PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER... 4 DE 1E BEGROTINGSWIJZIGING... 4 WIJZE VAN BEHANDELEN... 5 FINANCIELE POSITIE... 6 HET FINANCIËLE BELEID... 6 BEGROTINGSUITKOMST 2014 EN MEERJARENBEGROTING BEZUINIGINGEN HET WEERSTANDSVERMOGEN INVESTERINGSPROGRAMMA INVESTERINGSVOLUME NA KLEINE EN VERVANGINGSINVESTERINGEN PROGRAMMAPLAN VOORZIENINGEN WONEN KWETSBARE GROEPEN VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE ECONOMIE GROENE RUIMTE EXTERNE ORIËNTATIE OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN VAN DE PROGRAMMA S ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN RESERVES VERPLICHTE PARAGRAFEN LOKALE HEFFINGEN FINANCIERING WEERSTANDSVERMOGEN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING VERBONDEN PARTIJEN GRONDBELEID BESLUIT Programmabegroting Hardenberg

2 AAN DE RAAD Voor u ligt de begroting 2014 en de meerjarenbegroting van de gemeente Hardenberg. De voorliggende begroting sluit met een voordelig saldo en ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hiermee wordt voldaan aan de financiële doelstellingen van onze gemeente en de voorwaarden die de provincie Overijssel stelt aan het zogenoemde repressief toezicht. De financieel zware tijden, de rijksbezuinigingen, de dalende inkomsten, in combinatie met extra taken binnen het Sociaal Domein voor de gemeente Hardenberg zorgen echter voor krappere budgetten en vragen om scherpe keuzes. Tegen de stroom in Vanwege de bovengenoemde ontwikkelingen, waarvan de rijksbezuiniging de meest negatieve invloed heeft, is in het voorjaar van 2013 door het college een omvangrijk bezuinigingspakket opgesteld met de titel Tegen de stroom in. Dit pakket hebben wij voor de zomer met uw raad besproken en dit heeft tot bijstellingen op diverse terreinen geleid. Wij streven er naar om hiermee een bedrag van 12 miljoen aan bezuinigingen te realiseren. Dit bedrag is nodig om de voorzieningen in Hardenberg op een verantwoord niveau te houden en de financiën van de gemeente op orde te houden. Naast de bezuinigingsmaatregelen heeft uw raad al eerder besluiten genomen ten aanzien van het grondbedrijf (uitwerking crisisupdate grondbedrijf). De genomen maatregelen leiden er toe dat de grondexploitatie in een rustiger vaarwater is gekomen. Wij komen hier later in deze begroting op terug. Ambities De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de speerpunten die zijn omschreven in het collegeprogramma Meer met Minder voor de jaren Het investeringsprogramma hieruit is gerealiseerd. Kansen benut om ambities realiseren, werkgelegenheid te stimuleren en maatschappelijke ontwikkelingen op gang te brengen. De grootschalige kwaliteitsverbetering van het centrum in Dedemsvaart inclusief het MFC De Baron de sportboulevard in Hardenberg, de aanpak van oude wijken en het programma Duurzaam Hardenberg, het Vechtpark, de startersleningen, het Dienstenbedrijf/voorbereiding op de decentralisaties, de groenblauwe diensten, het sportpark De Krim, onderwijshuisvesting, diverse verkeersveiligheids- en infrastructurele maatregelen, het Zomerfestival en de campagne De kracht van gewoon Doen, Stichting Recreatie en Toerisme en het Informatiepunt (IP) regio Hardenberg (voormalig VVV locatie) zijn daar voorbeelden van. Programmabegroting Hardenberg

3 Het realiseren van de ambities in de toekomst kan alleen als op andere terreinen ook Hardenbergers verantwoordelijkheid nemen, zoals door uw raad is vastgesteld in de Toekomstvisie Meer zelfredzaamheid moet ertoe leiden dat de gemeente niet de eerste partner is waar automatisch een beroep op wordt gedaan. We steken de hand uit richting organisaties om in de vorm van partnerschap samen te werken aan de toekomst van een krachtige gemeente. Hiermee scheppen we ruimte om te blijven doen wat noodzakelijk is en waar mogelijk te investeren in nieuwe ontwikkelingen voor de gemeenschap van Hardenberg. Ontwikkelingen De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen voor gemeenten. Het Rijk voelt zich genoodzaakt om verder te bezuinigen, onder andere vanwege de langer aanhoudende economische tegenwind. Ook de op stapel staande transitie Sociaal Domein zal grote gevolgen hebben, ook financieel. De gemeente staat voor een grote uitdaging om de nieuwe taken uit te voeren met de gekorte budgetten die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Pijnlijke beleidswijzigingen lijken onafwendbaar. De gevolgen van het bovengenoemde vertalen zich rechtstreeks door naar dalende inkomsten en toenemende uitgaven voor de gemeente Hardenberg. In het programmaplan (onderdeel kwetsbare groepen) gaan we hier op in. Ruimte voor nieuwe raad Tussen het presenteren van de 1e Bestuursrapportage begin juni 2013 en het aanbieden van deze begroting hebben we kennis kunnen nemen van de meicirculaire eind juni. Daaruit bleek een voordeel voor 2014, maar een fors financieel nadeel na Verder bemerken wij inmiddels ook een structureel nadeel uit een aantal autonome ontwikkelingen zoals leerlingenvervoer, transitie AWBZ, BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en legesopbrengsten. Verderop in de begroting komen we daar op terug. Met het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in is beoogd om nieuwe investeringsruimte vrij te maken. Wij merken dat er zeker op de langere termijn weer ruimte gaat ontstaan in onze exploitatiebegroting. Op dit moment is gekozen voor de lijn om geen nieuwe structurele investeringen aan te gaan en ook geen structurele uitzetting van de begroting meer te willen. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om daar in 2014 opnieuw een afweging in te maken. In de prioritering willen we op de korte termijn middelen die vrij vallen eerst inzetten om de algemene reserve op peil te brengen. Daarna wordt wat ons betreft financiële ruimte ingezet voor investeringen. Programmabegroting Hardenberg

4 Wij constateren dat de algemene reserve(s) lager zijn dan het gewenste normbedrag van 9,6 miljoen. Gelijktijdig met deze begroting doen wij de raad een voorstel om de algemene reserves begin 2014 op het normbedrag te brengen. Ook geven wij in deze begroting aan welke mogelijkheden er zijn om ruimte vrij te maken voor nieuwe investeringen. Het is overigens niet zo dat er helemaal geen nieuwe ontwikkelingen in de begroting zijn opgenomen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze lijn in de begroting opgenomen, waaronder op het gebied van infrastructuur & bereikbaarheid en de combinatiefunctionarissen. Leeswijzer In deze begroting staat het financieel (meerjaren)perspectief centraal. Achtereenvolgens komen de financiële positie van de gemeente, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting aan de orde. Daarna volgen de voortgang van het investeringsprogramma en de voorgenomen vervangings- en kleine investeringen Het programmaplan is ingedeeld naar de in de toekomstvisie vastgelegde indeling naar programma s. Per programma is aangegeven wat de ambities binnen het programma zijn en vervolgens wordt ingegaan op een aantal speerpunten van beleid binnen het programma. Bij deze informatie hebben 3-W-vragen centraal gestaan: Wat willen we bereiken (onze ambities) Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten) Wat gaat het kosten (de begroting) Aansluitend aan het programmaplan is een financieel hoofdstuk opgenomen. Hierin wordt nader ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Ten slotte is een aantal verplichte paragrafen in deze begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ingegaan op zaken als het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de risico's. De 1e begrotingswijziging In dit boekwerk zijn de ramingen opgenomen van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast wordt in deze begroting een aantal actuele ontwikkelingen en extra bezuinigingsvoorstellen genoemd, die door middel van de zogenaamde 1 e begrotingswijziging in de ramingen zullen worden verwerkt. De 1e begrotingswijziging, met de daarbij behorende toelichting, zal u afzonderlijk worden toegezonden. Programmabegroting Hardenberg

5 Wijze van behandelen Voor de behandeling van de begroting is de volgende planning opgesteld: verzending begrotingsstukken naar de raad uiterlijk 26 september 2013; schriftelijke vragenronde. Deze ronde is bedoeld om (financieel)technische vragen te kunnen stellen, die in principe ambtelijk beantwoord zullen worden. De planning hiervoor zal nog worden afgestemd met de griffie; de oriënterende raadsbijeenkomst in bijzijn van alle portefeuillehouders vindt plaats op 5 november In deze bijeenkomst kunnen beleidsmatige vragen aan de portefeuillehouder worden gesteld en kunnen fracties elkaar bevragen; de begrotingsvergadering vindt plaats op 12 november Programmabegroting Hardenberg

6 FINANCIELE POSITIE Het financiële beleid De kern van het financiële beleid is ontleend aan het coalitieakkoord Meer met minder en luidt voor deze periode ( ): de begroting mag niet negatief sluiten en ook het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief mag niet negatief zijn; de algemene reserve van de gemeente, inclusief de algemene reserve grondexploitatie, moet de minimaal gewenste omvang hebben; de investeringsruimte van 16,5 miljoen, genoemd in het collegeprogramma Meer met minder, blijft volledig overeind. Van dit bedrag wordt 11,5 miljoen ingevuld in deze raadsperiode, zodat voor de volgende raadsperiode nog 5 miljoen aanwezig blijft; de jaarrekening mag niet negatief sluiten. De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Dit is met name mogelijk door een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van ruim 12 miljoen, waarmee de raad dit voorjaar heeft ingestemd. Het doel van deze bezuinigingen is het behouden van een gezond financieel meerjarenperspectief, waarbij er voldoende financiële ruimte is om te kunnen blijven investeren. Dit sluit aan bij de kern van het financiële beleid van de gemeente, zoals hiervoor genoemd. In een afzonderlijke paragraaf in deze begroting gaan wij nader in op de uitwerking van het bezuinigingsprogramma voor Het afgelopen jaar heeft naast de noodzaak om te bezuinigen voor een groot deel in het teken gestaan van de noodzakelijke sanering van de grondexploitatie. De genomen maatregelen leiden er toe dat de grondexploitatie in een rustiger vaarwater is gekomen. Het laat onverlet dat economisch herstel noodzaak is om de ambities op het terrein van uitgifte van gronden te kunnen halen en daarmee ook de financiële prognoses te kunnen realiseren. Gelijk met deze begroting ontvangt u de nota grondexploitatie De komende jaren zullen grote veranderingen voor gemeenten met zich brengen. Met name de op stapel staande transitie sociaal domein zal grote gevolgen hebben, ook financieel. Daarbij zal grote spanning ontstaan over de vraag of het de gemeente zal lukken om de nieuwe taken uit te kunnen voeren met de budgetten die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Programmabegroting Hardenberg

7 Deze, maar ook andere, ontwikkelingen zorgen er voor dat het van groot belang is om het weerstandsvermogen op voldoende niveau te hebben. Door de raad is hiervoor als norm een bedrag van 9,6 miljoen gesteld. Hiervan heeft 5,0 miljoen betrekking op de risico s ten aanzien van de grondexploitaties en 4,6 miljoen voor overige risico s. De norm voor de grondexploitatie is vastgesteld aan de hand van actuele doorrekeningen van de exploitatie-opzetten. De norm voor de overige risico s is nog ontleend aan berekeningen die in 2011 zijn gemaakt, samen met Deloitte accountants. De grote veranderingen in het takenpakket en daarmee de financiële huishouding noodzaken tot een herijking van het risicomanagement en daarmee de norm voor het algemene weerstandsvermogen. Wij willen de komende maanden in de aanloop naar het voorjaar 2014 gebruiken om dit voornemen handen en voeten te geven. Programmabegroting Hardenberg

8 Begrotingsuitkomst 2014 en meerjarenbegroting Uitgangspunten Bij het samenstellen van de (meerjaren)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: prijscompensatie % prijscompensatie stelpost loonstijging % verhoging sociale lasten ,5% loonstijgingen conform uitgangspunten 2014 inflatoire verhoging tarieven % inflatoire verhoging tarieven % (conform meicirculaire) 1 % (conform meicirculaire) reserveren jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijvingen en rente voor dekking van vervangingsen kleine investeringen voor onvoorziene uitgaven wordt een structureel bedrag opgenomen van voor onvoorziene incidentele uitgaven wordt een bedrag opgenomen van voor de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt rekening gehouden met de uitkomsten uit de meicirculaire 2013 de jaarschijf 2014 van de meerjarenbegroting , inclusief de (laatste) jaarschijf 2014 van het bezuinigingsprogramma de Toekomst tegemoet de jaarschijven 2014 e.v. jaren van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in een aantal inwoners per 1 januari 2014 van en een jaarlijkse toename in 2014 en de jaren daarna met 150 een aantal woonruimten per 1 januari 2014 van en een jaarlijkse toename van het aantal woningen in 2014 en de jaren daarna met 100 een rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 4 % (2013: 4 %) Uitkomst (meerjaren)begroting Voor de zomer hebben wij u een financieel perspectief geschetst, met daarin forse nadelige uitkomsten voor de komende jaren. Deze uitkomsten waren met name gebaseerd op: de effecten die het regeerakkoord Rutte II op gemeenten heeft; de doorwerking van de crisisupdate grondexploitatie in relatie tot de exploitatiebegroting en het weerstandsvermogen; het uitgangspunt dat de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet budgettair neutraal worden uitgevoerd; de wens om voor de komende raadsperiode minimaal 5 miljoen (incidenteel) beschikbaar te hebben voor investeringsruimte. Programmabegroting Hardenberg

9 Dit financieel perspectief afgezet tegen de opbrengsten van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in leidde tot de volgende opstelling: Bedragen x Meerjarenbegroting na 1 e berap Tegen de stroom in (na amendering) - ambities inkomsten bezuiniging bedrijfsvoering - correctie i.v.m. efficiencykorting Prognose structureel saldo In dit overzicht is een correctie opgenomen in verband met de efficiencykorting. Deze korting houdt verband met de efficiencytaakstelling di eis meegegeven bij de vorming van de Bestuursdienst. Deze bedraagt in 2015 en 1,05 miljoen vanaf Het deel van deze korting dat ten gunste komt van de bijdrage van Hardenberg bedraagt vanaf In de bezuinigingen voor de bedrijfsvoering die in het voorjaar zijn gepresenteerd ( 2,66 miljoen in 2017) is deze efficiëntiekorting op de bestuursdienst opgenomen. Omdat deze korting financieel al in het meerjarenperspectief is verwerkt, wordt dit nu gecorrigeerd. Op de volgende pagina hebben wij in beeld gebracht welke autonome ontwikkelingen hebben geleid tot het gewijzigde financiële beeld en lichten wij deze ontwikkelingen toe. Programmabegroting Hardenberg

10 Bedragen x Structureel Prognose Gevolgen meicirculaire en uitwerking uitgangspunten Toename kosten leerlingenvervoer Toename kosten bijzondere bijstand Transitie AWBZ LOC-cateringkosten Leges rijbewijzen/paspoorten Investeringen grondexploitatie Begrotingsuitkomsten structureel Incidenteel BUIG Schuldhulpverlening -30 Ondernemersplan jeugdzorg 0-4 jarigen -27 BGT wetgeving -28 Training Hostmanship -8 Incidenteel niet inzetten ruimte voor 318 kleine- en vervangingsinvesteringen Frictiekosten nieuw - frictiebudget - mobiliteitsfunctionaris - kwaliteitsbudget Totaal begrotingsuitkomst inclusief incidenteel Toelichting op meerjarige perspectief De begroting 2014 is evenals de meerjarenbegroting structureel sluitend. Rekening houdende met de incidentele uitgaven, zijn er de komende jaren echter wel tekorten te verwachten. Hierna geven wij een korte toelichting op de in voorgaand overzicht genoemde bijstellingen. Gevolgen meicirculaire/ uitwerking uitgangspunten De uitgangspunten zoals compensatie van de prijs- en looninflatie hebben meerjarig een kostenverhogend effect. Een aantal andere effecten zoals vrijval van kapitaallasten hebben een positief effect. Het geheel van deze uitgangspunten zijn meerjarig in deze cijfers verwerkt. Daarnaast hebben we u door middel van een afzonderlijke notitie (eind juni) geïnformeerd over de uitkomsten van de mei-circulaire Voor 2014 en 2015 een plus, maar voor de jaren daarna een fors nadeel. Programmabegroting Hardenberg

11 Daarbij merken wij wel op dat wij een stelpost van hebben opgevoerd, als anticipatiepost op mogelijk extra rijksbezuinigingen. De septembercirculaire is onlangs ontvangen en de eerste indruk is dat deze voor de gemeenten weer een fors financieel nadeel met zich brengt. Zodra wij over de concrete uitwerking beschikken, zullen wij u over de uitkomsten van de septembercirculaire informeren. Toename kosten leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer wordt in 2014 een tekort verwacht van Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de contractuele indexering met de vervoerders. De tekorten vanuit 2013 en 2014 komen voort uit de huidige contracten met leveranciers en de hierin opgenomen indexering op basis van de NEA-norm. Wij hebben dit tekort vooralsnog structureel opgenomen, maar zien dit wel in samenhang met de bezuinigingen voor 2015 en 2016 waarbij door een bundeling van de diverse vervoerskosten (WMO, AWBZ, Wsw, leerlingenvervoer) besparingen gerealiseerd kunnen worden van in 2016 ( Tegen de stroom in ). Toename kosten bijzondere bijstand Vanwege de aanhoudende economische crisis stijgt het beroep op de (bijzondere) bijstand. Het budget voor bijzondere bijstand en minimabeleid wordt gezien de tekorten van de afgelopen jaren en de toename van het beroep op deze regelingen structureel met verhoogd. Transitie AWBZ Zoals vermeld in de 2 e bestuursrapportage 2013 is het budget dat hiervoor is ontvangen via de uitkering uit het gemeentefonds in 2013 ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2014 moeten deze middelen beschikbaar zijn voor de transitie. LOC-cateringkosten In de 2 e bestuursrapportage 2013 hebben wij gemeld dat de kosten van de catering in twee jaar tijd zijn teruggebracht van naar Meer besparingen worden op dit moment niet mogelijk geacht. Nu wij geen mogelijkheden meer zien om de kosten verder terug te brengen, wordt dit bedrag structureel opgenomen. Legesinkomsten rijbewijzen/reisdocumenten Er is voor rijbewijzen sprake van structureel lagere inkomsten van vanuit de verwachting dat het aantal aanvragen vanaf 2016 iets zal stijgen. Met betrekking tot andere reisdocumenten zijn door het Rijk prijsverlagingen doorgevoerd die leiden lagere inkomsten voor de gemeenten. Daarnaast is gebleken dat er meer moet worden afgedragen aan het Rijk op basis van de huidige verhouding in de afgifte tussen paspoorten en ID-kaarten. Investeringen grondexploitatie Uit actuele berekeningen blijkt dat de investeringen voor de grondexploitatie tot een lagere stijging van de kapitaallasten leiden dan in het financieel perspectief was voorzien. Programmabegroting Hardenberg

12 Diverse incidentele uitgaven BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) De autonome toename van het bijstandsbestand, veroorzaakt door de groeiende werkloosheid die ook voor 2014 wordt geprognosticeerd, is hoger dan de toename van de verwachte rijksbijdrage voor het verstrekken van uitkeringen. Daarom wordt uit algemene middelen extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 en 2015 om verwachte tekorten die voor rekening van de gemeente komen te dekken. Dit is aanvullend op de structurele risico-buffer van Hiermee is eveneens een groot deel van het eigen risico van 10% afgedekt. Voor de jaren 2016 en verder zal eerst het effect van de decentralisaties worden afgewacht. Schuldhulpverlening Wij constateren dat het beroep op schuldhulpverlening is toegenomen. Vooralsnog wordt het budget in 2014 incidenteel met verhoogd van naar In 2014 moet worden bezien of de stijging van de kosten structureel van aard is. Overige Er is een aantal incidentele posten genoemd waartoe reeds eerder is besloten Ondernemersplan jeugdzorg 0-4 jarigen BGT-wetgeving Training hostmanship Incidenteel niet inzetten ruimte voor kleine- en vervangingsinvesteringen Vooralsnog willen we de uitgaven ten laste van deze bedragen beperken en incidenteel houden. Dit in lijn met het voorgaande dat we structurele uitzetting van onze begroting zoveel mogelijk willen beperken. Met het kiezen voor de echt noodzakelijke investeringen blijft er een bedrag over dat we incidenteel ten gunste van het begrotingsresultaat laten komen met als doel allereerst de algemene reserve op peil te brengen, alvorens nieuwe investeringen aan te gaan. Frictiekosten nieuw In de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de frictiekosten. Programmabegroting Hardenberg

13 Bezuinigingen Hieronder vindt u een overzicht van de jaarschijf 2014 van de lopende bezuinigingen, onderverdeeld in de bezuinigingsprogramma s Toekomst tegemoet en Tegen de stroom in. Toekomst tegemoet In de begroting 2014 is de jaarschijf 2014 van het bezuinigingsplan De toekomst tegemoet verwerkt Programmalijn 1 Voorzieningen Programmalijn 2 Wonen Programmalijn 3 Kwetsbare Groepen Programmalijn 4 Veiligheid en Openbare Ruimte Programmalijn 5 Economie Programmalijn 6 Groene Ruimte Programmalijn 7 Externe Oriëntatie Overig bedrijfsvoering Totaal Bezuinigingsplan Van het in 2014 te bezuinigen bedrag heeft een deel betrekking op de bedrijfsvoering, namelijk Dit is in goed overleg met de bestuursdienst vertaald in een lagere bijdrage aan de bestuursdienst en ook conform de begroting 2014 van de bestuursdienst. Van de overige maatregelen is het overgrote deel ingevuld/uitgewerkt in deze begroting, namelijk in totaal tot een bedrag van afgerond Een aantal maatregelen moet nog nader uitgewerkt worden. Het betreft: - Besparing op zwembadexploitatie Vermarkten eigen producten Kostendekkendheid markten Verlagen kosten toezicht en handhaving Voordeel uit samenwerking Taakstelling zwembaden (29.500) Voor 2014/2015 zal de bezuiniging gevonden worden in aanpassing tarieven, openingstijden en zelfwerkzaamheid. Na de opening van het nieuwe zwembad in Hardenberg wordt de bezuiniging gevonden in de betere exploitatie en in de geïntegreerde receptiefunctie. Programmabegroting Hardenberg

14 Vermarkten eigen producten en diensten naar derden (50.000) Bij de verkoop of aankoop van een onroerende zaak heeft de kopende of verkopende partij behoefte aan informatie over het betreffende pand. De gemeente is in de meeste gevallen houder van deze gegevens en kan deze informatie verstrekken. Het verstrekken van deze informatie gebeurt veelal digitaal. Het tarief per aanvraag bedraagt % Kostendekkendheid markten (10.800) De begrote opbrengsten vergunningen APV met betrekking tot evenementen kunnen met opgehoogd worden ten behoeve van de straatmarkten. Deze verhoging heeft geen invloed op de tarieven. Verminderen taakveld Toezicht en Handhaving (18.500) Deze bezuinigingsopdracht is tweeledig ingevuld, namelijk door minder in te huren ten behoeve van bouw- en woningtoezicht en vanuit de ontvlechtingskosten van de Brandweer. Voordeel uit samenwerking ( ) We bezuinigen in 2014 de nog resterende door samenwerking met andere partijen. Tegen de stroom in Voor het bezuinigingspakket Tegen de stroom in zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: bezuinigingen worden proactief aangepakt. Bezuinigingen moeten zorgvuldig gebeuren, maar niet onnodig veel jaren in beslag nemen; bij bezuinigingen worden ineffectiviteit en inefficiëntie van het ambtelijk apparaat als eerste aangepakt; bij bezuinigingen worden de kwetsbare groepen zo lang mogelijk ontzien; waar bezuinigingen nodig zijn in de zorgstructuur en voorzieningen, moeten de sterkte schouders de zwaarste lasten dragen. Een bijdrage naar draagkracht is aanvaardbaar. De jaarschijf 2014 van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in bedraagt Van dit bedrag maakt deel uit die eerder is aangewend als dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de crisisupdate grondbedrijf. Programmabegroting Hardenberg

15 De jaarschijf bestaat daarnaast uit de volgende maatregelen: Omschrijving bedrag zwembaden bibliotheek subsidie godsdienstonderwijs openbaar onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning inkoop en aanbesteding kostendekkendheid rioolrecht en afvalstoffenheffing afschrijving riolen onroerende zaakbelasting openbaar groen c.a Toelichting Sport en accommodaties: Zwembaden (40.000) Voor 2014/2015 zal de bezuiniging gevonden worden in aanpassing tarieven, openingstijden en zelfwerkzaamheid. Kunst Cultuur en Monumentenzorg: Subsidie bibliotheken (Tegen de stroom in ) Bundeling en samenwerking met bijvoorbeeld scholen kan hier voor de toekomst mogelijk een verdere oplossing bieden. Voor het jaar 2014 zijn met de bibliotheek afspraken gemaakt over extra bezuinigingen. In 2014 worden afspraken gemaakt voor 2015 en verder. Onderwijs: Subsidie godsdienstonderwijs openbaar onderwijs (18.000) Werkzaamheden inzake subsidie godsdienstonderwijs zijn beëindigd; bezuiniging is verwerkt in de begroting (Wet) Maatschappelijke Ondersteuning WMO (26.250) Door meer zelf te doen kan worden bespaard. Het verder door ontwikkelen en uitrollen van de kanteling betekent een afname van het aantal aanvragen en levert daarmee een besparing op. De invoering van wijkgericht werken moet leiden tot minder aanvragen. Wmo-consulenten werken momenteel al grotendeels op basis van eigen indicaties. Er wordt ingezet op het vergroten van deze competentie. Inkoop en aanbesteding ( ) In 2014 worden alle daarvoor in aanmerking komende budgetten gekort. Programmabegroting Hardenberg

16 Kostendekkendheid riolen en afvalstoffenheffing ( ) De kosten van vegen waren niet opgenomen in het rioolrecht. 50% Van die kosten mag daarin echter wel verwerkt worden. Ook de kosten van BTW (21%) kunnen en mogen aan de gebruikers in rekening worden gebracht. In Hardenberg wordt momenteel beperkt BTW doorberekend. Riolering (afschrijving ) De afschrijvingstermijn van de riolen wordt verlengd van 30 naar 80 jaar. De praktijk wijst namelijk uit dat het zogenaamde vrijvervalriool een levensduur heeft die aanmerkelijk langer is dan 30 jaar. Een termijn van 80 jaar wordt hierbij als reëel gezien. Deze maatregel wordt op alle investeringen inzake vrijvervalriool toegepast. Er vindt geen herwaardering plaats. De boekwaarden per 1 januari 2014 vormen de basis en vervolgens zal de afschrijvingstermijn met 50 jaar worden verlengd. OZB ( ) Betreft tariefsverhoging. Openbaar groen (onderhoud en speeltoestellen ) Op het onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen kan in kosten door efficiency nog worden bespaard. Realisatie van de bezuiniging op het openbaar groen betekent dat er minder gesnoeid en geschoffeld kan worden en ook de vervanging van plantmateriaal e.d. kan niet meer in die mate gedaan worden zoals tot op heden gebruikelijk was. Desalniettemin zal getracht worden om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Daarnaast worden minder nieuwe speeltoestellen geplaatst. Inspectie en onderhoud van het bestaande areaal blijven op hetzelfde niveau gehandhaafd. Programmabegroting Hardenberg

17 Het weerstandsvermogen De gemeente Hardenberg wil een bedrag van 9,6 miljoen aanhouden als ondergrens voor de algemene reserve(s). Hiervan heeft 5,0 miljoen betrekking op risico s grondexploitatie en 4,6 miljoen voor overige risico s. De stand van de algemene reserve(s) verloopt als volgt: Algemeen Grond- Totaal exploitatie Stand per 1 januari rekeningsresultaat toevoeging conform 1e berap onttrekking conform crisisupdate grondexploitatie resultaatbestemming rekeningsresultaat BOH bijdrage reserve frictie uitkomst 2e berap afkoopsom brug Bergentheim actualisatie grondexploitatie resultaat grondexploitatie Geactualiseerde stand saldo begroting bijdrage reserve frictie Prognose stand De afgelopen jaren is meerdere keren kritisch gekeken naar de benodigde omvang van de reserves. Dit heeft ook tot resultaat geleid. Deze exercitie nog een keer uitvoeren is naar onze mening niet zinvol, tenzij de bestemming van de betreffende reserve kan worden opgeheven. Om op het gewenste niveau te komen en de komende jaren te blijven, is dus een toevoeging nodig aan de algemene reserve(s) van ruim 3 miljoen. Wij stellen voor om dit per 1 januari 2014 direct te realiseren door een deel van de bestemmingsreserves vrij te maken. In de komende maanden zullen wij in beeld brengen, wat de consequenties van een dergelijke insteek zullen zijn en deze uitwerking aan de raad ter besluitvorming voorleggen. Programmabegroting Hardenberg

18 Investeringsprogramma In het collegeprogramma Meer doen met minder is een investeringsprogramma voor opgenomen van in totaal 11,7 miljoen. Onderstaand is een overzicht gegeven van de investeringen die in dit kader zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn: 1. aanpak oude wijken (sociale component) sportboulevard (3 e fase) sportpark De Krim uitbreiding sporthal De Citadel groen/blauwe diensten duurzaamheid extra wegenonderhoud leader plus/reestkerk Balkbrug Masterplan kunstgras Onderwijshuisvesting Extra veld Bergentheim Verkeersveiligheid Sociaal domein Dedemsvaart Marketingcommunicatie Aankoop voormalig RWZI-terrein Totaal In de begroting 2013 is een aantal grote investeringsprojecten genoemd, waar nog aanvullende financiering voor nodig is. Genoemd zijn: Opwaardering N34/N377 Spoorwegverbindingen Onderwijshuisvesting 3e fase sportboulevard Ten aanzien van de projecten opwaardering N34/N377 en de spoorwegverbindingen kunnen wij melden dat wij in een vergevorderd stadium met de provincie zijn om hierover een overeenkomst te sluiten. Naar huidig inzicht wordt van de gemeente een bijdrage gevraagd van 6,6 miljoen. Dit bedrag moet de komende jaren in delen beschikbaar worden gesteld. De dekking van het bedrag vindt voor een deel plaats uit het economisch structuurfonds en voor een deel is de dekking in de grondexploitatie Marslanden II verwerkt. Voor het laatste deel wordt dekking gezocht zodra er meer helderheid is ontstaan over de planning. U ontvangt dan van ons een voorstel. Programmabegroting Hardenberg

19 Investeringsvolume na 2014 In het collegeprogramma Meer met minder is de ambitie opgenomen om ook voor de komende raadsperiode een investeringsbedrag van 5 miljoen beschikbaar te hebben. Wij hechten nog steeds aan deze ambitie, maar moeten ook constateren dat de realisatie van een investeringsbudget van deze omvang dat ingezet kan worden als incidenteel dekkingsmiddel, steeds moeilijker wordt. Temeer daar uw raad eerder heeft uitgesproken dat de bedragen waarmee het investeringsbudget wordt gevoed, beschikbaar moeten zijn in de raadsperiode waarin het investeringsbudget wordt besteed. Met het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in is beoogd om nieuwe investeringsruimte vrij te maken. Wij merken dat er zeker op de langere termijn weer ruimte gaat ontstaan in onze exploitatiebegroting. In de prioritering willen we op de korte termijn de middelen die vrij vallen eerst inzetten om de algemene reserve op peil te brengen. Daarna wordt wat ons betreft financiële ruimte ingezet voor investeringen. Willen we vasthouden aan de lijn om investeringsgeld enkel in te zetten als incidenteel dekkingsmiddel, dan zal het nog een forse opgave worden om tot de beoogde 5 miljoen te komen. Wij achten het gelet op het financieel meerjarenperspectief wel mogelijk om tot een lager bedrag te komen. Immers als we naar de meerjarenbegroting kijken, dan is er sprake van positieve financiële ruimte. Een alternatief is om investeringen af te schrijven en de kapitaallasten op te nemen in de exploitatiebegroting en het meerjarenperspectief. Als voor dit alternatief wordt gekozen, dan zijn er mogelijkheden om ook op relatief korte termijn te investeren. Daarmee wordt echter wel een andere koers ingezet dan het kader dat u als raad eerder hebt neergezet, namelijk de bekostiging van de investeringen loopt dan over de duur van de raadsperiode heen. Een vuistregel is dat de jaarlijkse kapitaallasten circa 10% bedragen van de investeringsbedragen. Een investering van 5 miljoen in de komende vier jaar, leidt dus in 2017/2018 tot circa aan jaarlijkse extra kapitaallasten. Zoals blijkt uit de verwachte structurele resultaten is er vanuit het huidig perspectief ruimte om deze extra lasten te dragen. Alles overwegend hebben we er als college voor gekozen op dit moment geen nieuwe structurele investeringen aan te gaan en ook geen structurele uitzetting van de begroting meer te willen. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om daar in 2014 opnieuw een afweging in te maken. In lijn daarmee pleiten wij er als college op dit moment voor dat ten aanzien van de investeringen de inzet allereerst gericht moet zijn op een goede afronding van de vele investeringen die gedurende de raadsperiode in gang zijn gezet. Bij de begrotingsbehandeling vernemen wij hierover graag het standpunt van de raad. Programmabegroting Hardenberg

20 Kleine en vervangingsinvesteringen Aan het slot van dit financiële hoofdstuk informeren wij u over de beschikbare ruimte voor kleine en vervangingsinvesteringen. Daarbij hebben wij ook in beeld gebracht welke investeringsvoorstellen zijn gedaan en in hoeverre die inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte. In de begroting 2014 is een structureel bedrag van opgenomen voor opvang van lasten vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is ontstaan als gevolg van de vrijvallende (netto)kapitaallasten. Daarnaast is in de begroting een stelpost van opgenomen voor diverse kleinere vervangingen" (tot maximaal ). Vooralsnog willen we de uitgaven ten laste van deze bedragen beperken en incidenteel houden. Dit in lijn met het voorgaande dat we structurele uitzetting van onze begroting zoveel mogelijk willen beperken. Met het kiezen voor de echt noodzakelijke investeringen blijft er een bedrag over dat we ten gunste van het begrotingsresultaat laten komen met als doel allereerst de algemene reserve op peil te brengen, alvorens nieuwe investeringen aan te gaan. Wij stellen de volgende incidentele uitgaven voor: Omschrijving Investering Jaarbedrag I/S Visie recreatie en toerisme (extra middelen 3 jaar in de periode ) I Bijdrage t.b.v. investering sportpark Westerpark I Informatiezuil/meubilair MFC Dedemsvaart I TOTAAL INCIDENTELE BEDRAGEN I Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de nieuwe ruimte voor kleine en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren beperkt is, namelijk: Programmabegroting Hardenberg

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie