Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014."

Transcriptie

1 Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA A, BTW BE RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 1 van 14

2 Prospectus hypothecair krediet I. EIGENAAR WORDEN DANKZIJ HET HYPOTHECAIR KREDIET II. III. IV. HET HYPOTHECAIR KREDIET HET HYPOTHECAIR KREDIET BIJ BKCP a. Bedrag b. Waarborgen c. Looptijd d. Terugbetalingen e. Rentevoet: vast of veranderlijk f. Beschikbaarstelling g. vervroegde terugbetaling DE KOSTEN a. Kosten verbonden aan de akte a1. Aankoopakte a2. Akte van hypotheekvestiging (toekenning van het krediet) b. Kosten verbonden aan het dossier b1. Opening van het dossier b2. Schatting b3. Andere kosten V. DE VERZEKERINGEN: a. Brandverzekering b. Schuldsaldoverzekering c. Bemerkingen VI. BESLUIT BIJLAGE: Tarieven Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 2 van 14

3 I. EIGENAAR WORDEN DANKZIJ HET HYPOTHECAIR KREDIET Elke Belg is geboren met een baksteen in de maag, dat weten we allemaal. Eigenaar worden van een eigen huis, vrij en onafhankelijk zijn, niet langer huur hoeven te betalen... Velen dromen ervan. Nogal wat mensen denken inderdaad dat een eigen woning een onhaalbare zaak is. Ten onrechte. Dankzij BKCP en haar formule voor hypothecair krediet kan deze droom ook voor u werkelijkheid worden. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 3 van 14

4 II. HET HYPOTHECAIR KREDIET Een hypothecair krediet is een krediet op lange termijn waarmee u een stuk grond kunt kopen, een huis kunt laten bouwen, verbouwen of renoveren, of elk ander privévastgoedproject kunt financieren. Een hypothecair krediet wordt altijd gewaarborgd door het onroerend goed dat u wilt kopen of door andere onroerende goederen naar keuze. Elke natuurlijke persoon die op het ogenblik van de ondertekening van het contract in België woont en voornamelijk handelt met een privédoel, kan een hypothecair krediet krijgen. HOE GEBEURT DIT BIJ BKCP? Ons hypothecair krediet betekent veel meer dan een lening. Het gaat om een kredietopening. Met andere woorden, eens het krediet toegekend is en de waarborgen gevestigd zijn, kan BKCP u met een minimum aan kosten een nieuw krediet toekennen gelijk aan het bedrag dat u reeds terugbetaalde in kapitaal, en dit zo vaak als u een aanvraag indient, en wat ook het doel ervan is, privé of professioneel. Om dit nieuwe krediet te verkrijgen, hoeft u niet opnieuw langs te gaan bij de notaris, u bespaart dus de kostprijs van de notariële akte evenals de verschillende kosten die daarmee gepaard gaan, zoals erelonen, registratiekosten... De waarborgen die u gegeven hebt bij het verlijden van de oorspronkelijke notariële akte blijven behouden en kunnen ook elk nieuw krediet waarborgen dat later tot uw beschikking wordt gesteld De oorspronkelijke notariële akte, evenals de algemene voorwaarden die erbij gevoegd zijn, blijven onveranderd en vormen het algemeen kader waarbinnen alle toegekende kredieten worden geregeld. De bepalingen die specifiek zijn voor elke kredietverrichting afzonderlijk zijn op hun beurt opgenomen in het overeenkomstige kredietaanbod. De enige kosten die u dient te betalen zijn dossierkosten. Dit is logisch want de bank maakt voor u een nieuw kredietaanbod met het oog op het afsluiten van een nieuw contract. Het nieuwe aanbod dat u zal voorgesteld worden door de bank zal melding maken van een nieuw bedrag, een nieuwe looptijd, nieuwe terugbetalingvoorwaarden en een nieuwe interestvoet (het nieuwe contract is inderdaad onderworpen aan de tarieven van toepassing op het ogenblik van uw nieuwe aanvraag). Dit betekent dat u een nieuwe aflossingstabel zal ontvangen, het gaat om een nieuw krediet. De toekenning van dit nieuwe krediet is natuurlijk onderworpen aan enkele voorwaarden: - de verplichtingen die voortvloeien uit één of meer eerder toegestane kredieten moeten gerespecteerd worden; - indien u zich samen met anderen hebt verbonden bij de ondertekening van de notariële akte, zullen al deze ondertekenaars met het nieuwe kredietaanbod akkoord moeten gaan - u moet de last van de terugbetaling van dit nieuwe krediet kunnen dragen, bovenop de last van datgene dat eerder toegekend werd en dat u blijft terugbetalen; - de waarde van de verschillende waarborgen mag niet verminderd zijn of moet ten minste voldoende zijn om alle bedragen te dekken die u toegekend zijn zowel in kapitaal als in interesten, kosten en andere. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 4 van 14

5 III. HET HYPOTHECAIR KREDIET BIJ BKCP a. Bedrag Het bedrag dat u bij BKCP kunt lenen hangt af van twee criteria: De venale waarde Het geleende bedrag mag niet hoger zijn dan 100% van de venale waarde van het goed dat u in hypotheek aanbiedt. De venale waarde is de prijs van een verkoop uit de hand. Deze wordt door een door ons erkende schatter bepaald en vastgelegd in een schattingsverslag. U kunt echter ook een bedrag lenen dat hoger is dan dit percentage. U krijgt het krediet toegekend als u aanvullende waarborgen kunt aanbieden. Uw terugbetalingscapaciteit Dit criterium is essentieel. Belangrijk is dat de terugbetaling van het hypothecair krediet uw budgettair en huishoudelijk evenwicht niet in gevaar brengt of uw gebruikelijke levensstandaard verstoort. Bij BKCP nemen we de tijd om uw inkomsten en uitgaven grondig te bestuderen. b. Waarborgen De toekenning van een hypothecair krediet veronderstelt dat er een tegenpartij is. Met andere woorden, u moet waarborgen verstrekken. Die zijn bedoeld om de eventuele niet-uitvoering van uw terugbetalingen te dekken. Daarom is aan elk hypothecair krediet meestal een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed (huis of grond) verbonden. Wilt u echter meer lenen dan 100% van de verkoopwaarde van het goed, dan kunt u andere waarborgen aanbieden, zoals andere onroerende goederen, belegging- of spaarproducten enz. c. Looptijd De looptijd van het krediet varieert van 1 tot 30 jaar; Deze bepaalt u zelf, rekening houdend met beperkingen. d. Terugbetalingen Bij BKCP kunt u kiezen uit verschillende formules: Vaste mensualiteiten Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 5 van 14

6 U betaalt het krediet terug met een vast maandelijks bedrag. Zo lost u regelmatig een deel van het geleende kapitaal af en betaalt u tegelijkertijd de interesten terug die worden berekend op het nog af te lossen kapitaal.naarmate de terugbetaling vordert, zult u dus steeds minder rente aflossen en steeds meer kapitaal. Voorbeeld: u leent EUR op 10 jaar tegen de maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%). De maandelijkse afbetaling bedraagt 275,57 EUR. KAPITAAL RENTE TOTAAL 1e e mensualiteit 2e mensualiteit 50e mensualiteit 100e mensualiteit 153,87 EUR 154,62 EUR 195,21 EUR 248,86 EUR 121,70 EUR 120,95 EUR 80,36 EUR 26,71 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR... en dit gedurende 10 jaar, namelijk 120 mensualiteiten van 275,57 EUR Vaste kapitaalaflossing U betaalt het kapitaal terug met gelijke maandelijkse stortingen. De rente wordt berekend op het "schuldsaldo" en wordt dus op hetzelfde ritme terugbetaald De rentelast vermindert dus met de tijd. U kunt deze formule kiezen als u bijvoorbeeld een verlaging van uw inkomsten voorziet, daar de totale terugbetalingen geleidelijk verminderen. Voorbeeld: u leent EUR op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%). KAPITAAL RENTE TOTAAL 1e maandelijkse storting 2e maandelijkse storting 208,33 EUR 208,33 EUR 121,68 EUR 120,67 EUR 330,01 EUR 329 EUR 50e maandelijkse storting 100e maandelijkse storting 208,33 EUR 208,33 EUR 72 EUR 21,29 EUR 280,33 EUR 229,62 EUR... en dit gedurende 10 jaar, namelijk 120 degressieve maandelijkse terugbetalingen Vaste termijn Bij deze mogelijkheid wordt het kapitaal in één keer terugbetaald aan het einde van een te bepalen periode (1 tot 25 jaar). De rente is maandelijks betaalbaar. De rentevoet wordt vastgesteld voor de volledige looptijd van het krediet ofwel veranderlijk. Ingeval van jaarlijks herziening bedraagt de minimale duur van het krediet 5 jaar. De periode van veranderlijkheid kan vijfjaarlijks zijn maar in dit geval is de minimale duur van het krediet 10 jaar. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 6 van 14

7 Deze formule is het meest aangewezen als u een belangrijke som verwacht (bijvoorbeeld uit de verkoop van een onroerend goed) en u op het moment dat u het hypothecair krediet aangaat nog niet over deze som kunt beschikken. Voorbeeld: u leent EUR op 2 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%.). Alle maanden (gedurende 24 maanden) betaalt u de interesten. 1e storting 2e storting 24e storting KAPITAAL 0 EUR 0 EUR EUR RENTE 365,06 EUR 365,06 EUR 365,06 EUR e. Rentevoet: vast of veranderlijk Hebt u uw keuze gemaakt? Dan dient u nu nog te bepalen welke rentevoet u wenst, een vaste of een veranderlijke rentevoet. - Kiest u voor een vaste rentevoet, dan sluit u elke verrassing uit. De rentevoet ligt vast voor de volledige looptijd van het krediet, en is onafhankelijk van de evolutie van de rentevoet op de markt. U kunt dus precies de totale kost van uw krediet berekenen. - Opteert u echter voor een veranderlijke rentevoet, dan moet u er rekening mee houden dat uw oorspronkelijke intrestvoet op bepaalde tijdstippen naar boven of naar onder wordt aangepast,. Uw risico is echter klein. De aanpassingen naar boven en naar beneden zijn beperkt tot een maximum van jaarlijks 5% en kunnen echter nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke intrestvoet. Ze hangen af van de schommelingen van de referte-index. Deze sluit aan bij de markttendens en wordt in het Belgisch Staatsblad 1 gepubliceerd. De interestvoet zal enkel worden aangepast indien het verschil tussen de nieuwe en de voorgaande rentevoet minimum 0,50% per jaar is (=veranderlijkheidsdrempel). Voorbeeld: een krediet met maandelijkse terugbetalingen en driejaarlijkse veranderlijkheid met een maandelijkse rentevoet van 0,4074% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 5%). Aanvangsindex (OLO 3 jaar) = 0,3260% maandelijks of 3,98% (jaarlijks) Maximum verschil = reële maandelijkse rentevoet 0,4074% (dit stemt overeen met 5% jaarlijks). Veranderlijkheidsdrempel = reële maandelijkse rentevoet van 0,042% (dit stemt overeen met 0,50% jaarlijks). Na 3 jaar is de index gedaald naar 0,2466% maandelijks of 3% (jaarlijks) Berekening van de nieuwe rentevoet: nieuwe maandelijkse rentevoet = 1 VERANDERLIJKHEID: Jaarlijkse veranderlijkheid: Index A (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de schatkistcertificaten op 12 maanden). Driejaarlijkse veranderlijkheid: Index C (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de lineaire obligaties (OLO) op 3 jaar). Vijfjaarlijkse veranderlijkheid, 10/5/5, 15/5 en 20/5: Index E (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de lineaire obligaties (OLO) op 5 jaar). De index die van toepassing is op de oorspronkelijke rentevoet is deze van de kalendermaand die de datum van het tarief voorafgaat en die op het tarievenblad voorkomt. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 7 van 14

8 oorspronkelijke rentevoet + (nieuwe index oorspronkelijke index) hetzij: nieuwe maandelijkse rentevoet = 0,4074% + (0,2466 0,3260) = 0,328% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 4,01%) Na vijf jaar zal de rentevoet van 5% teruggebracht worden op 4,01%. Binnen deze optie kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. De opties 10/5/5, 15/5 en 20/5 combineren stabiliteit en variabiliteit. De rentevoet is vast gedurende de eerste 10 jaar, 15 of 20 jaar. Daarna is hij vijfjaarlijks aanpasbaar. De jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse veranderlijkheid voorziet een aanpassing van de rentevoet van uw krediet elk jaar, elke drie jaar of vijf jaar. In geval van een jaarlijkse veranderlijkheid, bent u gedurende de eerste drie jaar beschermd tegen bruuske renteverhogingen: de maximumstijging in verhouding tot de oorspronkelijke rentevoet mag in het tweede jaar niet meer dan 1% bedragen, in het derde jaar 2%. Voorbeeld: uw krediet heeft een maandelijkse rentevoet van 0,4074% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 5% ) met een jaarlijkse veranderlijkheid. De rentevoet stijgt tot 0,6434% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 8%) tijdens het tweede jaar en tot 0,7207% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 9%) tijdens het derde jaar. Uw rentevoet zal echter beperkt blijven tot 0,490% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6,045% ) in het tweede jaar en tot 0,572% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 7,090% ) in het derde jaar. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 8 van 14

9 SAMENVATTENDE TABEL VOORDELEN NADELEN Vaste rentevoet Nauwkeurigheid: met deze formule kunt u de kosten van uw krediet precies berekenen Zekerheid: u sluit alle onvoorziene schommelingen op de markt uit. Duur: de lening kan tot 30 jaar duren Prijs: bij aanvang is de vaste rentevoet hoger dan veranderlijke rentevoet Belemmering: met deze optie is geen speculatie op een verlaging mogelijk. Veranderlijke rentevoet Prijs: bij aanvang, veranderlijke rentevoet lager dan vaste rentevoet. Speculatie: deze formule is interessant met een verlaging van de rentevoeten in zicht. Opties: wij bieden u verschillende formules die de speculatierisico s verkleinen de optie 10/5/5, 15/5, en 20/5 de jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse veranderlijkheid. Bescherming: de aanpassingen naar boven en beneden zijn beperkt Duur: de lening kan tot 30 jaar duren Onnauwkeurigheid: het is onmogelijk om de totale kosten van uw krediet bij aanvang te berekenen. Risico: de variabele rentevoet is direct verbonden met de onvoorziene renteschommelingen op de markt. Onregelmatigheid: uw terugbetalingen worden periodiek aangepast. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 9 van 14

10 f. Beschikbaarstelling Wanneer alle formaliteiten vervuld zijn, wordt het krediet ter beschikking gesteld. In bepaalde gevallen wordt het geld niet in één keer op de rekening gestort. In geval van nieuwbouw bijvoorbeeld, worden de gelden slechts vrijgegeven naarmate de werken vorderen en na voorlegging van de facturen en de bewijzen met betrekking tot de uitvoering van de werken en/of de levering van materialen. Dit neemt niet weg dat de bank verplicht is om, vanaf de inwerkingtreding van het contract, te beschikken over de totale som van de gelden om ze onmiddellijk tot uw beschikking te kunnen stellen. Als tegenprestatie voor deze beschikbaarheid van gelden, die soms meerdere maanden duurt, zal u een terbeschikkingstellingvergoeding van 0,15% per maand aangerekend worden, berekend pro rata temporis op het niet-opgenomen kredietbedrag, vanaf de eerste dag van de zesde maand die volgt op de datum van de ondertekening van de notariële akte of de onderhandse akte, waardoor u over het krediet kunt beschikken. Ze wordt samen met de terugbetalingen van de interesten betaald De rente is enkel verschuldigd op het reeds opgenomen bedrag. De terugbetaling in kapitaal begint slechts na de volledige opneming van het krediet. Het krediet wordt beschouwd als volledig opgenomen ten laatste anderhalf jaar na de aanvaarding van het aanbod. Het kredietbedrag kan op dat ogenblik teruggebracht worden tot het werkelijk opgenomen bedrag. g. Vervroegde terugbetaling U kunt uw krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Omdat we deze stortingen niet kunnen voorzien, heeft BKCP het recht u hiervoor een wederbeleggingsvergoeding aan te rekenen. Deze bedraagt drie maanden rente op het bedrag dat vervroegd terugbetaald wordt. U hebt het recht om eenmaal per burgerlijk jaar een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling te doen. Voor later uitgevoerde terugbetalingen in de loop van hetzelfde jaar, vragen wij dat het bedrag minstens 10% van het ontleende kapitaal vertegenwoordigt en overeenstemt met een gelijk aantal volledige vervaldagen in kapitaal. Na elke vervroegde terugbetaling ontvangt u een nieuwe aflossingstabel. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 10 van 14

11 IV. DE KOSTEN a. Kosten verbonden aan de akte a1. Aankoopakte De kosten verbonden aan de aankoop van een grond of gebouw zijn de registratierechten, de erelonen en onkosten van de notaris evenals de wettelijke kosten (overschrijving van de aankoopakte enz.). Opmerking: Indien u een huis bouwt of renoveert, dan geldt de btw die van toepassing is op het ogenblik van de facturatie. a2. Akte van hypotheekvestiging (toekenning van het krediet) Hierbij betaalt u de registratiekosten van de akte, de zegelkosten, de rechten aan de Hypotheekbewaring, de erelonen en onkosten van de notaris, de bezoldiging van de Bewaarder. Deze kosten staan in verhouding tot het kredietbedrag. Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet contact op te nemen met uw agentschap. Onze adviseurs zullen u graag de geldende tarieflijsten verstrekken. b. Kosten verbonden aan het dossier b1. Opening van een dossier Wanneer u uw kredietaanvraag ingediend hebt en als uw dossier aanvaard wordt, zal de bank u een brief sturen om u ervan op de hoogte te brengen dat er een aanbod voor een krediet tot uw beschikking is in uw agentschap. Vanaf dit aanbod zijn de kosten verbonden met de opening van een gepersonaliseerd dossier, ook "dossierkosten" genoemd, verschuldigd. Deze dossierkosten worden gepreciseerd in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus. b2. Schatting Indien u een goed voorstelt als waarborg, wordt de waarde ervan geëvalueerd. Na de venale waarde van een goed, dat als waarborg voorgesteld wordt, te hebben bepaald, geeft onze erkende schatter een beschrijving ervan in een expertiserapport, waarvan u een exemplaar ontvangt. U zult hiervoor een forfaitair bedrag moeten betalen dat u rechtstreeks aan de expert betaalt. U vindt het bedrag van deze kosten in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus De Bank behoudt zich het recht voor een schatting te laten uitvoeren bij elke wederopname binnen de kredietopening of bij wijzigingen aan het krediet of de waarborgen. De kosten van een eventuele herschatting zijn ten laste van de kredietnemer en worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. b3. Andere kosten Deze kosten met betrekking tot evenementen kunnen voorkomen nadat de bank U een kredietaanbod heeft gegeven : uitzonderlijke rentevoetherziening, wijziging Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 11 van 14

12 terugbetalingsprogramma, opmaak nieuwe akkoordbrief op vraag van klant, aanvraag wijziging kredietbedrag, aanvraag wijziging waarborgen, aanvraag van attesten, opzoeking historiek rekening Deze kosten worden gepreciseerd in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus. V. DE VERZEKERINGEN a. De uitgebreide brandverzekering Natuurlijk ziet u uw investering niet graag in rook opgaan of beschadigd worden door een plotse catastrofe storm, vorst, ontploffing, glasbreuk... Wij ook niet, want dan zou uw krediet niet meer voldoende gewaarborgd zijn. Daarom dient u een verzekeringspolis aan te gaan waarbij alle vernoemde risico s gedekt worden. b. De schuldsaldoverzekering Bij het smeden van toekomstplannen of het uitwerken van vastgoedprojecten, houden we meestal geen rekening met een overlijden... wat begrijpelijk is. Maar het is juist tegen het onvoorziene dat u zich moet beschermen. We kunnen u daarom alleen maar aanraden uw voorzorgen te nemen, opdat uw echtgeno(o)t(e), familie of erfgenaam niet met onoverkoombare financiële lasten wordt opgezadeld, mocht u er plots niet meer zijn. Wanneer u onverwachts komt te overlijden voor het verlopen van uw kredietcontract en is het de verzekeringsmaatschappij die de nog verschuldigde bedragen zal moeten terugbetalen (onder voorbehoud van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis). Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 12 van 14

13 VII. BESLUIT Een hypothecair krediet aangaan is een beslissende stap, want het kan uw dierbaarste droom werkelijkheid maken: eigenaar worden. Wij vonden dat het onderwerp belangrijk genoeg was om er deze brochure aan te wijden. Om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en de goede keuzes te maken, hebben we deze brochure speciaal voor u gemaakt. Dit prospectus vormt geen juridisch bindend aanbod ; De bank is niet verplicht een krediet te geven zoals de voorbeelden in de prospectus bepaald. Enkel de getekende kredietovereenkomst heeft bindende waarde. Wenst u meer inlichtingen? Aarzel dan niet met ons te komen praten. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden, u nuttige tips te geven, samen op basis van de verschillende formules simulaties op te maken zodat u met kennis van zaken de beste keuze kan maken en ook, waarom niet, om over uw beroepsleven te praten. We kunnen het even hebben over de zaak die u wilt overnemen, de aandelen die u wilt kopen, de financiering van uw voorafbetalingen van uw belastingen of van uw nieuwe auto. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 13 van 14

14 Verantwoordelijke uitgever: BKCP sa- Koen Spinoy- Waterloolaan Brussel Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 14 van 14

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie