Accountantsprotocol Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen"

Transcriptie

1 Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker

2 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen Inleiding Definities... 4 Deel 2 Protocol Wet- en regelgeving Object van onderzoek Toetsingscriteria Ad 2: Verstrekking van zorg Ad 3: Cliëntgebonden uren en dagen Ad 4: Onderhanden werk Controleaanpak Materialiteit en toleranties (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)... 8 Deel 3 Modellen en tabellen oktober Regio Rijk van Nijmegen

3 Deel 1 Algemeen 1.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende regelingen van kracht gegaan: Jeugdwet 2015 (Jeugdwet); De regionale beleidsnota Kracht door verbinding ; Het Regionaal Transitiearrangement Jeugd; Spelregels ggz 2015 DBC-registratie ggz Versie ; (Raam)overeenkomst; Algemene voorschriften DBC Regio Rijk van Nijmegen. Genoemde wet- en regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor Jeugd bij de gemeenten. Onder de Jeugd valt ook de DBC-systematiek, hierdoor valt deze zorg ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeente Nijmegen heeft in samenwerking met de regio gemeenten, overeenkomsten gesloten met de zorginstellingen. In de Raamovereenkomst is vastgelegd dat de zorginstellingen de zorg voor Jeugd zullen leveren aan de inwoners van de regio gemeenten. De gemeenten kopen diensten, voor de te leveren zorg van bovengenoemde regelgeving, in bij zorginstellingen. Voor specifieke zorg met betrekking tot de Jeugd verleent de gemeente subsidie aan de zorginstelling, zodat de zorginstelling op basis daarvan de zorg kan leveren aan de inwoners. Zorginstellingen dienen zich volgens de Nota van Inlichtingen te verantwoorden, hiermee wordt bedoeld het indienen van het verantwoordingsformulier, aan de regio gemeenten voor 1 juni van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar. Het verantwoordingsformulier is de basis voor de verrekening met de gemeenten zoals opgenomen in de Algemene voorschriften. Het verantwoordingsjaar waar dit accountantsprotocol betrekking op heeft is 2015, waarvoor als uiterste verantwoordingsdatum 1 juni 2016 geldt. De zorginstellingen dienen hun accountant van dit accountantsprotocol in kennis te stellen. Het accountantsprotocol is beoordeeld door de Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA. Voor de verantwoording door de zorginstellingen aan de regio gemeenten is een verantwoordingsformulier ontwikkeld. Het verantwoordingsformulier dient te worden voorzien van een controleverklaring van de accountant van de zorginstelling. Het verantwoordingsformulier 1 dient per zorginstelling voor de gehele regio gemeente opgesteld te worden, hetzelfde geldt voor de controleverklaring 2. 1 Zie bijlage 1 2 Zie bijlage 2 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

4 Het protocol is opgebouwd uit drie onderdelen: 1. Deel 1: Algemeen. Dit onderdeel geeft een algemene inleiding en beschrijft een aantal belangrijke definities; 2. Deel 2: Protocol. Dit onderdeel gaat in op de wet- en regelgeving, doel en reikwijdte onderzoek, controleaspecten, controleaanpak en de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid; 3. Deel 3: Modellen en tabellen. Dit deel bevat het verantwoordingsformulier en de modelrapporten voor de accountant. 1.2 Definities In aanvulling op dan wel conform de (Raam)overeenkomst gelden voor dit Accountantsprotocol de volgende definities. Accountant: de door de zorginstelling aangestelde openbare accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Controle: voor zover dit accountantsprotocol de term controle gebruikt, wordt hiermee bedoeld de uitvoering van controlewerkzaamheden volgens NBA Standaard 800. Bijzondere overwegingen controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden. Controleverklaring: het betreft een controleverklaring met een redelijke mate van zekerheid volgens NBA Standaard 800 Bijzondere overwegingen controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden. Financiële rechtmatigheid: het voldoen aan de voorwaarden van de (Raam)overeenkomst en de DBC-typeringsinstructies, voor zover deze effect hebben op de verantwoorde uren. Dit betekent dat de in de tabel genoemde aantallen en bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de (Raam)overeenkomst en DBC-typeringsinstructies. Anders gezegd: de verantwoorde aantallen en bedragen moeten voldoen aan de eisen van recht (volgens de afgesproken voorwaarden), hoogte (volgens het afgesproken tarief) en duur (binnen het vastgestelde termijn in de DBC-spelregels). Door te voldoen aan de voorwaarden in de (Raam)overeenkomst en de DBCtyperingsinstructies zijn ze financieel rechtmatig. Regio gemeente: Samenwerkende gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Millingen aan de Rijn en Ubbergen vallen sinds 1 januari 2015 onder de gemeente Groesbeek. Tezamen worden deze gemeenten aangeduid als de Regio Rijk van Nijmegen. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

5 Raamovereenkomst: overeenkomst tussen zorgaanbieder en de Regio het Rijk van Nijmegen. De controle op het naleven van de Raamovereenkomst is uitgewerkt in de Algemene voorschriften. Het is daarmee voor de accountant voldoende om de Algemene voorschriften te betrekken in zijn controle. DBC: staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde ggz-zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. Tarief: betreft het door de Regio het Rijk van Nijmegen gepubliceerde tarief voor de DBC namelijk NZA tarief 2015 minus 19%. Aantallen: onder aantallen worden minuten en dagen verstaan. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

6 Deel 2 Protocol 2.1 Wet- en regelgeving Voor de zorginstellingen zijn de regelingen van toepassing zoals genoemd in paragraaf 1.1. De accountant hanteert dit accountantsprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast voert de accountant zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en dit accountantsprotocol. De in paragraaf 1.1 genoemde regelgeving is voor het onderzoek van de accountant uitsluitend relevant indien en voor zover deze regelgeving de grondslag vormt voor de uitwerking van paragraaf 2.3. Van de accountant wordt daarom niet verwacht dat hij het verantwoordingsformulier toetst aan alle in paragraaf 1.1 genoemde regelgeving. Dat doet hij alleen indien en voor zover deze zijn verwoord in de uitwerking van de toetsingscriteria in paragraaf Object van onderzoek Het object van onderzoek voor de accountant zijn de aantallen en bedragen op het verantwoordingsformulier. 2.3 Toetsingscriteria Van de accountant wordt verwacht dat deze de juistheid en financiële rechtmatigheid van de in de declaratie verantwoorde aantallen en bedragen vaststelt. De volgende toetsingscriteria gelden ten aanzien van het verantwoordingsformulier. Ze zijn gebaseerd op de relevante artikelen van de Raamovereenkomst. Voor een uitleg van de gebruikte termen wordt verwezen naar de Algemene voorschriften 2015: 1. Algemeen 1.1. De in het verantwoordingsformulier opgenomen tabellen zijn rekenkundig juist; 1.2. De in het verantwoordingsformulier opgenomen aantallen sluiten aan met de administratie van de zorginstelling; 1.3. Het verantwoorde tarief in het verantwoordingsformulier door de zorginstelling is gelijk aan het overeengekomen tarief. 2. Verstrekking van zorg 2.1. De zorginstelling beschikt over een geldige zorgtoewijzing; 2.2. De minuten en dagen die zijn vastgesteld bij afsluiting van de DBC in de administratie, dienen overeen te stemmen met de 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

7 verantwoorde minuten en dagen in het verantwoordingsformulier; 2.3. Startdatum aanvang zorg ligt niet voor startdatum zorg in zorgtoewijzing; 2.4. De looptijd van de geleverde zorg bij afsluiting overschrijdt niet de looptijd zoals vastgesteld in de zorgtoewijzing of het termijn van 365 dagen. Voor 2015 wordt van de accountant gevraagd om controle uit te voeren op de overgangsklanten, in verband met de 365 dagen termijn, die bij die overgangsklanten al gestart zijn in Cliëntgebonden uren en dagen 3.1. De DBC-declaratie voldoet aan de vigerende declaratiebepalingen en DBC typeringsinstructies zoals omschreven in de spelregels ggz 2015 versie alsmede de daarop betrekking hebbende addenda; 3.2. Declaratie van klinische dagen en dagbehandeling heeft alleen plaatsgevonden indien cliënt aanwezig was. 4. Onderhanden werk 4.1. Het aantal minuten onderhanden werk per 31 december 2015 is juist. Voor de minuutprijs dient het gemiddelde van de minuutklasse van het NZA - DBC tarief genomen te worden. Daarbij rekening houdend met de contactafspraken Ad 2: Verstrekking van zorg Het recht op verstrekken van zorg, binnen de (Raam)overeenkomst komt primair voort uit de door de gemeente verstrekte zorgtoewijzing. Vanwege de overdracht van de zorg is de zorgtoewijzing niet altijd aanwezig. De overeenkomst eist dat voor zorgverlening onder het overgangsrecht voor jeugdigen per een nieuwe zorgtoewijzing moet zijn afgegeven. Vanwege de overdracht van zorg is de zorgtoewijzing niet altijd aanwezig. Voor jeugd-cliënten met een geldende jeugd-indicatie is geen zorgtoewijzing nodig. Het leveren van zorg door de aanbieder aan deze cliënten binnen het daarvoor afgesloten contract tussen gemeenten en aanbieder is ook zonder zorgtoewijzing rechtmatig Ad 3: Cliëntgebonden uren en dagen Bij zijn controle dient de accountant wel controle uit te voeren op het tijdsregistratiesysteem, daarbij dient een koppeling gemaakt te worden naar de cliënt. De accountant gaat hierbij na of het proces van tijdsregistratie op cliëntniveau herleidbaar is. Van de accountant wordt geen zorginhoudelijk dossiercontrole op cliëntniveau verwacht. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

8 2.3.3 Ad 4: Onderhanden werk De accountant dient controle uit te voeren op de overlopende DBC s, de post onderhanden werk. De zorginstelling verantwoord de overlopende aantallen en bedragen, die vallen onder de post onderhanden werk, in het verantwoordingsformulier. De accountant dient controle uit te voeren op het overlopende bedrag. De post onderhanden werk ontstaat door DBC s die wel geopend zijn, maar nog niet afgesloten. 2.4 Controleaanpak Het object van onderzoek voor de accountant zijn de aantallen en bedragen in de tabellen van het verantwoordingsformulier. Er wordt van de accountant daarbij een oordeel voor de gehele regio gemeente per zorginstelling verwacht. Dit betekent dat van de accountant geen afzonderlijk oordeel wordt verwacht van de totalen per gemeente. Om vast te stellen of de zorgaanbieder aan hierboven genoemde toetsingscriteria heeft voldaan, zal de accountant de verantwoording toetsen aan de realiteit. Hiervoor zal hij zich primair richten op opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) rondom de planning, registratie en declaratie van de geleverde zorg. De accountant zal hierbij alleen de inzet van de zorg kunnen toetsen, omdat hij niet beschikt over voldoende deskundigheid om de inhoud daarvan te controleren, dan wel dit niet kan controleren vanwege privacyaspecten. Van de accountant wordt daarom geen expliciet oordeel over de kwaliteit van de AO/IC verwacht, noch een detailcontrole op dossier- of cliëntniveau. De controleaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Het wordt aan de accountant overgelaten op welke wijze hij zijn verdere controleaanpak inricht, hoe hij zijn controlewerkzaamheden uitvoert en hoe hij op grond daarvan voldoende controle-informatie verkrijgt. De keuze voor systeemgerichte of gegevensgerichte controlewerkzaamheden is hiermee voor accountant vrij. Het wordt aan de accountant overgelaten op welke wijze hij zijn verdere controleaanpak inricht, hoe hij zijn controlewerkzaamheden uitvoert en hoe hij op grond daarvan voldoende controle-informatie verzamelt om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen dat de verantwoording de hierin opgenomen aantallen en bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weergeeft in overeenstemming met de Raamovereenkomst en dit protocol. Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 2.5 Materialiteit en toleranties (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid) De accountant moet zijn onderzoek naar de aantallen en bedragen in de tabellen zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

9 dat deze informatie geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) van materieel belang bevat. Indien het begrip redelijke mate van zekerheid voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, betekent dit een betrouwbaarheid van 95 procent. Een oordeel met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven bovengenoemde betrouwbaarheid, in de aantallen en bedragen geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) voorkomen die groter zijn dan de percentages zoals opgenomen in de materialiteitstabel. Hierbij geldt als omvangsbasis het totaalbedrag dat wordt gedeclareerd volgens het verantwoordingsformulier opgenomen in bijlage 1 (Rij 18 van het voorblad van het verantwoordingsformulier). Voor zover bij de controlewerkzaamheden geen deelwaarneming is uitgevoerd voor een of meer gemeenten, zal de accountant alsnog hierop één deelwaarneming moeten uitvoeren. Deze deelwaarneming bestaat uit de controle van in het verantwoordingsformulier opgenomen verantwoording voor één declaratieperiode van één cliënt. Op deze wijze wordt elke gemeente voor tenminste één deelwaarneming in de controle meegenomen. Materialiteitstabel Soort oordeel Goedkeurend Met Oordeel- Afkeurend beperking onthouding Fouten in de 1% >1% < 3% n.v.t. 3% verantwoording Onzekerheden in de controle 3% >3% <10% 10% n.v.t. De zorginstelling dient alle door de accountant geconstateerde fouten te corrigeren, ongeacht de materialiteitstolerantie. De accountant dient na te gaan of alle door hem geconstateerde fouten zijn gecorrigeerd. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

10 Deel 3 Modellen en tabellen Bijlage 1 Verantwoordingsformulier Jeugd DBC Het verantwoordingsformulier dient ingevuld te worden door de zorginstellingen. Het verantwoordingsformulier is voor de accountant het object van onderzoek. De zorginstelling dient een verantwoordingsformulier voor de gehele regio gemeente in te vullen. In het formulier dient duidelijk aangegeven te worden wat de aantallen en bedragen per gemeente zijn. Het verantwoordingsformulier bestaat per kolom uit een menu, waarin alle zorgvormen zijn opgenomen. Daarnaast dient er ook aangegeven te worden welke eenheid van toepassing is. Tot slot dienen de aantallen per zorgvorm per eenheid ingevuld te worden, de aantallen dienen vermenigvuldigt te worden met het tarief. Het verantwoordingsformulier dient op totaalniveau ingevuld te worden en niet op klantniveau. Bij de kolom gerealiseerde productie dienen de afgesloten DBC s ingevuld te worden. Het gaat hierbij om de juiste typering. Bij de kolom Onderhanden werk dienen de niet afgesloten DBC s ingevuld te worden. In deze kolom worden de uren ingevuld die geschreven zijn volgens het tijdsregistratiesysteem. Het formulier dient door de accountant te worden geïdentificeerd voor waarmerkingsdoeleinden. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

11 Verantwoordingsformulier Jeugd Diagnose Behandel Combinatie (DBC) 2015 Voor 15 februari 2016 het conceptverantwoordingsformulier Voor 15 maart 2016 het verantwoordingsformulier voorzien van een controleverklaring Zorginstelling Naam Plaats Contactpersoon Telefoon Door ondertekening van het formulier: - Doen zorginstellingen een opgave van de aantallen en bedragen, dit naar aanleiding van de afspraken over de gerealiseerde productie. - Verklaart de bestuurder van de zorginstelling dat het formulier naar waarheid en in overeenstemming met de beleidsregels is ingevuld. Het totaalbedrag verantwoordingsformulier is: - Zorginstelling (handtekening) Naam Datum Waarmerking door accountant Uitsluitend voor identificatiedoeleinden Bijlage: verantwoordingsformulier 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

12 Bijlage 2 Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van de regio Het Rijk van Nijmegen Aan: het bestuur van <naam instelling> Wij hebben het bijgesloten, door ons voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, Verantwoordingsformulier Jeugd DBC (verder: verantwoordingsformulier) over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 van <naam instelling> te <vestigingsplaats instelling> gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verantwoordingsformulier en voor de rechtmatige totstandkoming van verantwoorde aantallen en bedragen in overeenstemming met de (Raam)overeenkomst <referentie en datum> en de Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het Verantwoordingsformulier mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het Verantwoordingsformulier op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk Nijmegen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het Verantwoordingsformulier geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de aantallen en bedragen in het Verantwoordingsformulier. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat het Verantwoordingsformulier een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het Verantwoordingsformulier door de instelling, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

13 over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het Verantwoordingsformulier en van het gebruikte normenkader voor de rechtmatige totstandkoming van de verantwoorde aantallen en bedragen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het Verantwoordingsformulier. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft het Verantwoordingsformulier de verantwoorde aantallen en bedragen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist weer, in overeenstemming met de (Raam)overeenkomst <referentie en datum> en de Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen. Het Verantwoordingsformulier sluit met een bedrag van in totaal 00,00. Beperking in het gebruik en verspreidingskring Het Verantwoordingsformulier is opgesteld voor de regio het Rijk van Nijmegen met als doel.<naam instelling> in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden van de (Raam)overeenkomst.. <referentie en datum>. Hierdoor is het Verantwoordingsformulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam instelling> en de regio het Rijk van Nijmegen en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. <Plaats>, <datum> <Naam accountantspraktijk> <Naam accountant> 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs. M. Peters

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Copro 14217 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Jeugdhulp 2015 Gemeente Rotterdam/Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangscliënten 2015,

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord Regionaal controleprotocol behorend bij: Raamovereenkomst Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan Regionaal

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Gemeente Breda en regio West Brabant Oost

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Gemeente Breda en regio West Brabant Oost Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Gemeente Breda en regio West Brabant Oost Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Jeugdhulp 2015 Regio West

Nadere informatie

Protocol toeleiding en goedkeuring factuur Jeugdhulp 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Protocol toeleiding en goedkeuring factuur Jeugdhulp 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Protocol toeleiding en goedkeuring factuur Jeugdhulp 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Dit protocol is bestemd voor deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Copro 15125D Protocol Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen van de Twentse gemeenten 2015

Copro 15125D Protocol Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen van de Twentse gemeenten 2015 Copro 15125D Protocol Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen van de Twentse gemeenten 2015 Dit protocol is bestemd voor de opdrachtnemer en de accountant van de opdrachtnemer op het terrein van: Jeugdhulp

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland

Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Dit controleprotocol is bestemd voor zorgaanbieders / dienstverleners en hun accountants op het terrein van Wmo 2015 Regio Midden-Holland versie: Definitief

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015

Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015 Agendapunt 2 Controleprotocol Jeugdzorg en WMO centrumgemeente Maastricht 2015 Augustus 2015 pagina 1 Controleprotocol Jeugdzorg en WMO Centrumgemeente Maastricht 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet en Wmo Gemeente Haarlemmermeer

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet en Wmo Gemeente Haarlemmermeer Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet en Wmo Gemeente Haarlemmermeer Geldend voor het jaar 2015 en verder Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Jeugdwet

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1 versie d.d. 12 maart 2015 Controleprotocol 2015 Wmo H6 gemeenten regio Haaglanden Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Doelstelling en reikwijdte van het controleprotocol 1.3. Definities 2. Verantwoordingsprotocol

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 COS 805 en COS 4400 maart 2016 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 1 Inleiding Dit protocol is bedoeld voor de accountantscontrole van de financiële productieverantwoording met een omvang van 100.000 of meer

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Bij het aanvraagformulier vaststelling Beschikbaarheidbijdrage Traumazorg voor

Nadere informatie

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel versie 10 februari 2015 1. Algemene inleiding 1.1. Doel accountantsprotocol Dit protocol geeft aanwijzingen

Nadere informatie

ALGEMEEN ACCOUNTANTSPROTOCOL FINANCIËLE PRODUCTIEVERANTWOORDING WMO EN JEUGDWET 2015

ALGEMEEN ACCOUNTANTSPROTOCOL FINANCIËLE PRODUCTIEVERANTWOORDING WMO EN JEUGDWET 2015 Copro 15195E ALGEMEEN ACCOUNTANTSPROTOCOL FINANCIËLE PRODUCTIEVERANTWOORDING WMO EN JEUGDWET 2015 Versie1.2 dd. 10 november 2015 Status: Definitief. Deze versie is bestemd voor gemeenten, zorgaanbieders

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Controleprotocol behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan Raamovereenkomst

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg - Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten

Protocol Jeugdhulp Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg - Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten Copro 15065F Protocol Jeugdhulp 2015 Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg - Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Voor de verantwoording bedrag NHC s en Bedrag kapitaallasten april 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC 2014 9 1.1 Doel

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Protocol subsidie overgang kapitaallasten

Protocol subsidie overgang kapitaallasten Protocol subsidie overgang kapitaallasten Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015, 2016 en 2017 Uitwerking artikel

Nadere informatie

Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015 gemeente Goeree-Overflakkee

Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015 gemeente Goeree-Overflakkee Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015 gemeente Goeree-Overflakkee 1. Inleiding Dit protocol is bedoeld voor de accountantscontrole van de financiële productieverantwoording

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Accountantsprotocol behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de aanvraag van instellingssubsidie

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2016

Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2016 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2016 Bij het aanvraagformulier vaststelling Beschikbaarheidbijdrage Traumazorg door Mobiel Medisch

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Verantwoordings- en controleprotocol jeugdzorg 2015 Regio FoodValley

Verantwoordings- en controleprotocol jeugdzorg 2015 Regio FoodValley Verantwoordings- en controleprotocol jeugdzorg 2015 Regio Pagina 1 Verantwoordings- en controleprotocol jeugdhulp van regio Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Doelstelling en reikwijdte van

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie