Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013"

Transcriptie

1 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel onduidelijkheden geleid. Dat heeft voor nagenoeg alle GGZ-aanbieders geresulteerd in een administratieve lastenverzwaring. In april 2014 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) audit alert 32 uitgebracht. Dit behelsde de strekking van de accountantsverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) (vanaf nu GGZ-aanbieder). In navolging daarvan zijn op 23 juni 2014 in een bestuurlijk overleg GGZ procesafspraken gemaakt over de wijze waarop de vraagstukken uit de NBA-alert opgelost zouden kunnen worden. Sindsdien is door de betrokken veldpartijen intensief overleg gepleegd om te komen tot een Plan van Aanpak. Enerzijds was het doel van het Plan van Aanpak het realiseren van goedkeurende accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen over 2014 van GGZ-aanbieders, anderzijds om procesafspraken te maken om problemen rond de omzetverantwoording in de toekomst te voorkomen. De onderwerpen in het Plan van Aanpak, van toepassing zijnde op alle GGZ-aanbieders, hebben betrekking op hoofdbehandelaarschap, verwijzing en overige aspecten waar onzekerheden op rechtmatigheid en/of contractafspraken voorkomen. De GGZ-aanbieders dienen aan de hand van het Plan van Aanpak in een zelfonderzoek vast te stellen dat de door hen ingediende declaraties betreffende hoofdbehandelaarschap en verwijzing rechtmatig zijn. Daarnaast dienen de GGZaanbieders de ingediende declaraties op de voor hen van toepassing zijnde materiële controle onderwerpen (aangeleverd door de zorgverzekeraars) te onderzoeken. Ultimo december 2014 zijn de themagerichte onderzoeken over schadejaar 2013 bekendgemaakt. De materiële controle onderzoeken per individuele GGZ-aanbieder over schadejaar dienen uiterlijk 31 maart 2015 kenbaar gemaakt te worden door de zorgverzekeraars. In eerste instantie was het de bedoeling dat iedere zorgverzekeraar de lijst met materiële controlepunten individueel zouden bepalen en uiterlijk 31 maart bekend zou maken aan de GGZaanbieders. De afgelopen maanden hebben de zorgverzekeraars een andere beweging in gang gezet. De zorgverzekeraars hebben getracht direct invulling te geven aan gemaakte procesafspraken in het Plan van Aanpak betreffende het voorkomen van onduidelijkheden in de toekomst. Hiertoe zijn de zorgverzekeraars tot een gezamenlijke set van formele en materiële controlepunten voor schadejaar 2013 gekomen (= Onderzoek controles cggz 2013), zodat de controles voor schadejaar 2013 op een meer effectieve en efficiënte wijze uitgevoerd kunnen worden. Deze controlepunten zijn besproken met GGZ Nederland, NVZ en NFU en aan de hand van de gesprekken aangevuld en aangepast. Hierdoor kan dit document gezamenlijk worden voorgelegd aan de leden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en aan de leden van GGZ Nederland. De gemaakte afspraken voor het Onderzoek controles cggz 2013 zijn naast deze algemene inleiding verder uitgewerkt in: - Een gedetailleerd Controleplan Onderzoek controles cggz Het bestand Controlepunten Onderzoek controles cggz 2013, waarin 27 controlepunten en per controlepunt het toetsingskader inclusief financiële impact staan beschreven. Daarnaast is in dit bestand tevens het format opgenomen waarin de GGZ-aanbieder de controlebevindingen kan rapporteren. 1 Verzekeraars zullen zo spoedig mogelijk en vóór 13 december 2014 zo veel als mogelijk (dit wordt nader toegelicht in paragraaf 6.2) aan al hun contractpartijen die een jaarrekening moeten deponeren, per getekende brief laten weten welke materiële controles zij bij die instelling (a) al uitvoeren of (b) op dat moment voornemens zijn nog uit te voeren. Zij melden deze controles per brief aan de instelling, behalve die controles die in de ogen van verzekeraars om strategische redenen niet gemeld kunnen worden. Ten aanzien van de materiële controles over 2013 sturen verzekeraars vóór 31 maart 2015 een dan actuele stand.

2 De zorgverzekeraars, GGZ Nederland en ZN zien dit Onderzoek controles cggz en de wijze van controle hierin als opmaat naar Horizontaal Toezicht. Onderzoek controles cggz 2013 Zorgverzekeraars hebben in nauwe samenwerking met ZN en GGZ Nederland gezamenlijk het initiatief genomen om een onderzoek op te zetten ten behoeve van de controles curatieve GGZ Dit onderzoek ligt in het verlengde van het Plan van Aanpak en draagt daarmee bij aan het oplossen van de in het NBA alert 32 genoemde risico s. In essentie betreft het een onderzoek waarin alle zorgverzekeraars gezamenlijk tot een lijst met formele- en materiële controlepunten zijn gekomen. Deelname aan het Onderzoek controles cggz 2013 houdt in dat de GGZ-aanbieder de eigen declaraties van een afgebakende periode toetst op een aantal specifieke controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf door de zorgverzekeraars gezamenlijk gedefinieerd toetsings- en normenkader, wat vooraf is afgestemd met GGZ Nederland. Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht, echter het kent wel een aantal grote voordelen. Zo worden door deze aanpak de formele en materiële controles van alle zorgverzekeraars gebundeld, waardoor verantwoordingsjaar 2013 vanuit één controlebenadering snel en efficiënt afgewikkeld kan worden. De GGZ-aanbieder zal in navolging hiervan benaderd worden door één zorgverzekeraar, welke de uitkomsten van de controles 2013 voor alle zorgverzekeraars vaststelt. De uitkomsten van de controles zijn eerder in te schatten, waardoor de GGZ-aanbieder in staat is een betere inschatting te maken van zijn organisatierisico. De GGZ-aanbieders kunnen kiezen of ze deel willen nemen aan dit onderzoek. Degene die gaan deelnemen, voeren aan de hand van het controleplan Onderzoek controles cggz 2013 het onderzoek zelf uit en verantwoorden zich over de uitkomsten. De daarop volgende review/toets van de aangeleverde informatie wordt in beginsel door één van de representerende zorgverzekeraars 2013, op basis van een uniform normenkader en namens de overige zorgverzekeraars, uitgevoerd. Er kan afgeweken worden van de review door de representerende zorgverzekeraar indien een zorgverzekeraar specifieke signalen heeft of in het kader van een evenredige verdeling tussen de zorgverzekeraars. GGZ-aanbieders die besluiten deel te nemen, worden dus verdeeld onder de zorgverzekeraars en hebben voor alle formele en materiële controles 2013 met één zorgverzekeraar te maken. Ook GGZ-aanbieders kunnen, indien gewenst, na bekendmaking van de toegewezen zorgverzekeraar in overleg treden over wijziging van de toegewezen zorgverzekeraar. Een gedetailleerde uitwerking van het Onderzoek controles cggz 2013 is in het bijbehorende controleplan toegelicht. In de basis betreft het onderzoek een lijst met 27 groepen van controlepunten. Deze controlepunten zijn tot stand gekomen op basis van risicoanalyses, NZa rapportages, gesprekken met GGZ Nederland en ervaringen uit eerdere controles. De GGZaanbieders die besluiten niet deel te nemen, worden op de oude controlewijze gecontroleerd. Dit houdt in dat elke individuele zorgverzekeraar zijn eigen controle (formeel en materieel) bij de GGZaanbieders uitvoert. De lijst met controlepunten is ten opzichte van de eerder gecommuniceerde lijst, rond 23 februari 2015, aangepast. Dit heeft voornamelijk te maken met de verduidelijking van de controlepunten en de verzoeken die van GGZ-aanbieders zijn ontvangen om met dit onderzoek een zo volledig mogelijke afronding te realiseren. Concreet betekent dit dat naast alle materiële controles nu ook alle formele controles zijn opgenomen. 2

3 Daarnaast hebben de invulling en afbakening van de controlepunten met de koepels, zorgverzekeraars onderling en NZa nog tot inhoudelijke aanpassingen geleid. Een aantal van de controlepunten zijn zoveel mogelijk geclusterd zodat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden. Tot slot is de opzet en inzet van de controles op een aantal plaatsen naar aanleiding van de besprekingen verduidelijkt en aangepast. De uit te voeren aantallen zijn, zowel voor als men wel of geen gebruik maakt van de AO/IC, in het Controleplan nader beschreven (zie hoofdstuk 4). Definiëring en scope Ter verduidelijking zijn onderstaand de verschillende definities beschreven, waarna specifiek is aangegeven wat nu wel en wat nu niet onder de scope van dit onderzoek valt. In het Plan van Aanpak is het begrip rechtmatigheid nader gedefinieerd: De term rechtmatigheid is gereserveerd voor de toepassing van de regels van de NZa. Als daar niet aan wordt voldaan is er in principe sprake van onrechtmatigheid. Declaraties die afwijken ten opzichte van het publiekrechtelijk kader zijn onrechtmatig in het kader van de Zorgverzekeringswet. Voor wat betreft afspraken met de zorgverzekeraar, gaat het om onzekerheden over de interpretatie van de contractafspraken. Zie verder PvA Jaarrekeningen, d.d. 1 december 2014, hoofdstuk 3. In het controleplan is de letterlijke tekst van het Plan van Aanpak opgenomen en is beschreven hoe de financiële impact voor de GGZ-aanbieder wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande verdeling. Definities van de controles zoals ze door o.a. de NZa worden gehanteerd: 1. Formele controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht: 1. een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon; 2. een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon (valt binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet), 3. een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is, en 4. het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen; 2. Materiële controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd = feitelijke levering; en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde = terechte levering. 3. Zorgverzekeringsfraude: Het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en / of verduistering, bij de totstandkoming en / of uitvoering van een overeenkomst van (zorg)verzekering, gericht op het verkrijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat, of een verzekeringsdekking te verkrijgen onder valse voorwendsels. Zorgverzekeraars spreken dus pas van fraude als er sprake is van de volgende drie kenmerken: a. Opzet, een bewust handelen b. Overtreden van een regel c. (Financieel) wederrechtelijk voordeel 3

4 Wat valt er nu wel en wat valt er nu niet onder het Onderzoek controles cggz 2013? Alle formele controles(1) en materiële controles(2) over schadejaar 2013 vallen binnen dit onderzoek. Daarnaast is afgesproken dat naast deze controles, zoals opgenomen in de controlepuntenlijst, geen andere (individuele) formele en materiële controles over 2013 meer worden uitgevoerd bij de GGZ-aanbieders die beslissen mee te doen met dit onderzoek. De controles die hier buiten vallen en waarbij zorgverzekeraars dus nog steeds kunnen komen controleren, zijn: 1. De controles of de geleverde zorg voldeed aan de laatste stand van wetenschap en praktijk. In het kader van deze controles zijn in het Plan van Aanpak GGZ nadere afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn tevens overgenomen in het Controleplan Onderzoek controles cggz De controles die zorginstelling-overstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld 365 dagen, seriële en parallelle DBC s over instellingen heen en samenloop met farmacie en laboratoriumonderzoeken. Deze declaraties zijn conform het protocol materiële controle van de NZa onrechtmatig. Indien mogelijk kunnen de GGZ-aanbieders en de representerende zorgverzekeraar overeenkomen de gecontracteerde tarieven 2013 te herzien. 3. Specifieke signalen van substantiële omvang (bijvoorbeeld klokkenluider) die op dit moment nog niet bekend zijn of nieuwe significante afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde o.b.v. spiegel- of benchmarkrapportages. 4. Fraudeonderzoeken, alle signalen waarbij een vermoeden van fraude bestaat. De zorgverzekeraar is verplicht deze signalen te allen tijde nader te onderzoeken. 5. Individuele contractafspraken, met name afspraken omtrent de totale declaratieruimte (plafondafspraken) zullen op basis van de rechtmatig gedeclareerde declaraties afgerekend worden. 6. Specifieke controles in verband met de Regeling Zorg Asielzoekers, waarbij deze afwijken van de genoemde controlepunten, bijvoorbeeld dyslexiezorg. Omdat er onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet onder de term gepast gebruik wordt verstaan, is ervoor gekozen deze term niet langer te gebruiken in dit onderzoek. Vanaf heden wordt er verder gesproken over formele en materiële controle (= feitelijke en terechte levering). Deze begrippen zullen nog afgestemd worden met het Zorginstituut Nederland, NZa, VWS en overige partijen. Met de landelijke partijen wordt in het kader van de afspraken van het Plan van Aanpak een nadere verduidelijking gegeven wat naast deze controles nog over gepast gebruik gezegd moet worden, c.q. onder dit begrip zou moeten vallen. Een deel van de termen over gepast gebruik gaat over de inhoud van de zorg (redelijkerwijs aangewezen op) en over de wijze van invulling van deze zorg (stand van de wetenschap en praktijk). 4

5 Deelname Onderzoek controles cggz 2013 Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en kent een aantal grote voordelen: - Door deze aanpak zijn de controles van alle zorgverzekeraars gebundeld, waardoor het verantwoordingsjaar 2013 vanuit één controlebenadering door alle zorgverzekeraars snel en efficiënt afgewikkeld kan worden. - De controlepunten zijn: o Vastgesteld o Eenduidige geformuleerd. Er geldt één definitie voor alle zorgverzekeraars o Transparant o Gedragen door alle zorgverzekeraars en GGZ Nederland o Eén aanspreekpunt, één zorgverzekeraar vertegenwoordigt alle andere aangesloten zorgverzekeraars o Ondersteund door een rapportagemodel o Besproken met NVZ en NFU - Deze aanpak stelt de GGZ-aanbieders in staat om een betere inschatting te maken van het organisatierisico doordat de uitkomsten van de controles eerder in te schatten zijn. Reikwijdte Het onderzoek heeft betrekking op alle DBC s en bijbehorende deelprestaties 1 en OVP s geopend in 2013 welke vallen onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek dienen gesplitst te worden naar: DBC s die op het moment van peildatum (de peildatum is de datum waarop het databestand getrokken is, zie hoofdstuk 2.2 van het controleplan) gefactureerd zijn aan de zorgverzekeraars. DBC s die op het moment van peildatum nog niet gefactureerd zijn aan de zorgverzekeraars. De GGZ-aanbieder rapporteert de uitkomsten aan de controlerend zorgverzekeraar. Hierna kan één of meerdere van onderstaande vervolgstappen plaatsvinden. De bevindingen worden beoordeeld door de zorgverzekeraar en worden als afdoende beschouwd. 1. Er volgt een gesprek over de bevindingen, eventueel een nadere toelichting, en in principe wordt het dan afgerond met de controlerend zorgverzekeraar (en waar het contractmatige aspecten betreft met de inkoper van de representerend zorgverzekeraar). 2. Onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking vindt plaats indien de zorgverzekeraars onvoldoende zekerheid heeft verkregen op basis van zijn eigen beeld en de daarop aanvullend gevoerde gesprekken. De zorgverzekeraar laat de GGZ-aanbieder zien waarop dat beeld is gebaseerd en er wordt in overleg besloten tot een nader onderzoek op dit specifieke signaal. Er wordt, indien de rapportage een ander beeld geeft dan de specifieke indicatie(s) van de controlerend zorgverzekeraar én deze in de gesprekken onvoldoende zijn verhelderd, op deze onderdelen ingezoomd. Hierna kan samen besloten worden om eventueel onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking te doen op deze specifieke aspecten. Dit onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking kan een uitbreiding van de deelwaarneming zijn of het laten beoordelen van de onderliggende analysegegevens van dit specifieke aspect. In het uiterste geval kan dit een 100% controle worden voor dit specifieke aspect. Daarna kan er worden afgerond met de controlerend zorgverzekeraar en in een volgend gesprek voor de contractmatige zaken met de inkoper van de representerend zorgverzekeraar. 1 Deelprestaties behorende bij DBC s uit 2013, kunnen een startdatum in 2014 hebben als de DBC doorloopt in

6 3. Indien de GGZ-aanbieder en de controlerend zorgverzekeraar niet tot overeenstemming komen over het onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking, zal de zorgverzekeraar dat onderzoek zelf uitvoeren. 4. Indien er onduidelijkheid tussen GGZ-aanbieder en controlerend zorgverzekeraar ontstaat zijn er twee mogelijkheden: a. Er wordt een geschillencommissie ingesteld waar een verzoek kan worden gedaan voor de beoordeling van interpretatieverschillen. b. Bij interpretaties en/of hiaten inzake wet- en regelgeving wordt door de koepels een gezamenlijk gesprek gevoerd met de NZa. 5. Partijen behouden het recht de uitkomsten door de rechter te laten toetsen. Een gedetailleerde uitwerking van de vervolgstappen is opgenomen in het Controleplan. Naar aanleiding van deze beoordelingen en gesprekken kan in het uiterste geval bij de controlerend zorgverzekeraar gerede twijfel over de bestuursverklaring van de GGZ-aanbieder zijn. Dit zal de controlerend zorgverzekeraar duidelijk van te voren melden aan de GGZ-aanbieder. In dat geval zal het zelfonderzoek worden beëindigd en zal de zorgverzekeraar zelf komen controleren. Financiële correcties Als de rapportage door de GGZ-aanbieder en de controlerend zorgverzekeraar is vastgesteld, is duidelijk welke correcties er mogelijk moeten plaatsvinden. Hierna vindt het gesprek met de contracterende zorgverzekeraar plaats. De correcties hebben betrekking op declaraties geopend in Afhankelijk van de uitkomsten in samenhang met de gemaakte contractafspraken en de werkelijk geleverde zorg, is het mogelijk dat de contracterende zorgverzekeraar de tarieven voor alle DBC s 2013 aanpast (verhoogd). Vergoeding vindt mogelijk plaats door een opslag op de overige gedeclareerde DBC s voor zover hiervoor ruimte is binnen de max-max tarieven van de NZa. Jaarrekening traject GGZ aanbieders Indien de GGZ-aanbieders het eigen onderzoek hebben uitgevoerd in de maand april met een uitloop naar mei, dan kan in principe de maximale onzekerheid worden vastgesteld door de aanbieder. Afhankelijk van de omvang van de onzekerheid, in relatie tot de overige situatie/totale beeld van de jaarrekening van de GGZ-aanbieder kan er tijdig een verklaring worden afgegeven. Dat zal voor een deel van de instellingen het geval zijn, er is namelijk geen onzekerheid meer over de situatie. Deze kan indien gewenst worden toegelicht in de jaarrekening of in de toelichtende paragraaf bij de verklaring. In een groot aantal van de gevallen zal er overleg moeten zijn met de verzekeraar. Dit behoeft conform de planning meer tijd. In die gevallen zal er sprake moeten zijn van uitstel van de jaarrekening. Dit uitstel zal worden gevraagd (individueel of collectief als sector). Dit zal landelijk worden besproken in de maand april met VWS, verzekeraars, banken en accountants. 6

7 Tijdspad onderzoek De tijdslijnen zoals genoemd in dit Onderzoek controles cggz2013 passen binnen de in het Plan van Aanpak vastgestelde tijdslijnen. Een gedetailleerd overzicht hiervan is opgenomen in het Controleplan hoofdstuk 3. Het streven is om het Onderzoek controles cggz 2013 voor het einde van 2015 te hebben afgerond. Om dit te realiseren kunnen GGZ-aanbieders zich tot 17 april 2015 aanmelden voor deelname aan het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek voor 30 juni 2015 aanleveren. GGZ-aanbieders kunnen zich aanmelden via: De zorgverzekeraars geven uiterlijk voor 1 november 2015 een (eerste) terugkoppeling op de aangeleverde rapportage. Indien noodzakelijk kan door de zorgverzekeraar verdere verduidelijking gevraagd worden. Dit onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking is uiterlijk 30 april 2016 afgerond. Waar mogelijk streven de zorgverzekeraars naar een eerdere afronding. Wijze van rapporteren en vastleggen Om op een juiste, betrouwbare en uniforme wijze de uitkomsten te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken, verzoeken we de uitkomsten van het onderzoek op te nemen in de bevindingenrapportage, zoals die is opgenomen in het Excel-bestand Controlepunten cggz In de bevindingenrapportage moet bij de vertaling van de conclusies naar financiële impact rekening gehouden worden met de volgende elementen; Gedeclareerde- versus nog niet gedeclareerde DBC s. Herdeclaraties welke samenhangen met gedeclareerde DBC s. Correcties uit te voeren op micro en macro niveau. Financiële correctie wegens ontdubbelen declaraties (declaraties welke bij meerdere controlepunten als bevinding zijn gekenmerkt). Financiële correctie wegens het aanpassen van de tarieven 2013 (in overleg met de representerend zorgverzekeraar). In het Controleplan is de methodiek omtrent de wijze van correcties nader uitgewerkt. Om assurance te verkrijgen is een rapport van feitelijke bevindingen één van de mogelijkheden. Echter, bij het zelfonderzoek 2012/2013 binnen de MSZ is gebleken dat een rapport van feitelijke bevindingen onvoldoende evidence biedt aan de zorgverzekeraars. In afstemming met de accountants is gekozen om geen aanvullende assurance op dit onderzoek te regelen. Hierdoor zijn aanvullende vragen/onderzoek door de zorgverzekeraar noodzakelijk gebleken. Op basis van de uitkomsten van dit proces is besloten dat de bevindingenrapportage (het verantwoordingsdocument) Onderzoek controles cggz 2013, opgesteld door de GGZ-aanbieder, niet voorzien hoeft te worden van een accountantsproduct. De zorgverzekeraar zal door middel van haar analyses de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens en rapportages beoordelen. Dit betekent dus dat er geen acties vanuit de accountants op dit onderzoek nodig zijn. Bestuursverklaring Het bestuur van de GGZ-aanbieder wordt gevraagd om zich door middel van een bestuursverklaring te verantwoorden over de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de opgeleverde uitkomsten. 7

8 Schadelastjaar 2014 In de jaarrekening 2014 zit het onderhandenwerk van het schadejaar Dat is ongeveer 60% van de jaaromzet van de GGZ-aanbieder. Hier moeten dezelfde zekerheden voor zijn als geldend voor de declaraties 2013 verantwoord in de jaarrekening De controles 2013 zijn onverkort van toepassing op 2014 aangevuld met: - Beleidswijzigingen, zoals onderscheid basis GGZ en specialistische GGZ. - Door afschaffing van het representatiemodel kunnen er specifieke afspraken per zorgverzekeraar zijn gemaakt die niet opgenomen zijn in het Onderzoek controles cggz Controlepunten die in 2013 door de zorgverzekeraars zijn gedaan en nu nog niet zijn opgenomen in het Onderzoek controles cggz 2013, zoals tariefscontroles die nu door de instelling zelf moeten plaatsvinden. Toekomstperspectief Met deze nieuwe wijze van controle willen zorgverzekeraars, ZN en GGZ Nederland een beweging naar de toekomst in gang zetten, namelijk naar een vorm van Horizontaal Toezicht. Het sleutelwoord bij Horizontaal Toezicht is samenwerking, dat op vier niveaus werkt en elkaar versterkt: Verbeteren relatie GGZ-aanbieder(s) en zorgverzekeraar(s) Vermindering van de administratieve lasten Verbeteren van de rechtmatigheid van declaraties Verbeteren van de doelmatigheid van declaraties Zorgverzekeraars, ZN en GGZ Nederland hebben de intentie om aan dit proces een vervolg te geven. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt in de komende maanden verder uitgewerkt voor schadejaar 2014, 2015 en Waarbij de voorkeur bestaat om te starten met 2016 om te kijken naar de opzet voor Horizontaal toezicht. Samenwerking Ondanks de grote inspanningen die geleverd zijn met de voorbereidingen voor het Onderzoek controles cggz 2013, kan het voorkomen dat er voor de GGZ-aanbieder nog enkele onduidelijkheden zijn. Mocht dit tot vragen leiden dan kunnen deze gesteld worden aan de controlerende zorgverzekeraar. 8

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015 Definitieve versie d.d. 01-05-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling en scope van het Zelfonderzoek cggz 2015... 6 2.1 Doelstelling van het Zelfonderzoek...

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Farmacie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 Definitieve versie d.d. 01-07-2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Algemene aanpak... 6 2.1 Scope Zelfonderzoek cggz 2014... 6 2.1.1 Controles buiten scope van het

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ

Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene bepalingen multidisciplinaire zorg Definitief concept

Algemene bepalingen multidisciplinaire zorg Definitief concept Algemene bepalingen multidisciplinaire zorg Definitief concept Uitgangspunt De algemene bepalingen multidisciplinaire zorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel.

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel. Eerste Kamer der Staten Generaal Eerste Kamercommissie voor VWS Postbus 20017 2500 EA Den Haag Referentie SN/16-14625 Utrecht, 26 oktober 2016 KNMG Mercatorlaan 1200 Postbus 20051 3502 LB Utrecht 030 28

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Opzet voor 2013 november 2012 2 Inhoud 1. Nacalculatie in de cggz 4 Inleiding 4 2. Nacalculatie op de geopende DBC s 2013 5 2.1 Nacalculatie op

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Status: Definitief 1. Inleiding In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Notitie Aan : Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) C.c. : Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Datum: 30 oktober 2015. Inleiding Deze notitie bevat antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015-2016 Zorgkantoor DWO/NWN December 2014 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord Regionaal controleprotocol behorend bij: Raamovereenkomst Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan Regionaal

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Gelet op de artikelen: - 35, zevende lid, - 36, eerste en derde lid, - 37, - 62, - 68, - 76, tweede lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangscliënten 2015,

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek MSZ

Aanvullend omzetonderzoek MSZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Vragen NZa interimcontrole GGZ

Vragen NZa interimcontrole GGZ Vragen NZa interimcontrole GGZ Vragen NZa 1 Waar in de risico matrix (risiconummer) kan ik de volgende (bottom up) risico s plaatsten? a Onderscheid naar wel/geen basisverzekering: specifiek voor de werk-

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Algemeen controleplan

Algemeen controleplan Algemeen controleplan ten behoeve van materiële controles Versie 1 Algemeen controleplan CZ groep Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Voorwoord... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Opzet van dit document...

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Telefoon nu m mer

Telefoon nu m mer r -jf Nederlandse / Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015 Vereenvoudiging financiële productieverantwoording en -controle Wmo en Jeugdwet 2015 WORKSHOP Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht 15 oktober 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC s 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie