Preventieprogramma. Alcoholvrij op weg. Een evaluatie van effectiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieprogramma. Alcoholvrij op weg. Een evaluatie van effectiviteit"

Transcriptie

1 Preventieprogramma Alcoholvrij op weg Een evaluatie van effectiviteit

2 Colofon Auteurs: Dr. Janet Veldstra 1 Madelon van Hemel, MSc 2 Dr. Berfu Unal 1 Prof. dr. Karel Brookhuis 1 1 RuG Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Verkeerspsychologie Grote Kruisstraat 2/ 9712 TS GRONINGEN 2 VNN Kwaliteit Innovatie Centrum Leonard Springerlaan 27/ 9727 KB Groningen Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Provincies Drenthe en Fryslân Het is niet toegestaan deze publicatie of delen ervan te delen op enige manier zonder toestemming van de auteurs. 2

3 INHOUD INHOUD... 3 SAMENVATTING INLEIDING METHODE Enquête Het Alcoholvrij op weg programma RESULTATEN Respondenten Drinkgedrag Drinken tijdens een stapavond Drinken en autorijden Alcohol en autorijden: wat is de norm voor jezelf en de BOB De interventie invloed op kennis alcohol en autorijden Kennis, ervaring en evaluatie Ervaren inzicht door het programma: theorie vs. praktijk CONCLUSIE Conclusies Aanbevelingen LITERATUUR BIJLAGE

4 SAMENVATTING In 1996 is op initiatief van de gemeente Emmen, in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en een aantal rijscholen in Zuidoost-Drenthe het preventieprogramma Alcoholvrij op weg (AVOW) ontwikkeld. De coördinatie van Alcoholvrij op weg ligt in handen van VNN, maar is een samenwerking met de regiopolities Fryslân en Drenthe, rijscholen in Friesland en Drenthe, het Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland. Het programma wordt mogelijk gemaakt door structurele subsidies van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Het doel van de het programma was en is jonge automobilisten bewust te maken van de effecten van alcoholgebruik op hun eigen rijvaardigheid en te voorkomen dat zij onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Niet alleen omdat zij vaker betrokken zijn bij een alcohol gerelateerd verkeersongeval, maar ook omdat zij aan het begin van hun rijcarrière staan en het in dit stadium van hun leven voor hen relevant is te beseffen welke invloed alcohol heeft op hun rijvaardigheid. In afstemming met het VVBD en het ROF, zijn VNN en de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen/Verkeerspsychologie van de RuG een onderzoek gestart naar de effectiviteit van Alcoholvrij op weg. Eerder onderzoek naar de effecten van het AVOW programma heeft aangetoond dat het percentage jongeren dat betrapt was door de politie op het rijden onder invloed van alcohol beduidend lager was onder jongeren die hadden deelgenomen aan het Alcoholvrij op weg programma dan onder een controlegroep van jongeren die niet hadden deelgenomen. Echter het was niet goed duidelijk welke aspecten van het programma dit effect tot gevolg heeft gehad. In het huidige onderzoek kijken we daarom naar mogelijke verklaringen voor het al dan niet succesvol zijn van de het Alcoholvrij op weg programma. We willen graag weten of oud-deelnemers minder vaak onder invloed van alcohol de auto pakken vaker dan leeftijdsgenoten die dit programma niet hebben gevolgd. Daarnaast willen we kijken hoe belangrijk de ervaring is van het rijden onder invloed tijdens het Alcoholvrij op weg programma, en hoelang deze effecten aanhouden. Om dit te onderzoeken is er een brief met een link naar een online enquête uitgestuurd naar alle personen die tussen januari 2005 en januari 2014 hebben deelgenomen aan het Alcoholvrij op weg programma (1600 brieven). Deze enquête is door 205 van de oud-deelnemers ingevuld. Op basis van het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de respondenten is er in januari 2015 gestart met de werving van een zogenaamde gematchte controlegroep in vergelijkbare rurale gebieden in NL (delen van Overijssel, Gelderland, Brabant, Zeeland, Flevoland). Tot halverwege februari 2015 hebben 164 respondenten de online vragenlijsten ingevuld waarvan 146 volledig. De resultaten lieten zien dat het percentage respondenten dat aangaf onder invloed van meer dan de legale limiet alcohol te rijden niet verschilde tussen de Alcoholvrij op weg oud- 4

5 deelnemersgroep en de controlegroep. In beide groepen deed bijna niemand dit. Echter, het percentage respondenten dat wel eens reed onder minder dan de legale limiet alcohol was significant lager in de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep dan in de controlegroep. Mogelijk heeft het programma deelnemers doen inzien dat het rijden onder alcohol, ook als is het de legale limiet onverstandig is. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de ervaring van het rijden onder invloed tijdens het programma een positief effect had op het niet rijden onder invloed. De meerderheid van de respondenten uit de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep had tijdens het programma ervaren dat het rijden onder invloed van alcohol hun rijprestaties negatief beïnvloedde en hoe meer zij dit ervaren hadden hoe minder zij geneigd waren om na het programma onder invloed van alcohol te rijden. Dit effect liet zich zowel zien bij personen die kort geleden deelgenomen hadden aan het Alcoholvrij op weg programma, maar ook bij hen die langer geleden hadden deelgenomen. De kennis die de respondenten hadden opgedaan tijdens het Alcoholvrij op weg programma werd als belangrijk en inzichtgevend ervaren door de respondenten zelf, maar had weinig invloed op het uiteindelijke gedrag van de respondenten. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het Alcoholvrij op weg programma effectief is als het gaat om het verminderen van het rijden onder invloed van alcohol. De effectiviteit komt vooral voort uit het zelf ervaren van de negatieve effecten van alcohol op de rijvaardigheid tijdens het programma en niet of in mindere mate door jongeren meer kennis te geven van de invloed van alcohol op rijvaardigheid. Het is daarom aan te bevelen om het Alcoholvrij op weg programma te blijven aanbieden aan jonge bestuurders, om hen (meer) bewust te maken van de mogelijke effecten van alcohol in het verkeer. 5

6 1. INLEIDING Alcohol is een belangrijke risicofactor voor de verkeersveiligheid. Een groot aantal van de verkeerslachtoffers die er jaarlijks te betreuren zijn, zijn te wijten aan het rijden onder invloed van alcohol (Room et al. 2005). Het percentage mensen dat een verkeersongeluk krijgt als gevolg van alcoholgebruik verschilt tussen studies en is per land anders, maar ligt tussen de 16% and 50% (Ahlm et al. 2009; Brady & Li 2012; Drummer et al. 2003; Gjerde et al. 2011; González-Wilhelm 2007; Karjalainen et al. 2012; Legrand et al. 2013; Poulsen and Moar, 2012). Eerdere studies hebben aangetoond dat met name jonge mannen (18-24 jaar) en zware drinkers betrokken zijn bij alcohol gerelateerde verkeersongevallen (Blomberg et al. 2005; Matthijssen & Houwing, 2005). De SWOV rapporteert dat jonge bestuurders niet alleen in nuchtere toestand al een groter risico hebben op een ongeval doordat ze minder rijervaring hebben, maar daarnaast neemt bij hen het risico op een ongeval na het gebruik van alcohol sterker toe dan bij volwassen automobilisten (SWOV, 2011). Vanwege het relatief grote percentage jonge bestuurders dat is betrokken bij alcoholgerelateerde ongevallen, is in 1996 is op initiatief van de gemeente Emmen, in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal rijscholen in Zuidoost-Drenthe daarom de preventieprogramma Alcoholvrij op weg (AVOW) ontwikkeld. Het doel van het programma was en is jonge automobilisten bewust te maken van de effecten van alcoholgebruik op hun eigen rijvaardigheid en te voorkomen dat zij onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Niet alleen omdat zij vaker betrokken zijn bij een alcohol gerelateerd verkeersongevallen, maar ook omdat zij aan het begin van hun rijcarrière staan en het in dit stadium van hun leven voor hen relevant is te beseffen welke invloed alcohol heeft op hun rijvaardigheid. Kennis verschaffen aan jongeren over de negatieve effecten van alcoholgebruik in het verkeer blijkt in de praktijk niet altijd voldoende. In het Alcoholvrij op weg programma is daarom naast het geven van kennis en inzicht over de gevolgen van alcohol op de rijvaardigheid ook een praktisch onderdeel opgenomen waarin getracht wordt de deelnemende jongeren een realistische beleving van de effecten van alcoholgebruik op de eigen rijvaardigheid mee te geven. Dit wordt gedaan door de jongeren in korte tijd een aantal alcoholhoudende dranken te laten drinken en hen vervolgens onder begeleiding van een ervaren rijinstructeur te laten autorijden op een circuit. Na een aantal jaren van succesvolle Alcoholvrij op weg programma s in Drenthe wordt dit programma sinds 2008 ook aan beginnende bestuurders in Friesland aangeboden. De coördinatie van Alcoholvrij op weg ligt in handen van VNN, maar is een samenwerking met de regiopolities Fryslân en Drenthe, rijscholen in Friesland en Drenthe, het Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland. Het programma wordt mogelijk gemaakt door structurele subsidies van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF). 6

7 Een eerder onderzoek naar de effecten van het Alcoholvrij op weg programma (2006) heeft aangetoond dat het percentage jonge mannen dat betrapt was door de politie op het rijden onder invloed van alcohol beduidend lager was onder jongeren die hadden deelgenomen aan het Alcoholvrij op weg programma dan onder een controlegroep van jongeren die niet hadden deelgenomen aan het programma. Het percentage vrouwen dat betrapt werd op het rijden onder invloed was in beide gevallen 0%. Echter, niet iedereen die onder invloed rijdt van alcohol wordt hierop ook betrapt. Daarom is in het voorgaande onderzoek ook gevraagd zelf te rapporteren of men weleens reed onder invloed van alcohol. De meerderheid van zowel de oud AVOW-deelnemers als de controlegroep deelnemers gaf aan dit niet te doen. De groepen verschilden hierin niet significant. Het verschil in het geregistreerde aantal overtredingen tussen de groepen vertaalde zich dus niet in subjectieve rapportage van het gedrag. Daarnaast verschilden attitudes met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol ook niet significant tussen groepen. Zowel Alcoholvrij op weg ouddeelnemers als de jongeren die niet hadden deelgenomen aan het programma vonden dat rijden onder invloed niet goed was (Brookhuis et al. 2011). De resultaten van dit eerdere onderzoek laten dus een gedragseffect zien van het Alcoholvrij op weg programma, maar geven geen duidelijk beeld over welk aspect of welke aspecten van het programma dit effect tot gevolg heeft gehad. Als het programma invloed heeft gehad op gedrag was dit waarschijnlijk niet omdat het programma de attitudes van de deelnemers had veranderd. In het huidige onderzoek kijken we daarom naar mogelijke verklaringen voor het al dan niet succesvol zijn van het Alcoholvrij op weg programma. We willen graag weten of oud-deelnemers minder vaak onder invloed van alcohol de auto pakken vaker dan leeftijdsgenoten die dit programma niet hebben gevolgd. Daarnaast willen we kijken hoe belangrijk de ervaring is van het rijden onder invloed tijdens het Alcoholvrij op weg programma, en hoelang deze effecten aanhouden. 7

8 2. METHODE 2.1 Enquête Voor dit onderzoek zijn alle personen aangeschreven die tussen januari 2005 en januari 2014 hebben deelgenomen aan het Alcoholvrij op weg programma in provincie Drenthe of Friesland (NB: het programma in Friesland is in 2008 gestart). Het eerdere onderzoek onder oud-deelnemers heeft zich gericht op de groep die tussen 1997 en 2005 heeft deelgenomen. Zodoende is er geen overlap met de respondenten van het huidige en eerdere onderzoek. In november 2014 zijn er ruim 1600 uitnodigingsbrieven verstuurd naar oud-deelnemers, met een link naar een online vragenlijst. Vervolgens hebben tussen november 2014 en februari oud-deelnemers de online vragenlijst ingevuld (respons van 13%; waarvan 66% man, en een gemiddelde leeftijd van 25.6 jaar). In januari 2015 is er gestart met de werving van een controlegroep waarvan de deelnemers woonachtig waren in vergelijkbare rurale gebieden in Nederland als de Alcoholvrij op weg oud deelnemers (te weten, delen van Overijssel, Gelderland, Brabant, Zeeland, Flevoland) en die bovendien zijn gematcht met de AVOW oud deelnemers op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Tot halverwege februari 2015 hebben 164 personen de online vragenlijsten ingevuld waarvan 146 volledig (66% man, gem. leeftijd 25.8 jaar). Alle respondenten hebben een geïnformeerde toestemmingsverklaring gegeven. 2.2 Het Alcoholvrij op weg programma Het Alcoholvrij op weg programma is een interventie van één dag. In het theoriegedeelte (eerste dagdeel) staat kennis over wat alcohol met je doet en welke gevolgen dit heeft voor verkeersdeelname centraal. In het praktijkgedeelte (tweede dagdeel) kunnen deelnemers dit aan den lijve ondervinden doordat ze eerst nuchter en daarna nog eens onder invloed van alcohol samen met een instructeur in een auto mogen rijden op een circuit. Tussen de eerste (nuchter) en tweede (onder invloed) rijproef drinken deelnemers in korte tijd een aantal eenheden alcohol tot ze een maximaal alcoholpromillage van 0.8 bereiken. De rijtaak op het circuit bestaat uit een drietal deeltaken: een stuurtaak, een reactietaak en controle taak (Steyvers & Brookhuis, 1996). Bij de stuurtaak voert de bestuurder besturingshandelingen uit zoals afslaan, om pylonen heen rijden en parkeermanoeuvres. In de reactietaak moet de bestuurder remmen voor een rood stoplicht. In de controletaak moet de deelnemer over een natte weg rijden en de controle over het voertuig bewaren. Na het praktijkgedeelte wordt de eigen rijvaardigheid van de deelnemers in de groep geëvalueerd samen met de programmaleider en de rij-instructeur. 8

9 3. RESULTATEN 3.1 Respondenten De respondenten in dit onderzoek waren allemaal in het bezit van een rijbewijs en woonachtig in Nederland. Van de oud-deelnemers aan het programma Alcoholvrij op weg hebben er 205 de online vragenlijst ingevuld. Hiervan was 66% man. De gemiddelde leeftijd was 25.6 (SD = 5.5) jaar. De meerderheid van de Alcoholvrij op weg oud-deelnemers was in het bezit van een auto (76%). Gemiddeld reden zij (SD = ) km per jaar. De controlegroep bestond uit 164 respondenten waarvan 146 respondenten de enquête volledig in hadden gevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten in de controlegroep was 25.8 (SD = 6.58) jaar. In de controlegroep was eveneens 66% man en 69% van de respondenten was in het bezit van een auto. Gemiddeld reden zij (SD = ) km per jaar. 3.2 Drinkgedrag Drinken tijdens een stapavond De meerderheid van de respondenten (zowel de respondenten die het Alcoholvrij op weg programma hadden gevolgd, als de respondenten uit de controlegroep) gaf aan alcohol te drinken op een gemiddelde stapavond (zie tabel 1). Opvallend is dat in de controlegroep een groter percentage niet drinkt op een stapavond vergeleken met de AVOW-deelnemersgroep. Tabel 1. Alcoholgebruik op een gemiddelde stapavond bij zowel Alcoholvrij op weg oud-cursisten als controlegroep. Gemiddeld aantal glazen alcohol op een stapavond AVOW-deelnemers (% binnen groep) Controlegroep (% binnen groep) 0 7.4% 17.9% % 30.0% % 34.4% % 14.3% >15 5.7% 3.6% Drinken en autorijden Zowel in de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep als in de controlegroep pakt de meerderheid van de respondenten wel eens de auto als ze uitgaan. De meerderheid van de respondenten in beide groepen rijdt echter niet onder invloed van alcohol (zie tabel 2). Het percentage deelnemers dat 9

10 aangeeft nooit onder invloed van meer dan de toegestane limiet alcohol te rijden verschilt niet significant tussen respondenten die hebben deelgenomen aan het Alcoholvrij op weg programma en de controlegroep die dat niet heeft gedaan (χ = 0.198, p = 0.656). Het percentage respondenten dat aangeeft nooit onder invloed van zelfs maar de toegestane limiet te drinken is echter significant hoger in de groep respondenten die het pogramma hebben gevolgd dan de respondenten uit de controlegroep (χ = 9.378, p = 0.002). Mogelijk is het zo dat deelnemers aan het programma zich beter bewust zijn van het feit dat ook rijden onder invloed van de toegestane hoeveelheid alcohol onverstandig is. Aangezien we niet gevraagd hebben aan deelnemers hoe lang ze hun rijbewijs hebben is lastig uit te zoeken of de legale limiet voor respondenten 0.2 (beginnersrijbewijslimiet) of 0.5 (normale limiet) is. Voor de toekomst zou het goed zijn uit te zoeken of dit uitmaakt. Tabel 2. Alcohol en autorijden voor zowel Alcoholvrij op weg oud-cursisten als controlegroep. AVOW-deelnemers (% Nooit binnen groep) Controlegroep (% Nooit binnen groep) Pakt auto als uitgaat? 26.7% 30.1% Rijden onder invloed van de toegestane limiet? Rijden onder invloed van meer dan de toegestane limiet? 69.1% 52.4% 87.4% 89% Alcohol en autorijden: wat is de norm voor jezelf en de BOB Middels enkele situatieschetsen (zie bijlage A) hebben we getracht te kijken naar hoe normatief respondenten handelen als het gaat om alcohol en autorijden. We hebben daarin onderscheid gemaakt tussen wat de kans is dat respondenten zelf gaan autorijden als ze wat gedronken hebben versus wat ze zouden doen als de Bewust Onbeschonken Bestuurder (BOB) tegen de afspraak in toch zou drinken. Zouden ze bijvoorbeeld bij een vriend in de auto stappen die tegen de afspraak in toch gedronken heeft? Of zouden ze er wat van zeggen als de BOB toch drinkt terwijl dit tegen de afspraak was? Wat zouden ze doen als al hun vrienden bij iemand in de auto stappen die gedronken heeft? Uit een multivariate ANOVA analyse komt naar voren dat de Alcoholvrij op weg ouddeelnemers over het algemeen wat normatiever reageerden op de scenarioschetsen dan de respondenten uit de controlegroep (F = 3.406, p = 0.003). Post hoc analyses maken duidelijk dat de respondenten die deelgenomen hebben aan het Alcoholvrij op weg programma vooral verschillen van de respondenten in de controlegroep waar het gaat om het zelf rijden onder invloed van alcohol 10

11 (F = 4.798, p = 0.029) en wanneer het gaat om het instappen bij een aangeschoten vriend die BOB zou zijn in het geval dat andere vrienden wel in de auto stappen (F = , p < 0.001). Zoals te zien is in figuur 1 reageren respondenten die het Alcoholvrij op weg programma hebben gevolgd gemiddeld normatiever dan de respondenten in de controlegroep. Ook hier zien we weer dat het voor de oud AVOW cursisten waarschijnlijker is dat ze niet onder invloed van een wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol zouden deelnemen aan het verkeer na een avond stappen dan voor respondenten uit de controlegroep. Voor de respondenten die het Alcoholvrij op weg programma hebben gedaan is het eveneens waarschijnlijker dat ze ondanks peerpressure niet in de auto zouden stappen bij een vriend die alcohol heeft gedronken dan voor respondenten uit de controlegroep. De druk van de groep heeft blijkbaar meer invloed op de respondenten in de controlegroep dan de respondenten in de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep. Wanneer er echter geen druk is van vrienden is er geen verschil tussen beide groepen. Wat verder opvalt is dat zowel de respondenten uit de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep als de controlegroep het niet heel waarschijnlijk achten dat ze een vriend zouden aanspreken als deze een biertje bestelt terwijl deze auto zou rijden. Figuur 1. Waarschijnlijkheid waarmee men al dan niet normatief (M, SE) zou reageren in verschillende situaties waarbij 0=heel onwaarschijnlijk en 5 = heel waarschijnlijk. 11

12 M punten (SE) op de kennisvragen 3.3. De interventie invloed op kennis alcohol en autorijden Zoals gezegd begint het Alcoholvrij op weg programma met een theoriegedeelte waarin de effecten van alcohol op prestaties en rijgeschiktheid worden besproken. Op basis van de kennis die is gedeeld tijdens het programma zijn enkele stellingen gecreëerd waarop de respondenten konden aangeven of ze waar of onwaar waren. Ze konden het ook aangeven dat ze niet wisten of het waar of onwaar was. Voor elke juiste reactie kreeg de respondent een punt (max. 7 punten). Het gemiddelde totaal aantal punten is vergeleken tussen cohorten Alcoholvrij op weg oud-deelnemers (1 = cursisten uit het jaar , 2 = cursisten uit het jaar en 3 = cursisten uit het jaar ) en tussen de AVOW-deelnemersgroep en de controlegroep. Gemiddeld nam het totaal aantal kennispunten een klein beetje af naarmate de deelname aan het programma langer geleden was, maar deze afname was niet significant (F = 1.445, p = 0.239; zie Figuur 2). Bij de vergelijking tussen de Alcoholvrij op weg oud-cursisten en de controle groep zijn alle cohorten dus samengenomen. Gemiddeld hadden de respondenten uit de Alcoholvrij op weg ouddeelnemersgroep een iets hogere score op de kennisvragen (M = 5.38, SD = 1.05), dan de respondenten uit de controlegroep (M = 5.19, SD = 1.30), maar dit verschil was niet significant (F = 2.428, p = 0.120). Respondenten uit de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep hadden dus niet significant meer kennis van de effecten van alcohol op prestaties en rijgeschiktheid dan respondenten uit controlegroep. Om te kijken of de variantie in kennis die respondenten hebben over het rijden onder invloed van alcohol een goede voorspeller is voor de variantie in het daadwerkelijk rijden onder invloed hebben we een enkelvoudige regressie uitgevoerd op beide groepen samen. Hieruit bleek dat de mate van kennis over alcohol en alcoholgebruik in het verkeer geen goede voorspeller was voor het rijden onder invloed van alcohol (r 2 = 0.002, F = 0.675, p = 0.412). 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4, Cohort Figuur 2. Gemiddeld aantal punten (SE) op de kennisvragen per cohort Alcoholvrij op weg deelnemers. 12

13 3.3.2 Kennis, ervaring en evaluatie Een belangrijk onderdeel van het Alcoholvrij op weg programma is het ervaren van het rijden onder invloed van alcohol. Er wordt namelijk verondersteld dat kennis verschaffen over de negatieve effecten van alcoholgebruik niet altijd voldoende is. In het Alcoholvrij op weg programma is daarom naast het geven van kennis en inzicht over de gevolgen van alcohol op de rijvaardigheid ook een praktisch onderdeel opgenomen waarin getracht wordt de deelnemende jongeren een realistische beleving van de effecten van alcoholgebruik op de eigen rijvaardigheid mee te geven. In de enquête onder de respondenten die het Alcoholvrij op weg programma hebben gevolgd hebben we daarom vragen gesteld om hun kennis te testen, maar ook over hun persoonlijke ervaring met betrekking tot de invloed van alcohol op hun rijvaardigheid, en over de evaluatie van hun rijgeschiktheid na alcoholgebruik. Middels een multipele regressie hebben we gekeken welke onderdelen van het programma van invloed waren op het rijden onder invloed. Zoals te zien is in figuur 2 (hele model: R = 0.080, SE = 1.12, F = 4.664, p = 0.004) heeft alleen de ervaring van het rijden onder invloed van alcohol tijdens het programma een effect op het rijden onder invloed in de jaren daarna (R = 0.064, SE =1.13, F = , p = 0.001). Naarmate Alcoholvrij op weg deelnemers meer het idee hadden dat alcohol een negatief effect had op hun rijprestaties waren ze minder geneigd om onder invloed van alcohol te rijden. De evaluatie van de rijvaardigheid, noch de kennis over rijden onder invloed waren gerelateerd aan het rijden onder invloed (respectievelijk R = 0.009, SE =1.39, F = 1.392, p = voor de evaluatie en r 2 = 0.002, F = 0.675, p = voor kennis). Het lijkt er dus inderdaad op dat alleen de kennis over de mogelijke gevolgen van rijden onder invloed niet voldoende is om het gedrag (rijden onder invloed van alcohol) te veranderen, maar dat juist de ervaring van de negatieve gevolgen ervan effectief is in het verminderen van het rijden onder invloed van alcohol. 13

14 Figuur 3. Regressiemodel waarin de relatie tussen de verschillende onderdelen van het Alcoholvrij op weg programma op het rijden onder invloed van alcohol wordt weergegeven Ervaren inzicht door het programma: theorie vs. praktijk De respondenten vonden zowel het praktijk- als het theoriegedeelte belangrijk en inzichtgevend. Desgevraagd was 67.6% van de respondenten het eens met de stelling dat de kennis die zij hadden opgedaan tijdens het Alcoholvrij op weg programma hen had laten inzien dat zij beter helemaal niet konden drinken als zij moesten autorijden. Van de respondenten was 66.4% het eens met de stelling dat de ervaring van het rijden onder invloed hen had laten inzien dat zij beter niet konden rijden onder invloed van alcohol. Beide onderdelen werden dus belangrijk gevonden door de meerderheid van de respondenten. We hebben daarom gekeken of en in welke mate deze aspecten daadwerkelijk gerelateerd waren aan het gedrag. Zoals te zien is in figuur 4 (hele model: R = 0.173, SE = 1.054, F = , p = 0.001) kan het rijgedrag echter niet voorspeld worden door inzicht door kennis. maar heeft inzicht door ervaring wel een voorspellende waarde voor het rijgedrag (R = 0.162, SE = 1.058, F = , p < 0.001). Dat betekent dat alhoewel zowel het inzicht door kennis over rijden onder invloed als het inzicht door de ervaring hiervan belangrijk werd gevonden, die laatste alleen een onderscheidende bijdrage levert aan het uiteindelijke gedrag (te weten, rijden onder invloed). 14

15 Figuur 4. Regressiemodel voor de invloed van zelfervaren inzicht door de Alcoholvrij op weg oud-deelnemers. 4. CONCLUSIE In het huidige onderzoek hebben we gekeken naar mogelijke verklaringen voor het al dan niet succesvol zijn van het Alcoholvrij op weg preventieprogramma van VNN. We wilden graag weten of oud-deelnemers minder vaak onder invloed van alcohol de auto pakken vaker dan leeftijdsgenoten die dit programma niet hebben gevolgd. Daarnaast wilden we kijken hoe belangrijk de ervaring is van het rijden onder invloed tijdens het Alcoholvrij op weg programma, en hoelang deze effecten aanhouden. Om dit te onderzoeken is aan alle personen die tussen januari 2005 en januari 2014 hebben deelgenomen aan Alcoholvrij op weg een uitnodiging gestuurd voor deelname aan een online enquête. Deze enquête is door 205 van de oud-deelnemers ingevuld. Resultaten van de AVOW ouddeelnemersgroep zijn vergeleken met een controlegroep deelnemers die woonachtig zijn in vergelijkbare rurale gebieden in Nederland en zijn gematcht met de Alcoholvrij op weg respondenten op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Deze controlegroep bestond uit 164 respondenten die de online vragenlijsten hebben ingevuld, waarvan 146 volledig. Uit de resultaten kwam naar voren dat het percentage respondenten dat aangaf onder invloed van meer dan de legale limiet alcohol te rijden niet verschilde tussen de beide groepen; bijna 90% van de respondenten gaf aan niet te rijden onder invloed van meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol (te weten: 0.2 promille voor beginnende bestuurders en 0.5 promille voor ervaren bestuurders). Echter, het percentage respondenten dat wel eens reed onder minder dan de legale limiet alcohol was ruim 15% lager in de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep dan in de 15

16 controlegroep. Te weten, in de controlegroep geeft slechts iets meer dan de helft van de deelnemers aan nooit met drank op de rijden, terwijl in de oud-deelnemersgroep bijna 70% aangeeft dit nooit te doen. Oud AVOW cursisten drinken dus vaker helemaal niets als ze nog moeten rijden. Mogelijk heeft het Alcoholvrij op weg programma deelnemers doen inzien dat het rijden onder invloed van alcohol, ook al is het de legale limiet, onverstandig is. Ook bleek uit het onderzoek dat zowel de respondenten in de Alcoholvrij op weg ouddeelnemersgroep als in de controlegroep niet snel in de auto zullen stappen bij een vriend die alcohol gedronken heeft. Echter, deelnemers uit de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep gaven aan minder gevoelig te zijn voor groepsdruk waar het ging op het instappen in de auto bij een vriend die alcohol gedronken had. Mogelijk heeft het programma de respondenten zekerder gemaakt van hun zaak als het gaat om alcohol en autorijden waardoor ze niet snel geneigd zijn om zelf onder invloed te rijden, maar dit ook niet accepteren van een vriend. Zij spreken echter, net als de controlegroep, niet zo snel een vriend aan op zijn drinkgedrag als deze nog moet rijden. Het is daarom aan te bevelen in de toekomst aandacht te geven aan dit element (dus het aanspreken van leeftijdsgenoten) binnen het Alcoholvrij op weg programma. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de ervaring van het rijden onder invloed tijdens het Alcoholvrij op weg programma een positief effect heeft gehad op het niet rijden onder invloed. De meerderheid van de respondenten uit de Alcoholvrij op weg oud-deelnemersgroep had tijdens het programma ervaren dat het rijden onder invloed van alcohol hun rijprestaties negatief beïnvloedde en hoe meer zij dit ervaren hadden hoe minder zij nu geneigd waren om onder invloed van alcohol te rijden. De kennis die de respondenten hadden opgedaan tijdens het programma werd als belangrijk en inzichtgevend ervaren door de respondenten zelf, maar bleek geen onderscheidende invloed te hebben op het uiteindelijke gedrag van de respondenten. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Alcoholvrij op weg programma effectief is als het gaat om het verminderen van het rijden onder invloed van alcohol, ook op langere termijn. Kennis is meegeven over de negatieve gevolgen van alcohol op de rijvaardigheid is hierbij erg belangrijk, maar het zelf ervaren van deze negatieve effecten tijdens het Alcoholvrij op weg programma is zo mogelijk nog belangrijker. De effecten laten zich zien op het daadwerkelijk rijgedrag, maar ook op het weerstand kunnen bieden tegen peerpressure. Het is daarom aan te bevelen om het Alcoholvrij op weg programma te blijven aanbieden aan jonge bestuurders, om hen (meer) bewust te maken van de mogelijke effecten van alcohol in het verkeer. 16

17 4.1 Conclusies Alcoholvrij op weg heeft een positief effect op het niet rijden onder invloed; bijna 70% van de oud-deelnemers aan het preventieprogramma kruipt nooit met drank op achter het stuur, tegenover iets meer dan de helft in de controlegroep. Het Alcoholvrij op weg programma helpt jongeren zekerder te worden van hun overtuiging dat alcohol en verkeer niet samengaan. Hoewel bijna alle deelnemers aangeven niet in de auto te stappen bij een vriend die alcohol gedronken heeft, geven sommige deelnemers in de controlegroep aan onder groepsdruk dit wel te doen. Oud-deelnemers van het Alcoholvrij op weg programma zijn hierin standvastiger. Bijna niemand van de deelnemers aan dit onderzoek geeft aan een vriend aan te spreken als hij/zij met drank op achter het stuur wil kruipen. Hierin onderscheiden de oud-deelnemers van het preventieprogramma zich niet van de controlegroep. De kennis die de respondenten hadden opgedaan tijdens het Alcoholvrij op weg programma werd als belangrijk en inzichtgevend ervaren door de respondenten zelf. De ervaring van rijden onder invloed van alcohol tijdens het Alcoholvrij op weg programma heeft effect op het rijgedrag zelfs jaren later; hoe meer oud-deelnemers de ervaring hadden dat alcohol een negatief effect had op hun rijkunsten, hoe minder zij geneigd waren later met alcohol op achter het stuur kruipen. 4.2 Aanbevelingen Alcoholvrij op weg heeft een positief effect op het rijden onder invloed. Het is daarom aan te bevelen het programma breder uit te zetten in Nederland en ook aan te bieden in andere dan alleen de Noordelijke provincies. Alhoewel het geven van kennis en inzicht over de invloed van alcohol op gedrag belangrijk is, lijkt het erop dat het ervaren van de negatieve gevolgen van alcohol op rijvaardigheid ook een zeer belangrijke bijdrage levert aan het effect van het Alcoholvrij op weg programma op het rijden onder invloed. Het is aan te bevelen dat dit onderdeel dan ook blijft bestaan. Het lijkt erop dat jongeren het lastig vinden om vrienden aan te spreken op het drinken terwijl ze nog moeten rijden. Hieraan zou mogelijk in het programma meer aandacht besteed kunnen worden. Misschien zou het goed zijn om jongeren handvaten te bieden voor het uiten van kritiek op leeftijdsgenoten waar het gaat om rijden onder invloed. 17

18 LITERATUUR Alhm K, Björnstig U, Öström M (2009). Alcohol and drugs in fatally and non-fatally injured motor vehicle drivers in northern Sweden. Accident analyses and prevention 41 (1), Blomberg RD, Peck RC, Moskowitz H, Burns M, Fiorentino D (2009). The Long Beach/Fort Lauderdale relative risk study. Journal of Safety Research 40 (4), Brady JE, Li G (2012). Prevelance of alcohol and other drugs in fataly injured drivers. Addiction. 108 (1), Brookhuis KA, De Waard D, Steyvers FJJM, Bijsterveld H (2011). Let them experience a ride under the influence of alcohol; A succesfull intervention programm? Accident Analyses and prevention 43, Drummer OH, Gerostamoulos J, Batziris H, Chu M, Caplehorn JRM, Robertson MD and Swann P (2003). The incidence of drugs in drivers killed in Australian road traffic crashes, forensic Sci.Int 134, Gjerde H, Normann PT, Christophersen AS, Samuelsen SO, Morland J (2011). Alcohol, psychoactive drugs and fatal road traffic accidents in Norway: a case control study. Accident Analyses Prevention, 43 (3), González-Wilhelm (2007). Prevelance of alcohol and illicit drugs in blood specimens from drivers involved in traffic law offences. Systematic review of cross-sectional studies. Traffic injury and prevention 8 (2), Karjalainen K, Blencowe T, Lillsunde P (2012). Substance use and social, health and safetyrelated factors among fatally injured drivers. Accident analyses and prevention 45, Legrand SA, Isalberti I, Van der Linden T, Bernhoft IM, Hels T, Wiese Simonsen K, Favretto D, Ferrara SD, Caplinskiene M, Minkuviene Z, Pauliukevicius A, Houwing S, Mathijssen R, Lillsunde P,Langel K, Blencowe T, Verstraete AG (2013). Alcohol and drugs in seriously injured drivers in six European countries. Drug Testing and Analysis 5, (3), Mathijssen, M.P.M. (2005). The prevalence and relative risk of drink and drug driving in the Netherlands: a case-control study in the Tilburg police district. R SWOV, Leidschendam. Mathijssen, M.P.M. (1998a). Rijden onder invloed in Nederland, ; Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekeindnachten. R SWOV, Leidschendam. Poulsen H, Moar R (2012). The incidence of alcohol and other drugs in drivers killed in new Zealand roads crashes Forensic Science International 223 (1-3),

19 Room R, Babor T, Rehm J (2005). Alcohol and public health. The Lancet 365 (9458), Steyvers, F.J.J.M. & Brookhuis, K.A. (1996). Effecten van lichaamsvreemde stoffen op Rijgedrag: een literatuuroverzicht. Haren: Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen. VK-WR Rapport voor opdrachtgever. 19

20 BIJLAGE ENQUETE 1. Inleidende tekst en geïnformeerde toestemming Dank voor uw deelname aan deze enquête. 1.1 Doel van de enquête Middels deze enquête proberen we een beter beeld te krijgen van de kennis en mening van oud 'alcohol vrij op weg' cursisten over alcohol en rijden onder invloed. Daarnaast vragen we naar enkele persoonlijke gegevens zodat we na kunnen gaan of deelnemers aan dit onderzoek een goede afspiegeling zijn van onze doelgroep. Sommige vragen gaan niet direct over de cursus of alcohol en rijden onder invloed. Zo stellen wij bijvoorbeeld ook vragen over waarden en vragen wij je naar jouw persoonlijke omstandigheden. Deze informatie is voor ons belangrijk omdat we hiermee beter inzicht krijgen in de mens achter de mening. 1.2 Deelname aan het onderzoek Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen. Het gaat om jouw persoonlijke mening. Denk niet te lang na over je antwoord, maar noteer de eerste reactie die in je opkomt. Je kunt op ieder moment stoppen met je deelname aan dit onderzoek door de vragenlijst niet (verder) in te vullen. Jouw gegevens worden geheel vertrouwelijk en anoniem verwerkt, en zijn niet tot jouw persoon terug te leiden. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de onderzoekers via: Door "Ja" te klikken geeft je aan dat je: - de bovenstaande informatie hebt gelezen - je bewust bent van de procedure en duur van de enquête - toestemming verleent voor deelname 1. Vragen over gedrag 1. Hoeveel glazen alcohol drink je op een gemiddelde stapavond?.. 2. Pak je de auto als je uitgaat? Nooit heel vaak 3. Rijd je wel eens onder invloed van de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol? Nooit heel vaak 4. Rijd je wel eens onder invloed van meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol? Nooit heel vaak 20

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Geertje Schuitema, Dick de Waard, & Karel Brookhuis Definitieve versie November 2008 Rijksuniversiteit Groningen Afdeling Experimentele

Nadere informatie

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol Aanpassing schattingsmethodiek R-2014-32 Dr. S. Houwing, dr. F.D. Bijleveld,

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

TTOO-119. Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal, Traffic Test bv

TTOO-119. Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal, Traffic Test bv Gedragseffecten van de EMA Een evaluatieonderzoek naar de leer- en gedragseffecten op middellange termijn van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Infosheet Drugs in het verkeer

Infosheet Drugs in het verkeer Infosheet Drugs in het verkeer In dit infosheet schetsen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Trimbos-instituut en stichting TeamAlert (verkeersveiligheidsorganisatie

Nadere informatie

Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Evaluatie van enkele onderdelen van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) die zijn opgenomen in een bestaande Alcohol Verkeer Cursus

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals

Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals M. Vervloet

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND RAPPORT FEBRUARI 2015 2 COLOFON Arnold Roosendaal, Ottilie Nieuwenhuis, Merel Ooms, Anita Bouman-Eijs en Noor Huijboom Met dank aan Tijs van den Broek Februari

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Projectgroep

Nadere informatie

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen ONDERZOEK EN BELEID 121 De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de

Nadere informatie

Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Rapportage. Alcohol. Meetkeet Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april 2003 Colofon

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Alcohol, Drugs & Verkeer

Alcohol, Drugs & Verkeer Alcohol, Drugs & Verkeer Een onderzoek onder bezoekers van coffeeshops en grootschalige discotheken in de regio Nijmegen (Nederland)- Kleve (Duitsland) Alex Roomer Tatiana Akouele In opdracht van: Stadsregio

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument

De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument Student: Jolien van Heek Studentnummer: s0727555 Adres: Professor Huijbersstraat 73-14 6524 NS Nijmegen Contactgegevens: e-mail:

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie