JAARSTUKKEN Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008

2 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer openbare ruimte Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuur Overzicht Financiering 31 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 34 Overzicht gebruik onvoorzien 35 De paragrafen: Paragraaf Lokale heffingen 37 Paragraaf weerstandsvermogen 39 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 43 Paragraaf financiering 44 Paragraaf bedrijfsvoering 47 Paragraaf verbonden partijen 49 Paragraaf grondbeleid 53 Onderdeel B: Jaarrekening Balans per 31 december 58 Programmarekening 60 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 61 Toelichting op de balans per 31 december 64 Toelichting op de programmarekening 72 Tolichting begrotingscriterium 76 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 78 Overzicht gebruik onvoorzien 79 Overzicht incidentele baten en lasten 80 SISA bijlage 81 Onderdeel C: Overige gegevens Vaststelling 88 Accountantsverklaring 89 Gemeente Andijk jaarstukken

3 Onderdeel A: Jaarverslag Gemeente Andijk jaarstukken

4 Algemeen Het jaar 2007 is voor de gemeente Andijk een operationeel rustig jaar geweest. De reguliere exploitatie kent weinig bijzonderheden en in de grondexploitaties is weinig gebeurd. Het resultaat voor bestemming is in 2007 aanzienlijk positiever (t.w positief over 2007), dan voorgaande jaren ( negatief over 2005 en negatief over 2006 ). Dit wordt met name veroorzaakt door het uitblijven van bijzonderheden welke zich in voorgaande jaren wel hebben voorgedaan, zoals de extra kosten in 2005 aan externe inhuur en de over 2006 onjuist toegerekende uren aan de grondexploitaties. Ten aanzien van de financiële ontwikkeling bent u in 2007 middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden. Met name de 3e kwartaalrapportage, welke in de raadsvergadering van 21 februari 2008 is behandeld, tendeerde, gelet op het moment van vaststelling naar de uitkomst over Bij de behandeling van de 3 e tussentijdse rapportage is door de Raad besloten een egalisatiereserve afvalstoffenheffing in te stellen. Op advies van de accountant wordt, op basis van achterliggende BTW gebonden constructies, afgeraden een dergelijke reserve in te stellen. Hierdoor is deze niet opgenomen in de reserveontwikkelingen over het verantwoordingsjaar Het jaarverslag 2007 is beperkt van opzet. In de analyse wordt met name ingegaan op de wijzigingen en afwijkingen ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage. Resultaat Totaal lasten Totaal baten Positief resultaat De afwijkingen per programma ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen worden toegelicht bij de programma s (afwijkingen meer dan of lager indien interessant). Ten opzichte van de primaire begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen doorgevoerd: Overzicht begrotingswijzigingen 2007 Ten laste van Nr. Omschrijving Raadsbesluit resultaat primitief primitieve begroting 9 november Begrotingsbehandeling 9 november Verzanding jachthaven 19 december Aansluiting St. KO-IMT 26 april Subsidie restauratie Ger. Kerk 26 april Nota van uitgangspunten VVP 26 april BANS-gelden 31 mei Bestuurlijke samenwerking 31 mei Eerste tussenrapportage 5 juli Tweede tussenrapportage Derde tussenrapportage Werkelijk positief saldo exploitatie Verschil ten opzichte van de 3 e kwartaalrapportage Conform de BBV is het resultaat afzonderlijk in de balans opgenomen. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de exploitatie van ten gunste van de algemene reserve te brengen. Gemeente Andijk jaarstukken

5 Hoofdanalyse van het positieve saldo ten opzichte van de begroting Saldi van de programma s begroting begroting rekening (lasten minus baten) 2007 oorspr incl.wijz Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatsch dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuur en Financiering Overzicht financiering Positief saldo De belangrijkste wijzigingen/afwijkingen (boven ) zijn: Voordeel: Leges burgerzaken Uitgesteld baggerwerk Doorberekende kapitaallasten en rente Uitbestede investeringen Uitgestelde aanpak verzanding jachthaven Sociale uitkeringen, rijksvergoedingen et cetera Diensten/adviezen derden Lagere tarieven huisvuilcentrale Meeropbrengst nieuwbouw huisvuilcentrale Nadeel: Naheffing belastingen Hogere lasten kasgeldleningen Toevoeging voorziening wachtgelden Doorberekende apparaatskosten Kosten bestuursdwang ISV woningverbetering Lagere vrijval voorziening riolering Uitgaven bestemmingsplannen Overige oorzaken < per saldo (niet nader toe te lichten) Per saldo ten opzichte van begroting inclusief wijzigingen Begroting 2007 plus wijzigingen De begroting 2007 is vastgesteld in de raadsvergadering van november In 2007 zijn door de gemeenteraad begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn verwerkt in dit jaarverslag. Bij de toelichting per programma zijn de werkelijke Gemeente Andijk jaarstukken

6 uitgaven ook afgezet tegen de begroting ná wijziging. Bij de kwartaalrapportages zijn de belangrijkste verschillen reeds eerder toegelicht. Jaarrekening 2006 Het jaarverslag over 2006 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli Reserves en voorzieningen In 2006 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld (raadsbesluit 19 oktober 2006). Hieronder volgt een overzicht met de posities en het verloop van de reserves en voorzieningen. bedragen per ultimo dienstjaar reserves algemene reserve bestemmingsreserves: - reserve bouwgrondexploitatie reserve IJsbaan West-Friesland volkshuisvesting algemeen BTW Compensatiefonds reserve Fonds Werk en Inkomen opgeheven opgeheven reserves afrekening Londo opgeheven opgeheven reserve ISV bodemsanering reserve baggeren reserve subsidie IJsclub reserve jeugdbeleid reserve FUWA Totaal reserves voorzieningen - onderhoud gemeentegebouwen onderhoud wegen opgeheven onderhoud bruggen opgeheven opgeheven wachtgelden wethouders voorziening planschade voorziening WWB werkdeel (v/h WIW) voorziening riolering voor- en vroegschoolse educatie voorziening nog te maken kosten Bedr.terrein opgeheven opgeheven onderwijsvoorzieningen Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf weerstandsvermogen. Gemeente Andijk jaarstukken

7 Programmaverantwoording Gemeente Andijk jaarstukken

8 1. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester mevrouw A.F.T. Streumer Hoofdkenmerken Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat een geheel aan voorzieningen, projecten en activiteiten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in Andijk verbeteren. Andijk probeert overlast, criminaliteit en vandalisme terug te dringen. Daarbij wordt steeds gekozen voor een integrale aanpak in nauwe samenwerking met verschillende veiligheidspartners. De gemeente vervult daarbij de rol van regisseur, coördinator en controleur. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: brandweer en rampenbestrijding openbare orde en veiligheid handhaving Wat wilden we bereiken? Andijk wil een veilige woon- werk- en leefgemeente zijn, waar iedere inwoner zich veilig kan voelen en waar men zich bij calamiteiten in deskundige en vertrouwde handen weet. Andijk legt extra accenten op integraal veiligheidsbeleid, handhavingsbeleid, huiselijk geweld en communicatie. Het beleid is vastgelegd in: Het Integraal Veiligheidsbeleid Het programma fysieke veiligheid 2005 Het politiejaarplan 2007 De uitgangspunten en evaluatie Het verkeersveiligheidsplan 2000 Het Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding NHN Het ambitietraject van de Veiligheidsregio Het gemeentelijk rampenplan 2006 De notitie handhavingsbeleid uitgangspunten Wettelijke bepalingen: De Algemene Plaatselijke Verordening De Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening De Wet rampen en zware ongevallen. Brandweerwet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid: Het afgelopen jaar zijn de volgende zaken speerpunten geworden: De aanpak van overlast en vernielingen door (hang)jongeren. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een grote dadergroep en een nieuwe manier van aanpak en afhandeling die regionaal verder zal worden uitgedragen. Jeugd en Alcohol. Met de minister van BIZA is door 13 Westfriese gemeenten en Schagen in 2007 een convenant ondertekend met als doel het gebruik van alcohol (en drugs) onder de jeugd tegen te gaan. Het beleid Veilig Uitgaan is vastgesteld en met de Andijker Horeca is overleg gevoerd. Het beleid zal in 2008 verder worden uitgewerkt. De recreatieve verbetering van het Vakantiepark. De handhavingsancties van de gemeente in samenwerking met het bestuur van het vakantiepark hebben inmiddels geleid tot een aanmerkelijke reductie van de (illegale)bewoning door buitenlandse werknemers 137 Poolse bewoners ipv. 600 of meer bij de aanvang van het project. Het project zal in 2008 worden vervolgd. In 2007 zijn naast een politiepanel, een 3-tal bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners, die in hun buurt overlast of hinder ondervonden. Doel van deze bijeenkomsten zijn het signaleren van problemen en het terugdringen van overlast of gevaarlijke situaties. Huiselijk geweld. Inmiddels is zowel regionaal als landelijk een meldpunt Huiselijk geweld actief. Gemeente Andijk jaarstukken

9 De Drank- en Horecavergunningen zijn geactualiseerd en de procedure voor afgifte en actueel houden zijn opnieuw vastgelegd. N.a.v. het gemeentebreed onderzoek door VROM naar de kwaliteit van uitvoering van VROM taken is een verbeterplan gemaakt. Met de uitvoering van de verbeterpunten is gestart Ook zijn een aantal punten al afgerond. BOPZ de crisis- (verplichte)opname van psychiatrische patiënten kan 24 uur per dag via het mobile netwerk worden afgehandeld. Ambtelijk wordt een bijdrage geleverd in de overlegstructuur en ontwikkelingen van/door het Platvorm Integrale Veiligheid. Brandweer: In 2007 is invulling gegeven aan de leidraad oefenen In 2008 zal de brandweer Andijk het oefenen volgens de leidraad verder invullen. Door deelname aan regionale werkgroepen en themadagen is een oefenstructuur ontwikkeld die er voor moet zorgen dat de leidraad lokaal/regionaal (landelijk) succesvol gaat werken. Registratie van de oefeningen en de oefenonderdelen per brandweerman/vrouw zal plaats vinden door gebruik te maken van het regionaal werkende software programma AG5. De voorbereidingen voor het operationeel maken van meerdere regionale Gaspakkenteams, één team dat bezet wordt door ondermeer leden van de brandweer Andijk, zijn nagenoeg afgerond. Rond juni van 2008 moet het gaspakkenteam volledig operationeel zijn. Aandachtspunt is de huisvesting van buitenlandse werknemers. Naast het opsporen van illegale huisvesting is ook de controle op het brandveilig onderbrengen van werknemers in pensions of woonunits een speerpunt voor de (brandweer) gemeente Andijk. Naar de kwaliteit van zowel het beleid als de uitvoering van de brandweertaken en die van de rampenbestrijding is, in aansluiting op de externe audit van 2006, in 2007 een zelfaudit uitgevoerd. In 2006 werd kijkend naar de normen een voldoende score gehaald. In 2007 is deze op alle velden (pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg en bedrijfsvoering) verder verbetert. De controle van de gebruiksvergunningen vinden volgens de vastgestelde frequentie plaats. Bedrijven worden, naast de wettelijke verplichtingen, met controles en bezoeken gestimuleerd zelf brandpreventieve maatregelen te nemen. Er is door de brandweer een bijdrage geleverd aan de nationale brandpreventieweek. Door de brandweercommandant wordt een bijdrage geleverd in het regionaal overleg van de brandweercommandanten en zijn bijdragen geleverd in verschillende regionale werkgroepen. Rampenbestrijding: In het kader van de ruimtelijke ordening zijn het afgelopen jaar de externe veiligheid (BEVI), het effect dat (gevaarlijke) bedrijven op hun omgeving of te ontwikkelen omgeving zijn extra onder de aandacht geweest. In de gemeente Andijk zijn geen maatregelen noodzakelijk. De verplaatsing van het LPG tankstation in dit kader is nog in planvorming. De route gevaarlijke stoffen is tegen het licht gehouden. Er zijn ontwikkelingen om de routering regionaal uniform te regelen, voor zover dat wettelijk al niet geregeld is. Hiervoor is een inventarisatie aangeleverd. In verband met het convenant met het Rode Kruis is het registratiesysteem, de verwanteninformatie, IRIS operationeel gemaakt. Er zijn taakkaarten ontwikkeld voor de verschillende functies binnen de rampenbestrijding. De alarmering van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam en crisismanagement wordt maandelijks uitgevoerd. Door enkele medewerkers is een opleiding gevolgd in het kader van de rampenbestrijding. Door de ambtenaar openbare orde en veiligheid wordt een bijdrage geleverd in de regionale overleggen. De reddingsbrigade werkt inmiddels onder een gelieerde status onder de KNRM. Dit houdt in dat ondermeer gezamenlijk trainingen en opleidingen worden bezocht. Het project Waterrand moet er voor zorgen dat in 2010 de calamiteitenbestrijding op het water, landelijk, danwel regionaal, uniform geregeld is. Gemeente Andijk jaarstukken

10 nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 120 Aanpassing brandautospuit, incl. camera Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Hogere lonen en salarissen brandweerpersoneel lagere kosten handhaving Gemeente Andijk jaarstukken

11 2. Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle elementen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, bruggen, watergangen, openbare verlichting, openbaar groen en speelplaatsen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Openbaar groen Speelplekken Wat willen we bereiken? Andijk is een vitale, agrarische gemeente. Vanuit die vitaliteit werkt de gemeente aan een groene, schone, goed onderhouden en verkeersveilige woonomgeving. Speciaal accent wordt gelegd op verkeer, infrastructuur, openbaar vervoer en groenbeheer. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: Verkeersveiligheidsplan (VVP) Groenbeheersplan Wat hebben we daarvoor gedaan? Wegen, straten en pleinen: Het onderhoud van de ruim 30 km wegen, fietspaden en onverharde wegen vond plaats naar aanleiding van de jaarlijks gehouden inspectie. Deze weginspectie werd door een adviesbureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De inspectie vond plaats in het voorjaar direct na het winterseizoen. Vervolgens werden tijdens de inspectie gevonden gebreken ingevoerd in een puntensysteem. Per weg (-vak) werd in overleg met het adviesbureau bepaald welke wegen er in aanmerking kwamen voor uitvoering. Het puntensysteem dient ten grondslag voor het wel of niet laten uitvoeren van wegwerkzaamheden waarbij tevens gelet wordt op het beschikbare onderhoudsbudget. Het puntensysteem werd volgens de richtlijnen van het C.R.O.W. uitgevoerd. Nadat de inspectie is vertaald naar een bestek (werkomschrijving) werden deze werkzaamheden aanbesteed. Tevens voerde de gemeente Andijk eigenhandig visuele inspecties uit. Dit gebeurde niet in een schematisch opgebouwde planning, maar steekproefsgewijs gedurende het hele jaar door. Aan de hand van het onderhoudsschema werd ook een onderhoudsraming gemaakt. Deze raming is op basis van de conditie van de bovenste asfaltlaag (indien het een asfaltweg betreft). Het gaat hierbij om de bovenste 6 centimeter van de weg. Daarom is voor het asfaltwegvak Horn en Knokkel een afzonderlijk onderhoudsadvies opgesteld vanwege het feit dat op diverse locatie s forse schade ontstaat aan - met name - het rode asfalt. Verkeersveiligheidsplan (VVP): De raad heeft op 26 april 2007 ingestemd om het huidige verkeersveiligheidsplan uit 2000 te evalueren. Tevens is op 26 april 2007 besloten om het resultaat van dit onderzoek aan de raad aan te bieden. Er is in opdracht van het college een evaluatierapport opgesteld door I&O Research. Het rapport (d.d. oktober 2007) is voor een eerste discussie aangeboden aan het college om op- en of aanmerkingen te kunnen geven. Het college heeft per B&W besluit d.d. 27 november 2007 het advies aangehouden. Door het vertrek van de behandelde ambtenaar wordt in 2008 de evaluatie verder opgenomen in de planning. Aanpassen bushaltes Abri op Maat De gemeente heeft per brief d.d. 25 juni 2007 bij de Provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor het aanpassen van haltevoorzieningen in de gemeente Andijk. Totaal zijn er 9 stuks haltevoorzieningen in Andijk. Subsidie percentage 95% (zie bovengenoemde brief). Uitvoering geschiedt in De aanpassing haltevoorzieningen geschiedt conform CROW-publicatie nr Gemeente Andijk jaarstukken

12 Onderhoud kunstwerken: De onderhoudstoestand van schilderwerk op kunstwerken is in 2006 en 2007 geïnspecteerd. Er is voor 8 bruggen en duikers schilderwerk verricht. Voor 4 bruggen (Buurtje 2, Buurtje 14, Munniky-Buurtje en Kees Veerstraat) is door een gespecialiseerd adviesbureau een inspectierapportage opgesteld. Vervangen lichtmasten: Op basis van de in 2001 uitgevoerde nulmeting zijn 44 lichtmasten vervangen door energiebesparende lichtmasten. Tevens zijn van een groot aantal lichtmasten de armaturen schoongemaakt voor een betere lichtopbrengst. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 210 Kabel openbare verlichting Vervanging lichtmasten Vervanging/renovatie ov. bruggen Aanpassen verkeersmaatregelen Gemeente Andijk jaarstukken

13 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER WATERKERING, AFWATERING CA OPENBAAR GROEN SPEELPLEKKEN Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 VERKEERSMAATREGELEN TE LAND VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER WATERKERING, AFWATERING CA OPENBAAR GROEN SPEELPLEKKEN Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Gepland baggerwerk niet uitgevoerd Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Gemeente Andijk jaarstukken

14 3. Economische zaken Portefeuillehouder: Wethouder N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 330 Nutsbedrijven Wat willen we bereiken? Andijk biedt ruimte voor nieuwe bedrijven met werkgelegenheid op aantrekkelijke locaties. Met respect voor de omgeving schept Andijk mogelijkheden voor bedrijven om bij te dragen aan een goede economische ontwikkeling. Er zijn accenten gelegd op: bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie, toerisme, agrarische ontwikkeling en bereikbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bouwrijpfase Oost I Aan de Handelsweg zijn twee ontsluitingswegen toegevoegd ter ontsluiting van nieuw uitgegeven bouwkavels. Het college voert regulier overleg met de bedrijvenvereniging van Andijk om uit te wisselen waar over en weer mogelijkheden kunnen worden benut ter stimulering van het lokale bedrijfsleven. Het elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen wordt van beide kanten als nuttig ervaren. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 310 Aandeel ontwikkelingsbedrijf Gemeente Andijk jaarstukken

15 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT NUTSBEDRIJVEN OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT NUTSBEDRIJVEN OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Lagere kosten onderhoud gebouwen Baten Hoger dividend Gemeente Andijk jaarstukken

16 4. Onderwijs Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Hoofdkenmerken Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, volwasseneneducatie en het verder ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid op diverse deelterreinen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar voortgezet speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke lasten en baten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Wat willen we bereiken? Het streven is er steeds op gericht een goed onderwijsvoorzieningenniveau in stand te houden in onze gemeente en waar mogelijk te verbeteren. Daartoe investeren wij in de huisvesting van de basisscholen. Door middel van een alert leerplichtbeleid voorkomen wij, waar mogelijk, de voortijdige uitval van leerlingen. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: - De Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Andijk. - De notitie onderhoud gemeentelijke en onderwijsgebouwen. - De verordening leerlingenvervoer gemeente Andijk. - Plan van Aanpak voor- en vroegschoolse educatie. - De instructie Leerplichtambtenaar. - De service-overeenkomst tussen de gemeente Hoorn en Andijk m.b.t. de regionale leerplichtadministratie en de RMC-functie. Wettelijke bepalingen: - De Wet op het primair onderwijs. - De Leerplichtwet De wet op de regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Huisvesting. In 2007 is de verbouw en uitbreiding van de o.b.s. De Piramide afgerond. De school heeft van binnen een totale metamorfose ondergaan en het eindresultaat voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Ook de algehele aanpassing - zeg meer groot onderhoud aan de r.k.b.s. De Bangert is uitgevoerd. Sinds 1 augustus 2007 zijn de basisscholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Om aan deze verplichting te voldoen is samenwerking met de St. Elan Kinderopvang gezocht. In het dorpshuis is een opvangruimte gerealiseerd voor 40 kindplaatsen. Leerlingenvervoer Voor het schooljaar is voo 46 leerlingen een tegemoetkoming in de vervoerskosten toegekend. Leerplicht Sinds mei 2007 beschikt de gemeente over een leerplichtambtenaar met een BOA-bevoegdheid. Deze functionaris is in voorkomende gevallen bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal in gevallen van overtreding van de Leerplichtwet. In navolging van de RSG Enkhuizen heeft ook het Martinus College te Grootebroek een preventief leerplichtspreekuur in gevoerd. Gelet op de geringe personeelsformatie voor onderwijszaken hebben de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten tot nu toe op vrijwillige basis het spreekuur voor de Andijker leerlingen verzorgd en gerapporteerd aan de leerplichtambtenaar van Andijk. Gemeente Andijk jaarstukken

17 De uitbreiding van dit preventief leerplichtspreekuur naar andere scholen het Clusius College en de Praktijkschool kunnen ook nog volgen legt een steeds grotere druk op de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten, die naar ons oordeel niet langer op vrijwillige basis kan plaatsvinden. Om die reden hebben wij de colleges van burgemeester en wethouders van de buurgemeente formeel om medewerking in deze gevraagd en de bereidheid uitgesproken om de daaraan verbonden kosten voor onze rekening te nemen. Overige zaken. Ook in 2007 is op meerdere fronten overleg gevoerd met het onderwijsveld: het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de plaatselijke schoolbesturen, overleg met de directies van de basisscholen en ambtelijke en bestuurlijke overleggingen met de individuele schoolbesturen. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 421 Algehele aanpassing Piramide Algehele aanpassing De Bangert Uitbreiding 1e inrichting Kuijperschool Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS GEMEENSCH. LASTEN ONDERWIJS VOLWASSENEDUCATIE Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS GEMEENSCH. BATEN ONDERWIJS VOLWASSENEDUCATIE Totaal Saldo programma Gemeente Andijk jaarstukken

18 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere kapitaallasten Lagere uitbestede investeringen Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Vrijval voorziening voor- en vroegschoolse educatie Geen uitgaven onderwijsachterstandenbeleid Overige positieve verschillen < Baten Geen vrijval uit voorziening bijzonder basisonderwijs Gemeente Andijk jaarstukken

19 5. Cultuur en recreatie Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat het openbaar bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, sport, kunst en cultuur, vrijwilligersbeleid, oudheidkunde en musea, openluchtrecreatie en toeristisch beleid. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde / Musea. 550 Natuurbescherming Recreatiepark Proefpolder Recreatiestranden Volkstuinen Recreatieschap Overige maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie Dierenweide De Put Lokale Omroep Stichting RTW Wat willen we bereiken? De gemeente Andijk heeft een rijk geschakeerd aanbod aan verenigingen en instellingen op het gebied van o.a. muziek, kunstzinnige vorming, oudheidkunde, openluchtrecreatie en sport. De gemeente heeft met de meeste van deze instellingen een subsidierelatie. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in: De visienota bibliotheekbeleid De subsidieverordeningen van Andijk Sectorale beleidsnota s Recreatienota Andijk Toeristisch Actieplan Halter in Balans Wat hebben we daarvoor gedaan? Wervershoof, Andijk en Medemblik werken samen op cultuur toeristisch gebied met het project Medemblik en Meer. Ook in 2007 zijn daartoe, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het fietsknooppunt, activiteiten ontwikkelt. In september is de stuurgroep ontwikkelingen Vooroever geïnstalleerd. Binnen- en buitendijks langs de kustlijn Medemblik-Enkhuizen spelen kansen voor onder andere natuur, recreatie, water, landschap en toerisme. Koppeling en afstemming van projecten zal zorgen voor meer draagvlak en duurzame oplossingen en voorkomt zo versnippering van functies. In oktober vond de allereerste open dag van dierenweide de Put plaats. De open dag was een groot succes, er kwamen meer dan 250 kinderen en ouders op af. In 2007 is in samenwerking met de West Friese bibliotheken een start gemaakt met de ontwikkeling van bibliotheekbeleid voor Andijk. Als basis daarvoor diende de publicatie bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. In 2008 zal aan de hand van een nota een voorstel worden gedaan voor het bibliotheekbeleid in Andijk. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 530 Dakbedekking De Klamp Tegels c.a. zwembad Gemeente Andijk jaarstukken

0 1 N 20 KKE U T S AR A J

0 1 N 20 KKE U T S AR A J JAARSTUKKEN 2010 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 11 2.1.3 Beheer Openbare

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad ----------------------------------------------------- 4 Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie