Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen."

Transcriptie

1 Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

2 Uw doel U hebt een project. U wenst een huis te kopen of een appartement helemaal naar uw smaak in te richten zodat u zich helemaal thuis voelt. Beobank helpt u daarbij. Ons aanbod Elke natuurlijke persoon die, op het moment dat hij de overeenkomst ondertekent, in België woont en hoofdzakelijk als particulier optreedt, kan via onze bank een hypothecair krediet aanvragen. Al onze oplossingen zijn kredietopeningen van onbepaalde duur, bestemd voor de aankoop van een bouwperceel of het bouwen of verwerven van een onroerend goed in België en kunnen eventuele werkzaamheden, die in het kader van deze verwerving moeten worden uitgevoerd, dekken. Deze kredietopeningen bieden u bovendien de mogelijkheid om een bestaand krediet te herfinancieren of van een tijdelijke financiering te genieten in afwachting van de verkoop van een onroerend goed. 2

3 3

4 Onze tariefformules Vaste rentevoeten Opteren voor een vaste rente is opteren voor zekerheid. De rentevoet is in dit geval immers gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het krediet, los van de evolutie van de markttarieven. Dankzij deze formule weet u vanaf het begin exact hoeveel uw krediet in totaal kost. Variabele rentevoeten U kunt ook voor een variabele rente opteren. In dit geval zal het oorspronkelijke rentetarief schommelen, zowel opwaarts als neerwaarts, op de daarvoor voorziene tijdstippen en volgens de referentie-index die van toepassing is op uw lening. Deze oplossing is voor u geschikt wanneer u bij aanvang wenst te genieten van een doorgaans lagere rentevoet dan een vaste rentevoet, en wanneer u bereid bent deze schommelingen te aanvaarden. De rente kan gewijzigd worden: jaarlijks (1/1/1): uw rentevoet kan jaarlijks worden herzien referentie-index A; driejaarlijks (3/3/3): uw rentevoet kan elke 3 jaar worden herzien referentie-index C; vijfjaarlijks (5/5/5): uw rentevoet kan elke 5 jaar worden herzien referentie-index E. Semivariabele rentevoeten Dit is een oplossing waarbij stabiliteit en variabiliteit hand in hand gaan aangezien de rente gedurende 10, 15 of 20 jaar ongewijzigd blijft en vervolgens elke 5 jaar fluctueert. De rentevoeten kunnen schommelen volgens onderstaande schema s die alle gekoppeld zijn aan referentie-index E: 10/5/5, 15/5, 20/5. Variabele looptijd Wanneer u voor een variabele rente opteert, dan biedt deze oplossing u de mogelijkheid om, wanneer de rentevoeten stijgen, de initiële maandelijkse aflossing van uw lening te behouden door de looptijd te verlengen. In het geval dat de rentevoeten dalen, kunt u uw initiële maandelijkse aflossing behouden door de looptijd van uw lening te verkorten. Wat moet u concreet gezien doen om van een variabele looptijd te kunnen genieten? De variabele looptijd is alleen van toepassing op kredieten met constante maandaflossingen. De initiële maandaflossing is altijd het bedrag dat vermeld staat in uw eerste aflossingstabel bij de ondertekening van de akte. Tijdens de maand die voorafgaat aan elke herziening van de rentevoet, kunt u ons vragen, via een aangetekend schrijven, om de terugbetalingsduur van uw krediet te verlengen of te verkorten met het oog op het behoud van uw initiële maandaflossing. Wij sturen u dan een aanhangsel en een nieuwe aflossingstabel. U dient deze documenten voor akkoord te ondertekenen en ze aan ons terug te bezorgen, per aangetekende zending, uiterlijk 20 kalenderdagen voor de datum waarop de nieuwe looptijd van kracht wordt. Deze documenten maken integraal deel uit van de akte en hoeven dus niet door de notaris verleden te worden. U dient wel de dossierkosten te betalen die gelden op het moment van uw nieuwe aanvraag. Opgelet! De totale looptijd van de terugbetaling kan niet langer zijn dan 30 jaar. Indien, in het geval van een renteverhoging, het behoud van de initiële maandaflossing een overschrijding van deze limiet zou impliceren, kan het bedrag van de initiële termijn aangepast worden. 4

5 Referentie-indexen en rentevoetschommeling Wanneer u voor een variabele of semivariabele rente opteert, dan is deze gekoppeld aan een referentieindex en fluctueert zij zowel op- als neerwaarts. Alle referentie-indexen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De initiële referentie-index, gekoppeld aan de rentevoet die bij de ondertekening van uw contract is overeengekomen, is de index die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is in de maand die voorafgaat aan de datum van het geldende tarief. Ongeacht de gekozen formule schommelt de rentevoet alleen indien het minimum vereiste verschil tussen de initiële rentevoet en de nieuwe rentevoet op het moment van de herziening bereikt wordt. In bepaalde gevallen zijn de limieten voor de verhoging van de rentevoeten bij wet vastgelegd. In andere gevallen is de schommeling van de rentevoet beperkt door de CAP (plafond) en de FLOOR (bodem). De CAP is de maximumrenteverhoging en de FLOOR is de maximumrenteverlaging (ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet) die door de bank wordt vastgelegd. De CAP en FLOOR van onze variabele rentevoeten zijn opgenomen in onze tarieven. Overzichtstabel van de verschillende mogelijkheden Formule Index Herzienings- frequentie Minimum verschil Maximum schommeling Per maand Per jaar Per maand Per jaar Jaarlijkse herziening 1/1/1 A Ieder jaar 0,042% (1) 0,50% (1) 0,083% (1) 1,00% (1) 0,042% (2) 0,50% (2) 0,165% (2) 2,00% (2) Driejaarlijkse herziening 3/3/3 C Om de 3 jaar 0,042% 0,50% CAP/FLOOR CAP/FLOOR Vijfjaarlijkse herziening X/5/5 E Om de 5 jaar 0,042% 0,50% CAP/FLOOR CAP/FLOOR (1) Indien herziening in tweede jaar (2) Indien herziening in derde jaar De aanpassing van de rentevoet wordt van kracht na verloop van elke herzieningsperiode, en dit volgens onderstaande formule: rentevoet na aanpassing = initiële rentevoet + (referentie-index van de maand die voorafgaat aan de aanpassing initiële referentie-index). Onze formules 5

6 Concrete gevallen U hebt gekozen voor de formule 10/5/5 op 25 jaar. De eerste renteherziening door de bank zal plaatsvinden tijdens het 10 e jaar, de tweede herziening tijdens het 15 e jaar en de derde en laatste herziening tijdens het 20 e jaar. Bijzondere gevallen Wanneer de variabele looptijd van toepassing is, dan kan het gebeuren dat de resterende looptijd minder bedraagt dan 3 jaar of 5 jaar. U hebt, bijvoorbeeld, een lening op 15 jaar onderschreven volgens de formule 10/5. Bij de eerste herziening door de bank, in het 10 e jaar, is index E van toepassing tijdens de daaropvolgende 5 jaren. Maar, indien als gevolg van de variabele looptijd de duurtijd tot 16 jaar wordt verlengd om de initiële maandelijkse aflossing te kunnen behouden, vindt er in het 15 e jaar een tweede herziening door de bank plaats en wordt index A van kracht voor de resterende periode van 1 jaar. Dat geldt ook wanneer de periode tussen de laatste renteherziening en het einde van het contract minder lang is dan de initiële schommelingsperiode. U hebt, bijvoorbeeld, een lening afgesloten volgens de formule 10/5/5 met een looptijd van 23 jaar. Op het moment van de renteherziening in het 20 e jaar is index C van toepassing en niet index E. Hypothecair krediet met voorafgaande opnameperiode: hoe wordt de datum van de eerste renteherziening bepaald? Afhankelijk van de gekozen formule, wordt deze datum als volgt berekend: datum van de eerste maandaflossing + XX maanden. XX maanden stemt overeen met het aantal maanden voor de eerste renteherziening. Bijvoorbeeld voor een formule 10/5/5 zal de formule zijn: datum eerste maandaflossing maanden. Voor een formule 1/1/1 zal de formule zijn: datum eerste maandaflossing + 12 maanden. 6

7 Overzichtstabel Totaalkost van uw krediet Uw rentevoet bij aanvang Uw zekerheid Uw risicobereidheid Uw maandaflossing De looptijd van uw krediet Vaste rentevoet Precieze berekening van de totaalkost van uw krediet vanaf het begin In het begin ligt de vaste rentevoet gewoonlijk hoger dan de variabele rentevoet U hoeft zich geen zorgen te maken over schommelingen U speculeert niet op een daling van de rente Het bedrag van uw terugbetaling blijft ongewijzigd Maximum 30 jaar Variabele of semivariabele rentevoet Geen precieze berekening van de totaalkost van uw krediet vanaf het begin In het begin ligt de variabele rentevoet gewoonlijk lager dan de vaste rentevoet Uw rentevoet volgt de marktfluctuaties De op- en neerwaartse aanpassingen zijn tot een maximum beperkt Interessante formule indien er een daling van de rentevoeten wordt verwacht Het bedrag van uw terugbetalingen wordt periodiek aangepast, zowel op- als neerwaarts De variabele looptijd biedt u de mogelijkheid om uw initiële maandaflossing te behouden door de duur van uw lening naar een maximumlooptijd van 30 jaar aan te passen Maximum 30 jaar 7

8 De terugbetalingswijzen die wij u voorstellen 1 Constante maandaflossingen Dat is de klassieke formule. U betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit een deel van het geleende kapitaal en een deel interesten, berekend op het kapitaal dat u nog dient af te lossen. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal proportioneel toeneemt. 2 Degressieve maandaflossingen Constante kapitaalaflossingen U kunt voor deze formule opteren wanneer u in de toekomst een inkomstendaling verwacht aangezien de maandaflossingen telkens dalen. Of gewoon indien u uw hypothecaire lasten in de loop der jaren wenst te verminderen. U betaalt maandelijks een bedrag bestaande uit vast kapitaal en een deel interesten, berekend op het nog verschuldigde saldo. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal constant blijft. Dat wil zeggen dat uw maandaflossing al naargelang van de terugbetalingen afneemt. 3 Vaste termijn in het kader van een overbruggingskrediet De vaste termijn is alleen mogelijk in het geval van een overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet is een interessante oplossing wanneer u een som geld verwacht (bijvoorbeeld bij de verkoop van een onroerend goed) voor de financiering van uw totale project of een gedeelte ervan. Wij stellen u twee oplossingen voor: Het zuivere overbruggingskrediet voor de financiering van het totale project. Het overbruggingskrediet, gekoppeld aan een hypothecaire langetermijnlening wanneer het overbruggingskrediet bedoeld is voor de financiering van slechts een gedeelte van uw project. Ongeacht de gekozen oplossing bedraagt de minimumlooptijd van een overbruggingskrediet 3 maanden en maximum 18 maanden. Tijdens de looptijd van het overbruggingskrediet betaalt u alleen interesten terug. Bij het verstrijken van het overbruggingskrediet betaalt u het kapitaal in één keer terug. De rentevoet van het overbruggingskrediet is altijd vast gezien de maximumlooptijd van 18 maanden. 8

9 Voorbeeld : U leent euro op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692%, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520%. Uw maandaflossing bedraagt 774,77 euro. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 497,87 EUR 276,90 EUR 774,77 EUR 2 e maandaflossing 499,71 EUR 275,06 EUR 774,77 EUR 50 e maandaflossing 596,40 EUR 178,37 EUR 774,77 EUR 100 e maandaflossing 717,07 EUR 57,70 EUR 774,77 EUR en dit gedurende 10 jaar, dit zijn 120 maandaflossingen van 774,77 euro. Voorbeeld : U leent euro op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692%, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520%. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 625 EUR 276,90 EUR 901,90 EUR 2 e maandaflossing 625 EUR 274,79 EUR 899,79 EUR 50 e maandaflossing 625 EUR 163,83 EUR 788,83 EUR 100 e maandaflossing 625 EUR 48,46 EUR 673,46 EUR en dit gedurende 10 jaar, dit zijn 120 maandelijkse degressieve stortingen. Voorbeeld van terugbetaling van een overbruggingskrediet : U leent euro op 1 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692 %, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520 %. U betaalt maandelijks, en dit gedurende 12 maanden, interesten. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR 2 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR 12 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR Bij het verstrijken van het overbruggingskrediet betaalt u het kapitaal ten belope van euro in één keer terug. 9

10 10

11 Looptijd en bedrag Ongeacht de gekozen rentevoetformule en ongeacht de gekozen terugbetalingswijze bedraagt de minimumlooptijd 1 jaar en mag de maximumduur niet langer zijn dan 30 jaar. Minimum te ontlenen bedrag: euro Minimumbedrag van latere voorschotten: euro Marktwaarde De marktwaarde is de verkoopprijs van het onroerend goed in het kader van een verkoop uit de hand. Deze waarde wordt geschat door een van onze erkende experts en vastgelegd in een expertiseverslag. Maximumbedrag : Het ontleende bedrag mag niet meer bedragen dan 100% van de marktwaarde van het te hypothekeren goed. Indien u een hoger bedrag dan deze contractsom wilt ontlenen, dan kunnen wij u om bijkomende waarborgen vragen. Uw terugbetalingsvermogen Dit is een zeer belangrijk element voor uw hypothecair project. Het is immers van essentieel belang dat uw terugbetalingen uw budget niet uit balans brengen. Bij Beobank nemen wij uw budget zeer ernstig en bekijken wij samen met u uw kosten en inkomsten, zodat u uw project kunt verwezenlijken. De waarborgen die wij van u vragen Hypothecaire inschrijving in eerste rang De hypothecaire inschrijving die op uw woning genomen wordt, waarborgt de terugbetaling van de sommen die u mogelijk verschuldigd bent in geval van niet-uitvoering van uw terugbetalingen. Uitgebreide brandverzekering en schuldsaldoverzekering Deze verzekeringen zijn bedoeld ter dekking van reële risico s, onverwachte schade of gebeurtenissen, die een gevaar kunnen betekenen voor uw goed, de waarborg die ze vertegenwoordigen, uw terugbetalingsvermogen of deze van uw erfgenamen. U sluit deze verzekeringen af bij de maatschappij van uw keuze, maar ze zijn verplicht indien u een hypothecair krediet bij Beobank wenst te bekomen. De bijpremies van de schuldsaldoverzekering voor een hypothecair krediet aangegaan voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning kunnen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, onder bepaalde voorwaarden, het voorwerp uitmaken van een solidariteitsmechanisme. 11

12 Kosten U hebt een project en u hebt een idee van het bedrag dat u nodig hebt voor de aankoop. Met andere woorden: u kent de prijs van de woning of van het appartement dat u wenst te kopen. Bij dit bedrag worden de kosten in rekening gebracht. Kosten in verband met akten Koopakte Bij de aankoop van uw goed moeten er registratierechten op de koopakte, honoraria en onkosten van de notaris en wettelijke kosten worden betaald (overschrijving van de koopakte, enz.). Hypothecaire akte Bij het verstrekken van het krediet moeten er registratierechten op de hypothecaire akte, rechten aan de Hypotheekbewaring, honoraria en onkosten van de notaris en het loon aan de bewaarder worden betaald. Zijn eveneens te uwen laste: de kosten met betrekking tot de opheffing van de hypothecaire inschrijving en, in voorkomend geval, van de vernieuwing ervan. Kosten verbonden aan uw dossier bij Beobank Dossierkosten U hebt een kredietaanvraag ingediend en uw dossier is goedgekeurd. Uw Beobank adviseur zal u ervan op de hoogte stellen dat u in uw agentschap over het kredietaanbod kunt beschikken. Vanaf de datum waarop het aanbod wordt ondertekend, zijn de kosten voor het openen van uw dossier verschuldigd. De expertise van het goed dat u als waarborg stelt Wij vragen u om een expertise van het goed dat u als waarborg voorstelt. Deze expertise moet uitgevoerd worden door een door ons aangestelde deskundige en de kosten, te uwen laste, moeten voor de uitvoering van de expertise worden voldaan. Onze deskundige zal dan de marktwaarde van het goed vastleggen in een expertiseverslag waarvan u een exemplaar ontvangt. Wanneer het om bouwwerkzaamheden gaat, vragen wij twee expertises, een wanneer het gebouw onder dak is en de andere wanneer het gebouw klaar is. Vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal Deze kosten worden ook reserveringskosten genoemd en worden gemaakt in het kader van een hypothecair krediet met voorafgaande opnameperiode. Zie verder. Onze dossierkosten, vergoedingen voor deskundigen en reserveringskosten zijn gespecificeerd in onze tarieflijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze prospectus. 12

13 Verstrekking van fondsen Wanneer alle formaliteiten vervuld zijn, dienen wij nog alleen het kredietbedrag vrij te geven. Bouw : wij stellen u 2 alternatieven voor : 1. Hypothecair krediet zonder kapitaalaflossing tijdens de opnameperiode Wanneer u een woning bouwt, hebt u niet noodzakelijkerwijze onmiddellijk het totale geldbedrag nodig. In dit geval wordt het ontleende kapitaal u in schijven ter beschikking gesteld, al naargelang van de voortgang van de werkzaamheden en op voorlegging van bewijsstukken, bijvoorbeeld facturen. Een minimumbedrag van euro is vereist voor het vrijgeven van een schijf en het totale aantal schijven mag niet meer bedragen dan 6. Maar wat betaalt u dan tijdens de opnameperiode? De interesten, berekend op de reeds opgenomen bedragen Reserveringskosten Wanneer begint de terugbetaling van het kapitaal te lopen? De terugbetaling van het kapitaal gaat van start na de volledige opname van het krediet. Men gaat ervan uit dat het krediet volledig is opgenomen uiterlijk anderhalf jaar na de ondertekening van de akte. Het kredietbedrag kan dan tot het effectief opgenomen bedrag worden teruggebracht. De totale looptijd van het krediet, de voorafgaande opnameperiode inbegrepen, mag niet langer zijn dan 30 jaar. Wanneer eindigt de opnameperiode? Deze periode mag maximum 18 maanden bedragen. 2. Hypothecair krediet met kapitaalaflossing tijdens de opnameperiode Geblokkeerd krediet is een alternatief waarbij vanaf de ondertekening de volledige fondsen ter beschikking worden gesteld, maar het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de werken wordt onmiddellijk op een geblokkeerde rekening gestort (onder de vorm van een onderpand ten voordele van de bank) en wordt vrijgegeven naarmate de werken vorderen. U betaalt daarbij geen reserveringskosten. In dit geval start u onmiddellijk met de maandelijkse terugbetaling van kapitaal en interesten op basis van het totale geleende bedrag. Het kapitaal dat u niet opgenomen hebt, brengt u dezelfde interest op als de rentevoet van het hypothecair krediet en deze interesten worden afgetrokken van de verschuldigde interesten op de vervaldata. Naarmate u meer kapitaal opneemt, verhogen uw netto maandaflossingen. Wanneer eindigt de opnameperiode? Deze periode mag maximum 18 maanden bedragen. Wat zijn reserveringskosten? Opdat u tijdig over de fondsen zou kunnen beschikken, is de bank verplicht om over het totale bedrag van de fondsen te beschikken van zodra de overeenkomst van kracht wordt. Reserveringskosten zijn de tegenprestatie voor deze beschikbaarheid. Hoe worden deze berekend? Reserveringskosten worden pro rata berekend op het nog niet opgenomen bedrag vanaf de 1 ste dag van de 4 de maand die volgt op de datum van de ondertekening van de akte. 13

14 Vervroegde terugbetaling Het is mogelijk om uw krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen volgens onderstaande voorwaarden: Terugbetaling van minder dan 10% van het ontleende kapitaal: 1 vervroegde terugbetaling kan eenmaal per kalenderjaar worden uitgevoerd. Terugbetaling van meer dan of een bedrag dat gelijk is aan 10% van het ontleende kapitaal: meerdere vervroegde terugbetalingen kunnen in de loop van eenzelfde kalenderjaar worden uitgevoerd. Rekening houdend met het onvoorspelbare en willekeurige karakter van deze terugbetaling, is Beobank gerechtigd u een wederbeleggingsvergoeding te vragen die gelijk is aan 3 maanden interest, berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag. In het geval van een vervroegde terugbetaling volgend op een overlijden, in uitvoering van een schuldsaldoverzekerings-overeenkomst, is geen vergoeding verschuldigd. Na elke vervroegde terugbetaling bezorgen wij u een nieuwe aflossingstabel. 14

15 Wat is het voordeel van een kredietopening? Wanneer een krediet wordt toegestaan en de waarborgen zijn vastgelegd, kan Beobank u een nieuw krediet verstrekken ten belope van het bedrag van het reeds terugbetaalde kapitaal, met een minimum van euro. Dit nieuwe krediet is een onderhandse overeenkomst: de verkrijging ervan hoeft niet door een notaris te worden verleden. De waarborgen die bij het verlijden van de oorspronkelijke notariële akte werden vastgelegd, blijven dus behouden en kunnen in het kader van dit nieuwe krediet aangewend worden. De oorspronkelijke notariële akte alsook de ermee gepaard gaande algemene voorwaarden blijven ongewijzigd. De bijzondere voorwaarden van het nieuwe krediet zijn op hun beurt opgenomen in het erop betrekking hebbende aanbod. Voor het opstellen van dit nieuwe aanbod verzoeken wij u om de op dat moment geldende dossierkosten te betalen. Het van toepassing zijnde tarief is eveneens hetgeen dat van kracht is op het moment van uw nieuwe aanvraag. Het gaat immers om een nieuwe kredietovereenkomst waarvoor u eveneens een nieuwe aflossingstabel ontvangt. Het verlenen van dit nieuwe krediet is onderworpen aan bepaalde voorwaarden: de verplichtingen die voortvloeien uit het(de) eerder verstrekte krediet(en) moeten gerespecteerd worden; alle ondertekenaars, betrokken bij de ondertekening van de notariële akte, moeten akkoord gaan met het nieuwe kredietaanbod; u moet in staat zijn om de terugbetalingslast van dit nieuwe krediet bovenop uw andere bestaande lasten te betalen; de waarde van de verschillende waarborgen mag niet verminderd zijn. 15

16 Wenst u meer inlichtingen? Maak een afspraak in uw Beobank agentschap waar u alle details kunt krijgen alsook de prospectus. Surf naar V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A LOA/PROSPPHL/V0215-N Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie