking tot de precontractuele informatie aangaande de woonkredieten. U vindt alle nuttige informatie in de bijlage bij deze prospectus. Bovendien ontvangt u automatisch de gestandaardiseerde Europese informatiefiche op het ogenblik dat de kredietofferte wordt uitgegeven. 2 > > Centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België Positieve centrale Het contract van hypothecair krediet wordt automatisch geregistreerd in de Centrale van de Kredieten aan Particulieren (conform artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale van de Kredieten aan Particulieren). Deze registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast te bestrijden door de kredietgevers informatie over de lopende kredieten te verstrekken. De gegevens moeten drie maanden en acht dagen worden bewaard te rekenen vanaf de dag waarop de kredietovereenkomst normaal afloopt. Negatieve centrale Conform de bepalingen van de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet, de bepalingen van de wet van 10 augustus 2001 aangaande de Centrale van de Kredieten aan Particulieren en de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn wij, wanneer een verschuldigde som niet werd betaald drie maanden na de datum waarop ze vervalt of één maand na de aangetekende aanmaning die de gevolgen van wanbetaling vermeldt, verplicht de wanbetaling aan de negatieve centrale van de Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te melden. De kredietnemers hebben recht van inzage in de gegevens die in de Centrale zijn opgenomen en mogen de rechtzetting en afschaffing ervan vragen. 3 > > Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houden u, in elke fase van uw krediet, op de hoogte van uw rechten terzake. 18

19 9. Onze rol ten aanzien van u en de geldschieter Als u bij ELANTIS een krediet opent, ontvangt u wat de specialisten een waarborgkrediet noemen. Deze techniek impliceert het optreden van drie actoren: de kredietnemer, ELANTIS en een geldschieter. Doordat wij voor u een waarborgkrediet openen, staan wij borg voor uw verbintenissen ten aanzien van een geldschieter die het u toegestane voorschot financiert. De waarborgen worden te onzen gunste gesteld als tegenprestatie voor de waarborg die we de geldschieter bieden. U hebt geen enkel rechtstreeks contact met de geldschieter, aangezien wij de uitstaande bedragen van uw krediet beheren (vervaldagen, wijzigingen in de waarborg, opheffen van de hoofdelijke borgstelling, overdracht van hypotheek, eventuele aanmaningen...). De identificatie van de geldschieter wordt altijd vermeld in het kredietopeningsaanbod en in de onderhandse overeenkomst. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossiers, maar ook om alle aangeboden producten te ontdekken, zowel op het vlak van hypothecair krediet als consumentenkrediet, staan wij te uwer beschikking via onze internetsite (www.elantis.be) en onze commerciële diensten (04/ of 02/ ). 19

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele Begrippen

Woonkrediet Enkele Begrippen Woonkrediet Enkele Begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord Met deze brochure willen we uw aandacht vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die van kredietinstelling tot kredietinstelling

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie