begroting gemeente hardenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "begroting gemeente hardenberg"

Transcriptie

1 begroting 2012 gemeente hardenberg

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma Begrotingsuitkomst Meerjarenbegroting Het investeringsprogramma Investeringsruimte na Vervangings- en kleine investeringen PROGRAMMAPLAN Voorzieningen...17 Wonen...20 Kwetsbare groepen...22 Veiligheid en openbare ruimte...26 Economie...28 Groene ruimte...32 Externe oriëntatie...35 OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN VAN DE PROGRAMMA S...37 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN RESERVES Algemene dekkingsmiddelen...38 Onvoorzien...40 Mutaties in reserves...41 Meerjarenbegroting VERPLICHTE PARAGRAFEN...44 Lokale heffingen...45 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen...50 EMU saldo (lokale overheid)...57 Paragraaf grondbeleid...58 Paragraaf bedrijfsvoering...60 Verbonden partijen BESLUIT...71

3 Hardenberg, 20 september 2011 AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de begroting voor 2012 aan. Wij presenteren u een sluitende begroting 2012 en een sluitende meerjarenbegroting Dit is mede mogelijk door een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen, waarmee de raad dit voorjaar heeft ingestemd. Provinciaal toezicht De begroting 2012 is materieel sluitend. Dat wil zeggen dat de in deze begroting opgenomen structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Door aan dit criterium te voldoen en door vaststelling van de begroting 2012 voor 15 november 2011 wordt voldaan aan de criteria voor het zogenaamde repressief toezicht. Dat wil zeggen dat de gemeente geen voorafgaande toestemming van de provinciaal toezichthouder nodig heeft om raadsbesluiten uit te kunnen voeren. Samenwerking met Ommen In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de resultaten uit het lopende onderzoek naar efficiencyvoordelen door een fusie van de ambtelijke organisaties Ommen Hardenberg. De gemeenteraden van Hardenberg en Ommen hebben het groene licht gegeven aan beide colleges om de voorbereiding voor de integratie ambtelijke organisaties voort te zetten. Het definitieve besluit van beide raden valt uiterlijk 1 december In de komende maanden zal het voorgenomen besluit onder leiding van beide gemeentesecretarissen worden uitgewerkt. 2

4 Leeswijzer In deze begroting staat het financieel (meerjaren)perspectief centraal. Achtereenvolgens komen de financiële positie van de gemeente, de begroting 2012 en de meerjarenbegroting aan de orde. Daarna volgen het investeringsprogramma en de voorgenomen vervangings- en kleine investeringen Gebruikelijk is dat u vervolgens in het zogenaamde programmaplan een uitwerking per programma en per ambitie krijgt van de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Wij hebben de afgelopen tijd geconstateerd dat hierin veelal het lopende beleid wordt beschreven. Voor dit jaar hebben wij voor een andere werkwijze gekozen en de informatie toegespitst op een aantal speerpunten per programma. Vanzelfsprekend hebben daarbij de 3- W-vragen centraal gestaan: Wat willen we bereiken (onze ambities)? Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten)? Wat gaat het kosten (de begroting) Verder is een aantal verplichte paragrafen in deze begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ingegaan op zaken als het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de risico's. De 1e begrotingswijziging In dit boekwerk zijn de ramingen opgenomen van de budgetten voor bestaand beleid. In de 1e wijziging 2012 worden de financiële gevolgen verwerkt van het investeringsprogramma 2012 en van de vervangings- en kleine investeringen voor Daarnaast worden in deze 1e wijziging ook de gevolgen van de zogenaamde septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verwerkt. De 1e begrotingswijziging, met de daarbij behorende toelichting, zal u afzonderlijk worden toegezonden. Wijze van behandelen Voor de behandeling van de begroting is de volgende planning opgesteld. Verzending begrotingsstukken naar de raad uiterlijk 22 september Technisch beraad op 11 oktober Tijdens dit technisch beraad kunt u van onze ambtenaren een mondelinge toelichting op de begroting krijgen. De oriënterende raadsbijeenkomst in bijzijn van alle portefeuillehouders vindt plaats op 1 november In deze bijeenkomst kunnen beleidsmatige vragen aan de portefeuillehouder worden gesteld en kunnen fracties elkaar bevragen. De begrotingsvergadering vindt plaats op 8 november

5 FINANCIËLE POSITIE Inleiding In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2011 schreven wij het al. De financiële omstandigheden zijn ten opzichte van voorgaande jaren ingrijpend veranderd. Vooral de ontwikkelingen op rijksniveau, baarden ons zorgen. De raad heeft deze ontwikkelingen niet afgewacht en in het collegeprogramma Meer met Minder een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 7 miljoen, waarvan 4 miljoen voor het effect van rijksbezuinigingen. Dit voorjaar (2011) heeft de raad het bezuinigingsplan De Toekomst tegemoet vastgesteld. In dit plan wordt genoemde bezuinigingstaakstelling concreet ingevuld. De zorg over de ontwikkeling van de rijksfinanciën en de gevolgen hiervan voor de gemeente, is terecht gebleken. Door het rijk zijn structurele kortingen doorgevoerd op de gemeentefondsuitkering, het participatiebudget en het budget voor de sociale werkvoorziening. Wij constateren dat het besluit van de raad om al in het collegeprogramma een bezuinigingstaakstelling van 7 miljoen op te nemen en de voortvarendheid waarmee vervolgens de uitvoering ter hand is genomen er toe leiden dat wij u nu een sluitende begroting en meerjarenbegroting presenteren. Het financieel beleid De kern van ons meerjarig financieel beleid is: 1. de investeringsruimte van 16,5 miljoen, genoemd in het collegeprogramma Meer met Minder, blijft volledig overeind. 2. de jaarrekening mag niet negatief sluiten; 3. de algemene reserve van de gemeente inclusief reserve grondbedrijf moet eind 2010 de minimaal gewenste omvang hebben; 4. de begroting mag niet negatief sluiten en ook het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief mag niet negatief zijn; anders gezegd: ons eigen financieel huishoudboekje en onze eigen financiële toekomst exclusief nog niet bekende rijksbezuinigingen moet op orde zijn; Investeringen zijn noodzakelijk niet alleen voor dit moment, maar ook omdat zij een bijdrage leveren aan een toekomstig herstel. De gemeente doet forse investeringen in zaken zoals sportpark De Krim, centrumplan Dedemsvaart, de stationsomgeving, het gemeentehuis, wegen, rioleringswerken en onderwijshuisvesting. Voor 2012 komt daar zo n 6 miljoen voor nieuwe investeringen bij en 3,0 miljoen voor vervangingsinvesteringen. Gelijktijdig met deze begroting bieden wij u de 2 e bestuursrapportage 2011 aan. Uit deze bestuursrapportage blijkt dat wij met de gemeentelijke financiën op koers liggen. Met andere woorden, dat wij een sluitende jaarrekening verwachten. In deze bestuursrapportage is een aantal ontwikkelingen genoemd, dat structureel nadelig doorwerkt naar de begroting Concreet gaat het dan om de korting op het SW-budget en de hogere bijstandsuitgaven. 4

6 De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2012 rond 10,5 miljoen. In opdracht van de raad hebben wij in samenwerking met de accountant een onderzoek laten doen naar risico s en gewenste omvang van het weerstandsvermogen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen op het moment van behandeling van de begroting beschikbaar zijn. De begroting 2012 is sluitend. Ook het meerjarenperspectief is sluitend. Zoals bekend hebben gemeenten dit voorjaar niet ingestemd met het concept-bestuursakkoord met het rijk. Het breekpunt voor de gemeente vormt met name de paragraaf met betrekking tot de invoering van de Wet werken naar vermogen. Gemeenten hebben aangegeven dat de korting op het budget voor sociale werkvoorziening een forse aanslag op de gemeentelijke financiën betekent en daarmee niet acceptabel is. Tot op heden is nog niet duidelijk hoe het verder gaat met het bestuursakkoord. Bezuinigingsprogramma Op 14 juni 2011 heeft de raad ingestemd met het bezuinigingsprogramma Na verwerking van de amendementen ziet dit programma er als volgt uit: Totaal Ambities Inkomstenverhoging Bedrijfsvoering Totaal Voor een toelichting op de samenstelling van dit pakket verwijzen wij u naar het raadsbesluit van 14 juni 2011 inzake het bezuinigingsprogramma De uitvoering van het bezuinigingsprogramma ligt op schema. Uitwerking jaarschijf 2012 In het bezuinigingsprogramma is voor 2012 een bezuinigingsopdracht opgenomen van Hiervan is uiteindelijk in de begroting 2012 een bedrag van concreet verwerkt. Het verschil ad wordt verklaard uit een andere fasering van de dekkingsmaatregelen. Om uiteenlopende redenen kan een aantal voorstellen dit jaar nog niet worden geëffectueerd, waaronder de verhoging WRO-opbrengsten ( ) en de verwachte besparing als gevolg van intensivering samenwerking ( ). De opbrengst van deze maatregelen hebben wij doorgeschoven naar 2013 (zie hierna meerjarenbegroting ). 5

7 Begrotingsuitkomst 2012 Uitgangspunten Voor de samenstelling van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: prijsstijgingen 2012 van 2,25% stelpost 1% loonstijging i.v.m. omzetting incidentele loonsverhoging naar structureel (conform CAO tot 1/7/2011) stelpost 0,5% loonstijging i.v.m. verwachte verhoging sociale lasten inflatoire verhoging van de tarieven met 2,25% inzet van het jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijvingen en rente voor dekking van vervangings- en kleine investeringen voor onvoorziene uitgaven wordt een structureel bedrag opgenomen van voor onvoorziene incidentele uitgaven wordt een post opgenomen van voor de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de informatie uit de mei-circulaire 2011 jaarschijf 2012 van het bezuinigingsplan een aantal inwoners per 1 januari 2012 van een aantal woningen per 1 januari 2012 van een rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 4,5% (2011: 4,25%). Ten opzichte van de uitgangspunten die zijn vastgesteld bij de 1 e bestuursrapportage 2011 is het percentage voor prijsstijgingen verhoogd van 2 naar 2,25. Dit percentage is gebaseerd op de berekeningen van het Centraal Plan Bureau, zoals opgenomen in de gemeentefondscirculaire van mei Verder is in deze begroting uitgegaan van een stelpost van 2% voor loonstijging (i.p.v. 1%). Dit percentage is gebaseerd op het eindbod van de VNG/CvA. Toelichting op begrotingsuitkomst Bij het samenstellen van de begroting werden wij geconfronteerd met forse financiële tegenvallers als gevolg van de toename van de bijstandsuitgaven ( ) en een tekort op het budget voor de sociale werkvoorziening ( ). Ontwikkelingen, die bij het opstellen van het bezuinigingspakket niet c.q. niet tot deze omvang waren voorzien. Zonder deze ontwikkelingen zouden wij u nu een begrotingsoverschot presenteren. Deze ontwikkelingen maken het nodig om aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen. Wij stellen u voor om in 2012 geen prijscompensatie toe te kennen. Deze maatregel levert een bezuiniging op van Bij dit bedrag merken wij op dat wij er rekening mee hebben gehouden dat gesubsidieerde instellingen volledig worden gecompenseerd voor loonkostenstijgingen (voor zover dit in de subsidieverordening als zodanig is vastgelegd). Na verwerking van deze maatregel is de begroting 2012 sluitend. Ter toelichting op het begrotingsresultaat is in onderstaand overzicht weergegeven wat de effecten zijn van de hiervoor genoemde uitgangspunten en de overige ontwikkelingen die dit begrotingsresultaat hebben beïnvloed. 6

8 Nadeel Voordeel Prijsstijgingen Salarissen opbrengst inflatoire tariefsverhoging en volumeontwikkelingen nieuwe post onvoorzien gemeentefondsuitkering jaarschijf 2012 bezuinigingsprogramma vrijval stelposten Bijdrage stichting Vervallen legesopbrengsten Nationale Identiteitskaart hogere bijstandsuitgaven structurele korting rijksbijdrage werkvoorziening Overige Geen prijscompensatie Gemeentefondsuitkering De raming voor de gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de informatie opgenomen in de zogenaamde meicirculaire Een deel van de gemeentefondsuitkering is geoormerkt, waaronder voor de uitvoering van de WMO ( ). Jaarschijf 2012 bezuinigingsprogramma Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de hiervoor opgenomen paragraaf op bladzijde 5. Vrijval stelposten In de begroting 2011 is een aantal stelposten opgenomen, dat in 2011 incidenteel is ingezet: - stelpost onvoorzien stelpost structureel voordeel mutaties 1 e bestuursrapportage In 2012 zijn deze bedragen weer structureel beschikbaar. Bijdrage stichting 2015 De raad heeft in zijn vergadering van 9 november 2010 aan het college opgedragen om voor de jaren 2012 t/m 2015 ruimte te vinden binnen de begroting voor een passende bijdrage die jaarlijks door de raad wordt aangegeven na de jaarlijkse terugkoppeling van de Stichting Nationale Identiteitskaart Gemeenten mogen geen leges meer vragen voor het verstrekken van de NIK (aan personen ouder dan 14 jaar). Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van 9 september Dit betekent voor de begroting in financiële zin een nadeel van Wij vinden dat het Rijk dit nadeel moet compenseren. Het betreft hier immers de uitvoering van een door het rijk aan de gemeenten opgedragen taak. Voorshands gaan wij ervan uit dat het rijk in ieder geval de helft van de gemiste opbrengsten gaat vergoeden ofwel dat het budgettaire nadeel voor deze begroting gaat bedragen. Hogere bijstandsuitgaven Als we vooruit kijken naar de bijstandsuitgaven in 2012 dan verwachten we eenzelfde beeld als voor Ons beleid is er op gericht om het aantal uitkeringen gemiddeld over het hele jaar gelijk te houden op 600 stuks. We komen dan op een totale uitgave van 7,9 miljoen. En dat leidt dan, net als in 2011, tot een tekort ten opzichte van de begroting van 0,5 miljoen. 7

9 Structurele korting rijksbijdrage WSW Zoals bekend worden door het rijk kortingen doorgevoerd op de rijksbijdrage per SE (= arbeidsplaats). Voor 2012 en volgende jaren verwachten wij de volgende tekorten personeelskosten Larcom externe uitvoering en begeleid werken overige kosten totaal rijksbijdrage inleenvergoeding Larcom bijdrage Ommen totaal saldo reeds in begroting verwerkt In dit perspectief is rekening gehouden met natuurlijk verloop en een hogere inleenvergoeding (2011: ). Wij verwachten namelijk dat het inzetten van trajecten via Larcom zal leiden tot een verhoging van de inleenvergoeding. We zullen ons de komende jaren maximaal inspannen om het tekort te verminderen door de samenwerking met Larcom te intensiveren en gezamenlijk projecten uit te voeren. In het Bestuursakkoord is een Noodfonds ( 400 miljoen) in het vooruitzicht gesteld. Wellicht is het mogelijk dat de hiervoor genoemde tekorten deels kunnen worden gedekt uit de uitkering van het Noodfonds, maar dat is incidenteel geld. Het Bestuursakkoord is nog niet vastgesteld en dat betekent dat de criteria voor een uitkering uit het Noodfonds ook nog onduidelijk zijn. In deze begroting hebben wij geen rekening gehouden met een bijdrage uit het Noodfonds. Een andere financiële oplossing zou kunnen bestaan uit het inzetten van het Participatiebudget. Echter, ook hier worden de komende jaren forse kortingen door het rijk op toegepast. In 2012 zal het budget met zo n verlaagd worden naar ongeveer 1,0 miljoen. Dit betekent dat er in 2012 sowieso al minder geld beschikbaar is om re-integratieactiviteiten uit te voeren. 8

10 Meerjarenbegroting Bestuurlijk uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting. Voor de samenstelling van deze meerjarenbegroting zijn de volgende rekenkundige uitgangspunten gehanteerd: prijsstijgingen 2012 van 2,25% (conform uitgangspunten gemeentefonds) loonstijgingen in 2012, 2013 en 2014 van 3% (conform uitgangspunten gemeentefonds) inflatoire verhoging van de tarieven met 2,25% inzet van het jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijvingen en rente voor dekking van vervangings- en kleine investeringen voor onvoorziene uitgaven wordt een structureel bedrag opgenomen van voor onvoorziene incidentele uitgaven wordt een post opgenomen van voor de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de informatie uit de mei-circulaire 2011 jaarschijf 2013 en 2014 van het bezuinigingsplan een aantal inwoners per 1 januari 2012 van en een jaarlijkse toename in de jaren daarna met 150 een aantal woningen per 1 januari 2012 van en een jaarlijkse toename van aantal woningen met 200 een rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 4,5%. Hierna wordt een verkort overzicht gegeven van de verwachte ontwikkeling van de meerjarenbegroting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk dat verderop in deze begroting is opgenomen (zie bladzijde 44). Meerjarenbegroting Saldo voorgaand jaar verwachte mutaties Saldo na mutaties Bezuinigingsprogramma doorschuif jaarschijven bezuinigingsplan nieuw saldo Na 2 jaren van positieve resultaten is in 2015 voor het eerst sprake van een tekort. Wat geldt voor de begrotingsuitkomst gaat hier ook op voor de meerjarenbegroting. Met name het (toenemende) tekort op het SW-budget werkt nadelig door in ons financieel perspectief. Een tekort in de meerjarenbegroting ook al wordt dit pas in 2015 verwacht vinden wij niet acceptabel. Wij willen een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. Reden om ook hier op dit moment een korting op de budgetten voor prijscompensatie in 2013 toe te passen. 9

11 Deze maatregel leidt tot de volgende verbetering van het financieel perspectief: Meerjarenbegroting saldo meerjarenbegroting geen prijscompensatie Na verwerking van deze maatregel is de meerjarenbegroting sluitend. Ook constateren wij dat dit perspectief (overschotten in 2013 en 2014) ruimte biedt om op incidentele basis prijscompensatie toe te kennen. Wij komen hierop terug bij de begroting Het investeringsprogramma In de huidige raadsperiode wordt geïnvesteerd in een aantal belangrijke thema s, zoals benoemd in het collegeprogramma Meer met minder. Voor 2012 en staan de volgende investeringen op stapel. Omschrijving Startersleningen Combinatiefuncties Subsidie KNSTSPR Aanpak oude wijken (sociale component) Groen blauwe Diensten Leader plus e fase sportboulevard Sportpark de Krim Vechtpark Geluidsruimte Bruchterweg/Nieuwe Haven Totale bestedingen Wij stellen voor dat de raad - via de 1 e begrotingswijziging - de bedragen opgenomen in de jaarschijf 2012 nu beschikbaar stelt, met uitzondering van het bedrag voor de 2 e sportboulevard. Hiervoor zullen wij u nog een afzonderlijk raadsvoorstel toesturen. Investeringsruimte na 2014 Voor de periode na 2014 is 6 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief het structurele bedrag van dat nu nog wordt ingezet voor het centrumplan Hardenberg en vanaf 2015 wordt ingezet voor het investeringsbudget na Bij de berekening van dit bedrag is het besluit van de raad om 1,3 miljoen uit te trekken voor het centrumplan Dedemsvaart verwerkt. Ook is de toevoeging van rond 0,5 miljoen in verband met de BTW-teruggaaf sportaccommodaties hierin meegenomen (zie ook 2 e bestuursrapportage 2011). 10

12 Vervangings- en kleine investeringen 2012 Het is gebruikelijk dat de raad - met de vaststelling van de begroting - ook de budgetten beschikbaar stelt voor vervangings- en kleine investeringen. In de begroting 2012 is een structureel bedrag van opgenomen voor opvang van lasten vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is ontstaan als gevolg van de vrijvallende (netto)kapitaallasten. Wij stellen u voor om dit bedrag als volgt in te zetten. Omschrijving Toelichting Investering Last Subsidie tennisvereniging Slagharen e.o. Door de tennisvereniging Slagharen is een subsidieaanvraag ingediend voor vervanging van Hertaxatie opstal- en inboedelverzekering tennisbanen. In 2012 moet deze verzekering opnieuw worden aanbesteed. In dit kader zal daarom hertaxatie van de gemeentelijke panden in 2012 moeten plaatsvinden Luchtfoto s De huidige luchtfoto s zijn genomen in het voorjaar van De Basisregistratie Adressen en Gebouwen kent de wettelijke verplichting om mutaties binnen 3 maanden door te voeren. Door de toename van vergunningsvrije bouwwerken zijn deze bouwwerken niet meer in beeld in het bouwregister. Deze mutaties dienen aan de hand van luchtfoto s opgespoord en geometrisch 4 Inrichtingskosten MFC Dedemsvaart bepaald te worden Door de bouw van een nieuw MFC Dedemsvaart is het noodzakelijk dat de huidige inventaris vervangen dient te worden Keermuren Baalder Diverse keermuren in Baalder zijn gescheurd, de vroegere getroffen reparaties (stutten) zijn niet meer effectief Testapparatuur ademlucht De bedoelde meetapparatuur wordt dagelijks ingezet bij de controle van de ademluchtapparatuur, maskers, toestellen en persoonlijke bodyguard

13 Omschrijving Toelichting Investering Last Valbeveiliging brandweer Een belangrijk en onmisbaar persoonlijk beveiligingsmiddel indien op hoogte gewerkt moet worden VRI Slagharen De VRI Balkbrug en de VRI Slagharen worden aangepast. Deze werkzaamheden worden door de provincie uitgevoerd. De gemeente draagt 50% van de kosten Beschoeiing de Rietgans Dedemsvaart De beschoeiing grenst aan particuliere tuinen. De beschoeiing is rot. Bij niet vervangen kunnen de tuinen verzakken, de gemeente kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Op de investering beschoeiing vijverpartij Garstlanden is een overschot van Dit overschot kan voor deze vervangingsinvestering worden ingezet / / Brug Oelenveer De fiets-/voetgangersbrug is in een dermate slechte staat dat directe vervanging noodzakelijk is Abri s De huidige abri s zijn verschillend in uitvoering welke een uniform straatbeeld verhinderen. Schoonmaak en onderhoud van de abri s zijn formeel niet geregeld en gebeuren ad-hoc. Door de vervanging in één keer aan te besteden ontstaan naast schaalvoordelen ook mogelijkheden om onderhoud en schadeherstel uit te besteden in ruil voor het maken van gepaste reclame in de abri s Paspomaat In het nieuwe gemeentehuis komt een voorziening voor de opslag en geautomatiseerde uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen Verplaatsing brandweerpost Dedemsvaart/Interne verbouwing brandweerpost Dedemsvaart Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden tot verplaatsing van de

14 Omschrijving Toelichting Investering Last 2012 brandweerpost naar de gemeentewerf Dedemsvaart. Indien dit niet haalbaar is, is verbouwing van de huidige post nodig. De verbouwing bestaat uit verbouw sanitaire ruimtes, ruimte voor uitrukpakken, coating garagevloeren, garderoberekken en inrichting bergkast. 14 Kunstgrasveld Hardenberg 85 Op basis van de criteria van NOC/NSF kan Hardenberg '85 aanspraak maken op 3 wedstrijdvelden, maar men zit nu al dicht op de afronding naar 4 velden. Een oplossing van het accommodatieprobleem is dringend noodzakelijk, omdat het openbare veld veel te intensief bespeeld wordt. Een oplossing kan gevonden worden door de aanleg van een kunstgrasveld op het hoofdveld, waardoor dit veld voor trainingen en wedstrijden gebruikt kan worden. In de investeringsraming zijn de kosten voor een veldomheining, veldverlichting en een tegelpad niet opgenomen, omdat deze voorzieningen al aanwezig zijn Renovatie sportvelden Naast het reguliere onderhoud moet voor elk veld rekening worden gehouden met een periodieke renovatie Parkeerterrein begraafplaats Achterveld Dedemsvaart Omdat na het volraken van begraafplaats Mulderij -en in verband hiermee ruimen van graven op begraafplaats Achterveld- het bezoek aan begraafplaats Achterveld sterk zal toenemen is het i.v.m. de verkeersveiligheid en de parkeercapaciteit noodzakelijk om een einde te maken aan de huidige gevaarlijke situatie waarbij

15 Omschrijving Toelichting Investering Last 2012 bezoekers langs de weg moeten parkeren en de weg in een onoverzichtelijke bocht moeten oversteken om op de begraafplaats te komen. 17 Tractie brandweer Vervanging van diverse werktuigen en voertuigen ***verlaging reservering -/ Tractie BOR Vervanging van diverse voertuigen ***verlaging reservering -/ Rolstoelen en scootmobielen Regulier vervanging ***verlaging reservering -/ Automatisering Vervanging van diverse harden software pakketten ***verlaging reservering -/ Totaal Het bedrag dat na deze invulling nog resteert zo n is ingezet als algemeen dekkingsmiddel. 14

16 Overige vervangingsinvesteringen 2012 Naast een structurele post voor vervangings- en kleine investeringen wordt jaarlijks in de begroting ook een bedrag opgenomen van voor kleinere vervangingen. Wij stellen u voor om de volgende investeringen ten laste van deze stelpost te doen: Omschrijving Bedrag 1 Meetapparatuur t.b.v. monitoren verkeersveiligheid Beregeningsinstallaties diverse sportparken Herinrichting fietsparkeerplaats sportpark B heim Diverse vervangingsinvesteringen Theater de Voorveghter Omheining hockeyveld de Boshoek Ommerschans

17 PROGRAMMAPLAN 2012 Hardenberg is een gemeente met ambities. In de afgelopen raadsperiode(n) hebben we financiële meevallers gehad, waardoor er veel kon worden gerealiseerd. Nu sprake is van een economische crisis is de financiële ruimte voor nieuwe impulsen beperkt en is dit voorjaar een ingrijpend bezuinigingsprogramma vastgesteld. Daarbij zijn de kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien. Inhoudelijke kaders Uitgangspunt voor het programmaplan is de toekomstvisie die in 2004 is vastgesteld. De toekomstvisie is uitgewerkt in een meerjarenprogramma. Een toekomstvisie die in het voorjaar van 2008 is geëvalueerd door de raad samen met onze inwoners. Tijdens de bijeenkomsten stond een aantal thema's centraal, zoals voorzieningen in de kernen en het drank- en drugsgebruik onder jongeren. Ook is gesproken over de economische groei en de bouw van woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid in relatie tot het behoud van de groene ruimte. Er zijn enkele accenten verzet. Op hoofdlijnen is geconcludeerd dat we nog steeds de goede dingen doen en dit goed doen. Toekomstvisie en meerjarenprogramma De toekomstvisie kent drie doelstellingen: samenhang in diverse gemeentelijke beleidsvelden ondersteunen; een helder profiel naar buiten toe creëren; strategische politieke keuzes maken. Als basis voor de toekomstvisie is gekozen voor het scenario stevig. Dit houdt in dat wij gaan voor het versterken van de kwaliteiten van onze gemeenten volgens een gelaagd model, zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en samenwerking & bundeling. De kwaliteiten zijn de onderlinge betrokkenheid, de prettige woonomgeving, de ondernemerszin en de groene ruimte. Met de toekomstvisie heeft de gemeente haar visie op de lange termijn geformuleerd. Dit vormt dan ook het kader voor besluitvorming en handelen van onze gemeente. Samen sterk naar de toekomst We willen samen met onze medewerkers met een open houding en het gezicht naar de burgers staan. Dat wil zeggen, samen met individuen en organisaties knelpunten bespreken en oplossingen zoeken. Leeswijzer In het programmaplan hoofdstuk volgen wij de indeling van het meerjarenprogramma. Het meerjarenprogramma is ingedeeld naar 7 programmalijnen: voorzieningen; wonen; kwetsbare groepen; openbare ruimte en veiligheid; economie; groene ruimte; externe oriëntatie. Per programmalijn hebben wij een opsomming opgenomen van de door de raad geformuleerde ambities en is per programma een aantal speerpunten voor het komende jaar toegelicht. Aan het slot van elke programmalijn hebben wij een opsomming van lasten en baten opgenomen. 16

18 Voorzieningen Voorzieningen leveren een bijdrage aan het met plezier wonen, werken en recreëren. Voorzieningen zijn zaken als een school, een dorpshuis, een theater en een ziekenhuis. Maar ook een voetbalvereniging, de harmonie en een kinderboerderij. De behoefte aan voorzieningen in de eigen kern is groot. Vrije tijd en ontspanning horen niet bij de taken van de gemeente. Samen leven en sociale cohesie zijn wel aandachtsvelden voor de gemeente. De uitvoering verschuift van een gemeentelijke taak naar de verantwoordelijkheid van de clubs, verenigingen en instellingen. Binnen deze programmalijn is het gelaagde model een belangrijk hulpmiddel om zoveel mogelijk recht te doen aan alle doelstellingen. In het gelaagde model worden kleine kernen, grote kernen en centrale kernen onderscheiden. De twee centrale kernen zijn Hardenberg en Dedemsvaart, de grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. De overige kernen zijn kleine kernen. Ambities 1 In de kleine en grote kernen en in de wijken blijft ontmoeting en onderlinge hulp behouden. 2 De gemeente wil de kracht van de samenleving ondersteunen door het particulier beheer van voorzieningen te vergroten. 3 Het gebruik van en de tevredenheid over de centrale voorzieningen voor inwoners, bewoners van de streek, toeristen en ondernemers in de centrale kernen stijgt. Ontwikkeling MFC s De werkgroep en woningstichting de Veste gaan in 2012 verder met het uitwerken van het MFC Gramsbergen. In 2011/2012 zal met de bouw worden gestart. MFC Dedemsvaart In 2012 zal het Voorlopig Ontwerp en het definitief Ontwerp worden vastgesteld. Na de afronding van het bestek zal daarna de aanbesteding plaatsvinden waarna met de (gedeeltelijke) sloop en bouw van het MFC kan worden begonnen. We zorgen, dat meerdere organisaties gaan samenwerken en dat hierdoor een duidelijke meerwaarde ontstaat. Het stimuleren van ontmoeting tussen mensen blijft continue de aandacht vragen. Dit geldt ook voor het creëren van draagvlak onder de bevolking van Dedemsvaart. Als onderdeel van het Masterplan zal er ook veel aandacht zijn voor het thema duurzaamheid. In 2012 zal er tevens duidelijkheid zijn over de beheerstructuur van het nieuwe MFC. De totale investering (inclusief boekwaarde) bedraagt en maakt onderdeel uit van het Masterplan Dedemsvaart. Kunst en Cultuur Visieontwikkeling op Kunst en cultuur In het vierde kwartaal van 2011 is een visie ontwikkeld op kunst en cultuur. In 2012 zal de uitwerking plaats vinden waarbij verbinding wordt gezocht met elementen uit de visie op Recreatie en Toerisme 17

19 Zomertheater De pilot in 2011 Het mooiste van Sesamstraat is succesvol geweest. Reden om ook voor 2012 een zomerprogramma voor te bereiden. Kunst in het gemeentehuis Het realiseren van kunst in het gemeentehuis is in voorbereiding. Het traject zal door een externe adviseur worden begeleid. Voor de realisatie van kunst in het gemeentehuis is beschikbaar gesteld. Kunst in het Vechtpark Na de fase van ideeënvorming door geselecteerde kunstenaars in 2011 zal in 2012 gewerkt worden aan concretisering van de beoogde kunstwerken. HaFaBra onderwijs In 2012 loopt de overeenkomst met de Muzerie af voor dit onderdeel. De muziekverenigingen gaan dit zelf oppakken via een op te richten Stichting vanaf het schooljaar 2012/2013. Wij gaan met de Stichting een prestatieovereenkomst aan. Subsidieovereenkomst Kunstencentrum Muzerie Voor de periode is een nieuwe overeenkomst van kracht. De hoogte van de jaarlijkse subsidie sluit aan bij de bezuinigingstaakstelling voor kunstencentrum Muzerie. Subsidieovereenkomst Stichting openbare bibliotheken Hardenberg. In het vierde kwartaal van 2011 zal een nieuwe meerjarige overeenkomst aan het college worden voorgelegd die van kracht is vanaf 1 januari Combinatiefunctionarissen Cultuur De combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in de Brede School en leggen de verbinding tussen schoolse en buitenschoolse activiteiten. Via Kunst ondersteunen zij de cognitieve ontwikkeling van kinderen met name als er sprake is van achterstand. Er is sprake van een Rijksbijdrage in de financiering. In 2012 werken we aan een plan om de inzet van combinatiefunctionarissen te continueren na KnstSpr In 2012 loopt de huurovereenkomst voor het pand aan het Wilheminaplein af. In 2012 moeten we bepalen of we opnieuw een subsidierelatie met de KnstSpr aangaan. Ken je Kunst Ken je kunst is een project waarbij leerlingen van de basisschool laagdrempelig kennis kunnen maken met Kunst. Ook in 2012 komt er een aanbod in samenwerking met diverse culturele aanbieders. Privatisering sport Het beleid van de gemeente is er op gericht de kleedaccommodaties op alle sportparken te privatiseren. Voor een aantal accommodaties is de privatisering al afgerond, voor een deel moet dit nog worden uitgevoerd. Wij zijn in overleg met de voetbalverenigingen EMMS en Lutten en de hockeyvereniging GZG over de privatisering van de kleedaccommodaties. Jaarlijks wordt bij de begroting een afweging van de diverse investeringsvoornemens gemaakt. De keuze die dit jaar is gemaakt, betekent dat er dit jaar geen middelen beschikbaar zijn voor privatisering. 18

20 Overzicht lasten en baten programmalijn Voorzieningen Bedragen x REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING Lasten Baten Saldo

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Welkom! Hardenberg & de sociaal-economische situatie

Welkom! Hardenberg & de sociaal-economische situatie Welkom! Hardenberg & de sociaal-economische situatie Programma 08.35 uur - Economische situatie Peter Snijders Vragen & reacties 09.00 uur - Sociale situatie René de Vent Vragen & reacties 09.25 uur -

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Aan de Raad. Hardenberg, 14 september 2010 College van burgemeester & wethouders

Aan de Raad. Hardenberg, 14 september 2010 College van burgemeester & wethouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aan de Raad... 2 Leeswijzer... 3 Wijze van behandelen... 3 Financiele positie... 4 Inleiding... 4 Het bezuinigingsprogramma 2011-2013... 6 Begrotingsuitkomst 2011... 5

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie