PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering"

Transcriptie

1 PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november 1994 Voorwaarden geldig in het Vlaamse gewest Prospectus nummer 9, geldig vanaf 1 januari 2010

2 INHOUD I. HYPOTHEEKONDERNEMING...3 II. KREDIETVORM...4 III. ALGEMENE VOORWAARDEN...4 A. DOEL VAN DE KREDIETOPENING...4 B. WAT IS EEN SOCIALE WONING?...4 C. LEENKWOTITEITEN...6 D. DUUR...6 E. WAARBORGEN...7 IV. RENTEVOETEN...8 A. VASTHEID VAN RENTEVOET...8 B. HUIDIGE TARIEVEN...8 C. BIJZONDERE KORTINGEN FACULTATIEF ; VERSCHILLEND PER MAATSCHAPPIJ...8 V. OPNEMING VAN HET BEDRAG VAN HET VOORSCHOT...9 A. PRINCIPES...9 B. UITBETALINGSCHEMA BIJ NIEUWBOUW...9 C. INTERESTBEREKENING BIJ INPANDGEVING VAN SOMMEN...9 VI. TERUGBETALING VAN HET VOORSCHOT...10 A. TERUGBETALINGSWIJZE...10 B. VOORBEELD VAN BEREKENING VAN DE GLOBALE TE BETALEN LAST IN KAPITAAL EN INTERESTEN...11 C. TIJDSTIP VAN TERUGBETALING...11 D. VERVROEGDE TERUGBETALINGEN...11 E. VERTRAGING IN DE BETALING...12 F. PRAKTISCHE MODALITEITEN...12 VII. KOSTEN EN VERGOEDINGEN...13 A. MET HET OOG OP DE SLUITING VAN DE KREDIETOPENING EN/OF VOORSCHOTOVEREENKOMST Schattingskosten Dossierkosten Notariskosten...13 B. IN DE LOOP VAN DE KREDIETOPENING EN/OF VOORSCHOTOVEREENKOMST...13 VIII. AAN TE HECHTEN CONTRACTEN...14 A. SCHULDSALDOVERZEKERING...14 B. BRANDVERZEKERING...14 C. GEVOLGEN VOOR DE KREDIETNEMER...14 IX. REALISATIE VAN EEN KREDIETOPENING OF VOORSCHOT...15 A. VOORAF...15 B. OVERZICHT

3 I. HYPOTHEEKONDERNEMING Benaming Rechtsvorm naamloze vennootschap Ondernemingsnummer Maatschappelijke zetel Administratieve zetel Bijkantoor Telefoon Telefax Web Naam directeur 3

4 II. KREDIETVORM Onze kredietmaatschappij verstrekt uitsluitend kredietopeningen op interest gewaarborgd door een hypotheek. Het krediet kan gebruikt worden in de vorm van voorschotten. Op elk voorschot zijn alle modaliteiten van toepassing die gelden voor hypothecaire kredietopeningen. Ieder voorschot kan voor praktische doeleinden gezien worden als een hypothecaire lening. De kredietnemer kan na een eerste voorschot nog bijkomende voorschotten bekomen ten belope van een bedrag dat hoogstens gelijk is aan het verschil tussen het maximum bedrag van de kredietopening enerzijds en het totale bedrag van het nog niet terugbetaalde kapitaal van eerdere voorschotten die kaderen in deze kredietopening anderzijds. De kredietopening is een ideale formule indien de kredietnemer op een later tijdstip nog verbouwingen zal uitvoeren aan de aangekochte woning. Er zijn immers in principe geen nieuwe hypotheekkosten verschuldigd, al moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat een hypothecaire inschrijving slechts 30 jaar geldig blijft. Elk voorschot wordt toegestaan voor een bedrag in kapitaal, een duur en tegen een interestvoet die schriftelijk wordt overeengekomen naar aanleiding van de aanvraag van het voorschot. Een voorschot kan worden geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor de opneming van voorschotten zoals voorzien in de vestigingsakte. Een wederopname of volgend voorschot is mogelijk vanaf..., EURO, (verschillend per maatschappij) (en hoogstens het verschil tussen het maximum bedrag van de kredietopening enerzijds en het totale bedrag van het nog niet terugbetaalde kapitaal van eerdere voorschotten die kaderen in deze kredietopening anderzijds). III. ALGEMENE VOORWAARDEN A. Doel van de kredietopening Uitsluitend kredietopeningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van sociale woningen (= bescheiden woning). B. Wat is een sociale woning? De definitie van het begrip sociale of bescheiden woning is opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2007, houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg. Een bescheiden woning is - hetzij een ééngezinswoning die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen wordt bestemd om verkocht te worden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden 4

5 - hetzij een ééngezinswoning waarvan de verkoopwaarde (grond inbegrepen) de door het Vlaamse Gewest bepaalde grenswaarde niet overtreft 1. Woning Het moet gaan om de enige woning van de kredietnemer die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van zijn gezin. De kredietnemer moet de woning binnen een termijn van twee jaar na de toekenning van het voorschot betrekken en ze blijven bewonen zolang de gewestwaarborg op het voorschot geldt. Van de voorwaarde dat het om de enige woning van het gezin van de kredietnemer moet gaan, wordt afgeweken indien: o ofwel de kredietnemer op het moment van toekenning van de kredietopening of het voorschot een ongezonde woning wegens overbevolking bewoont en zich ertoe verbindt al zijn onroerende rechten erop af te staan binnen twee jaar na toekenning van de kredietopening of van een voorschot. De overbevolking wordt vastgesteld door de burgemeester (art. 17 van de Vlaamse Wooncode); o ofwel de kredietnemer op het moment van toekenning van het voorschot een ongezonde en nietverbeterbare woning bewoont en zich ertoe verbindt ofwel : - ze te slopen; - ze niet meer als woning te laten dienen zodra hij de woning waarvoor de kredietopening werd aangegaan, betrekt of indien hij deze reeds voor het verlijden van de koopakte betrok, zodra de voorschotten of de kredietopening wordt toegestaan; Het ongezond en niet-verbeterbaar karakter van de woning wordt vastgesteld door de burgemeester (art. 15 en art. 16 van de Vlaamse Wooncode). Eén plaats mag eventueel worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, op voorwaarde dat het niet gaat om een handelsactiviteit of een nijverheidsonderneming. 2. Verkoopwaarde De verkoopwaarde is de waarde van het onroerend goed (grond inbegrepen) bij een vrijwillige openbare verkoop in normale omstandigheden, zoals die wordt geschat door de expert aangeduid door onze kredietmaatschappij. De verkoopwaarde mag het maximum vermeld in de bijlage van deze prospectus niet overschrijden ; dat maximum wordt beïnvloed door de ligging van de woning (in een Vlabinvest-gebied of niet) en de gezinstoestand van de kredietnemer. Het werkgebied van Vlabinvest omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, gelegen in het arrondissement Leuven. Dit is de volledige lijst van deze gemeenten, in alfabetische volgorde : Affligem Halle Londerzeel Steenokkerzeel 5

6 Asse Herne Machelen Ternat Beersel Hoeilaart Meise Tervuren Bertem Huldenberg Merchtem Vilvoorde Bever Kampenhout Opwijk Wemmel Dilbeek Kapelle-op-den-Bos Overijse Wezembeek-Oppem Drogenbos Kortenberg Pepingen Zaventem Galmaarden Kraainem Roosdaal Zemst Gooik Liedekerke Sint-Genesius-Rode Grimbergen Linkebeek Sint-Pieters-Leeuw C. Leenquotiteiten Onder leenquotiteit verstaat men het percentage dat men kan ontlenen van de geschatte verkoopwaarde van het onroerend goed (grond + woning), of van de aankoopprijs indien deze lager is. Deze percentages zijn vastgesteld als volgt : Met schuldsaldoverzekering Zonder schuldsaldoverzekering (na weigering) Zonder gewestwaarborg 80 % 70 % Met gewestwaarborg 100 % 90 % Opmerking : het totaal aan ontleende bedragen dient ingevolge artikel 6 van het besluit van 29 juni 2007 steeds beperkt te worden tot 100% van de verkoopwaarde. Zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 moet voor leningen met de waarborg van het Vlaamse Gewest bij het verlijden van de leningsakte (ondertekenen van de voorschotovereenkomst) een som gelijk aan 0,20 % van het kredietbedrag, worden afgehouden en gestort in het Waarborgfonds Sociale Leningen. Belangrijk is dat de rentevoet van de voorschotten niet wordt verhoogd bij hoge leenquotiteiten. D. Duur Het voorschot wordt terugbetaald over een termijn die door de kredietnemer, in overleg met onze kredietmaatschappij, wordt gekozen. Onder andere terugbetalingmogelijkheden en fiscale aspecten kunnen bij die keuze een rol spelen. De maximum duur is bepaald op 30 jaar. 6

7 E. Waarborgen 1. Hypotheek De kredietopening en bijgevolg alle voorschotten die binnen de kredietopening worden opgenomen, worden gedekt door een hypothecaire inschrijving in eerste rang op de woning waarop de kredietopening betrekking heeft. Gaat het echter om een aanvullende kredietopening bij onze maatschappij die zelf al een lening of een kredietopening in eerste rang heeft toegestaan, of om een aanvullende kredietopening na een bijzondere sociale lening, dan moet de rang van de daarvoor te nemen hypotheek onmiddellijk aansluiten op die van de vorige inschrijving in het voordeel van onze maatschappij of van de maatschappij die de bijzondere sociale lening heeft toegestaan. N.B. De rang van een hypotheek bepaalt de rangorde tussen de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers bij de verdeling van de verkoopprijs van het onroerend goed. 2. Schuldsaldoverzekering (zie VIII A) 3. Brandverzekering (zie VIII B) Naast de drie bovenvermelde verplichte waarborgen verleent de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden nog de volgende extra zekerheden : 4. Gewestwaarborg Tegen betaling van een kleine éénmalige bijdrage (0,20% van het kredietbedrag) in het Waarborgfonds Sociale Leningen wordt het gedeelte van het voorschot dat 80% van de verkoopwaarde van de woning overtreft door het Vlaamse gewest gewaarborgd. Voor aanvullende voorschotten voor verbouwingswerken dekt de waarborg het verschil tussen het kredietbedrag en 80% van de aangroei van de verkoopwaarde van de woning. De termijn van de gewestwaarborg is beperkt tot de eerste 10 jaar van het voorschot. 5. Verzekering gewaarborgd wonen Als de kredietnemer in aanmerking komt voor deze verzekering en hij wordt gedurende de eerste 10 jaar van de verzekering onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan helpt deze verzekering tijdelijk bij de afbetaling van de voorschotten. Deze verzekering is bovendien helemaal gratis ; de Vlaamse overheid sloot een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij en betaalt de premie voor u. De nodige formaliteiten dienen door uzelf vervuld te worden. 7

8 IV. RENTEVOETEN A. Vastheid van rentevoet Alle rentevoeten blijven vast en onveranderd gedurende de volledige afgesproken duur van het voorschot. B. Huidige tarieven Het tarief van de maandelijkse rentevoeten (evenals de overeenstemmende jaarrentevoeten) wordt als afzonderlijke bijlage bij deze prospectus gevoegd. Die bijlage is genummerd en gedagtekend. Overtuigt u ervan dat u het meest recente exemplaar in uw bezit heeft. C. Bijzondere kortingen Facultatief ; verschillend per maatschappij 8

9 V. OPNEMING VAN HET BEDRAG VAN HET VOORSCHOT A. Principes Indien het voorschot of de voorschotten van de kredietopening aangewend worden voor de aankoop van een sociale woning, wordt het bedrag bij het verlijden van de akte of het tekenen van de overeenkomst aan de kredietnemer overhandigd. Wanneer aan de gehypothekeerde woning nog bouw- of verbouwingswerken moeten uitgevoerd worden [wanneer de hypothecaire waarborg dus nog niet de voorziene waarde (waarde na voltooiing) bereikt heeft], geeft de kredietnemer onmiddellijk een som terug aan onze maatschappij als pand. De in pand gegeven som is minstens gelijk aan de kostprijs van de nog uit te voeren werken. Zij wordt in schijven ter beschikking van de kredietnemer gesteld volgens het vorderen van de werken. B. Uitbetalingschema bij nieuwbouw/ verbouwingen Dit is het normale uitbetalingschema bij nieuwbouw, waarvan in overleg tussen de kredietnemer en onze maatschappij eventueel kan afgeweken worden. De uitbetaling van de schijven gebeurt op basis van afgeleverde facturen. Max. 20 % van het kredietbedrag na afwerking van de helft van de ruwbouw 40 % van het kredietbedrag na afwerking van de ruwbouw 50 % van het kredietbedrag na het plaatsen van het dak 60 % van het kredietbedrag na het plaatsen van de leidingen en buitenschrijnwerkerij 70 % van het kredietbedrag na de plafonnering 80 % van het kredietbedrag na de bevloering 90 % van het kredietbedrag na plaatsing sanitaire installaties 100 % van het kredietbedrag na plaatsing van de binnenschrijnwerkerij en de oplevering, behoorlijk vastgesteld door de schatter van onze maatschappij. Opmerking : bij verbouwingen dient de uitbetaling van de schijven te gebeuren op basis van algeleverde facturen. C. Interestberekening bij inpandgeving van sommen Enerzijds betaalt de kredietnemer interesten op het volledig kredietbedrag (voor zover nog niet terugbetaald), berekend tegen de rentevoet van het voorschot. Anderzijds ontvangt de kredietnemer interesten op de in pand gegeven bedragen ; deze interesten worden eveneens berekend tegen de rentevoet van het voorschot. Concreet betekent dit dat de kredietnemer slechts effectief interesten verschuldigd is op de gelden die hij werkelijk ter beschikking gekregen heeft. 9

10 Opnemingsperiode De opnemingsperiode is beperkt tot twee jaar. Dit betekent dat alle opnemingen dienen te gebeuren binnen twee jaar te rekenen vanaf het verlijden van de akte met eerste voorschot of het ondertekenen van de voorschotovereenkomst. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan kan het niet opgenomen bedrag beschouwd worden als een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling binnen het betreffend voorschot. VI. TERUGBETALING VAN HET VOORSCHOT A. Terugbetalingswijze De voorschotten zijn steeds terugbetaalbaar door middel van vaste mensualiteiten. Het deel van de mensualiteit bestemd voor de geleidelijke aflossing van het kapitaal wordt elke maand groter, terwijl het interestbestanddeel elke maand vermindert ; de som van beide blijft constant. De formule waarmee het bedrag van de mensualiteit wordt berekend is de volgende : K 1 an K 1 i 1 1 i n waarbij K = globaal kredietbedrag n = duur van het voorschot in aantal maanden i = renteperunage per maand (of 1/100 van de maandelijkse rentevoet) a n = actuele waarde van n postnumerando betalingen gelijk aan de munteenheid Aan de overeenkomst van het voorschot wordt een tabel gehecht die de samenstelling van elke mensualiteit bevat en het verschuldigd blijvend saldo na iedere betaling. De mensualiteiten zijn steeds betaalbaar en eisbaar op vervallen termijn, de eerste van iedere maand. De eerste effectieve betaling moet gebeuren op de eerste van de tweede maand na het ondertekenen de voorschotovereenkomst en bevat de eerste twee mensualiteiten. Voor de eerste mensualiteit worden de interesten pro rata temporis berekend. Voorbeeld : akte in de loop van maart 1 ste betaling op 1 mei 10

11 B. Voorbeeld van berekening van de globale te betalen last in kapitaal en interesten Gegevens : voorschot van ,00 EUR ; duur : 20 jaar ; rentevoet : 0,432 % per maand Lasten : mensualiteit = 67,02 EUR, als volgt berekend : ,00 1 0, , Samenstelling mensualiteiten : * 1ste mens. kapitaal : 23,82 EUR interest : 43,20 EUR (10.000,00 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.976,18 EUR * 2de mens. kapitaal : 23,92 EUR interest : 43,10 EUR (9.976,18 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.952,26 EUR * 3de mens. kapitaal : 24,03 EUR interest : 42,99 EUR (9.952,26 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.928,23 EUR * enzovoort... C. Tijdstip van terugbetaling 1. progressieve aflossing, door betaling van de mensualiteiten, met de laatste aflossing op de overeengekomen eindvervaldag 2. vervroegde aflossing, op vrijwillige basis (zie D. hierna) 3. bij overlijden van de verzekerde vóór de eindvervaldag d.m.v. de betaling - door de Verzekeraar - van het bij de aangehechte schuldsaldoverzekering nog verzekerd bedrag. D. Vervroegde terugbetalingen 1. Wanneer? Hoe? De kredietnemer zal vervroegde terugbetalingen mogen verrichten tot beloop van het ganse voorschot of van een gedeelte ervan. Indien in een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling gebeurde, moeten de volgende vervroegde terugbetalingen in dat kalenderjaar in hoofdsom minstens 10 % van het voorgeschoten kapitaal bedragen. 11

12 2. Gevolgen van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling Het bedrag van de toekomstige mensualiteiten wordt herberekend in functie van het nieuw verschuldigd blijvend saldo en van de overblijvende looptijd. Na een vrijwillige gedeeltelijke vervroegde terugbetaling heeft de kredietnemer het recht om de aangehechte schuldsaldoverzekering aan te passen aan de verminderde schuld (verlaging verzekerd kapitaal). Na een vrijwillige gedeeltelijke vervroegde terugbetaling : - ofwel : worden de mensualiteiten herberekend in functie van het nieuw verschuldigd blijvend saldo en van de overblijvende looptijd volgens de technische grondslagen en methode vastgelegd in deze overeenkomst - ofwel : wordt het aantal overblijvende aflossingen verminderd met deze die achtereenvolgens vervallen na de terugbetaling en waarvan de som gelijk is aan het terugbetaald kapitaal ; in dat geval wordt de bedongen duur dus ingekort. 3. Vergoeding voor wederbelegging In geval van gehele of gedeeltelijke, vrijwillige of gedwongen, vervroegde terugbetaling, moet de kredietnemer een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden interest berekend tegen de rentevoet van het voorschot op het vervroegd afgelost kapitaal. Deze vergoeding is niet verschuldigd bij vervroegde terugbetaling na overlijden, d.m.v. een aangehecht schuldsaldoverzekeringscontract. E. Vertraging in de betaling Onverminderd de toepassing van de bepalingen inzake vervroegde opeisbaarheid, zal bij wanbetaling van een mensualiteit binnen de vijf dagen na de vervaldag de rentevoet van het voorschot met 0,041 % per maand verhoogd worden voor die vervaldag. Bovendien zal er op het aflossingsbestanddeel van die mensualiteit een interest verschuldigd zijn, berekend tegen de verhoogde rentevoet, voor de tijdspanne tussen de vervaldag en de werkelijke betaling. De renteverhoging wordt binnen drie maanden na de vervaldag aan de kredietnemer meegedeeld bij aangetekende brief; de eraan verbonden portkosten komen ten laste van de kredietnemer. F. Praktische modaliteiten Alle betalingen in uitvoering van de voorschotovereenkomst gebeuren in euro, uitsluitend op de zichtrekening van onze kredietmaatschappij. 12

13 VII. KOSTEN EN VERGOEDINGEN A. Met het oog op de sluiting van de kredietopening en/of voorschotovereenkomst 1. Schattingskosten Onze maatschappij laat de te hypothekeren woning schatten door een door haar aangeduide expert. Een kopie van het schattingsverslag wordt overgemaakt aan de kandidaat-kredietnemer zodra onze maatschappij dit ontvangen heeft. De schatting gebeurt op kosten van de kredietnemer. Deze kosten bedragen, EUR. (verschillend per maatschappij) Geen enkel voorschot van schattingskosten wordt gevraagd ; de betaling gebeurt pas na de schatting. 2. Dossierkosten Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de aanvraag van een hypothecaire kredietopening of een bijkomend voorschot. 3. Notariskosten De kosten verbonden aan het opstellen van de notariële kredietakte en het vestigen en inschrijven van de hypotheek, komen ten laste van de kredietnemer en moeten door hem rechtstreeks met de notaris geregeld worden. Interessant is dat het ereloon van de notaris steeds maar de helft van zijn normaal ereloon bedraagt. Vermits de meeste bestanddelen van de "notariskosten" (ereloon, registratierechten, inschrijvingsrechten,...) worden berekend op het kredietopeningsbedrag verhoogd met het bedrag van de bijhorigheden (waarvoor ook een inschrijving wordt genomen) is het bovendien voordelig dat het bedrag van die bijhorigheden bij onze maatschappij beperkt blijft tot 5 % van het kredietopeningsbedrag, met een minimum van B. In de loop van de kredietopening en/of voorschotovereenkomst Het betreft kosten veroorzaakt door de kredietnemer die niet voorziene aanpassingen aan de kredietopening vraagt die voor onze maatschappij extra kosten veroorzaken ; dergelijke kosten kunnen niet gerekend worden tot de normale beheerskosten verbonden aan de kredietopening en/of voorschotovereenkomst en worden derhalve niet gedragen door de interestopbrengsten. Voor die kosten geldt de tarifering die opgenomen is in het prospectus dat geldig is op het ogenblik dat de kosten worden veroorzaakt. Thans aangerekende kosten : (verschillend per maatschappij weglaten wat niet van toepassing is bedragen invullen ; maximum 250 euro) onderhandse akte van tenlasteneming : onderhandse akte van gemeenmaking onderhandse akte van duuraanpassing onderhandse akte van herziening van de rentevoet buiten het eventueel contractueel kader van variabele rentevoeten euro euro euro euro 13

14 VIII. AAN TE HECHTEN CONTRACTEN A. Schuldsaldoverzekering Om de volledige terugbetaling van de schuld, in kapitaal en interesten, bij overlijden van de kredietnemer (of één van de kredietnemers) te waarborgen moet aan het voorschot een schuldsaldoverzekering gehecht worden. De kredietnemer zal op elk verzoek van onze maatschappij het bewijs moeten voorleggen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremies. B. Brandverzekering De kredietnemer moet het gehypothekeerd onroerend goed laten verzekeren tegen brand, storm, waterschade, blikseminslag, ontploffingen en natuurrampen, zolang de kredietopening niet volledig is terugbetaald. Die verzekering moet worden gesloten bij een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal - op verzoek van de kredietnemer - aan onze maatschappij een bijvoegsel bij de polis moeten afleveren (gewoonlijk verklaring van hypothecaire schuldvordering genoemd), waarin zij zich verbindt de verzekering slechts te wijzigen of te beëindigen na opzegging per aangetekende brief aan onze maatschappij, met inachtneming van een termijn van 15 dagen. De kredietnemer zal op elk verzoek van onze maatschappij het bewijs moeten voorleggen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremies. C. Gevolgen voor de kredietnemer 1. Vrijheid van verzekering De kredietnemer heeft de vrije keuze van onderneming waarbij hij zich verzekert, zowel voor de schuldsaldoals voor de brandverzekering. 2. Opeisbaarheid Wanneer de kredietnemer nalaat voormelde verzekeringen aan te hechten of wanneer de schuldsaldo- en/of brandverzekering niet langer aangehecht blijven, wordt de kredietopening onmiddellijk en integraal opeisbaar. 14

15 IX. REALISATIE VAN EEN KREDIETOPENING OF VOORSCHOT A. Vooraf Wat volgt is een schematisch overzicht van de opeenvolgende activiteiten die bijdragen tot de verwezenlijking van de kredietopeningsakte en voorschotovereenkomst. Het is niet restrictief. Andere formaliteiten kunnen nodig zijn om de kredietopening en het voorschot te realiseren. B. Overzicht 1. Eerste informatief onderhoud tussen de kandidaat-kredietnemer en onze maatschappij, met overhandiging van de prospectus (+ de bijlage) en eventueel een aanvraagformulier 2. Indiening van de ondertekende kredietopenings- of voorschottenaanvraag 3. Onderzoek van de aanvraag (kredietwaardigheid van de aanvrager, sociale voorwaarden vervuld,...) door onze maatschappij 4. Schatting van het te hypothekeren onroerend goed ; onderzoek van het verslag; Opmerking: bij elke aanvraag tot voorschot dient een schatting te gebeuren! 5. Schriftelijk en bindend aanbod door onze maatschappij aan de kandidaat-kredietnemer, met een bepaalde geldigheidsduur, termijn binnen dewelke de kredietopeningsakte moet verleden en/of de voorschottenovereenkomst moet ondertekend worden 6. Ontvangst van de bewijzen betreffende de aan te hechten verzekeringscontracten 7. Ondertekening van de kredietopeningsakte (bij de notaris, gekozen door de kredietnemer) of voorschottenovereenkomst, en afgifte van de geleende gelden. Als aan het gehypothekeerd onroerend goed nog werken dienen uitgevoerd, zal (een deel van) het kredietbedrag in pand worden gegeven aan onze maatschappij (zie V) 8. Afwerking van de woning en bewoning door de kredietnemer binnen de twee jaar na de kredietopeningsakte. 15

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij FSMA onder nummer 013344A Voorwaarden geldig in het Vlaamse

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door Vlaams Sociaal Woonkrediet socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de CBFA van 15/05/2007

Nadere informatie

Prospectus. van toepassing vanaf 01/04/2017. toegestaan door N.V. WEST VLAAMS - WOONKREDIET. Boeveriestraat, BRUGGE

Prospectus. van toepassing vanaf 01/04/2017. toegestaan door N.V. WEST VLAAMS - WOONKREDIET. Boeveriestraat, BRUGGE Prospectus van toepassing vanaf 01/04/2017 Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming sociaal woonkrediet toegestaan door N.V. WEST VLAAMS - WOONKREDIET Boeveriestraat, 42 8000 BRUGGE Kredietmaatschappij

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

Prospectus. van toepassing vanaf 01/04/2017. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Prospectus. van toepassing vanaf 01/04/2017. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet Prospectus van toepassing vanaf 01/04/2017 Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Prospectus. Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming

Prospectus. Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming Prospectus van toepassing vanaf 01.04.2017 Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming sociaal woonkrediet toegestaan door nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Vlaanderen is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten dienen samen naar Wonen - Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt

Nadere informatie

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen RENOVATIELENINGEN Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Renovatieleningen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen

Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen 6e Directie Dienst 61 Welzijn Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN Onesto Kredietmaatschappij NV Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen 0401.349.970 Kredietmaatschappij Onze Thuis A. Panisstraat 8/002 9120 Beveren 0400.143.113 Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen Tongerlodorp

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 juni 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 juni 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 juni 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele begrippen

Woonkrediet Enkele begrippen Woonkrediet Enkele begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord De bedoeling van deze brochure is uw aandacht te vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die verschillend kunnen zijn naargelang

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2015

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2015 VLAAMS WONINGFONDS cvba Ieperlaan 41 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2015 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014 WOONKREDIETEN 204 - TRIEFSTRUTUUR voor aanvragen vanaf 03/02/204 - NRENGOMMISSIE 204 este makelaar, Met ingang van maandag 3 februari 204 past Demetris deze tariefstructuur en commissies toe voor de realisatie

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992)

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992) Aanbrenger Datum Telefoon Duwijckstraat 17-2500 Lier - T 03/490 31 00 - F 03/490 31 90 R.P.R. Mechelen 455.731.338 - info@creafin.be - www.creafin.be Stempel AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

MODELKOHIER (hypothecair krediet, Wetboek Economisch Recht, boek VII, titel 4, hoofdstuk 2)

MODELKOHIER (hypothecair krediet, Wetboek Economisch Recht, boek VII, titel 4, hoofdstuk 2) ......... MODELKOHIER (hypothecair krediet, Wetboek Economisch Recht, boek VII, titel 4, hoofdstuk 2) van de algemene clausules en voorwaarden betreffende de hypothecaire kredietopening toegestaan door

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 22 maart 1993 O. ref. : Dienst Hypothecaire kredieten V. Geerdens - toestel 106 59.317/PC/MS Bijlagen : Uitvoeringsbesluiten x 3 Herwerkte nota betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet - PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Prospectus nr. 19 Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 september 2010 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? 4 2. Welk bedrag

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 - 1/6 - CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 KREDIETAANVRAAG (versie19.05.2003) Dossiernummer : 138- - BEMIDDELAAR Naam...... Voornaam...... Straat + nummer...... Postcode Gemeente... Tel.../... Fax.../......

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 17 van toepassing vanaf 9 maart 2009 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie