Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?"

Transcriptie

1 Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen zijn niet opgenomen) (De antwoorden zijn niet met de andere branches afgestemd.) Addendum Controleplan Vraag Antwoord Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Het Addendum is leidend 2. Onderzoeksmethodiek. 4. Indien uit de deelwaarneming fouten naar voren zijn gekomen, dan dient er een uitbreiding op de steekproef plaats te vinden, om vast te stellen wat de financiële impact van de fout voor dat controlepunt is. Voor de totale gefactureerde omzet geldt de norm dat met een betrouwbaarheid van 95% gesteld kan worden dat niet meer dan 3% teveel in rekening is gebracht. 5. Toelichting controles zorgverzekeraars. - DCM Afgesproken is dat de reeds uitgezette DCMcontrole van zorgverzekeraars op reguliere wijze verwerkt dienen te worden. Eventuele fouten dienen via Vecozo (her-declaratie) gecorrigeerd te worden. Deze controles moeten voor 1 september 2014 zijn afgerond. Voor de declaraties die nog niet in de DCM zijn opgenomen, maar ook voor de nog te factureren declaraties geldt een andere correctieslag. Vanwege de lange doorlooptijd van een DCM-controle is het niet mogelijk om deze declaraties nog op reguliere wijze via het uitzetten van een DCM-controle te controleren. Punt 4, de normstelling en de consequentie van de uitbreiding op de steekproef is ons niet duidelijk. Hoe moeten wij de laatste zin (Voor de totale gefactureerde omzet teveel in rekening is gebracht) interpreteren en toepassen? Het foutpercentage is niet altijd 123 te geven, aangezien de correcties niet altijd 100 % fout zijn maar dat we een aanpassing hebben doorgevoerd in de bronregistratie die weer leidt tot een nieuwe facturatie. We verwerken de DCM controles op factuurregel. Wij hebben de DCM controles ingebouwd in ValueCare en zijn er diverse DCM controles beschikbaar via het EZIS. Indien uit ValueCare/EZIS blijkt dat er geen acties meer zijn is dat dan voldoende als bewijslast. Als de zorgverzekeraars geen foutpercentage gaan opgeven dan neem ik aan de instelling deze niet zelf hoeft uit te rekenen? Overleg met eigen accountant Ziekenhuizen die de DCM-controle volledig verwerken over 2012, 2013, daarbij vervalt de opmerking over extrapolatie.

2 2/5 Om die reden is ervoor gekozen om voor declaraties die niet meer zijn opgenomen in de door de zorgverzekeraar uitgezette DCMcontroles en de nog te factureren declaraties middels een correctieslag te laten plaatsvinden middels een extrapolatie op basis van het foutpercentage (netto) van de laatste afgeronde DCM-controle van uw instelling. Mocht het voor u niet duidelijk zijn welke declaraties (vanaf factuurdatum) vallen onder het zelfonderzoek, dan kunt u hierover contact opnemen met de contactpersoon van de zorgverzekeraar inzake de DCM-controles. Bij het extrapoleren van het foutpercentage dient rekening gehouden te worden met eventuele, in de tussentijd gewijzigde, aantoonbare beheersmaatregelen. De foutwaarde (absoluut netto bedrag) die ontstaat na extrapolatie, dient u in het rapportageformulier, waarmee u de bevindingen van het zelfonderzoek rapporteert, apart te verantwoorden. Naar aanleiding van signalen van ziekenhuizen is door zorgverzekeraars gekeken of er sprake is van overlap tussen de uitkomsten van de DCM en de schademassa welke gecontroleerd wordt, middels het zelfonderzoek. Uitkomst hiervan is dat deze overloop zo nihil is dat dit nauwelijks tot mogelijke dubbele fouten zal leiden. Mocht dit naar de mening van de

3 3/5 zorgaanbieder toch aantoonbaar het geval zijn, dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te geven bij de betreffende zorgverzekeraar. Deze zal hier rekening mee houden in de uiteindelijke verrekening. DCM: we moeten ook de nog te factureren declaraties meenemen. Is dit wel de bedoeling? Ik neem aan dat het hier gaat om alleen om die DCM controles waar het gaat om gesloten producten? In het kader van de herstelwerkzaamheden wordt in het addendum op het controleplan volgende zinsnede weergegeven: Om die reden is ervoor gekozen om voor declaraties die niet meer zijn opgenomen in de door de zorgverzekeraar uitgezette DCMcontroles en de nog te factureren declaraties middels een correctieslag te laten plaatsvinden 8. Toelichtingen per controlepunt. (7.) Vastleggen van een onjuiste diagnose Controle wordt risicogericht uitgevoerd o.b.v. door Zorgverzekeraars op geleverde top 3 diagnoses per zorgaanbieder. Deze lijst is aangeleverd op 16 juli aan de NVZ en NFU, die de ziekenhuizen hierover zullen informeren. ik kan alleen nergens terugvinden hoe deze correctieslag verder te verwerken en in hoeverre hierop werkzaamheden door de accountant, etc. uitgevoerd dienen te worden. Zouden jullie dit voor mij nader kunnen toelichten? Punt 7, wanneer ontvangen wij de controlelijsten van de NVZ? Klopt. Als er gesloten DBC producten zijn die nog niet zijn gefactureerd, dan vallen deze ook onder het zelfonderzoek en DCM controles. Gebleken is dat sommige ziekenhuizen nog een deel van hun productie nog moeten uit factureren. Over dat deel kunnen verzekeraars geen DCM controles uitzetten. Afgesproken is om het nog te factureren deel inzichtelijk te maken en de uitkomsten uit het gefactureerde deel te extrapoleren naar de niet gefactureerde massa. Deze zijn op 22 juli verstuurd aan HEAD s en deelnemers Technisch overleg 14. U-bocht-constructies Er bestaat enige onduidelijkheid over controlepunt In het controleplan staat bij 14 wat

4 4/5 Aanvulling op Hoe wordt dit gecontroleerd en aangetoond? : 16: Risicogerichte aandachtspunten (Zorgactiviteiten) Rapportageformulier correct declareren: controlemassa gaat niet alleen over gefactureerde omzet maar ook over nog niet gefactureerde omzet. Ik neem aan dat het hier gaat om omzet die klaar staat voor facturatie cq gesloten producten? Graag nadere toelichting definitie nog niet gefactureerde omzet. 14 in het addendum controleplan correct declareren. In het addendum staat dat ten aanzien van orthesen een beschrijving van maatregelen wordt verwacht. Met betrekking tot de andere vier punten staat dit er niet. Telefonisch contact met onze controlerende verzekeraars geeft ook geen duidelijk beeld. VGZ geeft aan de informatie m.b.t. dit controlepunt via ZN/NVZ uit te leveren. CZ geeft aan voor dit controlepunt helemaal geen informatie meer te verstrekken omdat de ziekenhuizen dit zelf moeten doen a.d.h.v. proces beschrijvingen. Graag ontvang ik informatie over hoe wij dit controlepunt moeten controleren en aantonen. Daarnaast hoor ik graag óf en wanneer wij de informatie van de verzekeraars kunnen verwachten. In het addendum welke op 17 juli jl. is vastgesteld staat o.a. aangegeven hoe om te gaan met varices. Echter geeft onderstaande mail vanuit DCOP d.d. 24 juli aan dat er nog onvoldoende duidelijkheid is men moet doen en de controlepunten zijn beperkt tot de onderdelen in het addendum. Zijn op 29 juli verstuurd aan HEAD s en deelnemers Technisch overleg. Het gaat inderdaad hier over gesloten maar nog niet gefactureerde DBC s. In de laatste verboden & toegestaan lijst staat bij punt 59 hoe verzekerde zorg bij varices moet worden toegepast. Bij mijn weten is hierover

5 5/5 Controlepunt 51 rondom inhoudelijke vraagstukken. Hierna kan de controle pas worden afgerond. Naar aanleiding van onderstaande mail vragen wij ons nu af wat de huidige status is omtrent varices. Wij hopen dat u ons meer duidelijkheid over kan geven. Bij controle punt 51 staat dat beide instellingen een DBC mogen openen als de patiënt wordt verwezen voor diagnostiek en behandeling. In onze situatie vindt alleen de behandeling elders plaats, en niet de diagnostiek. Feitelijk voldoe je dan toch niet aan deze regel? geen verdere discussie meer en hebben eerder partijen afgesproken de controle vooral lokaal met de eigen verzekeraar goed af te stemmen. Er is wel expliciet over gesproken dat bij het ontbreken van een contract de operatie elders uitgevoerd en gedeclareerd kan worden. Ik neem de expliciete punt nogmaals mee naar het oranjeloket van Het blijkt niet ondubbelzinnig uit de tekst.

en de NZa.. 1. 2. 3. 4. zelfonderzoek Versie 0.6

en de NZa.. 1. 2. 3. 4. zelfonderzoek Versie 0.6 Addendum Controleplan Correct Declareren Hierbij ontvangt u namens NVZ, NFU en ZN het addendum behorende bij het Controleplan correct declareren versie 1.1. Dit Addendum behoort bij het Controleplan en

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf 2018 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 Copro 17026 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz juni 2018 Zeist

Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz juni 2018 Zeist Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz 2016 7 juni 2018 Zeist Waarom deze informatiebijeenkomst? 2 Onderwerpen voor vandaag Totstandkoming ZO cggz 2016 Wijzigingen Controleplan Wijzigingen Accountantsprotocol

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015. 18 december 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015. 18 december 2015 Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 18 december 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene aanpak en uitgangpunten... 6 2.1 Reikwijdte... 7 2.2 Reikwijdte onderzoeksmassa... 8 2.3 Relatie

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek MSZ

Aanvullend omzetonderzoek MSZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Notitie Aan : Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) C.c. : Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Definitief concept Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ Versie

Definitief concept Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ Versie Definitief concept Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 Versie 2016-10-13 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene aanpak en uitgangspunten... 6 2.1 Reikwijdte... 6 2.2 Reikwijdte onderzoeksmassa...

Nadere informatie

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308

Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw, Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Behandeld door Lilianne van der Velde T 030 273 96 80 ljk.vander.velde@nvzziekenhuizen.nl

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep

Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep Marloes Baak & Marloes Hofenk Dimence Groep Donderdag 19 april 2018 Agenda Voorstellen Wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308

Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren 14 september 2016 NVZ, NFU en ZN Inleiding De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017.

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

medisch specialisten 2013

medisch specialisten 2013 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2013 6 maart 2014 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Procedures 5 1.3 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Handreiking. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 Versie 1.0

Handreiking. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 Versie 1.0 Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene aanpak en uitgangspunten... 5 2.1 Reikwijdte... 5 2.2 Reikwijdte onderzoeksmassa...6 2.3 Rechtmatigheidscontroles

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties

Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties Bij elke vraag staat tussen haakjes op welke datum deze vraag aan dit document is toegevoegd. Categorie Vraag Antwoord 1.4 Stimuleren innovaties

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering / CI/16/11c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / CI/16/11c Aan het bestuur van: Voorheen gebudgetteerde aanbieders (450) Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht

Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht Programma 13.30 Opening 13.40 Implementatie HT bij BRAVIS 14.20 Representatie 14.30 Inleiding op Control Framework 2.0 14.45 Vooruitblik vanuit het Landelijk Platform

Nadere informatie

Eindrapportage van Expertgroep Omzetonderzoek Medisch Specialistische Zorg

Eindrapportage van Expertgroep Omzetonderzoek Medisch Specialistische Zorg Eindrapportage van Expertgroep Omzetonderzoek 2012-2013 Medisch Specialistische Zorg Gezamenlijk op weg naar het werkbaar functioneren van een ingewikkeld en nog onvoldragen DBC-systeem 11 december 2014

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Implementatie AZR-NL Wat gaat er gebeuren? Implementeren AZR-NL (2 t/m 5 november 2012) Conversie van de

Nadere informatie

Geachte heer Brouns en heer Jager,

Geachte heer Brouns en heer Jager, Aan de leden van Provinciale Staten, de heren P. Brouns en M. Jager Datum : 17 april 2008 Briefnummer : 2008-20.520/16/A.17, PP Zaaknummer : 96189 Behandeld door : S. de Graaf Telefoonnummer : (050) 316

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde kraamcentra bij Menzis, Anderzorg

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Proactieve Materiële Controle

Proactieve Materiële Controle Proactieve Materiële Controle Onderwerpen Aanleiding Voorbeeld Aanleiding PMC MSZ Controleplan Correct Declareren (NVZ NFU ZN) Uitgangspunt is zelfonderzoek Upcoding Onjuiste diagnose Voorgestelde uitvoering

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016

Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016 Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde kraamcentra bij Menzis COA Administratie.

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2018-2020 PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015 Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Versie 2.0 31 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Controlepunten: 19 1 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek 19 1.1 Onterecht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Reviewprotocol Expertgroep aanvullend omzetonderzoek

Reviewprotocol Expertgroep aanvullend omzetonderzoek Reviewprotocol Expertgroep aanvullend omzetonderzoek Aanleiding en taakopdracht Expertgroep Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn samen met de betrokken veldpartijen afspraken

Nadere informatie

Bijeenkomst zelfonderzoeken

Bijeenkomst zelfonderzoeken Bijeenkomst zelfonderzoeken Waar staan we? 20 januari 2017 Programma voor vandaag Kennismaking Zelfonderzoek 2014 1. Waar staan we? 2. Afrekenafspraak 11:00 koffiepauze Voorbereiding zelfonderzoek 2015,

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde logopedisten bij Menzis COA

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Bijlage bij het Algemeen Controleplan ten behoeve van materiële controles

Bijlage bij het Algemeen Controleplan ten behoeve van materiële controles Bijlage bij het Algemeen Controleplan 2018 ten behoeve van materiële controles 1 Controlepunten 2018 Uitgaande van de risicoanalyse in 2017 zal CZ in 2018 haar aandacht richten op de volgende controlepunten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014 Controleplan Correct Declareren Versie 1.1 10-06-2014 1 Voorwoord De NVZ, NFU en ZN bieden u met dit document een handreiking om te komen tot een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek vormt onderdeel van de

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening

Vragen over de Ziekenhuisrekening Vragen over de Ziekenhuisrekening 2018 Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar soms moet u deze zelf betalen.

Nadere informatie

Overzicht reacties externe consultatie Marktscan Medisch Specialistische Zorg 2015

Overzicht reacties externe consultatie Marktscan Medisch Specialistische Zorg 2015 Overzicht reacties externe consultatie Marktscan Medisch Specialistische Zorg 2015 Nr. Hoofdstuk Partij Vraag/Opmerking (Citaat originele reacties) Reactie NZa 1. Algemeen In de marktscan van december

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Status: Definitief 1. Inleiding In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal. 2. De declaratieparagraaf geldt voor:

1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal. 2. De declaratieparagraaf geldt voor: Uniforme Declaratieparagraaf Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht - Artikel 3 Declareren - Artikel 4 Declareren

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie