kkeling talent in ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kkeling talent in ontwikkeling"

Transcriptie

1 wikkeling kkeling talent in ontwikkeling talent in ontwikkeling ontwikkeling eling talent in nt in ontwikkeling JAARVERSLAG 2011 talent in ontwikkeling t in ontwikkeling talent in ontwikke

2 talent in ontwikkeling INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BESTUURDER 4 2. HOE IS SINGELLAND GEORGANISEERD? Organisatiestructuur Kernactiviteiten Juridische structuur 6 BIJLAGEN Belangrijke adressen 35 Evaluatie jaarprogramma 36 Onderwijstijd 38 Balans per Afkortingenlijst WAAR STAAN WE VOOR? Onze kijk op onderwijs Zeven Eigenwijze Leefregels 8 4. BESTUURSVERSLAG 9 5. ONDERWIJS Welk onderwijs waar? Aantal leerlingen per locatie KWALITEITSZORG EN KWALITEITSBELEID Examenresultaten Kwaliteitsbeleid Onderwijstijd SOCIAAL BELEID Personeels- en organisatiebeleid Kengetallen ten aanzien van personeel Ziekteverzuim FINANCIËN Exploitatierekening 2011 en Vooruitzichten Financiële positie Singelland HUISVESTING KLACHTEN EN BEZWAREN SAMENWERKING 34 SINGELLAND IN DE MEDIA 7, 17 IN GESPREK MET... 29

3 4

4 talent in ontwikkeling 1. INLEIDING BESTUURDER Opmars ICT in onderwijs niet te stuiten Singelland experimenteert al eigen tijd volop met de mogelijkheden van ict als middel om ons ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Wie een telefoon of computer van tien jaar geleden ziet begrijpt immers hoe snel de ict revolutie gaat. Het zal niet lang meer duren voor alle informatie altijd en overal beschikbaar is en iedereen alle informatie kan aanbieden die hij of zij maar wil. De generatie jongeren die wij op Singelland onderwijs geven wordt de generatie Z genoemd. De Z staat voor Zelf: de jongeren bepalen zelf wat zij willen. Onderzoek wijst uit dat deze generatie heel oplossingsgericht is. In het beleidsplan van Singelland is één van de belangrijkste van de in totaal zeven punten, dat wij gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs willen bieden. Onderwijsontwikkeling staat bij ons centraal zodat steeds meer mogelijkheden geboden kunnen worden aan de Individuele leerling om zijn onderwijs op maat vorm en inhoud te geven. Het is overigens een misvatting om te denken dat jongeren vanwege de digitale sociale middelen teveel op zichzelf gericht zijn. Er wordt zelfs aangetoond dat de jongeren communicatief vaardig zijn, sociaal en maatschappelijk bewust. Zij worden aangeduid als zogenaamde screenagers, gewend aan een leven met internet en altijd en overal online kunnen zijn. Rob Martens noemt in een artikel drie belangrijke consequenties van de ictrevolutie voor de manier waarop geleerd zal gaan worden: - Vrijheid om datgene op te zoeken en te bestuderen wat leerlingen zelf willen weten. Waar en wanneer ze dat willen ( ubiquitous leren); - ICT en mobiele technologie maakt het mogelijk veel meer samenwerking op te zetten tussen leerlingen, waarbij de traditionele grenzen van klas of school steeds minder betekenis krijgen; - Een flexibele leeromgeving kan veel meer rekening houden met de unieke ontwikkeling van een leerling. Het is belangrijk daarbij op te merken, dat naast het leren van de leerling de interactie tussen docent en leerling altijd centraal zal blijven staan in ons onderwijs. Onderwijsvernieuwing zonder dat onze docenten dat zien zitten heeft bovendien geen enkele kans van slagen. Uit de pilots op de scholen van Singelland blijkt echter wel dat het onderwijs op Singelland geen eiland is en eigenlijk niemand wil doen alsof er niets veranderd is in onze maatschappij. In dit jaarverslag is ter illustratie een interview opgenomen met één van onze docenten die betrokken is bij de pilot van het Drachtster Lyceum. 4 Naast de welbekende feiten die gewoon thuishoren in een jaarverslag treft u ook een aantal beeldvormende persberichten aan. Niet alleen over ICT, maar over álle talenten van onze medewerkers en leerlingen. Ik nodig u graag uit om dit jaarverslag te lezen. Voor opmerkingen staan wij altijd open. drs. Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur OSG Singelland

5 Singelland 2. HOE IS SINGELLAND GEORGANISEERD? 2.1 Organisatiestructuur Er is binnen Singelland per december 2010 sprake van een scheiding van bestuur en toezicht. Singelland heeft een Bestuurder en een Raad van Toezicht. De Bestuurder wordt ondersteund door de afdelingen financiën, personeel en organisatie, onderwijs- en kwaliteitszorg, beheer en ICT en PR en secretariaat. OSG Singelland bestaat uit zes locaties die een eigen financiële verantwoordelijkheid kennen. De locatiedirecteur vormt samen met de teamleiders het management van de locatie. De locaties hebben een eigen financiële verantwoordelijkheid en ontvangen de vergoedingen op basis van het soort en aantal leerlingen. Op basis hiervan wordt de locatiebegroting opgemaakt, die vervolgens ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Bestuurder. Vervolgens dient de RvT de begroting nog goed te keuren. Voor de afstemming van het HAVO/VWO - en VMBO - onderwijs is er voor iedere sector een onderwijscoördinator aangesteld. Deze coördinatoren zorgen voor coördinatie, afstemming en ontwikkeling van het onderwijs, voor zover het gaat om locatieoverstijgende zaken. Organogram HAVO/VWO Drachtster Lyceum Directie Middenkader Burgum Directie Middenkader Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur Onderwijscoördinatoren HAVO/VWO Surhuisterveen Directie Middenkader VHS Directie Middenkader 5 Centrale dienst VMBO ISK Directie Middenkader VMBO De Venen Directie Middenkader jaarverslag 2011

6 talent in ontwikkeling 2.2 Kernactiviteiten Openbare scholengemeenschap Singelland is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De hoofdvestiging staat in Drachten. Naast deze vestiging zijn er nog drie vestigingen in Drachten zonder spreidingsnoodzaak en twee vestigingen in Burgum en Surhuisterveen met spreidingsnoodzaak. 2.3 Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid van OSG Singelland is een openbare stichtingsvorm. Deze stichting is opgericht per 1 januari 1998 en heeft na een aantal fusies de huidige organisatorische omvang bereikt. Het Stichtingsbestuur is een toezichthoudend bestuur dat zich vooral richt op identiteit, kwaliteit en continuïteit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school. In 2010 is de overgang naar een nieuwe bestuursstructuur voorbereid en goedgekeurd. Met ingang van 2011 is er sprake van een Raad van Toezicht en een Bestuurder. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Handboek Governance. 3. WAAR STAAN WE VOOR? 3.1 Onze kijk op onderwijs Singelland geeft een actieve invulling aan de openbare identiteit van de school. Dit gebeurt door inhoud te geven aan democratisch burgerschap. Singelland zet zich in voor het benutten en ontwikkelen van alle talenten in de school. Singelland wil gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs bieden. Hierin komt de individuele leerling tot zijn recht en wordt geprikkeld om het maximale uit zichzelf te halen. De leerlingbegeleiding is afgestemd op het bereiken van optimale prestaties, maar ook op de behoefte van de leerling. Singelland biedt een lerende cultuur, waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Singelland biedt als brede school een meerwaarde voor leerlingen door een breed aanbod van onderwijsmogelijkheden aan te bieden, die goed op elkaar aansluiten. 6 Singelland is een goed georganiseerde school met korte en heldere lijnen en een goede communicatiestructuur. Singelland is op alle niveaus in de organisatie betrokken bij de maatschappij. De school is bereid tot samenwerken en is een geïnteresseerde gesprekspartner voor organisaties in de samenleving.

7 Singelland SINGELLAND IN DE MEDIA Maart 2011 De Venen Project MOOD op De Venen met optreden van Idols-zangers Kim Stolker 7 Maart 2011 Burgum Schrijversfestival met onder andere schrijfster Caja Cazemier Mei 2011 VHS KRO s Over de Streep met presentator Arie Boomsma jaarverslag 2011

8 talent in ontwikkeling 3.2 Zeven Eigenwijze Leefregels Enige tijd geleden hebben alle leerlingen van Singelland meegedaan aan het project EigenWijzer. Dit project heeft geresulteerd in een zevental leefregels, die door de leerlingen zelf zijn geschreven. Ze gelden ook voor de medewerkers van Singelland. 1. We behandelen elkaar zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect! 2. We zorgen er samen voor dat de school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, pesten, geweld, diefstal en vernielingen. 3. We luisteren naar elkaar en krijgen de kans om onze eigen mening te geven. 4. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. 5. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. 6. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn onacceptabel! 7. We willen een gezonde school zijn: we spreken elkaar aan op en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, sigaretten en drugs. 4 8

9 Singelland 4. BESTUURSVERSLAG Inleiding Het stichtingsbestuur van de OSG Singelland is in de loop van 2010 omgezet in een raad van toezicht. In 2011 heeft de Raad van Toezicht dus voor het eerst formeel als Raad van Toezicht gefunctioneerd. Hoewel dat, zoals te verwachten was, geresulteerd heeft in enig zoeken naar een heldere taakuitoefening, is de Raad niettemin van mening dat ze in het algemeen haar taken naar geest en letter voldoende heeft uigevoerd. De jaarlijkse evaluatie die begin 2012 zal plaatsvinden, zal tot verdere ontwikkeling leiden. In dit verslag gaat de raad van toezicht in op de volgende onderwerpen Omzetting van het bestuur in een raad van toezicht Handboek Governance OSG Singelland Toezichtkader Zelfevaluatie Activiteiten raad van toezicht Informatie benodigd voor goed toezicht Samenstelling raad van toezicht Vervullen vacatures raad van toezicht In dit verslag legt de raad van toezicht verantwoording af van haar handelen in Omzetting van het stichtingsbestuur in een raad van toezicht Het stichtingsbestuur van de OSG Singelland is in 2010 met goedkeuring van de Gemeenteraad van Smallingerland op 7 december 2010 omgezet in een Raad van Toezicht. De algemeen directeur van de OSG Singelland fungeert sinds die omzetting als bestuurder van de scholengemeenschap. De statuten wijziging die nodig was voor de omzetting is inmiddels bij de notaris gepasseerd. Handboek governance OSG Singelland De Raad van Toezicht heeft een Handboek governance OSG Singelland vastgesteld. Het handboek legt in 35 hoofdstukken op samenhangende wijze vast vanuit welke besturingsfilosofie toezicht en bestuur zijn vorm gegeven, welke wettelijk kaders daarvoor bestaan, vanuit welk toezichtkader wordt gewerkt en op welke wijze de relatie tussen raad van toezicht, bestuurder en MR zijn vorm gegeven. Ook bevat het Handboek reglementen, procedures voor zelfevaluatie, procedures t.a.v. de vervulling van vacatures in de raad van toezicht en bepalingen rond rechtsbescherming. Het Handboek heeft in het 9 afgelopen jaar in voorkomende gevallen reeds goede diensten bewezen. Zo werd het geraadpleegd bij de 9 vervulling van een vacature in de Raad, bij de vervulling van de ontstane vacature voor de bestuurder en bij een aantal klachtenprocedures. Toezichtkader Het Handboek bevat de kaders waarbinnen de Raad van Toezicht toezicht houdt. Het gaat om kaders betreffende de identiteit, de strategie, de uitvoering van beleid, draagvlak voor beleid en de realisatie van jaarafspraken. In het kalenderjaar 2011 heeft de Raad van Toezicht binnen deze kaders gehandeld. jaarverslag 2011

10 talent in ontwikkeling Zelfevaluatie De raad van toezicht wordt volgens het Handboek geacht eenmaal per jaar een zelfevaluatie van haar eigen handelen uit te voeren. Een dergelijke zelfevaluatie is in 2011 niet volgens de procedurele voorschriften van het Handboek uitgevoerd. De evaluatie wordt nu op 29 maart 2012 uitgevoerd. De vertraging is vooral ontstaan door de prioriteit die de Raad heeft gegeven aan een zorgvuldige benoeming van een nieuwe bestuurder. Activiteiten raad van toezicht in 2010 De raad van toezicht toetst besluiten, verslagen en ontwikkelingen binnen de kaders van het Handboek op drie kernelementen identiteit continuïteit kwaliteit Daarnaast bespreekt het Stichtingsbestuur het eigen functioneren, waarbij de integriteit wordt gewaarborgd en tegenstrijdige belangen worden voorkomen. De raad van toezicht is in 2011 vijf keer in vergadering bijeen geweest. De agenda werd voorbereid door de voorzitter en de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen in 2011 zijn geweest: Goedkeuring meerjaren begroting, begroting en formatieplan Vaststellen jaarrekeningen Bespreken van de voortgang van het strategische beleidsplan Bespreking jaaractiviteitenplannen en activiteitenplannen Volgen van de uitvoering van het beleid betreffende de functiemix Goedkeuren en volgen van de samenwerking met de CSG Liudger in Burgum en het Lauwers College in Surhuisterveen Intensivering van de samenwerking tussen openbare scholen voor VO in Fryslân binnen Pompeblêd Benoemen nieuwe bestuurder Regeling misstanden 10

11 Singelland De heer drs. T. Wagenaar, bestuurder van de OSG Singelland heeft eind 2011 een benoeming tot lid van het College van Bestuur van het Openbaar Onderwijs in Groningen aanvaard. Conform het Handboek Governance heeft de Raad een profiel voor een nieuwe bestuurder samengesteld en een wervings- en selectieprocedure ontworpen. Informatie benodigd voor goed toezicht De Raad acht het van groot belang zelfstandig informatie te vergaren om het toezicht goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht wil daarom zo goed mogelijk op de hoogte blijven van ontwikkelingen op de locaties van de school. Daarom werden voorafgaand aan nagenoeg alle reguliere vergaderingen actuele ontwikkelingen op een locatie op de locatie zelf besproken met de betreffende locatiedirecteur. In april 2011 heeft de Raad een geslaagd werkbezoek aan drie locaties gebracht om zich te informeren over de invoering van de functiemix. Jaarlijks overleg met MR Het reglement MR schrijft een jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht voor. Dat overleg heeft ook in 2011 plaatsgevonden. Onderwerpen waren dit jaar de omzetting van het bestuur in een Raad van Toezicht en de mate van tevredenheid van de MR over de wijze waarop het overleg tussen bestuurder en MR gestalte kreeg. Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht/ het stichtingsbestuur van de OSG Singelland kende in 2011 de volgende samenstelling De Heer drs. C. Horsman, voorzitter Mevrouw drs. A. van Dellen, secretaris (tot november 2011) Mevrouw I. Kalteren mgm De heer B. Schoppers De heer L.J. Schurer Mevrouw drs. N. Meijer Mevrouw mr. E.H.J. Hoogenboom-van Brussel De heer J. van der Sluis (formeel vanaf 1 oktober 2011) ONDERWIJS In het genoemde beleidsplan spelen de ontwikkelingen van het onderwijs een belangrijke rol. De kwaliteit van Singelland is uiteindelijk vooral de optelsom van de kwaliteit van de lessen die gegeven worden. De aandacht wordt steeds meer gericht op het verbeteren van het primaire proces en de professionaliteit van de docent, die goed moet inspelen op de behoeften van de leerlingen. De elementen gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs blijven onverminderd van kracht. Middels een actief personeels- en scholingsbeleid is er aandacht voor de ontwikkeling van docenten. Verder zijn de volgende zaken aan de orde geweest: jaarverslag 2011

12 talent in ontwikkeling Op alle locaties is veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de lessen. Door lesbezoeken van en bij collega s in de vorm van intervisie, duo-leren, leerwerkplanning met de ELO, studiedagen etc. is steeds meer de vraag centraal komen te staan wat nu een goede les is en hoe we de lessen kunnen verbeteren. Dit zorgt voor boeiende discussies in teams en vakgroepen en er wordt veel meer dan voorheen geredeneerd vanuit de kwaliteit van het onderwijs. Hieronder is een opsomming gemaakt van een aantal activiteiten die binnen deze ontwikkeling passen. Niet uitputtend, wel als illustratie. Uit onderzoek bleek dat het landelijke probleem van een onvoldoende rendement in de Havo bovenbouw niet aan Singelland voorbij ging. Zowel de doorstroom vanuit H3 als de instroom vanuit de VMBO T bleek niet goed te zijn; te veel zittenblijvers en uitstroom zonder diploma. Er zijn diverse maatregelen genomen: een instroomnorm, een adviesformulier, inhoudelijke afstemming en nauwkeurige monitoring van de leerlingen. In de vierde klas wordt een groep gevormd die een speciaal programma volgt om door te stromen naar de Havo. Uit de evaluaties is gebleken dat sindsdien de resultaten in Havo4 en Havo5 behoorlijk zijn verbeterd. In 2011 werden er door de VO-raad landelijke richtlijnen opgesteld ten aanzien van de doorstroming van 4 TL naar Havo-4. Die blijken in het algemeen goed aan te sluiten bij de afspraken die binnen Singelland zijn gemaakt. Wel is het noodzakelijk om daarover nog nadere afspraken te maken, zeker binnen de directe omgeving, maar het zou ook goed zijn daar binnen de scholen van Pompeblêd overeenstemming over te krijgen. Die gesprekken moeten in het schooljaar worden afgerond. De link tussen onderwijs en ICT wordt steeds sterker. Door het in bruikleen beschikbaar stellen van een laptop voor alle medewerkers, de aanschaf van digiborden en een groter aanbod van didactisch verantwoord materiaal is het gebruik van ICT in een stroomversnelling gekomen. De infrastructuur wordt steeds beter aangepast om de ontwikkelingen bij te kunnen houden. Om te anticiperen op de toekomst is de werkgroep digitale leermiddelen gestart, waarbij wordt gekeken naar de juiste verhouding van de meer traditionele leermaterialen en de digitale content. Daarbij staan de uitgangspunten van ons onderwijs (gevarieerd, uitdagend en kwalitatief in orde) centraal. Ook in 2011 heeft de werkgroep veel gespreksstof gehad. Het onderwijs lijkt af te koersen op één leerling, één device. De ipad heeft dit jaar in onderwijsland een opmerkelijke vlucht genomen. Om ons daar Singellandbreed goed op te oriënteren, is ertoe besloten om een flink aantal ipads uit te zetten in de kringen van directeuren en kernteamleiders. Tevens zijn er in 2011 op drie locaties pilots op het terrein van digitale leermiddelen gestart. Singelland ziet de noodzaak in om zich op dat gebied duurzaam te ontwikkelen en is daar zelfs enthousiast over, maar heeft nog geen eenduidige antwoorden op alle vragen die daarbij worden opgeroepen. Het jaar 2012 zal de nodige helderheid moeten brengen, met name rondom de vragen welk device het meest geschikt blijkt om alle ontwikkelingen bij te houden en de finaciële randvoorwaarden die de inzet van al die middelen mogelijk moeten maken. 12 In 2010 is de keuze gemaakt voor een nieuw administratiesysteem: Magister. In 2011 is de implementatie gestart. Dat ging moeizamer dan voorzien, maar de resultaten stemmen tevreden. Magister kan als breed pakket het onderwijsleerproces op vele punten ondersteunen, zo is wel duidelijk geworden.

13 Singelland In Surhuisterveen is de samenwerking tussen Singelland en het Lauwers College verbreed en verdiept. Er wordt, onder de vleugels van Singelland en Lauwers, een gemeenschappelijk onderwijsaanbod gerealiseerd, zodat de leerlingen van Surhuisterveen en omstreken beter kunnen worden bediend. In Burgum is door een nauwe samenwerking tussen Singelland en Liudger een Havo-top gerealiseerd. Alles is voortvarend van start gegaan. De leerlingen van de Havo-top zijn in een tijdelijke huisvesting ondergebracht. Er is stevig onderhandeld over nieuwbouw ten dienste van de Havo-top. Die gesprekken zijn zeer positief uitgepakt. In maart 2012 zal met de bouw worden gestart. Naar verwachting kunnen de Havoleerlingen bij de start van het schooljaar de nieuwbouw betrekken. In 2010 is gestart met de kwadrantenscholing. In 2011 is daar op veel Singellandlocaties een vervolg aan gegeven. Door onderzoek wordt meer kennis opgedaan over de ontwikkeling van leerlingen, zodat de leerlingen op de juiste plek en op de juiste manier kunnen leren. Bij tegenvallende of juist heel goede prestaties verkrijgen we hierdoor meer zicht op de belangrijkste succes- dan wel faalfactoren en kunnen de school, ouders en leerlingen daar vervolgens op inspelen. De leerlingenbesprekingen en de leerlingenbegeleiding winnen hierdoor aan diepte en kwaliteit. Er zijn politiek stevige keuzes gemaakt waar het gaat om Passend Onderwijs. Er moet fors worden bezuinigd (vooral bij REC 3 en 4) waardoor meer leerlingen met leer- en gedragsproblemen een plek moeten vinden in het regulier onderwijs. Ook is duidelijk dat de Samenwerkingsverbanden (SWV) groter worden en dat deze steeds belangrijker worden bij de plaatsing van leerlingen die zorg behoeven en bij de financiële herverdeling van middelen. Leerlingen hebben daarbij recht op een passend onderwijsaanbod met de juiste vorm van ondersteuning. In ons SWV is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen omtrent passend onderwijs. Er wordt zowel gewerkt aan de regionale structuur, het samenwerken met de ketenpartners als aan de interne kwaliteit van de begeleiding. In 2011 zijn de zorgprofielen per locatie vastgesteld. Tevens zijn in Friesland de grenzen vastgesteld van drie grote interzuilaire samenwerkingsverbanden. In 2011 is een begin gemaakt van afspraken die binnen de verschillende gemeentes gemaakt moeten worden. Daar zal in 2012 een verder vervolg aan worden gegeven. 13 Alle locaties zijn gestart met de verbetering van het onderwijs in taal en rekenen. Daartoe is Singelland een verband aangegaan met de makers van Score, een interactief digitaal programma dat leerlingen op individueel niveau help om hun taal- en rekenvraadigheden op het vereiste niveau te brengen. De locaties zijn daarnaast nog doende om rondom taal en rekenen beleid op te stellen, waarin ook andere vakgroepen betrokken worden dan de gebruikelijke, zodat de aandacht voor taal en rekenen op velerlei terreinen merkbaar zal zijn. jaarverslag 2011

14 talent in ontwikkeling 5.1 Welk onderwijs waar? Onderbouw 1e leerjaar 2e leerjaar Bovenbouw vanaf 3e leerjaar Van Haersmasingel vmbo oom (incl bbl), kbl, tl, tl/havo vmbo oom (incl bbl), kbl, tl, tl/havo vmbo bbl, kbl, gl, tl Drachtster Lyceum havo/atheneum gymnasium havo/atheneum gymnasium havo/ath havo/atheneum gymnasium bbl: basisberoepsgerichte leerweg kbl: kaderberoepsgerichte leerweg t(g)l: theoretisch/gemengde leerweg Burgum Surhuisterveen De Venen vmbo bbl, kbl, tl havo/ath vmbo bbl, kbl, tl havo/ath vmbo tl, gl havo vmbo bbl, kbl, tl vmbo/havo havo/ath vmbo bbl, kbl, tl vmbo/havo ROC vmbo bbl, kbl, tgl, havo lwo: LeerWeg Ondersteuning oom: Onderwijs Op Maat Voor elke vmbo-leerling is lwo mogelijk 1e fase (lj 1 + 2) aangepaste basisvorming 2e fase (lj 3 + 4) arbeidstraining 3e fase (lj 5 + 6) plaatsing stage op weg naar werk 5.2 Aantal leerlingen per locatie 1 oktober oktober 2010 vestiging totaal LWO PRO vestiging totaal LWO PRO ISK ISK VHS * VHS * De Venen (PRO) ** De Venen (PRO) ** Drachtster Lyceum Drachtster Lyceum Burgum Burgum Surhuisterveen Surhuisterveen * (incl. 3x U-bocht) ** (eccl. 3x U-bocht) * (excl. 4x U-bocht) ** (incl. 4x U-bocht) Singelland heeft in 2011 vanuit het Openbaar Onderwijs een lichte daling van het marktaandeel gehad van 57,19% naar 54,92%. Vanuit het Bijzonder Onderwijs is er een constant beeld binnen het marktaandeel zichtbaar van 22,25% naar 22,23%. Ook vanuit het Speciaal Onderwijs is het absolute aanmeldingsaantal stabiel. Aangezien het potentieel niet bekend is, is niet te zeggen of dit ook een daling van het marktaandeel inhoudt.

15 Singelland 6. KWALITEITSZORG EN KWALITEITSBELEID Voor alle locaties geldt dat de algemene beoordeling van de inspectie voldoende is. Voor alle locaties die examens afnemen geldt dat de afwijkingen van de cijfers voor schoolexamens en centrale examens binnen de marges liggen die de inspectie hiervoor stelt. 6.1 Examenresultaten Opbrengsten en rendement onderwijs* (gemiddelde cijfers periode 2009 tot en met 2011) Rendement onderbouw 98% Rendement bovenbouw vmbo 87% Rendement bovenbouw havo/vwo 65% Examenresultaten 94% Score vakken: Centraal Examen vmbo Score vakken: Centraal Examen havo/vwo 12% onder landelijk gemiddelde 41% op het landelijk gemiddelde 48% boven landelijk gemiddelde 3% onder landelijk gemiddelde 55% op het landelijk gemiddelde 42% boven landelijk gemiddelde Ongediplomeerde schoolverlaters 23 *bron: gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en het CFI 15 jaarverslag 2011

16 talent in ontwikkeling VAN HAERSMASINGEL Rendement onderbouw gemid. 2012* % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (b) 100% 97% - 100% vmbo (k) 100% 97% - 100% vmbo (t) 100% 94% - 100% Rendement bovenbouw %-ll van leerj. 3 naar diploma zonder zittenblijven vmbo (b) 100% 84% - 95% vmbo (k) 94% 77% - 90% vmbo (t) 90% 78% - 91% vmbo (b) ver boven landelijk gemiddelde vmbo (k) net boven landelijk gemiddelde vmbo (t) gelijk aan landelijk gemiddelde Gemiddeld examencijfer vmbo (b) 6,4 6,2-6,6 vmbo (k) 6,3 5,9-6,3 vmbo (t) 6,6 6,0-6,3 Slagingspercentage vmbo (b) 100% 95% vmbo (k) 97% 94% vmbo (t) 100% 93% Ongediplomeerd schoolverlaten vmbo (b) 0 vmbo (k) 1 vmbo (t) 0 Doorstroom naar Drachtster Lyceum 1e leerjaar - 2 havo 4 2e leerjaar - 3 havo 5 4 vmbo (t) - 4 havo 20 * De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens. 16

17 Singelland SINGELLAND IN DE MEDIA September 2011 Surhuisterveen De samenwerkingsovereenkomst tussen osg Singelland en csg Lauwers College wordt getekend Maart 2011 ISK Open dag trekt veel belangstelling 17 Juni 2011 Drachtster Lyceum Tweede prijs tijdens INESPO milieu-olympiade jaarverslag 2011

18 talent in ontwikkeling DRACHTSTER LYCEUM Rendement onderbouw land.gemid.* %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven havo 92% 93% - 100% vwo 100% 98% - 100% Rendement bovenbouw havo gemiddeld vwo gemiddeld %-ll van leerj. 3 naar diploma zonder zittenblijven havo 66% 52% - 67% vwo 66% 51% - 67% Gemiddeld examencijfer havo vwo Slagingspercentage havo 88% 86% vwo 93% 89% Ongediplomeerd schoolverlaten 1 havo-leerlingen 0 vwo-leerlingen 9 VAVO-leerlingen: 5 havo-leerlingen 4 vwo-leerlingen * De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens. 18

19 Singelland BURGUM Rendement onderbouw land.gemid.* %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (b) 100% 97% - 100% vmbo (k) 95% 97% - 100% vmbo (t) 94% 94% - 100% havo 95% 93% - 100% Rendement bovenbouw vmbo (t) gelijk aan landelijk gemiddelde %-ll van leerj. 3 naar diploma zonder zittenblijven vmbo (t) 87% 78% - 91% Gemiddeld examencijfer vmbo (t) Slagingspercentage vmbo (t) 89% 93% Ongediplomeerd schoolverlaten vmbo (t) 1 Doorstroom naar Drachtster Lyceum 2e leerjaar - 3 vwo 0 3 havo - 4 havo 0 4 vmbo (t) - 4 havo 1 * De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens. 19 jaarverslag 2011

20 talent in ontwikkeling SURHUISTERVEEN Rendement onderbouw land.gemid.* %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (b) 100% 97% - 100% vmbo (k) 100% 97% - 100% vmbo (t) 100% 94% - 100% havo 100% 93% - 100% Rendement bovenbouw vmbo (b) vmbo (k) vmbo (t) net boven landelijk gemiddelde gelijk aan landelijk gemiddelde net onder landelijk gemiddelde %-ll van leerj. 3 naar diploma zonder zittenblijven vmbo (b) 96% 84% - 95% vmbo (k) 95% 77% - 90% vmbo (t) 89% 78% -912% Gemiddeld examencijfer vmbo (b) vmbo (k) vmbo (t) Slagingspercentage vmbo (b) 96% 95% vmbo (k) 95% 94% vmbo (t) 100% 93% Ongediplomeerd schoolverlaten geen 18 Doorstroom naar Drachtster Lyceum lj 1-2 havo 1 lj 2-3 havo 7 3 havo - 4 havo 6 4 vmbo (t) - 4 havo 3 20 * De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens.

21 Singelland 6.2 Kwaliteitsbeleid In 2011 is de notitie: Kwaliteitsbeleid, hoe doe je dit? verder geïmplementeerd en uitgevoerd. In deze notitie staan drie onderwerpen centraal: Permanent verbeteren via de Plan-DO-Check-Act-cyclus. Borgen wat goed (genoeg) gaat. Verantwoording afleggen van gerealiseerde kwaliteit aan belangengroepen. Er is een systematische aanpak ontstaan omtrent het meten van bepaalde indicatoren. Op centraal niveau worden cijfers rond in- en doorstroom, rendement en examenresultaten geanalyseerd. Er is veel aandacht gegaan naar de problematiek in de Havo bovenbouw. Daarnaast blijkt de aansluiting tussen de onder- en bovenbouw op sommige locaties nog steeds een teer punt. Beleidsmatig willen we kwaliteitsbeleid verder de organisatie in brengen. Op teamniveau, maar vooral op klas- en leraarsniveau. Singelland doet sinds 2010 mee met Vensters voor Verantwoording (een landelijk project dat via vaste sjablonen inzicht geeft in het reilen en zeilen en ook de kwaliteit van een school), zodat de belangrijkste kwaliteitsgegevens voor iedereen beschikbaar zijn en we in het kader van onze maatschappelijke opdracht in het openbaar en in volle transparantie verantwoording afleggen over onze prestaties en kengetallen. Er is bij de opbrengsten gebleken dat het rendement in de onderbouw bij veel locaties onder druk staat. Daar is in 2011 hard aan gewerkt. De afdeling VHS-kader werd in 2010 door de inspectie als zwak beoordeeld. Dankzij een voorvarend uitgevoerd verbeteringstraject besloot de inspectie december 2011 om die qualificatie ongedaan te maken. Er zijn op de VHS positieve ervaringen opgedaan met interne audits. Dit heeft nuttige informatie over de onderwijskwaliteit opgeleverd en tegelijkertijd is het een leerzaam proces geweest betreffende aanpak en communicatie. Ook nu het oordeel zwak ten aanzien van de kaderafdeling is verdwenen, zal op de VHS de inzet van visitatie worden vervolgd. We zullen nagaan of dat instrument ook op op andere locaties kan worden ingezet. 6.3 Onderwijstijd In de bijlage op pagina 37 verantwoorden wij de geplande en gerealiseerde onderwijstijd SOCIAAL BELEID 7.1 Personeels- en organisatiebeleid Het vinden van nieuw en het houden van bestaand personeel wordt de komende jaren steeds belangrijker. In 2011 kon vrij gemakkelijk worden voorzien in de structurele vacatures; vervangingsvacatures waren wat moeizamer in te vullen. Het Boeien en Binden van personeel zal de komende jaren centraal staan. Uitgangspunt bij het personeels- en organisatiewerk is dat de medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun werk te doen. In het kader van onze besturingsfilosofie betrekken we medewerkers bij nieuwe jaarverslag 2011

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Singelland op koers: betrokken onderwijs! Beleidsplan

Singelland op koers: betrokken onderwijs! Beleidsplan Singelland op koers: betrokken onderwijs! Beleidsplan Inhoud Inleiding en verantwoording Evaluatie van vorig Beleidsplan Sterke punten Minder sterke punten Kansen Ontwikkeling van het aantal leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie directeur ISK Drachten Amsterdam, oktober 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? Stichting OSG Singelland is voor haar locatie ISK (Internationale

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school Jaarverslag 2014 Praktische informatie over je nieuwe school Voorwoord ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Enkele bijzonderheden uit 2014: Het convenant

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Stad en Esch Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo Plaats: BRIN-nummer: Diever 25CL-3 Onderzoek uitgevoerd op: 13 november 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS ONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS ONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS ONDERZOEK Hervormd Lyceum Zuid Afdeling vwo Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 02AR Hummingbirdnummer: 3503387 Onderzoek uitgevoerd op: 11 december 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

PROFIELSCHETS WERVING EN SELECTIE LOCATIEDIRECTEUR PRAKTIJKONDERWIJS SINGELLAND DE VENEN

PROFIELSCHETS WERVING EN SELECTIE LOCATIEDIRECTEUR PRAKTIJKONDERWIJS SINGELLAND DE VENEN PROFIELSCHETS WERVING EN SELECTIE LOCATIEDIRECTEUR PRAKTIJKONDERWIJS SINGELLAND DE VENEN 1. Situatieschets Praktijkonderwijs Singelland De Venen 1.1 Kenmerken De Venen Locatie De Venen van Openbare Scholengemeenschap

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo Plaats: Groningen BRIN-nummer: 14RP Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 12 juni 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2011

In beweging Jaarverslag 2011 In beweging Jaarverslag 2011 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 01OE 16 Onderzoeksnummer : 289916 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 11 oktober 2016 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer: 20RC Registratienummer: 3271458 Onderzoek uitgevoerd op: 18 april 2012

Nadere informatie

talent in ontwikkeling schoolgids 2013-2014 surhuisterveen

talent in ontwikkeling schoolgids 2013-2014 surhuisterveen talent in ontwikkeling schoolgids 2013-2014 surhuisterveen Surhuisterveen Inhoudsopgave: VOORWOORD BESTUURDER 4 BELANGRIJK: MISSIE, VISIE EN LEEFREGELS 5 1. ORGANISATIESTRUCTUUR 6 1.1 Locatiedirecties

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Wissel Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19VB Onderzoeksnummer : 126646 Datum schoolbezoek : 19 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK Plaats : Roosendaal BRIN nummer : 20ZK C1 BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOB BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) Stedelijk College, afdeling vmbo theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) Stedelijk College, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) Stedelijk College, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 25GA-1 Arrangementsnummer: 130917 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wolfert Lyceum Afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wolfert Lyceum Afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Wolfert Lyceum Afdelingen havo en vwo Plaats: Bergschenhoek BRIN-nummer: 15KR-6 Registratienummer: 3030528 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie