PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering"

Transcriptie

1 PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november 1994 Voorwaarden geldig in het Vlaamse gewest Prospectus nummer 9, geldig vanaf 1 januari 2010

2 INHOUD I. HYPOTHEEKONDERNEMING...3 II. KREDIETVORM...4 III. ALGEMENE VOORWAARDEN...4 A. DOEL VAN DE KREDIETOPENING...4 B. WAT IS EEN SOCIALE WONING?...4 C. LEENKWOTITEITEN...6 D. DUUR...6 E. WAARBORGEN...7 IV. RENTEVOETEN...8 A. VASTHEID VAN RENTEVOET...8 B. HUIDIGE TARIEVEN...8 C. BIJZONDERE KORTINGEN FACULTATIEF ; VERSCHILLEND PER MAATSCHAPPIJ...8 V. OPNEMING VAN HET BEDRAG VAN HET VOORSCHOT...9 A. PRINCIPES...9 B. UITBETALINGSCHEMA BIJ NIEUWBOUW...9 C. INTERESTBEREKENING BIJ INPANDGEVING VAN SOMMEN...9 VI. TERUGBETALING VAN HET VOORSCHOT...10 A. TERUGBETALINGSWIJZE...10 B. VOORBEELD VAN BEREKENING VAN DE GLOBALE TE BETALEN LAST IN KAPITAAL EN INTERESTEN...11 C. TIJDSTIP VAN TERUGBETALING...11 D. VERVROEGDE TERUGBETALINGEN...11 E. VERTRAGING IN DE BETALING...12 F. PRAKTISCHE MODALITEITEN...12 VII. KOSTEN EN VERGOEDINGEN...13 A. MET HET OOG OP DE SLUITING VAN DE KREDIETOPENING EN/OF VOORSCHOTOVEREENKOMST Schattingskosten Dossierkosten Notariskosten...13 B. IN DE LOOP VAN DE KREDIETOPENING EN/OF VOORSCHOTOVEREENKOMST...13 VIII. AAN TE HECHTEN CONTRACTEN...14 A. SCHULDSALDOVERZEKERING...14 B. BRANDVERZEKERING...14 C. GEVOLGEN VOOR DE KREDIETNEMER...14 IX. REALISATIE VAN EEN KREDIETOPENING OF VOORSCHOT...15 A. VOORAF...15 B. OVERZICHT

3 I. HYPOTHEEKONDERNEMING Benaming Rechtsvorm naamloze vennootschap Ondernemingsnummer Maatschappelijke zetel Administratieve zetel Bijkantoor Telefoon Telefax Web Naam directeur 3

4 II. KREDIETVORM Onze kredietmaatschappij verstrekt uitsluitend kredietopeningen op interest gewaarborgd door een hypotheek. Het krediet kan gebruikt worden in de vorm van voorschotten. Op elk voorschot zijn alle modaliteiten van toepassing die gelden voor hypothecaire kredietopeningen. Ieder voorschot kan voor praktische doeleinden gezien worden als een hypothecaire lening. De kredietnemer kan na een eerste voorschot nog bijkomende voorschotten bekomen ten belope van een bedrag dat hoogstens gelijk is aan het verschil tussen het maximum bedrag van de kredietopening enerzijds en het totale bedrag van het nog niet terugbetaalde kapitaal van eerdere voorschotten die kaderen in deze kredietopening anderzijds. De kredietopening is een ideale formule indien de kredietnemer op een later tijdstip nog verbouwingen zal uitvoeren aan de aangekochte woning. Er zijn immers in principe geen nieuwe hypotheekkosten verschuldigd, al moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat een hypothecaire inschrijving slechts 30 jaar geldig blijft. Elk voorschot wordt toegestaan voor een bedrag in kapitaal, een duur en tegen een interestvoet die schriftelijk wordt overeengekomen naar aanleiding van de aanvraag van het voorschot. Een voorschot kan worden geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor de opneming van voorschotten zoals voorzien in de vestigingsakte. Een wederopname of volgend voorschot is mogelijk vanaf..., EURO, (verschillend per maatschappij) (en hoogstens het verschil tussen het maximum bedrag van de kredietopening enerzijds en het totale bedrag van het nog niet terugbetaalde kapitaal van eerdere voorschotten die kaderen in deze kredietopening anderzijds). III. ALGEMENE VOORWAARDEN A. Doel van de kredietopening Uitsluitend kredietopeningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van sociale woningen (= bescheiden woning). B. Wat is een sociale woning? De definitie van het begrip sociale of bescheiden woning is opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2007, houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg. Een bescheiden woning is - hetzij een ééngezinswoning die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen wordt bestemd om verkocht te worden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden 4

5 - hetzij een ééngezinswoning waarvan de verkoopwaarde (grond inbegrepen) de door het Vlaamse Gewest bepaalde grenswaarde niet overtreft 1. Woning Het moet gaan om de enige woning van de kredietnemer die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van zijn gezin. De kredietnemer moet de woning binnen een termijn van twee jaar na de toekenning van het voorschot betrekken en ze blijven bewonen zolang de gewestwaarborg op het voorschot geldt. Van de voorwaarde dat het om de enige woning van het gezin van de kredietnemer moet gaan, wordt afgeweken indien: o ofwel de kredietnemer op het moment van toekenning van de kredietopening of het voorschot een ongezonde woning wegens overbevolking bewoont en zich ertoe verbindt al zijn onroerende rechten erop af te staan binnen twee jaar na toekenning van de kredietopening of van een voorschot. De overbevolking wordt vastgesteld door de burgemeester (art. 17 van de Vlaamse Wooncode); o ofwel de kredietnemer op het moment van toekenning van het voorschot een ongezonde en nietverbeterbare woning bewoont en zich ertoe verbindt ofwel : - ze te slopen; - ze niet meer als woning te laten dienen zodra hij de woning waarvoor de kredietopening werd aangegaan, betrekt of indien hij deze reeds voor het verlijden van de koopakte betrok, zodra de voorschotten of de kredietopening wordt toegestaan; Het ongezond en niet-verbeterbaar karakter van de woning wordt vastgesteld door de burgemeester (art. 15 en art. 16 van de Vlaamse Wooncode). Eén plaats mag eventueel worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, op voorwaarde dat het niet gaat om een handelsactiviteit of een nijverheidsonderneming. 2. Verkoopwaarde De verkoopwaarde is de waarde van het onroerend goed (grond inbegrepen) bij een vrijwillige openbare verkoop in normale omstandigheden, zoals die wordt geschat door de expert aangeduid door onze kredietmaatschappij. De verkoopwaarde mag het maximum vermeld in de bijlage van deze prospectus niet overschrijden ; dat maximum wordt beïnvloed door de ligging van de woning (in een Vlabinvest-gebied of niet) en de gezinstoestand van de kredietnemer. Het werkgebied van Vlabinvest omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, gelegen in het arrondissement Leuven. Dit is de volledige lijst van deze gemeenten, in alfabetische volgorde : Affligem Halle Londerzeel Steenokkerzeel 5

6 Asse Herne Machelen Ternat Beersel Hoeilaart Meise Tervuren Bertem Huldenberg Merchtem Vilvoorde Bever Kampenhout Opwijk Wemmel Dilbeek Kapelle-op-den-Bos Overijse Wezembeek-Oppem Drogenbos Kortenberg Pepingen Zaventem Galmaarden Kraainem Roosdaal Zemst Gooik Liedekerke Sint-Genesius-Rode Grimbergen Linkebeek Sint-Pieters-Leeuw C. Leenquotiteiten Onder leenquotiteit verstaat men het percentage dat men kan ontlenen van de geschatte verkoopwaarde van het onroerend goed (grond + woning), of van de aankoopprijs indien deze lager is. Deze percentages zijn vastgesteld als volgt : Met schuldsaldoverzekering Zonder schuldsaldoverzekering (na weigering) Zonder gewestwaarborg 80 % 70 % Met gewestwaarborg 100 % 90 % Opmerking : het totaal aan ontleende bedragen dient ingevolge artikel 6 van het besluit van 29 juni 2007 steeds beperkt te worden tot 100% van de verkoopwaarde. Zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 moet voor leningen met de waarborg van het Vlaamse Gewest bij het verlijden van de leningsakte (ondertekenen van de voorschotovereenkomst) een som gelijk aan 0,20 % van het kredietbedrag, worden afgehouden en gestort in het Waarborgfonds Sociale Leningen. Belangrijk is dat de rentevoet van de voorschotten niet wordt verhoogd bij hoge leenquotiteiten. D. Duur Het voorschot wordt terugbetaald over een termijn die door de kredietnemer, in overleg met onze kredietmaatschappij, wordt gekozen. Onder andere terugbetalingmogelijkheden en fiscale aspecten kunnen bij die keuze een rol spelen. De maximum duur is bepaald op 30 jaar. 6

7 E. Waarborgen 1. Hypotheek De kredietopening en bijgevolg alle voorschotten die binnen de kredietopening worden opgenomen, worden gedekt door een hypothecaire inschrijving in eerste rang op de woning waarop de kredietopening betrekking heeft. Gaat het echter om een aanvullende kredietopening bij onze maatschappij die zelf al een lening of een kredietopening in eerste rang heeft toegestaan, of om een aanvullende kredietopening na een bijzondere sociale lening, dan moet de rang van de daarvoor te nemen hypotheek onmiddellijk aansluiten op die van de vorige inschrijving in het voordeel van onze maatschappij of van de maatschappij die de bijzondere sociale lening heeft toegestaan. N.B. De rang van een hypotheek bepaalt de rangorde tussen de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers bij de verdeling van de verkoopprijs van het onroerend goed. 2. Schuldsaldoverzekering (zie VIII A) 3. Brandverzekering (zie VIII B) Naast de drie bovenvermelde verplichte waarborgen verleent de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden nog de volgende extra zekerheden : 4. Gewestwaarborg Tegen betaling van een kleine éénmalige bijdrage (0,20% van het kredietbedrag) in het Waarborgfonds Sociale Leningen wordt het gedeelte van het voorschot dat 80% van de verkoopwaarde van de woning overtreft door het Vlaamse gewest gewaarborgd. Voor aanvullende voorschotten voor verbouwingswerken dekt de waarborg het verschil tussen het kredietbedrag en 80% van de aangroei van de verkoopwaarde van de woning. De termijn van de gewestwaarborg is beperkt tot de eerste 10 jaar van het voorschot. 5. Verzekering gewaarborgd wonen Als de kredietnemer in aanmerking komt voor deze verzekering en hij wordt gedurende de eerste 10 jaar van de verzekering onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan helpt deze verzekering tijdelijk bij de afbetaling van de voorschotten. Deze verzekering is bovendien helemaal gratis ; de Vlaamse overheid sloot een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij en betaalt de premie voor u. De nodige formaliteiten dienen door uzelf vervuld te worden. 7

8 IV. RENTEVOETEN A. Vastheid van rentevoet Alle rentevoeten blijven vast en onveranderd gedurende de volledige afgesproken duur van het voorschot. B. Huidige tarieven Het tarief van de maandelijkse rentevoeten (evenals de overeenstemmende jaarrentevoeten) wordt als afzonderlijke bijlage bij deze prospectus gevoegd. Die bijlage is genummerd en gedagtekend. Overtuigt u ervan dat u het meest recente exemplaar in uw bezit heeft. C. Bijzondere kortingen Facultatief ; verschillend per maatschappij 8

9 V. OPNEMING VAN HET BEDRAG VAN HET VOORSCHOT A. Principes Indien het voorschot of de voorschotten van de kredietopening aangewend worden voor de aankoop van een sociale woning, wordt het bedrag bij het verlijden van de akte of het tekenen van de overeenkomst aan de kredietnemer overhandigd. Wanneer aan de gehypothekeerde woning nog bouw- of verbouwingswerken moeten uitgevoerd worden [wanneer de hypothecaire waarborg dus nog niet de voorziene waarde (waarde na voltooiing) bereikt heeft], geeft de kredietnemer onmiddellijk een som terug aan onze maatschappij als pand. De in pand gegeven som is minstens gelijk aan de kostprijs van de nog uit te voeren werken. Zij wordt in schijven ter beschikking van de kredietnemer gesteld volgens het vorderen van de werken. B. Uitbetalingschema bij nieuwbouw/ verbouwingen Dit is het normale uitbetalingschema bij nieuwbouw, waarvan in overleg tussen de kredietnemer en onze maatschappij eventueel kan afgeweken worden. De uitbetaling van de schijven gebeurt op basis van afgeleverde facturen. Max. 20 % van het kredietbedrag na afwerking van de helft van de ruwbouw 40 % van het kredietbedrag na afwerking van de ruwbouw 50 % van het kredietbedrag na het plaatsen van het dak 60 % van het kredietbedrag na het plaatsen van de leidingen en buitenschrijnwerkerij 70 % van het kredietbedrag na de plafonnering 80 % van het kredietbedrag na de bevloering 90 % van het kredietbedrag na plaatsing sanitaire installaties 100 % van het kredietbedrag na plaatsing van de binnenschrijnwerkerij en de oplevering, behoorlijk vastgesteld door de schatter van onze maatschappij. Opmerking : bij verbouwingen dient de uitbetaling van de schijven te gebeuren op basis van algeleverde facturen. C. Interestberekening bij inpandgeving van sommen Enerzijds betaalt de kredietnemer interesten op het volledig kredietbedrag (voor zover nog niet terugbetaald), berekend tegen de rentevoet van het voorschot. Anderzijds ontvangt de kredietnemer interesten op de in pand gegeven bedragen ; deze interesten worden eveneens berekend tegen de rentevoet van het voorschot. Concreet betekent dit dat de kredietnemer slechts effectief interesten verschuldigd is op de gelden die hij werkelijk ter beschikking gekregen heeft. 9

10 Opnemingsperiode De opnemingsperiode is beperkt tot twee jaar. Dit betekent dat alle opnemingen dienen te gebeuren binnen twee jaar te rekenen vanaf het verlijden van de akte met eerste voorschot of het ondertekenen van de voorschotovereenkomst. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan kan het niet opgenomen bedrag beschouwd worden als een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling binnen het betreffend voorschot. VI. TERUGBETALING VAN HET VOORSCHOT A. Terugbetalingswijze De voorschotten zijn steeds terugbetaalbaar door middel van vaste mensualiteiten. Het deel van de mensualiteit bestemd voor de geleidelijke aflossing van het kapitaal wordt elke maand groter, terwijl het interestbestanddeel elke maand vermindert ; de som van beide blijft constant. De formule waarmee het bedrag van de mensualiteit wordt berekend is de volgende : K 1 an K 1 i 1 1 i n waarbij K = globaal kredietbedrag n = duur van het voorschot in aantal maanden i = renteperunage per maand (of 1/100 van de maandelijkse rentevoet) a n = actuele waarde van n postnumerando betalingen gelijk aan de munteenheid Aan de overeenkomst van het voorschot wordt een tabel gehecht die de samenstelling van elke mensualiteit bevat en het verschuldigd blijvend saldo na iedere betaling. De mensualiteiten zijn steeds betaalbaar en eisbaar op vervallen termijn, de eerste van iedere maand. De eerste effectieve betaling moet gebeuren op de eerste van de tweede maand na het ondertekenen de voorschotovereenkomst en bevat de eerste twee mensualiteiten. Voor de eerste mensualiteit worden de interesten pro rata temporis berekend. Voorbeeld : akte in de loop van maart 1 ste betaling op 1 mei 10

11 B. Voorbeeld van berekening van de globale te betalen last in kapitaal en interesten Gegevens : voorschot van ,00 EUR ; duur : 20 jaar ; rentevoet : 0,432 % per maand Lasten : mensualiteit = 67,02 EUR, als volgt berekend : ,00 1 0, , Samenstelling mensualiteiten : * 1ste mens. kapitaal : 23,82 EUR interest : 43,20 EUR (10.000,00 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.976,18 EUR * 2de mens. kapitaal : 23,92 EUR interest : 43,10 EUR (9.976,18 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.952,26 EUR * 3de mens. kapitaal : 24,03 EUR interest : 42,99 EUR (9.952,26 x 0,432 %) saldo na betaling : 9.928,23 EUR * enzovoort... C. Tijdstip van terugbetaling 1. progressieve aflossing, door betaling van de mensualiteiten, met de laatste aflossing op de overeengekomen eindvervaldag 2. vervroegde aflossing, op vrijwillige basis (zie D. hierna) 3. bij overlijden van de verzekerde vóór de eindvervaldag d.m.v. de betaling - door de Verzekeraar - van het bij de aangehechte schuldsaldoverzekering nog verzekerd bedrag. D. Vervroegde terugbetalingen 1. Wanneer? Hoe? De kredietnemer zal vervroegde terugbetalingen mogen verrichten tot beloop van het ganse voorschot of van een gedeelte ervan. Indien in een kalenderjaar reeds een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling gebeurde, moeten de volgende vervroegde terugbetalingen in dat kalenderjaar in hoofdsom minstens 10 % van het voorgeschoten kapitaal bedragen. 11

12 2. Gevolgen van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling Het bedrag van de toekomstige mensualiteiten wordt herberekend in functie van het nieuw verschuldigd blijvend saldo en van de overblijvende looptijd. Na een vrijwillige gedeeltelijke vervroegde terugbetaling heeft de kredietnemer het recht om de aangehechte schuldsaldoverzekering aan te passen aan de verminderde schuld (verlaging verzekerd kapitaal). Na een vrijwillige gedeeltelijke vervroegde terugbetaling : - ofwel : worden de mensualiteiten herberekend in functie van het nieuw verschuldigd blijvend saldo en van de overblijvende looptijd volgens de technische grondslagen en methode vastgelegd in deze overeenkomst - ofwel : wordt het aantal overblijvende aflossingen verminderd met deze die achtereenvolgens vervallen na de terugbetaling en waarvan de som gelijk is aan het terugbetaald kapitaal ; in dat geval wordt de bedongen duur dus ingekort. 3. Vergoeding voor wederbelegging In geval van gehele of gedeeltelijke, vrijwillige of gedwongen, vervroegde terugbetaling, moet de kredietnemer een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden interest berekend tegen de rentevoet van het voorschot op het vervroegd afgelost kapitaal. Deze vergoeding is niet verschuldigd bij vervroegde terugbetaling na overlijden, d.m.v. een aangehecht schuldsaldoverzekeringscontract. E. Vertraging in de betaling Onverminderd de toepassing van de bepalingen inzake vervroegde opeisbaarheid, zal bij wanbetaling van een mensualiteit binnen de vijf dagen na de vervaldag de rentevoet van het voorschot met 0,041 % per maand verhoogd worden voor die vervaldag. Bovendien zal er op het aflossingsbestanddeel van die mensualiteit een interest verschuldigd zijn, berekend tegen de verhoogde rentevoet, voor de tijdspanne tussen de vervaldag en de werkelijke betaling. De renteverhoging wordt binnen drie maanden na de vervaldag aan de kredietnemer meegedeeld bij aangetekende brief; de eraan verbonden portkosten komen ten laste van de kredietnemer. F. Praktische modaliteiten Alle betalingen in uitvoering van de voorschotovereenkomst gebeuren in euro, uitsluitend op de zichtrekening van onze kredietmaatschappij. 12

13 VII. KOSTEN EN VERGOEDINGEN A. Met het oog op de sluiting van de kredietopening en/of voorschotovereenkomst 1. Schattingskosten Onze maatschappij laat de te hypothekeren woning schatten door een door haar aangeduide expert. Een kopie van het schattingsverslag wordt overgemaakt aan de kandidaat-kredietnemer zodra onze maatschappij dit ontvangen heeft. De schatting gebeurt op kosten van de kredietnemer. Deze kosten bedragen, EUR. (verschillend per maatschappij) Geen enkel voorschot van schattingskosten wordt gevraagd ; de betaling gebeurt pas na de schatting. 2. Dossierkosten Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de aanvraag van een hypothecaire kredietopening of een bijkomend voorschot. 3. Notariskosten De kosten verbonden aan het opstellen van de notariële kredietakte en het vestigen en inschrijven van de hypotheek, komen ten laste van de kredietnemer en moeten door hem rechtstreeks met de notaris geregeld worden. Interessant is dat het ereloon van de notaris steeds maar de helft van zijn normaal ereloon bedraagt. Vermits de meeste bestanddelen van de "notariskosten" (ereloon, registratierechten, inschrijvingsrechten,...) worden berekend op het kredietopeningsbedrag verhoogd met het bedrag van de bijhorigheden (waarvoor ook een inschrijving wordt genomen) is het bovendien voordelig dat het bedrag van die bijhorigheden bij onze maatschappij beperkt blijft tot 5 % van het kredietopeningsbedrag, met een minimum van B. In de loop van de kredietopening en/of voorschotovereenkomst Het betreft kosten veroorzaakt door de kredietnemer die niet voorziene aanpassingen aan de kredietopening vraagt die voor onze maatschappij extra kosten veroorzaken ; dergelijke kosten kunnen niet gerekend worden tot de normale beheerskosten verbonden aan de kredietopening en/of voorschotovereenkomst en worden derhalve niet gedragen door de interestopbrengsten. Voor die kosten geldt de tarifering die opgenomen is in het prospectus dat geldig is op het ogenblik dat de kosten worden veroorzaakt. Thans aangerekende kosten : (verschillend per maatschappij weglaten wat niet van toepassing is bedragen invullen ; maximum 250 euro) onderhandse akte van tenlasteneming : onderhandse akte van gemeenmaking onderhandse akte van duuraanpassing onderhandse akte van herziening van de rentevoet buiten het eventueel contractueel kader van variabele rentevoeten euro euro euro euro 13

14 VIII. AAN TE HECHTEN CONTRACTEN A. Schuldsaldoverzekering Om de volledige terugbetaling van de schuld, in kapitaal en interesten, bij overlijden van de kredietnemer (of één van de kredietnemers) te waarborgen moet aan het voorschot een schuldsaldoverzekering gehecht worden. De kredietnemer zal op elk verzoek van onze maatschappij het bewijs moeten voorleggen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremies. B. Brandverzekering De kredietnemer moet het gehypothekeerd onroerend goed laten verzekeren tegen brand, storm, waterschade, blikseminslag, ontploffingen en natuurrampen, zolang de kredietopening niet volledig is terugbetaald. Die verzekering moet worden gesloten bij een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal - op verzoek van de kredietnemer - aan onze maatschappij een bijvoegsel bij de polis moeten afleveren (gewoonlijk verklaring van hypothecaire schuldvordering genoemd), waarin zij zich verbindt de verzekering slechts te wijzigen of te beëindigen na opzegging per aangetekende brief aan onze maatschappij, met inachtneming van een termijn van 15 dagen. De kredietnemer zal op elk verzoek van onze maatschappij het bewijs moeten voorleggen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremies. C. Gevolgen voor de kredietnemer 1. Vrijheid van verzekering De kredietnemer heeft de vrije keuze van onderneming waarbij hij zich verzekert, zowel voor de schuldsaldoals voor de brandverzekering. 2. Opeisbaarheid Wanneer de kredietnemer nalaat voormelde verzekeringen aan te hechten of wanneer de schuldsaldo- en/of brandverzekering niet langer aangehecht blijven, wordt de kredietopening onmiddellijk en integraal opeisbaar. 14

15 IX. REALISATIE VAN EEN KREDIETOPENING OF VOORSCHOT A. Vooraf Wat volgt is een schematisch overzicht van de opeenvolgende activiteiten die bijdragen tot de verwezenlijking van de kredietopeningsakte en voorschotovereenkomst. Het is niet restrictief. Andere formaliteiten kunnen nodig zijn om de kredietopening en het voorschot te realiseren. B. Overzicht 1. Eerste informatief onderhoud tussen de kandidaat-kredietnemer en onze maatschappij, met overhandiging van de prospectus (+ de bijlage) en eventueel een aanvraagformulier 2. Indiening van de ondertekende kredietopenings- of voorschottenaanvraag 3. Onderzoek van de aanvraag (kredietwaardigheid van de aanvrager, sociale voorwaarden vervuld,...) door onze maatschappij 4. Schatting van het te hypothekeren onroerend goed ; onderzoek van het verslag; Opmerking: bij elke aanvraag tot voorschot dient een schatting te gebeuren! 5. Schriftelijk en bindend aanbod door onze maatschappij aan de kandidaat-kredietnemer, met een bepaalde geldigheidsduur, termijn binnen dewelke de kredietopeningsakte moet verleden en/of de voorschottenovereenkomst moet ondertekend worden 6. Ontvangst van de bewijzen betreffende de aan te hechten verzekeringscontracten 7. Ondertekening van de kredietopeningsakte (bij de notaris, gekozen door de kredietnemer) of voorschottenovereenkomst, en afgifte van de geleende gelden. Als aan het gehypothekeerd onroerend goed nog werken dienen uitgevoerd, zal (een deel van) het kredietbedrag in pand worden gegeven aan onze maatschappij (zie V) 8. Afwerking van de woning en bewoning door de kredietnemer binnen de twee jaar na de kredietopeningsakte. 15

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie