JAARSTUKKEN Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008

2 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer openbare ruimte Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuur Overzicht Financiering 31 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 34 Overzicht gebruik onvoorzien 35 De paragrafen: Paragraaf Lokale heffingen 37 Paragraaf weerstandsvermogen 39 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 43 Paragraaf financiering 44 Paragraaf bedrijfsvoering 47 Paragraaf verbonden partijen 49 Paragraaf grondbeleid 53 Onderdeel B: Jaarrekening Balans per 31 december 58 Programmarekening 60 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 61 Toelichting op de balans per 31 december 64 Toelichting op de programmarekening 72 Tolichting begrotingscriterium 76 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 78 Overzicht gebruik onvoorzien 79 Overzicht incidentele baten en lasten 80 SISA bijlage 81 Onderdeel C: Overige gegevens Vaststelling 88 Accountantsverklaring 89 Gemeente Andijk jaarstukken

3 Onderdeel A: Jaarverslag Gemeente Andijk jaarstukken

4 Algemeen Het jaar 2007 is voor de gemeente Andijk een operationeel rustig jaar geweest. De reguliere exploitatie kent weinig bijzonderheden en in de grondexploitaties is weinig gebeurd. Het resultaat voor bestemming is in 2007 aanzienlijk positiever (t.w positief over 2007), dan voorgaande jaren ( negatief over 2005 en negatief over 2006 ). Dit wordt met name veroorzaakt door het uitblijven van bijzonderheden welke zich in voorgaande jaren wel hebben voorgedaan, zoals de extra kosten in 2005 aan externe inhuur en de over 2006 onjuist toegerekende uren aan de grondexploitaties. Ten aanzien van de financiële ontwikkeling bent u in 2007 middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden. Met name de 3e kwartaalrapportage, welke in de raadsvergadering van 21 februari 2008 is behandeld, tendeerde, gelet op het moment van vaststelling naar de uitkomst over Bij de behandeling van de 3 e tussentijdse rapportage is door de Raad besloten een egalisatiereserve afvalstoffenheffing in te stellen. Op advies van de accountant wordt, op basis van achterliggende BTW gebonden constructies, afgeraden een dergelijke reserve in te stellen. Hierdoor is deze niet opgenomen in de reserveontwikkelingen over het verantwoordingsjaar Het jaarverslag 2007 is beperkt van opzet. In de analyse wordt met name ingegaan op de wijzigingen en afwijkingen ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage. Resultaat Totaal lasten Totaal baten Positief resultaat De afwijkingen per programma ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen worden toegelicht bij de programma s (afwijkingen meer dan of lager indien interessant). Ten opzichte van de primaire begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen doorgevoerd: Overzicht begrotingswijzigingen 2007 Ten laste van Nr. Omschrijving Raadsbesluit resultaat primitief primitieve begroting 9 november Begrotingsbehandeling 9 november Verzanding jachthaven 19 december Aansluiting St. KO-IMT 26 april Subsidie restauratie Ger. Kerk 26 april Nota van uitgangspunten VVP 26 april BANS-gelden 31 mei Bestuurlijke samenwerking 31 mei Eerste tussenrapportage 5 juli Tweede tussenrapportage Derde tussenrapportage Werkelijk positief saldo exploitatie Verschil ten opzichte van de 3 e kwartaalrapportage Conform de BBV is het resultaat afzonderlijk in de balans opgenomen. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de exploitatie van ten gunste van de algemene reserve te brengen. Gemeente Andijk jaarstukken

5 Hoofdanalyse van het positieve saldo ten opzichte van de begroting Saldi van de programma s begroting begroting rekening (lasten minus baten) 2007 oorspr incl.wijz Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatsch dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuur en Financiering Overzicht financiering Positief saldo De belangrijkste wijzigingen/afwijkingen (boven ) zijn: Voordeel: Leges burgerzaken Uitgesteld baggerwerk Doorberekende kapitaallasten en rente Uitbestede investeringen Uitgestelde aanpak verzanding jachthaven Sociale uitkeringen, rijksvergoedingen et cetera Diensten/adviezen derden Lagere tarieven huisvuilcentrale Meeropbrengst nieuwbouw huisvuilcentrale Nadeel: Naheffing belastingen Hogere lasten kasgeldleningen Toevoeging voorziening wachtgelden Doorberekende apparaatskosten Kosten bestuursdwang ISV woningverbetering Lagere vrijval voorziening riolering Uitgaven bestemmingsplannen Overige oorzaken < per saldo (niet nader toe te lichten) Per saldo ten opzichte van begroting inclusief wijzigingen Begroting 2007 plus wijzigingen De begroting 2007 is vastgesteld in de raadsvergadering van november In 2007 zijn door de gemeenteraad begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn verwerkt in dit jaarverslag. Bij de toelichting per programma zijn de werkelijke Gemeente Andijk jaarstukken

6 uitgaven ook afgezet tegen de begroting ná wijziging. Bij de kwartaalrapportages zijn de belangrijkste verschillen reeds eerder toegelicht. Jaarrekening 2006 Het jaarverslag over 2006 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli Reserves en voorzieningen In 2006 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld (raadsbesluit 19 oktober 2006). Hieronder volgt een overzicht met de posities en het verloop van de reserves en voorzieningen. bedragen per ultimo dienstjaar reserves algemene reserve bestemmingsreserves: - reserve bouwgrondexploitatie reserve IJsbaan West-Friesland volkshuisvesting algemeen BTW Compensatiefonds reserve Fonds Werk en Inkomen opgeheven opgeheven reserves afrekening Londo opgeheven opgeheven reserve ISV bodemsanering reserve baggeren reserve subsidie IJsclub reserve jeugdbeleid reserve FUWA Totaal reserves voorzieningen - onderhoud gemeentegebouwen onderhoud wegen opgeheven onderhoud bruggen opgeheven opgeheven wachtgelden wethouders voorziening planschade voorziening WWB werkdeel (v/h WIW) voorziening riolering voor- en vroegschoolse educatie voorziening nog te maken kosten Bedr.terrein opgeheven opgeheven onderwijsvoorzieningen Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf weerstandsvermogen. Gemeente Andijk jaarstukken

7 Programmaverantwoording Gemeente Andijk jaarstukken

8 1. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester mevrouw A.F.T. Streumer Hoofdkenmerken Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat een geheel aan voorzieningen, projecten en activiteiten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in Andijk verbeteren. Andijk probeert overlast, criminaliteit en vandalisme terug te dringen. Daarbij wordt steeds gekozen voor een integrale aanpak in nauwe samenwerking met verschillende veiligheidspartners. De gemeente vervult daarbij de rol van regisseur, coördinator en controleur. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: brandweer en rampenbestrijding openbare orde en veiligheid handhaving Wat wilden we bereiken? Andijk wil een veilige woon- werk- en leefgemeente zijn, waar iedere inwoner zich veilig kan voelen en waar men zich bij calamiteiten in deskundige en vertrouwde handen weet. Andijk legt extra accenten op integraal veiligheidsbeleid, handhavingsbeleid, huiselijk geweld en communicatie. Het beleid is vastgelegd in: Het Integraal Veiligheidsbeleid Het programma fysieke veiligheid 2005 Het politiejaarplan 2007 De uitgangspunten en evaluatie Het verkeersveiligheidsplan 2000 Het Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding NHN Het ambitietraject van de Veiligheidsregio Het gemeentelijk rampenplan 2006 De notitie handhavingsbeleid uitgangspunten Wettelijke bepalingen: De Algemene Plaatselijke Verordening De Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening De Wet rampen en zware ongevallen. Brandweerwet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid: Het afgelopen jaar zijn de volgende zaken speerpunten geworden: De aanpak van overlast en vernielingen door (hang)jongeren. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een grote dadergroep en een nieuwe manier van aanpak en afhandeling die regionaal verder zal worden uitgedragen. Jeugd en Alcohol. Met de minister van BIZA is door 13 Westfriese gemeenten en Schagen in 2007 een convenant ondertekend met als doel het gebruik van alcohol (en drugs) onder de jeugd tegen te gaan. Het beleid Veilig Uitgaan is vastgesteld en met de Andijker Horeca is overleg gevoerd. Het beleid zal in 2008 verder worden uitgewerkt. De recreatieve verbetering van het Vakantiepark. De handhavingsancties van de gemeente in samenwerking met het bestuur van het vakantiepark hebben inmiddels geleid tot een aanmerkelijke reductie van de (illegale)bewoning door buitenlandse werknemers 137 Poolse bewoners ipv. 600 of meer bij de aanvang van het project. Het project zal in 2008 worden vervolgd. In 2007 zijn naast een politiepanel, een 3-tal bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners, die in hun buurt overlast of hinder ondervonden. Doel van deze bijeenkomsten zijn het signaleren van problemen en het terugdringen van overlast of gevaarlijke situaties. Huiselijk geweld. Inmiddels is zowel regionaal als landelijk een meldpunt Huiselijk geweld actief. Gemeente Andijk jaarstukken

9 De Drank- en Horecavergunningen zijn geactualiseerd en de procedure voor afgifte en actueel houden zijn opnieuw vastgelegd. N.a.v. het gemeentebreed onderzoek door VROM naar de kwaliteit van uitvoering van VROM taken is een verbeterplan gemaakt. Met de uitvoering van de verbeterpunten is gestart Ook zijn een aantal punten al afgerond. BOPZ de crisis- (verplichte)opname van psychiatrische patiënten kan 24 uur per dag via het mobile netwerk worden afgehandeld. Ambtelijk wordt een bijdrage geleverd in de overlegstructuur en ontwikkelingen van/door het Platvorm Integrale Veiligheid. Brandweer: In 2007 is invulling gegeven aan de leidraad oefenen In 2008 zal de brandweer Andijk het oefenen volgens de leidraad verder invullen. Door deelname aan regionale werkgroepen en themadagen is een oefenstructuur ontwikkeld die er voor moet zorgen dat de leidraad lokaal/regionaal (landelijk) succesvol gaat werken. Registratie van de oefeningen en de oefenonderdelen per brandweerman/vrouw zal plaats vinden door gebruik te maken van het regionaal werkende software programma AG5. De voorbereidingen voor het operationeel maken van meerdere regionale Gaspakkenteams, één team dat bezet wordt door ondermeer leden van de brandweer Andijk, zijn nagenoeg afgerond. Rond juni van 2008 moet het gaspakkenteam volledig operationeel zijn. Aandachtspunt is de huisvesting van buitenlandse werknemers. Naast het opsporen van illegale huisvesting is ook de controle op het brandveilig onderbrengen van werknemers in pensions of woonunits een speerpunt voor de (brandweer) gemeente Andijk. Naar de kwaliteit van zowel het beleid als de uitvoering van de brandweertaken en die van de rampenbestrijding is, in aansluiting op de externe audit van 2006, in 2007 een zelfaudit uitgevoerd. In 2006 werd kijkend naar de normen een voldoende score gehaald. In 2007 is deze op alle velden (pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg en bedrijfsvoering) verder verbetert. De controle van de gebruiksvergunningen vinden volgens de vastgestelde frequentie plaats. Bedrijven worden, naast de wettelijke verplichtingen, met controles en bezoeken gestimuleerd zelf brandpreventieve maatregelen te nemen. Er is door de brandweer een bijdrage geleverd aan de nationale brandpreventieweek. Door de brandweercommandant wordt een bijdrage geleverd in het regionaal overleg van de brandweercommandanten en zijn bijdragen geleverd in verschillende regionale werkgroepen. Rampenbestrijding: In het kader van de ruimtelijke ordening zijn het afgelopen jaar de externe veiligheid (BEVI), het effect dat (gevaarlijke) bedrijven op hun omgeving of te ontwikkelen omgeving zijn extra onder de aandacht geweest. In de gemeente Andijk zijn geen maatregelen noodzakelijk. De verplaatsing van het LPG tankstation in dit kader is nog in planvorming. De route gevaarlijke stoffen is tegen het licht gehouden. Er zijn ontwikkelingen om de routering regionaal uniform te regelen, voor zover dat wettelijk al niet geregeld is. Hiervoor is een inventarisatie aangeleverd. In verband met het convenant met het Rode Kruis is het registratiesysteem, de verwanteninformatie, IRIS operationeel gemaakt. Er zijn taakkaarten ontwikkeld voor de verschillende functies binnen de rampenbestrijding. De alarmering van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam en crisismanagement wordt maandelijks uitgevoerd. Door enkele medewerkers is een opleiding gevolgd in het kader van de rampenbestrijding. Door de ambtenaar openbare orde en veiligheid wordt een bijdrage geleverd in de regionale overleggen. De reddingsbrigade werkt inmiddels onder een gelieerde status onder de KNRM. Dit houdt in dat ondermeer gezamenlijk trainingen en opleidingen worden bezocht. Het project Waterrand moet er voor zorgen dat in 2010 de calamiteitenbestrijding op het water, landelijk, danwel regionaal, uniform geregeld is. Gemeente Andijk jaarstukken

10 nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 120 Aanpassing brandautospuit, incl. camera Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Hogere lonen en salarissen brandweerpersoneel lagere kosten handhaving Gemeente Andijk jaarstukken

11 2. Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle elementen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, bruggen, watergangen, openbare verlichting, openbaar groen en speelplaatsen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Openbaar groen Speelplekken Wat willen we bereiken? Andijk is een vitale, agrarische gemeente. Vanuit die vitaliteit werkt de gemeente aan een groene, schone, goed onderhouden en verkeersveilige woonomgeving. Speciaal accent wordt gelegd op verkeer, infrastructuur, openbaar vervoer en groenbeheer. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: Verkeersveiligheidsplan (VVP) Groenbeheersplan Wat hebben we daarvoor gedaan? Wegen, straten en pleinen: Het onderhoud van de ruim 30 km wegen, fietspaden en onverharde wegen vond plaats naar aanleiding van de jaarlijks gehouden inspectie. Deze weginspectie werd door een adviesbureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De inspectie vond plaats in het voorjaar direct na het winterseizoen. Vervolgens werden tijdens de inspectie gevonden gebreken ingevoerd in een puntensysteem. Per weg (-vak) werd in overleg met het adviesbureau bepaald welke wegen er in aanmerking kwamen voor uitvoering. Het puntensysteem dient ten grondslag voor het wel of niet laten uitvoeren van wegwerkzaamheden waarbij tevens gelet wordt op het beschikbare onderhoudsbudget. Het puntensysteem werd volgens de richtlijnen van het C.R.O.W. uitgevoerd. Nadat de inspectie is vertaald naar een bestek (werkomschrijving) werden deze werkzaamheden aanbesteed. Tevens voerde de gemeente Andijk eigenhandig visuele inspecties uit. Dit gebeurde niet in een schematisch opgebouwde planning, maar steekproefsgewijs gedurende het hele jaar door. Aan de hand van het onderhoudsschema werd ook een onderhoudsraming gemaakt. Deze raming is op basis van de conditie van de bovenste asfaltlaag (indien het een asfaltweg betreft). Het gaat hierbij om de bovenste 6 centimeter van de weg. Daarom is voor het asfaltwegvak Horn en Knokkel een afzonderlijk onderhoudsadvies opgesteld vanwege het feit dat op diverse locatie s forse schade ontstaat aan - met name - het rode asfalt. Verkeersveiligheidsplan (VVP): De raad heeft op 26 april 2007 ingestemd om het huidige verkeersveiligheidsplan uit 2000 te evalueren. Tevens is op 26 april 2007 besloten om het resultaat van dit onderzoek aan de raad aan te bieden. Er is in opdracht van het college een evaluatierapport opgesteld door I&O Research. Het rapport (d.d. oktober 2007) is voor een eerste discussie aangeboden aan het college om op- en of aanmerkingen te kunnen geven. Het college heeft per B&W besluit d.d. 27 november 2007 het advies aangehouden. Door het vertrek van de behandelde ambtenaar wordt in 2008 de evaluatie verder opgenomen in de planning. Aanpassen bushaltes Abri op Maat De gemeente heeft per brief d.d. 25 juni 2007 bij de Provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor het aanpassen van haltevoorzieningen in de gemeente Andijk. Totaal zijn er 9 stuks haltevoorzieningen in Andijk. Subsidie percentage 95% (zie bovengenoemde brief). Uitvoering geschiedt in De aanpassing haltevoorzieningen geschiedt conform CROW-publicatie nr Gemeente Andijk jaarstukken

12 Onderhoud kunstwerken: De onderhoudstoestand van schilderwerk op kunstwerken is in 2006 en 2007 geïnspecteerd. Er is voor 8 bruggen en duikers schilderwerk verricht. Voor 4 bruggen (Buurtje 2, Buurtje 14, Munniky-Buurtje en Kees Veerstraat) is door een gespecialiseerd adviesbureau een inspectierapportage opgesteld. Vervangen lichtmasten: Op basis van de in 2001 uitgevoerde nulmeting zijn 44 lichtmasten vervangen door energiebesparende lichtmasten. Tevens zijn van een groot aantal lichtmasten de armaturen schoongemaakt voor een betere lichtopbrengst. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 210 Kabel openbare verlichting Vervanging lichtmasten Vervanging/renovatie ov. bruggen Aanpassen verkeersmaatregelen Gemeente Andijk jaarstukken

13 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER WATERKERING, AFWATERING CA OPENBAAR GROEN SPEELPLEKKEN Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 VERKEERSMAATREGELEN TE LAND VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER WATERKERING, AFWATERING CA OPENBAAR GROEN SPEELPLEKKEN Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Gepland baggerwerk niet uitgevoerd Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Gemeente Andijk jaarstukken

14 3. Economische zaken Portefeuillehouder: Wethouder N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 330 Nutsbedrijven Wat willen we bereiken? Andijk biedt ruimte voor nieuwe bedrijven met werkgelegenheid op aantrekkelijke locaties. Met respect voor de omgeving schept Andijk mogelijkheden voor bedrijven om bij te dragen aan een goede economische ontwikkeling. Er zijn accenten gelegd op: bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie, toerisme, agrarische ontwikkeling en bereikbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bouwrijpfase Oost I Aan de Handelsweg zijn twee ontsluitingswegen toegevoegd ter ontsluiting van nieuw uitgegeven bouwkavels. Het college voert regulier overleg met de bedrijvenvereniging van Andijk om uit te wisselen waar over en weer mogelijkheden kunnen worden benut ter stimulering van het lokale bedrijfsleven. Het elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen wordt van beide kanten als nuttig ervaren. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 310 Aandeel ontwikkelingsbedrijf Gemeente Andijk jaarstukken

15 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT NUTSBEDRIJVEN OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT NUTSBEDRIJVEN OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Lagere kosten onderhoud gebouwen Baten Hoger dividend Gemeente Andijk jaarstukken

16 4. Onderwijs Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Hoofdkenmerken Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, volwasseneneducatie en het verder ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid op diverse deelterreinen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar voortgezet speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke lasten en baten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Wat willen we bereiken? Het streven is er steeds op gericht een goed onderwijsvoorzieningenniveau in stand te houden in onze gemeente en waar mogelijk te verbeteren. Daartoe investeren wij in de huisvesting van de basisscholen. Door middel van een alert leerplichtbeleid voorkomen wij, waar mogelijk, de voortijdige uitval van leerlingen. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: - De Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Andijk. - De notitie onderhoud gemeentelijke en onderwijsgebouwen. - De verordening leerlingenvervoer gemeente Andijk. - Plan van Aanpak voor- en vroegschoolse educatie. - De instructie Leerplichtambtenaar. - De service-overeenkomst tussen de gemeente Hoorn en Andijk m.b.t. de regionale leerplichtadministratie en de RMC-functie. Wettelijke bepalingen: - De Wet op het primair onderwijs. - De Leerplichtwet De wet op de regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Huisvesting. In 2007 is de verbouw en uitbreiding van de o.b.s. De Piramide afgerond. De school heeft van binnen een totale metamorfose ondergaan en het eindresultaat voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Ook de algehele aanpassing - zeg meer groot onderhoud aan de r.k.b.s. De Bangert is uitgevoerd. Sinds 1 augustus 2007 zijn de basisscholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Om aan deze verplichting te voldoen is samenwerking met de St. Elan Kinderopvang gezocht. In het dorpshuis is een opvangruimte gerealiseerd voor 40 kindplaatsen. Leerlingenvervoer Voor het schooljaar is voo 46 leerlingen een tegemoetkoming in de vervoerskosten toegekend. Leerplicht Sinds mei 2007 beschikt de gemeente over een leerplichtambtenaar met een BOA-bevoegdheid. Deze functionaris is in voorkomende gevallen bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal in gevallen van overtreding van de Leerplichtwet. In navolging van de RSG Enkhuizen heeft ook het Martinus College te Grootebroek een preventief leerplichtspreekuur in gevoerd. Gelet op de geringe personeelsformatie voor onderwijszaken hebben de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten tot nu toe op vrijwillige basis het spreekuur voor de Andijker leerlingen verzorgd en gerapporteerd aan de leerplichtambtenaar van Andijk. Gemeente Andijk jaarstukken

17 De uitbreiding van dit preventief leerplichtspreekuur naar andere scholen het Clusius College en de Praktijkschool kunnen ook nog volgen legt een steeds grotere druk op de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten, die naar ons oordeel niet langer op vrijwillige basis kan plaatsvinden. Om die reden hebben wij de colleges van burgemeester en wethouders van de buurgemeente formeel om medewerking in deze gevraagd en de bereidheid uitgesproken om de daaraan verbonden kosten voor onze rekening te nemen. Overige zaken. Ook in 2007 is op meerdere fronten overleg gevoerd met het onderwijsveld: het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de plaatselijke schoolbesturen, overleg met de directies van de basisscholen en ambtelijke en bestuurlijke overleggingen met de individuele schoolbesturen. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 421 Algehele aanpassing Piramide Algehele aanpassing De Bangert Uitbreiding 1e inrichting Kuijperschool Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS GEMEENSCH. LASTEN ONDERWIJS VOLWASSENEDUCATIE Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS GEMEENSCH. BATEN ONDERWIJS VOLWASSENEDUCATIE Totaal Saldo programma Gemeente Andijk jaarstukken

18 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Lagere kapitaallasten Lagere uitbestede investeringen Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Vrijval voorziening voor- en vroegschoolse educatie Geen uitgaven onderwijsachterstandenbeleid Overige positieve verschillen < Baten Geen vrijval uit voorziening bijzonder basisonderwijs Gemeente Andijk jaarstukken

19 5. Cultuur en recreatie Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat het openbaar bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, sport, kunst en cultuur, vrijwilligersbeleid, oudheidkunde en musea, openluchtrecreatie en toeristisch beleid. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde / Musea. 550 Natuurbescherming Recreatiepark Proefpolder Recreatiestranden Volkstuinen Recreatieschap Overige maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie Dierenweide De Put Lokale Omroep Stichting RTW Wat willen we bereiken? De gemeente Andijk heeft een rijk geschakeerd aanbod aan verenigingen en instellingen op het gebied van o.a. muziek, kunstzinnige vorming, oudheidkunde, openluchtrecreatie en sport. De gemeente heeft met de meeste van deze instellingen een subsidierelatie. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in: De visienota bibliotheekbeleid De subsidieverordeningen van Andijk Sectorale beleidsnota s Recreatienota Andijk Toeristisch Actieplan Halter in Balans Wat hebben we daarvoor gedaan? Wervershoof, Andijk en Medemblik werken samen op cultuur toeristisch gebied met het project Medemblik en Meer. Ook in 2007 zijn daartoe, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het fietsknooppunt, activiteiten ontwikkelt. In september is de stuurgroep ontwikkelingen Vooroever geïnstalleerd. Binnen- en buitendijks langs de kustlijn Medemblik-Enkhuizen spelen kansen voor onder andere natuur, recreatie, water, landschap en toerisme. Koppeling en afstemming van projecten zal zorgen voor meer draagvlak en duurzame oplossingen en voorkomt zo versnippering van functies. In oktober vond de allereerste open dag van dierenweide de Put plaats. De open dag was een groot succes, er kwamen meer dan 250 kinderen en ouders op af. In 2007 is in samenwerking met de West Friese bibliotheken een start gemaakt met de ontwikkeling van bibliotheekbeleid voor Andijk. Als basis daarvoor diende de publicatie bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. In 2008 zal aan de hand van een nota een voorstel worden gedaan voor het bibliotheekbeleid in Andijk. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging realiseren 530 Dakbedekking De Klamp Tegels c.a. zwembad Gemeente Andijk jaarstukken

20 In 2007 heeft een totale herbeoordeling plaatsgevonden van zowel onderhoud (groot en klein) en vervangingsinvesteringen. Dit heeft geleid tot een herverdeling tussen Optisport en de gemeenten voor wat betreft bovengenoemde activiteiten. Door deze herbeoordeling zijn meer kosten toe te rekenen aan het investeringsbudget dan oorspronkelijk berekend. Dat wil zeggen dat er een overschrijding van het budget waarneembaar is van ongeveer Є Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK SPORT GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN KUNST OUDHEIDKUNDE / MUSEA NATUURBESCHERMING RECREATIEPARK PROEFPOLDER RECREATIESTRANDEN VOLKSTUINEN RECREATIESCHAP OV.MAATSCH.LEEFBAARH.EN OPENL DIERENWEIDE DE PUT JACHTHAVEN ANDIJK APPARAATSKOSTEN OV.RECR.VOORZ REGIONALE OMROEP STICHTING RTW Totaal Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK SPORT GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN RECREATIEPARK PROEFPOLDER RECREATIESTRANDEN VOLKSTUINEN JACHTHAVEN ANDIJK Totaal Saldo programma Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan worden toegelicht) Lasten Uitvoering aanpak verzanding jachthaven naar Lagere uitbestede investeringen Niet begrote bijdrage Sportservice Noord-Holland Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren Overige negatieve verschillen < Baten Uitvoering aanpak verzanding jachthaven naar Gemeente Andijk jaarstukken

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries Normen- en toetsingskader Rechtmatigheid wetten en verordeningen externe regelgeving interne regelgeving artikelen bedrag in verantw. verantw. begroting manager medew. 1. Salarissen 6.013.478 Luc Nynke,

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: 7 Vraag: Wat wordt er precies bedoeld met knelpunten bestaand beleid? Graag ontvangen wij een onderbouwing van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Zomernota 2008 ( 17 e begrotingswijziging 2008 ) Uitgaven Kostenplaatsen oorspr. nieuwe toelichting Kst.pl. Functie cat. geraamd verhoging raming

Zomernota 2008 ( 17 e begrotingswijziging 2008 ) Uitgaven Kostenplaatsen oorspr. nieuwe toelichting Kst.pl. Functie cat. geraamd verhoging raming Zomernota 2008 ( 17 e begrotingswijziging 2008 ) Uitgaven Kostenplaatsen oorspr. nieuwe toelichting Kst.pl. Functie cat. geraamd verhoging raming 2 520012 34302 3.715 8.785 12.500 Medewerk(st)er bouw en

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie