Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013"

Transcriptie

1 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel onduidelijkheden geleid. Dat heeft voor nagenoeg alle GGZ-aanbieders geresulteerd in een administratieve lastenverzwaring. In april 2014 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) audit alert 32 uitgebracht. Dit behelsde de strekking van de accountantsverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) (vanaf nu GGZ-aanbieder). In navolging daarvan zijn op 23 juni 2014 in een bestuurlijk overleg GGZ procesafspraken gemaakt over de wijze waarop de vraagstukken uit de NBA-alert opgelost zouden kunnen worden. Sindsdien is door de betrokken veldpartijen intensief overleg gepleegd om te komen tot een Plan van Aanpak. Enerzijds was het doel van het Plan van Aanpak het realiseren van goedkeurende accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen over 2014 van GGZ-aanbieders, anderzijds om procesafspraken te maken om problemen rond de omzetverantwoording in de toekomst te voorkomen. De onderwerpen in het Plan van Aanpak, van toepassing zijnde op alle GGZ-aanbieders, hebben betrekking op hoofdbehandelaarschap, verwijzing en overige aspecten waar onzekerheden op rechtmatigheid en/of contractafspraken voorkomen. De GGZ-aanbieders dienen aan de hand van het Plan van Aanpak in een zelfonderzoek vast te stellen dat de door hen ingediende declaraties betreffende hoofdbehandelaarschap en verwijzing rechtmatig zijn. Daarnaast dienen de GGZaanbieders de ingediende declaraties op de voor hen van toepassing zijnde materiële controle onderwerpen (aangeleverd door de zorgverzekeraars) te onderzoeken. Ultimo december 2014 zijn de themagerichte onderzoeken over schadejaar 2013 bekendgemaakt. De materiële controle onderzoeken per individuele GGZ-aanbieder over schadejaar dienen uiterlijk 31 maart 2015 kenbaar gemaakt te worden door de zorgverzekeraars. In eerste instantie was het de bedoeling dat iedere zorgverzekeraar de lijst met materiële controlepunten individueel zouden bepalen en uiterlijk 31 maart bekend zou maken aan de GGZaanbieders. De afgelopen maanden hebben de zorgverzekeraars een andere beweging in gang gezet. De zorgverzekeraars hebben getracht direct invulling te geven aan gemaakte procesafspraken in het Plan van Aanpak betreffende het voorkomen van onduidelijkheden in de toekomst. Hiertoe zijn de zorgverzekeraars tot een gezamenlijke set van formele en materiële controlepunten voor schadejaar 2013 gekomen (= Onderzoek controles cggz 2013), zodat de controles voor schadejaar 2013 op een meer effectieve en efficiënte wijze uitgevoerd kunnen worden. Deze controlepunten zijn besproken met GGZ Nederland, NVZ en NFU en aan de hand van de gesprekken aangevuld en aangepast. Hierdoor kan dit document gezamenlijk worden voorgelegd aan de leden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en aan de leden van GGZ Nederland. De gemaakte afspraken voor het Onderzoek controles cggz 2013 zijn naast deze algemene inleiding verder uitgewerkt in: - Een gedetailleerd Controleplan Onderzoek controles cggz Het bestand Controlepunten Onderzoek controles cggz 2013, waarin 27 controlepunten en per controlepunt het toetsingskader inclusief financiële impact staan beschreven. Daarnaast is in dit bestand tevens het format opgenomen waarin de GGZ-aanbieder de controlebevindingen kan rapporteren. 1 Verzekeraars zullen zo spoedig mogelijk en vóór 13 december 2014 zo veel als mogelijk (dit wordt nader toegelicht in paragraaf 6.2) aan al hun contractpartijen die een jaarrekening moeten deponeren, per getekende brief laten weten welke materiële controles zij bij die instelling (a) al uitvoeren of (b) op dat moment voornemens zijn nog uit te voeren. Zij melden deze controles per brief aan de instelling, behalve die controles die in de ogen van verzekeraars om strategische redenen niet gemeld kunnen worden. Ten aanzien van de materiële controles over 2013 sturen verzekeraars vóór 31 maart 2015 een dan actuele stand.

2 De zorgverzekeraars, GGZ Nederland en ZN zien dit Onderzoek controles cggz en de wijze van controle hierin als opmaat naar Horizontaal Toezicht. Onderzoek controles cggz 2013 Zorgverzekeraars hebben in nauwe samenwerking met ZN en GGZ Nederland gezamenlijk het initiatief genomen om een onderzoek op te zetten ten behoeve van de controles curatieve GGZ Dit onderzoek ligt in het verlengde van het Plan van Aanpak en draagt daarmee bij aan het oplossen van de in het NBA alert 32 genoemde risico s. In essentie betreft het een onderzoek waarin alle zorgverzekeraars gezamenlijk tot een lijst met formele- en materiële controlepunten zijn gekomen. Deelname aan het Onderzoek controles cggz 2013 houdt in dat de GGZ-aanbieder de eigen declaraties van een afgebakende periode toetst op een aantal specifieke controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf door de zorgverzekeraars gezamenlijk gedefinieerd toetsings- en normenkader, wat vooraf is afgestemd met GGZ Nederland. Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht, echter het kent wel een aantal grote voordelen. Zo worden door deze aanpak de formele en materiële controles van alle zorgverzekeraars gebundeld, waardoor verantwoordingsjaar 2013 vanuit één controlebenadering snel en efficiënt afgewikkeld kan worden. De GGZ-aanbieder zal in navolging hiervan benaderd worden door één zorgverzekeraar, welke de uitkomsten van de controles 2013 voor alle zorgverzekeraars vaststelt. De uitkomsten van de controles zijn eerder in te schatten, waardoor de GGZ-aanbieder in staat is een betere inschatting te maken van zijn organisatierisico. De GGZ-aanbieders kunnen kiezen of ze deel willen nemen aan dit onderzoek. Degene die gaan deelnemen, voeren aan de hand van het controleplan Onderzoek controles cggz 2013 het onderzoek zelf uit en verantwoorden zich over de uitkomsten. De daarop volgende review/toets van de aangeleverde informatie wordt in beginsel door één van de representerende zorgverzekeraars 2013, op basis van een uniform normenkader en namens de overige zorgverzekeraars, uitgevoerd. Er kan afgeweken worden van de review door de representerende zorgverzekeraar indien een zorgverzekeraar specifieke signalen heeft of in het kader van een evenredige verdeling tussen de zorgverzekeraars. GGZ-aanbieders die besluiten deel te nemen, worden dus verdeeld onder de zorgverzekeraars en hebben voor alle formele en materiële controles 2013 met één zorgverzekeraar te maken. Ook GGZ-aanbieders kunnen, indien gewenst, na bekendmaking van de toegewezen zorgverzekeraar in overleg treden over wijziging van de toegewezen zorgverzekeraar. Een gedetailleerde uitwerking van het Onderzoek controles cggz 2013 is in het bijbehorende controleplan toegelicht. In de basis betreft het onderzoek een lijst met 27 groepen van controlepunten. Deze controlepunten zijn tot stand gekomen op basis van risicoanalyses, NZa rapportages, gesprekken met GGZ Nederland en ervaringen uit eerdere controles. De GGZaanbieders die besluiten niet deel te nemen, worden op de oude controlewijze gecontroleerd. Dit houdt in dat elke individuele zorgverzekeraar zijn eigen controle (formeel en materieel) bij de GGZaanbieders uitvoert. De lijst met controlepunten is ten opzichte van de eerder gecommuniceerde lijst, rond 23 februari 2015, aangepast. Dit heeft voornamelijk te maken met de verduidelijking van de controlepunten en de verzoeken die van GGZ-aanbieders zijn ontvangen om met dit onderzoek een zo volledig mogelijke afronding te realiseren. Concreet betekent dit dat naast alle materiële controles nu ook alle formele controles zijn opgenomen. 2

3 Daarnaast hebben de invulling en afbakening van de controlepunten met de koepels, zorgverzekeraars onderling en NZa nog tot inhoudelijke aanpassingen geleid. Een aantal van de controlepunten zijn zoveel mogelijk geclusterd zodat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden. Tot slot is de opzet en inzet van de controles op een aantal plaatsen naar aanleiding van de besprekingen verduidelijkt en aangepast. De uit te voeren aantallen zijn, zowel voor als men wel of geen gebruik maakt van de AO/IC, in het Controleplan nader beschreven (zie hoofdstuk 4). Definiëring en scope Ter verduidelijking zijn onderstaand de verschillende definities beschreven, waarna specifiek is aangegeven wat nu wel en wat nu niet onder de scope van dit onderzoek valt. In het Plan van Aanpak is het begrip rechtmatigheid nader gedefinieerd: De term rechtmatigheid is gereserveerd voor de toepassing van de regels van de NZa. Als daar niet aan wordt voldaan is er in principe sprake van onrechtmatigheid. Declaraties die afwijken ten opzichte van het publiekrechtelijk kader zijn onrechtmatig in het kader van de Zorgverzekeringswet. Voor wat betreft afspraken met de zorgverzekeraar, gaat het om onzekerheden over de interpretatie van de contractafspraken. Zie verder PvA Jaarrekeningen, d.d. 1 december 2014, hoofdstuk 3. In het controleplan is de letterlijke tekst van het Plan van Aanpak opgenomen en is beschreven hoe de financiële impact voor de GGZ-aanbieder wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande verdeling. Definities van de controles zoals ze door o.a. de NZa worden gehanteerd: 1. Formele controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht: 1. een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon; 2. een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon (valt binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet), 3. een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is, en 4. het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen; 2. Materiële controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd = feitelijke levering; en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde = terechte levering. 3. Zorgverzekeringsfraude: Het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en / of verduistering, bij de totstandkoming en / of uitvoering van een overeenkomst van (zorg)verzekering, gericht op het verkrijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat, of een verzekeringsdekking te verkrijgen onder valse voorwendsels. Zorgverzekeraars spreken dus pas van fraude als er sprake is van de volgende drie kenmerken: a. Opzet, een bewust handelen b. Overtreden van een regel c. (Financieel) wederrechtelijk voordeel 3

4 Wat valt er nu wel en wat valt er nu niet onder het Onderzoek controles cggz 2013? Alle formele controles(1) en materiële controles(2) over schadejaar 2013 vallen binnen dit onderzoek. Daarnaast is afgesproken dat naast deze controles, zoals opgenomen in de controlepuntenlijst, geen andere (individuele) formele en materiële controles over 2013 meer worden uitgevoerd bij de GGZ-aanbieders die beslissen mee te doen met dit onderzoek. De controles die hier buiten vallen en waarbij zorgverzekeraars dus nog steeds kunnen komen controleren, zijn: 1. De controles of de geleverde zorg voldeed aan de laatste stand van wetenschap en praktijk. In het kader van deze controles zijn in het Plan van Aanpak GGZ nadere afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn tevens overgenomen in het Controleplan Onderzoek controles cggz De controles die zorginstelling-overstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld 365 dagen, seriële en parallelle DBC s over instellingen heen en samenloop met farmacie en laboratoriumonderzoeken. Deze declaraties zijn conform het protocol materiële controle van de NZa onrechtmatig. Indien mogelijk kunnen de GGZ-aanbieders en de representerende zorgverzekeraar overeenkomen de gecontracteerde tarieven 2013 te herzien. 3. Specifieke signalen van substantiële omvang (bijvoorbeeld klokkenluider) die op dit moment nog niet bekend zijn of nieuwe significante afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde o.b.v. spiegel- of benchmarkrapportages. 4. Fraudeonderzoeken, alle signalen waarbij een vermoeden van fraude bestaat. De zorgverzekeraar is verplicht deze signalen te allen tijde nader te onderzoeken. 5. Individuele contractafspraken, met name afspraken omtrent de totale declaratieruimte (plafondafspraken) zullen op basis van de rechtmatig gedeclareerde declaraties afgerekend worden. 6. Specifieke controles in verband met de Regeling Zorg Asielzoekers, waarbij deze afwijken van de genoemde controlepunten, bijvoorbeeld dyslexiezorg. Omdat er onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet onder de term gepast gebruik wordt verstaan, is ervoor gekozen deze term niet langer te gebruiken in dit onderzoek. Vanaf heden wordt er verder gesproken over formele en materiële controle (= feitelijke en terechte levering). Deze begrippen zullen nog afgestemd worden met het Zorginstituut Nederland, NZa, VWS en overige partijen. Met de landelijke partijen wordt in het kader van de afspraken van het Plan van Aanpak een nadere verduidelijking gegeven wat naast deze controles nog over gepast gebruik gezegd moet worden, c.q. onder dit begrip zou moeten vallen. Een deel van de termen over gepast gebruik gaat over de inhoud van de zorg (redelijkerwijs aangewezen op) en over de wijze van invulling van deze zorg (stand van de wetenschap en praktijk). 4

5 Deelname Onderzoek controles cggz 2013 Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en kent een aantal grote voordelen: - Door deze aanpak zijn de controles van alle zorgverzekeraars gebundeld, waardoor het verantwoordingsjaar 2013 vanuit één controlebenadering door alle zorgverzekeraars snel en efficiënt afgewikkeld kan worden. - De controlepunten zijn: o Vastgesteld o Eenduidige geformuleerd. Er geldt één definitie voor alle zorgverzekeraars o Transparant o Gedragen door alle zorgverzekeraars en GGZ Nederland o Eén aanspreekpunt, één zorgverzekeraar vertegenwoordigt alle andere aangesloten zorgverzekeraars o Ondersteund door een rapportagemodel o Besproken met NVZ en NFU - Deze aanpak stelt de GGZ-aanbieders in staat om een betere inschatting te maken van het organisatierisico doordat de uitkomsten van de controles eerder in te schatten zijn. Reikwijdte Het onderzoek heeft betrekking op alle DBC s en bijbehorende deelprestaties 1 en OVP s geopend in 2013 welke vallen onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek dienen gesplitst te worden naar: DBC s die op het moment van peildatum (de peildatum is de datum waarop het databestand getrokken is, zie hoofdstuk 2.2 van het controleplan) gefactureerd zijn aan de zorgverzekeraars. DBC s die op het moment van peildatum nog niet gefactureerd zijn aan de zorgverzekeraars. De GGZ-aanbieder rapporteert de uitkomsten aan de controlerend zorgverzekeraar. Hierna kan één of meerdere van onderstaande vervolgstappen plaatsvinden. De bevindingen worden beoordeeld door de zorgverzekeraar en worden als afdoende beschouwd. 1. Er volgt een gesprek over de bevindingen, eventueel een nadere toelichting, en in principe wordt het dan afgerond met de controlerend zorgverzekeraar (en waar het contractmatige aspecten betreft met de inkoper van de representerend zorgverzekeraar). 2. Onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking vindt plaats indien de zorgverzekeraars onvoldoende zekerheid heeft verkregen op basis van zijn eigen beeld en de daarop aanvullend gevoerde gesprekken. De zorgverzekeraar laat de GGZ-aanbieder zien waarop dat beeld is gebaseerd en er wordt in overleg besloten tot een nader onderzoek op dit specifieke signaal. Er wordt, indien de rapportage een ander beeld geeft dan de specifieke indicatie(s) van de controlerend zorgverzekeraar én deze in de gesprekken onvoldoende zijn verhelderd, op deze onderdelen ingezoomd. Hierna kan samen besloten worden om eventueel onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking te doen op deze specifieke aspecten. Dit onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking kan een uitbreiding van de deelwaarneming zijn of het laten beoordelen van de onderliggende analysegegevens van dit specifieke aspect. In het uiterste geval kan dit een 100% controle worden voor dit specifieke aspect. Daarna kan er worden afgerond met de controlerend zorgverzekeraar en in een volgend gesprek voor de contractmatige zaken met de inkoper van de representerend zorgverzekeraar. 1 Deelprestaties behorende bij DBC s uit 2013, kunnen een startdatum in 2014 hebben als de DBC doorloopt in

6 3. Indien de GGZ-aanbieder en de controlerend zorgverzekeraar niet tot overeenstemming komen over het onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking, zal de zorgverzekeraar dat onderzoek zelf uitvoeren. 4. Indien er onduidelijkheid tussen GGZ-aanbieder en controlerend zorgverzekeraar ontstaat zijn er twee mogelijkheden: a. Er wordt een geschillencommissie ingesteld waar een verzoek kan worden gedaan voor de beoordeling van interpretatieverschillen. b. Bij interpretaties en/of hiaten inzake wet- en regelgeving wordt door de koepels een gezamenlijk gesprek gevoerd met de NZa. 5. Partijen behouden het recht de uitkomsten door de rechter te laten toetsen. Een gedetailleerde uitwerking van de vervolgstappen is opgenomen in het Controleplan. Naar aanleiding van deze beoordelingen en gesprekken kan in het uiterste geval bij de controlerend zorgverzekeraar gerede twijfel over de bestuursverklaring van de GGZ-aanbieder zijn. Dit zal de controlerend zorgverzekeraar duidelijk van te voren melden aan de GGZ-aanbieder. In dat geval zal het zelfonderzoek worden beëindigd en zal de zorgverzekeraar zelf komen controleren. Financiële correcties Als de rapportage door de GGZ-aanbieder en de controlerend zorgverzekeraar is vastgesteld, is duidelijk welke correcties er mogelijk moeten plaatsvinden. Hierna vindt het gesprek met de contracterende zorgverzekeraar plaats. De correcties hebben betrekking op declaraties geopend in Afhankelijk van de uitkomsten in samenhang met de gemaakte contractafspraken en de werkelijk geleverde zorg, is het mogelijk dat de contracterende zorgverzekeraar de tarieven voor alle DBC s 2013 aanpast (verhoogd). Vergoeding vindt mogelijk plaats door een opslag op de overige gedeclareerde DBC s voor zover hiervoor ruimte is binnen de max-max tarieven van de NZa. Jaarrekening traject GGZ aanbieders Indien de GGZ-aanbieders het eigen onderzoek hebben uitgevoerd in de maand april met een uitloop naar mei, dan kan in principe de maximale onzekerheid worden vastgesteld door de aanbieder. Afhankelijk van de omvang van de onzekerheid, in relatie tot de overige situatie/totale beeld van de jaarrekening van de GGZ-aanbieder kan er tijdig een verklaring worden afgegeven. Dat zal voor een deel van de instellingen het geval zijn, er is namelijk geen onzekerheid meer over de situatie. Deze kan indien gewenst worden toegelicht in de jaarrekening of in de toelichtende paragraaf bij de verklaring. In een groot aantal van de gevallen zal er overleg moeten zijn met de verzekeraar. Dit behoeft conform de planning meer tijd. In die gevallen zal er sprake moeten zijn van uitstel van de jaarrekening. Dit uitstel zal worden gevraagd (individueel of collectief als sector). Dit zal landelijk worden besproken in de maand april met VWS, verzekeraars, banken en accountants. 6

7 Tijdspad onderzoek De tijdslijnen zoals genoemd in dit Onderzoek controles cggz2013 passen binnen de in het Plan van Aanpak vastgestelde tijdslijnen. Een gedetailleerd overzicht hiervan is opgenomen in het Controleplan hoofdstuk 3. Het streven is om het Onderzoek controles cggz 2013 voor het einde van 2015 te hebben afgerond. Om dit te realiseren kunnen GGZ-aanbieders zich tot 17 april 2015 aanmelden voor deelname aan het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek voor 30 juni 2015 aanleveren. GGZ-aanbieders kunnen zich aanmelden via: De zorgverzekeraars geven uiterlijk voor 1 november 2015 een (eerste) terugkoppeling op de aangeleverde rapportage. Indien noodzakelijk kan door de zorgverzekeraar verdere verduidelijking gevraagd worden. Dit onderzoek m.b.t. nadere verduidelijking is uiterlijk 30 april 2016 afgerond. Waar mogelijk streven de zorgverzekeraars naar een eerdere afronding. Wijze van rapporteren en vastleggen Om op een juiste, betrouwbare en uniforme wijze de uitkomsten te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken, verzoeken we de uitkomsten van het onderzoek op te nemen in de bevindingenrapportage, zoals die is opgenomen in het Excel-bestand Controlepunten cggz In de bevindingenrapportage moet bij de vertaling van de conclusies naar financiële impact rekening gehouden worden met de volgende elementen; Gedeclareerde- versus nog niet gedeclareerde DBC s. Herdeclaraties welke samenhangen met gedeclareerde DBC s. Correcties uit te voeren op micro en macro niveau. Financiële correctie wegens ontdubbelen declaraties (declaraties welke bij meerdere controlepunten als bevinding zijn gekenmerkt). Financiële correctie wegens het aanpassen van de tarieven 2013 (in overleg met de representerend zorgverzekeraar). In het Controleplan is de methodiek omtrent de wijze van correcties nader uitgewerkt. Om assurance te verkrijgen is een rapport van feitelijke bevindingen één van de mogelijkheden. Echter, bij het zelfonderzoek 2012/2013 binnen de MSZ is gebleken dat een rapport van feitelijke bevindingen onvoldoende evidence biedt aan de zorgverzekeraars. In afstemming met de accountants is gekozen om geen aanvullende assurance op dit onderzoek te regelen. Hierdoor zijn aanvullende vragen/onderzoek door de zorgverzekeraar noodzakelijk gebleken. Op basis van de uitkomsten van dit proces is besloten dat de bevindingenrapportage (het verantwoordingsdocument) Onderzoek controles cggz 2013, opgesteld door de GGZ-aanbieder, niet voorzien hoeft te worden van een accountantsproduct. De zorgverzekeraar zal door middel van haar analyses de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens en rapportages beoordelen. Dit betekent dus dat er geen acties vanuit de accountants op dit onderzoek nodig zijn. Bestuursverklaring Het bestuur van de GGZ-aanbieder wordt gevraagd om zich door middel van een bestuursverklaring te verantwoorden over de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de opgeleverde uitkomsten. 7

8 Schadelastjaar 2014 In de jaarrekening 2014 zit het onderhandenwerk van het schadejaar Dat is ongeveer 60% van de jaaromzet van de GGZ-aanbieder. Hier moeten dezelfde zekerheden voor zijn als geldend voor de declaraties 2013 verantwoord in de jaarrekening De controles 2013 zijn onverkort van toepassing op 2014 aangevuld met: - Beleidswijzigingen, zoals onderscheid basis GGZ en specialistische GGZ. - Door afschaffing van het representatiemodel kunnen er specifieke afspraken per zorgverzekeraar zijn gemaakt die niet opgenomen zijn in het Onderzoek controles cggz Controlepunten die in 2013 door de zorgverzekeraars zijn gedaan en nu nog niet zijn opgenomen in het Onderzoek controles cggz 2013, zoals tariefscontroles die nu door de instelling zelf moeten plaatsvinden. Toekomstperspectief Met deze nieuwe wijze van controle willen zorgverzekeraars, ZN en GGZ Nederland een beweging naar de toekomst in gang zetten, namelijk naar een vorm van Horizontaal Toezicht. Het sleutelwoord bij Horizontaal Toezicht is samenwerking, dat op vier niveaus werkt en elkaar versterkt: Verbeteren relatie GGZ-aanbieder(s) en zorgverzekeraar(s) Vermindering van de administratieve lasten Verbeteren van de rechtmatigheid van declaraties Verbeteren van de doelmatigheid van declaraties Zorgverzekeraars, ZN en GGZ Nederland hebben de intentie om aan dit proces een vervolg te geven. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt in de komende maanden verder uitgewerkt voor schadejaar 2014, 2015 en Waarbij de voorkeur bestaat om te starten met 2016 om te kijken naar de opzet voor Horizontaal toezicht. Samenwerking Ondanks de grote inspanningen die geleverd zijn met de voorbereidingen voor het Onderzoek controles cggz 2013, kan het voorkomen dat er voor de GGZ-aanbieder nog enkele onduidelijkheden zijn. Mocht dit tot vragen leiden dan kunnen deze gesteld worden aan de controlerende zorgverzekeraar. 8

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 Definitieve versie d.d. 01-07-2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Algemene aanpak... 6 2.1 Scope Zelfonderzoek cggz 2014... 6 2.1.1 Controles buiten scope van het

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Datum: 30 oktober 2015. Inleiding Deze notitie bevat antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek MSZ

Aanvullend omzetonderzoek MSZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Horizontaal toezicht in de zorg

Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. Horizontaal toezicht in de zorg Op weg naar een betere aanpak van controle Afgelopen april tekenden NVZ, NFU en ZN een convenant voor een betere, gezamenlijke aanpak van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Rechtmatigheid in het onderwijs

Rechtmatigheid in het onderwijs Rechtmatigheid in het onderwijs In navolging van gemeenten en provincies wordt het begrip rechtmatigheid in toenemende mate betrokken bij de accountantscontrole van onderwijsinstellingen. Maar wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Aan : Deelnemers Bestuurlijk Overleg MSZ d.d. 8 september 2014. : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA. : Inventarisatie knelpunten MSZ

Aan : Deelnemers Bestuurlijk Overleg MSZ d.d. 8 september 2014. : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA. : Inventarisatie knelpunten MSZ Aan : Deelnemers Bestuurlijk Overleg MSZ d.d. 8 september 2014 Van Betreft : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA : Inventarisatie knelpunten MSZ Datum : 4 september 2014 Naar aanleiding van

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 01-12-2012 Menzis Zorgverzekeraar NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2013 Menzis Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Copro 14217 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Jeugdhulp 2015 Gemeente Rotterdam/Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07 Onderwerp Getrouwheidsonderzoek hogekostenverevening 2003 Ingangsdatum

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 5 januari 2016 Registratienummer : 41453 Opgesteld door : Hans van Lent Bijlagen : Brief VNG d.d. 21 december 2015

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009

Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 Onderdeel vereveningstaken en Compensatieregeling eigen risico (CER) oktober 2010 Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering

Nadere informatie

Protocol. Onderzoek Zvw met oplevering in 2015

Protocol. Onderzoek Zvw met oplevering in 2015 Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015 oktober 2014 Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015 2 Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015 Inhoud Vooraf 7 1. Uitgangspunten 9 1.1 Opzet protocol

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers 1 Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers Postbus 700 APELDOORN Opdracht

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Zeist, 9 juli 2015 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015

Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015 Agendapunt 2 Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015 Augustus 2015 pagina 1 Controleprotocol Jeugdzorg en WMO Centrumgemeente Maastricht 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling vastgesteld.

Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling vastgesteld. NADERE REGEL Verplichte accountantscontrole kostprijzen forensische zorg Ingevolge artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de navolgende regeling

Nadere informatie

Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 29-01-2016 Anderzorg NV Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2016 Anderzorg NV.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 10. Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Geachte leden van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein,

BIJLAGE 10. Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Geachte leden van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, BIJLAGE 10 Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein N.v.t. N.v.t. 15.0006994 1 Hans Uneken (06) 227 375 44 22 oktober 2015 Aanbiedingsbrief verantwoording en controle sociaal domein 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10301 15 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Regeling Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Op grond van artikel 36, 61 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie