P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving"

Transcriptie

1 P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts geldig indien vergezeld van het recentste beschikbare jaarverslag en, indien van toepassing, van het ongecontroleerde halfjaarverslag, indien dit sinds het laatste jaarverslag is gepubliceerd. Deze verslagen maken integraal deel uit van dit Prospectus. Naast dit Prospectus heeft de maatschappij ook belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse aangenomen met de belangrijkste informatie voor beleggers voor besluitvorming over elke aandelenklasse van de maatschappij. Alle belangrijke informatie voor beleggers is gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de maatschappij, de beheermaatschappij of de bewaarder. Juni

2 INHOUDSOPGAVE FONDSORGANISATIE... 5 I. ALGEMENE INLICHTINGEN... 7 II. ADMINISTRATIE EN BEHEER VAN DE MAATSCHAPPIJ... 7 A. De maatschappij Oprichting van de maatschappij De Raad van Bestuur... 7 B. De Beheermaatschappij...8 C. De beleggingsbeheerder... 8 D. De subbeleggingsbeheerder... 8 E. De depothouder en het betaalkantoor... 8 F. De administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent... 8 G. De registerhouder... 9 H. Wereldwijde distributeur - distributeurs en andere tussenpersonen... 9 III. BELEGGINGSBEHEER Beleggingsdoelstellingen en -beleid IV. BELEGGEN IN DE MAATSCHAPPIJ A. De aandelen B. Klassen C. Uitgifte van aandelen Inschrijving in natura Tijdelijk stopzetten van de uitgifte van aandelen D. Terugkoop van aandelen E. Conversie van aandelen tussen klassen V. NIW A. Algemeen B. Tijdelijke opschorting van de NIW-berekening C. Publicatie van de NIW per aandeel VI. UITKERINGSBELEID VII. VERGOEDINGEN, KOSTEN EN BELASTING A. Vergoedingen en kosten voor rekening van de maatschappij B. Belasting VIII. BELANGENCONFLICTEN IX. ALGEMENE INFORMATIE A. Boekjaar B. Algemene Aandeelhoudersvergaderingen C. Beëindiging van de maatschappij D. Verslagen en rekeningen van de maatschappij - informatie voor aandeelhouders E. Documenten ter inzage F. Aanvullende informatie G. Aanvullende informatie inzake de uitkering van het fonds in Italië BIJLAGE A. BELEGGINGSBEPERKINGEN EN BELEGGINGSTECHNIEKEN...29 BIJLAGE B: SPECIALE RISICO-OVERWEGINGEN EN RISICOFACTOREN..36 BIJLAGE C: VERKLARENDE WOORDENLIJST 39 BIJLAGE D: OVERZICHTSTABELLEN VAN DOOR DE MAATSCHAPPIJ UITGEGEVEN AANDELEN 42 2

3 BELANGRIJKE INFORMATIE Amundi International SICAV (voorheen bekend onder de naam Socgen International Sicav) (de "maatschappij") is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) opgericht onder de Luxemburgse wetgeving en genoteerd op de officiële lijst van instellingen voor collectieve belegging, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 (de "de wet van 2010") op instellingen voor collectieve belegging in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2009/65/EEG van de Raad (de "2010 richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE s"). Deze notering door de Luxemburgse autoriteit vormt echter geen positieve beoordeling van dit Prospectus of van enige belangrijke informatie voor beleggers met betrekking tot elke aandelenklasse van de maatschappij. Iedere verklaring waarin het tegendeel wordt beweerd, dient als onrechtmatig en illegaal te worden beschouwd. De leden van de raad van bestuur van de maatschappij (de "bestuurders" of samen, de "raad van bestuur"), van wie de namen staan vermeld in het hoofdstuk raad van bestuur van dit Prospectus, aanvaarden gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de informatie en verklaringen in dit Prospectus en in de belangrijke informatie voor beleggers betreffende elke aandelenklasse van de maatschappij. Naar beste weten van de bestuurders (die de uiterste zorg hebben betracht om ervoor te zorgen dat dit het geval is), zijn de informatie en verklaringen in dit Prospectus juist op de in dit Prospectus aangegeven datum en is er geen sprake van belangrijke omissies die dergelijke verklaringen of informatie onjuist zouden maken. Noch de verstrekking van dit Prospectus of van de belangrijke informatie voor beleggers, noch het aanbod, de uitgifte of verkoop van de aandelen vormt een verklaring dat de in dit Prospectus gegeven informatie of de belangrijke informatie voor beleggers altijd juist zal zijn na de datum van dit Prospectus. Alle informatie of verklaringen die niet zijn opgenomen in dit Prospectus of in de belangrijke informatie voor beleggers, of in de financiële verslagen die integraal deel uitmaken van dit Prospectus, dienen als nietgeautoriseerd te worden beschouwd. Om rekening te houden met belangrijke wijzigingen in de maatschappij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de uitgifte van nieuwe aandelen), zal dit Prospectus zo nodig worden bijgewerkt. Daarom dienen potentiële beleggers te informeren of er een nieuwe versie van dit Prospectus is opgesteld en of de belangrijke informatie voor beleggers beschikbaar is. Voor de definitie van in dit Prospectus gebruikte termen, die niet in het Prospectus zelf worden gedefinieerd, kunt u de Verklarende woordenlijst in bijlage C raadplegen. VERANTWOORDELIJKHEID BELEGGER Potentiële beleggers dienen dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers over de relevante aandelenklasse(n) zorgvuldig en volledig te bestuderen en hun juridische, financiële en belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot (i) de wettelijke vereisten in hun eigen land voor het aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen; (ii) beperkingen op deviezentransacties waaraan zij in hun eigen land onderhevig zijn met betrekking tot het aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen; en (iii) de wettelijke, fiscale, financiële of andere gevolgen van intekenen op, aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen. Potentiële beleggers moeten hun juridische, fiscale en financiële adviseurs raadplegen indien bij hen enige twijfel bestaat ten aanzien van de inhoud van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers. De maatschappij wijst de beleggers op het feit dat elke belegger zijn rechten als belegger met betrekking tot de maatschappij alleen volledig en rechtstreeks kan uitoefenen, in het bijzonder de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders van de maatschappij. Wanneer een belegger in de maatschappij belegt via een tussenpersoon die in eigen naam maar namens de belegger in de maatschappij belegt, is het niet altijd mogelijk voor de belegger om bepaalde rechten als aandeelhouder rechtstreeks ten opzichte van de maatschappij uit te oefenen. Het is aanbevolen voor beleggers om advies in te winnen over hun rechten. BEOOGDE BELEGGERS De maatschappij richt zich zowel op beleggers in de detailhandel of natuurlijke personen als op institutionele beleggers. HISTORISCHE PRESTATIE De historische prestatie wordt beschreven in de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse. De prestaties van de maatschappij uit het verleden zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties. DISTRIBUTIE- EN VERKOOPBEPERKINGEN De maatschappij of haar aandelenklassen kan later toestemming krijgen voor distributie in andere rechtsgebieden. Er is echter geen procedure gestart om het aanbod van aandelen of de distributie van dit Prospectus of de belangrijke informatie voor beleggers mogelijk te maken in andere 3

4 rechtsgebieden waar de wetgeving of bepalingen die daar van kracht zijn een dergelijke procedure zouden vereisen. Daarom kan dit Prospectus niet worden gedistribueerd om de aandelen aan te bieden of om hier klanten voor te werven in een rechtsgebied of in omstandigheden waar dat aanbieden of werven niet is toegestaan. Niemand die in enig rechtsgebied een exemplaar van dit Prospectus ontvangt, mag dit Prospectus beschouwen als een uitnodiging om in te tekenen op aandelen tenzij een dergelijke uitnodiging in het desbetreffende rechtsgebied wettelijk is toegestaan zonder te hoeven voldoen aan enige registratie- of andere wettelijke vereisten. Aandelen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch onder de effectenwetgeving van enige Amerikaanse staat. Aandelen kunnen niet worden aangeboden, verkocht of direct of indirect worden geleverd in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of ten voordele van een "US Person" (persoon in de VS). Het opnieuw aanbieden of doorverkopen van aandelen in de Verenigde Staten of aan een US Person kan een schending van het recht in de VS inhouden. Inschrijvers op aandelen dienen te verklaren dat zij geen US Person zijn. De maatschappij zal niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd. Alle aandeelhouders dienen de maatschappij op de hoogte te stellen van enige wijziging in hun status van niet-us Person. VERTROUWEN OP DIT PROSPECTUS EN DE BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BELEGGERS Aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus en (indien van toepassing) in een addendum, evenals in de belangrijke informatie voor beleggers en in het recentste gecontroleerde jaarverslag en in enig later halfjaarverslag van de maatschappij. Op verdere informatie of verklaringen van een distributeur, tussenpersoon, handelaar, makelaar of andere persoon dient geen acht te worden geslagen en deze dienen bijgevolg niet te worden vertrouwd. Niemand heeft toestemming gekregen om informatie te geven of een verklaring af te leggen in verband met het aanbieden van aandelen anders dan vermeld in dit Prospectus en (indien van toepassing) in een addendum, evenals in de belangrijke informatie voor beleggers en in een later halfjaar- of jaarverslag van de maatschappij. Indien dergelijke informatie of verklaringen worden gegeven, mag er niet van worden uitgegaan dat deze zijn goedgekeurd door de bestuurders, de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder, de subbeleggingsbeheerder, de depothouder of de administrateur. Verklaringen in dit Prospectus zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving en gangbare praktijken in Luxemburg op de datum van dit Prospectus en zijn onderhevig aan verandering. Noch met de levering van dit Prospectus of de belangrijke informatie voor beleggers noch met de uitgifte van aandelen zal, onder wat voor omstandigheden dan ook, worden geïmpliceerd of verklaard dat de zaken van de maatschappij niet zijn gewijzigd sinds de desbetreffende datum. Potentiële beleggers kunnen op het adres van de statutaire zetel van de maatschappij, de beheermaatschappij of de depothouder op verzoek gratis een exemplaar verkrijgen van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse, de financiële jaar- en halfjaarverslagen van de maatschappij en de statuten. BELEGGINGSRISICO'S Beleggen in de maatschappij houdt een zeker financieel risico in. De aandelenwaarde en het rendement dat daaruit voortvloeit, kan stijgen of dalen en beleggers kunnen misschien hun oorspronkelijke belegging niet terugvorderen. Beleggingsrisicofactoren waar een belegger rekening mee moet houden, staan vermeld onder speciale risico-overwegingen en -factoren in bijlage B. De maatschappij vormt geen verplichting voor de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder of een andere partner of dochtermaatschappij van Amundi of Société Générale noch wordt zij door deze gegarandeerd. MARKTTIMINGBELEID De maatschappij staat niet bewust beleggingen toe die zijn verbonden met markttimingpraktijken: omdat dergelijke praktijken negatieve gevolgen kunnen hebben voor de belangen van aandeelhouders. Volgens circulaire 04/146 van de CSSF wordt onder markttiming verstaan: een arbitragemethode waarbij een belegger stelselmatig deelnemingsrechten of aandelen van dezelfde ICB koopt en binnen een korte tijdspanne laat terugkopen of converteren om te profiteren van tijdsverschillen en/of onvolkomenheden of tekortkomingen in de berekeningsmethode van de netto-inventariswaarde (zoals hierboven gedefinieerd in de "inleiding") van de ICB. Er doen zich opportuniteiten voor de markttimer voor indien de NIW (zoals hierna gedefinieerd) van de ICB wordt berekend op basis van marktprijzen die niet langer up-to-date zijn (oude prijzen) of indien de ICB de NIW al berekent op een moment dat het nog steeds mogelijk is om orders te plaatsen. Markttimingpraktijken zijn onaanvaardbaar, omdat de prestatie van de ICB hierdoor kan worden beïnvloed door een stijging van de kosten en/of omdat de winst hierdoor lager kan worden. Daarom kunnen de bestuurders, wanneer zij dit juist achten en naar eigen goeddunken, respectievelijk de registerhouder en de administrateur ertoe brengen een van de volgende maatregelen te nemen: 4

5 - de registerhouder ertoe brengen aanvragen voor conversie en/of inschrijving van aandelen te weigeren van beleggers die deze eerste als markttimer beschouwt. - de registerhouder kan aandelen die in gemeenschappelijk eigendom of beheer zijn, combineren om na te gaan of een individu of een groep individuen betrokken is bij markttimingpraktijken. - Indien de maatschappij voornamelijk belegd is in markten die voor de handel gesloten zijn op het moment dat de maatschappij wordt gewaardeerd, in tijden van marktvolatiliteit de administrateur ertoe brengen de NIW per aandeel te laten aanpassen om op het waarderingstijdstip een juistere weergave te geven van de reële waarde van de beleggingen van de maatschappij. GEGEVENSBESCHERMING Bepaalde persoonlijke gegevens van beleggers (met inbegrip van maar niet beperkt tot deelneming in de maatschappij) kunnen verzameld, vastgelegd, opgeslagen, aangepast, overgedragen of anderszins verwerkt en gebruikt worden door de maatschappij, de registerhouder, de beheermaatschappij en andere ondernemingen van Amundi of Société Générale en de financiële tussenpersonen van dergelijke beleggers. In het bijzonder kunnen dergelijke gegevens worden verwerkt voor de administratie van rekening- en distributievergoedingen, identificatie ter bestrijding van witwaspraktijken en het bieden van cliëntgerelateerde diensten. Deze informatie mag niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven. Door in te schrijven op de aandelen, stemt iedere aandeelhouder in met een dergelijke verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Deze toestemming wordt schriftelijk geformaliseerd in het door de relevante tussenpersoon gebruikte inschrijvingsformulier. FONDSORGANISATIE Amundi International SICAV Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg RAAD VAN BESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ: VOORZITTER: Laurent BERTIAU, Deputy Head of Institutional and Third party Distribution, Amundi Frankrijk BESTUURDERS Jean- Marie EVEILLARD, Senior Adviser First Eagle Investment Management, Verenigde Staten van Amerika Philippe CHOSSONNERY, Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg Guillaume WEHRY, Regional Head of Marketing and Distribution Amundi,Hong-Kong Limited Philippe BAUDRY, Co-Director of Marketing, Product Development and Reporting Société Générale Gestion S.A., Frankrijk BEHEERMAATSCHAPPIJ Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ VOORZITTER: Jean-Paul MAZOYER, General Management Committee Member in charge of Development Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk DIRECTEUR Guillaume ABEL, Head of Marketing and Business Development of Institutional and Third Party Distribution Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk BESTUURDERS: Etienne CLEMENT, Strategic Marketing Manager Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Jean-Yves GLAIN, Head of Business Support Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Laurent BERTIAU, Deputy Head of Institutional and Third party Distribution Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Bernard DEWIT Chief Risk Officer Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk André PASQUIE Deputy Head of Investment Solutions for Retail Networks Division Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk MANAGERS VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ Directeur: Guillaume ABEL Algemeen directeur: Giorgio GRETTER BELEGGINGSBEHEERDER Amundi 90, Boulevard Pasteur, F Paris, France SUBBELEGGINGSBEHEERDER First Eagle Investment Management LLC (formerly Arnhold & S. Bleichroeder Advisers LLC.) 1345 Avenue of the Americas New York, N.Y , United States of America 5

6 WERELDWIJDE DISTRIBUTEUR Amundi 90, Boulevard Pasteur, F Paris, France DEPOTHOUDER EN BETAALKANTOOR Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L 2420 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Société Générale Securities Services Luxembourg. 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg REGISTERHOUDER European Fund Services S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg ACCOUNTANTS VAN DE MAATSCHAPPIJ: Deloitte S.A. 560, Rue de Neudorf, L 2220 Luxembourg 6

7 I. ALGEMENE INLICHTINGEN De maatschappij is georganiseerd als een instelling voor collectieve belegging ("ICB") krachtens Deel I van de wet van 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, in overeenstemming met de bepalingen van Europese Richtlijn 2009/65/EEG van de Raad. De maatschappij wordt vertegenwoordigd door aandelen die in verschillende klassen zijn ingedeeld waaraan verschillende inschrijvings- en terugkoopbepalingen en/of vergoedingen en kosten zijn verbonden, evenals verschillende klassevaluta of de beschikbaarheid hiervan voor bepaalde soorten beleggers. Wanneer dergelijke nieuwe klassen worden gecreëerd, zal dit Prospectus dienovereenkomstig worden gewijzigd om alle noodzakelijke informatie over die nieuwe klassen te verstrekken. Op de datum van dit Prospectus zijn de uitgegeven aandelen "Retailaandelen" (AU-C, AHC-C, AHE-C, AU2-C, AS-C, AHG-D, AHG-C, AE-C, AE-D, AHE-D), "Institutionele aandelen" (IU-C, IHC-C, IHE-C, IU2-C, IHG-C, IE-C, XU-C en XHG-C) en "Distributeuraandelen" (FE-C, FU-C, FHE-C). Deze aandelenklassen zijn kapitalisatie- of uitkeringsaandelen. Distributeur aandelen (FE-C, FU-C, FHE-C) zijn bestemd voor externe distributie en hiervoor is een extra distributeurvergoeding verschuldigd. Zie hoofdstuk IV " Beleggen in de maatschappij - B-klassen" voor een beschrijving van elke aandelenklasse. De maatschappij geeft ook gehedgede en ongehedgede kapitalisatieaandelen uit voor beleggers in de detailhandel en institutionele beleggers en distributeurs. De aandelen worden uitgegeven en teruggekocht tegen de prijs van de desbetreffende NIW-dag (de "netto-inventariswaarde per aandeel" of "nettoinventariswaarde" of "NIW") berekend op elke waarderingsdag (zoals gedefinieerd in de Verklarende woordenlijst). Indien de waarderingsdag van de aandelen niet op een werkdag valt, wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Aangezien de maatschappij wordt blootgesteld aan marktfluctuaties en de aan elke belegging inherente risico's, zal de waarde van het nettovermogen (het "nettovermogen") van de maatschappij als gevolg hiervan variëren. De NIW van elke NIW-dag, berekend op de desbetreffende waarderingsdag, wordt uitgedrukt in elke klassevaluta. De referentievaluta van de maatschappij is de USD (US Dollar "USD"). Aandelen van klasse AU-C zijn toegelaten tot de officiële notering van de "Bourse de Luxembourg", overeenkomstig een verzoek van de maatschappij. Aandelen van klasse IU-C zullen ook worden toegelaten tot deze officiële notering. De verwijzingen naar de termen en tekens hierna duiden op de volgende valuta: EUR GBP USD SGD CHF Euro Britse pond Amerikaanse dollar Singapore Dollar Zwitserse franken De verwijzingen naar een specifieke tijd verwijzen naar de Luxemburgse tijd (GMT+1). II. ADMINISTRATIE EN BEHEER VAN DE MAATSCHAPPIJ A. De maatschappij 1. Oprichting van de maatschappij De maatschappij werd op 12 augustus 1996 voor onbepaalde tijd opgericht als een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). De statutaire zetel is gevestigd in Luxemburg. Het beginkapitaal bedroeg USD vertegenwoordigd door 500 geregistreerde aandelen zonder nominale waarde. De statuten zijn op 6 september 1996 gepubliceerd in "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (de "Mémorial"). De statuten zijn voor het laatst gewijzigd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 17 juni De gecoördineerde statuten zijn op 25 juni 2010 in het Mémorial gepubliceerd. Het kapitaal van de maatschappij wordt uitgedrukt in USD, vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, volledig betaald op het moment van uitgifte. Het kapitaal is altijd gelijk aan het totale nettovermogen van de maatschappij. De gecoördineerde statuten zijn gedeponeerd en kunnen worden ingezien bij de Greffe du Tribunal d arrondissement van Luxemburg. De maatschappij is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B De Raad van Bestuur De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid en het toezien op het beheer en de administratie van de maatschappij. 7

8 B. DE BEHEERMAATSCHAPPIJ De raad van bestuur heeft Amundi Luxembourg S.A. aangesteld als beheermaatschappij in de zin van de bepalingen van hoofdstuk 15 van de wet van Amundi Luxembourg S.A. is opgericht op 11 maart 1988 in de vorm van een naamloze vennootschap ("Société Anonyme"). De beheermaatschappij is ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B De beheermaatschappij is aangewezen ingevolge een delegatieovereenkomst tussen de beheermaatschappij en de maatschappij die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De belangrijkste doelstelling van de beheermaatschappij is het beheer, de administratie en de marketing van ICBE's en ICB's. De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de maatschappij en de distributie van aandelen in Luxemburg en daarbuiten. Vanaf de datum van dit Prospectus heeft de beheermaatschappij deze taken gedelegeerd aan onderstaande entiteiten. Ook beheert de beheermaatschappij op de datum van het huidige Prospectus de in het gecontroleerde jaarverslag vermelde ICB's. C. De beleggingsbeheerder Overeenkomstig een beleggingsbeheerovereenkomst tussen de beheermaatschappij en de beleggingsbeheerder (de "beleggingsbeheerovereenkomst") die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, heeft de beheermaatschappij Amundi aangewezen als de beleggingsbeheerderder in de context van het dagelijks algemeen beheer van de beleggingen van de maatschappij. Amundi is een volle dochtermaatschappij van de Amundi Groep. Amundi is als beleggingsbeheerder gemachtigd en gereguleerd door Autorité des Marchés Financiers (een Franse effectentoezichthouder), nr.gp , 8 juni Onder de voorwaarden van de beleggingsbeheerovereenkomst heeft de beheermaatschappij de beleggingsbeheerder de bevoegdheid gegegeven om een subeleggingsbeheerderer aan te stellen voor het beheer van de beleggingen van de maatschappij. Dit Prospectus zal worden bijgewerkt indien er een nieuwe of vervangende beleggingsbeheerder of subbeleggingsbeheerder wordt aangesteld. De vergoeding voor de beleggingsbeheerder wordt beschreven in het hoofdstuk Vergoedingen en kosten. D. De subbeleggingsbeheerder De beleggingsbeheerder heeft First Eagle Investment Management (voorheen ARNHOLD & S. BLEICHROEDER ADVISERS LLC.) aangesteld als subbeleggingsbeheerder (de "subbeleggingsbeheerder") overeenkomstig een subbeleggingsbeheerovereenkomst. First Eagle Investment Management is een vennootschap met beperkte aanpsprakelijkheid opgericht onder de wetgeving van de staat Delaware (USA). E. De depothouder en het betaalkantoor Ingevolge een depotovereenkomst heeft de maatschappij Société Générale Bank & Trust aangewezen als depothouder en betaalkantoor (de "depothouder") van de activa van de maatschappij, die rechtstreeks beheerd worden door de depothouder of onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid via van tijd tot tijd aangewezen correspondentbanken. De bewaarder zorgt er in het bijzonder voor dat: a) de verkoop, uitgifte, terugkoop, conversie en annulering van de aandelen door of namens de maatschappij worden uitgevoerd in overeenstemming met de Luxemburgse wet en de statuten van de maatschappij; b) de tegenprestaties in transacties betreffende de activa van de maatschappij binnen de gebruikelijke termijnen worden geleverd; en c) de inkomsten van de maatschappij in overeenstemming met de statuten worden gebruikt. Krachtens de depotovereenkomst worden alle effecten, contanten en andere activa van de maatschappij aan de depothouder toevertrouwd. De depotovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd na een schriftelijke opzegging drie maanden van tevoren of in bepaalde omstandigheden met onmiddellijke ingang. F. De administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent Société Générale Securities Services Luxembourg is door de beheermaatschappij aangewezen om op te treden als administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent van de maatschappij. Deze heeft zijn statutaire zetel in Luxemburg op 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. De sociale 8

9 doelstelling is onder andere om domicilieagent te zijn en administratieve diensten te leveren aan beleggings- en pensioenfondsen zowel in Luxemburg als daarbuiten. Société Générale Securities Services Luxembourg is verantwoordelijk voor onder andere de dagelijkse bepaling van de NIW van elke aandelenklasse, een juiste boekhouding van de maatschappij en alle andere administratieve taken die volgens de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg vereist zijn en zoals verder omschreven in de voornoemde overeenkomst. De voornoemde overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd na een schriftelijke opzegging drie maanden van tevoren of in bepaalde omstandigheden met onmiddellijke ingang. G. De registerhouder European Fund Services S.A. is door de beheermaatschappij aangewezen als registerhouder van de maatschappij. European Fund Services S.A. is een Luxemburgse naamloze vennootschap (société anonyme) en een lid van de Société Générale Groep. Deze heeft zijn statutaire zetel in Luxemburg te Boulevard Royal 18, L-2449 Luxemburg. De registerhouder is verantwoordelijk voor de verwerking van de intekeningen op aandelen, behandeling van terugkoop- en conversieaanvragen en acceptatie van fondsoverdrachten, voor bewaring van het aandeelhoudersregister van de maatschappij, de levering van aandeelcertificaten, indien gevraagd, bewaring van alle niet-uitgegeven aandeelcertificaten van de maatschappij, acceptatie van voor vervanging, terugkoop of conversie teruggeven aandeelcertificaten en voor de zorg voor en het toezicht op het verzenden van verslagen, berichten en andere documenten naar de aandeelhouders. H. Wereldwijde distributeur - distributeurs en andere tussenpersonen De beheermaatschappij kan onder haar verantwoordelijkheid en toezicht aan een of meerdere banken, financiële instellingen en andere bevoegde tussenpersonen, distributeurs en tussenpersonen delegeren de aandelen aan te bieden en te verkopen aan beleggers en de inschrijving, terugkoop, conversie of overdrachtverzoeken van aandeelhouders te behandelen. Met inachtneming van de wetgeving van de landen waar aandelen worden aangeboden, kunnen dergelijke tussenpersonen met toestemming van de raad van bestuur optreden als gevolmachtigden voor de belegger. Niettegenstaande het voornoemde kan een aandeelhouder rechtstreeks in de maatschappij beleggen zonder gebruik te maken van de diensten van een gevolmachtigde. Een belegger kan op elk moment schriftelijk verzoeken om de aandelen op zijn naam in te schrijven en in dat geval zal de registerhouder, na levering door de belegger aan de registerhouder van de relevante bevestigingsbrief van de gevolmachtigde, de overeenkomstige overdracht en de naam van de belegger in het aandelenregister bijschrijven en de gevolmachtigde hiervan op de hoogte stellen. Bovengenoemde bepalingen zijn echter niet van toepassing voor aandeelhouders die aandelen hebben verkregen in landen waar het gebruik van de diensten van een gevolmachtigde (of een andere tussenpersoon) noodzakelijk of verplicht is om wettelijke, regulerende of dwingende praktische redenen. Met betrekking tot elke inschrijving, wordt een tussenpersoon die bevoegd is als gevolmachtigde op te treden geacht de raad van bestuur te vertegenwoordigen en het volgende te controleren of op zich te nemen: a) De belegger is geen US Person; b) Hij zal de raad van bestuur en de registerhouder onmiddellijk op de hoogte stellen, indien hij verneemt dat een belegger US Person is geworden; c) Indien hij beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot aandelen die in bezit komen van een US Person, zal de tussenpersoon zorgen dat dergelijke aandelen worden teruggekocht en; d) Hij zal niet bewust aandelen of enig deel daarvan of belang daarin overdragen of leveren aan een US Person noch zullen aandelen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. De raad van bestuur kan te allen tijde tussenpersonen die als gevolmachtigde optreden, verzoeken om aanvullende verklaringen af te leggen om te voldoen aan wijzigingen in toepasselijke wetten en bepalingen. Alle tussenpersonen zullen een exemplaar van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers van elke aandelenklasse, het jaar- en halfjaarverslag (of enig gelijksoortig supplement, bijlage of informatiebericht zoals volgens de toepasselijke plaatselijke wetgeving vereist kan zijn) aanbieden aan iedere belegger zoals volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, voorafgaand aan de inschrijving van de belegger in de maatschappij. 9

10 III. BELEGGINGSBEHEER Beleggingsdoelstellingen en -beleid Met iedere vermelding van de term "voornamelijk" wordt bedoeld ten minste twee derde van het nettovermogen van de maatschappij. recht geven om recent uitgegeven of uit te geven effecten te kopen. De maatschappij kan echter niet in warrants beleggen waarbij de onderliggende waarde goud, olie of een andere grondstof is. Voor een efficiënt portefeuillebeheer kan de maatschappij beleggen in warrants op basis van beursindexen. De maatschappij beoogt beleggers kapitaalgroei te bieden door zijn beleggingen dynamisch te spreiden in verschillende activacategorieën. Vanaf 13 september 2009 kan het fonds ook beleggen in ETF s binnen de goudsector. Om zijn doelstelling te bereiken belegt de maatschappij voornamelijk in aandelen en obligaties, zonder gelimiteerd te zijn door marktkapitalisatie, geografische diversifiëring of beperkingen een gedeelte van zijn activa te beleggen in een speciale activaklasse, of in een gespecialiseerde markt. Voor een hogere performance en een lager risico van de portefeuille, wordt geïnvesteerd in fondsen met variabel kapitaal, vooral in ETF's binnen de goudsector, die in hun land van herkomst onder toezicht staan dat naar het oordeel van de CSSF gelijkwaardig is aan het toezicht dat voorzien is in de Europese wetgeving. De fondsen mogen maximaal 10% vertegenwoordigen van de subfondsactiva binnen de beperkingen uiteengezet in paragraaf 1.2) van de beleggingsbeperkingen. Dit proces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële situatie van de emittenten, marktvooruitzichten en andere informatie. De maatschappij kan op secundaire basis beleggen in warrants op overdraagbare effecten en/of gebruikmaken van repo-strategie. De maatschappij mag ook liquiditeiten aanhouden op een secundaire basis. Bovendien en afhankelijk van de beperkingen die uiteengezet zijn in "Technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten", die uitgebreider beschreven zijn in het prospectus, kan de maatschappij de volgende technieken en instrumenten gebruiken om haar beleggingsdoeleinden te bereiken en voor een efficiënt portefeuillebeheer van en bescherming tegen markt- en wisselkoersrisico's: transacties ten behoeve van financiële futures, warrants en opties. De maatschappij kan ook transacties voor het (uit)lenen van obligaties en rentevoeten, en terugkoopovereenkomsten aangaan. Risicowaarschuwing: Warrants Warrants zullen worden beschouwd als overdraagbare effecten indien ze de belegger het IV. BELEGGEN IN DE MAATSCHAPPIJ A. De aandelen Het kapitaal van de maatschappij wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Alle aandelen worden volledig betaald bij uitgifte. De raad van bestuur kan te allen tijde nieuwe aandelen uitgeven zonder bestaande aandeelhouders voorrangsrecht op inschrijving te verlenen. Bij uitgifte zijn de aandelen vrij verhandelbaar. Iedere aandeelhouder profiteert op dezelfde manier van de winst van de maatschappij, maar geniet geen voorrangsrecht of recht van voorkoop. Op de algemene vergaderingen van aandeelhouders, wordt aan elk aandeel één stem verleend, ongeacht de NIW. Er kunnen gedeelten van aandelen, tot één duizendste, worden uitgegeven, en deze delen naar verhouding in de winst van de maatschappij, maar hieraan is geen stemrecht verbonden. De aandelen worden alleen op naam uitgegeven en gematerialiseerd door een inschrijving in het aandelenregister (voor elk aantal aandelen en gedeelten van aandelen). Als er geen specifiek verzoek om aandeelcertificaten wordt gedaan, ontvangt iedere aandeelhouder een schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen dat in de maatschappij wordt aangehouden. Op verzoek kan een aandeelhouder kosteloos een geregistreerd certificaat voor de aangehouden aandelen ontvangen. De door de maatschappij geleverde certificaten worden ondertekend door twee bestuurders (de twee handtekeningen kunnen met de hand geschreven, gedrukt of met een handtekeningstempel bijgevoegd zijn) of door één bestuurder en een andere persoon die door de bestuurders is gemachtigd tot authenticatie van certificaten (in welk geval de handtekening met de hand geschreven moet zijn). Indien een aandeelcertificaat verkeerd geplaatst, beschadigd of vernietigd is, kan op verzoek en na een correcte verantwoording, onder voorwaarden en garanties die door de bestuurders kunnen worden bepaald, een duplicaat worden uitgegeven. Zodra het 10

11 nieuwe certificaat is uitgegeven (met de vermelding dat het een duplicaat betreft) zal het originele certificaat geen waarde meer hebben. De maatschappij kan naar eigen goeddunken bij de aandeelhouder de kosten in rekening brengen van het duplicaat of het nieuwe certificaat en alle uitgaven in verband met de inschrijving in het aandelenregister en, afhankelijk van de situatie, met de vernietiging van het originele certificaat. De raad van bestuur kan het aanhouden van aandelen door een natuurlijk persoon of rechtspersoon beperken of verhinderen, indien een dergelijk aanhouden als schadelijk voor de maatschappij of haar aandeelhouders wordt beschouwd. De raad van bestuur kan ook het bezit van aandelen door US Persons verhinderen. B. Klassen De maatschappij geeft 21 aandelenklassen uit: Aandelenklasse AU-C, aandelenklasse AHC-C, aandelenklasse AHE-C, aandelenklasse AU2-C, aandelenklasse AE-C, aandelenklasse AE-D, aandelenklasse AHE-D, aandelenklasse AHG-D, aandelenklasse AHG-C, aandelenklasse AS-C, aandelenklasse IU-C, aandelenklasse IHC-C, aandelenklasse IHE-C, aandelenklasse IHG-C, aandelenklasse IE-C, aandelenklasse IU2-C, aandelenklasse XU-C, aandelenklasse XHG-C, aandelenklasse FE-C, aandelenklasse FU-C en aandelenklasse FHE-C, die verschillen in de wisselkoersrisico's naargelang het geldende percentage van Taxe d abonnement (zie hoofdstuk Belasting), naargelang het geldende percentage van de beheerkosten (zie Overzichtstabel van door de maatschappij uitgegeven aandelen). Aandelen van aandelenklasse AU-C zijn kapitalisatieaandelen die kunnen worden gekocht en aangehouden door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Aandelen van aandelenklasse AU-C worden uitgedrukt in USD. Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelenklasse AHC-C bestaat uit kapitalisatieaandelen en stemt overeen met de kenmerken van aandelenklasse AU-C. Daarbij wordt aandelenklasse AHC-C uitgedrukt in CHF en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Aandelenklasse AHE-C bestaat uit kapitalisatieaandelen en stemt overeen met de kenmerken van aandelenklasse AU-C. Verder wordt aandelenklasse AHE-C uitgedrukt in EUR en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Aandelen van aandelenklasse AHE-D zijn uitkeringsaandelen en kunnen worden gekocht en aangehouden door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Aandelenklasse AHE-D wordt uitgedrukt in EUR en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van aandelenklasse AU2-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht en aangehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen uit een Aziatisch land. Aandelenklasse AU-C wordt uitgedrukt in USD. Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelenklasse AS-C bestaat uit kapitalisatieaandelen en kan alleen worden gekocht en aangehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen uit een Aziatisch land. Aandelenklasse AS-C wordt uitgedrukt in SGD zonder afdekking van het koersrisico. Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van aandelenklasse AHG-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen worden gekocht en aangehouden door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Aandelen van aandelenklasse AHG worden uitgedrukt in GBP en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van aandelenklasse AHG-D zijn uitkeringsaandelen en hebben dezelfde kenmerken als de aandelen van klasse AHG-C. Aandelen van aandelenklasse AE-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen worden gekocht en aangehouden door alle natuurlijke personen of rechtspersonen. Aandelen van aandelenklasse AE-C worden uitgedrukt in EUR maar niet gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van aandelenklasse AE-D zijn uitkeringsaandelen en hebben dezelfde kenmerken als de aandelen van aandelenklasse AE-C. Aandelen van aandelenklasse IE-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen enkel worden gekocht door institutionele beleggers in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en een inschrijving door deze institutionele beleggers kan alleen voor eigen rekening worden verricht. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelenklasse IE-C is vijf miljoen Britse pond (GBP ) of vijf miljoen Euro (EUR ) of vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ), een latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Indien aandelen van aandelenklasse IE-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AE-C-aandelen converteren. Aandelen van klasse IE-C worden uitgedrukt in EUR 11

12 maar niet gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Aandelen van klasse IHC-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht door institutionele beleggers in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en een inschrijving door deze institutionele beleggers kan alleen voor eigen rekening worden verricht. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelenklasse IHC-C is vijf miljoen Zwitserse frank (CHF of het equivalent in EUR of USD), een latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Bovendien worden aandelen uit klasse IHC- C uitgedrukt in CHF en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Indien aandelen van aandelenklasse IHC-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AHC-C-aandelen converteren. Aandelen van aandelenklasse IHG-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht door institutionele beleggers in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en een inschrijving door deze institutionele beleggers kan alleen voor eigen rekening worden verricht. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelen van klasse IHG-C is vijf miljoen Britse pond (GBP ) of vijf miljoen Euro (EUR ) of vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ). Een latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Bovendien worden aandelen van klasse IHG-C uitgedrukt in GBP en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Indien aandelen van aandelenklasse IHG-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AHG-C-aandelen converteren. Aandelen van klasse IU-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht door institutionele beleggers in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en een inschrijving door deze institutionele beleggers kan alleen voor eigen rekening worden verricht. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelen van aandelenklasse IU-C is vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ) of het gelijkwaardige bedrag in EUR; een latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Indien aandelen van aandelenklasse IU-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AU-C-aandelen converteren. Aandelen van aandelenklasse IU-C worden uitgedrukt in USD. Aandelen van klasse IHE-C zijn kapitalisatieaandelen en hebben dezelfde kenmerken als de aandelen van klasse IU-C. Bovendien worden aandelen van aandelenklasse IHE-C uitgedrukt in EUR en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Indien aandelen van aandelenklasse IHE-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AHE-C-aandelen converteren. Aandelen van aandelenklasse IU2-C zijn kapitalisatie aandelen en kunnen alleen worden gekocht door Aziatische institutionele beleggers in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en inschrijving door deze institutionele beleggers kan alleen voor eigen rekening. Aandelen van aandelenklasse IU2-C worden uitgedrukt in USD. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelen van aandelenklasse IU2-C is vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ) of het gelijkwaardige bedrag in EUR; een latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Indien aandelen van aandelenklasse IU2-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse AU2-C-aandelen converteren. Aandelen van klasse XU-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht door institutionele beleggers (in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) die hiertoe speciaal door de raad zijn gemachtigd en die intekenen voor eigen rekening. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelen van klasse XU-C is vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ) of het gelijkwaardige bedrag in EUR of in GBP - latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Indien aandelen van aandelenklasse XU-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse IU-C-aandelen converteren. Aandelen van klasse XU-C worden uitgedrukt in USD. Aandelen van klasse XHG-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen alleen worden gekocht door institutionele beleggers (in de zin van artikel 175 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) die hiertoe speciaal zijn gemachtigd door de raad en die intekenen voor eigen rekening. Het minimale bedrag bij eerste inschrijving voor aandelen van klasse XHG- 12

13 C is vijf miljoen Amerikaanse dollar (USD ) of het gelijkwaardige bedrag in EUR of in GBP - latere inschrijving kan in elk bedrag worden verricht. Bovendien worden aandelen van klasse XHG-C uitgedrukt in GBP en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Indien aandelen van aandelenklasse XHG-C worden aangehouden door een aandeelhouder die daartoe niet gerechtigd is, zullen de bestuurders de aandelen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of kosten, in klasse IHG-C-aandelen converteren. Aandelen van klasse FE-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen worden gekocht en aangehouden door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon via een distributeur. Aandelen van klasse FE-C worden uitgedrukt in EUR maar niet gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van klasse FU-C zijn kapitalisatieaandelen en kunnen worden gekocht en aangehouden door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon via een distributeur. Deze klasse verschilt van aandelenklasse AU-C wat de vergoedingenstructuur betreft. Voor aandelen van klasse FU-C wordt geen inschrijvingsvergoeding gevraagd. Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. Aandelen van klasse FHE-C zijn kapitalisatieaandelen en hebben dezelfde kenmerken als de aandelen van klasse FU-C. Bovendien worden aandelen van klasse FHE-C uitgedrukt in EUR en gehedged tegen het wisselkoersrisico van de referentievaluta (USD). Er geldt geen minimaal inschrijvingsbedrag. De hedgingkosten voor de gehedgede aandelenklassen zullen worden gedragen door de gehedgede aandelenklassen. De hedgingvergoedingen van de gehedgede aandelenklassen worden in de beheervergoedingen van de SICAV opgenomen. De in de bovenstaande aandelenklassen belegde bedragen zijn zelf belegd in een gemeenschappelijke onderliggende beleggingsportefeuille, hoewel de NIW per aandeel van elke klasse kan verschillen vanwege de inschrijvings- en/of beheer- en/of distributievergoedingen en/of de valuta van het aandeel. C. Uitgifte van aandelen De uitgifteprijs per aandeel wordt uitgedrukt in de klassevaluta die van tijd tot tijd door de raad van bestuur kan worden bepaald. Bij de oprichting van de maatschappij, op 12 augustus 1996, werd op het startkapitaal van de maatschappij ingetekend tegen een prijs van USD 1000 per aandeel. Sindsdien wordt de uitgifteprijs van de aandelen voor elke aandelenklasse op elke werkdag in Luxemburg berekend (de "waarderingsdag"). De uitgifteprijs van de aandelen is gelijk aan de NIW van een aandeel, berekend op dezelfde dag, naar boven of beneden afgerond op de cent. De NIW per aandeel wordt bepaald door de waarde van de activa van de maatschappij op basis van de slotkoersen op de werkdag voorafgaand aan de waarderingsdag (de "handelsdag"). De aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs die wordt bepaald op de waarderingsdag voor de inschrijvingsorders die ontvangen zijn op de handelsdag. Om geldig te zijn op een handelsdag en uitgevoerd te worden op basis van de uitgifteprijs daterend van de handelsdag (de "NIW"-dag) moet elke inschrijvingsorder ontvangen zijn op de statutaire zetel van de maatschappij op de handelsdag vóór de relevante inschrijvingsdeadline van de maatschappij (de "inschrijvingsdeadline"), zijnde uur in Luxemburg.. In de volgende tabel is de verwerkingsprocedure voor transactieopdrachten samengevat: Nettoinventariswaarde (NIW) Transactieopdrachten (1) Luxemburgse tijd D = Werkdag D Transactiedag datum van de NIW (NIW-dag) en dag van de laatste slotkoersen die worden gebruikt om de NIW te berekenen Afsluittijd: 14 uur(1) D+1 Waarderingsdag Berekening en bekendmaking van de NIW Uitvoering van transactieorders De aanvraag voor inschrijving van aandelen moet omvatten: (a) ofwel (i) het geldbedrag waarvoor de aandeelhouder wil inschrijven; of (ii) het aantal aandelen waarop de aandeelhouder wil inschrijven, en (b) de klasse(n) van de aandelen waarop moet worden ingeschreven. Bovenop de uitgifteprijs kan voor aandelen van de klassen AU-C, AU2-C, AS-C, AHC-C, AHE-C, AHG- C, AHG-D, AE-C, AE-D, AHE-D, XU-C en XHG-C, 13

14 ten gunste van de financiële tussenpersonen een inschrijvingsvergoeding worden geheven die niet meer dan 5% van de uitgifteprijs mag bedragen. Er wordt geen inschrijvingsvergoeding geheven voor aandelen van klasse IU-C, IU2-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IE-C, FU-C, FHE-C en FE-C. De maatschappij behoudt zich het recht voor om een inschrijvingsverzoek te weigeren of slechts ten dele te accepteren. De uitgegeven aandelen worden alleen aan de aandeelhouder geleverd nadat de maatschappij de betaling van de totale uitgifteprijs voor die aandelen heeft ontvangen. De betaling van een inschrijving wordt ten gunste van de maatschappij verricht binnen vijf werkdagen in Luxemburg na de toepasselijke waarderingsdag. De valuta van de betaling voor aandelen zal de relevante klassevaluta zijn die van tijd tot tijd door de raad van bestuur kan worden bepaald. Een inschrijver mag echter, met toestemming van de administrateur, de betaling in elke andere vrij converteerbare valuta verrichten. De administrateur zorgt ervoor dat voor elke noodzakelijke valutatransactie het inschrijvingsgeld van de valuta van de inschrijving (de "inschrijvingsvaluta") wordt geconverteerd naar de referentievaluta van de maatschappij. Een dergelijke valutatransactie wordt uitgevoerd bij de depothouder op kosten en risico van de inschrijver. Wisseltransacties kunnen de uitgifte van aandelen vertragen, aangezien de administrateur ervoor kan kiezen om de uitvoering van een wisseltransactie uit te stellen totdat onbezwaarde middelen zijn ontvangen. Indien de betaling voor aandelen niet tijdig wordt uitgevoerd, kan de desbetreffende uitgifte van aandelen worden geannuleerd (of uitgesteld indien er een aandelencertificaat moet worden uitgegeven) en van een inschrijver kan dan worden geëist dat hij de maatschappij compenseert voor verliezen met betrekking tot een dergelijke annulering. De maatschappij zal geen aandelen uitgeven tijdens perioden waarin de berekening van de NIW is opgeschort (zie tijdelijke opschorting van de berekening van de NIW. Overeenkomstig de statuten kan de raad van bestuur het aanhouden van aandelen door een US Person verhinderen. Alle inschrijvingsverzoeken worden behandeld op basis van een onbekend NIW ("forward pricing"). Bestrijding van witwaspraktijken Overeenkomstig toepasselijke internationale en Luxemburgse wetgeving en circulaires met betrekking tot het voorkomen van witwaspraktijken en in het bijzonder de Luxemburgse wet van 12 november 2004, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, betreffende de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme ("AML-wet") die werd aangenomen na publicatie van Europese Richtlijn 2001/97/EG ("AML-richtlijn") en circulaire 05/211 van de CSSF van 13 oktober 2005 over de bestrijding van witwaspraktijken, financiering van terroristen en preventie van het gebruik van de financiële sector voor witwaspraktijken, zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn alle beroepsbeoefenaars in de financiële sector verplichtingen opgelegd om het gebruik van ICB's voor witwaspraktijken te voorkomen. Binnen deze context is er een procedure voor de identificatie van beleggers opgelegd. Het aanvraagformulier van een particuliere belegger moet vergezeld gaan van een gecertificeerde kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de inschrijver (een dergelijke kopie dient te worden gewaarmerkt als een echte kopie van het origineel door een van de volgende autoriteiten: ambassadeur, consul, notaris of politieagent) en in het geval van rechtspersonen, een kopie van de statuten van de inschrijver en, indien van toepassing, een uittreksel uit het handelsregister in de volgende gevallen: 1. In het geval van directe inschrijvingen op aandelen; 2. voor inschrijvingen die de maatschappij heeft ontvangen via een tussenpersoon die gevestigd is in een land dat een dergelijke tussenpersoon niet een verplichting oplegt om beleggers te identificeren die gelijkwaardig is aan de verplichting onder de Luxemburgse wet ter preventie van witwaspraktijken; 3. voor inschrijvingen die de maatschappij heeft ontvangen van een dochtermaatschappij of een filiaal waarvan de moedermaatschappij is onderworpen aan een legitimatieplicht die gelijkwaardig is aan de legitimatieplicht die volgens de Luxemburgse wet vereist is, indien de moedermaatschappij door de wet die op haar van toepassing is niet wordt gedwongen om toezicht te houden op inachtneming van deze bepalingen door haar dochtermaatschappijen of filialen. Indien de belegger dergelijke voor verificatie vereiste informatie niet of te laat verstrekt, kan de raad van bestuur van de maatschappij (en iedere tussenpersoon of registerhouder) de aanvraag en alle inschrijvingsgelden weigeren. Bovendien moet de maatschappij de herkomst van middelen vaststellen, indien deze afkomstig zijn van financiële instellingen die niet zijn onderworpen aan een legitimatieplicht die gelijkwaardig is aan de verplichting volgens de Luxemburgse wet. Inschrijvingsverzoeken kunnen tijdelijk worden opgeschort totdat de herkomst van de middelen is vastgesteld. 14

15 Algemeen wordt aangenomen dat financiële instellingen die gevestigd zijn in landen die de aanbevelingen van de FATF ("Financial Action Task Force", financiële-actiegroep) hebben ondertekend, worden beschouwd als tussenpersonen die een legitimatieverplichting kennen die gelijkwaardig is aan de verplichting onder Luxemburgs recht. Een lijst met landen die de besluiten van de FAT hebben ondertekend op de datum van het huidige Prospectus is beschikbaar op: Alle informatie die in dit verband aan de maatschappij wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter naleving van de antiwitwaswetgeving ingewonnen. Inschrijving in natura De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken besluiten om effecten te accepteren als deugdelijke tegenprestatie voor een inschrijving mits ze in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van de maatschappij. Aandelen zullen alleen worden uitgegeven na ontvangst van de aandelen die bij wijze van betaling in natura worden overgedragen. Indien een dergelijke inschrijving in natura is verricht, wordt zij beoordeeld en de waarde van de activa wordt door de accountant van de maatschappij gecontroleerd. Er wordt vervolgens een verslag opgesteld met een omschrijving van de overgedragen effecten, hun respectieve marktwaarde van de dag van overdracht en het aantal uitgegeven aandelen en dit verslag zal beschikbaar zijn op het kantoor van de maatschappij. Uitzonderlijke kosten vanwege een inschrijving in natura vallen uitsluitend ten laste van de desbetreffende inschrijver. Tijdelijk stopzetten van de uitgifte van aandelen De raad van bestuur kan, met het oog op een zo goed mogelijke diversificatie van de beleggingen in de maatschappij, naar eigen goeddunken besluiten de inschrijving op aandelen in de maatschappij tijdelijk stop te zetten, indien de raad van bestuur van mening is dat meer inschrijvingen de belangen van de bestaande aandeelhouders zouden kunnen schaden. Het besluit om de inschrijvingen in de maatschappij stop te zetten wordt bekendgemaakt volgens de procedures die uiteengezet zijn in hoofdstuk Rapporten en verslagen van de maatschappij - informatie voor aandeelhouders hierna in het Prospectus. Inschrijvingsorders worden nog geaccepteerd als ze worden ontvangen vóór uur Luxemburgse tijd op een Luxemburgse werkdag vooafgaand aan de sluitingsdag. Na de sluitingstijd ontvangen nieuwe inschrijvingsorders zijn automatisch ongeldig en de inschrijvers worden op de hoogte gesteld van de weigering van hun inschrijvingorders. Deze inschrijvingsorders die worden ontvangen tijdens de tijdelijke stopzetting van de inschrijving zullen niet voor verdere behandeling worden bewaard. De raad van bestuur kan beslissen om de maatschappij weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen ingeval (i) hij van mening is dat in het belang van zowel bestaande aandeelhouders als potentiële beleggers nieuwe inschrijvingen kunnen worden toegevoegd aan de totale activa van de maatschappij en (ii) de totale activa van de maatschappij zijn geslonken tot onder USD 800 miljoen. Het besluit om de maatschappij weer open te stellen voor inschrijvingen wordt bekendgemaakt volgens de procedures die uiteengezet zijn in hoofdstuk Rapporten en verslagen van de maatschappij - informatie voor aandeelhouders hierna in het Prospectus. Nieuwe inschrijvingsorders zullen worden geaccepteerd vanaf de Luxemburgse werkdag onmiddellijk volgend op de publicatie van het bericht van opening onder de in het Prospectus vermelde voorwaarden. Meerjarig beleggingsplan Naast de bovenstaande inschrijvingsprocedure tegen eenmalige betaling (hierna 'inschrijving tegen eenmalige betaling') bestaat ook de mogelijkheid om op een meerjarig beleggingsplan in te schrijven (hierna 'plan'). Voor inschrijvingen via een plan gelden mogelijk andere voorwaarden dan voor inschrijvingen tegen eenmalige betaling, mits die voorwaarden niet restrictiever of minder gunstig voor het fonds zijn. De raad van bestuur kan meer bepaald besluiten: of de inschrijver het aantal betalingen, evenals de frequentie en de bedragen zelf mag bepalen; dat het inschrijvingsbedrag lager mag zijn dan de minimale inleg voor inschrijvingen tegen eenmalige betaling; dat de inschrijver op een plan, naast de inschrijvingsvergoeding voor inschrijvingen tegen eenmalige betaling, eventueel andere uitzonderlijke vergoedingen verschuldigd is ten gunste van de gemachtigde bank of tussenpersoon die het plan geplaatst heeft. De volledige voorwaarden van de plannen die de beleggers worden aangeboden, zijn beschreven in afzonderlijke brochures voor de inschrijvers in die landen waar een plan beschikbaar is. Die brochures zijn bij dit prospectus gevoegd of beschrijven hoe het prospectus kan worden verkregen. 15

16 De kosten en vergoedingen die voor het meerjarig beleggingsplan worden ingehouden, mogen niet meer dan één derde bedragen van het totale bedrag dat de beleggers gedurende het eerste spaarjaar inbrengen. De voorwaarden van de plannen vormen geen beletsel tegen het recht van de inschrijvers om hun aandelen te laten terugkopen, zoals beschreven onder 'Terugkoop van aandelen' in dit hoofdstuk. D. Terugkoop van aandelen Op verzoek van een aandeelhouder op elke handelsdag zal de maatschappij alle of een deel van de aandelen van deze aandeelhouder terugkopen. Hiertoe dienen aandeelhouders een schriftelijk verzoek te sturen naar de maatschappij met vermelding van het aantal aandelen of het geldbedrag waarvoor ze terugkoop vragen, de naam waaronder de aandelen zijn ingeschreven en alle nuttige informatie over de aandeelhouder naar wie de betalingen moeten worden overgemaakt. De terugkoopprijs per aandeel wordt uitgedrukt in de klassevaluta die van tijd tot tijd door de raad van bestuur kan worden bepaald. De "terugkoopprijs" per aandeel van elke aandelenklasse van de maatschappij is gelijk aan de NIW per aandeel (als gedefinieerd onder NIW hierna) van de betreffende NIW-dag uitgedrukt met twee decimalen en naar boven of beneden afgerond tot op de cent. De terugkoopprijs per aandeel wordt berekend door de administrateur op elke relevante waarderingsdag van de maatschappij. De aandelen worden kosteloos teruggekocht. Om op een handelsdag geaccepteerd te worden en op basis van de toepasselijke NIW uitgevoerd te worden, moet een terugkoopverzoek op de statutaire zetel van de maatschappij op die handelsdag worden ontvangen vóór de relevante deadline, zijnde uur in Luxemburg (de "deadline voor terugkoop"). In de volgende tabel is de verwerkingsprocedure voor transactieopdrachten samengevat: Nettoinventaris waarde (NIW) D Transactiedag datum van de NIW (NIW-dag) en dag van de laatste slotkoersen die worden gebruikt om de NIW te berekenen D+1 Waarderingsdag Berekening en bekendmaking van de NIW Transacti eopdracht en (1) Luxemburgse tijd D = Werkdag Afsluittijd: 14 uur(1) Uitvoering van transactieorders De betaling van de terugkoopprijs zal gewoonlijk binnen vijf werkdagen na de waarderingsdag worden verricht. De betaling wordt verricht per telegrafische overdracht, naar een door de aandeelhouder aangewezen rekening of, op verzoek en kosten van de aandeelhouder, via een per post naar de aandeelhouder verzonden cheque. De terugkoop van aandelen zal worden opgeschort ingeval van een opschorting van de berekening van de NIW. Bij een opschorting zullen alle aandeelhouders of personen die verzoeken om een inschrijving of terugkoop van aandelen van een dergelijke opschorting op de hoogte worden gesteld. Een terugkoopverzoek dat tijdens zo'n opschorting wordt gepresenteerd of opgeschort, kan door middel van een schriftelijke kennisgeving worden ingetrokken, mits een dergelijk verzoek vóór de opheffing van deze opschorting door de maatschappij is ontvangen. Als deze intrekking achterwege blijft, zullen de aandelen worden teruggekocht op basis van de eerste NIW na afloop van de opschorting. De kennisgeving van een dergelijke opschorting van de handel wordt gepubliceerd, indien de raad van bestuur besluit dat zo'n publicatie gepast is. De maatschappij is op geen enkele handelsdag verplicht om meer dan 10% van het aantal aandelen of van de activa terug te kopen. Indien de maatschappij op een handelsdag terugkoopaanvragen ontvangt voor een hoger bedrag of een groter aantal aandelen, kan zij beslissen om die terugkoopaanvragen proportioneel uit te stellen om de totale terugkoop op deze dag te beperken tot 10% van de aandelen of het vermogen. De uitgestelde aanvragen worden uitgevoerd op de volgende handelsdag en hebben voorrang op geldige terugkoopaanvragen die zijn ontvangen op die volgende handelsdag, rekening houdend met de hierboven vermelde grens van 10%. Alle terugkoopaanvragen worden behandeld op grond van een onbekend NIW ("forward pricing"). 16

17 E. Conversie van aandelen tussen klassen Behalve ingeval van een opschorting van de NIW-berekening van de maatschappij, hebben de aandeelhouders het recht een verzoek in te dienen om rechten verbonden aan alle of sommige aandelen te wijzigen, door deze te converteren in aandelen van een andere aandelenklasse, op voorwaarde dat de aandelen van deze klasse al zijn uitgegeven. De conversieaanvraag dient schriftelijk tot de maatschappij te worden gericht. Om op een waarderingsdag te worden uitgevoerd, dient een conversieaanvraag op de statutaire zetel van de maatschappij te zijn ontvangen op een handelsdag vóór de desbetreffende deadline voor conversie, zijnde uiterlijk om uur in Luxemburg (de "deadline voor conversie"). In de volgende tabel staat een overzicht van de tussen verschillende aandelenklassen toegestane conversies, mits aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk IV. A van de huidige Prospectus wordt voldaan (status van de beleggers, kostenstructuur, minimaal inschrijvingsbedrag, goedkeuring door de raad van bestuur, recht of geen recht op dividenduitkeringen etc.). Van / AU- AHC AE AU2- AHG IU- IHC IHG IE IU2 XU- XHG- FU- FE naar AHE AS IHE C C FHE AU- JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA AHE AHC JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA AE JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA AU2- NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE AS AHG JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA IU- JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA IHE IHC JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA IHG JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA IE JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA IU2 NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE XU-C JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA XHG- JA JA JA NEE JA JA JA JA JA NEE JA JA JA JA C FU- NEE NEE NEE NEE NEE JA JA JA JA NEE JA JA JA JA FHE FE NEE NEE NEE NEE NEE JA JA JA JA NEE JA JA JA JA Alle conversieaanvragen worden behandeld op basis van een onbekende NIW ("forward pricing"). A. Algemeen V. NIW Het "nettovermogen" van de maatschappij is gelijk aan de marktwaarde van de (i) activa van de maatschappij, met inbegrip van de geaccumuleerde inkomsten, na aftrek van (ii) passiva en voorzieningen voor geaccumuleerde kosten. Het nettovermogen van de maatschappij wordt uitgedrukt in USD en in EUR. De rapportagevaluta van de maatschappij is de Amerikaanse dollar. De netto intrinsieke waarde ("NIW") per aandeel wordt onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op elke waarderingsdag berekend, op basis van de laatst beschikbare koersen van de handelsdag voorafgaande aan de waarderingsdag op de markten waar de effecten van de maatschappij worden verhandeld. De NIW per aandeel wordt berekend door deling van (i) het nettovermogen van de maatschappij door (ii) het totaal aantal uitstaande aandelen en gedeelten van aandelen van de maatschappij op de desbetreffende NIW-dag. De NIW per aandeel wordt uitgedrukt: - in USD en in EUR voor aandelen uitgedrukt in USD, - in USD, in EUR en in GBP voor de aandelenklassen AU-C en IU-C, - in GBP voor aandelen uitgedrukt in GBP, - in CHF voor aandelen uitgedrukt in CHF, - en in SGD voor aandelen uitgedrukt in SGD, naar boven of beneden afgerond tot op de cent. 1. De activa van de vennootschap worden geacht het volgende te omvatten: (a) alle contanten in de hand of in deposito, inclusief de verlopen rente daarop; (b) alle opvraagbare rekeningen en wissels en alle verschuldigde rekeningen (waaronder de opbrengst van verkochte maar nog niet geleverde effecten); 17

18 (c) alle obligaties, timenotes, depositocertificaten, aandelen, deelnemingsrechten of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging, deelbewijzen, schuldpapieren, obligatiekapitaal, inschrijvingsrechten, warrants, opties en andere effecten, financiële instrumenten en vergelijkbare activa in het bezit van de maatschappij of waarvoor zij zich heeft vastgelegd (mits de maatschappij aanpassingen kan maken op een manier die niet in strijd is met paragraaf (i) hieronder met betrekking tot schommelingen in de marktwaarde van effecten vanwege de handel in ex-dividenden, (f) (g) de voorafgaande kosten van de maatschappij, inclusief de kosten van uitgifte en uitkering van de aandelen van de maatschappij, voor zover die niet zijn afgeschreven; alle overige activa van welke aard dan ook, inclusief vooruitbetaalde kosten. De waarde van dergelijke activa wordt als volgt bepaald: (i) (ii) De waarde van contanten in de hand of in deposito, rekeningen, opvraagbare wissels en te ontvangen vorderingen, vooruitbetaalde kosten, rente in contanten, aangekondigde of verlopen, maar nog niet ontvangen dividenden wordt allemaal volledig in aanmerking genomen, tenzij die bedragen waarschijnlijk niet volledig betaald of ontvangen zullen worden. In dat geval wordt de waarde ervan berekend na aftrek van een bedrag dat gepast kan worden geacht om de reële waarde ervan weer te geven. Effecten die genoteerd zijn op een erkende beurs of worden verhandeld op een gereglementeerde markt die correct functioneert, erkend is en openbaar is, zullen worden gewaardeerd tegen hun laatst beschikbare slotkoersen, of, indien er verschillende van die markten zijn, op basis van de laatst beschikbare slotkoersen op de belangrijkste markt voor het desbetreffende effect; (iii) Indien de laatst beschikbare slotkoers naar het oordeel van de bestuurders niet echt de reële marktwaarde van de desbetreffende effecten weergeeft, wordt de waarde ex-rechten, of vergelijkbare praktijken); (d) alle aandelendividenden, contantendividenden en contantenuitkeringen die de maatschappij kan ontvangen voor zover de maatschappij redelijkerwijs van informatie hierover op de hoogte kan zijn; (e) (iv) alle opgebouwde rente op door de maatschappij gehouden rentedragende effecten, voor zover die rente niet in de hoofdsom van dergelijke activa is begrepen of wordt weergegeven; van die effecten door de bestuurders bepaald op basis van de redelijkerwijze voorspelbare verkoopopbrengst die zorgvuldig en te goeder trouw wordt bepaald; Effecten die niet op een beurs genoteerd of verhandeld worden of niet op een andere gereglementeerde markt verhandeld worden, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopopbrengst die zorgvuldig en te goeder trouw door de bestuurders wordt bepaald; (v) Onder de liquidatiewaarde van future-, termijn- of optiecontracten die niet op beursen of op andere gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt verstaan hun netto liquidatiewaarde bepaald volgens het door de bestuurders vastgelegde beleid, op een voor elke verschillende contractsoort consistent toegepaste basis. De liquidatiewaarde van future-, termijnof optiecontracten die op beursen of andere gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt gebaseerd op de laatst beschikbare afrekeningsprijs van deze contracten op beursen en gereglementeerde markten waarop de desbetreffende futures, termijn- of optiecontracten worden verhandeld door de maatschappij; op voorwaarde dat, indien een future-, termijn- of optiecontract niet kon worden geliquideerd op de dag met betrekking tot welke het nettovermogen wordt bepaald, de basis voor bepaling van de liquidatiewaarde van een dergelijk contract de waarde zal zijn die de bestuurders reëel en redelijk achten; 18

19 (vi) Geldmarktinstrumenten die niet genoteerd of verhandeld worden op een beurs of een andere gereglementeerde markt worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde met opgebouwde rente; (vii) Bij kortetermijninstrumenten met een resterende looptijd van minder dan 90 dagen wordt de op de netto aankoopkosten gebaseerde waarde van het instrument geleidelijk aangepast aan de terugkoopprijs daarvan. Bij belangrijke wijzigingen in de marktomstandigheden wordt de waarderingsbasis van de belegging aangepast aan het nieuwe marktrendement; Renteswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde die wordt bepaald aan de hand van de toepasselijke rentecurve; (viii) Beleggingen in collectieve beleggingsfondsen worden gewaardeerd op basis van de laatst beschikbare slotkoersen van de deelnemingsrechten of aandelen van die collectieve beleggingsfondsen; en (ix) Alle andere effecten en andere toegestane activa worden gewaardeerd tegen de reële marktwaarde die te goeder trouw wordt bepaald volgens door de raad van bestuur ingestelde procedures. Niet in USD uitgedrukte activa van de maatschappij zullen worden omgezet in USD tegen de wisselkoers van de handelsdag voorafgaand aan de desbetreffende waarderingsdag op een erkende markt. Het nettovermogen van de maatschappij wordt uitgedrukt in USD en de NIW per aandeel wordt uitgedrukt in de desbetreffende klassevaluta. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken enkele andere waarderingsmethoden toestaan, gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die zorgvuldig en te goeder trouw bepaald wordt door de bestuurders. Zo'n waardering kan worden gebruikt als deze naar het oordeel van de bestuurders de reële waarde van de activa van de maatschappij beter weergeeft. Indien de noteringen van bepaalde activa van de maatschappij niet beschikbaar zijn voor berekening van de NIW, kan elk van die noteringen worden vervangen door zijn laatst bekende notering (mits de laatst bekende notering ook representatief is) voorafgaand aan de laatste notering of door de laatste schatting van de laatste notering op de desbetreffende waarderingsdag, zoals bepaald door de raad van bestuur. 2. De verplichtingen van de vennootschap worden geacht het volgende te omvatten: (a) (b) (c) Alle verschuldigde leningen, wissels en rekeningen; alle opgebouwde of verschuldigde administratievergoedingen, kosten en uitgaven (inclusief beheervergoedingen, distributievergoedingen, bewaarder, administrateur, registerhouder en transferagent, gevolmachtigde en alle overige vergoedingen voor derden); alle bekende actuele en toekomstige verplichtingen, inclusief alle opeisbare contractuele verplichtingen voor betaling van geld of vastgoed; (d) een passende voorziening voor toekomstige belastingen gebaseerd op kapitaal en inkomsten tot de handelsdag voorafgaand aan de waarderingsdag, zoals van tijd tot tijd bepaald door de maatschappij, en andere reserves, indien aanwezig, die goedgekeurd zijn door de bestuurders, in het bijzonder de reserves in verband met een mogelijke waardedaling van de beleggingen van de maatschappij; en (e) alle overige verplichtingen van de maatschappij van welke aard dan ook, behalve verplichtingen vertegenwoordigd door aandelen van de maatschappij. Bij het bepalen van het bedrag van dergelijke verplichtingen, zal de maatschappij rekening houden met alle verschuldigde kosten van de maatschappij die bestaan uit aanloopkosten, vergoedingen voor de raad van bestuur (inclusief alle redelijke contante uitgaven), de beleggingsbeheerder of subbeleggingsbeheerder, accountants, depothouder en betaalkantoor, administrateur, vennootschapsagent en domicilieagent, registerhouder en permanente vertegenwoordigers in plaatsen van registratie, iedere andere agent in dienst van de maatschappij, vergoedingen voor juridische en controlerende diensten, kosten van voorgestelde noteringen, onderhoud van dergelijke noteringen, promotie-, druk-, verslagleggings- en publicatiekosten (inclusief kosten van voorbereiding, vertaling en druk in verschillende talen) van 19

20 prospectussen, verklarende memoranda of registratieverklaringen, jaar- en halfjaarverslagen, verslagen (lange versie), belastingen of kosten voor overheid en toezichthoudende instanties, verzekeringskosten en alle andere bedrijfskosten, inclusief de kosten voor het kopen en verkopen van activa, rente, bank- en makelaarskosten, post, telefoon en telex. De maatschappij kan van tevoren een schatting maken van administratieve kosten en andere kosten die regelmatig terugkeren voor periodes van een jaar en andere periodes, en dit bedrag in gelijke verhoudingen over een zelfde periode vermeerderen. Alle aandelen die worden teruggekocht door de maatschappij worden geacht te zijn uitgegeven tot de sluiting van de handel op de waarderingsdag die op de terugkoop van toepassing is. De terugkoopprijs is een verplichting van de maatschappij vanaf de sluiting van de handel op deze datum tot de betaling. Alle door de maatschappij overeenkomstig ontvangen inschrijvingsaanvragen uitgegeven aandelen worden geacht te zijn uitgegeven vanaf de sluiting van de handel op de waarderingsdag die op de inschrijving van toepassing is. De inschrijvingsprijs is een aan de maatschappij verschuldigd bedrag vanaf de sluiting van de handel op die dag tot de betaling. In de waardering zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met alle gekozen beleggingen en desinvesteringen in verband waarmee actie is ondernomen door de maatschappij tot de waarderingsdag. B. Tijdelijke opschorting van de NIW-berekening In overeenstemming met artikel 13 van de statuten kan de maatschappij te allen tijde de berekening van de NIW en de verkoop, uitgifte, terugkoop of conversie van aandelen tijdelijk opschorten, inzonderheid in de volgende omstandigheden: 1) gedurende elke periode waarin een van de voornaamste effectenbeurzen of andere erkende markten waarop een wezenlijk gedeelte van de beleggingen van de maatschappij is genoteerd of wordt verhandeld om andere redenen dan gewone feestdagen is gesloten of waarin de handel aan beperkingen onderworpen of opgeschort is, mits een dergelijke beperking of opschorting van invloed is op de waardering van de beleggingen van de maatschappij; 2) gedurende elke situatie die volgens de raad van bestuur een noodtoestand schept (zoals politieke, militaire, economische of monetaire gebeurtenissen) als gevolg waarvan terbeschikkingstelling of waardering van activa van de maatschappij onmogelijk zou zijn; 3) bij het uitvallen van de communicatiemiddelen die gewoonlijk worden gebruikt om de prijs of waarde van alle beleggingen van de maatschappij of de huidige prijs of waarde op een effectenbeurs of andere markt met betrekking tot de activa van de maatschappij te bepalen; 4) gedurende elke periode waarin de maatschappij niet in staat is geldmiddelen te repatriëren voor de betalingen van de terugkoop van aandelen of waarin een overdracht van geldmiddelen voor de verwezenlijking of verwerving van beleggingen of betalingen in verband met terugkoop van aandelen volgens de bestuurders niet kan worden uitgevoerd tegen normale wisselkoersen; 5) wanneer om overige redenen die buiten de controle van de bestuurders liggen, de prijzen van beleggingen van de maatschappij niet snel of nauwkeurig kunnen worden vastgesteld; of 6) na publicatie van een oproepingsbericht voor de algemene aandeelhoudersvergadering om de maatschappij op te heffen. Een aanvraag voor inschrijving, conversie of terugkoop is niet herroepbaar behalve indien er sprake is van een opschorting van de NIWberekening. De kennisgeving van het begin en einde van een opschortingsperiode wordt gepubliceerd in een Luxemburgs dagblad, indien de duur van de opschorting meer dan een kalenderweek bedraagt en in andere, door de raad van bestuur geselecteerde kranten. Ook elke belegger of aandeelhouder die een aanvraag voor aankoop, conversie of terugkoop van de aandelen in de maatschappij stuurt, zal op de hoogte worden gesteld. C. Publicatie van de NIW per aandeel De NIW per aandeel van alle aandelenklassen is dagelijks beschikbaar op het hoofdkantoor van de maatschappij, de beheermaatschappij, de depothouder en via de volgende website: De desbetreffende NIW per aandeel kan worden gepubliceerd volgens besluit van de maatschappij of als dit anderszins vereist is krachtens de geldende wetgeving in elk land waar de maatschappij en/of klasse(n) zijn toegestaan voor openbare of beperkte aanbieding. De maatschappij kan zorgen voor publicatie van deze informatie in belangrijke 20

P R O S P E C T U S FIRST EAGLE AMUNDI. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG

P R O S P E C T U S FIRST EAGLE AMUNDI. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG P R O S P E C T U S FIRST EAGLE AMUNDI Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts geldig

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Aankondiging van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Lux-o-rente Société d'investissement à Capital Variable Statutaire zetel: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 47.779 (de "Vennootschap") Per aangetekende post Luxemburg,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie